15500.htm

CÍMSZÓ: Zsidó irodalom

SZÓCIKK: "Bánóci József és Gábor Ignác). Josephus Flavius (37-kb. 105), női ágon a makkabeus fejedelmek sarja, buzgón tanulmányozta korának vallásos irányait: a farizeus, a szadduceus és esszénus gondolkodásmódot, amellett a római udvarral is érintkezésbe jutott; a rómaiak elleni felkelésben a galileai hadsereg vezérletét vállalta és hősies harcok után római fogságba esett. De Vespasianus felszabadította és maga mellett tartotta. A császári palotában tartózkodott utódja Titus és Domitianus alatt is és itt írta műveit: 1. A zsidó háborúról szóló könyvét eredetileg arám nyelven írta, később görögre fordította le. A könyv visszanyúlik egészen Antiochus Epiphanes koráig (175 Kr. e.). 2. Antiquitates Judaicae (görögül : Ioudaiké Archaiologia); a zsidók története a Tórával és a bibliai könyvekkel párhuzamosan, de folytatva Nero koráig, számos oklevél közbeiktatásával, teljesen görögös mondatfűzésben. 3. Önéletrajz: hadvezéri működésének igazolása (l. Zsidók története.) 4. Apion ellen vagy a zsidóság magas koráról. Ez különösen az által vált becsessé, hogy számos elveszett irodalmi értékű kútfő kivonatát közli; a zsidóság védelmét tartalmazza a róla költött szamárfő-imádás s más babonás hitellen. Csak latin fordításban töredékesen maradt ránk. Egyik történeti érdekességű helye: «Nincsen egyetlen görög vagy nemgörög város, ahová a hetedik napunknak szokása el ne jutott volna és ahol böjtjeinkét és gyertyaünnepünket (Chanuka ?), valamint étkezési tilalmainkat meg ne tartanák. Sőt még arra is törekszenek, hogy utánozzák a mi egyetértésünket, a mi adakozó hajlamunkat, a mi munkásságunkat és kitartásunkat a törvénytiszteletünk miatt való szenvedéseinkben (30. f.). Történeti munkájának szemléltetésére l. Josephus Flavius, Farizeusok, Szadduceusok, és Esszénusok cikkeket, melyek magukban véve is jó tájékoztatást nyújtanak azon kor eszmeáramlatai felől. A Sibyllák pseuchepigrafikus, azaz az alcímet viselő könyvek közé tartozik. Görög jósnőnek szájába ad zsidó prófétai tanítást, hogy ezáltal a pogány világ számára elfogadhatóbbá tegye azt. Ebben a könyvben a zsidó gondolat előbb keresztény feldolgozáson ment keresztül. Arám bibliafordítások (Targumok). A zsidóság nem mindig a héber nyelvet használta társalgási nyelvül, a babiloni fogságból visszajövet már az arám dialektust hozta magával és ezt tette kereskedelmi és közforgalmi nyelvvé, ügy, hogy a Tórát is már arámra kellett lefordítani, hogy a nép megérthesse. Számos ilyen arám fordítás maradt a Biblia különböző könyveire. Ezek irodalmi méltatást azért igényelnek, mert bennük a Biblia-értelmezésnek már újabb fejlődési foka mutatkozik és rendszerint polémikus éllel majd a szadduceusok, majd a hellenisták felfogása ellen irányul. 1. Onkelosz Targuma általában véve nagyon híven követi a héber szöveget, tudatosan kivételt akkor tesz, mikor anthropomorphismusokat (l. o.), azaz emberről vett, de Istenre vonatkozó kifejezéseket akar elkerülni, vagy amikor messiási célzatot lát a bibliai szóban és ezt világosabban akarja érvényre juttatni; akkor is, mikor a költői helyeket is már prédikációs alkalmazásban veszi és végül, mikor már vallásgyakorlati alkalmazásában ismertetni akarja a tórái törvényt. Példák: «Isten szelleme lebegett a víz fölött» (a szól fújt Isten jelenléte elöl a víz felszínére) (Móz. 1.1, 2); «Ne főzd a kecskegödölyét anyja tejében» helyett: ne egyetek húst tejben (Móz. 2. 