15515.htm

CÍMSZÓ: Zsidó községek

SZÓCIKK: Zsidó községek. Az Árpád házi királyok alatt a zsidók az ország legkülönbözőbb részeit lakták. Hiteles tudósítások és egykorú okiratok szerint jelentős számban éltek zsidók Komáromban, Tatán, Vasvárban, Pozsonyban, Budán, Óbudán, Esztergomban, Trencsénben, Nyitrán és Sopronban. A falvaknak is voltak zsidó lakóik, mint ahogy biztos tudomásunk van arról, hogy a Nyitrától egy órányira fekvő Üregh (Irek) faluban is laktak zsidók. Amikor Magyarországon a városi élet még teljesen fejletlen volt, a zsidók is szétszórtan éltek az országban. A tulajdonképpeni községek az 1000. év után keletkeztek és a rabló hadjáratok megszűntével, mikor a külföldi zsidó kereskedők is bemerészkedtek, indult meg a kereskedelmi élet. Az ilyen kereskedelmi gócpontokban keletkeztek az első Zs. Eddig a zsidók csak vallási szertartásokhoz jöttek össze, mivel a hittörvények szerint legalább, tíz férfinek kell jelen lenni a szertartások végzésénél. A zsidó közösség első megindítója mindenképpen maga a vallás volt. Az első zsidó község, amelyről tudunk, az akkori kereskedelmi forgalom középpontjába esett. Ez az 1050 körüli Esztergomban lehetett csak, mert a feljegyzésekben a Duna jobbpartján fekvő községként szerepel. Már ekkor volt ott a zsidóknak közjótékonysági pénztáruk és az ehhez szükséges szervezet. Zsinagógájuk is volt, amelyben rendes istentiszteletet tartottak szombatonként. A zsinagógában tartotta üléseit a Bészdin is, a zsidó törvényszék. Fennmaradt okirat szerint Esztergomban ekkor már «zsidó negyed» is volt, ahol azonban nemcsak zsidók laktak, mert az említett okirat is éppen felemlít több olyan házat, amelyeknek keresztény lakói és tulajdonosai voltak. Sopronban, ahol jóval később külön zsidó-utcában laktak a zsidók, 1379. még szétszórtan élnek a város minden utcájában, ahogy ez kiderül az akkori telekkönyvből. A Zs.-ben, főleg a nagyobbakban, ekkor már mindenütt állott a község zsinagógája, volt rituális női fürdő és minden valószínűség szerint temetkezési szentegylet. A Zs.-nek temetőik is voltak. A legrégibb zsidó sírkő, amit Magyarországon találtak, 1340-ből, Nagyszombatból való. A zsidó intézmények mindenesetre kezdetlegesek lehettek, ahogy az az egykorú külföldi feljegyzésekből kitűnik. A legrégibb községek közé tartozik Buda és Pozsony is, ez utóbbiban 1335. már új zsinagógát kellett építeni. Valószínűleg Nagyszombaton és Nyitrán is. 1382-88 közt Erzsébet királynénak egyik levele öt zsidó községet említ: Budát, Pozsonyt, Sopront, Nagyszombatot és Székesfehérvárt. Ezek azonban csak a királyi városok voltak, ahol a kincstárhoz tartozó zsidók laktak. Székesfehérvár elöljárói 1406-ig több ízben intézték a zsidóság országos ügyeit. Ezt a szerepet később a pozsonyi, soproni, majd a budai község vette át és 1450 körül végleg a zsidó ügyek centruma lett, mert Budán kapott elhelyezést a rendkívüli jogokkal felruházott zsidó prefektura (l. Zsidó prefektura). Az említett városokon kívül is voltak még Zs., részben a többi királyi városban, részben pedig olyan várakban, városokban, vagy birtokokon, amelyeknek volt zsidótartási joguk. Ilyen volt az érsek főhatósága alá tartozó Esztergom, aztán Óbuda, Tata, Kőszeg, Kismarton és Győr. Voltak ezeknél kisebb községek is, mint Nagymartonban, Kaboldon, Bazinban és valószínűleg Szt.-Mártonban, Galgócon és Verbón. Kevés zsidó lakott Nyitrán és Trencsénben. Kassán már többen laktak. A mohácsi vész idején alaposan megcsappant a budai község lakóinak száma, amely pedig e tekintetben első helyen állott. A törökök hírére, a Mendel-család példáját követve, igen sokan megszöktek. Egykorú tudósítások szerint azonban még így is 2500 azoknak a zsidóknak a száma, akiket a törökök Budáról Törökországba hurcoltak. Ebbe ugyan beleszámítódnak azok a zsidók is, akiket Esztergomból Budára hurcoltak a törökök. Az esztergomi község ezidőben négy-, legfeljebb nyolcszáz lélekből állott és ezek közül kétszázat, vagy négyszázat vittek a törökök Budára. A budai zsidóság száma a mohácsi vész előtt minden valószínűség szerint kétezer ötszáz lehetett. Ezt a feltevést megerősíti egy a mohácsi vész után megjelent tudósítás. Sopron zsidó lakossága 5-600 lehetett. Ha az 1517. kivetett taxának az adókulcsát vesszük figyelembe és felszámítjuk azon községek lakóit, amelyeket ismerünk, a nagyobbak létszámát községenként nyolszáznak, a középnagyságúakét ötszáznak, a kisebbekét kétszáznak véve, külön számítva Budát a maga háromezer lakosával és azon községek lakóit, amelyeket nem ismerünk, úgyszintén az Erdélyben szétszórtan élő és a földesurak birtokain lakó zsidókat, akkor hozzávetőlegesen megállapíthatjuk, hogy a zsidók száma ezidőben húszezer körül lehetett. A mohácsi vész utáni idők. A mohácsi vész utáni időkben a Zs. élete sok változáson ment át, mert a zsidók szívesebben laktak a török hódoltság területein, ahol személyi biztonságban és a legteljesebb vallási szabadságban élhettek. Így igen természetesnek tűnik fel, ha a zsidók igyekeztek elkerülni azokról a részekről, ahol 1551 óta I. Ferdinánd rájuk kényszerítette ismét a sárga foltot (l. Sárga gyűrűs folt). A törökök kiűzetése után I. Lipót Kolonics érsek tanácsára kiűzte a zsidókat a királyi városokból, 1693. pedig elrendelte, hogy a bányavárosok kerületében csak hétmérföldnyi távolságban telepedhessenek meg. Ennek a rendeletnek az alapja valószínűleg a besztercebányai tanácsnak az az 1582. kiadott rendelete, hogy a város körletében senki, nemcsak zsidó, ne árulhasson bort, marhát, vasat, gabonát. Zavartalanul egyedül a földesúri birtokokon maradtak meg. A városokból kiszorított zsidók a falvakban húzódtak meg, ahonnan csak ideiglenes tartózkodásra mehettek be a városokba, a bányavárosokat pedig egyáltalán nem kereshették fel. Kassán most már 1840-ig nem is lakott zsidó, csak Rozgonyból látogatták a vásárokat. Esterházy Pál herceg 1690. Kismartonban telepített le zsidókat s a szabadkereskedelmen és iparon kívül vallásszabadságot is biztosított a számukra. Egy 1736. keltezett pozsonyi összeírási lajstrom, amely a zsidó lakosság származási helyét is megjelöli, 59 családnál feltünteti, hogy a Pálffy-birtokról kerültek Pozsonyba, amely a Schlossberg Zuckermandl külvárosával együtt, valamint Bazin és Modor városokkal Pálffy-birtok volt. Egy 1735-ből való országos adóösszeírás a szabad királyi városokon kívül harminc vármegyének zsidó lakosságáról ad kimutatást. A szabad királyi városok, amelyek nagyrészt földesúri birtokok voltak és ahol a XVIII. sz. elején is laktak zsidók : Bártfa, Bazin, Buda, Kismarton, Kőszeg, Modor, Pozsony, Szakolca, Szatmár-Németi, Szentgyörgy és Trencsén. A lajstrom meglehetősen hiányos, mert nincs benne Erdély és a Temesköz, hiányzik Baranya, Heves, Nógrád, Túróc, Torna, Ung, Csanád, Csongrád, Szatmár és Toron tál vármegye, ahol pedig kétségtelenül laktak zsidók. Felületesek a feltüntetett adatok is, így Szatmár megyéből csak Szatmárnémetit említi a kimutatás 17 lélekszámmal, holott ismeretes, hogy Károlyi Sándor kurucgenerális már 1724. Pozsonyból küldetett rabbit a nagykárolyi zsidóknak, akiknek tíz évvel az összeírás előtt már jelentős lélekszámú hitközségük volt. Abaújszántót egyetlen lélekszámmal sem említi a kimutatás, pedig az ottani szentegyletnek egy 1790-ből fennmaradt jegyzőkönyve említi a hitközség régi és megtelt temetőjét, amiből következtetni lehet a község népességére. Nagykállóról sincs kimutatás, amely pedig 1700 körül a Szabolcs-megyei zsidóság központja volt, élén a megyei főrabbival. Heves, Liptó és Somogy megyéket csak 1-2 helységgel említi. E kimutatás szerint a harminc vármegyében 11,621 zsidó lakott. Az említett hiányok figyelembevétele mellett még megközelítőleg sem lehet megállapítani, hogy a XVIII. sz. elején mennyi volt az ország lakossága. A kimutatás szerint megyénként, községek szerint a következőképen oszlottak meg a zsidók: Abaúj vm. 28 községében, Arad 3, Árva 3, Bács 3, Békés 1, Bereg 37, Bihar 3, Borsod 19, Esztergom 4, Fejér 10, Győr 9, Heves 2, Komárom 10, Liptó 1, Mosón 9, Nyitra 57, Pest-Pilis-Solt 12, Pozsony 75, Sáros 55, Somogy 1, Sopron 7, Szepes 2, Tolna 12, Trencsén 45, Ugocsa 16, Vas 18, Veszprém 15, Zala 7, Zemplén 74 községében éltek zsidók. Hitközségi gyülekezeteket alkottak: Arad, Alsókubin, Baja, Petrovác, Bilke, Bihar-Szőllős, Borsod-Csaba, Miskolc, Ónod, Bátorkesz, Lovasberény, Moór, Gyöngyös, Bagotta, Komárom, Tata, Liptószentmiklós, Boldogasszony, Gáta, Köpcsény, Oroszvár, Rajka, Csejte, Galgóc, Holics, Kosztolány, Lubina, Miava, Ó-Tura, Pöstyén, Rovenszko, Sasvár, Szakolca, Szenic, Szobotist, Vágújhely, Verbó, Vittenc, Aszód, Buda, Isaszeg, Óbuda, Zsámbék, Alsókorompa, Bazin, Cseklész, Cseszle, Ciffer, Gajár, Galánta, Királyfa, Nagymagyar, Pozsony, Stomfa, Szempc, Szentgyörgy, Szentjános, Szered, Dunaszerdahely, Tejfalu, Zboró, Kabold, Kismarton, Lajtaújfalu, Lakompak, Nagymarton, Németkeresztúr, Szatmár-Németi, Nagykároly, Kozelec, Hunfalu, Ozora, Paks, Trencsén-Baán, Beckó, Bosác, Dezser, Dubnic, Felsőozor, Illava, Nagybittse, Nemespodhrag, Ruttka, Pucho, Rajec, Teplic, Trencsén, Tiszaújlak, Körmend, Rohonc, Városszalónak, Nagyvázsony, Pápa, Keszthely, Szentgrót, Bodrogkeresztúr, Mád, Nagymihály, Sátoraljaújhely, Tolcsva zsidó lakosai. A kimutatásban szereplő harminc megye zsidó lakosai, a hitközségek alkalmazásában lévő rabbikon, tanítókon, sámmeszeken és saktereken kívül, foglalkozások szerint a következőképpen oszlottak meg: árendások,borbélyok,fuvarosok, szállítók, gombkötők,hamuzsírfőzök, kékfestők, korcsmárosok, könyvkötők, mészárosok, pálinkafőzők, szabók, szűcsök, takácsok, tímárok üvegesek, boltosok és házalók. A kimutatás származásrovata szerint a 11,621 zsidó lakos 2531 családfenntartója közül 885 vallotta magát magyarországi születésűnek, tehát a XVIII. sz. elején harminc vármegye zsidó lakosainak 35-31 százaléka magyar-zsidó volt. Noha országos viszonylatban ez a kimutatás igen hiányos és nehéz belőle általános képet alkotni, mégis tekintve az ország állapotát és a régebbi nagyarányú nem-zsidó idegen letelepüléseket, valószínűnek látszik, hogy az ország összlakosságának 35 százaléka nem igen vallhatta volna magát magyar származásúnak. Ez a 35 százalék magyar-zsidó kétségtelenül beszélt is magyarul, ami a XVIII. sz. elején még érdemszámba is mehet, ha tekintetbe vesszük, hogy kétszáz év múlva az 1910-iki népszámlálásnál, kivévén a törvényhatósági joggal felruházott városokat, a vármegyei összlakosság közül az egész országban csak 44,9 százalék vallotta magát magyar anyanyelvűnek, míg a zsidó összlakosságnak 76,89 százaléka volt magyar anyanyelvű. Az 1735-38 között történt összeírás szerint a 2531 magyar zsidó családfő mellett szerepel 961 morva, 77 cseh és 133 egyéb osztrák tartománybeli zsidó családfő. Ezek 1726 után jöttek az országba, mivel III. Károly császár, hogy kisebbítse az osztrák tartományokban a zsidók számát, elrendelte, hogy minden zsidó családból csak egy férfi nősülhet, így a nősülendő ifjak Magyarországba vándoroltak és itt alapítottak családot. A kimutatott 43-31 százalék magyar zsidó számaránya javul, ha tekintetbe vesszük, hogy a kimutatás csak a családfők származását tartotta nyilván. Viszont legalább 77 százalékra emeli a magyar származású zsidók arányszámát az, ha tekintetbe vesszük, hogy az említett cseh-morva stb. betelepült zsidók magyar-zsidó asszonyokat vettek nőül és a magyar miliőben nevelt családtagok is magyarországi születésűek voltak. A kimutatott harminc vármegye közt szerepelnek a nemzetiségi vidékek és hogy ennek ellenére is ilyen kedvező a magyar zsidóság arányszáma, illetve a zsidó lakosság magyarságának ereje, joggal lehet következtetni a kimutatásban nem szereplő színmagyar vármegyék zsidó lakosságának magyarságára, amely ott csak fokozottabb lehetett. II. József korában 1785. megtartott népszámlálás 75,000 zsidó lakost mutatott ki. Általános statisztika. A XIX. sz.