15499.htm

CÍMSZÓ: Zsidó irodalom

SZÓCIKK: más és sok százra menő eltérést találunk a mai Septuaginta kiadásokban. Mindamellett a Septuaginta ma is nélkülözhetetlen segédeszköz a bibliai szöveg magyarázatában, sok esetben homályos héber szövegeket a fordítás megvilágít sok szó kihalt volna a héber nyelvtudatból, ha a Septuaginta fordítása nem Őrizte volna meg jelentményüket. A hellenista korszaknak értékes terméke továbbá a Makkabeusok első könyve, mely Palesztinában keletkezett és így természetesen héber nyelven, az általa elbeszélt események közvetlen hatása alatt Hyrkanos Jochanan makkabeus király idejében (kb. 100. Kr. e.), de a palesztinai kánonba nem jutott be, bizonyára amiatt az ellenséges áramlat miatt, amely a Dávid trónjára került új dinasztia iránt később megnyilvánult. A Septuaginta érdeme, hogy ezt legalább görög fordításban megmentette számunkra. A könyv a makkabeus-felkelés történetét mondja el, még pedig annak a kornak mondákra hajló történeti modorával szemben tisztán objektív történeti hitelességgel. (Magyarra fordította Dercsényi Móric, megjelent a Zsidó Népszerű Könyvtárban, szerk. Bánóczi József és Gábor Ignác). A Makkabeusok második könyve az előbbi könyvtől független, de ugyanazon háborúnak epizódjait beszéli el. Érdekessé teszi a Chanuka eredetének más beállítása. A könyv egy levéllel kezdődik, melyben a palesztinai zsidók az egyiptomi testvérekhez azt a felszólítást intézik, hogy ünnepeljék ők is a Chanukát. A levél így végződik: «Ünnepeljétek tehát a ,Sátoros-ünnep’ napjait kiszlev havában a 180. esztendőben.» Egy másik hasonló átirat így szól: «Mivel kiszlev hó 25-én a templom megtisztítását akarjuk ünnepelni, nem mulaszthatjuk el, benneteket egyről értesíteni, hogy ti is ünnepeljétek meg a «Sátoros ünnepet», és a «tűz ünnepét» üljétek, mely akkor rendeltetett el, mikor Nechemia a Templomot az oltárral felépítette… Mikor ugyanis őseink Perzsiába vándoroltak, az akkori papok az oltár tüzéből parazsat vittek magukkal és egy kiszáradt kútba rejtették... visszajövet elhozták, de sárrá váltán, amikor az oltárra öntötték, kigyulladt... (l. f.). És nagy örömben 8 napos ünnepet tartottak, a Sátorosünnephez hasonlón, arról emlékezve meg, hogy röviddel ezelőtt a Sátoros-ünnep alatt hegyekben és barlangokban vadállatokhoz hasonlóan bujdostak. Ezért lombbal körülfont vesszőket hordoztak és hálaénekekre zendítettek (10. f.). E beállítás szerint tehát a Chanuka voltaképp egy pót-sátorosünnep (a pót-peszach mintájára). A zsidó-görög irodalom bizonyítványt állít ki magának a vallásos zsidóérzület megrendíthetetlenségéről a Ben Szira (röviden Szira, Sirách) példabeszédeiben, mely még a Biblia utolsó könyvének, Dánielnek megíratása előtt keletkezett és pedig ugyancsak héber nyelven. A kánonból mégis kirekedt, emiatt héber eredetije el is veszett és csak napjainkban fedezték újból fel egy töredékét. De mégsem részesítették olyan rideg bánásmódban, mint a többi apokrif könyvet. Az egyetlen kánonon kívüli könyv, melyből bőven idéz a Talmud és pedig ugyanolyan formula kíséretében (amint írva van) mint a Bibliából. Hogy a kanonizálásra nem méltatták, annak talán az lehetett az oka, hogy némely tanításában inkább a