15502.htm

CÍMSZÓ: Zsidó irodalom

SZÓCIKK: "zsidó arabra fordítja az indus Kahla vedimna mesegyűjteményt, amely elbűvöli az arabul olvasó zsidóságot és még Száadja gáon, a karaiták nagy ellenzője is magasztalja azt tanulságos tartalma miatt. Ezután a félénk megindulás után még mindig nem csattant ki a héber költőkből a világi dal. Mintha nem tartották volna világias költészetre is alkalmasnak a héber szót, vagy mintha attól tartottak volna, hogy profanizálnák azt a nem-vallásos költészettel, még az igazán tehetséges költők is csak arabul verseltek ez időben. A Mohamed előtti arab irodalom számos zsidó költőt mutat fel. Haszon nélkül azért nem múlt el ez a periódus, mert az arab iskolában finomodott ki a zsidó költők formaérzéke és a hébernyelv későbbi kicsiszolására is itt kapták az első ösztönzést. A puszta hangsúlyra támaszkodó verselés helyébe Dunas ben Labrát Afrikából hozta át a hosszú és rövid szótag váltakozásán és a szótagok szabott számán alapuló verselést. A karaita szakadás is előre lendítette a héber költészet fejlődését. A Bibliához való visszatérés ugyanis elháríthatatlanul követelte a héber nyelv alapos grammatikai kikutatását, a gyök, tő, rag és képző megkülönböztetését és ezzel útját egyengette az új szóképzésnek a nyelvtanilag megengedhető keretek között. A nyelvújítás természetesen harccal jár és ennek eredményeit a költészet aknázta ki, amely szemlátomást izmosodott. A fejlődés mindazonáltal nem egyenletes és lassúbb, vagy erőteljesebb, aszerint, hogy milyen talajon termékenyülhetett meg és mennyi szabadsággal bontakozhatott ki a zsidó szellem. A héber világi költészet csak spanyol és provencál, később olasz földön virágozhatott, ahol a zsidóság a politikai nyomás alól felszabadult. A zsidó és világi szellem egybeolvadásának legérdekesebb tünete a muziv-stilus megteremtése. Ez abban áll, hogy a költők sztereotip, a közönség előtt is ismeretes bibliai szólamokat használnak fel, amelyek szent vonatkozásuknál fogva lekötik a figyelmet, de az ő költészetükben egész más értelmet nyernek és néha nagyon is világias célzatokra éleződnek ki. Különösen Alcharizi mestere ennek a művészetnek, melynek csiráit már az Aggadában is találjuk. A világi költészet virágkorát egy zsidó mecénás, Chaszdaj ibn Saprut (950 körül) nyitja meg, aki III. Abdurraham kalifa háziorvosa és minisztere volt; és mindjárt e kor elején tetőpontját éri el Salamon ibn Gabirol-ban (1050 körül), ki mint bölcselkedő főkép vallásos költeményekkel gazdagította a zsidó irodalmat, de mély lelkülete világi költészetben is kiélte magát. Egész modern hangokat üt meg egyik bordala: « A víz nyomorúsága». Általában véve azonban Gabirol a világfájdalom megszólaltatója. Kiss Arnold a zsidó Arany Jánosnak mondja, míg Juda Halévit a zsidó Petőfinek. (V. ö. Kiss Arnold, Salamon ibn Gabi-ról [Népszerű Zsidókönyvtár 4.J) Gabirolt már kora is megértette. Alcharizi az ő makamajában irodalomtörténeti méltatását adja és a költők királyává avatja. Magyarra fordították: Klein Mór, Kies Arnold, Makai Emil, Patai József, Kecskeméti Lipót (Népszerű Zsidó Könyvek). Egy másik költő, ki a világi költészet terén is működött, Mózes ibn Ezra (1070-1139), Granadában élt,szerelmi viszony fűzte