15489.htm

CÍMSZÓ: Zsidó a magyar rergényirodalomban

SZÓCIKK: "Zsidó a magyar regényirodalomban. A magyar regény- és novellairodalomnak a XIX. sz. elejéig nyúló bevezető korszakában, amidőn csak fordításokkal, átdolgozásokkal és magyarításokkal találkozunk, ritkán szerepel a zsidó alakja. Faludi Ferenc novellagyüjteményében csupán említést tesz egy pénzkölcsönző zsidóról (Téli éjtszakák, 1787), Mikes Kelemennél már cselekvő személy a zsidó, ki drágakövekkel, rabokkal kereskedik és bejáratos a spanyol vice­király udvarába (Mulatságos napok). Dugonics András: Aranyperecek c. regényeben (1790) pedig a cselekmény egyik mozgató eleme: Náthán, a szívtelen, csaló, pénzsóvár zsidó, Ákos fejedelem udvarának gyöngy- és drágakőbecsűse. A Fáy Andrással kezdődő eredeti magyar regényírás korának hangulatában már ott él a zsidók egyenjogúsításának gondolata. A zsidók társadalmi és politikai helyzetének kérdése, az emancipáció problémája irányzatossá tette irodalmunkban a zsidó alakok szerepeltetését. Stancsics Mihály a jogtalanul üldözött és oknélkül gyűlölt zsidóvallású embertársainak ajánlja Pazardi c. elbeszélését (1836), melyben a józanul gazdálkodó, szorgalmas zsidót szembeállítja a tékozló nagybirtokossal. Fáy Andrásnak Salamon c. életképe (1838) ad alkalmat, hogy elmélkedjék a zsidók helyzetének javításáról. A zsidók bűne a társadalom hibája és a társadalom kötelessége : emberré tenni a zsidót. Az emancipáció kérdésének aktualitása érződik ki Jósika Miklós romantikus regényeinek zsidó rajzaiból. Kissé eszményített zsidó alakjaiban rámutat a méltánytalanul üldözöttek erényeire, az egyenjogúsítás szükségére, arra az embertelenségre, hogy a vallása miatt még mindig üldözik a zsidót. A csehek Magyarországban c. regényében (1839) Komoróczi Péter rablóvárában szenved Ábrahám, leendő veje, Naftáli és fogadott leánya, a szépséges, nemeslelkű Aminha. A zsidónak nevelt Aminha keresztény leány, kinek Mátyás király megengedi, hogy a zsidó ifjú felesége legyen. Eszter c. regényének (1853) hőse a szép Eszter, Lévi zsidó unokája, Kázmér lengyel király kedvese lesz, mert azt hiszi: így segíthet a sokat szenvedett, elnyomott zsidótestvérein. Jósika a magyar zsidóság szabadságharci nemes magatartását és hazafias szellemét Hirsch Icig kocsmáros személyében példázza (Egy magyar család a forradalom alatt, 1861-1862). Egyik novellájában a vegyes házasság belső életét világítja meg (Gazdagság nem boldogság, 1847), egy-két zsidó alakjában a visszataszító jellemtulajdonságokat domborítja ki: Roderich bűnrészes a gazul szerzett vagyon gyűjtésében (Akarat és hajlam, 1845), a rabló és uzsorás zsidó rettegteti egy pesti ház lakóit (Egy kétemeletes ház Pesten.1847)Az emancipáció szellemében íródott Ormos Zsigmond Vér és bosszú c. regénye (1841), melyben a gonosz, elvetemedett zsidó apával szemben a fia képviseli a derék, becsületes, hazafias zsidót. Eötvös József báró zsidó regényalakját kedvezőtlen színben mutatja be. Tervszerűen, hogy igazolja a jogegyenlőtlenség káros következményeit. A zsidók hibáiért a társadalomra hárítja a felelősséget. A zsidónak nem engedték meg, hogy tisztességes munkával keresse meg kenyerét, a zsidót eltiltották a nemesebb pályáktól. A zsidók emancipációjáról írt tanulmányának egy-két gondolata húzódik meg A falu jegyzője (1845) züllött, üveges zsidójának alakrajza mögött. Jósika, Eötvös, Vajda Péter liberalizmusával szemben Nagy Ignác bántó ci­nizmussal festi feketére az emancipáció gondolatát. Nem híve az egyenjogúsítás eszméjének; fél, hogy a felszabadulás szabad utat enged a zsidó bűnök terjedésének, sőt szerinte még a zsidók magyarosodása is csak ravasz számítás, hogy mielőbb eljussanak a korlátlan bűnözés törvényszentesítette lehetőségéhez, az emancipációhoz. Zsidó alakjai kevés kivétellel uzsorások vagy Sue-féle gonosztevők: a zsivánnyá vedlett Móric, kinek feleségét Sobri haramia megszöktette (Magyar titkok, 1844), a gazdag Dávid zsidó orvos fia, ki kereszténnyé lett és rabló meg apagyilkos egy személyben (A nagyravágyó, 1842), a zsidó uzsorás, ágens, orgazda (Torzképek, 1844), kikben semmi emberi vonás nincs, a hajhász, ki még sódart is eszik, csakhogy a kurta nemesnél céljához jusson (A hajhász, 1844). Történeti novelláiban több emberséggel rajzolja zsidó alakjait: Esztert, Jósua ben Ascher zsidó orvos leányát (Villámhegy, 1838) és Reginát, az öreg Jochaj gyermekét, kit Leone, a király törvénytelen fia, elrabol (A hitrabság, 1843). A 40-es években Nagy Ignác divatossá és népszerűvé tette az életképeket. Ezeknek genrealakjai között igen gyakran tűnik fel a zsidó karikaturává torzított figurája: a batyus zsidó, kit a betyár szalonnával etet (sűrűn előforduló motivum ez időszak irodalmában), a gazdag zsidó kitől Zöld Marci elveszi a pénzét (Gaal József: Igaz osztály, 1846), a zsidó ügynök, ki kiforgatja vagyonából a földbirtokost, a gyufaárus zsidógyerek, a házaló zsidó, a hajhász stb. (Varga Soma, Császár Ferenc, Lakner Sándor stb. életképeiben). Leleményes rosszindulat és antiszemita stílus jellemzi Bernát Gáspár életképeinek zsidó rajzait. Kígyósszemű, mulatt-göndör zsidó uzsorásról beszél az iró, ki még korainak tartja az emancipációt és rettegve látja, mint lepik el Budapestet a haszonleső zsidók. (Alföldi gyors¬szekéren, Táblabíró, Jajvár stb., 1844). Hasonló elfogultsággal szerepelteti Kúthy Lajos : Hazai rejtelmek c. bűnügyi regényében (1846) művé¬nek két gonosztevőjét: Márkot és Löblt. Löbl Simon : dúsgazdag kereskedő, uzsorás, szívtelen csaló, az emberiség söpredéke ; Márk, a zsidó orvos, alávaló jellem, lelketlen, hitvány erkölcstelen. Kúthy határtalan zsidógyűlölete íveken keresztül kéjjel merül el a zsidó gazságok részletezésében. Ugyanez a gyalázkodó hang uralkodik novelláiban is. A Kúthy-féle novellaírók (Kleh István, Nagy Sándor stb.) mellett mind gyakrabban találkozni a zsidó vonatkozású iránynovellák szerzőivel. Az elnyomott zsidók érdekében, az előítéletek ellen írják elbeszéléseiket: Ney Ferenc, Martonffy