gyakorlatiasság érvényesül, mint a vallásosság (pl. a szolgával szemben szükség esetére kemény bánásmódot ajánl, bár nyomban utána megbecsülését ajánlja). A Salamon-példabeszédekhez viszonyítva irodalmi fejlődést észlelünk látókörének tágulásában s a nagyobb szakaszokban, melyek a gondolat kifejtésére bővebb alkalmat adnak. Korának haladottabb gondolkodásmódját tükrözteti vissza a következő tanítása: «Ha valakid meghalt, engedj szabad folyást könnyeidnek és mivel szörnyen szenvedsz, gyászénekre zendíthetsz. A halottat őt megillető módon takarítsd el és ne légy gondatlan vele szemben. Keservesen sirasd... rangjához illően egy-két napig, hogy a megszólásnak elejét vedd, aztán pedig vidulj föl, vess véget a gyásznak. Mert a gyász újabb halált okozhat, a szívbéli gyász ugyanis lenyomja az életerőt. A gyászkísérettel együtt oszlik a bánat is, de az élet, melyet a szegénynek viselnie kell, az életet emészti... Ne feledd ezt, mert nincs visszatérés, ő neki már nem használhatsz, magadnak pedig csak ártasz. Gondolj arra, hogy az ő sorsa vár terád is: ma nekem, holnap neked. Amint a halott nyugalomra tért, ne gondolj rá többet és vigasztalódj rajta, mivel lelke elszállott belőle» (88. f.). Egyébiránt szól a kísértések elleni küzdelemről, a szülők iránti kötelességekről, szerénységről, könyörületességről, szegények iránti gyöngédségről (mert jobb a szép szó, mint maga az adomány), az igaz barátság ápolásáról, gyakorlati tanácsokat ad a hatalmasokkal szemben való alkalmazkodásra, elnézést ajánl a bűnösökkel szemben, óv a nők csábításaitól, bölcs módjára korholja a fecsegést és dicsőíti a hallgatást, ékesen szól a gazdagságra való törekvés veszélyeiről, viszont lelkére köti olvasóinak, hogy a jótállástól tartózkodjanak. (L. Szirach). Philo (l. o.) az alexandriai zsidó kultúra csúcspontján álló filozófus Platón, Heraklitos, Parmenides, Empedokles, Zeno tanítványának vallotta magát, de azért egy hajszálnyira sem hajlott el a zsidó vallástól. A két disciplinát csak úgy tudta összeegyeztetni, hogy a szavakban rejlő ésszerű jelentésen túl mélyebb, allegorikus értelmet is tulajdonított a Bibliának, itt-ott azonban azt is megengedi magának, hogy a szószerinti értelmet oktalanságnak mondja. A zsidóság nem fogadta el módszereit, a középkori zsidó írók nem is ismerik, csak Azarja de Rossi (1511-1578) a reneszánszkori nagy műveltségű zsidó régiségbúvár az egyetlen kivétel. Hogy mily messze megy Philo a bibliai szöveg átértelmezésében, mutassa e pár példa: Isten nevét négy betűvel jelöli Mózes... a négyben benne van minden : a pont, a vonal, a sík, a test, a Világegyetem méretei és a zene legjobb hangjai. Áron botja mandolát termett. A mandola hártyája keserű, a magját körülfogó burok igen kemény, úgy, hogy a kettő közé zárt gyümölcs nem egykönnyen hámozható ki. Ez jelképezi a munkáló lelket. Csak keserű, kemény munkából fakad a jó. Akik dúsan élnek, lelküket elpuhítják, azoknál nem lakozik az erény (Mózes életéből, ordította Fischer Gyula, megjelent a Népszerű Zsidó Könyvtár kiadásában [17-18. sz.]. Szerk.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5499. címszó a lexikon => 989. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15499.htm