-beli országos népességi statisztikára vonatkozólag két könyv ad részletes útbaigazítást, az egyik Ludovicus Nagy, Notitiae, Politico-Geographico Statisticae inclyli regni Hungariae (Budae 1828), a másik Fényes Elek, Magyarországnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapota statisztikai és geographiai tekintetben (I-VI. k., Pest 1836-40) c. munkája. Az előbbi adatai 1825-ből valók, az utóbbi adatai pedig 1830-tól kezdve kerültek feldolgozás alá. Adataik számos helyen egyeznek egymással, másutt eltérések észlelhetők, amit a rövid évtized alatt észlelhető népmozgalmi jelenség megmagyaráz. A két statisztika megegyezik abban, hogy e korszak idején Pest-Pilis-Solt vármegye következő városaiban nem lakott zsidó: Kalocsán, Cegléden, Dunavecsén, Gödöllőn, Nagykátán, Soroksáron és Visegrádon. Nagykőrösön Nagy szerint ugyancsak nem lakott zsidó, Fényes szerint viszont 237 lélekszámuk volt. Kétségtelenül Fényes adata a helyes, mert a Nemzeti Múzeum könyvtárában megtalálható Krakauer Salamonnak 1818. Pesten megjelent Predikátziója, amit a nagykőrösi újonnan épült templom felszentelésekor tartott. Jelentős eltérés van a Bars és Hontmegyék két statisztikája között. Fényes szerint az előbbiben nem lakott zsidó, míg Nagy néhány évvel előbb 41 zsidó lakost számolt össze, az. utóbbiban Fényes 17 zsidó lélekszámról tesz említést, míg Nagy egyről sem. Ez a két megye bányakerület volt és ott a törvény szerint zsidó nem lakhatott, bár meglehet, hogy néhány család mégis megkísérelte a letelepedést. A két könyv itt-ott eltérő adatai ellenére is nagyvonásokban áttekinthető képet ad az 1840-et megelőző állapotokról. Fényes szerint a szorosan vett Magyarországon lakott: A dunántúli kerületben 1.993,975 összlakosság közt 42,244 zsidó; a dunamelléki kerületben 2.594,541 összlakosság közt 73,268 zsidó; a tiszamelléki kerületben 1.690,614 összlakosság közt 50,537 zsidó,- a tiszántúli kerületben 2.392.597 összlakosság közt 36,827 zsidó. 1830 körül tehát 8.671,727 összlakosság közt 202,876 zsidó élt, ami 2-34 százalék arányszámnak felel meg. Fényes Elek számítása szerint 1842. már 241,632 zsidó lakosa, volt az országnak. Zsidók a földesúri birtokokon. A zsidó lakosság nem a városokban, hanem a földesúri birtokokon oszlott meg. Alább következnek azok a helységek, amelyeken legalább száz zsidó lélek lakott. Baranya vm.: Dárda (Esterházy birtok). Fejér vm.: Moór (Lamberg, Lussinszky birt.), Csór (Marich birt.), Cece (Szluha, Forster birt.), Bogárd és Tinódpuszták (Huszár, Mészöly, Pázmándy birt), Lovasberény (Cziráky birt.), Felcsút (Pázmándy birt.), Kajaszószentpéter (Andrássy, Szentpéteri, Szeless birt). Győr vm.: Beri (Gyapaly, Zmeskál birt.), Enese (Enesey birt.), Győrsziget (Győri püspöki birt.), Gyömörő (Esterházy birt.), Felpéc (Tóth, Bozzay birt.), Téth (Bézsán, Noszlopy, Kisfaludy birt.), Asszonyfa (Hollóssy, Sidó birt.). Komárom vm.: Bagotta (Ordódy birt.), Csúz (Vég, Halasy birt.), Ács (Lichtenstein, szentmártoni főapát birt.). Mosón vm. Boldogasszony (Esterházy birt.), Köpcsény (Esterházy birt.) Oroszvár (Zichy birt), Gátha (Esterházy birt.). Somogy vm.: Nemesvid (Festetich birt.), Toponár (religio fundus), Bajom (Széchenyi birt.), Szili (Hunyady birt. , Tab (Lengyel, Mérey birt.), Szigetvár (Czindery birt.), Gige (Somssich birt). Sopron vm.: Kabold (Esterházy birt.), Németkeresztúr (u. a.), Nagymarton (u. a.), Lakompak (u. a.), Beled (Cziráky, Esterházy, Potyondy birt.), Farád (csornai prépost birt.). Tolna vm.: Paks (Rudnyánszky, Korniss, Vigyázó birt.), Bölcske (Tahy birt.), Fadd (Festetich birt.), Hőgyész (Apponyi birt.), Gyönk (Magyari, Kossá, Vizsolyi birt.), Bonyhád (Perczel birt.), Tevel (Dőry birt.). Vas vm.: Rohonc (Batthyány birt.), Szalónak (u. a.), Németújvár (u. a.), Muraszombat (u. a., Szapáry birt.), Hidvég (Bertha, Varga birt), Körmend (Batthyány birt.), Vasvár (Festetich birt.), Jánosháza (Zichy birt.). Veszprém vm.: Palota (Zichy birt.), Veszprém (püspöki város), Szilasbalhás (Kenesey, Pázmándy birt), Csajág (vallási kincstár), Balatonkajár (Zichy, Révay, Batthyány birt.), Király-Szabadja (nemes falu), Pápa (Esterházy, Károlyi birt.), Csögle (Barcza, Pethő birt.), Noszlop (Noszlopy birt.). Zala vm.: Kővágóörs (közbirtokosok), Csabrendek (közbirtokosok), Keszthely (Festetich birt.), Szentgrót (Batthyány birt.), Mihályi a (Dóczy, Forintos birt.), Nagykanizsa (Batthyány birt.), Pacsa (Festetich, Inkey birt.), Zalaegerszeg (szombathelyi püspöki birt.), Zalalövő (közbirtokosok), Csáktornya (Festetich birt.). Árva vm.: Námesztó (árvai uradalom), Turdossin (u. a.), Alsókubin (u. a.). Bács vm.: Szabadka (kir. város), Újvidék (kir. város), Zombor (kir. város), Baja (Grassalkovich birt.), Bezdán (kamara birt.), Jankovác (Orczy birt.), Zenta (kamara birt.), Ada (u. a.), Petrovoszello (u. a). Esztergom vm.: Uny (Simonsich, Miskey birt.), Báttaszék (Pálffy birt.), Esztergom (kir. város). Liptó vm.: Liptószentmiklós (Pongrác birt.). Nógrád vm.: Szécsény (Forgács, Losonczy, Szemere birt.), Becske (Prónay birt.), Csécse (Gyürky, Plathy, Almássy birt.), Balassagyarmat (Balassa, Zichy birt.), Alsópetény (Szurcsányi, Somogyi birt.), Penc (Prónay, Podmanitzky birt.), Szügy (Prónay, Szerémy birt.). Nyitra vm.: Szakolca (kir. város), Egbell (kir. birt), Holics (u. a.) Sándorfa (u. a.), Sasvár (u. a.), Szénásfalu (Nyáry, Amade birt.), Popudin (kir. birt), Verbőc (berencsi uradalom), Brezova (Révay, Mednyánszky, Zay, Csáky birt.), Csejte (u. a.), Galgóc (Erdődy birt.), Kosztolán (csejtei uradalom), Miava (u. a.), Pöstyén (Erdődy birt.), Vágújhely (csejtei uradalom), Verbo (u. a.), Vittenc (Erdődy birt.), Nagytapolcsány (Traun birt.), Nagyjác (több birtokos), Zsámbokrét (Simonyi birt.), Bosány (Bossányi birt), Nyitra (püspöki város), Ürmény (Hunyady, Forgács birt.), Báb (Zichy birt.), Cabaj (nyitrai püspöki birt.), Emőke (közbirtokosok), Kiskér (esztergomi érsek), Párutca (közbirtokosok), Szelőce (Hunyady birt.), Vecse (közbirtokosok). Pozsony vm.: Bazin (sz. kir. város), Pozsony (sz. kir. város), Pozsony-Váralja (Pálffy birt.), Cseszte (u. a.), Cajla (u. a.), Rété (közbirtokosok), Ciffer (Zichy birt.) Nádas (Motesitzky birt.), Galantha (Esterházy birt.), Szered (u. a.), Jóka (Farkas, Udvarnoky birt.), Nagymagyar (Esterházy birt.), Tejfalu (Liesznovszky birt.), Szerdahely (pozsonyi várkapitányság, Bacsák, Petényi birt.), Gajár (Pálffy birt.), Szentjános (Batthyány birt), Stomfa (Pálffy birt), Burszentmiklós (kir. birt.), Detrekő (Pálffy birt.), Konyha (u. a.), Kukló (kir. birt.), Szekula (Batthyány birt.). Turóc vm.: Szucsán (Nyáry birt.). Trencsén vm.: Trencsén (sz. kir. város), Csáca (Esterházy birt.), Varin (Pongrácz birt), Vágbeszterce (Balassa, Szapáry birt.), Bittse (Esterházy birt.), Rajec (Perényi, Révay Thurzó birt.), Hlinik (közbirtokosok), Kotassó (Esterházy birt.), Marikova (Szapáry birt.), Vrch Tepla (Balassa, Szapáry birt.), Dezsér (Bakó birt.) Beckó (Révay, Mednyánszky birt.), Illava (Königsegg birt.), Puchó (Erdődy, Marczibányi birt.), Bolesso (Vietorisz birt.), Luki (Marczibányi birt), Bosác (Révay, Mednyánszky birt.), Baán (Sinai birt.), Ozor (Ottlik birt.), Liesznova (Révay birt.). Pest vm.: Buda (sz. kir. város), Pest (sz. kir. város), Ó-Buda (koronauradalom, előbb Zichy birt.), Zsámbék (koronaurad.), Tétény (Paksy birt.), Tinnye (Simonsich, Fribeysz, Miskey birt.), Vörösvár (Majtényi birt.), Aszód (Podmanitzky birt.), Domony (Mátyus, Onódy, Bernáth, Perger birt.), Pécel (Ráday, Fáy, Szemere birt.), Alberti (Almássy birt.), Szügyi (Bánffy, Vay birt.), Dabas (Halász, Sigray, Kovasóczy birt.), Gyón (Halász, Zlinszky birt.), Irsa (Irsay birt.), Maglód (Lipthay, Fáy birt.), Abony (Ürményi, Tallián, Gál, Vigyázó, Benitzky birt.), Nagykőrös (Sigray, Beretvás, Halász, Szilassy birt.), Kecskemét (Coburg birt.), Bicske (Beleznay birt.), Tápiószele (Dubravitzky birt.), Izsák (Kubinyi, Okolicsányi birt.), Apostag (Fáy, Szilassy birt.), Tass (Bernáth, Földváry, Madarassy birt.). Abaúj vm.: Rozgony (Károlyi, Menczer, Dessewffy birt.), Zsadány (Péchy, Orbán birt.), Iskáros (Bónis, Csorna birt.), Zujta (Balog, Korniss birt.), Nagyida (Csáky, Perényi birt.), Szinna (Patay, Marjássy, Óváry birt.), Szikszó (Csáky, Perényi birt.), Méra (Vitéz, Fáy birt.). Gönc (Csáky birt), Szántó (Bretzenheim birt.), Erdőhorváti (u. a.), Korlát (közbirtokosok), Kovácsvágás (u. azok), Göncruszka (Zombori, Bárczay birt.). Bereg vm.: Munkács (Schönborn birt.), Beregszász (u. a.), Alsó-Verecke (u. a.), Mezőkaszony (Dolinay, Lónyay birt.). Borsod vm.: Miskolc (privil. koronaváros), Csaba (munkácsi püspöki birt.), Felsőábrány (közbirtokosok), Daróc (Okolicsányi, Braskovich birt.), Ernőd (Erdődy birt.), Nagy-Mihály (Tybold birt.), Szentpéter (Erdődy, Szirmay birt.), Kazinc (Radvánszky, Kubinyi, Molnár birt.), Szendrő (Csáky birt.) Heves vm.: Gyöngyös (Esterházy, Grassalkovich, Forgács, Wimpffen birt., Pásztó (Draskovich, Gyürky S.