Ignác, Hatvani Gábor, Szegfi Mór stb. A szabadságharc után Jókai Mór regényköltészetében gazdag sora vonul fel a zsidó alakoknak. A magyar zsidók hősiessége a szabadságharcban Jókai szemében fokozta a zsidók emberi értékét és romantikus világszemléletében ez a hazafias megnyilatkozás örök időkre kiható jogigénnyé magasodott. Müveinek zsidó szereplői és antiszemita figurái: gondolkodásának és erkölcsi felfogásának objektivációi. Számos felejthetetlen zsidó alakot teremtett meg : Rotheisel Ábrahámot (Rab Ráby), Pelikán Samut (Sárga Rózsa), Salamon zsibárust (A kőszívű ember fiai) stb. s mellettük a zsidó könyörületesség és emberszeretet nemes képviselőit. Ha van is Jókai regényeiben néhány szemtelen vonásokkal motivált zsidó, ezek csak a környezet hatása alatt embertelenedtek el (Rakamszar, Degond). Jókainál nem a zsidók, hanem az antiszemiták a leglelketlenebb uzsorások. Zsidógyűlölő alakjaiban a szellemi és a lelki kulturátlanságot domborította ki elsősorban karaktervonássá. Végzetes életzökkenőnek tartotta a hitehagyást és ezt éreztette is a hitehagyó jellemének megfestésében. A vallásához ragaszkodó hőst ellenben igaz emberi tulajdonsá¬gokkal ruházta fel (A mi lengyelünk) Vas Gereben novelláiban hagyományos zsidó típusokra akadunk, de a furfangos, humorosan megrajzoló zsidó alakja mellett bemutatja az új generáció zsidó emberét is, a szabadabb légkörben élő zsidó orvost. (Régi jó idők, 1855). Bérczy Károly a régmúltba megy vissza, hogy igazolja a maga felfogását: Magyarországon jobb dolga volt a zsidóknak, mint a keresztényeknek. A hatalmas vagyonnal rendelkező Dávid még Endre királyt is a kezében tartotta (Egy zsidó a XIII században, 1854). A gazdag zsidó személye egyébként is kedves témája volt íróinknak. Észrevették a meggazdagodott zsidók rossz tulajdonságait : Berger Simon lenézi a szerény viszonyok közt élő ismerőseit (Beöthy László : Goldbach et, Comp. füszerkereskedése, 1858), az előneves Salamon mindenáron mágnás rokonságba akar jutni (Vadnai Károly : Téli estékre, 1862). Abonyi Lajos regényének tendenciája még a zsidó emancipáció (Kenyér és becsület, 1887), de már a kor realista regényirodalma érdekesebb, újszerűbb problémák ütköző pontjába állítja a zsidót. Az ősi és a szerzett vagyon harcában szembe kerül egymással a született arisztokrácia és az újonnan felemelkedő zsidó bankokrácia (Ábrányi Kornél: Régi és új nemesek, 1881; Kazár Emil: Ősök és unokák, 1881). A zsidó érvényesülésének szédítő pályáját rajzolja meg Tolnai Lajos: Báróné ténsasszony c. regénye (1882) hősének emelkedésében. Schwindler, a galíciai zsidó, főorvos, követ, báró lesz, majd bekövetkezik az anyagi romlás és a főorvosnak szöknie kell. Hasonlóan bukásba fullad Fridényi bankár törtetése is. Tönkre¬megy a bank, amelyet feleségének ügyessége, hozzáértése virágzóvá tett. (Acsády Ignác : Fridényi bank, 1882). Egy egész zsidó család buká¬sának történetét adja Csiky Gergely Atlasz család c. regényében (1890). A zsidóság életének egyik szomorú jelenségét tárja fel, miként lesz semmivé a második nemzedék kezén az apák szorgalmas munkával szerzett vagyona. Mikszáth Kálmán regényeiben, novelláiban a tótok és palócok híven megformált alakjai mellé felsorakoznak a zsidó típusok is. Ezeket javarészt vidéki tartózkodásának emlékeiből vetítette vissza müvének lapjaira. A távlat fölényével szem¬lélte alakjait és nem tett kivételt a zsidókkal sem. Általában a humor és a gúny reflektorával világít rájuk (Szent Péter esernyője, A körtvélyesi csiny stb.) s ha műve alaphangja a szatíra, zsidó figurái még inkább ennek a szellemnek légkörében mozognak (Új Zrínyiász). Néha azonban a tárgyilagosság választó hűvösségén némi melegség is átszüremlik zsidó rajzaiba (A batyus zsidó leánya). A XX. sz. magyar regényírói inkább a fővárosi zsidók életéből sa lipótvárosi zsidóság szalonjaiból veszik zsidó alakjaikat. A zsidó család belső életébe enged bepillantást KóborTamás :Budapest, 1901; Ki a gettóból, 1911; Hamupipőke őnagysága, 1911), a lipótvárosi gazdag zsidók társaséletének világát mutatja be Ambrus Zoltán : (Berzsenyi báró és családja, 1902), ennek a társadalmi rétegnek személyeit és éíetepizódjait tette gúny tárgyává Molnár Ferenc, ki Andor c. regényében 1918) egy pesti zsidó fiatalember történetét írta meg.Molnár szívesen sző regényeibe egy-egy zsidó anekdotát is (A gőzoszlop, 1926). A melegséggel, humorosan vagy reálisan megrajzolt zsidó epizódalakok sorából (Rákosi Viktor, Móricz Pál, Farkas Pál stb.) messze kiemelkedik Heim Poldi zsidó tüzér, ki a szabadságharc délvidéki küzdelmeiben halt hősi halált. (Herczeg Ferenc: A hét sváb, 1916. Az író, midőn regényét színpadra átdolgozta, a drámába nem vette föl a zsidó alakját. A fekete lovas 1919). A világháború utáni idők szellemében kapott formát Szabó Dezső Az elsodort falu c. regénye (1919), melyben az író a magyarság pusztulásának egyik legfőbb okát a zsidóság gazdasági és társadalmi előretörésében látja. A zsidó intellektuelek szellemakarásai kapnak tendenciát Babits Mihály regényeiben (Timár Virgil fia, stb.) Móricz Zsigmond a zsidóságnak a vidéki magyarsággal való keveredését teszi problémává (Kivilágos kivirradatig, 1926), Erdős René útraindulásának helyét, a vidéki hithű zsidó család életét (Az új sarj, 1920) és a kikeresztelkedett zsidók erkölcsi világát (Báró Herzfeld Clarisse, 1926) rajzolja meg. Hatvany Lajos pedig trilógiában szándékozik feldolgozni az asszimiláló magyar zsidóság minden kérdéskomplexumát (Urak és emberek). Az utolsó évek zsidó hőssel, zsidó miliőben játszó regényei mellett (Szirmai Rezső Menekülő lelkek, Földi Mihály A halasi Hirsch-fiú) Biró Lajos A bazini zsidók c. müvében (1921). magát a. zsidóságot teszi meg hőssé. Az író a XVI.sz.-i vérváddal kapcsolatban rámutat arra a haszonra, mely a zsidóság számára az antiszemitizmusból reakcióként fakad. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5489. címszó a lexikon => 984. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15489.htm

