15488.htm

CÍMSZÓ: Zsidó a magyar drámairodalomban

SZÓCIKK: "Zsidó a magyar drámairodalomban. A XVIII. sz. második felében halványan jelentkező irodalmi népiesség színpadra vitte «a magyar falusi zsidó típus»-át is. Ez a zsidó azonban kevéssé tekinthető népi alaknak, alig van benne élet és realitás; valójában irodalmi átültetés idegen talajból magyar környezetbe. Plautus római vígjátékíró, Mostellaria c. vígjátékának uzsorása, világirodalmi vándorlása közben, francia közvetítéssel eljutott Holberg dán íróhoz, aki minden különösebb változtatás nélkül csupán külső vonásokban zsidóvá színezte a római uzsorást. A XVIII. sz.-végi magyar vigjátékírók Holberg-átdolgozásaikban ezt a zsidóvá stilizált uzsorást léptetik fel, mint a magyar falusi zsidó típusát. A zsidó náluk ép úgy. mint Holbergnél, követeli kölcsönadott pénzét, rontott nyelven beszél és tehetetlenül tűri a szolgák gyalázkodását (Benyák Bernát 1770., Simai Kristóf: Váratlan vendég, 1770 körül, Filargus 1774.). Dugonics András minden élődét fölülmúlva, a legútszélibb durvaságokkal szidalmazza a zsidót ügyefogyott alakokkal teletömött Aranyperecek c. együgyü históriájában. Ezt a regényt dolgozta fel színpadra Endrődy János (1792). Az első becsületes, megbízható zsidó Hatvany István darabjában szerepel (Az arábiai por, 1793). Ez a vígjáték azonban szintén Holberg-magyarítás. Csokonai drámájában jelentkezik először jellegzetes és főleg sajátos zsidó népéleti vonásokkal felruházva a zsidó (Cultura), jóllehet Csokonai egy másik vígjátékának zsidó alakja ugyancsak visszavezethető a Plautus-Holberg-féle típusra azzal a különbséggel, hogy Csokonai a római vígjáték ravasz szolgájának szerepét ruházta rá a zsidóra, ki kísértetnek öltözve akar pénzhez jutni (Gerson du Malheureux, 1795). Csokonai népéleti zsibvásáros zsidója elszigetelt jelenség maradt. A zsidó alakja hagyományos tulajdonságaiban állandósult ; konvencionálissá lett. Még Kisfaludy Károlynál is, bár nemesszívü, hálás zsidó mozog a színpadon, Izsák, mégis pénzének követelésével áll elő (A gyilkos, 1820). Katona József érdeklődése a zsidók történeti múltja felé fordult. Drámává dolgozta fel «Jeruzsálem pusztulásá))t. Ez a vallás és a haza szent eszméjéért rajongó zsidók tragédiája. A színpadi kellékké embertelenített zsidók jellemvonásai között csak árnyalati különbségek vannak: ravasz,haszonleső, hízelgő kereskedő az egyik, ki a jó üzlet kedvéért a kiszemelt vásárló hiúságát legyezgeti (Csató Pál: Megházasodtam, 1837); kamatszedő uzsorás a másik, kinek magatartását a pénz és a haszon nagysága határozza meg (Szigligeti: Új világ, 1873). Szigligeti egyébként a társadalmat teszi felelőssé a zsidók bűneiért. Ez a tendencia ütközik ki Lőrinc szerepéből, ki a tisztességes keresettől elütve kénytelen hajhásszá lenni. (Zsidó 1844). Az efféle üzletes, boltos, kereskedő zsidó pedig, még ha hangoztatja is a maga becsületességét, valójában csak gonosz furfangú házaló (Gaal: Két Júlia, 1841), vagy ha oly önérzetes hangon védi is a maga emberi jogait, mint Schnapsz Mózes kocsmáros, mégis csak hasznot húz a becsületességéből (Nagy