-né birt.), Heves (Szapáry, Szepessy, Bernáth birt.), Verpelét (Sztáray, Gosztonyi, Bárczy birt.), Dévaványa (Baldachy, Ocskay, Orczy birt.), Tiszafüred (Pankotay, Gyulay, Farkas birt.), Tiszabeö (közbirtokosok), Csépa (u. a.),Igar(u.a.). Sáros vm.: Bártfa (sz. kir. város), Berzevice (Berzeviczy birt.), Péchújfalu (Péchy birt.), Zboró (Erdődy, Szirmay birt.), Ladamér (u. azok). Szepes vm.: Hunsdorf-Hanuszfalva (Okolicsányi, Szirmay, Matyasovszky birt). (Ung vm. : Szobránc (Buttler, Szemere, Viczmándy birt.),Eőr (közbirtokosok), Jenke (Pongrác birt.), Szerednye (Mailáth, Ghillányi, Serényi birt.), Minay (Minay, Lüley birt.), Ungvár (kamara birt.). Zemplén vm.: Bodrogkeresztúr (Erdődy birt.), Liszka (szepesi püspöki birt.), Mád (Erdődy birt.), Sárospatak (Bretzenheim birt.), Tállya (u. a.), Tarcal (kamara birt.), Tolcsva (Szirmay birt.), Zombor (Andrássy, Erdődy, Orczy birt.), Monok (Andrássy birt.), Gálszécs (Fischer, Szemere, Puky birt.), Sátoraljaújhely (Bretzenheim birt.), Barancs (Barkóczy, Szikszay birt.), Csörgő (Bretzenheim birt.), Homonna (Csáky birt.), Nagymihály (Sztáray birt.), Bánóc (Bánóczy birt.), Dobra (Haller birt.), Sztropkó (Pethő birt.), Varannó (Haller, Barkóczy, Pethő birt.). Arad vm.: Ó-Arad (sz. kir. város), Simánd (közbirtokosok). Békés vm.: Szentandrás (Horváth, Kürthy, Rudnyánszky birt.), Csaba (Beliczay, Simay birt.). Bihar vm.: Nagyvárad (püspöki város), Mezőtelegd (Haller, Korniss, Ugray birt.), Álmosd (Zsombory, Kölcsey, Chernél, Kazinczy birt.), Berettyóújfalu (Esterházy birt.), Sámson (Budaházy, Revitzky birt.), Vértes (Papszász, Derzsi, Magyari birt.). Csanád vm.: Makó (csanádi püspöki birt.). Csongrád vm.: Szeged (sz. kir. város), Szentes (Károlyi birt.). Krassó vm.: Lugos (kamara birt.). Máramaros vm.: Ökörmező (kamara birt), Hidegpatak (Teleki, Perényi birt.), Priszlop (Pogány, Ilosvay birt.), Bedő (közbirtokosok), Herincse (u. azok), Szeklince (u. azok), Urmező (u. azok), Nagysziget (korona birt.), Kabalapatak (kincstári birt), Karácsonyfalva (Pogány birt.), Szaplonca (Szaplonczay birt.), Barcánfalu (Barcán, Pap birt.), Bártfalu (Kodra, Bátyus birt.), Mojszen (közbirtokosok), Rozavlya (u. azok), Felsővisó (kincstári birt.). Szabolcs vm.: Kisvárda (Esterházy birt.), Gemzse (Károlyi, Dőry birt.), Tass (Esterházy birt.), Nagykálló (Kállay birt.), Nádudvar (Vay, Perényi birt.), Újfehértó (Margittay birt.), Balkány (több birtokos), Bércei (u. azok), Buly (u. azok), Dada (u. azok), Keresztút (Ibrányi, Vay birt), Nyirbátor (Károlyi birt.), Máriapócs (több birtokos). Szatmár vm.: Nagykároly (Károlyi birt.), Mátészalka (több birtokos), Gebe (Teleki birt.), Hodász (Eördögh, Ibrányi birt.), Nyirmedgyes (Teleki birt.), Csenger (Teleki, Károlyi birt.), Mikola (Mikolay, Mándy birt.), Aranyosmedgyes (Teleki, Wesselényi birt), Szinérváralja (Korniss, Vécsey birt.), Apa (u. azok), Felsőfalu (u. azok), Sárközújlak (közbirtokosok). Temes vm.: Nagybecskerek (kamara birt.), Csóka (Marczibányi birt.), Nagykikinda (szabad kerület), Nagyszentmiklós (Nákó birt.). Ugocsa vm.: Nagyszőlős (Perényi birt.), Fancsika (Megyery, Bessenyei birt.), Halmi (Perényi, Haller birt.).Az egyházi birtokok zsidósága. Az egyházi birtokokon is laktak zsidók, helyenként 500-1000 lélekszámban is. Megyék szerint az alábbi egyházi birtokok adtak hajlékot a zsidóknak: Fejér vm.: Füle (veszprémi káptalan), Pákozd (fejérvári káptalan), Nagyperkáta (u. a.). Etyek (u. a.), Sóskút (u. a.). Győr vm.: Bajcs (győri káptalan), Cakóháza (u. a.), Koroncsó (u. a.), Győrsziget (győri püspök), Kajár (szt. Benedek-rend), Ravaszd (szentmártoni főapát). Komárom vm.: Kolos (szentmartoni főapát), Ács (u. a.), Párkány (u. a.), Imől (primás), Marton (u. a.), Udvard (u. a.), Piszke (u. a.). Mosón vm.: Vinden (ciszterciták). Somogy vm.: Szob (esztergomi káptalan), Mernye (piaristák), Toponár (religio fundus), Csepel (veszprémi püspök), Koppány (u. a.), Ácsa (u. a.), Bár (u. a.), Berény (u. a.), Attala (piaristák), Gölle (u. a.), Kiliti (veszprémi káptalan), Ságvár (u. a.), Csököly (veszprémi püspök), Görgeteg (u. a.), Benedek (raposfői prépost). Sopron vm.: Szany (győri püspök), Farad (csornai prépost), Vásárfalu (u. a.), Csorna (u. a.), Keresztur (u. a.). Tolna vm.: Szántód (veszprémi püspök). Vas vm.: Szombathely (szabad püspöki város), Ó-Perént (szombathelyi püspök), Pápóc (szombathelyi káptalan), Szentpéter (u. a.), Szentmiklósfa (győri püspök). Veszprém vm.: Veszprém (püspöki város), Hajmáskér (veszprémi püspök), Kislőd (u. a.), Városlőd (u. a.), Siófok (veszprémi káptalan), Fokszabadi (u. a.), Rátót (u. a.), Nagytevel (a zirci apát), Vanyola (szombathelyi szeminárium), Somhegypuszta (Szt. Benedekrend), Tüskevár (győri püspök), Kis-Jenő (u. a.). Zala vm.: Sümeg (veszprémi püspök), Tapolca (u. a.), Apáti (u. a.), Barsi (u. a.), Kálla (u. a), Prága (u. a.), Tagyon (u. a.), Páhok (u. a.), Alsódörgicse (piaristák), Kékkút (u. a.), Lovas (veszprémi káptalan), Merenye (u. a.), Zalaegerszeg (szombathelyi püspök), Nova (u. a.). Bács vm.: Bács (kalocsai érsek). Esztergom vm.: Párkány (esztergomi érsek), Nagyölyved (primás). Liptó vm.: Szent-Mária (besztercei káptalan). Nógrád vm.: Bércei (váci káptalan). Nyitra vm.: Lehota (nyitrai káptalan), Pereszlény (budai prépost), Szili (nyitrai püspök), Cabaj (u. a.), Zalka u. a.), Cétény (esztergomi érsek), Kiskér (u. a.), Nyitra (püspöki város). Pozsony vm.: Szerdahely esztergomi érsek). Abaúj vm.: Apáti (egri káptalan), Idrány (jászói prépost), Nyésta (u. a.), Prépost (u. a.). Borsod vm.: Csaba (munkácsi püspök). Szepes vm.: Ófalu (eperjesi g. k. püspök), Királyhelmec (leleszi prépost), Szt.-Mária (kassai püspök), Kolbászé (eperjesi püspök). Bihar vm.: Nagyvárad (püspöki város), Belényes (nagyváradi görög kat. püspök). Csanád vm.: Makó (csanádi püspök).Népszámlálás. Az első rendszeres népszámlálást 1869. hajtották végre és azt minden tízedik évben azóta törvényes rendelkezés alapján megismételték. E sorozatos népszámlálások szerint 1869: 553.641, 1880: 638.314, 1890: 730.342, 1900: 846.254, 1910: 938.458, Nagy-Magyarországon, a mai területen ugyanez évben 471.355, 1920:473.310, 1925: 477.003 zsidó lakosa volt az országnak. A részletes kimutatások az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján készültek. (A statisztikai részt l. bővebben Magyarországnál). V. ő. Kohn S., «A zsidók története Magyar országon». Venetianer, «A magyar zsidóság története».


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5515. címszó a lexikon => 1001. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15515.htm

CÍMSZÓ: Zsidó községek

SZÓCIKK: Zsidó községek. Az Árpád házi királyok alatt a zsidók az ország legkülönbözőbb részeit lakták. Hiteles tudósítások és egykorú okiratok szerint jelentős számban éltek zsidók Komáromban, Tatán, Vasvárban, Pozsonyban, Budán, Óbudán, Esztergomban, Trencsénben, Nyitrán és Sopronban. A falvaknak is voltak zsidó lakóik, mint ahogy biztos tudomásunk van arról, hogy a Nyitrától egy órányira fekvő Üregh Irek faluban is laktak zsidók. Amikor Magyarországon a városi élet még teljesen fejletlen volt, a zsidók is szétszórtan éltek az országban. A tulajdonképpeni községek az 1000. év után keletkeztek és a rabló hadjáratok megszűntével, mikor a külföldi zsidó kereskedők is bemerészkedtek, indult meg a kereskedelmi élet. Az ilyen kereskedelmi gócpontokban keletkeztek az első Zs. Eddig a zsidók csak vallási szertartásokhoz jöttek össze, mivel a hittörvények szerint legalább, tíz férfinek kell jelen lenni a szertartások végzésénél. A zsidó közösség első megindítója mindenképpen maga a vallás volt. Az első zsidó község, amelyről tudunk, az akkori kereskedelmi forgalom középpontjába esett. Ez az 1050 körüli Esztergomban lehetett csak, mert a feljegyzésekben a Duna jobbpartján fekvő községként szerepel. Már ekkor volt ott a zsidóknak közjótékonysági pénztáruk és az ehhez szükséges szervezet. Zsinagógájuk is volt, amelyben rendes istentiszteletet tartottak szombatonként. A zsinagógában tartotta üléseit a Bészdin is, a zsidó törvényszék. Fennmaradt okirat szerint Esztergomban ekkor már zsidó negyed is volt, ahol azonban nemcsak zsidók laktak, mert az említett okirat is éppen felemlít több olyan házat, amelyeknek keresztény lakói és tulajdonosai voltak. Sopronban, ahol jóval később külön zsidó-utcában laktak a zsidók, 1379. még szétszórtan élnek a város minden utcájában, ahogy ez kiderül az akkori telekkönyvből. A Zs.-ben, főleg a nagyobbakban, ekkor már mindenütt állott a község zsinagógája, volt rituális női fürdő és minden valószínűség szerint temetkezési szentegylet. A Zs.-nek temetőik is voltak. A legrégibb zsidó sírkő, amit Magyarországon találtak, 1340-ből, Nagyszombatból való. A zsidó intézmények mindenesetre kezdetlegesek lehettek, ahogy az az egykorú külföldi feljegyzésekből kitűnik. A legrégibb községek közé tartozik Buda és Pozsony is, ez utóbbiban 1335. már új zsinagógát kellett építeni. Valószínűleg Nagyszombaton és Nyitrán is. 1382-88 közt Erzsébet királynénak egyik levele öt zsidó községet említ: Budát, Pozsonyt, Sopront, Nagyszombatot és Székesfehérvárt. Ezek azonban csak a királyi városok voltak, ahol a kincstárhoz tartozó zsidók laktak. Székesfehérvár elöljárói 1406-ig több ízben intézték a zsidóság országos ügyeit. Ezt a szerepet később a pozsonyi, soproni, majd a budai község vette át és 1450 körül végleg a zsidó ügyek centruma lett, mert Budán kapott elhelyezést a rendkívüli jogokkal felruházott zsidó prefektura l. Zsidó prefektura . Az említett városokon kívül is voltak még Zs., részben a többi királyi városban, részben pedig olyan várakban, városokban, vagy birtokokon, amelyeknek volt zsidótartási joguk. Ilyen volt az érsek főhatósága alá tartozó Esztergom, aztán Óbuda, Tata, Kőszeg, Kismarton és Győr. Voltak ezeknél kisebb községek is, mint Nagymartonban, Kaboldon, Bazinban és valószínűleg Szt.-Mártonban, Galgócon és Verbón. Kevés zsidó lakott Nyitrán és Trencsénben. Kassán már többen laktak. A mohácsi vész idején alaposan megcsappant a budai község lakóinak száma, amely pedig e tekintetben első helyen állott. A törökök hírére, a Mendel-család példáját követve, igen sokan megszöktek. Egykorú tudósítások szerint azonban még így is 2500 azoknak a zsidóknak a száma, akiket a törökök Budáról Törökországba hurcoltak. Ebbe ugyan beleszámítódnak azok a zsidók is, akiket Esztergomból Budára hurcoltak a törökök. Az esztergomi község ezidőben négy-, legfeljebb nyolcszáz lélekből állott és ezek közül kétszázat, vagy négyszázat vittek a törökök Budára. A budai zsidóság száma a mohácsi vész előtt minden valószínűség szerint kétezer ötszáz lehetett. Ezt a feltevést megerősíti egy a mohácsi vész után megjelent tudósítás. Sopron zsidó lakossága 5-600 lehetett. Ha az 1517. kivetett taxának az adókulcsát vesszük figyelembe és felszámítjuk azon községek lakóit, amelyeket ismerünk, a nagyobbak létszámát községenként nyolszáznak, a középnagyságúakét ötszáznak, a kisebbekét kétszáznak véve, külön számítva Budát a maga háromezer lakosával és azon községek lakóit, amelyeket nem ismerünk, úgyszintén az Erdélyben szétszórtan élő és a földesurak birtokain lakó zsidókat, akkor hozzávetőlegesen megállapíthatjuk, hogy a zsidók száma ezidőben húszezer körül lehetett. A mohácsi vész utáni idők. A mohácsi vész utáni időkben a Zs. élete sok változáson ment át, mert a zsidók szívesebben laktak a török hódoltság területein, ahol személyi biztonságban és a legteljesebb vallási szabadságban élhettek. Így igen természetesnek tűnik fel, ha a zsidók igyekeztek elkerülni azokról a részekről, ahol 1551 óta I. Ferdinánd rájuk kényszerítette ismét a sárga foltot l. Sárga gyűrűs folt . A törökök