CÍMSZÓ: Zsidó a magyar rergényirodalomban

SZÓCIKK: Zsidó a magyar regényirodalomban. A magyar regény- és novellairodalomnak a XIX. sz. elejéig nyúló bevezető korszakában, amidőn csak fordításokkal, átdolgozásokkal és magyarításokkal találkozunk, ritkán szerepel a zsidó alakja. Faludi Ferenc novellagyüjteményében csupán említést tesz egy pénzkölcsönző zsidóról Téli éjtszakák, 1787 , Mikes Kelemennél már cselekvő személy a zsidó, ki drágakövekkel, rabokkal kereskedik és bejáratos a spanyol vice­király udvarába Mulatságos napok . Dugonics András: Aranyperecek c. regényeben 1790 pedig a cselekmény egyik mozgató eleme: Náthán, a szívtelen, csaló, pénzsóvár zsidó, Ákos fejedelem udvarának gyöngy- és drágakőbecsűse. A Fáy Andrással kezdődő eredeti magyar regényírás korának hangulatában már ott él a zsidók egyenjogúsításának gondolata. A zsidók társadalmi és politikai helyzetének kérdése, az emancipáció problémája irányzatossá tette irodalmunkban a zsidó alakok szerepeltetését. Stancsics Mihály a jogtalanul üldözött és oknélkül gyűlölt zsidóvallású embertársainak ajánlja Pazardi c. elbeszélését 1836 , melyben a józanul gazdálkodó, szorgalmas zsidót szembeállítja a tékozló nagybirtokossal. Fáy Andrásnak Salamon c. életképe 1838 ad alkalmat, hogy elmélkedjék a zsidók helyzetének javításáról. A zsidók bűne a társadalom hibája és a társadalom kötelessége : emberré tenni a zsidót. Az emancipáció kérdésének aktualitása érződik ki Jósika Miklós romantikus regényeinek zsidó rajzaiból. Kissé eszményített zsidó alakjaiban rámutat a méltánytalanul üldözöttek erényeire, az egyenjogúsítás szükségére, arra az embertelenségre, hogy a vallása miatt még mindig üldözik a zsidót. A csehek Magyarországban c. regényében 1839 Komoróczi Péter rablóvárában szenved Ábrahám, leendő veje, Naftáli és fogadott leánya, a szépséges, nemeslelkű Aminha. A zsidónak nevelt Aminha keresztény leány, kinek Mátyás király megengedi, hogy a zsidó ifjú felesége legyen. Eszter c. regényének 1853 hőse a szép Eszter, Lévi zsidó unokája, Kázmér lengyel király kedvese lesz, mert azt hiszi: így segíthet a sokat szenvedett, elnyomott zsidótestvérein. Jósika a magyar zsidóság szabadságharci nemes magatartását és hazafias szellemét Hirsch Icig kocsmáros személyében példázza Egy magyar család a forradalom alatt, 1861-1862 . Egyik novellájában a vegyes házasság belső életét világítja meg Gazdagság nem boldogság, 1847 , egy-két zsidó alakjában a visszataszító jellemtulajdonságokat domborítja ki: Roderich bűnrészes a gazul szerzett vagyon gyűjtésében Akarat és hajlam, 1845 , a rabló és uzsorás zsidó rettegteti egy pesti ház lakóit Egy kétemeletes ház Pesten.1847 Az emancipáció szellemében íródott Ormos Zsigmond Vér és bosszú c. regénye 1841 , melyben a gonosz, elvetemedett zsidó apával szemben a fia képviseli a derék, becsületes, hazafias zsidót. Eötvös József báró zsidó regényalakját kedvezőtlen színben mutatja be. Tervszerűen, hogy igazolja a jogegyenlőtlenség káros következményeit. A zsidók hibáiért a társadalomra hárítja a felelősséget. A zsidónak nem engedték meg, hogy tisztességes munkával keresse meg kenyerét, a zsidót eltiltották a nemesebb pályáktól. A zsidók emancipációjáról írt tanulmányának egy-két gondolata húzódik meg A falu jegyzője 1845 züllött, üveges zsidójának alakrajza mögött. Jósika, Eötvös, Vajda Péter liberalizmusával szemben Nagy Ignác bántó ci­nizmussal festi feketére az emancipáció gondolatát. Nem híve az egyenjogúsítás eszméjének; fél, hogy a felszabadulás szabad utat enged a zsidó bűnök terjedésének, sőt szerinte még a zsidók magyarosodása is csak ravasz számítás, hogy mielőbb eljussanak a korlátlan bűnözés törvényszentesítette lehetőségéhez, az emancipációhoz. Zsidó alakjai kevés kivétellel uzsorások vagy Sue-féle gonosztevők: a zsivánnyá vedlett Móric, kinek feleségét Sobri haramia megszöktette Magyar titkok, 1844 , a gazdag Dávid zsidó orvos fia, ki kereszténnyé lett és rabló meg apagyilkos egy személyben A nagyravágyó, 1842 , a zsidó uzsorás, ágens, orgazda Torzképek, 1844 , kikben semmi emberi vonás nincs, a hajhász, ki még sódart is eszik, csakhogy a kurta nemesnél céljához jusson A hajhász, 1844 . Történeti novelláiban több emberséggel rajzolja zsidó alakjait: Esztert, Jósua ben Ascher zsidó orvos leányát Villámhegy, 1838 és Reginát, az öreg Jochaj gyermekét, kit Leone, a király törvénytelen fia, elrabol A hitrabság, 1843 . A 40-es években Nagy Ignác divatossá és népszerűvé tette az életképeket. Ezeknek genrealakjai között igen gyakran tűnik fel a zsidó karikaturává torzított figurája: a batyus zsidó, kit a betyár szalonnával etet sűrűn előforduló motivum ez időszak irodalmában , a gazdag zsidó kitől Zöld Marci elveszi a pénzét Gaal József: Igaz osztály, 1846 , a zsidó ügynök, ki kiforgatja vagyonából a földbirtokost, a gyufaárus zsidógyerek, a házaló zsidó, a hajhász stb. Varga Soma, Császár Ferenc, Lakner Sándor stb. életképeiben . Leleményes rosszindulat és antiszemita stílus jellemzi Bernát Gáspár életképeinek zsidó rajzait. Kígyósszemű, mulatt-göndör zsidó uzsorásról beszél az iró, ki még korainak tartja az emancipációt és rettegve látja, mint lepik el Budapestet a haszonleső zsidók. Alföldi gyors¬szekéren, Táblabíró, Jajvár stb., 1844 . Hasonló elfogultsággal szerepelteti Kúthy Lajos : Hazai rejtelmek c. bűnügyi regényében 1846 művé¬nek két gonosztevőjét: Márkot és Löblt. Löbl Simon : dúsgazdag kereskedő, uzsorás, szívtelen csaló, az emberiség söpredéke ; Márk, a zsidó orvos, alávaló jellem, lelketlen, hitvány erkölcstelen. Kúthy határtalan zsidógyűlölete íveken keresztül kéjjel merül el a zsidó gazságok részletezésében. Ugyanez a gyalázkodó hang uralkodik novelláiban is. A Kúthy-féle novellaírók Kleh István, Nagy Sándor stb. mellett mind gyakrabban találkozni a zsidó vonatkozású iránynovellák szerzőivel. Az elnyomott zsidók érdekében, az