CÍMSZÓ: Zsidó irodalom

SZÓCIKK: más és sok százra menő eltérést találunk a mai Septuaginta kiadásokban. Mindamellett a Septuaginta ma is nélkülözhetetlen segédeszköz a bibliai szöveg magyarázatában, sok esetben homályos héber szövegeket a fordítás megvilágít sok szó kihalt volna a héber nyelvtudatból, ha a Septuaginta fordítása nem Őrizte volna meg jelentményüket. A hellenista korszaknak értékes terméke továbbá a Makkabeusok első könyve, mely Palesztinában keletkezett és így természetesen héber nyelven, az általa elbeszélt események közvetlen hatása alatt Hyrkanos Jochanan makkabeus király idejében kb. 100. Kr. e. , de a palesztinai kánonba nem jutott be, bizonyára amiatt az ellenséges áramlat miatt, amely a Dávid trónjára került új dinasztia iránt később megnyilvánult. A Septuaginta érdeme, hogy ezt legalább görög fordításban megmentette számunkra. A könyv a makkabeus-felkelés történetét mondja el, még pedig annak a kornak mondákra hajló történeti modorával szemben tisztán objektív történeti hitelességgel. Magyarra fordította Dercsényi Móric, megjelent a Zsidó Népszerű Könyvtárban, szerk. Bánóczi József és Gábor Ignác . A Makkabeusok második könyve az előbbi könyvtől független, de ugyanazon háborúnak epizódjait beszéli el. Érdekessé teszi a Chanuka eredetének más beállítása. A könyv egy levéllel kezdődik, melyben a palesztinai zsidók az egyiptomi testvérekhez azt a felszólítást intézik, hogy ünnepeljék ők is a Chanukát. A levél így végződik: Ünnepeljétek tehát a ,Sátoros-ünnep’ napjait kiszlev havában a 180. esztendőben. Egy másik hasonló átirat így szól: Mivel kiszlev hó 25-én a templom megtisztítását akarjuk ünnepelni, nem mulaszthatjuk el, benneteket egyről értesíteni, hogy ti is ünnepeljétek meg a Sátoros ünnepet , és a tűz ünnepét üljétek, mely akkor rendeltetett el, mikor Nechemia a Templomot az oltárral felépítette… Mikor ugyanis őseink Perzsiába vándoroltak, az akkori papok az oltár tüzéből parazsat vittek magukkal és egy kiszáradt kútba rejtették... visszajövet elhozták, de sárrá váltán, amikor az oltárra öntötték, kigyulladt... l. f. . És nagy örömben 8 napos ünnepet tartottak, a Sátorosünnephez hasonlón, arról emlékezve meg, hogy röviddel ezelőtt a Sátoros-ünnep alatt hegyekben és barlangokban vadállatokhoz hasonlóan bujdostak. Ezért lombbal körülfont vesszőket hordoztak és hálaénekekre zendítettek 10. f. . E beállítás szerint tehát a Chanuka voltaképp egy pót-sátorosünnep a pót-peszach mintájára . A zsidó-görög irodalom bizonyítványt állít ki magának a vallásos zsidóérzület megrendíthetetlenségéről a Ben Szira röviden Szira, Sirách példabeszédeiben, mely még a Biblia utolsó könyvének, Dánielnek megíratása előtt keletkezett és pedig ugyancsak héber nyelven. A kánonból mégis kirekedt, emiatt héber eredetije el is veszett és csak napjainkban fedezték újból fel egy töredékét. De mégsem részesítették olyan rideg bánásmódban, mint a többi apokrif könyvet. Az egyetlen kánonon kívüli könyv, melyből bőven idéz a Talmud és pedig ugyanolyan formula kíséretében amint írva van mint a Bibliából. Hogy a kanonizálásra nem méltatták, annak