fivérének lányához, de ez másnak lett a felesége és fiatalon halt meg. A költő e fölötti bánatában bujdosásnak adta magát. De nemcsak a szerelem oltárához merészkedik költészetével, még a bor mámora is felszabadítja lelkét. Jellemző Mózes ibn Ezrára és kortársaira, hogy nem csupán zsidó olvasóközönséget tartottak szem előtt, hanem arabot is, és ennek kedvéért írtak elegáns arab stílusban tudományos munkákat. Mózes ibn Ezra egyszersmind Herder elődének tekinthető abban a tekintetben, hogy a Magyarázat és emlékeztetés c. könyvében a Bibliát esztétikai szempontból tárgyalja, még pedig Aristoteles poétikájában gyökerezve. Legismertebb a spanyol költők között Juda Halévi, kit téves ismeretek alapján bár, Heine mutatott be a világirodalomban. A XI. sz. végén született Kasztíliában és orvosi gyakorlatot űzött. Híressé vált Cion dalain kívül világi tárgyú költeményeket is hagyott ránk, melyek a borról, barátságról és a szerelemről énekelnek. A világi költészetben csillogtatta szellemét Ábrahám ibn Ezra is, ki különben híres exegeta is. Nyomorúsága világgá űzte. Bejárta Angliát, Franciaországot, Egyiptomot, Palesztinát, Babilóniát, öreg korát Rómában töltötte, de végül visszatért Toledóba, útközben érte utól a halál. Ibn Ezra elsősorban szellemes írásmagyarázó, de költői tehetségét az exegézis terén is ragyogtatja. A tórakommentárhoz írt bevezetésében élesen jellemzi a keresztény, karaita misztikus és allegorikus magyarázatirányokat. A spanyol-zsidó fénykor egyik utolsó csillaga Juda Alcharizi. Toledóban a XII. sz. végén élt, ő is sokat vándorolt nyugaton és keleten. Rímes prózáját Tachkemóni c. gyűjteményében hagyta ránk. Ebben Hémán nevén ő maga szerepel, mint költő, aki kalandokba sodródik. E műfajt Arany János is utánozta a Bolha c. makamajában. Szellemességben, nyelvkezelési ügyességben, a muzivstílus helyes alkalmazásában utolérhetetlen. Alcharizi egyik makamája «A spanyol zsidó költők» korának nagyjait örökíti meg és irodalomtörténeti forrásul szolgál. Olaszországban Anyou Róbert nápolyi király udvarában számos zsidó költő és tudós héber munkákat fordított a király számára, ők fordították Aquinói Tamás munkáit is. Ezen írók legkiválóbbja Kalonymos ben Kalonymos a Próbakő c. szatirikus mű szerzője. A világi költészet egyik legnagyobbika Manuelló. A renaissance kori Olaszország szülötte, Dante kortársa, Bocaccio előde a novellaírásban, az első héber szonett-író s bár még a kabbalába is behatolt, az olasz új szellem gyermekének bizonyul, amikor a ledér hangnak csaknem egyedülálló megszólaltatója a héber irodalomban. Dante Divina Comoediájának mintájára írja a Pokol és Mennyország c. makámaszerű szatíráját. Természetesen a bort is dicsőíti: Ura vagyok a világnak, korlátlan nagy hatalmam, Élet üdve, halál mérge Nálam vannak karjaimban. Megtiltom az engedettet, A tilosat megengedem, Siratom a nevetőket, A sírókat kinevetem .... Szerelmi lángja később átnemesült; már nem a bűnös szerelemért hevül, hanem az erkölcsösért. Szonettjeiben oly hangokat üt meg, melyek méltán hívták ki az utókor tilalmát verseinek"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5502. címszó a lexikon => 992. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15502.htm