kiűzetése után I. Lipót Kolonics érsek tanácsára kiűzte a zsidókat a királyi városokból, 1693. pedig elrendelte, hogy a bányavárosok kerületében csak hétmérföldnyi távolságban telepedhessenek meg. Ennek a rendeletnek az alapja valószínűleg a besztercebányai tanácsnak az az 1582. kiadott rendelete, hogy a város körletében senki, nemcsak zsidó, ne árulhasson bort, marhát, vasat, gabonát. Zavartalanul egyedül a földesúri birtokokon maradtak meg. A városokból kiszorított zsidók a falvakban húzódtak meg, ahonnan csak ideiglenes tartózkodásra mehettek be a városokba, a bányavárosokat pedig egyáltalán nem kereshették fel. Kassán most már 1840-ig nem is lakott zsidó, csak Rozgonyból látogatták a vásárokat. Esterházy Pál herceg 1690. Kismartonban telepített le zsidókat s a szabadkereskedelmen és iparon kívül vallásszabadságot is biztosított a számukra. Egy 1736. keltezett pozsonyi összeírási lajstrom, amely a zsidó lakosság származási helyét is megjelöli, 59 családnál feltünteti, hogy a Pálffy-birtokról kerültek Pozsonyba, amely a Schlossberg Zuckermandl külvárosával együtt, valamint Bazin és Modor városokkal Pálffy-birtok volt. Egy 1735-ből való országos adóösszeírás a szabad királyi városokon kívül harminc vármegyének zsidó lakosságáról ad kimutatást. A szabad királyi városok, amelyek nagyrészt földesúri birtokok voltak és ahol a XVIII. sz. elején is laktak zsidók : Bártfa, Bazin, Buda, Kismarton, Kőszeg, Modor, Pozsony, Szakolca, Szatmár-Németi, Szentgyörgy és Trencsén. A lajstrom meglehetősen hiányos, mert nincs benne Erdély és a Temesköz, hiányzik Baranya, Heves, Nógrád, Túróc, Torna, Ung, Csanád, Csongrád, Szatmár és Toron tál vármegye, ahol pedig kétségtelenül laktak zsidók. Felületesek a feltüntetett adatok is, így Szatmár megyéből csak Szatmárnémetit említi a kimutatás 17 lélekszámmal, holott ismeretes, hogy Károlyi Sándor kurucgenerális már 1724. Pozsonyból küldetett rabbit a nagykárolyi zsidóknak, akiknek tíz évvel az összeírás előtt már jelentős lélekszámú hitközségük volt. Abaújszántót egyetlen lélekszámmal sem említi a kimutatás, pedig az ottani szentegyletnek egy 1790-ből fennmaradt jegyzőkönyve említi a hitközség régi és megtelt temetőjét, amiből következtetni lehet a község népességére. Nagykállóról sincs kimutatás, amely pedig 1700 körül a Szabolcs-megyei zsidóság központja volt, élén a megyei főrabbival. Heves, Liptó és Somogy megyéket csak 1-2 helységgel említi. E kimutatás szerint a harminc vármegyében 11,621 zsidó lakott. Az említett hiányok figyelembevétele mellett még megközelítőleg sem lehet megállapítani, hogy a XVIII. sz. elején mennyi volt az ország lakossága. A kimutatás szerint megyénként, községek szerint a következőképen oszlottak meg a zsidók: Abaúj vm. 28 községében, Arad 3, Árva 3, Bács 3, Békés 1, Bereg 37, Bihar 3, Borsod 19, Esztergom 4, Fejér 10, Győr 9, Heves 2, Komárom 10, Liptó 1, Mosón 9, Nyitra 57, Pest-Pilis-Solt 12, Pozsony 75, Sáros 55, Somogy 1, Sopron 7, Szepes 2, Tolna 12, Trencsén 45, Ugocsa 16, Vas 18, Veszprém 15, Zala 7, Zemplén 74 községében éltek zsidók. Hitközségi gyülekezeteket alkottak: Arad, Alsókubin, Baja, Petrovác, Bilke, Bihar-Szőllős, Borsod-Csaba, Miskolc, Ónod, Bátorkesz, Lovasberény, Moór, Gyöngyös, Bagotta, Komárom, Tata, Liptószentmiklós, Boldogasszony, Gáta, Köpcsény, Oroszvár, Rajka, Csejte, Galgóc, Holics, Kosztolány, Lubina, Miava, Ó-Tura, Pöstyén, Rovenszko, Sasvár, Szakolca, Szenic, Szobotist, Vágújhely, Verbó, Vittenc, Aszód, Buda, Isaszeg, Óbuda, Zsámbék, Alsókorompa, Bazin, Cseklész, Cseszle, Ciffer, Gajár, Galánta, Királyfa, Nagymagyar, Pozsony, Stomfa, Szempc, Szentgyörgy, Szentjános, Szered, Dunaszerdahely, Tejfalu, Zboró, Kabold, Kismarton, Lajtaújfalu, Lakompak, Nagymarton, Németkeresztúr, Szatmár-Németi, Nagykároly, Kozelec, Hunfalu, Ozora, Paks, Trencsén-Baán, Beckó, Bosác, Dezser, Dubnic, Felsőozor, Illava, Nagybittse, Nemespodhrag, Ruttka, Pucho, Rajec, Teplic, Trencsén, Tiszaújlak, Körmend, Rohonc, Városszalónak, Nagyvázsony, Pápa, Keszthely, Szentgrót, Bodrogkeresztúr, Mád, Nagymihály, Sátoraljaújhely, Tolcsva zsidó lakosai. A kimutatásban szereplő harminc megye zsidó lakosai, a hitközségek alkalmazásában lévő rabbikon, tanítókon, sámmeszeken és saktereken kívül, foglalkozások szerint a következőképpen oszlottak meg: árendások,borbélyok,fuvarosok, szállítók, gombkötők,hamuzsírfőzök, kékfestők, korcsmárosok, könyvkötők, mészárosok, pálinkafőzők, szabók, szűcsök, takácsok, tímárok üvegesek, boltosok és házalók. A kimutatás származásrovata szerint a 11,621 zsidó lakos 2531 családfenntartója közül 885 vallotta magát magyarországi születésűnek, tehát a XVIII. sz. elején harminc vármegye zsidó lakosainak 35-31 százaléka magyar-zsidó volt. Noha országos viszonylatban ez a kimutatás igen hiányos és nehéz belőle általános képet alkotni, mégis tekintve az ország állapotát és a régebbi nagyarányú nem-zsidó idegen letelepüléseket, valószínűnek látszik, hogy az ország összlakosságának 35 százaléka nem igen vallhatta volna magát magyar származásúnak. Ez a 35 százalék magyar-zsidó kétségtelenül beszélt is magyarul, ami a XVIII. sz. elején még érdemszámba is mehet, ha tekintetbe vesszük, hogy kétszáz év múlva az 1910-iki népszámlálásnál, kivévén a törvényhatósági joggal felruházott városokat, a vármegyei összlakosság közül az egész országban csak 44,9 százalék vallotta magát magyar anyanyelvűnek, míg a zsidó összlakosságnak 76,89 százaléka volt magyar anyanyelvű. Az 1735-38 között történt összeírás szerint a 2531 magyar zsidó családfő mellett szerepel 961 morva, 77 cseh és 133 egyéb osztrák tartománybeli zsidó családfő. Ezek 1726 után jöttek az országba, mivel III. Károly császár, hogy kisebbítse az osztrák tartományokban a zsidók számát, elrendelte, hogy minden zsidó családból csak egy férfi nősülhet, így a nősülendő ifjak Magyarországba vándoroltak és itt alapítottak családot. A kimutatott 43-31 százalék magyar zsidó számaránya javul, ha tekintetbe vesszük, hogy a kimutatás csak a családfők származását tartotta nyilván. Viszont legalább 77 százalékra emeli a magyar származású zsidók arányszámát az, ha tekintetbe vesszük, hogy az említett cseh-morva stb. betelepült zsidók magyar-zsidó asszonyokat vettek nőül és a magyar miliőben nevelt családtagok is magyarországi születésűek voltak. A kimutatott harminc vármegye közt szerepelnek a nemzetiségi vidékek és hogy ennek ellenére is ilyen kedvező a magyar zsidóság arányszáma, illetve a zsidó lakosság magyarságának ereje, joggal lehet következtetni a kimutatásban nem szereplő színmagyar vármegyék zsidó lakosságának magyarságára, amely ott csak fokozottabb lehetett. II. József korában 1785. megtartott népszámlálás 75,000 zsidó lakost mutatott ki. Általános statisztika. A XIX. sz.-beli országos népességi statisztikára vonatkozólag két könyv ad részletes útbaigazítást, az egyik Ludovicus Nagy, Notitiae, Politico-Geographico Statisticae inclyli regni Hungariae Budae 1828 , a másik Fényes Elek, Magyarországnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapota statisztikai és geographiai tekintetben I-VI. k., Pest 1836-40 c. munkája. Az előbbi adatai 1825-ből valók, az utóbbi adatai pedig 1830-tól kezdve kerültek feldolgozás alá. Adataik számos helyen egyeznek egymással, másutt eltérések észlelhetők, amit a rövid évtized alatt észlelhető népmozgalmi jelenség megmagyaráz. A két statisztika megegyezik abban, hogy e korszak idején Pest-Pilis-Solt vármegye következő városaiban nem lakott zsidó: Kalocsán, Cegléden, Dunavecsén, Gödöllőn, Nagykátán, Soroksáron és Visegrádon. Nagykőrösön Nagy szerint ugyancsak nem lakott zsidó, Fényes szerint viszont 237 lélekszámuk volt. Kétségtelenül Fényes adata a helyes, mert a Nemzeti Múzeum könyvtárában megtalálható Krakauer Salamonnak 1818. Pesten megjelent Predikátziója, amit a nagykőrösi újonnan épült templom felszentelésekor tartott. Jelentős eltérés van a Bars és Hontmegyék két statisztikája között. Fényes szerint az előbbiben nem lakott zsidó, míg Nagy néhány évvel előbb 41 zsidó lakost számolt össze, az. utóbbiban Fényes 17 zsidó lélekszámról tesz említést, míg Nagy egyről sem. Ez a két megye bányakerület volt és ott a törvény szerint zsidó nem lakhatott, bár meglehet, hogy néhány család mégis megkísérelte a letelepedést. A két könyv itt-ott eltérő adatai ellenére is nagyvonásokban áttekinthető képet ad az 1840-et megelőző állapotokról. Fényes szerint a szorosan vett Magyarországon lakott: A dunántúli kerületben 1.993,975 összlakosság közt 42,244 zsidó; a dunamelléki kerületben 2.594,541 összlakosság közt 73,268 zsidó; a tiszamelléki kerületben 1.690,614 összlakosság közt 50,537 zsidó,- a tiszántúli kerületben 2.392.597 összlakosság közt 36,827 zsidó. 1830 körül tehát 8.671,727 összlakosság közt 202,876 zsidó élt, ami 2-34 százalék arányszámnak felel meg. Fényes Elek számítása szerint 1842. már 241,632 zsidó lakosa, volt az országnak. Zsidók a földesúri birtokokon. A zsidó lakosság nem a városokban, hanem a földesúri birtokokon oszlott meg. Alább következnek azok a helységek, amelyeken legalább száz zsidó lélek lakott. Baranya vm.: Dárda Esterházy birtok . Fejér vm.: Moór Lamberg, Lussinszky birt. , Csór Marich birt. , Cece Szluha, Forster birt. , Bogárd és Tinódpuszták Huszár, Mészöly, Pázmándy birt , Lovasberény Cziráky birt. , Felcsút Pázmándy birt. , Kajaszószentpéter Andrássy, Szentpéteri, Szeless birt . Győr vm.: Beri Gyapaly, Zmeskál birt. , Enese Enesey birt. , Győrsziget Győri püspöki birt. , Gyömörő Esterházy birt. , Felpéc Tóth, Bozzay birt. , Téth Bézsán, Noszlopy, Kisfaludy birt. , Asszonyfa Hollóssy, Sidó birt. . Komárom vm.: Bagotta Ordódy birt. , Csúz Vég, Halasy birt. , Ács Lichtenstein, szentmártoni főapát birt. . Mosón vm. Boldogasszony Esterházy birt. , Köpcsény Esterházy birt. Oroszvár Zichy birt , Gátha Esterházy birt. . Somogy vm.: Nemesvid Festetich birt. , Toponár religio fundus , Bajom Széchenyi birt. , Szili Hunyady birt. , Tab Lengyel, Mérey birt. , Szigetvár Czindery birt. , Gige Somssich birt . Sopron vm.: Kabold Esterházy birt. , Németkeresztúr u. a. , Nagymarton u. a. , Lakompak u. a. , Beled Cziráky, Esterházy, Potyondy birt. , Farád csornai prépost birt. . Tolna vm.: Paks Rudnyánszky, Korniss, Vigyázó birt. , Bölcske Tahy birt. , Fadd Festetich birt. , Hőgyész Apponyi birt. , Gyönk Magyari, Kossá, Vizsolyi birt. , Bonyhád Perczel birt. , Tevel Dőry birt. . Vas vm.: Rohonc Batthyány birt. , Szalónak u. a. , Németújvár u. a. , Muraszombat u. a., Szapáry birt. , Hidvég Bertha, Varga birt , Körmend Batthyány birt. , Vasvár Festetich birt. , Jánosháza Zichy birt. . Veszprém vm.: Palota Zichy birt. , Veszprém püspöki város , Szilasbalhás Kenesey, Pázmándy birt , Csajág vallási kincstár , Balatonkajár Zichy, Révay, Batthyány birt. , Király-Szabadja nemes falu , Pápa Esterházy, Károlyi