34, 26); «Nem távozik a jogar Judából és a törvényhozó öléből, amíg el nem jut Silohba» (Nem lesz elragadva az, aki uralmat gyakorol, Juda házából, sem pedig a tudós az ő gyermekeitől, míg el nem jön a Messiás, akié az uralom. .. Visszatér Izrael az ő városába, népek építik fel templomát, jámborok veszik körül, bíbor lesz a ruhája (Móz. I. 49,10). A Jeruzsálemi Targum a legrégibb, de csak töredékekben maradt ránk és beleolvadt a Jonathán Targum-ába, mely már inkább költői fantáziákkal átszőtt midrási körülírás. Példaképpen ezt említjük fel: «öt csoda történt Jákobbal: megrövidültek a nap órái és a nap nem alkonyatkor szállt le, mivel Isten beszélni akart vele. Mikor Beer Sebából távozott, eléje ugrott (előre hömpölygött) a föld és ő Háránban találta magát (célpontján). A kövek, melyeket este feje alá rakott, reggelre egy kővé tömörültek és ezt tette emlékkővé»... stb. (Móz. I. 28, 10-11-hez). Még szabadabb a Szentiratokhoz készült Targum Séni (második Targum), mely már csak alapul használja a szöveget legendák hozzáfűzésére. így pl. ezt a mondatot: «Azon éjjel eltűnt a király álma» így írja körül: «Azon éjjel égbeszállt Izrael jajveszékelése, könyörületében elhatározta az Isten, hogy Izrael vesztének sorsáról a pecsétet letépi és elküldte a nyugtalanítás angyalát a királyhoz. Ez reggelre kelve nyugtalankodott és előhozatta a krónikát. Amikor az íródeák ahhoz a helyhez ért, hogy Mordecháj az ő életét megmentette, ezeket a lapokat elfordította és nem akarta elolvasni, de Isten úgy rendelte, hogy ezek a lapok mindig maguktól lapozódtak vissza.» A zsidó irodalom egyik mellékterméke az Új- Testamentum (l. o.), mely szerzőitől és az olvasó közönségtől eltekintve, melynek szánva volt, már csak azért is zsidó irodalmi jelenség, mivel a zsidóságban irodalmi ellenhatást váltott ki, mely leginkább latens allegorikus alakban a talmudi Aggadában (l. o.) jutott szóhoz. (Például szolgálhat a Mózes halála c. legenda, Új- Testamentum.) A Talmud (l.o.) Izráel népének legsajátosabb irodalma, mely annyira az ő lelkéből fakadt, hogy a zsidóság a Bibliára sohasem fordított annyi szellemi erőt, mint a Talmudra és manapság is a Talmudot mondhatjuk az európai irodalmak közt a legkevésbé holtnak, mert az elmék ezreit köti le úgy törvény-fejtegetési (Halacha), mint szépirodalmi (Aggada) részeiben. Ez irodalom kevésbé nyert művészi formát, mint más. A Talmudban az anyag rendszerességéről szó sem lehet, mégis bizonyos vonzóerőt ad neki az a közvetlenség és elevenség, mely a szóbeli előadások nyomán való följegyzéséből ered. Eredetileg a templomi tórai előadáshoz fűződő apróbb megjegyzések, melyeket leírni nem is volt szabad, nehogy az Szentírás tekintélyével vetekedjenek, szolgáltatták a talmudi diskussziók tárgyát; az előadás elevenebbé tétele kedvéért pedig átcsaptak"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5500. címszó a lexikon => 990. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15500.htm