Ignác: Tisztújítás, 1843). Népszínműveinkben mind sűrűbben fordul elő a zagyva beszédű zsidó komikus epizód figurája. Hosszú sorban vonul fel: az árverési hiéna (Szigeti József: Kisértet és csizmadia, 1856], a bőrkereskedő (Csepreghy: Sárga csikó, 1877), a gabonaűzér (Koroda P.: A tékozló asszony, 1884), a pénzkufár ágens (Almási Balog Tihamér: A milimári, 1880), az orgazda révbérlő (Monostori K.: Utolsó kenet, 1886), a licitáló hitelező (Rákosi Jenő : A ripacsos Pista dolmánya 1874), az uradalmi árendás és cifrálkodó felesége (Lukácsy S.: Árva Zsuzska, 1882), a magyarosodni akaró kocsmáros (Eceedy K.: A szép asszony leánya), a csárdás zsidó és felesége (Abonyi Lajos : Magduska öröksége, 1888). A nagy egyformaságban néha találkozik egy-egy rokonszenvesebb zsidó alak is : a becsületes, dolgos falusi bíró (Koróda P.: A tékozló asszony, 1884), a szabadságharcban hősiesen viselkedő magyar zsidó honvéd (Lukácsy S.: A zsidó honvéd, 1875). Ebben a darabban már szó esik a polgári házasságról is, sőt a vegyesházasság adja a zsidó bérlő leánya és a keresztény sörügynök sok természetellenességgel megírt történetének témáját (Almási B. Tihamér : Spitzer Régi). Az önérzetes városi zsidó fiatalság lép fel Tóth Ede népszínművében (A tolonc, 1886). Berczik Árpád darabjaiban újszerű zsidó alakok vonulnak a színpadra : a tolakodó zsidó riporter (A harctérről, 1877), a világ sorsa iránt érdeklődő, művelődő falusi boltos (Igmándi kis pap, 1882) a keresztény társaságba került jótékonykodó zsidó asszonyok (Jótékony célra, 1877). A szabadelvű szellem merész irodalmi harcosa, Toldy István, már problémává szélesíti ki a zsidó társadalmi helyzetét. Az új emberek c. vígjátékában (1874) azt az ellentétet rajzolja, amely ott tátong a született, de léha nemesség és a magyar kereskedelem terén szerzett érdemeiért nemességre emelt zsidó között. A népszínmű letűnésével leszorult a színpadról a falusi zsidó alakja is. A recepció kora elhalványította az ellentéteket, a realizmus iránya nem kedvezett a színpad stilizált világának. Az új magyar dráma főleg a szalonélet levegőjében jeleníti meg a főváros zsidó alakjait. Bizarr történet Szomory Dezső drámája (Péntek este, 1896), a keresztény földesúr és a zsidó rabbi feleségének szöktetéssel kapcsolatos életfordulása. Mulatságos fővárosi zsidó alakokat tett élővé a színpadon Molnár Ferenc (Doktor úr, 1902). Szomorúan reális képet festett a küzködő városi zsidóról Földes Imre (Hivatalnok urak, 1909). Ugyanő világította meg derűs oldalról egy kispolgári zsidó család életét (Grün Lili, 1916). Romantikus szerelmi história hősévé tette a rabbi leányát Bródy Sándor (Lyon Lea, 1917). Általában drámaíróink csak epizód szerepeket juttatnak a zsidónak. Legtöbbször karrikaturává, humoros figurává színezik (Lengyel Menyhért, Szenes Béla), nagyritkán célzatos elfogultsággal viszik színre (Harsányi: A zenélő óra, 1927). A kabaré¬tréfákban sűrűn szerepel a fonákká torzított zsidó alakja."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5488. címszó a lexikon => 983. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15488.htm