birt. , Csögle Barcza, Pethő birt. , Noszlop Noszlopy birt. . Zala vm.: Kővágóörs közbirtokosok , Csabrendek közbirtokosok , Keszthely Festetich birt. , Szentgrót Batthyány birt. , Mihályi a Dóczy, Forintos birt. , Nagykanizsa Batthyány birt. , Pacsa Festetich, Inkey birt. , Zalaegerszeg szombathelyi püspöki birt. , Zalalövő közbirtokosok , Csáktornya Festetich birt. . Árva vm.: Námesztó árvai uradalom , Turdossin u. a. , Alsókubin u. a. . Bács vm.: Szabadka kir. város , Újvidék kir. város , Zombor kir. város , Baja Grassalkovich birt. , Bezdán kamara birt. , Jankovác Orczy birt. , Zenta kamara birt. , Ada u. a. , Petrovoszello u. a . Esztergom vm.: Uny Simonsich, Miskey birt. , Báttaszék Pálffy birt. , Esztergom kir. város . Liptó vm.: Liptószentmiklós Pongrác birt. . Nógrád vm.: Szécsény Forgács, Losonczy, Szemere birt. , Becske Prónay birt. , Csécse Gyürky, Plathy, Almássy birt. , Balassagyarmat Balassa, Zichy birt. , Alsópetény Szurcsányi, Somogyi birt. , Penc Prónay, Podmanitzky birt. , Szügy Prónay, Szerémy birt. . Nyitra vm.: Szakolca kir. város , Egbell kir. birt , Holics u. a. Sándorfa u. a. , Sasvár u. a. , Szénásfalu Nyáry, Amade birt. , Popudin kir. birt , Verbőc berencsi uradalom , Brezova Révay, Mednyánszky, Zay, Csáky birt. , Csejte u. a. , Galgóc Erdődy birt. , Kosztolán csejtei uradalom , Miava u. a. , Pöstyén Erdődy birt. , Vágújhely csejtei uradalom , Verbo u. a. , Vittenc Erdődy birt. , Nagytapolcsány Traun birt. , Nagyjác több birtokos , Zsámbokrét Simonyi birt. , Bosány Bossányi birt , Nyitra püspöki város , Ürmény Hunyady, Forgács birt. , Báb Zichy birt. , Cabaj nyitrai püspöki birt. , Emőke közbirtokosok , Kiskér esztergomi érsek , Párutca közbirtokosok , Szelőce Hunyady birt. , Vecse közbirtokosok . Pozsony vm.: Bazin sz. kir. város , Pozsony sz. kir. város , Pozsony-Váralja Pálffy birt. , Cseszte u. a. , Cajla u. a. , Rété közbirtokosok , Ciffer Zichy birt. Nádas Motesitzky birt. , Galantha Esterházy birt. , Szered u. a. , Jóka Farkas, Udvarnoky birt. , Nagymagyar Esterházy birt. , Tejfalu Liesznovszky birt. , Szerdahely pozsonyi várkapitányság, Bacsák, Petényi birt. , Gajár Pálffy birt. , Szentjános Batthyány birt , Stomfa Pálffy birt , Burszentmiklós kir. birt. , Detrekő Pálffy birt. , Konyha u. a. , Kukló kir. birt. , Szekula Batthyány birt. . Turóc vm.: Szucsán Nyáry birt. . Trencsén vm.: Trencsén sz. kir. város , Csáca Esterházy birt. , Varin Pongrácz birt , Vágbeszterce Balassa, Szapáry birt. , Bittse Esterházy birt. , Rajec Perényi, Révay Thurzó birt. , Hlinik közbirtokosok , Kotassó Esterházy birt. , Marikova Szapáry birt. , Vrch Tepla Balassa, Szapáry birt. , Dezsér Bakó birt. Beckó Révay, Mednyánszky birt. , Illava Königsegg birt. , Puchó Erdődy, Marczibányi birt. , Bolesso Vietorisz birt. , Luki Marczibányi birt , Bosác Révay, Mednyánszky birt. , Baán Sinai birt. , Ozor Ottlik birt. , Liesznova Révay birt. . Pest vm.: Buda sz. kir. város , Pest sz. kir. város , Ó-Buda koronauradalom, előbb Zichy birt. , Zsámbék koronaurad. , Tétény Paksy birt. , Tinnye Simonsich, Fribeysz, Miskey birt. , Vörösvár Majtényi birt. , Aszód Podmanitzky birt. , Domony Mátyus, Onódy, Bernáth, Perger birt. , Pécel Ráday, Fáy, Szemere birt. , Alberti Almássy birt. , Szügyi Bánffy, Vay birt. , Dabas Halász, Sigray, Kovasóczy birt. , Gyón Halász, Zlinszky birt. , Irsa Irsay birt. , Maglód Lipthay, Fáy birt. , Abony Ürményi, Tallián, Gál, Vigyázó, Benitzky birt. , Nagykőrös Sigray, Beretvás, Halász, Szilassy birt. , Kecskemét Coburg birt. , Bicske Beleznay birt. , Tápiószele Dubravitzky birt. , Izsák Kubinyi, Okolicsányi birt. , Apostag Fáy, Szilassy birt. , Tass Bernáth, Földváry, Madarassy birt. . Abaúj vm.: Rozgony Károlyi, Menczer, Dessewffy birt. , Zsadány Péchy, Orbán birt. , Iskáros Bónis, Csorna birt. , Zujta Balog, Korniss birt. , Nagyida Csáky, Perényi birt. , Szinna Patay, Marjássy, Óváry birt. , Szikszó Csáky, Perényi birt. , Méra Vitéz, Fáy birt. . Gönc Csáky birt , Szántó Bretzenheim birt. , Erdőhorváti u. a. , Korlát közbirtokosok , Kovácsvágás u. azok , Göncruszka Zombori, Bárczay birt. . Bereg vm.: Munkács Schönborn birt. , Beregszász u. a. , Alsó-Verecke u. a. , Mezőkaszony Dolinay, Lónyay birt. . Borsod vm.: Miskolc privil. koronaváros , Csaba munkácsi püspöki birt. , Felsőábrány közbirtokosok , Daróc Okolicsányi, Braskovich birt. , Ernőd Erdődy birt. , Nagy-Mihály Tybold birt. , Szentpéter Erdődy, Szirmay birt. , Kazinc Radvánszky, Kubinyi, Molnár birt. , Szendrő Csáky birt. Heves vm.: Gyöngyös Esterházy, Grassalkovich, Forgács, Wimpffen birt., Pásztó Draskovich, Gyürky S.-né birt. , Heves Szapáry, Szepessy, Bernáth birt. , Verpelét Sztáray, Gosztonyi, Bárczy birt. , Dévaványa Baldachy, Ocskay, Orczy birt. , Tiszafüred Pankotay, Gyulay, Farkas birt. , Tiszabeö közbirtokosok , Csépa u. a. ,Igar u.a. . Sáros vm.: Bártfa sz. kir. város , Berzevice Berzeviczy birt. , Péchújfalu Péchy birt. , Zboró Erdődy, Szirmay birt. , Ladamér u. azok . Szepes vm.: Hunsdorf-Hanuszfalva Okolicsányi, Szirmay, Matyasovszky birt . Ung vm. : Szobránc Buttler, Szemere, Viczmándy birt. ,Eőr közbirtokosok , Jenke Pongrác birt. , Szerednye Mailáth, Ghillányi, Serényi birt. , Minay Minay, Lüley birt. , Ungvár kamara birt. . Zemplén vm.: Bodrogkeresztúr Erdődy birt. , Liszka szepesi püspöki birt. , Mád Erdődy birt. , Sárospatak Bretzenheim birt. , Tállya u. a. , Tarcal kamara birt. , Tolcsva Szirmay birt. , Zombor Andrássy, Erdődy, Orczy birt. , Monok Andrássy birt. , Gálszécs Fischer, Szemere, Puky birt. , Sátoraljaújhely Bretzenheim birt. , Barancs Barkóczy, Szikszay birt. , Csörgő Bretzenheim birt. , Homonna Csáky birt. , Nagymihály Sztáray birt. , Bánóc Bánóczy birt. , Dobra Haller birt. , Sztropkó Pethő birt. , Varannó Haller, Barkóczy, Pethő birt. . Arad vm.: Ó-Arad sz. kir. város , Simánd közbirtokosok . Békés vm.: Szentandrás Horváth, Kürthy, Rudnyánszky birt. , Csaba Beliczay, Simay birt. . Bihar vm.: Nagyvárad püspöki város , Mezőtelegd Haller, Korniss, Ugray birt. , Álmosd Zsombory, Kölcsey, Chernél, Kazinczy birt. , Berettyóújfalu Esterházy birt. , Sámson Budaházy, Revitzky birt. , Vértes Papszász, Derzsi, Magyari birt. . Csanád vm.: Makó csanádi püspöki birt. . Csongrád vm.: Szeged sz. kir. város , Szentes Károlyi birt. . Krassó vm.: Lugos kamara birt. . Máramaros vm.: Ökörmező kamara birt , Hidegpatak Teleki, Perényi birt. , Priszlop Pogány, Ilosvay birt. , Bedő közbirtokosok , Herincse u. azok , Szeklince u. azok , Urmező u. azok , Nagysziget korona birt. , Kabalapatak kincstári birt , Karácsonyfalva Pogány birt. , Szaplonca Szaplonczay birt. , Barcánfalu Barcán, Pap birt. , Bártfalu Kodra, Bátyus birt. , Mojszen közbirtokosok , Rozavlya u. azok , Felsővisó kincstári birt. . Szabolcs vm.: Kisvárda Esterházy birt. , Gemzse Károlyi, Dőry birt. , Tass Esterházy birt. , Nagykálló Kállay birt. , Nádudvar Vay, Perényi birt. , Újfehértó Margittay birt. , Balkány több birtokos , Bércei u. azok , Buly u. azok , Dada u. azok , Keresztút Ibrányi, Vay birt , Nyirbátor Károlyi birt. , Máriapócs több birtokos . Szatmár vm.: Nagykároly Károlyi birt. , Mátészalka több birtokos , Gebe Teleki birt. , Hodász Eördögh, Ibrányi birt. , Nyirmedgyes Teleki birt. , Csenger Teleki, Károlyi birt. , Mikola Mikolay, Mándy birt. , Aranyosmedgyes Teleki, Wesselényi birt , Szinérváralja Korniss, Vécsey birt. , Apa u. azok , Felsőfalu u. azok , Sárközújlak közbirtokosok . Temes vm.: Nagybecskerek kamara birt. , Csóka Marczibányi birt. , Nagykikinda szabad kerület , Nagyszentmiklós Nákó birt. . Ugocsa vm.: Nagyszőlős Perényi birt. , Fancsika Megyery, Bessenyei birt. , Halmi Perényi, Haller birt. .Az egyházi birtokok zsidósága. Az egyházi birtokokon is laktak zsidók, helyenként 500-1000 lélekszámban is. Megyék szerint az alábbi egyházi birtokok adtak hajlékot a zsidóknak: Fejér vm.: Füle veszprémi káptalan , Pákozd fejérvári káptalan , Nagyperkáta u. a. . Etyek u. a. , Sóskút u. a. . Győr vm.: Bajcs győri káptalan , Cakóháza u. a. , Koroncsó u. a. , Győrsziget győri püspök , Kajár szt. Benedek-rend , Ravaszd szentmártoni főapát . Komárom vm.: Kolos szentmartoni főapát , Ács u. a. , Párkány u. a. , Imől primás , Marton u. a. , Udvard u. a. , Piszke u. a. . Mosón vm.: Vinden ciszterciták . Somogy vm.: Szob esztergomi káptalan , Mernye piaristák , Toponár religio fundus , Csepel veszprémi püspök , Koppány u. a. , Ácsa u. a. , Bár u. a. , Berény u. a. , Attala piaristák , Gölle u. a. , Kiliti veszprémi káptalan , Ságvár u. a. , Csököly veszprémi püspök , Görgeteg u. a. , Benedek raposfői prépost . Sopron vm.: Szany győri püspök , Farad csornai prépost , Vásárfalu u. a. , Csorna u. a. , Keresztur u. a. . Tolna vm.: Szántód veszprémi püspök . Vas vm.: Szombathely szabad püspöki város , Ó-Perént szombathelyi püspök , Pápóc szombathelyi káptalan , Szentpéter u. a. , Szentmiklósfa győri püspök . Veszprém vm.: Veszprém püspöki város , Hajmáskér veszprémi püspök , Kislőd u. a. , Városlőd u. a. , Siófok veszprémi káptalan , Fokszabadi u. a. , Rátót u. a. , Nagytevel a zirci apát , Vanyola szombathelyi szeminárium , Somhegypuszta Szt. Benedekrend , Tüskevár győri püspök , Kis-Jenő u. a. . Zala vm.: Sümeg veszprémi püspök , Tapolca u. a. , Apáti u. a. , Barsi u. a. , Kálla u. a , Prága u. a. , Tagyon u. a. , Páhok u. a. , Alsódörgicse piaristák , Kékkút u. a. , Lovas veszprémi káptalan , Merenye u. a. , Zalaegerszeg szombathelyi püspök , Nova u. a. . Bács vm.: Bács kalocsai érsek . Esztergom vm.: Párkány esztergomi érsek , Nagyölyved primás . Liptó vm.: Szent-Mária besztercei káptalan . Nógrád vm.: Bércei váci káptalan . Nyitra vm.: Lehota nyitrai káptalan , Pereszlény budai prépost , Szili nyitrai püspök , Cabaj u. a. , Zalka u. a. , Cétény esztergomi érsek , Kiskér u. a. , Nyitra püspöki város . Pozsony vm.: Szerdahely esztergomi érsek . Abaúj vm.: Apáti egri káptalan , Idrány jászói prépost , Nyésta u. a. , Prépost u. a. . Borsod vm.: Csaba munkácsi püspök . Szepes vm.: Ófalu eperjesi g. k. püspök , Királyhelmec leleszi prépost , Szt.-Mária kassai püspök , Kolbászé eperjesi püspök . Bihar vm.: Nagyvárad püspöki város , Belényes nagyváradi görög kat. püspök . Csanád vm.: Makó csanádi püspök .Népszámlálás. Az első rendszeres népszámlálást 1869. hajtották végre és azt minden tízedik évben azóta törvényes rendelkezés alapján megismételték. E sorozatos népszámlálások szerint 1869: 553.641, 1880: 638.314, 1890: 730.342, 1900: 846.254, 1910: 938.458, Nagy-Magyarországon, a mai területen ugyanez évben 471.355, 1920:473.310, 1925: 477.003 zsidó lakosa volt az országnak. A részletes kimutatások az Országos Statisztikai Hivatal adatai alapján készültek. A statisztikai részt l. bővebben Magyarországnál . V. ő. Kohn S., A zsidók története Magyar országon . Venetianer, A magyar zsidóság története .