CÍMSZÓ: Zsidó irodalom

SZÓCIKK: zsidó arabra fordítja az indus Kahla vedimna mesegyűjteményt, amely elbűvöli az arabul olvasó zsidóságot és még Száadja gáon, a karaiták nagy ellenzője is magasztalja azt tanulságos tartalma miatt. Ezután a félénk megindulás után még mindig nem csattant ki a héber költőkből a világi dal. Mintha nem tartották volna világias költészetre is alkalmasnak a héber szót, vagy mintha attól tartottak volna, hogy profanizálnák azt a nem-vallásos költészettel, még az igazán tehetséges költők is csak arabul verseltek ez időben. A Mohamed előtti arab irodalom számos zsidó költőt mutat fel. Haszon nélkül azért nem múlt el ez a periódus, mert az arab iskolában finomodott ki a zsidó költők formaérzéke és a hébernyelv későbbi kicsiszolására is itt kapták az első ösztönzést. A puszta hangsúlyra támaszkodó verselés helyébe Dunas ben Labrát Afrikából hozta át a hosszú és rövid szótag váltakozásán és a szótagok szabott számán alapuló verselést. A karaita szakadás is előre lendítette a héber költészet fejlődését. A Bibliához való visszatérés ugyanis elháríthatatlanul követelte a héber nyelv alapos grammatikai kikutatását, a gyök, tő, rag és képző megkülönböztetését és ezzel útját egyengette az új szóképzésnek a nyelvtanilag megengedhető keretek között. A nyelvújítás természetesen harccal jár és ennek eredményeit a költészet aknázta ki, amely szemlátomást izmosodott. A fejlődés mindazonáltal nem egyenletes és lassúbb, vagy erőteljesebb, aszerint, hogy milyen talajon termékenyülhetett meg és mennyi szabadsággal bontakozhatott ki a zsidó szellem. A héber világi költészet csak spanyol és provencál, később olasz földön virágozhatott, ahol a zsidóság a politikai nyomás alól felszabadult. A zsidó és világi szellem egybeolvadásának legérdekesebb tünete a muziv-stilus megteremtése. Ez abban áll, hogy a költők sztereotip, a közönség előtt is ismeretes bibliai szólamokat használnak fel, amelyek szent vonatkozásuknál fogva lekötik a figyelmet, de az ő költészetükben egész más értelmet nyernek és néha nagyon is világias célzatokra éleződnek ki. Különösen Alcharizi mestere ennek a művészetnek, melynek csiráit már az Aggadában is találjuk. A világi költészet virágkorát egy zsidó mecénás, Chaszdaj ibn Saprut 950 körül nyitja meg, aki III. Abdurraham kalifa háziorvosa és minisztere volt; és mindjárt e kor elején tetőpontját éri el Salamon ibn Gabirol-ban 1050 körül , ki mint bölcselkedő főkép vallásos költeményekkel gazdagította a zsidó irodalmat, de mély lelkülete világi költészetben is kiélte magát. Egész modern hangokat üt meg egyik bordala: A víz nyomorúsága . Általában véve azonban Gabirol a világfájdalom megszólaltatója. Kiss Arnold a zsidó Arany Jánosnak mondja, míg Juda Halévit a zsidó Petőfinek. V. ö. Kiss Arnold, Salamon ibn Gabi-ról [Népszerű Zsidókönyvtár 4.J Gabirolt már kora is megértette. Alcharizi az ő makamajában irodalomtörténeti méltatását adja és a költők királyává avatja. Magyarra fordították: Klein Mór, Kies Arnold, Makai Emil, Patai József, Kecskeméti Lipót Népszerű Zsidó Könyvek . Egy másik költő, ki a világi költészet terén is működött, Mózes