15491.htm

CÍMSZÓ: Zsidó autonómia

SZÓCIKK: Zsidó autonómia. Székely Ferenc 1912. országos mozgalmat indított a három keretben el tagozódott zsidó felekezet egységesítésére. A hitéletet nem érintette ez a mozgalom,, mert csak a keret összefoglalására törekedett, az egységes képviselet érdekében. Az egységes kereten belül minden árnyalat megtarthatta volna jellegét és teljes önállóságát is a hitélet kérdéseiben. Országos bizottság is alakult Székely Ferenc elnöklete alatt. Az elnökség tagjai voltak: Mezei Mór, Mezei Ferenc, Szabolcsi Miksa, csepeli Weisz Manfréd, báró Dirsztay Béla. Ügyvezető főtitkár: Újvári Péter. A koncepció a világháború kitörése miatt nem valósulhatott meg és a Zs.-t előkészítő Országos Bizottság 1914. feloszlott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5491. címszó a lexikon => 986. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15491.htm

CÍMSZÓ: Zsidó autonómia

SZÓCIKK: Zsidó autonómia. Székely Ferenc 1912. országos mozgalmat indított a három keretben el tagozódott zsidó felekezet egységesítésére. A hitéletet nem érintette ez a mozgalom,, mert csak a keret összefoglalására törekedett, az egységes képviselet érdekében. Az egységes kereten belül minden árnyalat megtarthatta volna jellegét és teljes önállóságát is a hitélet kérdéseiben. Országos bizottság is alakult Székely Ferenc elnöklete alatt. Az elnökség tagjai voltak: Mezei Mór, Mezei Ferenc, Szabolcsi Miksa, csepeli Weisz Manfréd, báró Dirsztay Béla. Ügyvezető főtitkár: Újvári Péter. A koncepció a világháború kitörése miatt nem valósulhatott meg és a Zs.-t előkészítő Országos Bizottság 1914. feloszlott.

15491.ht

CÍMSZÓ Zsid autonómi

SZÓCIKK Zsid autonómia Székel Feren 1912 országo mozgalma indítot háro keretbe e tagozódot zsid felekeze egységesítésére hitélete ne érintett e mozgalom, mer csa kere összefoglalásár törekedett a egysége képvisele érdekében A egysége kerete belü minde árnyala megtarthatt voln jellegé é telje önállóságá i hitéle kérdéseiben Országo bizottsá i alakul Székel Feren elnöklet alatt A elnöksé tagja voltak Meze Mór Meze Ferenc Szabolcs Miksa csepel Weis Manfréd bár Dirszta Béla Ügyvezet főtitkár Újvár Péter koncepci világhábor kitörés miat ne valósulhatot me é Zs.- előkészít Országo Bizottsá 1914 feloszlott

15491.h

CÍMSZ Zsi autonóm

SZÓCIK Zsi autonómi Széke Fere 191 ország mozgalm indíto hár keretb tagozódo zsi felekez egységesítésér hitélet n érintet mozgalom me cs ker összefoglalásá törekedet egység képvisel érdekébe egység keret bel mind árnyal megtarthat vol jelleg telj önállóság hitél kérdéseibe Ország bizotts alaku Széke Fere elnökle alat elnöks tagj volta Mez Mó Mez Feren Szabolc Miks csepe Wei Manfré bá Dirszt Bél Ügyveze főtitká Újvá Péte koncepc világhábo kitöré mia n valósulhato m Zs. előkészí Ország Bizotts 191 feloszlot

15491.

CÍMS Zs autonó

SZÓCI Zs autonóm Szék Fer 19 orszá mozgal indít há keret tagozód zs feleke egységesítésé hitéle érinte mozgalo m c ke összefoglalás törekede egysé képvise érdekéb egysé kere be min árnya megtartha vo jelle tel önállósá hité kérdéseib Orszá bizott alak Szék Fer elnökl ala elnök tag volt Me M Me Fere Szabol Mik csep We Manfr b Dirsz Bé Ügyvez főtitk Újv Pét koncep világháb kitör mi valósulhat Zs előkész Orszá Bizott 19 feloszlo

15491

CÍM Z auton

SZÓC Z autonó Szé Fe 1 orsz mozga indí h kere tagozó z felek egységesítés hitél érint mozgal k összefoglalá töreked egys képvis érdeké egys ker b mi árny megtarth v jell te önállós hit kérdései Orsz bizot ala Szé Fe elnök al elnö ta vol M M Fer Szabo Mi cse W Manf Dirs B Ügyve főtit Új Pé konce világhá kitö m valósulha Z előkés Orsz Bizot 1 feloszl

1549

CÍ auto

SZÓ auton Sz F ors mozg ind ker tagoz fele egységesíté hité érin mozga összefoglal töreke egy képvi érdek egy ke m árn megtart jel t önálló hi kérdése Ors bizo al Sz F elnö a eln t vo Fe Szab M cs Man Dir Ügyv főti Ú P konc világh kit valósulh előké Ors Bizo felosz