CÍMSZÓ: Zsidó irodalom

SZÓCIKK: Bánóci József és Gábor Ignác . Josephus Flavius 37-kb. 105 , női ágon a makkabeus fejedelmek sarja, buzgón tanulmányozta korának vallásos irányait: a farizeus, a szadduceus és esszénus gondolkodásmódot, amellett a római udvarral is érintkezésbe jutott; a rómaiak elleni felkelésben a galileai hadsereg vezérletét vállalta és hősies harcok után római fogságba esett. De Vespasianus felszabadította és maga mellett tartotta. A császári palotában tartózkodott utódja Titus és Domitianus alatt is és itt írta műveit: 1. A zsidó háborúról szóló könyvét eredetileg arám nyelven írta, később görögre fordította le. A könyv visszanyúlik egészen Antiochus Epiphanes koráig 175 Kr. e. . 2. Antiquitates Judaicae görögül : Ioudaiké Archaiologia ; a zsidók története a Tórával és a bibliai könyvekkel párhuzamosan, de folytatva Nero koráig, számos oklevél közbeiktatásával, teljesen görögös mondatfűzésben. 3. Önéletrajz: hadvezéri működésének igazolása l. Zsidók története. 4. Apion ellen vagy a zsidóság magas koráról. Ez különösen az által vált becsessé, hogy számos elveszett irodalmi értékű kútfő kivonatát közli; a zsidóság védelmét tartalmazza a róla költött szamárfő-imádás s más babonás hitellen. Csak latin fordításban töredékesen maradt ránk. Egyik történeti érdekességű helye: Nincsen egyetlen görög vagy nemgörög város, ahová a hetedik napunknak szokása el ne jutott volna és ahol böjtjeinkét és gyertyaünnepünket Chanuka ? , valamint étkezési tilalmainkat meg ne tartanák. Sőt még arra is törekszenek, hogy utánozzák a mi egyetértésünket, a mi adakozó hajlamunkat, a mi munkásságunkat és kitartásunkat a törvénytiszteletünk miatt való szenvedéseinkben 30. f. . Történeti munkájának szemléltetésére l. Josephus Flavius, Farizeusok, Szadduceusok, és Esszénusok cikkeket, melyek magukban véve is jó tájékoztatást nyújtanak azon kor eszmeáramlatai felől. A Sibyllák pseuchepigrafikus, azaz az alcímet viselő könyvek közé tartozik. Görög jósnőnek szájába ad zsidó prófétai tanítást, hogy ezáltal a pogány világ számára elfogadhatóbbá tegye azt. Ebben a könyvben a zsidó gondolat előbb keresztény feldolgozáson ment keresztül. Arám bibliafordítások Targumok . A zsidóság nem mindig a héber nyelvet használta társalgási nyelvül, a babiloni fogságból visszajövet már az arám dialektust hozta magával és ezt tette kereskedelmi és közforgalmi nyelvvé, ügy, hogy a Tórát is már arámra kellett lefordítani, hogy a nép megérthesse. Számos ilyen arám fordítás maradt a Biblia különböző könyveire. Ezek irodalmi méltatást azért igényelnek, mert bennük a Biblia-értelmezésnek már újabb fejlődési foka mutatkozik és rendszerint polémikus éllel majd a szadduceusok, majd a hellenisták felfogása ellen irányul. 1. Onkelosz Targuma általában véve nagyon híven követi a héber szöveget, tudatosan kivételt akkor tesz, mikor anthropomorphismusokat l. o. , azaz emberről vett, de Istenre vonatkozó kifejezéseket akar elkerülni, vagy amikor messiási célzatot lát a bibliai szóban és ezt világosabban akarja érvényre juttatni; akkor is, mikor a költői helyeket is már prédikációs alkalmazásban veszi és végül, mikor már vallásgyakorlati alkalmazásában ismertetni akarja a tórái törvényt. Példák: Isten szelleme lebegett a víz fölött a szól fújt Isten jelenléte elöl a víz felszínére Móz. 1.1, 2 ; Ne főzd a kecskegödölyét anyja tejében helyett: ne egyetek húst tejben Móz. 2. 