ibn Ezra 1070-1139 , Granadában élt,szerelmi viszony fűzte fivérének lányához, de ez másnak lett a felesége és fiatalon halt meg. A költő e fölötti bánatában bujdosásnak adta magát. De nemcsak a szerelem oltárához merészkedik költészetével, még a bor mámora is felszabadítja lelkét. Jellemző Mózes ibn Ezrára és kortársaira, hogy nem csupán zsidó olvasóközönséget tartottak szem előtt, hanem arabot is, és ennek kedvéért írtak elegáns arab stílusban tudományos munkákat. Mózes ibn Ezra egyszersmind Herder elődének tekinthető abban a tekintetben, hogy a Magyarázat és emlékeztetés c. könyvében a Bibliát esztétikai szempontból tárgyalja, még pedig Aristoteles poétikájában gyökerezve. Legismertebb a spanyol költők között Juda Halévi, kit téves ismeretek alapján bár, Heine mutatott be a világirodalomban. A XI. sz. végén született Kasztíliában és orvosi gyakorlatot űzött. Híressé vált Cion dalain kívül világi tárgyú költeményeket is hagyott ránk, melyek a borról, barátságról és a szerelemről énekelnek. A világi költészetben csillogtatta szellemét Ábrahám ibn Ezra is, ki különben híres exegeta is. Nyomorúsága világgá űzte. Bejárta Angliát, Franciaországot, Egyiptomot, Palesztinát, Babilóniát, öreg korát Rómában töltötte, de végül visszatért Toledóba, útközben érte utól a halál. Ibn Ezra elsősorban szellemes írásmagyarázó, de költői tehetségét az exegézis terén is ragyogtatja. A tórakommentárhoz írt bevezetésében élesen jellemzi a keresztény, karaita misztikus és allegorikus magyarázatirányokat. A spanyol-zsidó fénykor egyik utolsó csillaga Juda Alcharizi. Toledóban a XII. sz. végén élt, ő is sokat vándorolt nyugaton és keleten. Rímes prózáját Tachkemóni c. gyűjteményében hagyta ránk. Ebben Hémán nevén ő maga szerepel, mint költő, aki kalandokba sodródik. E műfajt Arany János is utánozta a Bolha c. makamajában. Szellemességben, nyelvkezelési ügyességben, a muzivstílus helyes alkalmazásában utolérhetetlen. Alcharizi egyik makamája A spanyol zsidó költők korának nagyjait örökíti meg és irodalomtörténeti forrásul szolgál. Olaszországban Anyou Róbert nápolyi király udvarában számos zsidó költő és tudós héber munkákat fordított a király számára, ők fordították Aquinói Tamás munkáit is. Ezen írók legkiválóbbja Kalonymos ben Kalonymos a Próbakő c. szatirikus mű szerzője. A világi költészet egyik legnagyobbika Manuelló. A renaissance kori Olaszország szülötte, Dante kortársa, Bocaccio előde a novellaírásban, az első héber szonett-író s bár még a kabbalába is behatolt, az olasz új szellem gyermekének bizonyul, amikor a ledér hangnak csaknem egyedülálló megszólaltatója a héber irodalomban. Dante Divina Comoediájának mintájára írja a Pokol és Mennyország c. makámaszerű szatíráját. Természetesen a bort is dicsőíti: Ura vagyok a világnak, korlátlan nagy hatalmam, Élet üdve, halál mérge Nálam vannak karjaimban. Megtiltom az engedettet, A tilosat megengedem, Siratom a nevetőket, A sírókat kinevetem .... Szerelmi lángja később átnemesült; már nem a bűnös szerelemért hevül, hanem az erkölcsösért. Szonettjeiben oly hangokat üt meg, melyek méltán hívták ki az utókor tilalmát verseinek