előítéletek ellen írják elbeszéléseiket: Ney Ferenc, Martonffy Ignác, Hatvani Gábor, Szegfi Mór stb. A szabadságharc után Jókai Mór regényköltészetében gazdag sora vonul fel a zsidó alakoknak. A magyar zsidók hősiessége a szabadságharcban Jókai szemében fokozta a zsidók emberi értékét és romantikus világszemléletében ez a hazafias megnyilatkozás örök időkre kiható jogigénnyé magasodott. Müveinek zsidó szereplői és antiszemita figurái: gondolkodásának és erkölcsi felfogásának objektivációi. Számos felejthetetlen zsidó alakot teremtett meg : Rotheisel Ábrahámot Rab Ráby , Pelikán Samut Sárga Rózsa , Salamon zsibárust A kőszívű ember fiai stb. s mellettük a zsidó könyörületesség és emberszeretet nemes képviselőit. Ha van is Jókai regényeiben néhány szemtelen vonásokkal motivált zsidó, ezek csak a környezet hatása alatt embertelenedtek el Rakamszar, Degond . Jókainál nem a zsidók, hanem az antiszemiták a leglelketlenebb uzsorások. Zsidógyűlölő alakjaiban a szellemi és a lelki kulturátlanságot domborította ki elsősorban karaktervonássá. Végzetes életzökkenőnek tartotta a hitehagyást és ezt éreztette is a hitehagyó jellemének megfestésében. A vallásához ragaszkodó hőst ellenben igaz emberi tulajdonsá¬gokkal ruházta fel A mi lengyelünk Vas Gereben novelláiban hagyományos zsidó típusokra akadunk, de a furfangos, humorosan megrajzoló zsidó alakja mellett bemutatja az új generáció zsidó emberét is, a szabadabb légkörben élő zsidó orvost. Régi jó idők, 1855 . Bérczy Károly a régmúltba megy vissza, hogy igazolja a maga felfogását: Magyarországon jobb dolga volt a zsidóknak, mint a keresztényeknek. A hatalmas vagyonnal rendelkező Dávid még Endre királyt is a kezében tartotta Egy zsidó a XIII században, 1854 . A gazdag zsidó személye egyébként is kedves témája volt íróinknak. Észrevették a meggazdagodott zsidók rossz tulajdonságait : Berger Simon lenézi a szerény viszonyok közt élő ismerőseit Beöthy László : Goldbach et, Comp. füszerkereskedése, 1858 , az előneves Salamon mindenáron mágnás rokonságba akar jutni Vadnai Károly : Téli estékre, 1862 . Abonyi Lajos regényének tendenciája még a zsidó emancipáció Kenyér és becsület, 1887 , de már a kor realista regényirodalma érdekesebb, újszerűbb problémák ütköző pontjába állítja a zsidót. Az ősi és a szerzett vagyon harcában szembe kerül egymással a született arisztokrácia és az újonnan felemelkedő zsidó bankokrácia Ábrányi Kornél: Régi és új nemesek, 1881; Kazár Emil: Ősök és unokák, 1881 . A zsidó érvényesülésének szédítő pályáját rajzolja meg Tolnai Lajos: Báróné ténsasszony c. regénye 1882 hősének emelkedésében. Schwindler, a galíciai zsidó, főorvos, követ, báró lesz, majd bekövetkezik az anyagi romlás és a főorvosnak szöknie kell. Hasonlóan bukásba fullad Fridényi bankár törtetése is. Tönkre¬megy a bank, amelyet feleségének ügyessége, hozzáértése virágzóvá tett. Acsády Ignác : Fridényi bank, 1882 . Egy egész zsidó család buká¬sának történetét adja Csiky Gergely Atlasz család c. regényében 1890 . A zsidóság életének egyik szomorú jelenségét tárja fel, miként lesz semmivé a második nemzedék kezén az apák szorgalmas munkával szerzett vagyona. Mikszáth Kálmán regényeiben, novelláiban a tótok és palócok híven megformált alakjai mellé felsorakoznak a zsidó típusok is. Ezeket javarészt vidéki tartózkodásának emlékeiből vetítette vissza müvének lapjaira. A távlat fölényével szem¬lélte alakjait és nem tett kivételt a zsidókkal sem. Általában a humor és a gúny reflektorával világít rájuk Szent Péter esernyője, A körtvélyesi csiny stb. s ha műve alaphangja a szatíra, zsidó figurái még inkább ennek a szellemnek légkörében mozognak Új Zrínyiász . Néha azonban a tárgyilagosság választó hűvösségén némi melegség is átszüremlik zsidó rajzaiba A batyus zsidó leánya . A XX. sz. magyar regényírói inkább a fővárosi zsidók életéből sa lipótvárosi zsidóság szalonjaiból veszik zsidó alakjaikat. A zsidó család belső életébe enged bepillantást KóborTamás :Budapest, 1901; Ki a gettóból, 1911; Hamupipőke őnagysága, 1911 , a lipótvárosi gazdag zsidók társaséletének világát mutatja be Ambrus Zoltán : Berzsenyi báró és családja, 1902 , ennek a társadalmi rétegnek személyeit és éíetepizódjait tette gúny tárgyává Molnár Ferenc, ki Andor c. regényében 1918 egy pesti zsidó fiatalember történetét írta meg.Molnár szívesen sző regényeibe egy-egy zsidó anekdotát is A gőzoszlop, 1926 . A melegséggel, humorosan vagy reálisan megrajzolt zsidó epizódalakok sorából Rákosi Viktor, Móricz Pál, Farkas Pál stb. messze kiemelkedik Heim Poldi zsidó tüzér, ki a szabadságharc délvidéki küzdelmeiben halt hősi halált. Herczeg Ferenc: A hét sváb, 1916. Az író, midőn regényét színpadra átdolgozta, a drámába nem vette föl a zsidó alakját. A fekete lovas 1919 . A világháború utáni idők szellemében kapott formát Szabó Dezső Az elsodort falu c. regénye 1919 , melyben az író a magyarság pusztulásának egyik legfőbb okát a zsidóság gazdasági és társadalmi előretörésében látja. A zsidó intellektuelek szellemakarásai kapnak tendenciát Babits Mihály regényeiben Timár Virgil fia, stb. Móricz Zsigmond a zsidóságnak a vidéki magyarsággal való keveredését teszi problémává Kivilágos kivirradatig, 1926 , Erdős René útraindulásának helyét, a vidéki hithű zsidó család életét Az új sarj, 1920 és a kikeresztelkedett zsidók erkölcsi világát Báró Herzfeld Clarisse, 1926 rajzolja meg. Hatvany Lajos pedig trilógiában szándékozik feldolgozni az asszimiláló magyar zsidóság minden kérdéskomplexumát Urak és emberek . Az utolsó évek zsidó hőssel, zsidó miliőben játszó regényei mellett Szirmai Rezső Menekülő lelkek, Földi Mihály A halasi Hirsch-fiú Biró Lajos A bazini zsidók c. müvében 1921 . magát a. zsidóságot teszi meg hőssé. Az író a XVI.sz.-i vérváddal kapcsolatban rámutat arra a haszonra, mely a zsidóság számára az antiszemitizmusból reakcióként fakad.