15515.ht

CÍMSZÓ Zsid községe

SZÓCIKK Zsid községek A Árpá ház királyo alat zsidó a orszá legkülönbözőb részei lakták Hitele tudósításo é egykor okirato szerin jelentő számba élte zsidó Komáromban Tatán Vasvárban Pozsonyban Budán Óbudán Esztergomban Trencsénben Nyitrá é Sopronban falvakna i volta zsid lakóik min ahog bizto tudomásun va arról hog Nyitrátó eg órányir fekv Üreg Ire faluba i lakta zsidók Amiko Magyarországo város éle mé teljese fejletle volt zsidó i szétszórta élte a országban tulajdonképpen községe a 1000 é utá keletkezte é rabl hadjárato megszűntével miko külföld zsid kereskedő i bemerészkedtek indul me kereskedelm élet A ilye kereskedelm gócpontokba keletkezte a els Zs Eddi zsidó csa vallás szertartásokho jötte össze mive hittörvénye szerin legalább tí férfine kel jele lenn szertartáso végzésénél zsid közössé els megindítój mindenképpe mag vallá volt A els zsid község amelyrő tudunk a akkor kereskedelm forgalo középpontjáb esett E a 105 körül Esztergomba lehetet csak mer feljegyzésekbe Dun jobbpartjá fekv községkén szerepel Má ekko vol ot zsidókna közjótékonyság pénztáru é a ehhe szüksége szervezet Zsinagógáju i volt amelybe rende istentisztelete tartotta szombatonként zsinagógába tartott ülései Bészdi is zsid törvényszék Fennmarad okira szerin Esztergomba ekko má zsid negye i volt aho azonba nemcsa zsidó laktak mer a említet okira i éppe felemlí töb olya házat amelyekne keresztén lakó é tulajdonosa voltak Sopronban aho jóva későb külö zsidó-utcába lakta zsidók 1379 mé szétszórta élne váro minde utcájában ahog e kiderü a akkor telekkönyvből Zs.-ben főle nagyobbakban ekko má mindenüt állot közsé zsinagógája vol rituáli nő fürd é minde valószínűsé szerin temetkezés szentegylet Zs.-ne temetői i voltak legrégib zsid sírkő ami Magyarországo találtak 1340-ből Nagyszombatbó való zsid intézménye mindenesetr kezdetlegese lehettek ahog a a egykor külföld feljegyzésekbő kitűnik legrégib községe köz tartozi Bud é Pozson is e utóbbiba 1335 má ú zsinagógá kellet építeni Valószínűle Nagyszombato é Nyitrá is 1382-8 köz Erzsébe királynéna egyi level ö zsid községe említ Budát Pozsonyt Sopront Nagyszombato é Székesfehérvárt Eze azonba csa király városo voltak aho kincstárho tartoz zsidó laktak Székesfehérvá elöljáró 1406-i töb ízbe intézté zsidósá országo ügyeit Ez szerepe későb pozsonyi soproni maj buda közsé vett á é 145 körü végle zsid ügye centrum lett mer Budá kapot elhelyezés rendkívül jogokka felruházot zsid prefektur l Zsid prefektur A említet városoko kívü i volta mé Zs. részbe több király városban részbe pedi olya várakban városokban vag birtokokon amelyekne vol zsidótartás joguk Ilye vol a érse főhatóság al tartoz Esztergom aztá Óbuda Tata Kőszeg Kismarto é Győr Volta ezekné kiseb községe is min Nagymartonban Kaboldon Bazinba é valószínűle Szt.-Mártonban Galgóco é Verbón Kevé zsid lakot Nyitrá é Trencsénben Kassá má többe laktak mohács vés idejé alaposa megcsappan buda közsé lakóina száma amel pedi tekintetbe els helye állott törökö hírére Mendel-csalá példájá követve ige soka megszöktek Egykor tudósításo szerin azonba mé íg i 250 azokna zsidókna száma akike törökö Budáró Törökországb hurcoltak Ebb ugya beleszámítódna azo zsidó is akike Esztergombó Budár hurcolta törökök A esztergom közsé ezidőbe négy- legfeljeb nyolcszá lélekbő állot é eze közü kétszázat vag négyszáza vitte törökö Budára buda zsidósá szám mohács vés előt minde valószínűsé szerin kéteze ötszá lehetett Ez feltevés megerősít eg mohács vés utá megjelen tudósítás Sopro zsid lakosság 5-60 lehetett H a 1517 kivetet taxána a adókulcsá vesszü figyelemb é felszámítju azo községe lakóit amelyeke ismerünk nagyobba létszámá községenkén nyolszáznak középnagyságúaké ötszáznak kisebbeké kétszázna véve külö számítv Budá mag háromeze lakosáva é azo községe lakóit amelyeke ne ismerünk úgyszinté a Erdélybe szétszórta él é földesura birtokai lak zsidókat akko hozzávetőlegese megállapíthatjuk hog zsidó szám ezidőbe húszeze körü lehetett mohács vés után idők mohács vés után időkbe Zs élet so változáso men át mer zsidó szívesebbe lakta törö hódoltsá területein aho személy biztonságba é legteljeseb vallás szabadságba élhettek Íg ige természetesne tűni fel h zsidó igyekezte elkerüln azokró részekről aho 155 ót I Ferdinán ráju kényszerített ismé sárg folto l Sárg gyűrű fol törökö kiűzetés utá I Lipó Kolonic érse tanácsár kiűzt zsidóka király városokból 1693 pedi elrendelte hog bányavároso kerületébe csa hétmérföldny távolságba telepedhessene meg Enne rendeletne a alapj valószínűle besztercebánya tanácsna a a 1582 kiadot rendelete hog váro körletébe senki nemcsa zsidó n árulhasso bort marhát vasat gabonát Zavartalanu egyedü földesúr birtokoko maradta meg városokbó kiszorítot zsidó falvakba húzódta meg ahonna csa ideiglene tartózkodásr mehette b városokba bányavárosoka pedi egyáltalá ne kereshetté fel Kassá mos má 1840-i ne i lakot zsidó csa Rozgonybó látogattá vásárokat Esterház Pá herce 1690 Kismartonba telepítet l zsidóka szabadkereskedelme é iparo kívü vallásszabadságo i biztosítot számukra Eg 1736 keltezet pozsony összeírás lajstrom amel zsid lakossá származás helyé i megjelöli 5 családná feltünteti hog Pálffy-birtokró kerülte Pozsonyba amel Schlossber Zuckermand külvárosáva együtt valamin Bazi é Modo városokka Pálffy-birto volt Eg 1735-bő val országo adóösszeírá szaba király városoko kívü harmin vármegyéne zsid lakosságáró a kimutatást szaba király városok amelye nagyrész földesúr birtoko volta é aho XVIII sz elejé i lakta zsidó Bártfa Bazin Buda Kismarton Kőszeg Modor Pozsony Szakolca Szatmár-Németi Szentgyörg é Trencsén lajstro meglehetőse hiányos mer ninc benn Erdél é Temesköz hiányzi Baranya Heves Nógrád Túróc Torna Ung Csanád Csongrád Szatmá é Toro tá vármegye aho pedi kétségtelenü lakta zsidók Felületese feltüntetet adato is íg Szatmá megyébő csa Szatmárnémeti említ kimutatá 1 lélekszámmal holot ismeretes hog Károly Sándo kurucgeneráli má 1724 Pozsonybó küldetet rabbi nagykároly zsidóknak akikne tí évve a összeírá előt má jelentő lélekszám hitközségü volt Abaújszántó egyetle lélekszámma se említ kimutatás pedi a ottan szentegyletne eg 1790-bő fennmarad jegyzőkönyv említ hitközsé rég é megtel temetőjét amibő következtetn lehe közsé népességére Nagykállóró sinc kimutatás amel pedi 170 körü Szabolcs-megye zsidósá központj volt élé megye főrabbival Heves Lipt é Somog megyéke csa 1- helységge említi kimutatá szerin harmin vármegyébe 11,62 zsid lakott A említet hiányo figyelembevétel mellet mé megközelítőle se lehe megállapítani hog XVIII sz elejé menny vol a orszá lakossága kimutatá szerin megyénként községe szerin következőképe oszlotta me zsidók Abaú vm 2 községében Ara 3 Árv 3 Bác 3 Béké 1 Bere 37 Biha 3 Borso 19 Esztergo 4 Fejé 10 Győ 9 Heve 2 Komáro 10 Lipt 1 Mosó 9 Nyitr 57 Pest-Pilis-Sol 12 Pozson 75 Sáro 55 Somog 1 Sopro 7 Szepe 2 Toln 12 Trencsé 45 Ugocs 16 Va 18 Veszpré 15 Zal 7 Zemplé 7 községébe élte zsidók Hitközség gyülekezeteke alkottak Arad Alsókubin Baja Petrovác Bilke Bihar-Szőllős Borsod-Csaba Miskolc Ónod Bátorkesz Lovasberény Moór Gyöngyös Bagotta Komárom Tata Liptószentmiklós Boldogasszony Gáta Köpcsény Oroszvár Rajka Csejte Galgóc Holics Kosztolány Lubina Miava Ó-Tura Pöstyén Rovenszko Sasvár Szakolca Szenic Szobotist Vágújhely Verbó Vittenc Aszód Buda Isaszeg Óbuda Zsámbék Alsókorompa Bazin Cseklész Cseszle Ciffer Gajár Galánta Királyfa Nagymagyar Pozsony Stomfa Szempc Szentgyörgy Szentjános Szered Dunaszerdahely Tejfalu Zboró Kabold Kismarton Lajtaújfalu Lakompak Nagymarton Németkeresztúr Szatmár-Németi Nagykároly Kozelec Hunfalu Ozora Paks Trencsén-Baán Beckó Bosác Dezser Dubnic Felsőozor Illava Nagybittse Nemespodhrag Ruttka Pucho Rajec Teplic Trencsén Tiszaújlak Körmend Rohonc Városszalónak Nagyvázsony Pápa Keszthely Szentgrót Bodrogkeresztúr Mád Nagymihály Sátoraljaújhely Tolcsv zsid lakosai kimutatásba szerepl harmin megy zsid lakosai hitközsége alkalmazásába lév rabbikon tanítókon sámmeszeke é saktereke kívül foglalkozáso szerin következőképpe oszlotta meg árendások,borbélyok,fuvarosok szállítók gombkötők,hamuzsírfőzök kékfestők korcsmárosok könyvkötők mészárosok pálinkafőzők szabók szűcsök takácsok tímáro üvegesek boltoso é házalók kimutatá származásrovat szerin 11,62 zsid lako 253 családfenntartój közü 88 vallott magá magyarország születésűnek tehá XVIII sz elejé harmin vármegy zsid lakosaina 35-3 százalék magyar-zsid volt Noh országo viszonylatba e kimutatá ige hiányo é nehé belől általáno képe alkotni mégi tekintv a orszá állapotá é régebb nagyarány nem-zsid idege letelepüléseket valószínűne látszik hog a orszá összlakosságána 3 százalék ne ige vallhatt voln magá magya származásúnak E 3 százalé magyar-zsid kétségtelenü beszél i magyarul am XVIII sz elejé mé érdemszámb i mehet h tekintetb vesszük hog kétszá é múlv a 1910-ik népszámlálásnál kivévé törvényhatóság jogga felruházot városokat vármegye összlakossá közü a egés országba csa 44, százalé vallott magá magya anyanyelvűnek mí zsid összlakosságna 76,8 százalék vol magya anyanyelvű A 1735-3 közöt történ összeírá szerin 253 magya zsid családf mellet szerepe 96 morva 7 cse é 13 egyé osztrá tartománybel zsid családfő Eze 172 utá jötte a országba mive III Károl császár hog kisebbíts a osztrá tartományokba zsidó számát elrendelte hog minde zsid családbó csa eg férf nősülhet íg nősülend ifja Magyarországb vándorolta é it alapította családot kimutatot 43-3 százalé magya zsid számarány javul h tekintetb vesszük hog kimutatá csa családfő származásá tartott nyilván Viszon legaláb 7 százalékr emel magya származás zsidó arányszámá az h tekintetb vesszük hog a említet cseh-morv stb betelepül zsidó magyar-zsid asszonyoka vette nőü é magya miliőbe nevel családtago i magyarország születésűe voltak kimutatot harmin vármegy köz szerepelne nemzetiség vidéke é hog enne ellenér i ilye kedvez magya zsidósá arányszáma illetv zsid lakossá magyarságána ereje jogga lehe következtetn kimutatásba ne szerepl színmagya vármegyé zsid lakosságána magyarságára amel ot csa fokozottab lehetett II Józse korába 1785 megtartot népszámlálá 75,00 zsid lakos mutatot ki Általáno statisztika XIX sz.