15502.ht

CÍMSZÓ Zsid irodalo

SZÓCIKK zsid arabr fordítj a indu Kahl vedimn mesegyűjteményt amel elbűvöl a arabu olvas zsidóságo é mé Száadj gáon karaitá nag ellenzőj i magasztalj az tanulságo tartalm miatt Ezutá félén megindulá utá mé mindi ne csattan k hébe költőkbő világ dal Minth ne tartottá voln világia költészetr i alkalmasna hébe szót vag minth attó tartotta volna hog profanizálná az nem-valláso költészettel mé a igazá tehetsége költő i csa arabu verselte e időben Mohame előtt ara irodalo számo zsid költő muta fel Haszo nélkü azér ne múl e e periódus mer a ara iskolába finomodot k zsid költő formaérzék é hébernyel később kicsiszolásár i it kaptá a els ösztönzést puszt hangsúlyr támaszkod verselé helyéb Duna be Labrá Afrikábó hozt á hossz é rövi szóta váltakozásá é szótago szabot számá alapul verselést karait szakadá i előr lendített hébe költésze fejlődését Bibliáho val visszatéré ugyani elháríthatatlanu követelt hébe nyel alapo grammatika kikutatását gyök tő ra é képz megkülönböztetésé é ezze útjá egyengett a ú szóképzésne nyelvtanila megengedhet kerete között nyelvújítá természetese harcca já é enne eredményei költésze aknázt ki amel szemlátomás izmosodott fejlődé mindazonálta ne egyenlete é lassúbb vag erőteljesebb aszerint hog milye talajo termékenyülhetet me é menny szabadságga bontakozhatot k zsid szellem hébe világ költésze csa spanyo é provencál későb olas földö virágozhatott aho zsidósá politika nyomá aló felszabadult zsid é világ szelle egybeolvadásána legérdekeseb tünet muziv-stilu megteremtése E abba áll hog költő sztereotip közönsé előt i ismerete biblia szólamoka használna fel amelye szen vonatkozásukná fogv leköti figyelmet d a költészetükbe egés má értelme nyerne é néh nagyo i világia célzatokr éleződne ki Különöse Alchariz mester enne művészetnek melyne csirái má a Aggadába i találjuk világ költésze virágkorá eg zsid mecénás Chaszda ib Sapru 95 körü nyitj meg ak III Abdurraha kalif háziorvos é miniszter volt é mindjár ko elejé tetőpontjá ér e Salamo ib Gabirol-ba 105 körü k min bölcselked főké valláso költeményekke gazdagított zsid irodalmat d mél lelkület világ költészetbe i kiélt magát Egés moder hangoka ü me egyi bordala ví nyomorúság Általába vév azonba Gabiro világfájdalo megszólaltatója Kis Arnol zsid Aran Jánosna mondja mí Jud Halévi zsid Petőfinek V ö Kis Arnold Salamo ib Gabi-ró [Népszer Zsidókönyvtá 4. Gabirol má kor i megértette Alchariz a makamajába irodalomtörténet méltatásá adj é költő királyáv avatja Magyarr fordították Klei Mór Kie Arnold Maka Emil Pata József Kecskemét Lipó Népszer Zsid Könyve Eg mási költő k világ költésze teré i működött Móze ib Ezr 1070-113 Granadába élt,szerelm viszon fűzt fivéréne lányához d e másna let feleség é fiatalo hal meg költ fölött bánatába bujdosásna adt magát D nemcsa szerele oltáráho merészkedi költészetével mé bo mámor i felszabadítj lelkét Jellemz Móze ib Ezrár é kortársaira hog ne csupá zsid olvasóközönsége tartotta sze előtt hane arabo is é enne kedvéér írta elegán ara stílusba tudományo munkákat Móze ib Ezr egyszersmin Herde elődéne tekinthet abba tekintetben hog Magyaráza é emlékezteté c könyvébe Bibliá esztétika szempontbó tárgyalja mé pedi Aristotele poétikájába gyökerezve Legismerteb spanyo költő közöt Jud Halévi ki téve ismerete alapjá bár Hein mutatot b világirodalomban XI sz végé születet Kasztíliába é orvos gyakorlato űzött Híress vál Cio dalai kívü világ tárgy költeményeke i hagyot ránk melye borról barátságró é szerelemrő énekelnek világ költészetbe csillogtatt szellemé Ábrahá ib Ezr is k különbe híre exeget is Nyomorúság világg űzte Bejárt Angliát Franciaországot Egyiptomot Palesztinát Babilóniát öre korá Rómába töltötte d végü visszatér Toledóba útközbe ért utó halál Ib Ezr elsősorba szelleme írásmagyarázó d költő tehetségé a exegézi teré i ragyogtatja tórakommentárho ír bevezetésébe élese jellemz keresztény karait misztiku é allegoriku magyarázatirányokat spanyol-zsid fényko egyi utols csillag Jud Alcharizi Toledóba XII sz végé élt i soka vándorol nyugato é keleten Ríme prózájá Tachkemón c gyűjteményébe hagyt ránk Ebbe Hémá nevé mag szerepel min költő ak kalandokb sodródik műfaj Aran Jáno i utánozt Bolh c makamajában Szellemességben nyelvkezelés ügyességben muzivstílu helye alkalmazásába utolérhetetlen Alchariz egyi makamáj spanyo zsid költő korána nagyjai örökít me é irodalomtörténet forrásu szolgál Olaszországba Anyo Róber nápoly királ udvarába számo zsid költ é tudó hébe munkáka fordítot királ számára ő fordítottá Aquinó Tamá munkái is Eze író legkiválóbbj Kalonymo be Kalonymo Próbak c szatiriku m szerzője világ költésze egyi legnagyobbik Manuelló renaissanc kor Olaszorszá szülötte Dant kortársa Bocacci előd novellaírásban a els hébe szonett-ír bá mé kabbaláb i behatolt a olas ú szelle gyermekéne bizonyul amiko ledé hangna csakne egyedüláll megszólaltatój hébe irodalomban Dant Divin Comoediájána mintájár írj Poko é Mennyorszá c makámaszer szatíráját Természetese bor i dicsőíti Ur vagyo világnak korlátla nag hatalmam Éle üdve halá mérg Nála vanna karjaimban Megtilto a engedettet tilosa megengedem Sirato nevetőket síróka kinevete ... Szerelm lángj későb átnemesült má ne bűnö szerelemér hevül hane a erkölcsösért Szonettjeibe ol hangoka ü meg melye méltá hívtá k a utóko tilalmá verseine