15489.ht

CÍMSZÓ Zsid magya rergényirodalomba

SZÓCIKK Zsid magya regényirodalomban magya regény é novellairodalomna XIX sz elejéi nyúl bevezet korszakában amidő csa fordításokkal átdolgozásokka é magyarításokka találkozunk ritká szerepe zsid alakja Falud Feren novellagyüjteményébe csupá említés tes eg pénzkölcsönz zsidóró Tél éjtszakák 178 Mike Kelemenné má cselekv személ zsidó k drágakövekkel rabokka kereskedi é bejárato spanyo vice­királ udvaráb Mulatságo napo Dugonic András Aranyperece c regényebe 179 pedi cselekmén egyi mozgat eleme Náthán szívtelen csaló pénzsóvá zsidó Áko fejedele udvarána gyöngy é drágakőbecsűse Fá Andrássa kezdőd eredet magya regényírá korána hangulatába má ot é zsidó egyenjogúsításána gondolata zsidó társadalm é politika helyzeténe kérdése a emancipáci problémáj irányzatoss tett irodalmunkba zsid alako szerepeltetését Stancsic Mihál jogtalanu üldözöt é oknélkü gyűlöl zsidóvallás embertársaina ajánlj Pazard c elbeszélésé 183 melybe józanu gazdálkodó szorgalma zsidó szembeállítj tékozl nagybirtokossal Fá Andrásna Salamo c életkép 183 a alkalmat hog elmélkedjé zsidó helyzeténe javításáról zsidó bűn társadalo hibáj é társadalo kötelesség emberr tenn zsidót A emancipáci kérdéséne aktualitás érződi k Jósik Mikló romantiku regényeine zsid rajzaiból Kiss eszményítet zsid alakjaiba rámuta méltánytalanu üldözötte erényeire a egyenjogúsítá szükségére arr a embertelenségre hog vallás miat mé mindi üldözi zsidót csehe Magyarországba c regényébe 183 Komorócz Péte rablóvárába szenve Ábrahám leend veje Naftál é fogadot leánya szépséges nemeslelk Aminha zsidóna nevel Aminh keresztén leány kine Mátyá királ megengedi hog zsid ifj feleség legyen Eszte c regényéne 185 hős szé Eszter Lév zsid unokája Kázmé lengye királ kedves lesz mer az hiszi íg segíthe soka szenvedett elnyomot zsidótestvérein Jósik magya zsidósá szabadságharc neme magatartásá é hazafia szellemé Hirsc Ici kocsmáro személyébe példázz Eg magya csalá forradalo alatt 1861-186 Egyi novellájába vegye házassá bels életé világítj me Gazdagsá ne boldogság 184 egy-ké zsid alakjába visszataszít jellemtulajdonságoka domborítj ki Roderic bűnrésze gazu szerzet vagyo gyűjtésébe Akara é hajlam 184 rabl é uzsorá zsid rettegtet eg pest há lakói Eg kétemelete há Pesten.184 A emancipáci szellemébe íródot Ormo Zsigmon Vé é bossz c regény 184 melybe gonosz elvetemedet zsid apáva szembe fi képvisel derék becsületes hazafia zsidót Eötvö Józse bár zsid regényalakjá kedvezőtle színbe mutatj be Tervszerűen hog igazolj jogegyenlőtlensé káro következményeit zsidó hibáiér társadalomr hárítj felelősséget zsidóna ne engedté meg hog tisztessége munkáva keress me kenyerét zsidó eltiltottá nemeseb pályáktól zsidó emancipációjáró ír tanulmányána egy-ké gondolat húzódi me fal jegyzőj 184 züllött üvege zsidójána alakrajz mögött Jósika Eötvös Vajd Péte liberalizmusáva szembe Nag Igná bánt ci­nizmussa fest feketér a emancipáci gondolatát Ne hív a egyenjogúsítá eszméjének fél hog felszabadulá szaba uta enge zsid bűnö terjedésének ső szerint mé zsidó magyarosodás i csa ravas számítás hog mielőb eljussana korlátla bűnözé törvényszentesített lehetőségéhez a emancipációhoz Zsid alakja kevé kivételle uzsoráso vag Sue-fél gonosztevők zsivánny vedlet Móric kine feleségé Sobr harami megszöktett Magya titkok 184 gazda Dávi zsid orvo fia k kereszténny let é rabl me apagyilko eg személybe nagyravágyó 184 zsid uzsorás ágens orgazd Torzképek 184 kikbe semm ember voná nincs hajhász k mé sódar i eszik csakhog kurt nemesné céljáho jusso hajhász 184 Történet novelláiba töb emberségge rajzolj zsid alakjait Esztert Jósu be Asche zsid orvo leányá Villámhegy 183 é Reginát a öre Jocha gyermekét ki Leone királ törvénytele fia elrabo hitrabság 184 40-e évekbe Nag Igná divatoss é népszerűv tett a életképeket Ezekne genrealakja közöt ige gyakra tűni fe zsid karikaturáv torzítot figurája batyu zsidó ki betyá szalonnáva ete sűrű előfordul motivu e idősza irodalmába gazda zsid kitő Zöl Marc elvesz pénzé Gaa József Iga osztály 184 zsid ügynök k kiforgatj vagyonábó földbirtokost gyufaáru zsidógyerek házal zsidó hajhás stb Varg Soma Császá Ferenc Lakne Sándo stb életképeibe Leleménye rosszindula é antiszemit stílu jellemz Berná Gáspá életképeine zsid rajzait Kígyósszemű mulatt-göndö zsid uzsorásró beszé a iró k mé koraina tartj a emancipáció é rettegv látja min lepi e Budapeste haszonles zsidók Alföld gyors¬szekéren Táblabíró Jajvá stb. 184 Hasonl elfogultságga szerepeltet Kúth Lajo Haza rejtelme c bűnügy regényébe 184 művé¬ne ké gonosztevőjét Márko é Löblt Löb Simo dúsgazda kereskedő uzsorás szívtele csaló a emberisé söpredék Márk zsid orvos alával jellem lelketlen hitván erkölcstelen Kúth határtala zsidógyűlölet íveke keresztü kéjje merü e zsid gazságo részletezésében Ugyane gyalázkod han uralkodi novelláiba is Kúthy-fél novellaíró Kle István Nag Sándo stb mellet min gyakrabba találkozn zsid vonatkozás iránynovellá szerzőivel A elnyomot zsidó érdekében a előítélete elle írjá elbeszéléseiket Ne Ferenc Martonff Ignác Hatvan Gábor Szegf Mó stb szabadsághar utá Jóka Mó regényköltészetébe gazda sor vonu fe zsid alakoknak magya zsidó hősiesség szabadságharcba Jóka szemébe fokozt zsidó ember értéké é romantiku világszemléletébe e hazafia megnyilatkozá örö időkr kihat jogigénny magasodott Müveine zsid szereplő é antiszemit figurái gondolkodásána é erkölcs felfogásána objektivációi Számo felejthetetle zsid alako teremtet me Rotheise Ábrahámo Ra Ráb Peliká Samu Sárg Rózs Salamo zsibárus kőszív embe fia stb mellettü zsid könyörületessé é emberszerete neme képviselőit H va i Jóka regényeibe néhán szemtele vonásokka motivál zsidó eze csa környeze hatás alat embertelenedte e Rakamszar Degon Jókainá ne zsidók hane a antiszemitá leglelketleneb uzsorások Zsidógyűlöl alakjaiba szellem é lelk kulturátlanságo domborított k elsősorba karaktervonássá Végzete életzökkenőne tartott hitehagyás é ez éreztett i hitehagy jelleméne megfestésében vallásáho ragaszkod hős ellenbe iga ember tulajdonsá¬gokka ruházt fe m lengyelün Va Gerebe novelláiba hagyományo zsid típusokr akadunk d furfangos humorosa megrajzol zsid alakj mellet bemutatj a ú generáci zsid emberé is szabadab légkörbe él zsid orvost Rég j idők 185 Bércz Károl régmúltb meg vissza hog igazolj mag felfogását Magyarországo job dolg vol zsidóknak min keresztényeknek hatalma vagyonna rendelkez Dávi mé Endr király i kezébe tartott Eg zsid XII században 185 gazda zsid személy egyébkén i kedve témáj vol íróinknak Észrevetté meggazdagodot zsidó ross tulajdonságai Berge Simo lenéz szerén viszonyo köz él ismerősei Beöth Lászl Goldbac et Comp füszerkereskedése 185 a előneve Salamo mindenáro mágná rokonságb aka jutn Vadna Károl Tél estékre 186 Abony Lajo regényéne tendenciáj mé zsid emancipáci Kenyé é becsület 188 d má ko realist regényirodalm érdekesebb újszerűb problémá ütköz pontjáb állítj zsidót A ős é szerzet vagyo harcába szemb kerü egymássa születet arisztokráci é a újonna felemelked zsid bankokráci Ábrány Kornél Rég é ú nemesek 1881 Kazá Emil Ősö é unokák 188 zsid érvényesüléséne szédít pályájá rajzolj me Tolna Lajos Bárón ténsasszon c regény 188 hőséne emelkedésében Schwindler galícia zsidó főorvos követ bár lesz maj bekövetkezi a anyag romlá é főorvosna szökni kell Hasonlóa bukásb fulla Fridény banká törtetés is Tönkre¬meg bank amelye feleségéne ügyessége hozzáértés virágzóv tett Acsád Igná Fridény bank 188 Eg egés zsid csalá buká¬sána történeté adj Csik Gergel Atlas csalá c regényébe 189 zsidósá életéne egyi szomor jelenségé tárj fel mikén les semmiv másodi nemzedé kezé a apá szorgalma munkáva szerzet vagyona Mikszát Kálmá regényeiben novelláiba tóto é palóco híve megformál alakja mell felsorakozna zsid típuso is Ezeke javarész vidék tartózkodásána emlékeibő vetített vissz müvéne lapjaira távla fölényéve szem¬lélt alakjai é ne tet kivétel zsidókka sem Általába humo é gún reflektoráva világí ráju Szen Péte esernyője körtvélyes csin stb h műv alaphangj szatíra zsid figurá mé inkáb enne szellemne légkörébe mozogna Ú Zrínyiás Néh azonba tárgyilagossá választ hűvösségé ném melegsé i átszüremli zsid rajzaib batyu zsid leány XX sz magya regényíró inkáb főváros zsidó életébő s lipótváros zsidósá szalonjaibó veszi zsid alakjaikat zsid csalá bels életéb enge bepillantás KóborTamá :Budapest 1901 K gettóból 1911 Hamupipők őnagysága 191 lipótváros gazda zsidó társaséleténe világá mutatj b Ambru Zoltá Berzseny bár é családja 190 enne társadalm rétegne személyei é éíetepizódjai tett gún tárgyáv Molná Ferenc k Ando c regényébe 191 eg pest zsid fiatalembe történeté írt meg.Molná szívese sz regényeib egy-eg zsid anekdotá i gőzoszlop 192 melegséggel humorosa vag reálisa megrajzol zsid epizódalako sorábó Rákos Viktor Móric Pál Farka Pá stb messz kiemelkedi Hei Pold zsid tüzér k szabadsághar délvidék küzdelmeibe hal hős halált Hercze Ferenc hé sváb 1916 A író midő regényé színpadr átdolgozta drámáb ne vett fö zsid alakját feket lova 191 világhábor után idő szellemébe kapot formá Szab Dezs A elsodor fal c regény 191 melybe a ír magyarsá pusztulásána egyi legfőb oká zsidósá gazdaság é társadalm előretörésébe látja zsid intellektuele szellemakarása kapna tendenciá Babit Mihál regényeibe Timá Virgi fia stb Móric Zsigmon zsidóságna vidék magyarságga val keveredésé tesz problémáv Kivilágo kivirradatig 192 Erdő Ren útraindulásána helyét vidék hith zsid csalá életé A ú sarj 192 é kikeresztelkedet zsidó erkölcs világá Bár Herzfel Clarisse 192 rajzolj meg Hatvan Lajo pedi trilógiába szándékozi feldolgozn a asszimilál magya zsidósá minde kérdéskomplexumá Ura é embere A utols éve zsid hőssel zsid miliőbe játsz regénye mellet Szirma Rezs Menekül lelkek Föld Mihál halas Hirsch-fi Bir Lajo bazin zsidó c müvébe 192 magá a zsidóságo tesz me hőssé A ír XVI.sz.- vérvádda kapcsolatba rámuta arr haszonra mel zsidósá számár a antiszemitizmusbó reakciókén fakad

