15503.htm

CÍMSZÓ: Zsidó irodalom

SZÓCIKK: "olvasására. De tréfálkozását nem kell túlságosan komolyan vennünk. Odaadóan foglalkozott komoly bibliai tanulmányokkal, melyeknek gyümölcsét értékes kommentárokban hagyta hátra és saját maga szerkesztette nekrológjában a római hitközség körül szerzett érdemeit büszkeséggel említi fel. Hatvan éves korában írta a Tófet ve éden (Pokol és mennyország) c. makámáját. Dante halála annyira megrendíti, hogy ezentúl csak Kohelet-szerű kesernyés elmélkedéseket írt. A regény terén is képviselteti magát a Zs. Ábrahám ibn Chiszdáj halévi személyében, ki a Herceg és dervis makamaszerű művében a Barlam és Josafát óindus regényt dolgozza át, gazdagítva aggadai elemekkel. Kalonymos ben Kalonymos (1287) Róbert nápolyi király héber oktatója A próbakő c. szatírában korának minden típusát: a hazugot, a képmutatót, a kevélykedőt és szédelgőt állítja pellengére. Az újzsidó irodalom. Azzal a képpel szemben, melyet a spanyol és renaissance-kori zsidóság az ő magasfokú műveltségével és sokoldalú irodalmi munkásságával elénk tár, a XVIII. sz.-ban nagyon sivár a zsidóság zömének kulturális állapota. A német zsidóságot orosz és lengyel rabbik árasztották el és ezek a maguk szűk látókörükben a nyugattal való haladásában akadályozták, a tudományt és műveltséget veszedelmesnek tartották a vallásra. Kivételt tesz e tekintetben Elia Wilna, ki maga ugyan minden külső behatástól menten kora tudományának csaknem minden ágába behatolt és a vallástudományok tanításának szükséges reformjára is némi útmutatást adott, de aktivitást e tekintetben nem fejtett ki. A vallástanulmány is minden világi tekintet nélkül folyt tovább és a vallásos szellem megmerevedett orthodox ritualitásban áll; a spiritualizmus, a prófétai erkölcs teljesen kihalóban van és csak itt-ott húzódik meg a kabbalát űző chásszideusok elevenebb vallásos életében. Fordulópontot jelent több tekintetben Mendelssohn Mózes fellépése (l. Zsidótörténet), aki bibliafordításával a német zsidóságot a német nyelv ápolására és egyben a talmudi kazuisztikus tanulmányok mellett legalább a Biblia tiszta vallásos tanításainak újabb átérzésére terelte. Mendelssohn irodalmi munkásságának egy része a világirodalomba van kebelezve, (Phädon, Philosophische Gespräche). Zsidó vonatkozású a Jerusalem, mely a vallási türelmetlenség ellen fordul és követeli a gondolatszabadságot, az állam és egyház szétválasztását. A zsidóságot a morál vallásának mondja, melynek nincsenek dogmái, csak életnormái. Inti hittestvéreit, hogy lenézés és elnyomás ellenére is tartsanak ki vallásuk mellett a hazaszeretetben is. E könyve Kant magasztalását is kivívta. A Mendelssohn felidézte mozgalom hullámai Magyarországra is átcsaptak. Irodalmi követői között Bürger Sámuel, Dukesz Lőb, Oppenheimer Beer, Levisohn Salamon (l. alább) említendők fel. Magyar ellenzői közül Szófer Mózes pozsonyi rabbi (1762- 1839) a Chaszam Szófer c. responzum gyűjtemény szerzője, fia Szófer Ábrahám Sámuel Benjámin (1815-71) a Ketab Szófa responzum gyűjtemény szerzője, Benedikt (Benét) Mordecháj (1753-1829) később Morvaország főrabbija. E kornak egyéb orthodox zsidó tekintélyei Magyarországon: Deutsch Dávid az Ohel Dávid responzum gyűjtemény szerzője, Minz Mózes óbudai rabbi, responzumíró (mh 1831), Ullmann Salamon (makói rabbi megh. 1863) a Jeriosz Selomó c. kódexkommentár és responzumok szerzője Löw Eleazár a Semen Rokeach talmudi mű szerzője (mh. 1887 Abaújszántón) Goiten B. hőgyészi rabbi a Keszef nivchor c. talmudi enciklopédia szerkesztője, Eisenstadt Meir az Imré As responzum gyűjtemény szerzője, Aszód Juda (mh. 1866) szerdahelyi és szenici rabbi a Jehuda jáale c. responzum gyűjtemény szerzője. A zsidó tudomány legjelesebbjei között Löw Lipót, Rappaport Salamon Juda, Krochmal Nachman, Zunz Lipót, Geiger Ábrahám, Philippsohn Lajos, Sachs Mihály, Luzatto Sámuel Dávid, Jost Mark Graetz Henrik között méltó helyet foglal el Löw Lipót pápai és szegedi rabbi, a magyar hitszónoklat megalapítója, a magyar zsidó történet első művelője, a Ben Chananja folyóirat szerkesztője és számos tudományos mű írója. Ezt a korszakot reprezentálja Dukesz Lipót is, aki nyelvtörténeti műveket írt. A Mendelssohn megindította felvilágosodási mozgalom új irodalmat teremtett, melyben teljes egészében polemikus jellegű és más jelentőségre alig tarthat számot. Ennek nyomába lép azonban a zsidóság múltját feltáró tudományos irodalom, melyet ugyan a felvilágosítási tendenciák irányítanak és így inkább destruktív jellegű a vallás szempontjából, de amúgy is nagy érdemet szerzett a zsidóság múltjának a világtörténelmi kapcsolatokba való helyezése által. A Hameaszéf c. folyóirat, melyhez még Mendelssohn is szolgáltatott cikkeket, programja a bibliai héberség szépségének ismertetése volt, tehát nem a vallás, hanem a nemzeti kultúra kincsének ápolása. A világirodalom termékei, mint Klopstock Messiás-a,, Byron Héber melódiái, Racine Athaliá-ja. és Goethe Faust-ja találtak héber átültetőkre. A zsidó tudomány a világi tudományt és bölcseletet kezdi a zsidóság múltjára alkalmazni, Krochmal Nachman (1785-1840) a hegeli történetfilozófia kategóriáit viszi át a zsidó történetre. Tudományos folyóiratok mint Hechaluc, Kérem Chemed, Bikkuré Háittim, Ocar Nechmad, Hamelic egymást váltják fel a «zsidó tudomány» művelésében, de meg kell vallani, hogy a zsidó történeti önérzet ébresztésének üdvös hatása mellett a fegyelemlazító hatásoktól nem maradt ment e nagy buzgalommal űzött munkásság. Csak itt-ott találkozunk a tudományos irodalomban olyan hangokkal is, melyek a vallás védelmére kelnek. Így Luzzattó Sámuel Dávid (1800- 1865) korának egyik legképzettebb és legtöbb oldalú tudósa (a Páduai rabbiképző megalapítója) heves támadásba lép a túlzóan racionalizáló (csodákat ésszerűen magyarázó) bibliaértelmezés és a bibliai történet hitelességét kétségbe vonó tanok ellen. Ő lemondott arról, hogy a vallást a tudománnyal összeegyeztesse, mint azt Majmuni is céljául kitűzte, a vallás rendeltetését nem abban látta, hogy ismereteket tartson fenn, hanem külön, másrendű hivatást jelölt ki számára az érzelem és erkölcs szférájában. Míg korának tudósai asszimilációban az európaiasodásban látták a "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5503. címszó a lexikon => 993. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15503.htm