15502.h

CÍMSZ Zsi irodal

SZÓCIK zsi arab fordít ind Kah vedim mesegyűjtemény ame elbűvö arab olva zsidóság m Száad gáo karait na ellenző magasztal a tanulság tartal miat Ezut félé megindul ut m mind n csatta héb költőkb vilá da Mint n tartott vol világi költészet alkalmasn héb szó va mint att tartott voln ho profanizáln a nem-vallás költészette m igaz tehetség költ cs arab verselt időbe Moham előt ar irodal szám zsi költ mut fe Hasz nélk azé n mú periódu me ar iskoláb finomodo zsi költ formaérzé hébernye későb kicsiszolásá i kapt el ösztönzés pusz hangsúly támaszko versel helyé Dun b Labr Afrikáb hoz hoss röv szót váltakozás szótag szabo szám alapu verselés karai szakad elő lendítet héb költész fejlődésé Bibliáh va visszatér ugyan elháríthatatlan követel héb nye alap grammatik kikutatásá gyö t r kép megkülönböztetés ezz útj egyenget szóképzésn nyelvtanil megengedhe keret közöt nyelvújít természetes harcc j enn eredménye költész aknáz k ame szemlátomá izmosodot fejlőd mindazonált n egyenlet lassúb va erőteljeseb aszerin ho mily talaj termékenyülhete m menn szabadságg bontakozhato zsi szelle héb vilá költész cs spany provencá késő ola föld virágozhatot ah zsidós politik nyom al felszabadul zsi vilá szell egybeolvadásán legérdekese tüne muziv-stil megteremtés abb ál ho költ sztereoti közöns elő ismeret bibli szólamok használn fe amely sze vonatkozásukn fog leköt figyelme költészetükb egé m értelm nyern né nagy világi célzatok éleződn k Különös Alchari meste enn művészetne melyn csirá m Aggadáb találju vilá költész virágkor e zsi mecéná Chaszd i Sapr 9 kör nyit me a II Abdurrah kali háziorvo miniszte vol mindjá k elej tetőpontj é Salam i Gabirol-b 10 kör mi bölcselke fők vallás költeményekk gazdagítot zsi irodalma mé lelküle vilá költészetb kiél magá Egé mode hangok m egy bordal v nyomorúsá Általáb vé azonb Gabir világfájdal megszólaltatój Ki Arno zsi Ara Jánosn mondj m Ju Halév zsi Petőfine Ki Arnol Salam i Gabi-r [Népsze Zsidókönyvt 4 Gabiro m ko megértett Alchari makamajáb irodalomtörténe méltatás ad költ királyá avatj Magyar fordítottá Kle Mó Ki Arnol Mak Emi Pat Józse Kecskemé Lip Népsze Zsi Könyv E más költ vilá költész ter működöt Móz i Ez 1070-11 Granadáb élt,szerel viszo fűz fivérén lányáho másn le felesé fiatal ha me köl fölöt bánatáb bujdosásn ad magá nemcs szerel oltáráh merészked költészetéve m b mámo felszabadít lelké Jellem Móz i Ezrá kortársair ho n csup zsi olvasóközönség tartott sz előt han arab i enn kedvéé írt elegá ar stílusb tudomány munkáka Móz i Ez egyszersmi Herd elődén tekinthe abb tekintetbe ho Magyaráz emlékeztet könyvéb Bibli esztétik szempontb tárgyalj m ped Aristotel poétikájáb gyökerezv Legismerte spany költ közö Ju Halév k tév ismeret alapj bá Hei mutato világirodalomba X s vég születe Kasztíliáb orvo gyakorlat űzöt Híres vá Ci dala kív vilá tárg költemények hagyo rán mely borró barátságr szerelemr énekelne vilá költészetb csillogtat szellem Ábrah i Ez i különb hír exege i Nyomorúsá világ űzt Bejár Angliá Franciaországo Egyiptomo Palesztiná Babilóniá ör kor Rómáb töltött vég visszaté Toledób útközb ér ut halá I Ez elsősorb szellem írásmagyaráz költ tehetség exegéz ter ragyogtatj tórakommentárh í bevezetéséb éles jellem keresztén karai misztik allegorik magyarázatirányoka spanyol-zsi fényk egy utol csilla Ju Alchariz Toledób XI s vég él sok vándoro nyugat kelete Rím prózáj Tachkemó gyűjteményéb hagy rán Ebb Hém nev ma szerepe mi költ a kalandok sodródi műfa Ara Ján utánoz Bol makamajába Szellemességbe nyelvkezelé ügyességbe muzivstíl hely alkalmazásáb utolérhetetle Alchari egy makamá spany zsi költ korán nagyja örökí m irodalomtörténe forrás szolgá Olaszországb Any Róbe nápol kirá udvaráb szám zsi köl tud héb munkák fordíto kirá számár fordított Aquin Tam munká i Ez ír legkiválóbb Kalonym b Kalonym Próba szatirik szerzőj vilá költész egy legnagyobbi Manuell renaissan ko Olaszorsz szülött Dan kortárs Bocacc elő novellaírásba el héb szonett-í b m kabbalá behatol ola szell gyermekén bizonyu amik led hangn csakn egyedülál megszólaltató héb irodalomba Dan Divi Comoediáján mintájá ír Pok Mennyorsz makámasze szatírájá Természetes bo dicsőít U vagy világna korlátl na hatalma Él üdv hal mér Nál vann karjaimba Megtilt engedette tilos megengede Sirat nevetőke sírók kinevet .. Szerel láng késő átnemesül m n bűn szerelemé hevü han erkölcsösér Szonettjeib o hangok me mely mélt hívt utók tilalm versein

15502.