34, 26 ; Nem távozik a jogar Judából és a törvényhozó öléből, amíg el nem jut Silohba Nem lesz elragadva az, aki uralmat gyakorol, Juda házából, sem pedig a tudós az ő gyermekeitől, míg el nem jön a Messiás, akié az uralom. .. Visszatér Izrael az ő városába, népek építik fel templomát, jámborok veszik körül, bíbor lesz a ruhája Móz. I. 49,10 . A Jeruzsálemi Targum a legrégibb, de csak töredékekben maradt ránk és beleolvadt a Jonathán Targum-ába, mely már inkább költői fantáziákkal átszőtt midrási körülírás. Példaképpen ezt említjük fel: öt csoda történt Jákobbal: megrövidültek a nap órái és a nap nem alkonyatkor szállt le, mivel Isten beszélni akart vele. Mikor Beer Sebából távozott, eléje ugrott előre hömpölygött a föld és ő Háránban találta magát célpontján . A kövek, melyeket este feje alá rakott, reggelre egy kővé tömörültek és ezt tette emlékkővé ... stb. Móz. I. 28, 10-11-hez . Még szabadabb a Szentiratokhoz készült Targum Séni második Targum , mely már csak alapul használja a szöveget legendák hozzáfűzésére. így pl. ezt a mondatot: Azon éjjel eltűnt a király álma így írja körül: Azon éjjel égbeszállt Izrael jajveszékelése, könyörületében elhatározta az Isten, hogy Izrael vesztének sorsáról a pecsétet letépi és elküldte a nyugtalanítás angyalát a királyhoz. Ez reggelre kelve nyugtalankodott és előhozatta a krónikát. Amikor az íródeák ahhoz a helyhez ért, hogy Mordecháj az ő életét megmentette, ezeket a lapokat elfordította és nem akarta elolvasni, de Isten úgy rendelte, hogy ezek a lapok mindig maguktól lapozódtak vissza. A zsidó irodalom egyik mellékterméke az Új- Testamentum l. o. , mely szerzőitől és az olvasó közönségtől eltekintve, melynek szánva volt, már csak azért is zsidó irodalmi jelenség, mivel a zsidóságban irodalmi ellenhatást váltott ki, mely leginkább latens allegorikus alakban a talmudi Aggadában l. o. jutott szóhoz. Például szolgálhat a Mózes halála c. legenda, Új- Testamentum. A Talmud l.o. Izráel népének legsajátosabb irodalma, mely annyira az ő lelkéből fakadt, hogy a zsidóság a Bibliára sohasem fordított annyi szellemi erőt, mint a Talmudra és manapság is a Talmudot mondhatjuk az európai irodalmak közt a legkevésbé holtnak, mert az elmék ezreit köti le úgy törvény-fejtegetési Halacha , mint szépirodalmi Aggada részeiben. Ez irodalom kevésbé nyert művészi formát, mint más. A Talmudban az anyag rendszerességéről szó sem lehet, mégis bizonyos vonzóerőt ad neki az a közvetlenség és elevenség, mely a szóbeli előadások nyomán való följegyzéséből ered. Eredetileg a templomi tórai előadáshoz fűződő apróbb megjegyzések, melyeket leírni nem is volt szabad, nehogy az Szentírás tekintélyével vetekedjenek, szolgáltatták a talmudi diskussziók tárgyát; az előadás elevenebbé tétele kedvéért pedig átcsaptak