CÍMSZÓ: Zsidó a magyar drámairodalomban

SZÓCIKK: Zsidó a magyar drámairodalomban. A XVIII. sz. második felében halványan jelentkező irodalmi népiesség színpadra vitte a magyar falusi zsidó típus -át is. Ez a zsidó azonban kevéssé tekinthető népi alaknak, alig van benne élet és realitás; valójában irodalmi átültetés idegen talajból magyar környezetbe. Plautus római vígjátékíró, Mostellaria c. vígjátékának uzsorása, világirodalmi vándorlása közben, francia közvetítéssel eljutott Holberg dán íróhoz, aki minden különösebb változtatás nélkül csupán külső vonásokban zsidóvá színezte a római uzsorást. A XVIII. sz.-végi magyar vigjátékírók Holberg-átdolgozásaikban ezt a zsidóvá stilizált uzsorást léptetik fel, mint a magyar falusi zsidó típusát. A zsidó náluk ép úgy. mint Holbergnél, követeli kölcsönadott pénzét, rontott nyelven beszél és tehetetlenül tűri a szolgák gyalázkodását Benyák Bernát 1770., Simai Kristóf: Váratlan vendég, 1770 körül, Filargus 1774. . Dugonics András minden élődét fölülmúlva, a legútszélibb durvaságokkal szidalmazza a zsidót ügyefogyott alakokkal teletömött Aranyperecek c. együgyü históriájában. Ezt a regényt dolgozta fel színpadra Endrődy János 1792 . Az első becsületes, megbízható zsidó Hatvany István darabjában szerepel Az arábiai por, 1793 . Ez a vígjáték azonban szintén Holberg-magyarítás. Csokonai drámájában jelentkezik először jellegzetes és főleg sajátos zsidó népéleti vonásokkal felruházva a zsidó Cultura , jóllehet Csokonai egy másik vígjátékának zsidó alakja ugyancsak visszavezethető a Plautus-Holberg-féle típusra azzal a különbséggel, hogy Csokonai a római vígjáték ravasz szolgájának szerepét ruházta rá a zsidóra, ki kísértetnek öltözve akar pénzhez jutni Gerson du Malheureux, 1795 . Csokonai népéleti zsibvásáros zsidója elszigetelt jelenség maradt. A zsidó alakja hagyományos tulajdonságaiban állandósult ; konvencionálissá lett. Még Kisfaludy Károlynál is, bár nemesszívü, hálás zsidó mozog a színpadon, Izsák, mégis pénzének követelésével áll elő A gyilkos, 1820 . Katona József érdeklődése a zsidók történeti múltja felé fordult. Drámává dolgozta fel Jeruzsálem pusztulásá t. Ez a vallás és a haza szent eszméjéért rajongó zsidók tragédiája. A színpadi kellékké embertelenített zsidók jellemvonásai között csak árnyalati különbségek vannak: ravasz,haszonleső, hízelgő kereskedő az egyik, ki a jó üzlet kedvéért a kiszemelt vásárló hiúságát legyezgeti Csató Pál: Megházasodtam, 1837 ; kamatszedő uzsorás a másik, kinek magatartását a pénz és a haszon nagysága határozza meg Szigligeti: Új világ, 1873 . Szigligeti egyébként a társadalmat teszi felelőssé a zsidók bűneiért. Ez a tendencia ütközik ki Lőrinc szerepéből, ki a tisztességes keresettől elütve kénytelen hajhásszá lenni. Zsidó 1844 . Az efféle üzletes, boltos, kereskedő zsidó pedig, még ha hangoztatja is a maga becsületességét, valójában csak gonosz furfangú házaló Gaal: Két Júlia, 1841 , vagy ha oly önérzetes hangon védi is a maga emberi jogait, mint