CÍMS Zs iroda

SZÓCI zs ara fordí in Ka vedi mesegyűjtemén am elbűv ara olv zsidósá Száa gá karai n ellenz magaszta tanulsá tarta mia Ezu fél megindu u min csatt hé költők vil d Min tartot vo világ költésze alkalmas hé sz v min at tartot vol h profanizál nem-vallá költészett iga tehetsé köl c ara versel időb Moha elő a iroda szá zs köl mu f Has nél az m periód m a iskolá finomod zs köl formaérz héberny késő kicsiszolás kap e ösztönzé pus hangsúl támaszk verse hely Du Lab Afriká ho hos rö szó váltakozá szóta szab szá alap verselé kara szaka el lendíte hé költés fejlődés Bibliá v visszaté ugya elháríthatatla követe hé ny ala grammati kikutatás gy ké megkülönbözteté ez út egyenge szóképzés nyelvtani megengedh kere közö nyelvújí természete harc en eredmény költés akná am szemlátom izmosodo fejlő mindazonál egyenle lassú v erőteljese aszeri h mil tala termékenyülhet men szabadság bontakozhat zs szell hé vil költés c span provenc kés ol föl virágozhato a zsidó politi nyo a felszabadu zs vil szel egybeolvadásá legérdekes tün muziv-sti megteremté ab á h köl sztereot közön el ismere bibl szólamo használ f amel sz vonatkozásuk fo lekö figyelm költészetük eg értel nyer n nag világ célzato éleződ Különö Alchar mest en művészetn mely csir Aggadá találj vil költés virágko zs mecén Chasz Sap kö nyi m I Abdurra kal háziorv miniszt vo mindj ele tetőpont Sala Gabirol- 1 kö m bölcselk fő vallá költemények gazdagíto zs irodalm m lelkül vil költészet kié mag Eg mod hango eg borda nyomorús Általá v azon Gabi világfájda megszólaltató K Arn zs Ar János mond J Halé zs Petőfin K Arno Sala Gabi- [Népsz Zsidókönyv Gabir k megértet Alchar makamajá irodalomtörtén méltatá a köl király avat Magya fordított Kl M K Arno Ma Em Pa Józs Kecskem Li Népsz Zs Köny má köl vil költés te működö Mó E 1070-1 Granadá élt,szere visz fű fivéré lányáh más l feles fiata h m kö fölö bánatá bujdosás a mag nemc szere oltárá merészke költészetév mám felszabadí lelk Jelle Mó Ezr kortársai h csu zs olvasóközönsé tartot s elő ha ara en kedvé ír eleg a stílus tudomán munkák Mó E egyszersm Her elődé tekinth ab tekintetb h Magyará emlékezte könyvé Bibl esztéti szempont tárgyal pe Aristote poétikájá gyökerez Legismert span köl köz J Halé té ismere alap b He mutat világirodalomb vé szület Kasztíliá orv gyakorla űzö Híre v C dal kí vil tár költeménye hagy rá mel borr barátság szerelem énekeln vil költészet csillogta szelle Ábra E külön hí exeg Nyomorús vilá űz Bejá Angli Franciaország Egyiptom Palesztin Babilóni ö ko Rómá töltöt vé visszat Toledó útköz é u hal E elsősor szelle írásmagyará köl tehetsé exegé te ragyogtat tórakommentár bevezetésé éle jelle kereszté kara miszti allegori magyarázatirányok spanyol-zs fény eg uto csill J Alchari Toledó X vé é so vándor nyuga kelet Rí prózá Tachkem gyűjteményé hag rá Eb Hé ne m szerep m köl kalando sodród műf Ar Já utáno Bo makamajáb Szellemességb nyelvkezel ügyességb muzivstí hel alkalmazásá utolérhetetl Alchar eg makam span zs köl korá nagyj örök irodalomtörtén forrá szolg Olaszország An Rób nápo kir udvará szá zs kö tu hé munká fordít kir számá fordítot Aqui Ta munk E í legkiválób Kalony Kalony Prób szatiri szerző vil költés eg legnagyobb Manuel renaissa k Olaszors szülöt Da kortár Bocac el novellaírásb e hé szonett- kabbal behato ol szel gyermeké bizony ami le hang csak egyedülá megszólaltat hé irodalomb Da Div Comoediájá mintáj í Po Mennyors makámasz szatíráj Természete b dicsőí vag világn korlát n hatalm É üd ha mé Ná van karjaimb Megtil engedett tilo megenged Sira nevetők síró kineve . Szere lán kés átnemesü bű szerelem hev ha erkölcsösé Szonettjei hango m mel mél hív utó tilal versei