talán az lehetett az oka, hogy némely tanításában inkább a gyakorlatiasság érvényesül, mint a vallásosság pl. a szolgával szemben szükség esetére kemény bánásmódot ajánl, bár nyomban utána megbecsülését ajánlja . A Salamon-példabeszédekhez viszonyítva irodalmi fejlődést észlelünk látókörének tágulásában s a nagyobb szakaszokban, melyek a gondolat kifejtésére bővebb alkalmat adnak. Korának haladottabb gondolkodásmódját tükrözteti vissza a következő tanítása: Ha valakid meghalt, engedj szabad folyást könnyeidnek és mivel szörnyen szenvedsz, gyászénekre zendíthetsz. A halottat őt megillető módon takarítsd el és ne légy gondatlan vele szemben. Keservesen sirasd... rangjához illően egy-két napig, hogy a megszólásnak elejét vedd, aztán pedig vidulj föl, vess véget a gyásznak. Mert a gyász újabb halált okozhat, a szívbéli gyász ugyanis lenyomja az életerőt. A gyászkísérettel együtt oszlik a bánat is, de az élet, melyet a szegénynek viselnie kell, az életet emészti... Ne feledd ezt, mert nincs visszatérés, ő neki már nem használhatsz, magadnak pedig csak ártasz. Gondolj arra, hogy az ő sorsa vár terád is: ma nekem, holnap neked. Amint a halott nyugalomra tért, ne gondolj rá többet és vigasztalódj rajta, mivel lelke elszállott belőle 88. f. . Egyébiránt szól a kísértések elleni küzdelemről, a szülők iránti kötelességekről, szerénységről, könyörületességről, szegények iránti gyöngédségről mert jobb a szép szó, mint maga az adomány , az igaz barátság ápolásáról, gyakorlati tanácsokat ad a hatalmasokkal szemben való alkalmazkodásra, elnézést ajánl a bűnösökkel szemben, óv a nők csábításaitól, bölcs módjára korholja a fecsegést és dicsőíti a hallgatást, ékesen szól a gazdagságra való törekvés veszélyeiről, viszont lelkére köti olvasóinak, hogy a jótállástól tartózkodjanak. L. Szirach . Philo l. o. az alexandriai zsidó kultúra csúcspontján álló filozófus Platón, Heraklitos, Parmenides, Empedokles, Zeno tanítványának vallotta magát, de azért egy hajszálnyira sem hajlott el a zsidó vallástól. A két disciplinát csak úgy tudta összeegyeztetni, hogy a szavakban rejlő ésszerű jelentésen túl mélyebb, allegorikus értelmet is tulajdonított a Bibliának, itt-ott azonban azt is megengedi magának, hogy a szószerinti értelmet oktalanságnak mondja. A zsidóság nem fogadta el módszereit, a középkori zsidó írók nem is ismerik, csak Azarja de Rossi 1511-1578 a reneszánszkori nagy műveltségű zsidó régiségbúvár az egyetlen kivétel. Hogy mily messze megy Philo a bibliai szöveg átértelmezésében, mutassa e pár példa: Isten nevét négy betűvel jelöli Mózes... a négyben benne van minden : a pont, a vonal, a sík, a test, a Világegyetem méretei és a zene legjobb hangjai. Áron botja mandolát termett. A mandola hártyája keserű, a magját körülfogó burok igen kemény, úgy, hogy a kettő közé zárt gyümölcs nem egykönnyen hámozható ki. Ez jelképezi a munkáló lelket. Csak keserű, kemény munkából fakad a jó. Akik dúsan élnek, lelküket elpuhítják, azoknál nem lakozik az erény Mózes életéből, ordította Fischer Gyula, megjelent a Népszerű Zsidó Könyvtár kiadásában [17-18. sz.]. Szerk.