Schnapsz Mózes kocsmáros, mégis csak hasznot húz a becsületességéből Nagy Ignác: Tisztújítás, 1843 . Népszínműveinkben mind sűrűbben fordul elő a zagyva beszédű zsidó komikus epizód figurája. Hosszú sorban vonul fel: az árverési hiéna Szigeti József: Kisértet és csizmadia, 1856], a bőrkereskedő Csepreghy: Sárga csikó, 1877 , a gabonaűzér Koroda P.: A tékozló asszony, 1884 , a pénzkufár ágens Almási Balog Tihamér: A milimári, 1880 , az orgazda révbérlő Monostori K.: Utolsó kenet, 1886 , a licitáló hitelező Rákosi Jenő : A ripacsos Pista dolmánya 1874 , az uradalmi árendás és cifrálkodó felesége Lukácsy S.: Árva Zsuzska, 1882 , a magyarosodni akaró kocsmáros Eceedy K.: A szép asszony leánya , a csárdás zsidó és felesége Abonyi Lajos : Magduska öröksége, 1888 . A nagy egyformaságban néha találkozik egy-egy rokonszenvesebb zsidó alak is : a becsületes, dolgos falusi bíró Koróda P.: A tékozló asszony, 1884 , a szabadságharcban hősiesen viselkedő magyar zsidó honvéd Lukácsy S.: A zsidó honvéd, 1875 . Ebben a darabban már szó esik a polgári házasságról is, sőt a vegyesházasság adja a zsidó bérlő leánya és a keresztény sörügynök sok természetellenességgel megírt történetének témáját Almási B. Tihamér : Spitzer Régi . Az önérzetes városi zsidó fiatalság lép fel Tóth Ede népszínművében A tolonc, 1886 . Berczik Árpád darabjaiban újszerű zsidó alakok vonulnak a színpadra : a tolakodó zsidó riporter A harctérről, 1877 , a világ sorsa iránt érdeklődő, művelődő falusi boltos Igmándi kis pap, 1882 a keresztény társaságba került jótékonykodó zsidó asszonyok Jótékony célra, 1877 . A szabadelvű szellem merész irodalmi harcosa, Toldy István, már problémává szélesíti ki a zsidó társadalmi helyzetét. Az új emberek c. vígjátékában 1874 azt az ellentétet rajzolja, amely ott tátong a született, de léha nemesség és a magyar kereskedelem terén szerzett érdemeiért nemességre emelt zsidó között. A népszínmű letűnésével leszorult a színpadról a falusi zsidó alakja is. A recepció kora elhalványította az ellentéteket, a realizmus iránya nem kedvezett a színpad stilizált világának. Az új magyar dráma főleg a szalonélet levegőjében jeleníti meg a főváros zsidó alakjait. Bizarr történet Szomory Dezső drámája Péntek este, 1896 , a keresztény földesúr és a zsidó rabbi feleségének szöktetéssel kapcsolatos életfordulása. Mulatságos fővárosi zsidó alakokat tett élővé a színpadon Molnár Ferenc Doktor úr, 1902 . Szomorúan reális képet festett a küzködő városi zsidóról Földes Imre Hivatalnok urak, 1909 . Ugyanő világította meg derűs oldalról egy kispolgári zsidó család életét Grün Lili, 1916 . Romantikus szerelmi história hősévé tette a rabbi leányát Bródy Sándor Lyon Lea, 1917 . Általában drámaíróink csak epizód szerepeket juttatnak a zsidónak. Legtöbbször karrikaturává, humoros figurává színezik Lengyel Menyhért, Szenes Béla , nagyritkán célzatos elfogultsággal viszik színre Harsányi: A zenélő óra, 1927 . A kabaré¬tréfákban sűrűn szerepel a fonákká torzított zsidó alakja.

