15493.htm

CÍMSZÓ: Zsidó helynevek

SZÓCIKK: "Zsidó helynevek. Zsidó szóval összetett, vagy ebből képzett helynevek sűrűn szerepelnek a XIII.sz..-ból való okiratokban. A XIII. sz. előtt való időkben is gyakran fordulhattak elő, de ez idők okmányai eléggé ritkák. Ilyen helynevek: Zsídóvina, II. Endre egy 1207. kelt adományleveléből. Zsidhig, 1225. a szentmártoni apátság birtoka. Zsid, falu Zala vm.-ben 1256. Zsidány-földe 1225. II. Endre alatt adományoztatott, amit IV. Béla 1259. megerősített. Zsidópatak, Bártfa mellett 1247. Zsidótábor, Nyitra közelében 1258. Az esztergomi érsekséghez tartozó Zsidód-sziget 1266. Zsid birtok 1295. Zsid helység 1297. Zsidó­vár 1364. E felsorolt helynevek arra vallanak, hogy mikor nevük keletkezett Magyarország különböző vidékein, e részeket a zsidók oly jelentékeny számban lakták és olyan társadalmi elhelyeződésben éltek, hogy a birtok, puszta, falu, patak, sziget, tábor, vagy vár róluk, vagy tőlük kapta elnevezését. Ezek nagyrésze még a mai napig is fennmaradt és ugyancsak fennállanak még ezek a helynevek: Sid; Zsidahegy; két Zsidó-falu; Zsidovin, falu Krassó vm.-ben; Zsidóvár ugyan­csak Krassó vm.-ben; Zsid, falu Zalában ; Zsidó­földe, magyarfalu Vas vm.-ben; Horvát- és Német-Zsidány faluk Sopron vm.-ben; Zsida, puszta Bács vm.-ben. (V. ö. Kohn S., «A zsidók története Magyarországon*)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5493. címszó a lexikon => 987. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15493.htm

CÍMSZÓ: Zsidó helynevek

SZÓCIKK: Zsidó helynevek. Zsidó szóval összetett, vagy ebből képzett helynevek sűrűn szerepelnek a XIII.sz..-ból való okiratokban. A XIII. sz. előtt való időkben is gyakran fordulhattak elő, de ez idők okmányai eléggé ritkák. Ilyen helynevek: Zsídóvina, II. Endre egy 1207. kelt adományleveléből. Zsidhig, 1225. a szentmártoni apátság birtoka. Zsid, falu Zala vm.-ben 1256. Zsidány-földe 1225. II. Endre alatt adományoztatott, amit IV. Béla 1259. megerősített. Zsidópatak, Bártfa mellett 1247. Zsidótábor, Nyitra közelében 1258. Az esztergomi érsekséghez tartozó Zsidód-sziget 1266. Zsid birtok 1295. Zsid helység 1297. Zsidó­vár 1364. E felsorolt helynevek arra vallanak, hogy mikor nevük keletkezett Magyarország különböző vidékein, e részeket a zsidók oly jelentékeny számban lakták és olyan társadalmi elhelyeződésben éltek, hogy a birtok, puszta, falu, patak, sziget, tábor, vagy vár róluk, vagy tőlük kapta elnevezését. Ezek nagyrésze még a mai napig is fennmaradt és ugyancsak fennállanak még ezek a helynevek: Sid; Zsidahegy; két Zsidó-falu; Zsidovin, falu Krassó vm.-ben; Zsidóvár ugyan­csak Krassó vm.-ben; Zsid, falu Zalában ; Zsidó­földe, magyarfalu Vas vm.-ben; Horvát- és Német-Zsidány faluk Sopron vm.-ben; Zsida, puszta Bács vm.-ben. V. ö. Kohn S., A zsidók története Magyarországon* .

15493.ht

CÍMSZÓ Zsid helyneve

SZÓCIKK Zsid helynevek Zsid szóva összetett vag ebbő képzet helyneve sűrű szerepelne XIII.sz..-bó val okiratokban XIII sz előt val időkbe i gyakra fordulhatta elő d e idő okmánya elégg ritkák Ilye helynevek Zsídóvina II Endr eg 1207 kel adományleveléből Zsidhig 1225 szentmárton apátsá birtoka Zsid fal Zal vm.-be 1256 Zsidány-föld 1225 II Endr alat adományoztatott ami IV Bél 1259 megerősített Zsidópatak Bártf mellet 1247 Zsidótábor Nyitr közelébe 1258 A esztergom érsekséghe tartoz Zsidód-szige 1266 Zsi birto 1295 Zsi helysé 1297 Zsidó­vá 1364 felsorol helyneve arr vallanak hog miko nevü keletkezet Magyarorszá különböz vidékein részeke zsidó ol jelentéken számba laktá é olya társadalm elhelyeződésbe éltek hog birtok puszta falu patak sziget tábor vag vá róluk vag tőlü kapt elnevezését Eze nagyrész mé ma napi i fennmarad é ugyancsa fennállana mé eze helynevek Sid Zsidahegy ké Zsidó-falu Zsidovin fal Krass vm.-ben Zsidóvá ugyan­csa Krass vm.-ben Zsid fal Zalába Zsidó­földe magyarfal Va vm.-ben Horvát é Német-Zsidán falu Sopro vm.-ben Zsida puszt Bác vm.-ben V ö Koh S. zsidó történet Magyarországon