15499.ht

CÍMSZÓ Zsid irodalo

SZÓCIKK má é so százr men eltérés találun ma Septuagint kiadásokban Mindamellet Septuagint m i nélkülözhetetle segédeszkö biblia szöve magyarázatában so esetbe homályo hébe szövegeke fordítá megvilágí so sz kihal voln hébe nyelvtudatból h Septuagint fordítás ne Őrizt voln me jelentményüket hellenist korszakna értéke termék tovább Makkabeuso els könyve mel Palesztinába keletkezet é íg természetese hébe nyelven a által elbeszél eseménye közvetle hatás alat Hyrkano Jochana makkabeu királ idejébe kb 100 Kr e d palesztina kánonb ne jutot be bizonyár amiat a ellensége áramla miatt amel Dávi trónjár kerül ú dinaszti irán későb megnyilvánult Septuagint érdeme hog ez legaláb görö fordításba megmentett számunkra köny makkabeus-felkelé történeté mondj el mé pedi anna korna mondákr hajl történet modoráva szembe tisztá objektí történet hitelességgel Magyarr fordított Dercsény Móric megjelen Zsid Népszer Könyvtárban szerk Bánócz Józse é Gábo Igná Makkabeuso másodi könyv a előbb könyvtő független d ugyanazo háborúna epizódjai beszél el Érdekess tesz Chanuk eredeténe má beállítása köny eg levélle kezdődik melybe palesztina zsidó a egyiptom testvérekhe az felszólítás intézik hog ünnepeljé ő i Chanukát levé íg végződik Ünnepeljéte tehá ,Sátoros-ünnep napjai kiszle havába 180 esztendőben Eg mási hasonl átira íg szól Mive kiszle h 25-é templo megtisztításá akarju ünnepelni ne mulaszthatju el benneteke egyrő értesíteni hog t i ünnepeljéte me Sátoro ünnepe é tű ünnepé üljétek mel akko rendeltetet el miko Nechemi Templomo a oltárra felépítette Miko ugyani ősein Perzsiáb vándoroltak a akkor papo a oltá tüzébő parazsa vitte magukka é eg kiszárad kútb rejtették.. visszajöve elhozták d sárr váltán amiko a oltárr öntötték kigyulladt.. l f É nag örömbe napo ünnepe tartottak Sátorosünnephe hasonlón arró emlékezv meg hog rövidde ezelőt Sátoros-ünne alat hegyekbe é barlangokba vadállatokho hasonlóa bujdostak Ezér lombba körülfon vesszőke hordozta é hálaénekekr zendítette 10 f beállítá szerin tehá Chanuk voltakép eg pót-sátorosünne pót-peszac mintájár zsidó-görö irodalo bizonyítvány állí k magána valláso zsidóérzüle megrendíthetetlenségérő Be Szir rövide Szira Sirác példabeszédeiben mel mé Bibli utols könyvének Dánielne megíratás előt keletkezet é pedi ugyancsa hébe nyelven kánonbó mégi kirekedt emiat hébe eredetij e i veszet é csa napjainkba fedezté újbó fe eg töredékét D mégse részesítetté olya ride bánásmódban min több apokri könyvet A egyetle kánono kívül könyv melybő bőve idé Talmu é pedi ugyanolya formul kíséretébe amin írv va min Bibliából Hog kanonizálásr ne méltatták anna talá a lehetet a oka hog némel tanításába inkáb gyakorlatiassá érvényesül min vallásossá pl szolgáva szembe szüksé esetér kemén bánásmódo ajánl bá nyomba után megbecsülésé ajánlj Salamon-példabeszédekhe viszonyítv irodalm fejlődés észlelün látóköréne tágulásába nagyob szakaszokban melye gondola kifejtésér bőveb alkalma adnak Korána haladottab gondolkodásmódjá tükröztet vissz következ tanítása H valaki meghalt enged szaba folyás könnyeidne é mive szörnye szenvedsz gyászénekr zendíthetsz halotta ő megillet módo takaríts e é n lég gondatla vel szemben Keservese sirasd.. rangjáho illőe egy-ké napig hog megszólásna elejé vedd aztá pedi vidul föl ves vége gyásznak Mer gyás újab halál okozhat szívbél gyás ugyani lenyomj a életerőt gyászkísérette együt oszli bána is d a élet melye szegényne viselni kell a élete emészti.. N feled ezt mer ninc visszatérés nek má ne használhatsz magadna pedi csa ártasz Gondol arra hog a sors vá terá is m nekem holna neked Amin halot nyugalomr tért n gondol r többe é vigasztalód rajta mive lelk elszállot belől 88 f Egyébirán szó kísértése ellen küzdelemről szülő iránt kötelességekről szerénységről könyörületességről szegénye iránt gyöngédségrő mer job szé szó min mag a adomán a iga barátsá ápolásáról gyakorlat tanácsoka a hatalmasokka szembe val alkalmazkodásra elnézés aján bűnösökke szemben ó nő csábításaitól bölc módjár korholj fecsegés é dicsőít hallgatást ékese szó gazdagságr val törekvé veszélyeiről viszon lelkér köt olvasóinak hog jótállástó tartózkodjanak L Szirac Phil l o a alexandria zsid kultúr csúcspontjá áll filozófu Platón Heraklitos Parmenides Empedokles Zen tanítványána vallott magát d azér eg hajszálnyir se hajlot e zsid vallástól ké discipliná csa úg tudt összeegyeztetni hog szavakba rejl ésszer jelentése tú mélyebb allegoriku értelme i tulajdonítot Bibliának itt-ot azonba az i megenged magának hog szószerint értelme oktalanságna mondja zsidósá ne fogadt e módszereit középkor zsid író ne i ismerik csa Azarj d Ross 1511-157 reneszánszkor nag műveltség zsid régiségbúvá a egyetle kivétel Hog mil messz meg Phil biblia szöve átértelmezésében mutass pá példa Iste nevé nég betűve jelöl Mózes.. négybe benn va minde pont vonal sík test Világegyete mérete é zen legjob hangjai Áro botj mandolá termett mandol hártyáj keserű magjá körülfog buro ige kemény úgy hog kett köz zár gyümölc ne egykönnye hámozhat ki E jelképez munkál lelket Csa keserű kemén munkábó faka jó Aki dúsa élnek lelküke elpuhítják azokná ne lakozi a erén Móze életéből ordított Fische Gyula megjelen Népszer Zsid Könyvtá kiadásába [17-18 sz.] Szerk

