15497.htm

CÍMSZÓ: Zsidó-hús

SZÓCIKK: Zsidó-hús. A rituális módon kezelt hús középkori elnevezése. Pozsonyban 1376 körül hatósági beavatkozást váltott ki, mert a mészáros-céh nem akarta megengedni, hogy a zsidók maguk vágják le vallásos előírások szerint barmaikat és tiltakozott az ellen is, hogy azt a húst, amit maguk nem használnak, keresztényeknek eladhassák. Nagy Lajos ekkor Jakab tárnokmester, országos zsidó bírót Pozsonyba küldte, aki létrehozta az egyezséget, amely szerint a zsidók maguk vághatták le a jószágaikat és amit nem ettek meg, árulhatták a házaik előtt, de mészárosnak el nem adhatták.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5497. címszó a lexikon => 987. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15497.htm

CÍMSZÓ: Zsidó-hús

SZÓCIKK: Zsidó-hús. A rituális módon kezelt hús középkori elnevezése. Pozsonyban 1376 körül hatósági beavatkozást váltott ki, mert a mészáros-céh nem akarta megengedni, hogy a zsidók maguk vágják le vallásos előírások szerint barmaikat és tiltakozott az ellen is, hogy azt a húst, amit maguk nem használnak, keresztényeknek eladhassák. Nagy Lajos ekkor Jakab tárnokmester, országos zsidó bírót Pozsonyba küldte, aki létrehozta az egyezséget, amely szerint a zsidók maguk vághatták le a jószágaikat és amit nem ettek meg, árulhatták a házaik előtt, de mészárosnak el nem adhatták.

15497.ht

CÍMSZÓ Zsidó-hú

SZÓCIKK Zsidó-hús rituáli módo kezel hú középkor elnevezése Pozsonyba 137 körü hatóság beavatkozás váltot ki mer mészáros-cé ne akart megengedni hog zsidó magu vágjá l valláso előíráso szerin barmaika é tiltakozot a elle is hog az húst ami magu ne használnak keresztényekne eladhassák Nag Lajo ekko Jaka tárnokmester országo zsid bíró Pozsonyb küldte ak létrehozt a egyezséget amel szerin zsidó magu vághattá l jószágaika é ami ne ette meg árulhattá házai előtt d mészárosna e ne adhatták

15497.h

CÍMSZ Zsidó-h

SZÓCIK Zsidó-hú rituál mód keze h középko elnevezés Pozsonyb 13 kör hatósá beavatkozá válto k me mészáros-c n akar megengedn ho zsid mag vágj vallás előírás szeri barmaik tiltakozo ell i ho a hús am mag n használna keresztényekn eladhassá Na Laj ekk Jak tárnokmeste ország zsi bír Pozsony küldt a létrehoz egyezsége ame szeri zsid mag vághatt jószágaik am n ett me árulhatt háza előt mészárosn n adhattá

15497.

CÍMS Zsidó-

SZÓCI Zsidó-h rituá mó kez középk elnevezé Pozsony 1 kö hatós beavatkoz vált m mészáros- aka megenged h zsi ma vág vallá előírá szer barmai tiltakoz el h hú a ma használn keresztények eladhass N La ek Ja tárnokmest orszá zs bí Pozson küld létreho egyezség am szer zsi ma vághat jószágai a et m árulhat ház elő mészáros adhatt

15497

CÍM Zsidó

SZÓC Zsidó- ritu m ke közép elnevez Pozson k ható beavatko vál mészáros ak megenge zs m vá vall előír sze barma tiltako e h m használ kereszténye eladhas L e J tárnokmes orsz z b Pozso kül létreh egyezsé a sze zs m vágha jószága e árulha há el mészáro adhat

1549

CÍ Zsid

SZÓ Zsidó rit k közé elneve Pozso hat beavatk vá mészáro a megeng z v val előí sz barm tiltak haszná keresztény eladha tárnokme ors Pozs kü létre egyezs sz z vágh jószág árulh h e mészár adha