15488.ht

CÍMSZÓ Zsid magya drámairodalomba

SZÓCIKK Zsid magya drámairodalomban XVIII sz másodi felébe halványa jelentkez irodalm népiessé színpadr vitt magya falus zsid típu -á is E zsid azonba kevéss tekinthet nép alaknak ali va benn éle é realitás valójába irodalm átülteté idege talajbó magya környezetbe Plautu róma vígjátékíró Mostellari c vígjátékána uzsorása világirodalm vándorlás közben franci közvetítésse eljutot Holber dá íróhoz ak minde különöseb változtatá nélkü csupá küls vonásokba zsidóv színezt róma uzsorást XVIII sz.-vég magya vigjátékíró Holberg-átdolgozásaikba ez zsidóv stilizál uzsorás lépteti fel min magya falus zsid típusát zsid nálu é úgy min Holbergnél követel kölcsönadot pénzét rontot nyelve beszé é tehetetlenü tűr szolgá gyalázkodásá Benyá Berná 1770. Sima Kristóf Váratla vendég 177 körül Filargu 1774 Dugonic Andrá minde élődé fölülmúlva legútszélib durvaságokka szidalmazz zsidó ügyefogyot alakokka teletömöt Aranyperece c együgy históriájában Ez regény dolgozt fe színpadr Endrőd Jáno 179 A els becsületes megbízhat zsid Hatvan Istvá darabjába szerepe A arábia por 179 E vígjáté azonba szinté Holberg-magyarítás Csokona drámájába jelentkezi előszö jellegzete é főle sajáto zsid népélet vonásokka felruházv zsid Cultur jóllehe Csokona eg mási vígjátékána zsid alakj ugyancsa visszavezethet Plautus-Holberg-fél típusr azza különbséggel hog Csokona róma vígjáté ravas szolgájána szerepé ruházt r zsidóra k kísértetne öltözv aka pénzhe jutn Gerso d Malheureux 179 Csokona népélet zsibvásáro zsidój elszigetel jelensé maradt zsid alakj hagyományo tulajdonságaiba állandósul konvencionáliss lett Mé Kisfalud Károlyná is bá nemesszívü hálá zsid mozo színpadon Izsák mégi pénzéne követeléséve ál el gyilkos 182 Katon Józse érdeklődés zsidó történet múltj fel fordult Drámáv dolgozt fe Jeruzsále pusztulás t E vallá é haz szen eszméjéér rajong zsidó tragédiája színpad kellékk embertelenítet zsidó jellemvonása közöt csa árnyalat különbsége vannak ravasz,haszonleső hízelg keresked a egyik k j üzle kedvéér kiszemel vásárl hiúságá legyezget Csat Pál Megházasodtam 183 kamatszed uzsorá másik kine magatartásá pén é haszo nagyság határozz me Szigligeti Ú világ 187 Szigliget egyébkén társadalma tesz felelőss zsidó bűneiért E tendenci ütközi k Lőrin szerepéből k tisztessége keresettő elütv kénytele hajhássz lenni Zsid 184 A effél üzletes boltos keresked zsid pedig mé h hangoztatj i mag becsületességét valójába csa gonos furfang házal Gaal Ké Júlia 184 vag h ol önérzete hango véd i mag ember jogait min Schnaps Móze kocsmáros mégi csa haszno hú becsületességébő Nag Ignác Tisztújítás 184 Népszínműveinkbe min sűrűbbe fordu el zagyv beszéd zsid komiku epizó figurája Hossz sorba vonu fel a árverés hién Sziget József Kisérte é csizmadia 1856] bőrkeresked Csepreghy Sárg csikó 187 gabonaűzé Korod P. tékozl asszony 188 pénzkufá ágen Almás Balo Tihamér milimári 188 a orgazd révbérl Monostor K. Utols kenet 188 licitál hitelez Rákos Jen ripacso Pist dolmány 187 a uradalm árendá é cifrálkod feleség Lukács S. Árv Zsuzska 188 magyarosodn akar kocsmáro Eceed K. szé asszon leány csárdá zsid é feleség Abony Lajo Magdusk öröksége 188 nag egyformaságba néh találkozi egy-eg rokonszenveseb zsid ala i becsületes dolgo falus bír Koród P. tékozl asszony 188 szabadságharcba hősiese viselked magya zsid honvé Lukács S. zsid honvéd 187 Ebbe darabba má sz esi polgár házasságró is ső vegyesházassá adj zsid bérl leány é keresztén sörügynö so természetellenességge megír történeténe témájá Almás B Tihamé Spitze Rég A önérzete város zsid fiatalsá lé fe Tót Ed népszínművébe tolonc 188 Berczi Árpá darabjaiba újszer zsid alako vonulna színpadr tolakod zsid riporte harctérről 187 vilá sors irán érdeklődő művelőd falus bolto Igmánd ki pap 188 keresztén társaságb kerül jótékonykod zsid asszonyo Jótékon célra 187 szabadelv szelle merés irodalm harcosa Told István má problémáv szélesít k zsid társadalm helyzetét A ú embere c vígjátékába 187 az a ellentéte rajzolja amel ot táton született d léh nemessé é magya kereskedele teré szerzet érdemeiér nemességr emel zsid között népszínm letűnéséve leszorul színpadró falus zsid alakj is recepci kor elhalványított a ellentéteket realizmu irány ne kedvezet színpa stilizál világának A ú magya drám főle szalonéle levegőjébe jelenít me főváro zsid alakjait Bizar történe Szomor Dezs drámáj Pénte este 189 keresztén földesú é zsid rabb feleségéne szöktetésse kapcsolato életfordulása Mulatságo főváros zsid alakoka tet élőv színpado Molná Feren Dokto úr 190 Szomorúa reáli képe festet küzköd város zsidóró Földe Imr Hivatalno urak 190 Ugyan világított me derű oldalró eg kispolgár zsid csalá életé Grü Lili 191 Romantiku szerelm históri hősév tett rabb leányá Bród Sándo Lyo Lea 191 Általába drámaíróin csa epizó szerepeke juttatna zsidónak Legtöbbszö karrikaturává humoro figuráv színezi Lengye Menyhért Szene Bél nagyritká célzato elfogultságga viszi színr Harsányi zenél óra 192 kabaré¬tréfákba sűrű szerepe fonákk torzítot zsid alakja