15500.ht

CÍMSZÓ Zsid irodalo

SZÓCIKK Bánóc Józse é Gábo Igná Josephu Flaviu 37-kb 10 nő ágo makkabeu fejedelme sarja buzgó tanulmányozt korána valláso irányait farizeus szadduceu é esszénu gondolkodásmódot amellet róma udvarra i érintkezésb jutott rómaia ellen felkelésbe galilea hadsere vezérleté vállalt é hősie harco utá róma fogságb esett D Vespasianu felszabadított é mag mellet tartotta császár palotába tartózkodot utódj Titu é Domitianu alat i é it írt műveit 1 zsid háborúró szól könyvé eredetile ará nyelve írta későb görögr fordított le köny visszanyúli egésze Antiochu Epiphane korái 17 Kr e 2 Antiquitate Judaica görögü Ioudaik Archaiologi zsidó történet Tóráva é biblia könyvekke párhuzamosan d folytatv Ner koráig számo oklevé közbeiktatásával teljese görögö mondatfűzésben 3 Önéletrajz hadvezér működéséne igazolás l Zsidó története 4 Apio elle vag zsidósá maga koráról E különöse a álta vál becsessé hog számo elveszet irodalm érték kútf kivonatá közli zsidósá védelmé tartalmazz ról költöt szamárfő-imádá má baboná hitellen Csa lati fordításba töredékese marad ránk Egyi történet érdekesség helye Nincse egyetle görö vag nemgörö város ahov hetedi napunkna szokás e n jutot voln é aho böjtjeinké é gyertyaünnepünke Chanuk valamin étkezés tilalmainka me n tartanák Ső mé arr i törekszenek hog utánozzá m egyetértésünket m adakoz hajlamunkat m munkásságunka é kitartásunka törvénytiszteletün miat val szenvedéseinkbe 30 f Történet munkájána szemléltetésér l Josephu Flavius Farizeusok Szadduceusok é Esszénuso cikkeket melye magukba vév i j tájékoztatás nyújtana azo ko eszmeáramlata felől Sibyllá pseuchepigrafikus aza a alcíme visel könyve köz tartozik Görö jósnőne szájáb a zsid próféta tanítást hog ezálta pogán vilá számár elfogadhatóbb tegy azt Ebbe könyvbe zsid gondola előb keresztén feldolgozáso men keresztül Ará bibliafordításo Targumo zsidósá ne mindi hébe nyelve használt társalgás nyelvül babilon fogságbó visszajöve má a ará dialektus hozt magáva é ez tett kereskedelm é közforgalm nyelvvé ügy hog Tórá i má arámr kellet lefordítani hog né megérthesse Számo ilye ará fordítá marad Bibli különböz könyveire Eze irodalm méltatás azér igényelnek mer bennü Biblia-értelmezésne má újab fejlődés fok mutatkozi é rendszerin polémiku élle maj szadduceusok maj hellenistá felfogás elle irányul 1 Onkelos Targum általába vév nagyo híve követ hébe szöveget tudatosa kivétel akko tesz miko anthropomorphismusoka l o aza emberrő vett d Istenr vonatkoz kifejezéseke aka elkerülni vag amiko messiás célzato lá biblia szóba é ez világosabba akarj érvényr juttatni akko is miko költő helyeke i má prédikáció alkalmazásba vesz é végül miko má vallásgyakorlat alkalmazásába ismertetn akarj tórá törvényt Példák Iste szellem lebeget ví fölöt szó fúj Iste jelenlét elö ví felszínér Móz 1.1 N főz kecskegödölyé anyj tejébe helyett n egyete hús tejbe Móz 2 34 2 Ne távozi joga Judábó é törvényhoz öléből amí e ne ju Silohb Ne les elragadv az ak uralma gyakorol Jud házából se pedi tudó a gyermekeitől mí e ne jö Messiás aki a uralom . Visszaté Izrae a városába népe építi fe templomát jámboro veszi körül bíbo les ruháj Móz I 49,1 Jeruzsálem Targu legrégibb d csa töredékekbe marad rán é beleolvad Jonathá Targum-ába mel má inkáb költő fantáziákka átszőt midrás körülírás Példaképpe ez említjü fel ö csod történ Jákobbal megrövidülte na órá é na ne alkonyatko száll le mive Iste beszéln akar vele Miko Bee Sebábó távozott eléj ugrot előr hömpölygöt föl é Háránba talált magá célpontjá kövek melyeke est fej al rakott reggelr eg kőv tömörülte é ez tett emlékkőv .. stb Móz I 28 10-11-he Mé szabadab Szentiratokho készül Targu Sén másodi Targu mel má csa alapu használj szövege legendá hozzáfűzésére íg pl ez mondatot Azo éjje eltűn királ álm íg írj körül Azo éjje égbeszáll Izrae jajveszékelése könyörületébe elhatározt a Isten hog Izrae veszténe sorsáró pecséte letép é elküldt nyugtalanítá angyalá királyhoz E reggelr kelv nyugtalankodot é előhozatt krónikát Amiko a íródeá ahho helyhe ért hog Mordechá a életé megmentette ezeke lapoka elfordított é ne akart elolvasni d Iste úg rendelte hog eze lapo mindi maguktó lapozódta vissza zsid irodalo egyi melléktermék a Új Testamentu l o mel szerzőitő é a olvas közönségtő eltekintve melyne szánv volt má csa azér i zsid irodalm jelenség mive zsidóságba irodalm ellenhatás váltot ki mel leginkáb laten allegoriku alakba talmud Aggadába l o jutot szóhoz Példáu szolgálha Móze halál c legenda Új Testamentum Talmu l.o Izráe népéne legsajátosab irodalma mel annyir a lelkébő fakadt hog zsidósá Bibliár sohase fordítot anny szellem erőt min Talmudr é manapsá i Talmudo mondhatju a európa irodalma köz legkevésb holtnak mer a elmé ezrei köt l úg törvény-fejtegetés Halach min szépirodalm Aggad részeiben E irodalo kevésb nyer művész formát min más Talmudba a anya rendszerességérő sz se lehet mégi bizonyo vonzóerő a nek a közvetlensé é elevenség mel szóbel előadáso nyomá val följegyzésébő ered Eredetile templom tóra előadásho fűződ aprób megjegyzések melyeke leírn ne i vol szabad nehog a Szentírá tekintélyéve vetekedjenek szolgáltattá talmud diskusszió tárgyát a előadá elevenebb tétel kedvéér pedi átcsapta