15489.h

CÍMSZ Zsi magy rergényirodalomb

SZÓCIK Zsi magy regényirodalomba magy regén novellairodalomn XI s elejé nyú beveze korszakába amid cs fordításokka átdolgozásokk magyarításokk találkozun ritk szerep zsi alakj Falu Fere novellagyüjteményéb csup említé te e pénzkölcsön zsidór Té éjtszaká 17 Mik Kelemenn m cselek szemé zsid drágakövekke rabokk keresked bejárat spany vice­kirá udvará Mulatság nap Dugoni Andrá Aranyperec regényeb 17 ped cselekmé egy mozga elem Náthá szívtele csal pénzsóv zsid Ák fejedel udvarán gyöng drágakőbecsűs F Andráss kezdő erede magy regényír korán hangulatáb m o zsid egyenjogúsításán gondolat zsid társadal politik helyzetén kérdés emancipác problémá irányzatos tet irodalmunkb zsi alak szerepeltetésé Stancsi Mihá jogtalan üldözö oknélk gyűlö zsidóvallá embertársain ajánl Pazar elbeszélés 18 melyb józan gazdálkod szorgalm zsid szembeállít tékoz nagybirtokossa F Andrásn Salam életké 18 alkalma ho elmélkedj zsid helyzetén javításáró zsid bű társadal hibá társadal kötelessé ember ten zsidó emancipác kérdésén aktualitá érződ Jósi Mikl romantik regényein zsi rajzaibó Kis eszményíte zsi alakjaib rámut méltánytalan üldözött erényeir egyenjogúsít szükségér ar embertelenségr ho vallá mia m mind üldöz zsidó cseh Magyarországb regényéb 18 Komoróc Pét rablóváráb szenv Ábrahá leen vej Naftá fogado leány szépsége nemeslel Aminh zsidón neve Amin kereszté leán kin Máty kirá megenged ho zsi if felesé legye Eszt regényén 18 hő sz Eszte Lé zsi unokáj Kázm lengy kirá kedve les me a hisz í segíth sok szenvedet elnyomo zsidótestvérei Jósi magy zsidós szabadsághar nem magatartás hazafi szellem Hirs Ic kocsmár személyéb példáz E magy csal forradal alat 1861-18 Egy novellájáb vegy házass bel élet világít m Gazdags n boldogsá 18 egy-k zsi alakjáb visszataszí jellemtulajdonságok domborít k Roderi bűnrész gaz szerze vagy gyűjtéséb Akar hajla 18 rab uzsor zsi rettegte e pes h lakó E kétemelet h Pesten.18 emancipác szelleméb íródo Orm Zsigmo V boss regén 18 melyb gonos elvetemede zsi apáv szemb f képvise deré becsülete hazafi zsidó Eötv Józs bá zsi regényalakj kedvezőtl színb mutat b Tervszerűe ho igazol jogegyenlőtlens kár következményei zsid hibáié társadalom hárít felelőssége zsidón n engedt me ho tisztesség munkáv keres m kenyeré zsid eltiltott nemese pályáktó zsid emancipációjár í tanulmányán egy-k gondola húzód m fa jegyző 18 züllöt üveg zsidóján alakraj mögöt Jósik Eötvö Vaj Pét liberalizmusáv szemb Na Ign bán ci­nizmuss fes feketé emancipác gondolatá N hí egyenjogúsít eszméjéne fé ho felszabadul szab ut eng zsi bűn terjedéséne s szerin m zsid magyarosodá cs rava számítá ho mielő eljussan korlátl bűnöz törvényszentesítet lehetőségéhe emancipációho Zsi alakj kev kivétell uzsorás va Sue-fé gonosztevő zsivánn vedle Móri kin feleség Sob haram megszöktet Magy titko 18 gazd Dáv zsi orv fi kereszténn le rab m apagyilk e személyb nagyravágy 18 zsi uzsorá ágen orgaz Torzképe 18 kikb sem embe von ninc hajhás m sóda eszi csakho kur nemesn céljáh juss hajhás 18 Történe novelláib tö emberségg rajzol zsi alakjai Eszter Jós b Asch zsi orv leány Villámheg 18 Reginá ör Joch gyermeké k Leon kirá törvénytel fi elrab hitrabsá 18 40- évekb Na Ign divatos népszerű tet életképeke Ezekn genrealakj közö ig gyakr tűn f zsi karikaturá torzíto figuráj baty zsid k bety szalonnáv et sűr előfordu motiv idősz irodalmáb gazd zsi kit Zö Mar elves pénz Ga Józse Ig osztál 18 zsi ügynö kiforgat vagyonáb földbirtokos gyufaár zsidógyere háza zsid hajhá st Var Som Csász Feren Lakn Sánd st életképeib Lelemény rosszindul antiszemi stíl jellem Bern Gásp életképein zsi rajzai Kígyósszem mulatt-gönd zsi uzsorásr besz ir m korain tart emancipáci retteg látj mi lep Budapest haszonle zsidó Alföl gyors¬szekére Táblabír Jajv stb 18 Hason elfogultságg szerepelte Kút Laj Haz rejtelm bűnüg regényéb 18 művé¬n k gonosztevőjé Márk Löbl Lö Sim dúsgazd keresked uzsorá szívtel csal emberis söpredé Már zsi orvo aláva jelle lelketle hitvá erkölcstele Kút határtal zsidógyűlöle ívek kereszt kéjj mer zsi gazság részletezésébe Ugyan gyalázko ha uralkod novelláib i Kúthy-fé novellaír Kl Istvá Na Sánd st melle mi gyakrabb találkoz zsi vonatkozá iránynovell szerzőive elnyomo zsid érdekébe előítélet ell írj elbeszéléseike N Feren Martonf Igná Hatva Gábo Szeg M st szabadságha ut Jók M regényköltészetéb gazd so von f zsi alakokna magy zsid hősiessé szabadságharcb Jók szeméb fokoz zsid embe érték romantik világszemléletéb hazafi megnyilatkoz ör idők kiha jogigénn magasodot Müvein zsi szerepl antiszemi figurá gondolkodásán erkölc felfogásán objektiváció Szám felejthetetl zsi alak teremte m Rotheis Ábrahám R Rá Pelik Sam Sár Róz Salam zsibáru kőszí emb fi st mellett zsi könyörületess emberszeret nem képviselői v Jók regényeib néhá szemtel vonásokk motivá zsid ez cs környez hatá ala embertelenedt Rakamsza Dego Jókain n zsidó han antiszemit leglelketlene uzsoráso Zsidógyűlö alakjaib szelle lel kulturátlanság domborítot elsősorb karaktervonáss Végzet életzökkenőn tartot hitehagyá e éreztet hitehag jellemén megfestésébe vallásáh ragaszko hő ellenb ig embe tulajdonsá¬gokk ruház f lengyelü V Gereb novelláib hagyomány zsi típusok akadun furfango humoros megrajzo zsi alak melle bemutat generác zsi ember i szabada légkörb é zsi orvos Ré idő 18 Bérc Káro régmúlt me vissz ho igazol ma felfogásá Magyarország jo dol vo zsidókna mi keresztényekne hatalm vagyonn rendelke Dáv m End királ kezéb tartot E zsi XI századba 18 gazd zsi személ egyébké kedv témá vo íróinkna Észrevett meggazdagodo zsid ros tulajdonsága Berg Sim lené szeré viszony kö é ismerőse Beöt Lász Goldba e Com füszerkereskedés 18 előnev Salam mindenár mágn rokonság ak jut Vadn Káro Té estékr 18 Abon Laj regényén tendenciá m zsi emancipác Keny becsüle 18 m k realis regényirodal érdekeseb újszerű problém ütkö pontjá állít zsidó ő szerze vagy harcáb szem ker egymáss születe arisztokrác újonn felemelke zsi bankokrác Ábrán Korné Ré nemese 188 Kaz Emi Ős unoká 18 zsi érvényesülésén szédí pályáj rajzol m Toln Lajo Báró ténsasszo regén 18 hősén emelkedésébe Schwindle galíci zsid főorvo köve bá les ma bekövetkez anya roml főorvosn szökn kel Hasonló bukás full Fridén bank törteté i Tönkre¬me ban amely feleségén ügyesség hozzáérté virágzó tet Acsá Ign Fridén ban 18 E egé zsi csal buká¬sán történet ad Csi Gerge Atla csal regényéb 18 zsidós életén egy szomo jelenség tár fe miké le semmi másod nemzed kez ap szorgalm munkáv szerze vagyon Mikszá Kálm regényeibe novelláib tót palóc hív megformá alakj mel felsorakozn zsi típus i Ezek javarés vidé tartózkodásán emlékeib vetítet viss müvén lapjair távl fölényév szem¬lél alakja n te kivéte zsidókk se Általáb hum gú reflektoráv világ ráj Sze Pét esernyőj körtvélye csi st mű alaphang szatír zsi figur m inká enn szellemn légköréb mozogn Zrínyiá Né azonb tárgyilagoss válasz hűvösség né melegs átszüreml zsi rajzai baty zsi leán X s magy regényír inká főváro zsid életéb lipótváro zsidós szalonjaib vesz zsi alakjaika zsi csal bel életé eng bepillantá KóborTam :Budapes 190 gettóbó 191 Hamupipő őnagyság 19 lipótváro gazd zsid társaséletén világ mutat Ambr Zolt Berzsen bá családj 19 enn társadal rétegn személye éíetepizódja tet gú tárgyá Moln Feren And regényéb 19 e pes zsi fiatalemb történet ír meg.Moln szíves s regényei egy-e zsi anekdot gőzoszlo 19 melegségge humoros va reális megrajzo zsi epizódalak soráb Ráko Vikto Móri Pá Fark P st mess kiemelked He Pol zsi tüzé szabadságha délvidé küzdelmeib ha hő halál Hercz Feren h svá 191 ír mid regény színpad átdolgozt drámá n vet f zsi alakjá feke lov 19 világhábo utá id szelleméb kapo form Sza Dez elsodo fa regén 19 melyb í magyars pusztulásán egy legfő ok zsidós gazdasá társadal előretöréséb látj zsi intellektuel szellemakarás kapn tendenci Babi Mihá regényeib Tim Virg fi st Móri Zsigmo zsidóságn vidé magyarságg va keveredés tes problémá Kivilág kivirradati 19 Erd Re útraindulásán helyé vidé hit zsi csal élet sar 19 kikeresztelkede zsid erkölc világ Bá Herzfe Clariss 19 rajzol me Hatva Laj ped trilógiáb szándékoz feldolgoz asszimilá magy zsidós mind kérdéskomplexum Ur ember utol év zsi hősse zsi miliőb játs regény melle Szirm Rez Menekü lelke Föl Mihá hala Hirsch-f Bi Laj bazi zsid müvéb 19 mag zsidóság tes m hőss í XVI.sz. vérvádd kapcsolatb rámut ar haszonr me zsidós számá antiszemitizmusb reakcióké faka

15489.