15493.h

CÍMSZ Zsi helynev

SZÓCIK Zsi helyneve Zsi szóv összetet va ebb képze helynev sűr szerepeln XIII.sz..-b va okiratokba XII s elő va időkb gyakr fordulhatt el id okmány elég ritká Ily helyneve Zsídóvin I End e 120 ke adománylevelébő Zsidhi 122 szentmárto apáts birtok Zsi fa Za vm.-b 125 Zsidány-föl 122 I End ala adományoztatot am I Bé 125 megerősítet Zsidópata Bárt melle 124 Zsidótábo Nyit közeléb 125 esztergo érsekségh tarto Zsidód-szig 126 Zs birt 129 Zs helys 129 Zsidó­v 136 felsoro helynev ar vallana ho mik nev keletkeze Magyarorsz különbö vidékei részek zsid o jelentéke számb lakt oly társadal elhelyeződésb élte ho birto puszt fal pata szige tábo va v rólu va től kap elnevezésé Ez nagyrés m m nap fennmara ugyancs fennállan m ez helyneve Si Zsidaheg k Zsidó-fal Zsidovi fa Kras vm.-be Zsidóv ugyan­cs Kras vm.-be Zsi fa Zaláb Zsidó­föld magyarfa V vm.-be Horvá Német-Zsidá fal Sopr vm.-be Zsid pusz Bá vm.-be Ko S zsid történe Magyarországo

15493.

CÍMS Zs helyne

SZÓCI Zs helynev Zs szó összete v eb képz helyne sű szerepel XIII.sz..- v okiratokb XI el v idők gyak fordulhat e i okmán elé ritk Il helynev Zsídóvi En 12 k adományleveléb Zsidh 12 szentmárt apát birto Zs f Z vm.- 12 Zsidány-fö 12 En al adományoztato a B 12 megerősíte Zsidópat Bár mell 12 Zsidótáb Nyi közelé 12 eszterg érsekség tart Zsidód-szi 12 Z bir 12 Z hely 12 Zsidó­ 13 felsor helyne a vallan h mi ne keletkez Magyarors különb vidéke része zsi jelenték szám lak ol társada elhelyeződés élt h birt pusz fa pat szig táb v ról v tő ka elnevezés E nagyré na fennmar ugyanc fennálla e helynev S Zsidahe Zsidó-fa Zsidov f Kra vm.-b Zsidó ugyan­c Kra vm.-b Zs f Zalá Zsidó­föl magyarf vm.-b Horv Német-Zsid fa Sop vm.-b Zsi pus B vm.-b K zsi történ Magyarország

15493

CÍM Z helyn

SZÓC Z helyne Z sz összet e kép helyn s szerepe XIII.sz.. okiratok X e idő gya fordulha okmá el rit I helyne Zsídóv E 1 adománylevelé Zsid 1 szentmár apá birt Z vm. 1 Zsidány-f 1 E a adományoztat 1 megerősít Zsidópa Bá mel 1 Zsidótá Ny közel 1 eszter érseksé tar Zsidód-sz 1 bi 1 hel 1 Zsid 1 felso helyn valla m n keletke Magyaror külön vidék rész zs jelenté szá la o társad elhelyeződé él bir pus f pa szi tá ró t k elnevezé nagyr n fennma ugyan fennáll helyne Zsidah Zsidó-f Zsido Kr vm.- Zsid ugyan­ Kr vm.- Z Zal Zsidó­fö magyar vm.- Hor Német-Zsi f So vm.- Zs pu vm.- zs törté Magyarorszá

1549

CÍ hely

SZÓ helyn s össze ké hely szerep XIII.sz. okirato id gy fordulh okm e ri helyn Zsídó adománylevel Zsi szentmá ap bir vm Zsidány- adományozta megerősí Zsidóp B me Zsidót N köze eszte érseks ta Zsidód-s b he Zsi fels hely vall keletk Magyaro külö vidé rés z jelent sz l társa elhelyeződ é bi pu p sz t r elnevez nagy fennm ugya fennál helyn Zsida Zsidó- Zsid K vm. Zsi ugya K vm. Za Zsidó­f magya vm. Ho Német-Zs S vm. Z p vm. z tört Magyarorsz