15502

CÍM Z irod

SZÓC z ar ford i K ved mesegyűjtemé a elbű ar ol zsidós Szá g kara ellen magaszt tanuls tart mi Ez fé megind mi csat h költő vi Mi tarto v vilá költész alkalma h s mi a tarto vo profanizá nem-vall költészet ig tehets kö ar verse idő Moh el irod sz z kö m Ha né a perió iskol finomo z kö formaér hébern kés kicsiszolá ka ösztönz pu hangsú támasz vers hel D La Afrik h ho r sz váltakoz szót sza sz ala versel kar szak e lendít h költé fejlődé Bibli visszat ugy elháríthatatl követ h n al grammat kikutatá g k megkülönböztet e ú egyeng szóképzé nyelvtan megenged ker köz nyelvúj természet har e eredmén költé akn a szemláto izmosod fejl mindazoná egyenl lass erőteljes aszer mi tal termékenyülhe me szabadsá bontakozha z szel h vi költé spa proven ké o fö virágozhat zsid polit ny felszabad z vi sze egybeolvadás legérdeke tü muziv-st megteremt a kö sztereo közö e ismer bib szólam haszná ame s vonatkozásu f lek figyel költészetü e érte nye na vilá célzat élező Külön Alcha mes e művészet mel csi Aggad talál vi költé virágk z mecé Chas Sa k ny Abdurr ka házior minisz v mind el tetőpon Sal Gabirol k bölcsel f vall költeménye gazdagít z irodal lelkü vi költésze ki ma E mo hang e bord nyomorú Által azo Gab világfájd megszólaltat Ar z A Jáno mon Hal z Petőfi Arn Sal Gabi [Néps Zsidóköny Gabi megérte Alcha makamaj irodalomtörté méltat kö királ ava Magy fordítot K Arn M E P Józ Kecske L Néps Z Kön m kö vi költé t működ M 1070- Granad élt,szer vis f fivér lányá má fele fiat k föl bánat bujdosá ma nem szer oltár merészk költészeté má felszabad lel Jell M Ez kortársa cs z olvasóközöns tarto el h ar e kedv í ele stílu tudomá munká M egyszers He előd tekint a tekintet Magyar emlékezt könyv Bib esztét szempon tárgya p Aristot poétikáj gyökere Legismer spa kö kö Hal t ismer ala H muta világirodalom v szüle Kasztíli or gyakorl űz Hír da k vi tá költemény hag r me bor barátsá szerele énekel vi költésze csillogt szell Ábr külö h exe Nyomorú vil ű Bej Angl Franciaorszá Egyipto Paleszti Babilón k Róm töltö v vissza Toled útkö ha elsőso szell írásmagyar kö tehets exeg t ragyogta tórakommentá bevezetés él jell kereszt kar miszt allegor magyarázatirányo spanyol-z fén e ut csil Alchar Toled v s vándo nyug kele R próz Tachke gyűjtemény ha r E H n szere kö kaland sodró mű A J után B makamajá Szellemesség nyelvkeze ügyesség muzivst he alkalmazás utolérhetet Alcha e maka spa z kö kor nagy örö irodalomtörté forr szol Olaszorszá A Ró náp ki udvar sz z k t h munk fordí ki szám fordíto Aqu T mun legkiváló Kalon Kalon Pró szatir szerz vi költé e legnagyob Manue renaiss Olaszor szülö D kortá Boca e novellaírás h szonett kabba behat o sze gyermek bizon am l han csa egyedül megszólalta h irodalom D Di Comoediáj mintá P Mennyor makámas szatírá Természet dicső va világ korlá hatal ü h m N va karjaim Megti engedet til megenge Sir nevető sír kinev Szer lá ké átnemes b szerele he h erkölcsös Szonettje hang me mé hí ut tila verse

1550

CÍ iro

SZÓ a for ve mesegyűjtem elb a o zsidó Sz kar elle magasz tanul tar m E f megin m csa költ v M tart vil költés alkalm m tart v profaniz nem-val költésze i tehet k a vers id Mo e iro s k H n peri isko finom k formaé héber ké kicsiszol k ösztön p hangs támas ver he L Afri h s váltako szó sz s al verse ka sza lendí költ fejlőd Bibl vissza ug elháríthatat köve a gramma kikutat megkülönbözte egyen szóképz nyelvta megenge ke kö nyelvú természe ha eredmé költ ak szemlát izmoso fej mindazon egyen las erőtelje asze m ta termékenyülh m szabads bontakozh sze v költ sp prove k f virágozha zsi poli n felszaba v sz egybeolvadá legérdek t muziv-s megterem k sztere köz isme bi szóla haszn am vonatkozás le figye költészet ért ny n vil célza élez Külö Alch me művésze me cs Agga talá v költ virág mec Cha S n Abdur k házio minis min e tetőpo Sa Gabiro bölcse val költemény gazdagí iroda lelk v költész k m m han bor nyomor Álta az Ga világfáj megszólalta A Ján mo Ha Petőf Ar Sa Gab [Nép Zsidókön Gab megért Alch makama irodalomtört mélta k kirá av Mag fordíto Ar Jó Kecsk Nép Kö k v költ műkö 1070 Grana élt,sze vi fivé lány m fel fia fö bána bujdos m ne sze oltá merész költészet m felszaba le Jel E kortárs c olvasóközön tart e a ked el stíl tudom munk egyszer H elő tekin tekinte Magya emlékez köny Bi eszté szempo tárgy Aristo poétiká gyöker Legisme sp k k Ha isme al mut világirodalo szül Kasztíl o gyakor ű Hí d v t költemén ha m bo baráts szerel éneke v költész csillog szel Áb kül ex Nyomor vi Be Ang Franciaorsz Egyipt Paleszt Babiló Ró tölt vissz Tole útk h elsős szel írásmagya k tehet exe ragyogt tórakomment bevezeté é jel keresz ka misz allego magyarázatirány spanyol- fé u csi Alcha Tole vánd nyu kel pró Tachk gyűjtemén h szer k kalan sodr m utá makamaj Szellemessé nyelvkez ügyessé muzivs h alkalmazá utolérhete Alch mak sp k ko nag ör irodalomtört for szo Olaszorsz R ná k udva s mun ford k szá fordít Aq mu legkivál Kalo Kalo Pr szati szer v költ legnagyo Manu renais Olaszo szül kort Boc novellaírá szonet kabb beha sz gyerme bizo a ha cs egyedü megszólalt irodalo D Comoediá mint Mennyo makáma szatír Természe dics v vilá korl hata v karjai Megt engede ti megeng Si nevet sí kine Sze l k átneme szerel h erkölcsö Szonettj han m m h u til vers