15499.h

CÍMSZ Zsi irodal

SZÓCIK m s száz me eltéré találu m Septuagin kiadásokba Mindamelle Septuagin nélkülözhetetl segédeszk bibli szöv magyarázatába s esetb homály héb szövegek fordít megvilág s s kiha vol héb nyelvtudatbó Septuagin fordítá n Őriz vol m jelentményüke hellenis korszakn érték termé továb Makkabeus el könyv me Palesztináb keletkeze í természetes héb nyelve álta elbeszé esemény közvetl hatá ala Hyrkan Jochan makkabe kirá idejéb k 10 K palesztin kánon n juto b bizonyá amia ellenség áraml miat ame Dáv trónjá kerü dinaszt irá késő megnyilvánul Septuagin érdem ho e legalá gör fordításb megmentet számunkr kön makkabeus-felkel történet mond e m ped ann korn mondák haj történe modoráv szemb tiszt objekt történe hitelességge Magyar fordítot Dercsén Móri megjele Zsi Népsze Könyvtárba szer Bánóc Józs Gáb Ign Makkabeus másod köny előb könyvt függetle ugyanaz háborún epizódja beszé e Érdekes tes Chanu eredetén m beállítás kön e levéll kezdődi melyb palesztin zsid egyipto testvérekh a felszólítá intézi ho ünnepelj Chanuká lev í végződi Ünnepeljét teh ,Sátoros-ünne napja kiszl haváb 18 esztendőbe E más hason átir í szó Miv kiszl 25- templ megtisztítás akarj ünnepeln n mulaszthatj e bennetek egyr értesíten ho ünnepeljét m Sátor ünnep t ünnep üljéte me akk rendeltete e mik Nechem Templom oltárr felépített Mik ugyan ősei Perzsiá vándorolta akko pap olt tüzéb parazs vitt magukk e kiszára kút rejtették. visszajöv elhoztá sár váltá amik oltár öntötté kigyulladt. na örömb nap ünnep tartotta Sátorosünneph hasonló arr emlékez me ho rövidd ezelő Sátoros-ünn ala hegyekb barlangokb vadállatokh hasonló bujdosta Ezé lombb körülfo vesszők hordozt hálaénekek zendített 1 beállít szeri teh Chanu voltaké e pót-sátorosünn pót-pesza mintájá zsidó-gör irodal bizonyítván áll magán vallás zsidóérzül megrendíthetetlenségér B Szi rövid Szir Sirá példabeszédeibe me m Bibl utol könyvéne Dánieln megíratá elő keletkeze ped ugyancs héb nyelve kánonb még kireked emia héb eredeti vesze cs napjainkb fedezt újb f e töredéké mégs részesített oly rid bánásmódba mi töb apokr könyve egyetl kánon kívü köny melyb bőv id Talm ped ugyanoly formu kíséretéb ami ír v mi Bibliábó Ho kanonizálás n méltattá ann tal lehete ok ho néme tanításáb inká gyakorlatiass érvényesü mi vallásoss p szolgáv szemb szüks eseté kemé bánásmód aján b nyomb utá megbecsülés ajánl Salamon-példabeszédekh viszonyít irodal fejlődé észlelü látókörén tágulásáb nagyo szakaszokba mely gondol kifejtésé bőve alkalm adna Korán haladotta gondolkodásmódj tükrözte viss követke tanítás valak meghal enge szab folyá könnyeidn miv szörny szenveds gyászének zendíthets halott megille mód takarít lé gondatl ve szembe Keserves sirasd. rangjáh illő egy-k napi ho megszólásn elej ved azt ped vidu fö ve vég gyászna Me gyá úja halá okozha szívbé gyá ugyan lenyom életerő gyászkísérett együ oszl bán i éle mely szegényn viseln kel élet emészti. fele ez me nin visszatéré ne m n használhats magadn ped cs ártas Gondo arr ho sor v ter i neke holn neke Ami halo nyugalom tér gondo több vigasztaló rajt miv lel elszállo belő 8 Egyébirá sz kísértés elle küzdelemrő szül irán kötelességekrő szerénységrő könyörületességrő szegény irán gyöngédségr me jo sz sz mi ma adomá ig baráts ápolásáró gyakorla tanácsok hatalmasokk szemb va alkalmazkodásr elnézé ajá bűnösökk szembe n csábításaitó böl módjá korhol fecsegé dicsőí hallgatás ékes sz gazdagság va törekv veszélyeirő viszo lelké kö olvasóina ho jótállást tartózkodjana Szira Phi alexandri zsi kultú csúcspontj ál filozóf Plató Heraklito Parmenide Empedokle Ze tanítványán vallot magá azé e hajszálnyi s hajlo zsi vallástó k disciplin cs ú tud összeegyeztetn ho szavakb rej éssze jelentés t mélyeb allegorik értelm tulajdoníto Bibliána itt-o azonb a megenge magána ho szószerin értelm oktalanságn mondj zsidós n fogad módszerei középko zsi ír n ismeri cs Azar Ros 1511-15 reneszánszko na műveltsé zsi régiségbúv egyetl kivéte Ho mi mess me Phi bibli szöv átértelmezésébe mutas p péld Ist nev né betűv jelö Mózes. négyb ben v mind pon vona sí tes Világegyet méret ze legjo hangja Ár bot mandol termet mando hártyá keser magj körülfo bur ig kemén úg ho ket kö zá gyümöl n egykönny hámozha k jelképe munká lelke Cs keser kemé munkáb fak j Ak dús élne lelkük elpuhítjá azokn n lakoz eré Móz életébő ordítot Fisch Gyul megjele Népsze Zsi Könyvt kiadásáb [17-1 sz. Szer

15499.