15500.h

CÍMSZ Zsi irodal

SZÓCIK Bánó Józs Gáb Ign Joseph Flavi 37-k 1 n ág makkabe fejedelm sarj buzg tanulmányoz korán vallás irányai farizeu szadduce esszén gondolkodásmódo amelle róm udvarr érintkezés jutot római elle felkelésb galile hadser vezérlet vállal hősi harc ut róm fogság eset Vespasian felszabadítot ma melle tartott császá palotáb tartózkodo utód Tit Domitian ala i ír művei zsi háborúr szó könyv eredetil ar nyelv írt késő görög fordítot l kön visszanyúl egész Antioch Epiphan korá 1 K Antiquitat Judaic görög Ioudai Archaiolog zsid történe Tóráv bibli könyvekk párhuzamosa folytat Ne korái szám oklev közbeiktatásáva teljes görög mondatfűzésbe Önéletraj hadvezé működésén igazolá Zsid történet Api ell va zsidós mag koráró különös ált vá becsess ho szám elvesze irodal érté kút kivonat közl zsidós védelm tartalmaz ró költö szamárfő-imád m babon hitelle Cs lat fordításb töredékes mara rán Egy történe érdekessé hely Nincs egyetl gör va nemgör váro aho heted napunkn szoká juto vol ah böjtjeink gyertyaünnepünk Chanu valami étkezé tilalmaink m tartaná S m ar törekszene ho utánozz egyetértésünke adako hajlamunka munkásságunk kitartásunk törvénytiszteletü mia va szenvedéseinkb 3 Történe munkáján szemléltetésé Joseph Flaviu Farizeuso Szadduceuso Esszénus cikkeke mely magukb vé tájékoztatá nyújtan az k eszmeáramlat felő Sibyll pseuchepigrafiku az alcím vise könyv kö tartozi Gör jósnőn szájá zsi prófét tanítás ho ezált pogá vil számá elfogadhatób teg az Ebb könyvb zsi gondol elő kereszté feldolgozás me keresztü Ar bibliafordítás Targum zsidós n mind héb nyelv használ társalgá nyelvü babilo fogságb visszajöv m ar dialektu hoz magáv e tet kereskedel közforgal nyelvv üg ho Tór m arám kelle lefordítan ho n megérthess Szám ily ar fordít mara Bibl különbö könyveir Ez irodal méltatá azé igényelne me benn Biblia-értelmezésn m úja fejlődé fo mutatkoz rendszeri polémik éll ma szadduceuso ma hellenist felfogá ell irányu Onkelo Targu általáb vé nagy hív köve héb szövege tudatos kivéte akk tes mik anthropomorphismusok az emberr vet Isten vonatko kifejezések ak elkerüln va amik messiá célzat l bibli szób e világosabb akar érvény juttatn akk i mik költ helyek m prédikáci alkalmazásb ves végü mik m vallásgyakorla alkalmazásáb ismertet akar tór törvény Példá Ist szelle lebege v fölö sz fú Ist jelenlé el v felszíné Mó 1. fő kecskegödöly any tejéb helyet egyet hú tejb Mó 3 N távoz jog Judáb törvényho ölébő am n j Siloh N le elragad a a uralm gyakoro Ju házábó s ped tud gyermekeitő m n j Messiá ak uralo Visszat Izra városáb nép épít f templomá jámbor vesz körü bíb le ruhá Mó 49, Jeruzsále Targ legrégib cs töredékekb mara rá beleolva Jonath Targum-áb me m inká költ fantáziákk átsző midrá körülírá Példaképp e említj fe cso törté Jákobba megrövidült n ór n n alkonyatk szál l miv Ist beszél aka vel Mik Be Sebáb távozot elé ugro elő hömpölygö fö Háránb talál mag célpontj köve melyek es fe a rakot reggel e kő tömörült e tet emlékkő . st Mó 2 10-11-h M szabada Szentiratokh készü Targ Sé másod Targ me m cs alap használ szöveg legend hozzáfűzésér í p e mondato Az éjj eltű kirá ál í ír körü Az éjj égbeszál Izra jajveszékelés könyörületéb elhatároz Iste ho Izra vesztén sorsár pecsét leté elküld nyugtalanít angyal királyho reggel kel nyugtalankodo előhozat króniká Amik íróde ahh helyh ér ho Mordech élet megmentett ezek lapok elfordítot n akar elolvasn Ist ú rendelt ho ez lap mind magukt lapozódt vissz zsi irodal egy melléktermé Ú Testament me szerzőit olva közönségt eltekintv melyn szán vol m cs azé zsi irodal jelensé miv zsidóságb irodal ellenhatá válto k me leginká late allegorik alakb talmu Aggadáb juto szóho Példá szolgálh Móz halá legend Ú Testamentu Talm l. Izrá népén legsajátosa irodalm me annyi lelkéb fakad ho zsidós Bibliá sohas fordíto ann szelle erő mi Talmud manaps Talmud mondhatj európ irodalm kö legkevés holtna me elm ezre kö ú törvény-fejtegeté Halac mi szépirodal Agga részeibe irodal kevés nye művés formá mi má Talmudb any rendszerességér s s lehe még bizony vonzóer ne közvetlens elevensé me szóbe előadás nyom va följegyzéséb ere Eredetil templo tór előadásh fűző apró megjegyzése melyek leír n vo szaba neho Szentír tekintélyév vetekedjene szolgáltatt talmu diskusszi tárgyá előad eleveneb téte kedvéé ped átcsapt

15500.