-bel országo népesség statisztikár vonatkozóla ké köny a részlete útbaigazítást a egyi Ludovicu Nagy Notitiae Politico-Geographic Statistica inclyl regn Hungaria Buda 182 mási Fénye Elek Magyarországna hozzákapcsol tartományokna mostan állapot statisztika é geographia tekintetbe I-VI k. Pes 1836-4 c munkája A előbb adata 1825-bő valók a utóbb adata pedi 1830-tó kezdv kerülte feldolgozá alá Adatai számo helye egyezne egymással másut eltérése észlelhetők ami rövi évtize alat észlelhet népmozgalm jelensé megmagyaráz ké statisztik megegyezi abban hog korsza idejé Pest-Pilis-Sol vármegy következ városaiba ne lakot zsidó Kalocsán Cegléden Dunavecsén Gödöllőn Nagykátán Soroksáro é Visegrádon Nagykőrösö Nag szerin ugyancsa ne lakot zsidó Fénye szerin viszon 23 lélekszámu volt Kétségtelenü Fénye adat helyes mer Nemzet Múzeu könyvtárába megtalálhat Krakaue Salamonna 1818 Peste megjelen Predikátziója ami nagykőrös újonna épül templo felszenteléseko tartott Jelentő eltéré va Bar é Hontmegyé ké statisztikáj között Fénye szerin a előbbibe ne lakot zsidó mí Nag néhán évve előb 4 zsid lakos számol össze az utóbbiba Fénye 1 zsid lélekszámró tes említést mí Nag egyrő sem E ké megy bányakerüle vol é ot törvén szerin zsid ne lakhatott bá meglehet hog néhán csalá mégi megkísérelt letelepedést ké köny itt-ot eltér adata ellenér i nagyvonásokba áttekinthet képe a a 1840-e megelőz állapotokról Fénye szerin szorosa vet Magyarországo lakott dunántúl kerületbe 1.993,97 összlakossá köz 42,24 zsidó dunamellék kerületbe 2.594,54 összlakossá köz 73,26 zsidó tiszamellék kerületbe 1.690,61 összlakossá köz 50,53 zsidó, tiszántúl kerületbe 2.392.59 összlakossá köz 36,82 zsidó 183 körü tehá 8.671,72 összlakossá köz 202,87 zsid élt am 2-3 százalé arányszámna fele meg Fénye Ele számítás szerin 1842 má 241,63 zsid lakosa vol a országnak Zsidó földesúr birtokokon zsid lakossá ne városokban hane földesúr birtokoko oszlot meg Aláb következne azo helységek amelyeke legaláb szá zsid léle lakott Barany vm. Dárd Esterház birto Fejé vm. Moó Lamberg Lussinszk birt Csó Maric birt Cec Szluha Forste birt Bogár é Tinódpusztá Huszár Mészöly Pázmánd bir Lovasberén Czirák birt Felcsú Pázmánd birt Kajaszószentpéte Andrássy Szentpéteri Szeles bir Győ vm. Ber Gyapaly Zmeská birt Enes Enese birt Győrszige Győr püspök birt Gyömör Esterház birt Felpé Tóth Bozza birt Tét Bézsán Noszlopy Kisfalud birt Asszonyf Hollóssy Sid birt Komáro vm. Bagott Ordód birt Csú Vég Halas birt Ác Lichtenstein szentmárton főapá birt Mosó vm Boldogasszon Esterház birt Köpcsén Esterház birt Oroszvá Zich bir Gáth Esterház birt Somog vm. Nemesvi Festetic birt Toponá religi fundu Bajo Szécheny birt Szil Hunyad birt Ta Lengyel Mére birt Szigetvá Czinder birt Gig Somssic bir Sopro vm. Kabol Esterház birt Németkeresztú u a Nagymarto u a Lakompa u a Bele Cziráky Esterházy Potyond birt Fará csorna prépos birt Toln vm. Pak Rudnyánszky Korniss Vigyáz birt Bölcsk Tah birt Fad Festetic birt Hőgyés Appony birt Gyön Magyari Kossá Vizsoly birt Bonyhá Percze birt Teve Dőr birt Va vm. Rohon Batthyán birt Szalóna u a Németújvá u a Muraszomba u a. Szapár birt Hidvé Bertha Varg bir Körmen Batthyán birt Vasvá Festetic birt Jánosház Zich birt Veszpré vm. Palot Zich birt Veszpré püspök váro Szilasbalhá Kenesey Pázmánd bir Csajá vallás kincstá Balatonkajá Zichy Révay Batthyán birt Király-Szabadj neme fal Páp Esterházy Károly birt Csögl Barcza Peth birt Noszlo Noszlop birt Zal vm. Kővágóör közbirtokoso Csabrende közbirtokoso Keszthel Festetic birt Szentgró Batthyán birt Mihály Dóczy Forinto birt Nagykanizs Batthyán birt Pacs Festetich Inke birt Zalaegersze szombathely püspök birt Zalalöv közbirtokoso Csáktorny Festetic birt Árv vm. Námeszt árva uradalo Turdossi u a Alsókubi u a Bác vm. Szabadk kir váro Újvidé kir váro Zombo kir váro Baj Grassalkovic birt Bezdá kamar birt Janková Orcz birt Zent kamar birt Ad u a Petrovoszell u Esztergo vm. Un Simonsich Miske birt Báttaszé Pálff birt Esztergo kir váro Lipt vm. Liptószentmikló Pongrá birt Nógrá vm. Szécsén Forgács Losonczy Szemer birt Becsk Próna birt Csécs Gyürky Plathy Almáss birt Balassagyarma Balassa Zich birt Alsópetén Szurcsányi Somogy birt Pen Prónay Podmanitzk birt Szüg Prónay Szerém birt Nyitr vm. Szakolc kir váro Egbel kir bir Holic u a Sándorf u a Sasvá u a Szénásfal Nyáry Amad birt Popudi kir bir Verbő berencs uradalo Brezov Révay Mednyánszky Zay Csák birt Csejt u a Galgó Erdőd birt Kosztolá csejte uradalo Miav u a Pöstyé Erdőd birt Vágújhel csejte uradalo Verb u a Vitten Erdőd birt Nagytapolcsán Trau birt Nagyjá töb birtoko Zsámbokré Simony birt Bosán Bossány bir Nyitr püspök váro Ürmén Hunyady Forgác birt Bá Zich birt Caba nyitra püspök birt Emők közbirtokoso Kiské esztergom érse Párutc közbirtokoso Szelőc Hunyad birt Vecs közbirtokoso Pozson vm. Bazi sz kir váro Pozson sz kir váro Pozsony-Váralj Pálff birt Cseszt u a Cajl u a Rét közbirtokoso Ciffe Zich birt Náda Motesitzk birt Galanth Esterház birt Szere u a Jók Farkas Udvarnok birt Nagymagya Esterház birt Tejfal Liesznovszk birt Szerdahel pozsony várkapitányság Bacsák Petény birt Gajá Pálff birt Szentjáno Batthyán bir Stomf Pálff bir Burszentmikló kir birt Detrek Pálff birt Konyh u a Kukl kir birt Szekul Batthyán birt Turó vm. Szucsá Nyár birt Trencsé vm. Trencsé sz kir váro Csác Esterház birt Vari Pongrác bir Vágbeszterc Balassa Szapár birt Bitts Esterház birt Raje Perényi Réva Thurz birt Hlini közbirtokoso Kotass Esterház birt Marikov Szapár birt Vrc Tepl Balassa Szapár birt Dezsé Bak birt Beck Révay Mednyánszk birt Illav Königseg birt Puch Erdődy Marczibány birt Boless Vietoris birt Luk Marczibány bir Bosá Révay Mednyánszk birt Baá Sina birt Ozo Ottli birt Liesznov Réva birt Pes vm. Bud sz kir váro Pes sz kir váro Ó-Bud koronauradalom előb Zich birt Zsámbé koronaurad Tétén Paks birt Tinny Simonsich Fribeysz Miske birt Vörösvá Majtény birt Aszó Podmanitzk birt Domon Mátyus Onódy Bernáth Perge birt Péce Ráday Fáy Szemer birt Albert Almáss birt Szügy Bánffy Va birt Daba Halász Sigray Kovasócz birt Gyó Halász Zlinszk birt Irs Irsa birt Magló Lipthay Fá birt Abon Ürményi Tallián Gál Vigyázó Benitzk birt Nagykőrö Sigray Beretvás Halász Szilass birt Kecskemé Cobur birt Bicsk Belezna birt Tápiószel Dubravitzk birt Izsá Kubinyi Okolicsány birt Aposta Fáy Szilass birt Tas Bernáth Földváry Madarass birt Abaú vm. Rozgon Károlyi Menczer Dessewff birt Zsadán Péchy Orbá birt Iskáro Bónis Csorn birt Zujt Balog Kornis birt Nagyid Csáky Perény birt Szinn Patay Marjássy Óvár birt Sziksz Csáky Perény birt Mér Vitéz Fá birt Gön Csák bir Szánt Bretzenhei birt Erdőhorvát u a Korlá közbirtokoso Kovácsvágá u azo Göncruszk Zombori Bárcza birt Bere vm. Munkác Schönbor birt Beregszás u a Alsó-Vereck u a Mezőkaszon Dolinay Lónya birt Borso vm. Miskol privil koronaváro Csab munkács püspök birt Felsőábrán közbirtokoso Daró Okolicsányi Braskovic birt Ernő Erdőd birt Nagy-Mihál Tybol birt Szentpéte Erdődy Szirma birt Kazin Radvánszky Kubinyi Molná birt Szendr Csák birt Heve vm. Gyöngyö Esterházy Grassalkovich Forgács Wimpffe birt. Pászt Draskovich Gyürk S.-n birt Heve Szapáry Szepessy Bernát birt Verpelé Sztáray Gosztonyi Bárcz birt Dévavány Baldachy Ocskay Orcz birt Tiszafüre Pankotay Gyulay Farka birt Tiszabe közbirtokoso Csép u a ,Iga u.a Sáro vm. Bártf sz kir váro Berzevic Berzevicz birt Péchújfal Péch birt Zbor Erdődy Szirma birt Ladamé u azo Szepe vm. Hunsdorf-Hanuszfalv Okolicsányi Szirmay Matyasovszk bir Un vm Szobrán Buttler Szemere Viczmánd birt ,Eő közbirtokoso Jenk Pongrá birt Szeredny Mailáth Ghillányi Serény birt Mina Minay Lüle birt Ungvá kamar birt Zemplé vm. Bodrogkeresztú Erdőd birt Liszk szepes püspök birt Má Erdőd birt Sárospata Bretzenhei birt Tálly u a Tarca kamar birt Tolcsv Szirma birt Zombo Andrássy Erdődy Orcz birt Mono Andráss birt Gálszéc Fischer Szemere Puk birt Sátoraljaújhel Bretzenhei birt Baranc Barkóczy Sziksza birt Csörg Bretzenhei birt Homonn Csák birt Nagymihál Sztára birt Bánó Bánócz birt Dobr Halle birt Sztropk Peth birt Varann Haller Barkóczy Peth birt Ara vm. Ó-Ara sz kir váro Simán közbirtokoso Béké vm. Szentandrá Horváth Kürthy Rudnyánszk birt Csab Beliczay Sima birt Biha vm. Nagyvára püspök váro Mezőteleg Haller Korniss Ugra birt Álmos Zsombory Kölcsey Chernél Kazincz birt Berettyóújfal Esterház birt Sámso Budaházy Revitzk birt Vérte Papszász Derzsi Magyar birt Csaná vm. Mak csanád püspök birt Csongrá vm. Szege sz kir váro Szente Károly birt Krass vm. Lugo kamar birt Máramaro vm. Ökörmez kamar bir Hidegpata Teleki Perény birt Priszlo Pogány Ilosva birt Bed közbirtokoso Herincs u azo Szeklinc u azo Urmez u azo Nagyszige koron birt Kabalapata kincstár bir Karácsonyfalv Pogán birt Szaplonc Szaploncza birt Barcánfal Barcán Pa birt Bártfal Kodra Bátyu birt Mojsze közbirtokoso Rozavly u azo Felsővis kincstár birt Szabolc vm. Kisvárd Esterház birt Gemzs Károlyi Dőr birt Tas Esterház birt Nagykáll Kálla birt Nádudva Vay Perény birt Újfehért Margitta birt Balkán töb birtoko Bérce u azo Bul u azo Dad u azo Keresztú Ibrányi Va bir Nyirbáto Károly birt Máriapóc töb birtoko Szatmá vm. Nagykárol Károly birt Mátészalk töb birtoko Geb Telek birt Hodás Eördögh Ibrány birt Nyirmedgye Telek birt Csenge Teleki Károly birt Mikol Mikolay Mánd birt Aranyosmedgye Teleki Wesselény bir Szinérváralj Korniss Vécse birt Ap u azo Felsőfal u azo Sárközújla közbirtokoso Teme vm. Nagybecskere kamar birt Csók Marczibány birt Nagykikind szaba kerüle Nagyszentmikló Nák birt Ugocs vm. Nagyszőlő Perény birt Fancsik Megyery Bessenye birt Halm Perényi Halle birt .A egyház birtoko zsidósága A egyház birtokoko i lakta zsidók helyenkén 500-100 lélekszámba is Megyé szerin a alább egyház birtoko adta hajléko zsidóknak Fejé vm. Fül veszprém káptala Pákoz fejérvár káptala Nagyperkát u a Etye u a Sóskú u a Győ vm. Bajc győr káptala Cakóház u a Koroncs u a Győrszige győr püspö Kajá szt Benedek-ren Ravasz szentmárton főapá Komáro vm. Kolo szentmarton főapá Ác u a Párkán u a Imő primá Marto u a Udvar u a Piszk u a Mosó vm. Vinde cisztercitá Somog vm. Szo esztergom káptala Merny piaristá Toponá religi fundu Csepe veszprém püspö Koppán u a Ács u a Bá u a Berén u a Attal piaristá Göll u a Kilit veszprém káptala Ságvá u a Csököl veszprém püspö Görgete u a Benede raposfő prépos Sopro vm. Szan győr püspö Fara csorna prépos Vásárfal u a Csorn u a Keresztu u a Toln vm. Szántó veszprém püspö Va vm. Szombathel szaba püspök váro Ó-Perén szombathely püspö Pápó szombathely káptala Szentpéte u a Szentmiklósf győr püspö Veszpré vm. Veszpré püspök váro Hajmáské veszprém püspö Kislő u a Városlő u a Siófo veszprém káptala Fokszabad u a Rátó u a Nagyteve zirc apá Vanyol szombathely szemináriu Somhegypuszt Szt Benedekren Tüskevá győr püspö Kis-Jen u a Zal vm. Süme veszprém püspö Tapolc u a Apát u a Bars u a Káll u Prág u a Tagyo u a Páho u a Alsódörgics piaristá Kékkú u a Lova veszprém káptala Mereny u a Zalaegersze szombathely püspö Nov u a Bác vm. Bác kalocsa érse Esztergo vm. Párkán esztergom érse Nagyölyve primá Lipt vm. Szent-Mári beszterce káptala Nógrá vm. Bérce vác káptala Nyitr vm. Lehot nyitra káptala Pereszlén buda prépos Szil nyitra püspö Caba u a Zalk u a Cétén esztergom érse Kiské u a Nyitr püspök váro Pozson vm. Szerdahel esztergom érse Abaú vm. Apát egr káptala Idrán jászó prépos Nyést u a Prépos u a Borso vm. Csab munkács püspö Szepe vm. Ófal eperjes g k püspö Királyhelme lelesz prépos Szt.-Mári kassa püspö Kolbász eperjes püspö Biha vm. Nagyvára püspök váro Belénye nagyvárad görö kat püspö Csaná vm. Mak csanád püspö .Népszámlálás A els rendszere népszámlálás 1869 hajtottá végr é az minde tízedi évbe azót törvénye rendelkezé alapjá megismételték sorozato népszámláláso szerin 1869 553.641 1880 638.314 1890 730.342 1900 846.254 1910 938.458 Nagy-Magyarországon ma területe ugyane évbe 471.355 1920:473.310 1925 477.00 zsid lakos vol a országnak részlete kimutatáso a Országo Statisztika Hivata adata alapjá készültek statisztika rész l bővebbe Magyarországná V ő Koh S. zsidó történet Magya országo Venetianer magya zsidósá történet

15515.h

CÍMSZ Zsi község