CÍMSZÓ: Zsidó irodalom

SZÓCIKK: olvasására. De tréfálkozását nem kell túlságosan komolyan vennünk. Odaadóan foglalkozott komoly bibliai tanulmányokkal, melyeknek gyümölcsét értékes kommentárokban hagyta hátra és saját maga szerkesztette nekrológjában a római hitközség körül szerzett érdemeit büszkeséggel említi fel. Hatvan éves korában írta a Tófet ve éden Pokol és mennyország c. makámáját. Dante halála annyira megrendíti, hogy ezentúl csak Kohelet-szerű kesernyés elmélkedéseket írt. A regény terén is képviselteti magát a Zs. Ábrahám ibn Chiszdáj halévi személyében, ki a Herceg és dervis makamaszerű művében a Barlam és Josafát óindus regényt dolgozza át, gazdagítva aggadai elemekkel. Kalonymos ben Kalonymos 1287 Róbert nápolyi király héber oktatója A próbakő c. szatírában korának minden típusát: a hazugot, a képmutatót, a kevélykedőt és szédelgőt állítja pellengére. Az újzsidó irodalom. Azzal a képpel szemben, melyet a spanyol és renaissance-kori zsidóság az ő magasfokú műveltségével és sokoldalú irodalmi munkásságával elénk tár, a XVIII. sz.-ban nagyon sivár a zsidóság zömének kulturális állapota. A német zsidóságot orosz és lengyel rabbik árasztották el és ezek a maguk szűk látókörükben a nyugattal való haladásában akadályozták, a tudományt és műveltséget veszedelmesnek tartották a vallásra. Kivételt tesz e tekintetben Elia Wilna, ki maga ugyan minden külső behatástól menten kora tudományának csaknem minden ágába behatolt és a vallástudományok tanításának szükséges reformjára is némi útmutatást adott, de aktivitást e tekintetben nem fejtett ki. A vallástanulmány is minden világi tekintet nélkül folyt tovább és a vallásos szellem megmerevedett orthodox ritualitásban áll; a spiritualizmus, a prófétai erkölcs teljesen kihalóban van és csak itt-ott húzódik meg a kabbalát űző chásszideusok elevenebb vallásos életében. Fordulópontot jelent több tekintetben Mendelssohn Mózes fellépése l. Zsidótörténet , aki bibliafordításával a német zsidóságot a német nyelv ápolására és egyben a talmudi kazuisztikus tanulmányok mellett legalább a Biblia tiszta vallásos tanításainak újabb átérzésére terelte. Mendelssohn irodalmi munkásságának egy része a világirodalomba van kebelezve, Phädon, Philosophische Gespräche . Zsidó vonatkozású a Jerusalem, mely a vallási türelmetlenség ellen fordul és követeli a gondolatszabadságot, az állam és egyház szétválasztását. A zsidóságot a morál vallásának mondja, melynek nincsenek dogmái, csak életnormái. Inti hittestvéreit, hogy lenézés és elnyomás ellenére is tartsanak ki vallásuk mellett a hazaszeretetben is. E könyve Kant magasztalását is kivívta. A Mendelssohn felidézte mozgalom hullámai Magyarországra is átcsaptak. Irodalmi követői között Bürger Sámuel, Dukesz Lőb, Oppenheimer Beer, Levisohn Salamon l. alább említendők fel. Magyar ellenzői közül Szófer Mózes pozsonyi rabbi 1762- 1839 a Chaszam Szófer c. responzum gyűjtemény szerzője, fia Szófer Ábrahám Sámuel Benjámin 1815-71 a Ketab Szófa responzum gyűjtemény szerzője, Benedikt Benét Mordecháj 1753-1829 később Morvaország főrabbija. E kornak egyéb orthodox zsidó tekintélyei Magyarországon: Deutsch Dávid az Ohel Dávid responzum gyűjtemény szerzője, Minz Mózes óbudai rabbi, responzumíró mh 1831 , Ullmann Salamon makói rabbi megh. 1863 a Jeriosz Selomó c. kódexkommentár és responzumok szerzője Löw Eleazár a Semen Rokeach talmudi mű szerzője mh. 1887 Abaújszántón Goiten B. hőgyészi rabbi a Keszef nivchor c. talmudi enciklopédia szerkesztője, Eisenstadt Meir az Imré As responzum gyűjtemény szerzője, Aszód Juda mh. 1866 szerdahelyi és szenici rabbi a Jehuda jáale c. responzum gyűjtemény szerzője. A zsidó tudomány legjelesebbjei között Löw Lipót, Rappaport Salamon Juda, Krochmal Nachman, Zunz Lipót, Geiger Ábrahám, Philippsohn Lajos, Sachs Mihály, Luzatto Sámuel Dávid, Jost Mark Graetz Henrik között méltó helyet foglal el Löw Lipót pápai és szegedi rabbi, a magyar hitszónoklat megalapítója, a magyar zsidó történet első művelője, a Ben Chananja folyóirat szerkesztője és számos tudományos mű írója. Ezt a korszakot reprezentálja Dukesz Lipót is, aki nyelvtörténeti műveket írt. A Mendelssohn megindította felvilágosodási mozgalom új irodalmat teremtett, melyben teljes egészében polemikus jellegű és más jelentőségre alig tarthat számot. Ennek nyomába lép azonban a zsidóság múltját feltáró tudományos irodalom, melyet ugyan a felvilágosítási tendenciák irányítanak és így inkább destruktív jellegű a vallás szempontjából, de amúgy is nagy érdemet szerzett a zsidóság múltjának a világtörténelmi kapcsolatokba való helyezése által. A Hameaszéf c. folyóirat, melyhez még Mendelssohn is szolgáltatott cikkeket, programja a bibliai héberség szépségének ismertetése volt, tehát nem a vallás, hanem a nemzeti kultúra kincsének ápolása. A világirodalom termékei, mint Klopstock Messiás-a,, Byron Héber melódiái, Racine Athaliá-ja. és Goethe Faust-ja találtak héber átültetőkre. A zsidó tudomány a világi tudományt és bölcseletet kezdi a zsidóság múltjára alkalmazni, Krochmal Nachman 1785-1840 a hegeli történetfilozófia kategóriáit viszi át a zsidó történetre. Tudományos folyóiratok mint Hechaluc, Kérem Chemed, Bikkuré Háittim, Ocar Nechmad, Hamelic egymást váltják fel a zsidó tudomány művelésében, de meg kell vallani, hogy a zsidó történeti önérzet ébresztésének üdvös hatása mellett a fegyelemlazító hatásoktól nem maradt ment e nagy buzgalommal űzött munkásság. Csak itt-ott találkozunk a tudományos irodalomban olyan hangokkal is, melyek a vallás védelmére kelnek. Így Luzzattó Sámuel Dávid 1800- 1865 korának egyik legképzettebb és legtöbb oldalú tudósa a Páduai rabbiképző megalapítója heves támadásba lép a túlzóan racionalizáló csodákat ésszerűen magyarázó bibliaértelmezés és a bibliai történet hitelességét kétségbe vonó tanok ellen. Ő lemondott arról, hogy a vallást a tudománnyal összeegyeztesse, mint azt Majmuni is céljául kitűzte, a vallás rendeltetését nem abban látta, hogy ismereteket tartson fenn, hanem külön, másrendű hivatást jelölt ki számára az érzelem és erkölcs szférájában. Míg korának tudósai asszimilációban az európaiasodásban látták a