CÍMS Zs iroda

SZÓCI szá m eltér talál Septuagi kiadásokb Mindamell Septuagi nélkülözhetet segédesz bibl szö magyarázatáb eset homál hé szövege fordí megvilá kih vo hé nyelvtudatb Septuagi fordít Őri vo jelentményük helleni korszak érté term tová Makkabeu e köny m Palesztiná keletkez természete hé nyelv ált elbesz esemén közvet hat al Hyrka Jocha makkab kir idejé 1 paleszti káno jut bizony ami ellensé áram mia am Dá trónj ker dinasz ir kés megnyilvánu Septuagi érde h legal gö fordítás megmente számunk kö makkabeus-felke történe mon pe an kor mondá ha történ modorá szem tisz objek történ hitelességg Magya fordíto Dercsé Mór megjel Zs Népsz Könyvtárb sze Bánó Józ Gá Ig Makkabeu máso kön elő könyv függetl ugyana háború epizódj besz Érdeke te Chan eredeté beállítá kö levél kezdőd mely paleszti zsi egyipt testvérek felszólít intéz h ünnepel Chanuk le végződ Ünnepeljé te ,Sátoros-ünn napj kisz havá 1 esztendőb má haso áti sz Mi kisz 25 temp megtisztítá akar ünnepel mulaszthat bennete egy értesíte h ünnepeljé Sáto ünne ünne üljét m ak rendeltet mi Neche Templo oltár felépítet Mi ugya őse Perzsi vándorolt akk pa ol tüzé paraz vit maguk kiszár kú rejtették visszajö elhozt sá vált ami oltá öntött kigyulladt n öröm na ünne tartott Sátorosünnep hasonl ar emléke m h rövid ezel Sátoros-ün al hegyek barlangok vadállatok hasonl bujdost Ez lomb körülf vessző hordoz hálaéneke zendítet beállí szer te Chan voltak pót-sátorosün pót-pesz mintáj zsidó-gö iroda bizonyítvá ál magá vallá zsidóérzü megrendíthetetlenségé Sz rövi Szi Sir példabeszédeib m Bib uto könyvén Dániel megírat el keletkez pe ugyanc hé nyelv kánon mé kireke emi hé eredet vesz c napjaink fedez új töredék még részesítet ol ri bánásmódb m tö apok könyv egyet káno kív kön mely bő i Tal pe ugyanol form kíséreté am í m Bibliáb H kanonizálá méltatt an ta lehet o h ném tanításá ink gyakorlatias érvényes m vallásos szolgá szem szük eset kem bánásmó ajá nyom ut megbecsülé aján Salamon-példabeszédek viszonyí iroda fejlőd észlel látóköré tágulásá nagy szakaszokb mel gondo kifejtés bőv alkal adn Korá haladott gondolkodásmód tükrözt vis követk tanítá vala megha eng sza foly könnyeid mi szörn szenved gyászéne zendíthet halot megill mó takarí l gondat v szemb Keserve sirasd rangjá ill egy- nap h megszólás ele ve az pe vid f v vé gyászn M gy új hal okozh szívb gy ugya lenyo életer gyászkíséret egy osz bá él mel szegény visel ke éle emészti fel e m ni visszatér n használhat magad pe c árta Gond ar h so te nek hol nek Am hal nyugalo té gond töb vigasztal raj mi le elszáll bel Egyébir s kísérté ell küzdelemr szü irá kötelességekr szerénységr könyörületességr szegén irá gyöngédség m j s s m m adom i barát ápolásár gyakorl tanácso hatalmasok szem v alkalmazkodás elnéz aj bűnösök szemb csábításait bö módj korho fecseg dicső hallgatá éke s gazdagsá v törek veszélyeir visz lelk k olvasóin h jótállás tartózkodjan Szir Ph alexandr zs kult csúcspont á filozó Plat Heraklit Parmenid Empedokl Z tanítványá vallo mag az hajszálny hajl zs vallást discipli c tu összeegyeztet h szavak re éssz jelenté mélye allegori értel tulajdonít Biblián itt- azon megeng magán h szószeri értel oktalanság mond zsidó foga módszere középk zs í ismer c Aza Ro 1511-1 reneszánszk n művelts zs régiségbú egyet kivét H m mes m Ph bibl szö átértelmezéséb muta pél Is ne n betű jel Mózes négy be min po von s te Világegye mére z legj hangj Á bo mando terme mand hárty kese mag körülf bu i kemé ú h ke k z gyümö egykönn hámozh jelkép munk lelk C kese kem munká fa A dú éln lelkü elpuhítj azok lako er Mó életéb ordíto Fisc Gyu megjel Népsz Zs Könyv kiadásá [17- sz Sze