15488.h

CÍMSZ Zsi magy drámairodalomb

SZÓCIK Zsi magy drámairodalomba XVII s másod feléb halvány jelentke irodal népiess színpad vit magy falu zsi típ - i zsi azonb kevés tekinthe né alakna al v ben él realitá valójáb irodal átültet ideg talajb magy környezetb Plaut róm vígjátékír Mostellar vígjátékán uzsorás világirodal vándorlá közbe franc közvetítéss eljuto Holbe d íróho a mind különöse változtat nélk csup kül vonásokb zsidó színez róm uzsorás XVII sz.-vé magy vigjátékír Holberg-átdolgozásaikb e zsidó stilizá uzsorá léptet fe mi magy falu zsi típusá zsi nál úg mi Holbergné követe kölcsönado pénzé ronto nyelv besz tehetetlen tű szolg gyalázkodás Beny Bern 1770 Sim Kristó Váratl vendé 17 körü Filarg 177 Dugoni Andr mind élőd fölülmúlv legútszéli durvaságokk szidalmaz zsid ügyefogyo alakokk teletömö Aranyperec együg históriájába E regén dolgoz f színpad Endrő Ján 17 el becsülete megbízha zsi Hatva Istv darabjáb szerep arábi po 17 vígját azonb szint Holberg-magyarítá Csokon drámájáb jelentkez elősz jellegzet fől saját zsi népéle vonásokk felruház zsi Cultu jólleh Csokon e más vígjátékán zsi alak ugyancs visszavezethe Plautus-Holberg-fé típus azz különbségge ho Csokon róm vígját rava szolgáján szerep ruház zsidór kísértetn öltöz ak pénzh jut Gers Malheureu 17 Csokon népéle zsibvásár zsidó elszigete jelens marad zsi alak hagyomány tulajdonságaib állandósu konvencionális let M Kisfalu Károlyn i b nemesszív hál zsi moz színpado Izsá még pénzén követelésév á e gyilko 18 Kato Józs érdeklődé zsid történe múlt fe fordul Drámá dolgoz f Jeruzsál pusztulá vall ha sze eszméjéé rajon zsid tragédiáj színpa kellék emberteleníte zsid jellemvonás közö cs árnyala különbség vanna ravasz,haszonles hízel kereske egyi üzl kedvéé kiszeme vásár hiúság legyezge Csa Pá Megházasodta 18 kamatsze uzsor mási kin magatartás pé hasz nagysá határoz m Szigliget vilá 18 Sziglige egyébké társadalm tes felelős zsid bűneiér tendenc ütköz Lőri szerepébő tisztesség keresett elüt kénytel hajháss lenn Zsi 18 effé üzlete bolto kereske zsi pedi m hangoztat ma becsületességé valójáb cs gono furfan háza Gaa K Júli 18 va o önérzet hang vé ma embe jogai mi Schnap Móz kocsmáro még cs haszn h becsületességéb Na Igná Tisztújítá 18 Népszínműveinkb mi sűrűbb ford e zagy beszé zsi komik epiz figuráj Hoss sorb von fe árveré hié Szige Józse Kisért csizmadi 1856 bőrkereske Csepregh Sár csik 18 gabonaűz Koro P tékoz asszon 18 pénzkuf áge Almá Bal Tihamé milimár 18 orgaz révbér Monosto K Utol kene 18 licitá hitele Ráko Je ripacs Pis dolmán 18 uradal árend cifrálko felesé Lukác S Ár Zsuzsk 18 magyarosod aka kocsmár Ecee K sz asszo leán csárd zsi felesé Abon Laj Magdus örökség 18 na egyformaságb né találkoz egy-e rokonszenvese zsi al becsülete dolg falu bí Koró P tékoz asszon 18 szabadságharcb hősies viselke magy zsi honv Lukác S zsi honvé 18 Ebb darabb m s es polgá házasságr i s vegyesházass ad zsi bér leán kereszté sörügyn s természetellenességg megí történetén témáj Almá Tiham Spitz Ré önérzet váro zsi fiatals l f Tó E népszínművéb tolon 18 Bercz Árp darabjaib újsze zsi alak vonuln színpad tolako zsi riport harctérrő 18 vil sor irá érdeklőd művelő falu bolt Igmán k pa 18 kereszté társaság kerü jótékonyko zsi asszony Jótéko célr 18 szabadel szell meré irodal harcos Tol Istvá m problémá szélesí zsi társadal helyzeté ember vígjátékáb 18 a ellentét rajzolj ame o táto születet lé nemess magy kereskedel ter szerze érdemeié nemesség eme zsi közöt népszín letűnésév leszoru színpadr falu zsi alak i recepc ko elhalványítot ellentéteke realizm irán n kedveze színp stilizá világána magy drá fől szalonél levegőjéb jelení m fővár zsi alakjai Biza történ Szomo Dez drámá Pént est 18 kereszté földes zsi rab feleségén szöktetéss kapcsolat életfordulás Mulatság főváro zsi alakok te élő színpad Moln Fere Dokt ú 19 Szomorú reál kép feste küzkö váro zsidór Föld Im Hivataln ura 19 Ugya világítot m der oldalr e kispolgá zsi csal élet Gr Lil 19 Romantik szerel histór hősé tet rab leány Bró Sánd Ly Le 19 Általáb drámaírói cs epiz szerepek juttatn zsidóna Legtöbbsz karrikaturáv humor figurá színez Lengy Menyhér Szen Bé nagyritk célzat elfogultságg visz szín Harsány zené ór 19 kabaré¬tréfákb sűr szerep fonák torzíto zsi alakj

15488.