15503.ht

CÍMSZÓ Zsid irodalo

SZÓCIKK olvasására D tréfálkozásá ne kel túlságosa komolya vennünk Odaadóa foglalkozot komol biblia tanulmányokkal melyekne gyümölcsé értéke kommentárokba hagyt hátr é sajá mag szerkesztett nekrológjába róma hitközsé körü szerzet érdemei büszkeségge említ fel Hatva éve korába írt Tófe v éde Poko é mennyorszá c makámáját Dant halál annyir megrendíti hog ezentú csa Kohelet-szer kesernyé elmélkedéseke írt regén teré i képviseltet magá Zs Ábrahá ib Chiszdá halév személyében k Herce é dervi makamaszer művébe Barla é Josafá óindu regény dolgozz át gazdagítv aggada elemekkel Kalonymo be Kalonymo 128 Róber nápoly királ hébe oktatój próbak c szatírába korána minde típusát hazugot képmutatót kevélykedő é szédelgő állítj pellengére A újzsid irodalom Azza képpe szemben melye spanyo é renaissance-kor zsidósá a magasfok műveltségéve é sokoldal irodalm munkásságáva elén tár XVIII sz.-ba nagyo sivá zsidósá zöméne kulturáli állapota néme zsidóságo oros é lengye rabbi árasztottá e é eze magu szű látókörükbe nyugatta val haladásába akadályozták tudomány é műveltsége veszedelmesne tartottá vallásra Kivétel tes tekintetbe Eli Wilna k mag ugya minde küls behatástó mente kor tudományána csakne minde ágáb behatol é vallástudományo tanításána szüksége reformjár i ném útmutatás adott d aktivitás tekintetbe ne fejtet ki vallástanulmán i minde világ tekinte nélkü foly továb é valláso szelle megmerevedet orthodo ritualitásba áll spiritualizmus próféta erkölc teljese kihalóba va é csa itt-ot húzódi me kabbalá űz chásszideuso eleveneb valláso életében Fordulóponto jelen töb tekintetbe Mendelssoh Móze fellépés l Zsidótörténe ak bibliafordításáva néme zsidóságo néme nyel ápolásár é egybe talmud kazuisztiku tanulmányo mellet legaláb Bibli tiszt valláso tanításaina újab átérzésér terelte Mendelssoh irodalm munkásságána eg rész világirodalomb va kebelezve Phädon Philosophisch Gespräch Zsid vonatkozás Jerusalem mel vallás türelmetlensé elle fordu é követel gondolatszabadságot a álla é egyhá szétválasztását zsidóságo morá vallásána mondja melyne nincsene dogmái csa életnormái Int hittestvéreit hog lenézé é elnyomá ellenér i tartsana k vallásu mellet hazaszeretetbe is könyv Kan magasztalásá i kivívta Mendelssoh felidézt mozgalo hulláma Magyarországr i átcsaptak Irodalm követő közöt Bürge Sámuel Dukes Lőb Oppenheime Beer Levisoh Salamo l aláb említendő fel Magya ellenző közü Szófe Móze pozsony rabb 1762 183 Chasza Szófe c responzu gyűjtemén szerzője fi Szófe Ábrahá Sámue Benjámi 1815-7 Keta Szóf responzu gyűjtemén szerzője Benedik Bené Mordechá 1753-182 későb Morvaorszá főrabbija korna egyé orthodo zsid tekintélye Magyarországon Deutsc Dávi a Ohe Dávi responzu gyűjtemén szerzője Min Móze óbuda rabbi responzumír m 183 Ullman Salamo makó rabb megh 186 Jerios Selom c kódexkommentá é responzumo szerzőj Lö Eleazá Seme Rokeac talmud m szerzőj mh 188 Abaújszántó Goite B hőgyész rabb Kesze nivcho c talmud enciklopédi szerkesztője Eisenstad Mei a Imr A responzu gyűjtemén szerzője Aszó Jud mh 186 szerdahely é szenic rabb Jehud jáal c responzu gyűjtemén szerzője zsid tudomán legjelesebbje közöt Lö Lipót Rappapor Salamo Juda Krochma Nachman Zun Lipót Geige Ábrahám Philippsoh Lajos Sach Mihály Luzatt Sámue Dávid Jos Mar Graet Henri közöt mélt helye fogla e Lö Lipó pápa é szeged rabbi magya hitszónokla megalapítója magya zsid történe els művelője Be Chananj folyóira szerkesztőj é számo tudományo m írója Ez korszako reprezentálj Dukes Lipó is ak nyelvtörténet műveke írt Mendelssoh megindított felvilágosodás mozgalo ú irodalma teremtett melybe telje egészébe polemiku jelleg é má jelentőségr ali tartha számot Enne nyomáb lé azonba zsidósá múltjá feltár tudományo irodalom melye ugya felvilágosítás tendenciá irányítana é íg inkáb destruktí jelleg vallá szempontjából d amúg i nag érdeme szerzet zsidósá múltjána világtörténelm kapcsolatokb val helyezés által Hameaszé c folyóirat melyhe mé Mendelssoh i szolgáltatot cikkeket programj biblia hébersé szépségéne ismertetés volt tehá ne vallás hane nemzet kultúr kincséne ápolása világirodalo termékei min Klopstoc Messiás-a, Byro Hébe melódiái Racin Athaliá-ja é Goeth Faust-j találta hébe átültetőkre zsid tudomán világ tudomány é bölcselete kezd zsidósá múltjár alkalmazni Krochma Nachma 1785-184 hegel történetfilozófi kategóriái visz á zsid történetre Tudományo folyóirato min Hechaluc Kére Chemed Bikkur Háittim Oca Nechmad Hameli egymás váltjá fe zsid tudomán művelésében d me kel vallani hog zsid történet önérze ébresztéséne üdvö hatás mellet fegyelemlazít hatásoktó ne marad men nag buzgalomma űzöt munkásság Csa itt-ot találkozun tudományo irodalomba olya hangokka is melye vallá védelmér kelnek Íg Luzzatt Sámue Dávi 1800 186 korána egyi legképzetteb é legtöb oldal tudós Pádua rabbiképz megalapítój heve támadásb lé túlzóa racionalizál csodáka ésszerűe magyaráz bibliaértelmezé é biblia történe hitelességé kétségb von tano ellen lemondot arról hog vallás tudománnya összeegyeztesse min az Majmun i céljáu kitűzte vallá rendeltetésé ne abba látta hog ismereteke tartso fenn hane külön másrend hivatás jelöl k számár a érzele é erkölc szférájában Mí korána tudósa asszimilációba a európaiasodásba láttá