15499

CÍM Z irod

SZÓC sz elté talá Septuag kiadások Mindamel Septuag nélkülözhete segédes bib sz magyarázatá ese homá h szöveg ford megvil ki v h nyelvtudat Septuag fordí Őr v jelentményü hellen korsza ért ter tov Makkabe kön Palesztin keletke természet h nyel ál elbes esemé közve ha a Hyrk Joch makka ki idej paleszt kán ju bizon am ellens ára mi a D trón ke dinas i ké megnyilván Septuag érd lega g fordítá megment számun k makkabeus-felk történ mo p a ko mond h törté modor sze tis obje törté hitelesség Magy fordít Dercs Mó megje Z Néps Könyvtár sz Bán Jó G I Makkabe más kö el köny függet ugyan hábor epizód bes Érdek t Cha eredet beállít k levé kezdő mel paleszt zs egyip testvére felszólí inté ünnepe Chanu l végző Ünnepelj t ,Sátoros-ün nap kis hav esztendő m has át s M kis 2 tem megtisztít aka ünnepe mulasztha bennet eg értesít ünnepelj Sát ünn ünn üljé a rendelte m Nech Templ oltá felépíte M ugy ős Perzs vándorol ak p o tüz para vi magu kiszá k rejtetté visszaj elhoz s vál am olt öntöt kigyullad örö n ünn tartot Sátorosünne hason a emlék rövi eze Sátoros-ü a hegye barlango vadállato hason bujdos E lom körül vessz hordo hálaének zendíte beáll sze t Cha volta pót-sátorosü pót-pes mintá zsidó-g irod bizonyítv á mag vall zsidóérz megrendíthetetlenség S röv Sz Si példabeszédei Bi ut könyvé Dánie megíra e keletke p ugyan h nyel káno m kirek em h erede ves napjain fede ú töredé mé részesíte o r bánásmód t apo köny egye kán kí kö mel b Ta p ugyano for kíséret a Bibliá kanonizál méltat a t lehe né tanítás in gyakorlatia érvénye valláso szolg sze szü ese ke bánásm aj nyo u megbecsül ajá Salamon-példabeszéde viszony irod fejlő észle látókör tágulás nag szakaszok me gond kifejté bő alka ad Kor haladot gondolkodásmó tükröz vi követ tanít val megh en sz fol könnyei m ször szenve gyászén zendíthe halo megil m takar gonda szem Keserv siras rangj il egy na megszólá el v a p vi v gyász g ú ha okoz szív g ugy leny élete gyászkísére eg os b é me szegén vise k él emészt fe n visszaté használha maga p árt Gon a s t ne ho ne A ha nyugal t gon tö vigaszta ra m l elszál be Egyébi kísért el küzdelem sz ir kötelességek szerénység könyörületesség szegé ir gyöngédsé ado bará ápolásá gyakor tanács hatalmaso sze alkalmazkodá elné a bűnösö szem csábításai b mód korh fecse dics hallgat ék gazdags töre veszélyei vis lel olvasói jótállá tartózkodja Szi P alexand z kul csúcspon filoz Pla Herakli Parmeni Empedok tanítvány vall ma a hajszáln haj z vallás discipl t összeegyezte szava r éss jelent mély allegor érte tulajdoní Bibliá itt azo megen magá szószer érte oktalansá mon zsid fog módszer közép z isme Az R 1511- reneszánsz művelt z régiségb egye kivé me P bib sz átértelmezésé mut pé I n bet je Móze nég b mi p vo t Világegy mér leg hang b mand term man hárt kes ma körül b kem k gyüm egykön hámoz jelké mun lel kes ke munk f d él lelk elpuhít azo lak e M életé ordít Fis Gy megje Néps Z Köny kiadás [17 s Sz

1549

CÍ iro

SZÓ s elt tal Septua kiadáso Mindame Septua nélkülözhet segéde bi s magyarázat es hom szöve for megvi k nyelvtuda Septua ford Ő jelentmény helle korsz ér te to Makkab kö Paleszti keletk természe nye á elbe esem közv h Hyr Joc makk k ide palesz ká j bizo a ellen ár m tró k dina k megnyilvá Septua ér leg fordít megmen számu makkabeus-fel törté m k mon tört modo sz ti obj tört hitelessé Mag fordí Derc M megj Nép Könyvtá s Bá J Makkab má k e kön függe ugya hábo epizó be Érde Ch erede beállí lev kezd me palesz z egyi testvér felszól int ünnep Chan végz Ünnepel ,Sátoros-ü na ki ha esztend ha á ki te megtisztí ak ünnep mulaszth benne e értesí ünnepel Sá ün ün ülj rendelt Nec Temp olt felépít ug ő Perz vándoro a tü par v mag kisz rejtett vissza elho vá a ol öntö kigyulla ör ün tarto Sátorosünn haso emlé röv ez Sátoros- hegy barlang vadállat haso bujdo lo körü vess hord hálaéne zendít beál sz Ch volt pót-sátoros pót-pe mint zsidó- iro bizonyít ma val zsidóér megrendíthetetlensé rö S S példabeszéde B u könyv Dáni megír keletk ugya nye kán kire e ered ve napjai fed töred m részesít bánásmó ap kön egy ká k k me T ugyan fo kísére Bibli kanonizá mélta leh n tanítá i gyakorlati érvény vallás szol sz sz es k bánás a ny megbecsü aj Salamon-példabeszéd viszon iro fejl észl látókö tágulá na szakaszo m gon kifejt b alk a Ko halado gondolkodásm tükrö v köve taní va meg e s fo könnye szö szenv gyászé zendíth hal megi taka gond sze Keser sira rang i eg n megszól e v gyás h oko szí ug len élet gyászkísér e o m szegé vis é emész f visszat használh mag ár Go n h n h nyuga go t vigaszt r elszá b Egyéb kísér e küzdele s i kötelessége szerénysé könyörületessé szeg i gyöngéds ad bar ápolás gyako tanác hatalmas sz alkalmazkod eln bűnös sze csábítása mó kor fecs dic hallga é gazdag tör veszélye vi le olvasó jótáll tartózkodj Sz alexan ku csúcspo filo Pl Herakl Parmen Empedo tanítván val m hajszál ha vallá discip összeegyezt szav és jelen mél allego ért tulajdon Bibli it az mege mag szósze ért oktalans mo zsi fo módsze közé ism A 1511 reneszáns művel régiség egy kiv m bi s átértelmezés mu p be j Móz né m v Világeg mé le han man ter ma hár ke m körü ke gyü egykö hámo jelk mu le ke k mun é lel elpuhí az la élet ordí Fi G megj Nép Kön kiadá [1 S