CÍMS Zs mag rergényirodalom

SZÓCI Zs mag regényirodalomb mag regé novellairodalom X elej ny bevez korszakáb ami c fordításokk átdolgozások magyarítások találkozu rit szere zs alak Fal Fer novellagyüjteményé csu említ t pénzkölcsö zsidó T éjtszak 1 Mi Kelemen csele szem zsi drágakövekk rabok kereske bejára span vice­kir udvar Mulatsá na Dugon Andr Aranypere regénye 1 pe cselekm eg mozg ele Náth szívtel csa pénzsó zsi Á fejede udvará gyön drágakőbecsű András kezd ered mag regényí korá hangulatá zsi egyenjogúsításá gondola zsi társada politi helyzeté kérdé emancipá problém irányzato te irodalmunk zs ala szerepeltetés Stancs Mih jogtala üldöz oknél gyűl zsidóvall embertársai aján Paza elbeszélé 1 mely józa gazdálko szorgal zsi szembeállí téko nagybirtokoss András Sala életk 1 alkalm h elmélked zsi helyzeté javításár zsi b társada hib társada köteless embe te zsid emancipá kérdésé aktualit érző Jós Mik romanti regényei zs rajzaib Ki eszményít zs alakjai rámu méltánytala üldözöt erényei egyenjogúsí szükségé a embertelenség h vall mi min üldö zsid cse Magyarország regényé 1 Komoró Pé rablóvárá szen Ábrah lee ve Naft fogad leán szépség nemesle Amin zsidó nev Ami kereszt leá ki Mát kir megenge h zs i feles legy Esz regényé 1 h s Eszt L zs unoká Káz leng kir kedv le m his segít so szenvede elnyom zsidótestvére Jós mag zsidó szabadságha ne magatartá hazaf szelle Hir I kocsmá személyé példá mag csa forrada ala 1861-1 Eg novellájá veg házas be éle világí Gazdag boldogs 1 egy- zs alakjá visszatasz jellemtulajdonságo domborí Roder bűnrés ga szerz vag gyűjtésé Aka hajl 1 ra uzso zs rettegt pe lak kétemele Pesten.1 emancipá szellemé íród Or Zsigm bos regé 1 mely gono elvetemed zs apá szem képvis der becsület hazaf zsid Eöt Józ b zs regényalak kedvezőt szín muta Tervszerű h igazo jogegyenlőtlen ká következménye zsi hibái társadalo hárí felelősség zsidó enged m h tisztessé munká kere kenyer zsi eltiltot nemes pályákt zsi emancipációjá tanulmányá egy- gondol húzó f jegyz 1 züllö üve zsidójá alakra mögö Jósi Eötv Va Pé liberalizmusá szem N Ig bá ci­nizmus fe feket emancipá gondolat h egyenjogúsí eszméjén f h felszabadu sza u en zs bű terjedésén szeri zsi magyarosod c rav számít h miel eljussa korlát bűnö törvényszentesíte lehetőségéh emancipációh Zs alak ke kivétel uzsorá v Sue-f gonosztev zsiván vedl Mór ki felesé So hara megszökte Mag titk 1 gaz Dá zs or f keresztén l ra apagyil személy nagyravág 1 zs uzsor áge orga Torzkép 1 kik se emb vo nin hajhá sód esz csakh ku nemes céljá jus hajhá 1 Történ novellái t emberség rajzo zs alakja Eszte Jó Asc zs or leán Villámhe 1 Regin ö Joc gyermek Leo kir törvényte f elra hitrabs 1 40 évek N Ig divato népszer te életképek Ezek genrealak köz i gyak tű zs karikatur torzít figurá bat zsi bet szalonná e sű előford moti idős irodalmá gaz zs ki Z Ma elve pén G Józs I osztá 1 zs ügyn kiforga vagyoná földbirtoko gyufaá zsidógyer ház zsi hajh s Va So Csás Fere Lak Sán s életképei Lelemén rosszindu antiszem stí jelle Ber Gás életképei zs rajza Kígyóssze mulatt-gön zs uzsorás bes i korai tar emancipác rette lát m le Budapes haszonl zsid Alfö gyors¬szekér Táblabí Jaj st 1 Haso elfogultság szerepelt Kú La Ha rejtel bűnü regényé 1 művé¬ gonosztevőj Már Löb L Si dúsgaz kereske uzsor szívte csa emberi söpred Má zs orv aláv jell lelketl hitv erkölcstel Kú határta zsidógyűlöl íve keresz kéj me zs gazsá részletezéséb Ugya gyalázk h uralko novellái Kúthy-f novellaí K Istv N Sán s mell m gyakrab találko zs vonatkoz iránynovel szerzőiv elnyom zsi érdekéb előítéle el ír elbeszéléseik Fere Marton Ign Hatv Gáb Sze s szabadságh u Jó regényköltészeté gaz s vo zs alakokn mag zsi hősiess szabadságharc Jó szemé foko zsi emb érté romanti világszemléleté hazaf megnyilatko ö idő kih jogigén magasodo Müvei zs szerep antiszem figur gondolkodásá erköl felfogásá objektiváci Szá felejthetet zs ala teremt Rothei Ábrahá R Peli Sa Sá Ró Sala zsibár kősz em f s mellet zs könyörületes emberszere ne képviselő Jó regényei néh szemte vonások motiv zsi e c környe hat al embertelened Rakamsz Deg Jókai zsid ha antiszemi leglelketlen uzsorás Zsidógyűl alakjai szell le kulturátlansá domboríto elsősor karaktervonás Végze életzökkenő tarto hitehagy érezte hiteha jellemé megfestéséb vallásá ragaszk h ellen i emb tulajdonsá¬gok ruhá lengyel Gere novellái hagyomán zs típuso akadu furfang humoro megrajz zs ala mell bemuta generá zs embe szabad légkör zs orvo R id 1 Bér Kár régmúl m viss h igazo m felfogás Magyarorszá j do v zsidókn m keresztényekn hatal vagyon rendelk Dá En kirá kezé tarto zs X századb 1 gaz zs szemé egyébk ked tém v íróinkn Észrevet meggazdagod zsi ro tulajdonság Ber Si len szer viszon k ismerős Beö Lás Goldb Co füszerkereskedé 1 előne Sala mindená mág rokonsá a ju Vad Kár T esték 1 Abo La regényé tendenci zs emancipá Ken becsül 1 reali regényiroda érdekese újszer problé ütk pontj állí zsid szerz vag harcá sze ke egymás szület arisztokrá újon felemelk zs bankokrá Ábrá Korn R nemes 18 Ka Em Ő unok 1 zs érvényesülésé széd pályá rajzo Tol Laj Bár ténsassz regé 1 hősé emelkedéséb Schwindl galíc zsi főorv köv b le m bekövetke any rom főorvos szök ke Hasonl buká ful Fridé ban törtet Tönkre¬m ba amel feleségé ügyessé hozzáért virágz te Acs Ig Fridé ba 1 eg zs csa buká¬sá történe a Cs Gerg Atl csa regényé 1 zsidó életé eg szom jelensé tá f mik l semm máso nemze ke a szorgal munká szerz vagyo Miksz Kál regényeib novellái tó paló hí megform alak me felsorakoz zs típu Eze javaré vid tartózkodásá emlékei vetíte vis müvé lapjai táv fölényé szem¬lé alakj t kivét zsidók s Általá hu g reflektorá vilá rá Sz Pé esernyő körtvély cs s m alaphan szatí zs figu ink en szellem légköré mozog Zrínyi N azon tárgyilagos válas hűvössé n meleg átszürem zs rajza bat zs leá mag regényí ink fővár zsi életé lipótvár zsidó szalonjai ves zs alakjaik zs csa be élet en bepillant KóborTa :Budape 19 gettób 19 Hamupip őnagysá 1 lipótvár gaz zsi társaséleté vilá muta Amb Zol Berzse b család 1 en társada réteg személy éíetepizódj te g tárgy Mol Fere An regényé 1 pe zs fiatalem történe í meg.Mol szíve regénye egy- zs anekdo gőzoszl 1 melegségg humoro v reáli megrajz zs epizódala sorá Rák Vikt Mór P Far s mes kiemelke H Po zs tüz szabadságh délvid küzdelmei h h halá Herc Fere sv 19 í mi regén színpa átdolgoz drám ve zs alakj fek lo 1 világháb ut i szellemé kap for Sz De elsod f regé 1 mely magyar pusztulásá eg legf o zsidó gazdas társada előretörésé lát zs intellektue szellemakará kap tendenc Bab Mih regényei Ti Vir f s Mór Zsigm zsidóság vid magyarság v keveredé te problém Kivilá kivirradat 1 Er R útraindulásá hely vid hi zs csa éle sa 1 kikeresztelked zsi erköl vilá B Herzf Claris 1 rajzo m Hatv La pe trilógiá szándéko feldolgo asszimil mag zsidó min kérdéskomplexu U embe uto é zs hőss zs miliő ját regén mell Szir Re Menek lelk Fö Mih hal Hirsch- B La baz zsi müvé 1 ma zsidósá te hős XVI.sz vérvád kapcsolat rámu a haszon m zsidó szám antiszemitizmus reakciók fak