15503.h

CÍMSZ Zsi irodal

SZÓCIK olvasásár tréfálkozás n ke túlságos komoly vennün Odaadó foglalkozo komo bibli tanulmányokka melyekn gyümölcs érték kommentárokb hagy hát saj ma szerkesztet nekrológjáb róm hitközs kör szerze érdeme büszkeségg emlí fe Hatv év koráb ír Tóf éd Pok mennyorsz makámájá Dan halá annyi megrendít ho ezent cs Kohelet-sze keserny elmélkedések ír regé ter képviselte mag Z Ábrah i Chiszd halé személyébe Herc derv makamasze művéb Barl Josaf óind regén dolgoz á gazdagít aggad elemekke Kalonym b Kalonym 12 Róbe nápol kirá héb oktató próba szatíráb korán mind típusá hazugo képmutató kevélyked szédelg állít pellengér újzsi irodalo Azz képp szembe mely spany renaissance-ko zsidós magasfo műveltségév sokolda irodal munkásságáv elé tá XVII sz.-b nagy siv zsidós zömén kulturál állapot ném zsidóság oro lengy rabb árasztott ez mag sz látókörükb nyugatt va haladásáb akadályoztá tudomán műveltség veszedelmesn tartott vallásr Kivéte te tekintetb El Wiln ma ugy mind kül behatást ment ko tudományán csakn mind ágá behato vallástudomány tanításán szükség reformjá né útmutatá adot aktivitá tekintetb n fejte k vallástanulmá mind vilá tekint nélk fol tová vallás szell megmerevede orthod ritualitásb ál spiritualizmu prófét erköl teljes kihalób v cs itt-o húzód m kabbal ű chásszideus elevene vallás életébe Fordulópont jele tö tekintetb Mendelsso Móz fellépé Zsidótörtén a bibliafordításáv ném zsidóság ném nye ápolásá egyb talmu kazuisztik tanulmány melle legalá Bibl tisz vallás tanításain úja átérzésé terelt Mendelsso irodal munkásságán e rés világirodalom v kebelezv Phädo Philosophisc Gespräc Zsi vonatkozá Jerusale me vallá türelmetlens ell ford követe gondolatszabadságo áll egyh szétválasztásá zsidóság mor vallásán mondj melyn nincsen dogmá cs életnormá In hittestvérei ho lenéz elnyom ellené tartsan vallás melle hazaszeretetb i köny Ka magasztalás kivívt Mendelsso felidéz mozgal hullám Magyarország átcsapta Irodal követ közö Bürg Sámue Duke Lő Oppenheim Bee Leviso Salam alá említend fe Magy ellenz köz Szóf Móz pozson rab 176 18 Chasz Szóf responz gyűjtemé szerzőj f Szóf Ábrah Sámu Benjám 1815- Ket Szó responz gyűjtemé szerzőj Benedi Ben Mordech 1753-18 késő Morvaorsz főrabbij korn egy orthod zsi tekintély Magyarországo Deuts Dáv Oh Dáv responz gyűjtemé szerzőj Mi Móz óbud rabb responzumí 18 Ullma Salam mak rab meg 18 Jerio Selo kódexkomment responzum szerző L Eleaz Sem Rokea talmu szerző m 18 Abaújszánt Goit hőgyés rab Kesz nivch talmu enciklopéd szerkesztőj Eisensta Me Im responz gyűjtemé szerzőj Asz Ju m 18 szerdahel szeni rab Jehu jáa responz gyűjtemé szerzőj zsi tudomá legjelesebbj közö L Lipó Rappapo Salam Jud Krochm Nachma Zu Lipó Geig Ábrahá Philippso Lajo Sac Mihál Luzat Sámu Dávi Jo Ma Grae Henr közö mél hely fogl L Lip páp szege rabb magy hitszónokl megalapítój magy zsi történ el művelőj B Chanan folyóir szerkesztő szám tudomány írój E korszak reprezentál Duke Lip i a nyelvtörténe művek ír Mendelsso megindítot felvilágosodá mozgal irodalm teremtet melyb telj egészéb polemik jelle m jelentőség al tarth számo Enn nyomá l azonb zsidós múltj feltá tudomány irodalo mely ugy felvilágosítá tendenci irányítan í inká destrukt jelle vall szempontjábó amú na érdem szerze zsidós múltján világtörténel kapcsolatok va helyezé álta Hameasz folyóira melyh m Mendelsso szolgáltato cikkeke program bibli hébers szépségén ismerteté vol teh n vallá han nemze kultú kincsén ápolás világirodal terméke mi Klopsto Messiás-a Byr Héb melódiá Raci Athaliá-j Goet Faust- talált héb átültetőkr zsi tudomá vilá tudomán bölcselet kez zsidós múltjá alkalmazn Krochm Nachm 1785-18 hege történetfilozóf kategóriá vis zsi történetr Tudomány folyóirat mi Hechalu Kér Cheme Bikku Háitti Oc Nechma Hamel egymá váltj f zsi tudomá művelésébe m ke vallan ho zsi történe önérz ébresztésén üdv hatá melle fegyelemlazí hatásokt n mara me na buzgalomm űzö munkássá Cs itt-o találkozu tudomány irodalomb oly hangokk i mely vall védelmé kelne Í Luzzat Sámu Dáv 180 18 korán egy legképzette legtö olda tudó Pádu rabbikép megalapító hev támadás l túlzó racionalizá csodák ésszerű magyará bibliaértelmez bibli történ hitelesség kétség vo tan elle lemondo arró ho vallá tudománny összeegyeztess mi a Majmu céljá kitűzt vall rendeltetés n abb látt ho ismeretek tarts fen han külö másren hivatá jelö számá érzel erköl szférájába M korán tudós asszimilációb európaiasodásb látt

15503.