CÍMS Zs mag drámairodalom

SZÓCI Zs mag drámairodalomb XVI máso felé halván jelentk iroda népies színpa vi mag fal zs tí zs azon kevé tekinth n alakn a be é realit valójá iroda átülte ide talaj mag környezet Plau ró vígjátékí Mostella vígjátéká uzsorá világiroda vándorl közb fran közvetítés eljut Holb íróh min különös változta nél csu kü vonások zsid színe ró uzsorá XVI sz.-v mag vigjátékí Holberg-átdolgozásaik zsid stiliz uzsor lépte f m mag fal zs típus zs ná ú m Holbergn követ kölcsönad pénz ront nyel bes tehetetle t szol gyalázkodá Ben Ber 177 Si Krist Várat vend 1 kör Filar 17 Dugon And min élő fölülmúl legútszél durvaságok szidalma zsi ügyefogy alakok teletöm Aranypere együ históriájáb regé dolgo színpa Endr Já 1 e becsület megbízh zs Hatv Ist darabjá szere aráb p 1 vígjá azon szin Holberg-magyarít Csoko drámájá jelentke elős jellegze fő sajá zs népél vonások felruhá zs Cult jólle Csoko má vígjátéká zs ala ugyanc visszavezeth Plautus-Holberg-f típu az különbségg h Csoko ró vígjá rav szolgájá szere ruhá zsidó kísértet öltö a pénz ju Ger Malheure 1 Csoko népél zsibvásá zsid elsziget jelen mara zs ala hagyomán tulajdonságai állandós konvencionáli le Kisfal Károly nemesszí há zs mo színpad Izs mé pénzé követelésé gyilk 1 Kat Józ érdeklőd zsi történ múl f fordu Drám dolgo Jeruzsá pusztul val h sz eszméjé rajo zsi tragédiá színp kellé embertelenít zsi jellemvoná köz c árnyal különbsé vann ravasz,haszonle híze keresk egy üz kedvé kiszem vásá hiúsá legyezg Cs P Megházasodt 1 kamatsz uzso más ki magatartá p has nagys határo Sziglige vil 1 Sziglig egyébk társadal te felelő zsi bűneié tenden ütkö Lőr szerepéb tisztessé kereset elü kényte hajhás len Zs 1 eff üzlet bolt keresk zs ped hangozta m becsületesség valójá c gon furfa ház Ga Júl 1 v önérze han v m emb joga m Schna Mó kocsmár mé c hasz becsületességé N Ign Tisztújít 1 Népszínműveink m sűrűb for zag besz zs komi epi figurá Hos sor vo f árver hi Szig Józs Kisér csizmad 185 bőrkeresk Csepreg Sá csi 1 gabonaű Kor téko asszo 1 pénzku ág Alm Ba Tiham milimá 1 orga révbé Monost Uto ken 1 licit hitel Rák J ripac Pi dolmá 1 urada áren cifrálk feles Luká Á Zsuzs 1 magyaroso ak kocsmá Ece s assz leá csár zs feles Abo La Magdu öröksé 1 n egyformaság n találko egy- rokonszenves zs a becsület dol fal b Kor téko asszo 1 szabadságharc hősie viselk mag zs hon Luká zs honv 1 Eb darab e polg házasság vegyesházas a zs bé leá kereszt sörügy természetellenesség meg történeté témá Alm Tiha Spit R önérze vár zs fiatal T népszínművé tolo 1 Berc Ár darabjai újsz zs ala vonul színpa tolak zs ripor harctérr 1 vi so ir érdeklő művel fal bol Igmá p 1 kereszt társasá ker jótékonyk zs asszon Jóték cél 1 szabade szel mer iroda harco To Istv problém széles zs társada helyzet embe vígjátéká 1 ellenté rajzol am tát születe l nemes mag kereskede te szerz érdemei nemessé em zs közö népszí letűnésé leszor színpad fal zs ala recep k elhalványíto ellentétek realiz irá kedvez szín stiliz világán mag dr fő szaloné levegőjé jelen fővá zs alakja Biz törté Szom De drám Pén es 1 kereszt földe zs ra feleségé szöktetés kapcsola életfordulá Mulatsá fővár zs alako t él színpa Mol Fer Dok 1 Szomor reá ké fest küzk vár zsidó Föl I Hivatal ur 1 Ugy világíto de oldal kispolg zs csa éle G Li 1 Romanti szere histó hős te ra leán Br Sán L L 1 Általá drámaíró c epi szerepe juttat zsidón Legtöbbs karrikaturá humo figur színe Leng Menyhé Sze B nagyrit célza elfogultság vis szí Harsán zen ó 1 kabaré¬tréfák sű szere foná torzít zs alak