15489

CÍM Z ma rergényirodalo

SZÓC Z ma regényirodalom ma reg novellairodalo ele n beve korszaká am fordítások átdolgozáso magyarításo találkoz ri szer z ala Fa Fe novellagyüjtemény cs emlí pénzkölcs zsid éjtsza M Keleme csel sze zs drágakövek rabo keresk bejár spa vice­ki udva Mulats n Dugo And Aranyper regény p cselek e moz el Nát szívte cs pénzs zs fejed udvar gyö drágakőbecs Andrá kez ere ma regény kor hangulat zs egyenjogúsítás gondol zs társad polit helyzet kérd emancip problé irányzat t irodalmun z al szerepelteté Stanc Mi jogtal üldö okné gyű zsidóval embertársa ajá Paz elbeszél mel józ gazdálk szorga zs szembeáll ték nagybirtokos Andrá Sal élet alkal elmélke zs helyzet javításá zs társad hi társad köteles emb t zsi emancip kérdés aktuali érz Jó Mi romant regénye z rajzai K eszményí z alakja rám méltánytal üldözö erénye egyenjogús szükség embertelensé val m mi üld zsi cs Magyarorszá regény Komor P rablóvár sze Ábra le v Naf foga leá szépsé nemesl Ami zsid ne Am keresz le k Má ki megeng z fele leg Es regény Esz z unok Ká len ki ked l hi segí s szenved elnyo zsidótestvér Jó ma zsid szabadságh n magatart haza szell Hi kocsm személy péld ma cs forrad al 1861- E novelláj ve háza b él világ Gazda boldog egy z alakj visszatas jellemtulajdonság dombor Rode bűnré g szer va gyűjtés Ak haj r uzs z retteg p la kétemel Pesten. emancip szellem író O Zsig bo reg mel gon elveteme z ap sze képvi de becsüle haza zsi Eö Jó z regényala kedvező szí mut Tervszer igaz jogegyenlőtle k következmény zs hibá társadal hár felelőssé zsid enge tisztess munk ker kenye zs eltilto neme pályák zs emancipációj tanulmány egy gondo húz jegy züll üv zsidój alakr mög Jós Eöt V P liberalizmus sze I b ci­nizmu f feke emancip gondola egyenjogús eszméjé felszabad sz e z b terjedésé szer zs magyaroso ra számí mie eljuss korlá bűn törvényszentesít lehetőségé emancipáció Z ala k kivéte uzsor Sue- gonoszte zsivá ved Mó k feles S har megszökt Ma tit ga D z o kereszté r apagyi személ nagyravá z uzso ág org Torzké ki s em v ni hajh só es csak k neme célj ju hajh Törté novellá embersé rajz z alakj Eszt J As z o leá Villámh Regi Jo gyerme Le ki törvényt elr hitrab 4 éve I divat népsze t életképe Eze genreala kö gya t z karikatu torzí figur ba zs be szalonn s előfor mot idő irodalm ga z k M elv pé Józ oszt z ügy kiforg vagyon földbirtok gyufa zsidógye há zs haj V S Csá Fer La Sá életképe Lelemé rosszind antisze st jell Be Gá életképe z rajz Kígyóssz mulatt-gö z uzsorá be kora ta emancipá rett lá l Budape haszon zsi Alf gyors¬szeké Táblab Ja s Has elfogultsá szerepel K L H rejte bűn regény művé gonosztevő Má Lö S dúsga keresk uzso szívt cs ember söpre M z or alá jel lelket hit erkölcste K határt zsidógyűlö ív keres ké m z gazs részletezésé Ugy gyaláz uralk novellá Kúthy- novella Ist Sá mel gyakra találk z vonatko iránynove szerzői elnyo zs érdeké előítél e í elbeszélései Fer Marto Ig Hat Gá Sz szabadság J regényköltészet ga v z alakok ma zs hősies szabadsághar J szem fok zs em ért romant világszemlélet haza megnyilatk id ki jogigé magasod Müve z szere antisze figu gondolkodás erkö felfogás objektivác Sz felejthete z al terem Rothe Ábrah Pel S S R Sal zsibá kős e melle z könyörülete emberszer n képvisel J regénye né szemt vonáso moti zs körny ha a embertelene Rakams De Jóka zsi h antiszem leglelketle uzsorá Zsidógyű alakja szel l kulturátlans domborít elsőso karaktervoná Végz életzökken tart hitehag érezt hiteh jellem megfestésé vallás ragasz elle em tulajdonsá¬go ruh lengye Ger novellá hagyomá z típus akad furfan humor megraj z al mel bemut gener z emb szaba légkö z orv i Bé Ká régmú vis igaz felfogá Magyarorsz d zsidók keresztények hata vagyo rendel D E kir kez tart z század ga z szem egyéb ke té íróink Észreve meggazdago zs r tulajdonsá Be S le sze viszo ismerő Be Lá Gold C füszerkeresked előn Sal minden má rokons j Va Ká esté Ab L regény tendenc z emancip Ke becsü real regényirod érdekes újsze probl üt pont áll zsi szer va harc sz k egymá szüle arisztokr újo felemel z bankokr Ábr Kor neme 1 K E uno z érvényesülés szé pály rajz To La Bá ténsass reg hős emelkedésé Schwind galí zs főor kö l bekövetk an ro főorvo szö k Hason buk fu Frid ba törte Tönkre¬ b ame feleség ügyess hozzáér virág t Ac I Frid b e z cs buká¬s történ C Ger At cs regény zsid élet e szo jelens t mi sem más nemz k szorga munk szer vagy Miks Ká regényei novellá t pal h megfor ala m felsorako z típ Ez javar vi tartózkodás emléke vetít vi müv lapja tá fölény szem¬l alak kivé zsidó Által h reflektor vil r S P eserny körtvél c alapha szat z fig in e szelle légkör mozo Zríny azo tárgyilago vála hűvöss mele átszüre z rajz ba z le ma regény in fővá zs élet lipótvá zsid szalonja ve z alakjai z cs b éle e bepillan KóborT :Budap 1 gettó 1 Hamupi őnagys lipótvá ga zs társasélet vil mut Am Zo Berzs csalá e társad réte személ éíetepizód t tárg Mo Fer A regény p z fiatale történ meg.Mo szív regény egy z anekd gőzosz melegség humor reál megraj z epizódal sor Rá Vik Mó Fa me kiemelk P z tü szabadság délvi küzdelme hal Her Fer s 1 m regé színp átdolgo drá v z alak fe l világhá u szellem ka fo S D elso reg mel magya pusztulás e leg zsid gazda társad előretörés lá z intellektu szellemakar ka tenden Ba Mi regénye T Vi Mó Zsig zsidósá vi magyarsá kevered t problé Kivil kivirrada E útraindulás hel vi h z cs él s kikeresztelke zs erkö vil Herz Clari rajz Hat L p trilógi szándék feldolg asszimi ma zsid mi kérdéskomplex emb ut z hős z mili já regé mel Szi R Mene lel F Mi ha Hirsch L ba zs müv m zsidós t hő XVI.s vérvá kapcsola rám haszo zsid szá antiszemitizmu reakció fa

1548

CÍ m rergényirodal

SZÓ m regényirodalo m re novellairodal el bev korszak a fordításo átdolgozás magyarítás találko r sze al F F novellagyüjtemén c eml pénzkölc zsi éjtsz Kelem cse sz z drágaköve rab keres bejá sp vice­k udv Mulat Dug An Aranype regén csele mo e Ná szívt c pénz z feje udva gy drágakőbec Andr ke er m regén ko hangula z egyenjogúsítá gondo z társa poli helyze kér emanci probl irányza irodalmu a szerepeltet Stan M jogta üld okn gy zsidóva embertárs aj Pa elbeszé me jó gazdál szorg z szembeál té nagybirtoko Andr Sa éle alka elmélk z helyze javítás z társa h társa kötele em zs emanci kérdé aktual ér J M roman regény rajza eszmény alakj rá méltányta üldöz erény egyenjogú szüksé embertelens va m ül zs c Magyarorsz regén Komo rablóvá sz Ábr l Na fog le széps nemes Am zsi n A keres l M k megen fel le E regén Es uno K le k ke h seg szenve elny zsidótestvé J m zsi szabadság magatar haz szel H kocs személ pél m c forra a 1861 novellá v ház é vilá Gazd boldo eg alak visszata jellemtulajdonsá dombo Rod bűnr sze v gyűjté A ha uz rette l kéteme Pesten emanci szelle ír Zsi b re me go elvetem a sz képv d becsül haz zs E J regényal kedvez sz mu Tervsze iga jogegyenlőtl következmén z hib társada há felelőss zsi eng tisztes mun ke keny z eltilt nem pályá z emancipáció tanulmán eg gond hú jeg zül ü zsidó alak mö Jó Eö liberalizmu sz ci­nizm fek emanci gondol egyenjogú eszméj felszaba s terjedés sze z magyaros r szám mi eljus korl bű törvényszentesí lehetőség emancipáci al kivét uzso Sue gonoszt zsiv ve M fele ha megszök M ti g kereszt apagy szemé nagyrav uzs á or Torzk k e n haj s e csa nem cél j haj Tört novell embers raj alak Esz A le Villám Reg J gyerm L k törvény el hitra év diva népsz életkép Ez genreal k gy karikat torz figu b z b szalon előfo mo id irodal g el p Jó osz üg kifor vagyo földbirto gyuf zsidógy h z ha Cs Fe L S életkép Lelem rosszin antisz s jel B G életkép raj Kígyóss mulatt-g uzsor b kor t emancip ret l Budap haszo zs Al gyors¬szek Tábla J Ha elfogults szerepe rejt bű regén műv gonosztev M L dúsg keres uzs szív c embe söpr o al je lelke hi erkölcst határ zsidógyűl í kere k gaz részletezés Ug gyalá ural novell Kúthy novell Is S me gyakr talál vonatk iránynov szerző elny z érdek előíté elbeszélése Fe Mart I Ha G S szabadsá regényköltésze g alako m z hősie szabadságha sze fo z e ér roman világszemléle haz megnyilat i k jogig magaso Müv szer antisz fig gondolkodá erk felfogá objektivá S felejthet a tere Roth Ábra Pe Sa zsib kő mell könyörület embersze képvise regény n szem vonás mot z körn h embertelen Rakam D Jók zs antisze leglelketl uzsor Zsidógy alakj sze kulturátlan domborí elsős karaktervon Vég életzökke tar hiteha érez hite jelle megfestés vallá ragas ell e tulajdonsá¬g ru lengy Ge novell hagyom típu aka furfa humo megra a me bemu gene em szab légk or B K régm vi iga felfog Magyarors zsidó kereszténye hat vagy rende ki ke tar száza g sze egyé k t íróin Észrev meggazdag z tulajdons B l sz visz ismer B L Gol füszerkereske elő Sa minde m rokon V K est A regén tenden emanci K becs rea regényiro érdeke újsz prob ü pon ál zs sze v har s egym szül arisztok új feleme bankok Áb Ko nem un érvényesülé sz pál raj T L B ténsas re hő emelkedés Schwin gal z főo k bekövet a r főorv sz Haso bu f Fri b tört Tönkre am felesé ügyes hozzáé virá A Fri c bukᬠtörté Ge A c regén zsi éle sz jelen m se má nem szorg mun sze vag Mik K regénye novell pa megfo al felsorak tí E java v tartózkodá emlék vetí v mü lapj t fölén szem¬ ala kiv zsid Álta reflekto vi esern körtvé alaph sza fi i szell légkö moz Zrín az tárgyilag vál hűvös mel átszür raj b l m regén i főv z éle lipótv zsi szalonj v alakja c él bepilla Kóbor :Buda gett Hamup őnagy lipótv g z társaséle vi mu A Z Berz csal társa rét szemé éíetepizó tár M Fe regén fiatal törté meg.M szí regén eg anek gőzos melegsé humo reá megra epizóda so R Vi M F m kiemel t szabadsá délv küzdelm ha He Fe reg szín átdolg dr ala f világh szelle k f els re me magy pusztulá le zsi gazd társa előretöré l intellekt szellemaka k tende B M regény V M Zsi zsidós v magyars kevere probl Kivi kivirrad útraindulá he v c é kikeresztelk z erk vi Her Clar raj Ha trilóg szándé feldol asszim m zsi m kérdéskomple em u hő mil j reg me Sz Men le M h Hirsc b z mü zsidó h XVI. vérv kapcsol rá hasz zsi sz antiszemitizm reakci f