CÍMS Zs iroda

SZÓCI olvasásá tréfálkozá k túlságo komol vennü Odaad foglalkoz kom bibl tanulmányokk melyek gyümölc érté kommentárok hag há sa m szerkeszte nekrológjá ró hitköz kö szerz érdem büszkeség eml f Hat é korá í Tó é Po mennyors makámáj Da hal anny megrendí h ezen c Kohelet-sz kesern elmélkedése í reg te képviselt ma Ábra Chisz hal személyéb Her der makamasz művé Bar Josa óin regé dolgo gazdagí agga elemekk Kalony Kalony 1 Rób nápo kir hé oktat prób szatírá korá min típus hazug képmutat kevélyke szédel állí pellengé újzs irodal Az kép szemb mel span renaissance-k zsidó magasf műveltségé sokold iroda munkásságá el t XVI sz.- nag si zsidó zömé kulturá állapo né zsidósá or leng rab árasztot e ma s látókörük nyugat v haladásá akadályozt tudomá műveltsé veszedelmes tartot vallás Kivét t tekintet E Wil m ug min kü behatás men k tudományá csak min ág behat vallástudomán tanításá szüksé reformj n útmutat ado aktivit tekintet fejt vallástanulm min vil tekin nél fo tov vallá szel megmereved ortho ritualitás á spiritualizm prófé erkö telje kihaló c itt- húzó kabba chásszideu eleven vallá életéb Fordulópon jel t tekintet Mendelss Mó fellép Zsidótörté bibliafordításá né zsidósá né ny ápolás egy talm kazuiszti tanulmán mell legal Bib tis vallá tanításai új átérzés terel Mendelss iroda munkásságá ré világirodalo kebelez Phäd Philosophis Gesprä Zs vonatkoz Jerusal m vall türelmetlen el for követ gondolatszabadság ál egy szétválasztás zsidósá mo vallásá mond mely nincse dogm c életnorm I hittestvére h lené elnyo ellen tartsa vallá mell hazaszeretet kön K magasztalá kivív Mendelss felidé mozga hullá Magyarorszá átcsapt Iroda köve köz Bür Sámu Duk L Oppenhei Be Levis Sala al említen f Mag ellen kö Szó Mó pozso ra 17 1 Chas Szó respon gyűjtem szerző Szó Ábra Sám Benjá 1815 Ke Sz respon gyűjtem szerző Bened Be Mordec 1753-1 kés Morvaors főrabbi kor eg ortho zs tekintél Magyarország Deut Dá O Dá respon gyűjtem szerző M Mó óbu rab responzum 1 Ullm Sala ma ra me 1 Jeri Sel kódexkommen responzu szerz Elea Se Roke talm szerz 1 Abaújszán Goi hőgyé ra Kes nivc talm enciklopé szerkesztő Eisenst M I respon gyűjtem szerző As J 1 szerdahe szen ra Jeh já respon gyűjtem szerző zs tudom legjelesebb köz Lip Rappap Sala Ju Kroch Nachm Z Lip Gei Ábrah Philipps Laj Sa Mihá Luza Sám Dáv J M Gra Hen köz mé hel fog Li pá szeg rab mag hitszónok megalapító mag zs törté e művelő Chana folyói szerkeszt szá tudomán író korsza reprezentá Duk Li nyelvtörtén műve í Mendelss megindíto felvilágosod mozga irodal teremte mely tel egészé polemi jell jelentősé a tart szám En nyom azon zsidó múlt felt tudomán irodal mel ug felvilágosít tendenc irányíta ink destruk jell val szempontjáb am n érde szerz zsidó múltjá világtörténe kapcsolato v helyez ált Hameas folyóir mely Mendelss szolgáltat cikkek progra bibl héber szépségé ismertet vo te vall ha nemz kult kincsé ápolá világiroda termék m Klopst Messiás- By Hé melódi Rac Athaliá- Goe Faust talál hé átültetők zs tudom vil tudomá bölcsele ke zsidó múltj alkalmaz Kroch Nach 1785-1 heg történetfilozó kategóri vi zs történet Tudomán folyóira m Hechal Ké Chem Bikk Háitt O Nechm Hame egym vált zs tudom műveléséb k valla h zs történ önér ébresztésé üd hat mell fegyelemlaz hatások mar m n buzgalom űz munkáss C itt- találkoz tudomán irodalom ol hangok mel val védelm keln Luzza Sám Dá 18 1 korá eg legképzett legt old tud Pád rabbiké megalapít he támadá túlz racionaliz csodá ésszer magyar bibliaértelme bibl törté hitelessé kétsé v ta ell lemond arr h vall tudománn összeegyeztes m Majm célj kitűz val rendelteté ab lát h ismerete tart fe ha kül másre hivat jel szám érze erkö szférájáb korá tudó asszimiláció európaiasodás lát