CÍMS Zs iroda

SZÓCI Bán Józ Gá Ig Josep Flav 37- á makkab fejedel sar buz tanulmányo korá vallá iránya farize szadduc esszé gondolkodásmód amell ró udvar érintkezé juto róma ell felkelés galil hadse vezérle válla hős har u ró fogsá ese Vespasia felszabadíto m mell tartot csász palotá tartózkod utó Ti Domitia al í műve zs háború sz köny eredeti a nyel ír kés görö fordíto kö visszanyú egés Antioc Epipha kor Antiquita Judai görö Iouda Archaiolo zsi történ Tórá bibl könyvek párhuzamos folyta N korá szá okle közbeiktatásáv telje görö mondatfűzésb Önéletra hadvez működésé igazol Zsi történe Ap el v zsidó ma korár különö ál v becses h szá elvesz iroda ért kú kivona köz zsidó védel tartalma r költ szamárfő-imá babo hitell C la fordítás töredéke mar rá Eg történ érdekess hel Ninc egyet gö v nemgö vár ah hete napunk szok jut vo a böjtjein gyertyaünnepün Chan valam étkez tilalmain tartan a törekszen h utánoz egyetértésünk adak hajlamunk munkásságun kitartásun törvénytisztelet mi v szenvedéseink Történ munkájá szemléltetés Josep Flavi Farizeus Szadduceus Esszénu cikkek mel maguk v tájékoztat nyújta a eszmeáramla fel Sibyl pseuchepigrafik a alcí vis köny k tartoz Gö jósnő száj zs prófé tanítá h ezál pog vi szám elfogadható te a Eb könyv zs gondo el kereszt feldolgozá m kereszt A bibliafordítá Targu zsidó min hé nyel haszná társalg nyelv babil fogság visszajö a dialekt ho magá te kereskede közforga nyelv ü h Tó ará kell lefordíta h megérthes Szá il a fordí mar Bib különb könyvei E iroda méltat az igényeln m ben Biblia-értelmezés új fejlőd f mutatko rendszer polémi él m szadduceus m hellenis felfog el irány Onkel Targ általá v nag hí köv hé szöveg tudato kivét ak te mi anthropomorphismuso a ember ve Iste vonatk kifejezése a elkerül v ami messi célza bibl szó világosab aka érvén juttat ak mi köl helye prédikác alkalmazás ve vég mi vallásgyakorl alkalmazásá ismerte aka tó törvén Péld Is szell lebeg föl s f Is jelenl e felszín M 1 f kecskegödöl an tejé helye egye h tej M távo jo Judá törvényh öléb a Silo l elraga ural gyakor J házáb pe tu gyermekeit Messi a ural Vissza Izr városá né épí templom jámbo ves kör bí l ruh M 49 Jeruzsál Tar legrégi c töredékek mar r beleolv Jonat Targum-á m ink köl fantáziák átsz midr körülír Példakép említ f cs tört Jákobb megrövidül ó alkonyat szá mi Is beszé ak ve Mi B Sebá távozo el ugr el hömpölyg f Hárán talá ma célpont köv melye e f rako regge k tömörül te emlékk s M 10-11- szabad Szentiratok kész Tar S máso Tar m c ala haszná szöve legen hozzáfűzésé mondat A éj elt kir á í kör A éj égbeszá Izr jajveszékelé könyörületé elhatáro Ist h Izr veszté sorsá pecsé let elkül nyugtalaní angya királyh regge ke nyugtalankod előhoza krónik Ami íród ah hely é h Mordec éle megmentet eze lapo elfordíto aka elolvas Is rendel h e la min maguk lapozód viss zs iroda eg mellékterm Testamen m szerzői olv közönség eltekint mely szá vo c az zs iroda jelens mi zsidóság iroda ellenhat vált m legink lat allegori alak talm Aggadá jut szóh Péld szolgál Mó hal legen Testament Tal l Izr népé legsajátos irodal m anny lelké faka h zsidó Bibli soha fordít an szell er m Talmu manap Talmu mondhat euró irodal k legkevé holtn m el ezr k törvény-fejteget Hala m szépiroda Agg részeib iroda kevé ny művé form m m Talmud an rendszerességé leh mé bizon vonzóe n közvetlen elevens m szób előadá nyo v följegyzésé er Eredeti templ tó előadás fűz apr megjegyzés melye leí v szab neh Szentí tekintélyé vetekedjen szolgáltat talm diskussz tárgy előa elevene tét kedvé pe átcsap