15488

CÍM Z ma drámairodalo

SZÓC Z ma drámairodalom XV más fel halvá jelent irod népie színp v ma fa z t z azo kev tekint alak b reali valój irod átült id tala ma környeze Pla r vígjáték Mostell vígjáték uzsor világirod vándor köz fra közvetíté elju Hol író mi különö változt né cs k vonáso zsi szín r uzsor XV sz.- ma vigjáték Holberg-átdolgozásai zsi stili uzso lépt ma fa z típu z n Holberg köve kölcsöna pén ron nye be tehetetl szo gyalázkod Be Be 17 S Kris Vára ven kö Fila 1 Dugo An mi él fölülmú legútszé durvaságo szidalm zs ügyefog alako teletö Aranyper egy históriájá reg dolg színp End J becsüle megbíz z Hat Is darabj szer ará vígj azo szi Holberg-magyarí Csok drámáj jelentk elő jellegz f saj z népé vonáso felruh z Cul jóll Csok m vígjáték z al ugyan visszavezet Plautus-Holberg- típ a különbség Csok r vígj ra szolgáj szer ruh zsid kísérte ölt pén j Ge Malheur Csok népé zsibvás zsi elszige jele mar z al hagyomá tulajdonsága állandó konvencionál l Kisfa Károl nemessz h z m színpa Iz m pénz követelés gyil Ka Jó érdeklő zs törté mú ford Drá dolg Jeruzs pusztu va s eszméj raj zs tragédi szín kell embertelení zs jellemvon kö árnya különbs van ravasz,haszonl híz keres eg ü kedv kisze vás hiús legyez C Megházasod kamats uzs má k magatart ha nagy határ Sziglig vi Szigli egyéb társada t felel zs bűnei tende ütk Lő szerepé tisztess kerese el kényt hajhá le Z ef üzle bol keres z pe hangozt becsületessé valój go furf há G Jú önérz ha em jog Schn M kocsmá m has becsületesség Ig Tisztújí Népszínművein sűrű fo za bes z kom ep figur Ho so v árve h Szi Józ Kisé csizma 18 bőrkeres Csepre S cs gabona Ko ték assz pénzk á Al B Tiha milim org révb Monos Ut ke lici hite Rá ripa P dolm urad áre cifrál fele Luk Zsuz magyaros a kocsm Ec ass le csá z fele Ab L Magd öröks egyformasá találk egy rokonszenve z becsüle do fa Ko ték assz szabadsághar hősi visel ma z ho Luk z hon E dara pol házassá vegyesháza z b le keresz sörüg természetellenessé me történet tém Al Tih Spi önérz vá z fiata népszínműv tol Ber Á darabja újs z al vonu színp tola z ripo harctér v s i érdekl műve fa bo Igm keresz társas ke jótékony z asszo Jóté cé szabad sze me irod harc T Ist problé széle z társad helyze emb vígjáték ellent rajzo a tá szület neme ma keresked t szer érdeme nemess e z köz népsz letűnés leszo színpa fa z al rece elhalványít ellentéte reali ir kedve szí stili világá ma d f szalon levegőj jele főv z alakj Bi tört Szo D drá Pé e keresz föld z r feleség szökteté kapcsol életfordul Mulats fővá z alak é színp Mo Fe Do Szomo re k fes küz vá zsid Fö Hivata u Ug világít d olda kispol z cs él L Romant szer hist hő t r leá B Sá Által drámaír ep szerep jutta zsidó Legtöbb karrikatur hum figu szín Len Menyh Sz nagyri célz elfogultsá vi sz Harsá ze kabaré¬tréfá s szer fon torzí z ala

1548

CÍ m drámairodal

SZÓ m drámairodalo X má fe halv jelen iro népi szín m f az ke tekin ala real való iro átül i tal m környez Pl vígjáté Mostel vígjáté uzso világiro vándo kö fr közvetít elj Ho ír m külön változ n c vonás zs szí uzso X sz. m vigjáté Holberg-átdolgozása zs stil uzs lép m f típ Holber köv kölcsön pé ro ny b tehetet sz gyalázko B B 1 Kri Vár ve k Fil Dug A m é fölülm legútsz durvaság szidal z ügyefo alak telet Aranype eg históriáj re dol szín En becsül megbí Ha I darab sze ar víg az sz Holberg-magyar Cso drámá jelent el jelleg sa nép vonás felru Cu jól Cso vígjáté a ugya visszaveze Plautus-Holberg tí különbsé Cso víg r szolgá sze ru zsi kísért öl pé G Malheu Cso nép zsibvá zs elszig jel ma a hagyom tulajdonság álland konvencioná Kisf Káro nemess színp I pén követelé gyi K J érdekl z tört m for Dr dol Jeruz puszt v eszmé ra z tragéd szí kel embertelen z jellemvo k árny különb va ravasz,haszon hí kere e ked kisz vá hiú legye Megházaso kamat uz m magatar h nag hatá Szigli v Szigl egyé társad fele z bűne tend üt L szerep tisztes keres e kény hajh l e üzl bo kere p hangoz becsületess való g fur h J önér h e jo Sch kocsm ha becsületessé I Tisztúj Népszínművei sűr f z be ko e figu H s árv Sz Jó Kis csizm 1 bőrkere Csepr c gabon K té ass pénz A Tih mili or rév Mono U k lic hit R rip dol ura ár cifrá fel Lu Zsu magyaro kocs E as l cs fel A Mag örök egyformas talál eg rokonszenv becsül d f K té ass szabadságha hős vise m h Lu ho dar po házass vegyesház l keres sörü természetelleness m történe té A Ti Sp önér v fiat népszínmű to Be darabj új a von szín tol rip harcté érdek műv f b Ig keres társa k jótékon assz Jót c szaba sz m iro har Is probl szél társa helyz em vígjáté ellen rajz t szüle nem m kereske sze érdem nemes kö néps letűné lesz színp f a rec elhalványí ellentét real i kedv sz stil világ m szalo levegő jel fő alak B tör Sz dr P keres föl felesé szöktet kapcso életfordu Mulat főv ala szín M F D Szom r fe kü v zsi F Hivat U világí old kispo c é Roman sze his h le S Álta drámaí e szere jutt zsid Legtöb karrikatu hu fig szí Le Meny S nagyr cél elfogults v s Hars z kabaré¬tréf sze fo torz al