15503

CÍM Z irod

SZÓC olvasás tréfálkoz túlság komo venn Odaa foglalko ko bib tanulmányok melye gyümöl ért kommentáro ha h s szerkeszt nekrológj r hitkö k szer érde büszkesé em Ha kor T P mennyor makámá D ha ann megrend eze Kohelet-s keser elmélkedés re t képvisel m Ábr Chis ha személyé He de makamas műv Ba Jos ói reg dolg gazdag agg elemek Kalon Kalon Ró náp ki h okta pró szatír kor mi típu hazu képmuta kevélyk széde áll pelleng újz iroda A ké szem me spa renaissance- zsid magas műveltség sokol irod munkásság e XV sz. na s zsid zöm kultur állap n zsidós o len ra áraszto m látókörü nyuga haladás akadályoz tudom művelts veszedelme tarto vallá Kivé tekinte Wi u mi k behatá me tudomány csa mi á beha vallástudomá tanítás szüks reform útmuta ad aktivi tekinte fej vallástanul mi vi teki né f to vall sze megmereve orth ritualitá spiritualiz próf erk telj kihal itt húz kabb chásszide eleve vall életé Fordulópo je tekinte Mendels M fellé Zsidótört bibliafordítás n zsidós n n ápolá eg tal kazuiszt tanulmá mel lega Bi ti vall tanítása ú átérzé tere Mendels irod munkásság r világirodal kebele Phä Philosophi Gespr Z vonatko Jerusa val türelmetle e fo köve gondolatszabadsá á eg szétválasztá zsidós m vallás mon mel nincs dog életnor hittestvér len elny elle tarts vall mel hazaszerete kö magasztal kiví Mendels felid mozg hull Magyarorsz átcsap Irod köv kö Bü Sám Du Oppenhe B Levi Sal a említe Ma elle k Sz M pozs r 1 Cha Sz respo gyűjte szerz Sz Ábr Sá Benj 181 K S respo gyűjte szerz Bene B Morde 1753- ké Morvaor főrabb ko e orth z tekinté Magyarorszá Deu D D respo gyűjte szerz M ób ra responzu Ull Sal m r m Jer Se kódexkomme responz szer Ele S Rok tal szer Abaújszá Go hőgy r Ke niv tal enciklop szerkeszt Eisens respo gyűjte szerz A szerdah sze r Je j respo gyűjte szerz z tudo legjeleseb kö Li Rappa Sal J Kroc Nach Li Ge Ábra Philipp La S Mih Luz Sá Dá Gr He kö m he fo L p sze ra ma hitszóno megalapít ma z tört művel Chan folyó szerkesz sz tudomá ír korsz reprezent Du L nyelvtörté műv Mendels megindít felvilágoso mozg iroda teremt mel te egész polem jel jelentős tar szá E nyo azo zsid múl fel tudomá iroda me u felvilágosí tenden irányít in destru jel va szempontjá a érd szer zsid múltj világtörtén kapcsolat helye ál Hamea folyói mel Mendels szolgálta cikke progr bib hébe szépség ismerte v t val h nem kul kincs ápol világirod termé Klops Messiás B H melód Ra Athaliá Go Faus talá h átültető z tudo vi tudom bölcsel k zsid múlt alkalma Kroc Nac 1785- he történetfiloz kategór v z történe Tudomá folyóir Hecha K Che Bik Háit Nech Ham egy vál z tudo művelésé vall z törté öné ébresztés ü ha mel fegyelemla hatáso ma buzgalo ű munkás itt találko tudomá irodalo o hango me va védel kel Luzz Sá D 1 kor e legképzet leg ol tu Pá rabbik megalapí h támad túl racionali csod éssze magya bibliaértelm bib tört hiteless kéts t el lemon ar val tudomán összeegyezte Maj cél kitű va rendeltet a lá ismeret tar f h kü másr hiva je szá érz erk szférájá kor tud asszimiláci európaiasodá lá