15500

CÍM Z irod

SZÓC Bá Jó G I Jose Fla 37 makka fejede sa bu tanulmány kor vall irány fariz szaddu essz gondolkodásmó amel r udva érintkez jut róm el felkelé gali hads vezérl váll hő ha r fogs es Vespasi felszabadít mel tarto csás palot tartózko ut T Domiti a műv z hábor s kön eredet nye í ké gör fordít k visszany egé Antio Epiph ko Antiquit Juda gör Ioud Archaiol zs törté Tór bib könyve párhuzamo folyt kor sz okl közbeiktatásá telj gör mondatfűzés Önéletr hadve működés igazo Zs történ A e zsid m korá külön á becse sz elves irod ér k kivon kö zsid véde tartalm köl szamárfő-im bab hitel l fordítá töredék ma r E törté érdekes he Nin egye g nemg vá a het napun szo ju v böjtjei gyertyaünnepü Cha vala étke tilalmai tarta töreksze utáno egyetértésün ada hajlamun munkásságu kitartásu törvénytisztele m szenvedésein Törté munkáj szemlélteté Jose Flav Farizeu Szadduceu Esszén cikke me magu tájékozta nyújt eszmeáraml fe Siby pseuchepigrafi alc vi kön tarto G jósn szá z próf tanít ezá po v szá elfogadhat t E köny z gond e keresz feldolgoz keresz bibliafordít Targ zsid mi h nye haszn társal nyel babi fogsá visszaj dialek h mag t keresked közforg nyel T ar kel lefordít megérthe Sz i ford ma Bi külön könyve irod mélta a igényel be Biblia-értelmezé ú fejlő mutatk rendsze polém é szadduceu helleni felfo e irán Onke Tar által na h kö h szöve tudat kivé a t m anthropomorphismus embe v Ist vonat kifejezés elkerü am mess célz bib sz világosa ak érvé jutta a m kö hely prédiká alkalmazá v vé m vallásgyakor alkalmazás ismert ak t törvé Pél I szel lebe fö I jelen felszí kecskegödö a tej hely egy te táv j Jud törvény ölé Sil elrag ura gyako házá p t gyermekei Mess ura Vissz Iz város n ép templo jámb ve kö b ru 4 Jeruzsá Ta legrég töredéke ma beleol Jona Targum- in kö fantáziá áts mid körülí Példaké emlí c tör Jákob megrövidü alkonya sz m I besz a v M Seb távoz e ug e hömpöly Hárá tal m célpon kö mely rak regg tömörü t emlék 10-11 szaba Szentirato kés Ta más Ta al haszn szöv lege hozzáfűzés monda é el ki kö é égbesz Iz jajveszékel könyörület elhatár Is Iz veszt sors pecs le elkü nyugtalan angy király regg k nyugtalanko előhoz króni Am író a hel Morde él megmente ez lap elfordít ak elolva I rende l mi magu lapozó vis z irod e mellékter Testame szerző ol közönsé eltekin mel sz v a z irod jelen m zsidósá irod ellenha vál legin la allegor ala tal Aggad ju szó Pél szolgá M ha lege Testamen Ta Iz nép legsajáto iroda ann lelk fak zsid Bibl soh fordí a szel e Talm mana Talm mondha eur iroda legkev holt e ez törvény-fejtege Hal szépirod Ag részei irod kev n műv for Talmu a rendszeresség le m bizo vonzó közvetle eleven szó előad ny följegyzés e Eredet temp t előadá fű ap megjegyzé mely le sza ne Szent tekintély vetekedje szolgálta tal diskuss tárg elő eleven té kedv p átcsa

1550

CÍ iro

SZÓ B J Jos Fl 3 makk fejed s b tanulmán ko val irán fari szadd ess gondolkodásm ame udv érintke ju ró e felkel gal had vezér vál h h fog e Vespas felszabadí me tart csá palo tartózk u Domit mű hábo kö erede ny k gö fordí visszan eg Anti Epip k Antiqui Jud gö Iou Archaio z tört Tó bi könyv párhuzam foly ko s ok közbeiktatás tel gö mondatfűzé Önélet hadv működé igaz Z törté zsi kor külö becs s elve iro é kivo k zsi véd tartal kö szamárfő-i ba hite fordít töredé m tört érdeke h Ni egy nem v he napu sz j böjtje gyertyaünnep Ch val étk tilalma tart töreksz után egyetértésü ad hajlamu munkásság kitartás törvénytisztel szenvedései Tört munká szemléltet Jos Fla Farize Szadduce Esszé cikk m mag tájékozt nyúj eszmeáram f Sib pseuchepigraf al v kö tart jós sz pró taní ez p sz elfogadha kön gon keres feldolgo keres bibliafordí Tar zsi m ny hasz társa nye bab fogs vissza diale ma kereske közfor nye a ke lefordí megérth S for m B külö könyv iro mélt igénye b Biblia-értelmez fejl mutat rendsz polé szadduce hellen felf irá Onk Ta álta n k szöv tuda kiv anthropomorphismu emb Is vona kifejezé elker a mes cél bi s világos a érv jutt k hel prédik alkalmaz v vallásgyako alkalmazá ismer a törv Pé sze leb f jele felsz kecskegöd te hel eg t tá Ju törvén öl Si elra ur gyak ház gyermeke Mes ur Viss I váro é templ jám v k r Jeruzs T legré töredék m beleo Jon Targum i k fantázi át mi körül Példak eml tö Jáko megrövid alkony s bes Se távo u hömpöl Hár ta célpo k mel ra reg tömör emlé 10-1 szab Szentirat ké T má T a hasz szö leg hozzáfűzé mond e k k égbes I jajveszéke könyörüle elhatá I I vesz sor pec l elk nyugtala ang királ reg nyugtalank előho krón A ír he Mord é megment e la elfordí a elolv rend m mag lapoz vi iro mellékte Testam szerz o közöns elteki me s iro jele zsidós iro ellenh vá legi l allego al ta Agga j sz Pé szolg h leg Testame T I né legsaját irod an lel fa zsi Bib so ford sze Tal man Tal mondh eu irod legke hol e törvény-fejteg Ha szépiro A része iro ke mű fo Talm rendszeressé l biz vonz közvetl eleve sz előa n följegyzé Erede tem előad f a megjegyz mel l sz n Szen tekintél vetekedj szolgált ta diskus tár el eleve t ked átcs