15484.htm

CÍMSZÓ: Zsid

SZÓCIKK: Zsid, Zsidó, Zsidói, Zsidókői, Zsidov, ősmagyar családnevek, amelyek arra vallanak, hogy viselőik a honfoglaló magyarokkal bejött zsidóhitüek leszármazottjai voltak. E neveket régebben s betűvel írták és ilyen formában fordulnak elő a régi okiratokban. Valószínűleg az 1092-ig terjedő időszakban keletkeztek, amikor a magyar nemzet felvette már a kereszténységet és a keresztény szokásokat. Ezekben a nevekben semmi megvetés, vagy gúny nem rejtőzött és semmiféle rosszindulatú megkülönböztetést nem fejez ki egyik sem, mivel ekkoriban még a zsidó magyarok teljes összeforrottságban éltek a pogány és keresztény magyarokkal egyaránt,


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5484. címszó a lexikon => 979. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15484.htm

CÍMSZÓ: Zsid

SZÓCIKK: Zsid, Zsidó, Zsidói, Zsidókői, Zsidov, ősmagyar családnevek, amelyek arra vallanak, hogy viselőik a honfoglaló magyarokkal bejött zsidóhitüek leszármazottjai voltak. E neveket régebben s betűvel írták és ilyen formában fordulnak elő a régi okiratokban. Valószínűleg az 1092-ig terjedő időszakban keletkeztek, amikor a magyar nemzet felvette már a kereszténységet és a keresztény szokásokat. Ezekben a nevekben semmi megvetés, vagy gúny nem rejtőzött és semmiféle rosszindulatú megkülönböztetést nem fejez ki egyik sem, mivel ekkoriban még a zsidó magyarok teljes összeforrottságban éltek a pogány és keresztény magyarokkal egyaránt,

15484.ht

CÍMSZÓ Zsi

SZÓCIKK Zsid Zsidó Zsidói Zsidókői Zsidov ősmagya családnevek amelye arr vallanak hog viselői honfoglal magyarokka bejöt zsidóhitüe leszármazottja voltak neveke régebbe betűve írtá é ilye formába fordulna el rég okiratokban Valószínűle a 1092-i terjed időszakba keletkeztek amiko magya nemze felvett má kereszténysége é keresztén szokásokat Ezekbe nevekbe semm megvetés vag gún ne rejtőzöt é semmifél rosszindulat megkülönböztetés ne feje k egyi sem mive ekkoriba mé zsid magyaro telje összeforrottságba élte pogán é keresztén magyarokka egyaránt

15484.h

CÍMSZ Zs

SZÓCIK Zsi Zsid Zsidó Zsidókő Zsido ősmagy családneve amely ar vallana ho viselő honfogla magyarokk bejö zsidóhitü leszármazottj volta nevek régebb betűv írt ily formáb forduln e ré okiratokba Valószínűl 1092- terje időszakb keletkezte amik magy nemz felvet m kereszténység kereszté szokásoka Ezekb nevekb sem megveté va gú n rejtőzö semmifé rosszindula megkülönbözteté n fej egy se miv ekkorib m zsi magyar telj összeforrottságb élt pogá kereszté magyarokk egyarán

15484.

CÍMS Z

SZÓCI Zs Zsi Zsid Zsidók Zsid ősmag családnev amel a vallan h visel honfogl magyarok bej zsidóhit leszármazott volt neve régeb betű ír il formá fordul r okiratokb Valószínű 1092 terj időszak keletkezt ami mag nem felve kereszténysé kereszt szokások Ezek nevek se megvet v g rejtőz semmif rosszindul megkülönböztet fe eg s mi ekkori zs magya tel összeforrottság él pog kereszt magyarok egyará

15484

CÍM

SZÓC Z Zs Zsi Zsidó Zsi ősma családne ame valla vise honfog magyaro be zsidóhi leszármazot vol nev rége bet í i form fordu okiratok Valószín 109 ter idősza keletkez am ma ne felv kereszténys keresz szokáso Eze neve s megve rejtő semmi rosszindu megkülönbözte f e m ekkor z magy te összeforrottsá é po keresz magyaro egyar

1548SZÓ Z Zs Zsid Zs ősm családn am vall vis honfo magyar b zsidóh leszármazo vo ne rég be for ford okirato Valószí 10 te idősz keletke a m n fel keresztény keres szokás Ez nev megv rejt semm rosszind megkülönbözt ekko mag t összeforrotts p keres magyar egya