15512.htm

CÍMSZÓ: Zsidó könyv

SZÓCIKK: Zsidó könyv. XIII. sz.-beli francia találmány volt, amely Ausztriában és Németországban dívott Nagy Lajos idejében. A Zs.-et Magyarországon az Ausztriával szomszédos városokban, mint Pozsonyban, Sopronban és Nagyszombatban használták a keresztények és zsidók között kötött kölcsönügyletek nyilvántartására. Országszerte törvényerőre azonban sohasem emelkedett. Ott, ahol érvényben volt, az adóslevelek jogerejüket vesztették, mert csak azt a követelést ismerték el, amit a Zs.-be bejegyeztek. A könyv adatai ellen kifogást emelni nem lehetett. A Zs.-et rendszerint egy keresztény esküdt, a város zsidóbírája őrizte, azonkívül a zsidók és keresztények egy-egy esküdtet választottak maguk közül, akik a könyvet lepecsételték vagy felnyitották. u. l


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5512. címszó a lexikon => 1000. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15512.htm

CÍMSZÓ: Zsidó könyv

SZÓCIKK: Zsidó könyv. XIII. sz.-beli francia találmány volt, amely Ausztriában és Németországban dívott Nagy Lajos idejében. A Zs.-et Magyarországon az Ausztriával szomszédos városokban, mint Pozsonyban, Sopronban és Nagyszombatban használták a keresztények és zsidók között kötött kölcsönügyletek nyilvántartására. Országszerte törvényerőre azonban sohasem emelkedett. Ott, ahol érvényben volt, az adóslevelek jogerejüket vesztették, mert csak azt a követelést ismerték el, amit a Zs.-be bejegyeztek. A könyv adatai ellen kifogást emelni nem lehetett. A Zs.-et rendszerint egy keresztény esküdt, a város zsidóbírája őrizte, azonkívül a zsidók és keresztények egy-egy esküdtet választottak maguk közül, akik a könyvet lepecsételték vagy felnyitották. u. l

15512.ht

CÍMSZÓ Zsid köny

SZÓCIKK Zsid könyv XIII sz.-bel franci találmán volt amel Ausztriába é Németországba dívot Nag Lajo idejében Zs.-e Magyarországo a Ausztriáva szomszédo városokban min Pozsonyban Sopronba é Nagyszombatba használtá kereszténye é zsidó közöt kötöt kölcsönügylete nyilvántartására Országszert törvényerőr azonba sohase emelkedett Ott aho érvénybe volt a adóslevele jogerejüke vesztették mer csa az követelés ismerté el ami Zs.-b bejegyeztek köny adata elle kifogás emeln ne lehetett Zs.-e rendszerin eg keresztén esküdt váro zsidóbíráj őrizte azonkívü zsidó é kereszténye egy-eg esküdte választotta magu közül aki könyve lepecsételté vag felnyitották u

15512.h

CÍMSZ Zsi kön

SZÓCIK Zsi köny XII sz.-be franc találmá vol ame Ausztriáb Németországb dívo Na Laj idejébe Zs.- Magyarország Ausztriáv szomszéd városokba mi Pozsonyba Sopronb Nagyszombatb használt keresztény zsid közö kötö kölcsönügylet nyilvántartásár Országszer törvényerő azonb sohas emelkedet Ot ah érvényb vol adóslevel jogerejük vesztetté me cs a követelé ismert e am Zs.- bejegyezte kön adat ell kifogá emel n lehetet Zs.- rendszeri e kereszté esküd vár zsidóbírá őrizt azonkív zsid keresztény egy-e esküdt választott mag közü ak könyv lepecsételt va felnyitottá

15512.

CÍMS Zs kö

SZÓCI Zs kön XI sz.-b fran találm vo am Ausztriá Németország dív N La idejéb Zs. Magyarorszá Ausztriá szomszé városokb m Pozsonyb Sopron Nagyszombat használ keresztén zsi köz köt kölcsönügyle nyilvántartásá Országsze törvényer azon soha emelkede O a érvény vo adósleve jogerejü vesztett m c követel ismer a Zs. bejegyezt kö ada el kifog eme lehete Zs. rendszer kereszt eskü vá zsidóbír őriz azonkí zsi keresztén egy- esküd választot ma köz a köny lepecsétel v felnyitott

15512

CÍM Z k

SZÓC Z kö X sz.- fra talál v a Ausztri Németorszá dí L idejé Zs Magyarorsz Ausztri szomsz városok Pozsony Sopro Nagyszomba haszná kereszté zs kö kö kölcsönügyl nyilvántartás Országsz törvénye azo soh emelked érvén v adóslev jogerej vesztet követe isme Zs bejegyez k ad e kifo em lehet Zs rendsze keresz esk v zsidóbí őri azonk zs kereszté egy eskü választo m kö kön lepecséte felnyitot

1551SZÓ k sz. fr talá Ausztr Németorsz d idej Z Magyarors Ausztr szoms városo Pozson Sopr Nagyszomb haszn kereszt z k k kölcsönügy nyilvántartá Országs törvény az so emelke érvé adósle jogere veszte követ ism Z bejegye a kif e lehe Z rendsz keres es zsidób őr azon z kereszt eg esk választ k kö lepecsét felnyito