1550

CÍ iro

SZÓ olvasá tréfálko túlsá kom ven Oda foglalk k bi tanulmányo mely gyümö ér kommentár h szerkesz nekrológ hitk sze érd büszkes e H ko mennyo makám h an megren ez Kohelet- kese elmélkedé r képvise Áb Chi h személy H d makama mű B Jo ó re dol gazda ag eleme Kalo Kalo R ná k okt pr szatí ko m típ haz képmut kevély széd ál pellen új irod k sze m sp renaissance zsi maga műveltsé soko iro munkássá X sz n zsi zö kultu álla zsidó le r áraszt látókör nyug haladá akadályo tudo művelt veszedelm tart vall Kiv tekint W m behat m tudomán cs m beh vallástudom tanítá szük refor útmut a aktiv tekint fe vallástanu m v tek n t val sz megmerev ort ritualit spirituali pró er tel kiha it hú kab chásszid elev val élet Fordulóp j tekint Mendel fell Zsidótör bibliafordítá zsidó ápol e ta kazuisz tanulm me leg B t val tanítás átérz ter Mendel iro munkássá világiroda kebel Ph Philosoph Gesp vonatk Jerus va türelmetl f köv gondolatszabads e szétválaszt zsidó vallá mo me ninc do életno hittestvé le eln ell tart val me hazaszeret k magaszta kiv Mendel feli moz hul Magyarors átcsa Iro kö k B Sá D Oppenh Lev Sa említ M ell S poz Ch S resp gyűjt szer S Áb S Ben 18 resp gyűjt szer Ben Mord 1753 k Morvao főrab k ort tekint Magyarorsz De resp gyűjt szer ó r responz Ul Sa Je S kódexkomm respon sze El Ro ta sze Abaújsz G hőg K ni ta enciklo szerkesz Eisen resp gyűjt szer szerda sz J resp gyűjt szer tud legjelese k L Rapp Sa Kro Nac L G Ábr Philip L Mi Lu S D G H k h f sz r m hitszón megalapí m tör műve Cha foly szerkes s tudom í kors reprezen D nyelvtört mű Mendel megindí felvilágos moz irod terem me t egés pole je jelentő ta sz ny az zsi mú fe tudom irod m felvilágos tende irányí i destr je v szempontj ér sze zsi múlt világtörté kapcsola hely á Hame folyó me Mendel szolgált cikk prog bi héb szépsé ismert va ne ku kinc ápo világiro term Klop Messiá meló R Athali G Fau tal átültet tud v tudo bölcse zsi múl alkalm Kro Na 1785 h történetfilo kategó történ Tudom folyói Hech Ch Bi Hái Nec Ha eg vá tud művelés val tört ön ébreszté h me fegyeleml hatás m buzgal munká it találk tudom irodal hang m v véde ke Luz S ko legképze le o t P rabbi megalap táma tú racional cso éssz magy bibliaértel bi tör hiteles két e lemo a va tudomá összeegyezt Ma cé kit v rendelte l ismere ta k más hiv j sz ér er szféráj ko tu asszimilác európaiasod l