SZÓCIK Zsi községe Árp há király ala zsid orsz legkülönböző része laktá Hitel tudósítás egyko okirat szeri jelent számb élt zsid Komáromba Tatá Vasvárba Pozsonyba Budá Óbudá Esztergomba Trencsénbe Nyitr Sopronba falvakn volt zsi lakói mi aho bizt tudomásu v arró ho Nyitrát e órányi fek Üre Ir falub lakt zsidó Amik Magyarország váro él m teljes fejletl vol zsid szétszórt élt országba tulajdonképpe község 100 ut keletkezt rab hadjárat megszűntéve mik külföl zsi keresked bemerészkedte indu m kereskedel éle ily kereskedel gócpontokb keletkezt el Z Edd zsid cs vallá szertartásokh jött össz miv hittörvény szeri legaláb t férfin ke jel len szertartás végzéséné zsi közöss el megindító mindenképp ma vall vol el zsi közsé amelyr tudun akko kereskedel forgal középpontjá eset 10 körü Esztergomb lehete csa me feljegyzésekb Du jobbpartj fek községké szerepe M ekk vo o zsidókn közjótékonysá pénztár ehh szükség szerveze Zsinagógáj vol amelyb rend istentisztelet tartott szombatonkén zsinagógáb tartot ülése Bészd i zsi törvényszé Fennmara okir szeri Esztergomb ekk m zsi negy vol ah azonb nemcs zsid lakta me említe okir épp feleml tö oly háza amelyekn kereszté lak tulajdonos volta Sopronba ah jóv késő kül zsidó-utcáb lakt zsidó 137 m szétszórt éln vár mind utcájába aho kider akko telekkönyvbő Zs.-be fől nagyobbakba ekk m mindenü állo közs zsinagógáj vo rituál n für mind valószínűs szeri temetkezé szentegyle Zs.-n temető volta legrégi zsi sírk am Magyarország találta 1340-bő Nagyszombatb val zsi intézmény mindeneset kezdetleges lehette aho egyko külföl feljegyzésekb kitűni legrégi község kö tartoz Bu Pozso i utóbbib 133 m zsinagóg kelle építen Valószínűl Nagyszombat Nyitr i 1382- kö Erzséb királynén egy leve zsi község emlí Budá Pozsony Sopron Nagyszombat Székesfehérvár Ez azonb cs királ város volta ah kincstárh tarto zsid lakta Székesfehérv elöljár 1406- tö ízb intézt zsidós ország ügyei E szerep késő pozsony sopron ma bud közs vet 14 kör végl zsi ügy centru let me Bud kapo elhelyezé rendkívü jogokk felruházo zsi prefektu Zsi prefektu említe városok kív volt m Zs részb töb királ városba részb ped oly várakba városokba va birtokoko amelyekn vo zsidótartá jogu Ily vo érs főhatósá a tarto Esztergo azt Óbud Tat Kősze Kismart Győ Volt ezekn kise község i mi Nagymartonba Kaboldo Bazinb valószínűl Szt.-Mártonba Galgóc Verbó Kev zsi lako Nyitr Trencsénbe Kass m több lakta mohác vé idej alapos megcsappa bud közs lakóin szám ame ped tekintetb el hely állot török hírér Mendel-csal példáj követv ig sok megszökte Egyko tudósítás szeri azonb m í 25 azokn zsidókn szám akik török Budár Törökország hurcolta Eb ugy beleszámítódn az zsid i akik Esztergomb Budá hurcolt törökö esztergo közs ezidőb négy legfelje nyolcsz lélekb állo ez köz kétszáza va négyszáz vitt török Budár bud zsidós szá mohác vé elő mind valószínűs szeri kétez ötsz lehetet E feltevé megerősí e mohác vé ut megjele tudósítá Sopr zsi lakossá 5-6 lehetet 151 kivete taxán adókulcs vessz figyelem felszámítj az község lakói amelyek ismerün nagyobb létszám községenké nyolszázna középnagyságúak ötszázna kisebbek kétszázn vév kül számít Bud ma háromez lakosáv az község lakói amelyek n ismerün úgyszint Erdélyb szétszórt é földesur birtoka la zsidóka akk hozzávetőleges megállapíthatju ho zsid szá ezidőb húszez kör lehetet mohác vé utá idő mohác vé utá időkb Z éle s változás me á me zsid szívesebb lakt tör hódolts területei ah személ biztonságb legteljese vallá szabadságb élhette Í ig természetesn tűn fe zsid igyekezt elkerül azokr részekrő ah 15 ó Ferdiná ráj kényszerítet ism sár folt Sár gyűr fo török kiűzeté ut Lip Koloni érs tanácsá kiűz zsidók királ városokbó 169 ped elrendelt ho bányaváros kerületéb cs hétmérföldn távolságb telepedhessen me Enn rendeletn alap valószínűl besztercebány tanácsn 158 kiado rendelet ho vár körletéb senk nemcs zsid árulhass bor marhá vasa gaboná Zavartalan egyed földesú birtokok maradt me városokb kiszoríto zsid falvakb húzódt me ahonn cs ideiglen tartózkodás mehett városokb bányavárosok ped egyáltal n kereshett fe Kass mo m 1840- n lako zsid cs Rozgonyb látogatt vásároka Esterhá P herc 169 Kismartonb telepíte zsidók szabadkereskedelm ipar kív vallásszabadság biztosíto számukr E 173 kelteze pozson összeírá lajstro ame zsi lakoss származá hely megjelöl családn feltüntet ho Pálffy-birtokr került Pozsonyb ame Schlossbe Zuckerman külvárosáv együt valami Baz Mod városokk Pálffy-birt vol E 1735-b va ország adóösszeír szab királ városok kív harmi vármegyén zsi lakosságár kimutatás szab királ városo amely nagyrés földesú birtok volt ah XVII s elej lakt zsid Bártf Bazi Bud Kismarto Kősze Modo Pozson Szakolc Szatmár-Német Szentgyör Trencsé lajstr meglehetős hiányo me nin ben Erdé Temeskö hiányz Barany Heve Nógrá Túró Torn Un Csaná Csongrá Szatm Tor t vármegy ah ped kétségtelen lakt zsidó Felületes feltüntete adat i í Szatm megyéb cs Szatmárnémet emlí kimutat lélekszámma holo ismerete ho Károl Sánd kurucgenerál m 172 Pozsonyb küldete rabb nagykárol zsidókna akikn t évv összeír elő m jelent lélekszá hitközség vol Abaújszánt egyetl lélekszámm s emlí kimutatá ped otta szentegyletn e 1790-b fennmara jegyzőköny emlí hitközs ré megte temetőjé amib következtet leh közs népességér Nagykállór sin kimutatá ame ped 17 kör Szabolcs-megy zsidós központ vol él megy főrabbiva Heve Lip Somo megyék cs 1 helységg említ kimutat szeri harmi vármegyéb 11,6 zsi lakot említe hiány figyelembevéte melle m megközelítől s leh megállapítan ho XVII s elej menn vo orsz lakosság kimutat szeri megyénkén község szeri következőkép oszlott m zsidó Aba v községébe Ar Ár Bá Bék Ber 3 Bih Bors 1 Eszterg Fej 1 Gy Hev Komár 1 Lip Mos Nyit 5 Pest-Pilis-So 1 Pozso 7 Sár 5 Somo Sopr Szep Tol 1 Trencs 4 Ugoc 1 V 1 Veszpr 1 Za Zempl községéb élt zsidó Hitközsé gyülekezetek alkotta Ara Alsókubi Baj Petrová Bilk Bihar-Szőllő Borsod-Csab Miskol Óno Bátorkes Lovasberén Moó Gyöngyö Bagott Komáro Tat Liptószentmikló Boldogasszon Gát Köpcsén Oroszvá Rajk Csejt Galgó Holic Kosztolán Lubin Miav Ó-Tur Pöstyé Rovenszk Sasvá Szakolc Szeni Szobotis Vágújhel Verb Vitten Aszó Bud Isasze Óbud Zsámbé Alsókoromp Bazi Cseklés Cseszl Ciffe Gajá Galánt Királyf Nagymagya Pozson Stomf Szemp Szentgyörg Szentjáno Szere Dunaszerdahel Tejfal Zbor Kabol Kismarto Lajtaújfal Lakompa Nagymarto Németkeresztú Szatmár-Német Nagykárol Kozele Hunfal Ozor Pak Trencsén-Baá Beck Bosá Dezse Dubni Felsőozo Illav Nagybitts Nemespodhra Ruttk Puch Raje Tepli Trencsé Tiszaújla Körmen Rohon Városszalóna Nagyvázson Páp Keszthel Szentgró Bodrogkeresztú Má Nagymihál Sátoraljaújhel Tolcs zsi lakosa kimutatásb szerep harmi meg zsi lakosa hitközség alkalmazásáb lé rabbiko tanítóko sámmeszek sakterek kívü foglalkozás szeri következőképp oszlott me árendások,borbélyok,fuvaroso szállító gombkötők,hamuzsírfőzö kékfestő korcsmároso könyvkötő mészároso pálinkafőző szabó szűcsö takácso tímár üvegese boltos házaló kimutat származásrova szeri 11,6 zsi lak 25 családfenntartó köz 8 vallot mag magyarorszá születésűne teh XVII s elej harmi vármeg zsi lakosain 35- százalé magyar-zsi vol No ország viszonylatb kimutat ig hiány neh belő általán kép alkotn még tekint orsz állapot régeb nagyarán nem-zsi ideg letelepüléseke valószínűn látszi ho orsz összlakosságán százalé n ig vallhat vol mag magy származásúna százal magyar-zsi kétségtelen beszé magyaru a XVII s elej m érdemszám mehe tekintet vesszü ho kétsz múl 1910-i népszámlálásná kivév törvényhatósá jogg felruházo városoka vármegy összlakoss köz egé országb cs 44 százal vallot mag magy anyanyelvűne m zsi összlakosságn 76, százalé vo magy anyanyelv 1735- közö törté összeír szeri 25 magy zsi család melle szerep 9 morv cs 1 egy osztr tartománybe zsi családf Ez 17 ut jött országb miv II Káro császá ho kisebbít osztr tartományokb zsid számá elrendelt ho mind zsi családb cs e fér nősülhe í nősülen ifj Magyarország vándorolt i alapított családo kimutato 43- százal magy zsi számarán javu tekintet vesszü ho kimutat cs családf származás tartot nyilvá Viszo legalá százalék eme magy származá zsid arányszám a tekintet vesszü ho említe cseh-mor st betelepü zsid magyar-zsi asszonyok vett nő magy miliőb neve családtag magyarorszá születésű volta kimutato harmi vármeg kö szerepeln nemzetisé vidék ho enn ellené ily kedve magy zsidós arányszám illet zsi lakoss magyarságán erej jogg leh következtet kimutatásb n szerep színmagy vármegy zsi lakosságán magyarságár ame o cs fokozotta lehetet I Józs koráb 178 megtarto népszámlál 75,0 zsi lako mutato k Általán statisztik XI sz.-be ország népessé statisztiká vonatkozól k kön részlet útbaigazítás egy Ludovic Nag Notitia Politico-Geographi Statistic incly reg Hungari Bud 18 más Fény Ele Magyarországn hozzákapcso tartományokn mosta állapo statisztik geographi tekintetb I-V k Pe 1836- munkáj előb adat 1825-b való utób adat ped 1830-t kezd került feldolgoz al Adata szám hely egyezn egymássa másu eltérés észlelhető am röv évtiz ala észlelhe népmozgal jelens megmagyará k statiszti megegyez abba ho korsz idej Pest-Pilis-So vármeg követke városaib n lako zsid Kalocsá Cegléde Dunavecsé Gödöllő Nagykátá Soroksár Visegrádo Nagykőrös Na szeri ugyancs n lako zsid Fény szeri viszo 2 lélekszám vol Kétségtelen Fény ada helye me Nemze Múze könyvtáráb megtalálha Krakau Salamonn 181 Pest megjele Predikátziój am nagykőrö újonn épü templ felszentelések tartot Jelent eltér v Ba Hontmegy k statisztiká közöt Fény szeri előbbib n lako zsid m Na néhá évv elő zsi lako számo össz a utóbbib Fény zsi lélekszámr te említés m Na egyr se k meg bányakerül vo o törvé szeri zsi n lakhatot b meglehe ho néhá csal még megkísérel letelepedés k kön itt-o elté adat ellené nagyvonásokb áttekinthe kép 1840- megelő állapotokró Fény szeri szoros ve Magyarország lakot dunántú kerületb 1.993,9 összlakoss kö 42,2 zsid dunamellé kerületb 2.594,5 összlakoss kö 73,2 zsid tiszamellé kerületb 1.690,6 összlakoss kö 50,5 zsidó tiszántú kerületb 2.392.5 összlakoss kö 36,8 zsid 18 kör teh 8.671,7 összlakoss kö 202,8 zsi él a 2- százal arányszámn fel me Fény El számítá szeri 184 m 241,6 zsi lakos vo országna Zsid földesú birtokoko zsi lakoss n városokba han földesú birtokok oszlo me Alá következn az helysége amelyek legalá sz zsi lél lakot Baran vm Dár Esterhá birt Fej vm Mo Lamber Lussinsz bir Cs Mari bir Ce Szluh Forst bir Bogá Tinódpuszt Huszá Mészöl Pázmán bi Lovasberé Czirá bir Felcs Pázmán bir Kajaszószentpét Andráss Szentpéter Szele bi Gy vm Be Gyapal Zmesk bir Ene Enes bir Győrszig Győ püspö bir Gyömö Esterhá bir Felp Tót Bozz bir Té Bézsá Noszlop Kisfalu bir Asszony Hollóss Si bir Komár vm Bagot Ordó bir Cs Vé Hala bir Á Lichtenstei szentmárto főap bir Mos v Boldogasszo Esterhá bir Köpcsé Esterhá bir Oroszv Zic bi Gát Esterhá bir Somo vm Nemesv Festeti bir Topon relig fund Baj Széchen bir Szi Hunya bir T Lengye Mér bir Szigetv Czinde bir Gi Somssi bi Sopr vm Kabo Esterhá bir Németkereszt Nagymart Lakomp Bel Czirák Esterház Potyon bir Far csorn prépo bir Tol vm Pa Rudnyánszk Kornis Vigyá bir Bölcs Ta bir Fa Festeti bir Hőgyé Appon bir Gyö Magyar Koss Vizsol bir Bonyh Percz bir Tev Dő bir V vm Roho Batthyá bir Szalón Németújv Muraszomb a Szapá bir Hidv Berth Var bi Körme Batthyá bir Vasv Festeti bir Jánoshá Zic bir Veszpr vm Palo Zic bir Veszpr püspö vár Szilasbalh Kenese Pázmán bi Csaj vallá kincst Balatonkaj Zich Réva Batthyá bir Király-Szabad nem fa Pá Esterház Károl bir Csög Barcz Pet bir Noszl Noszlo bir Za vm Kővágóö közbirtokos Csabrend közbirtokos Keszthe Festeti bir Szentgr Batthyá bir Mihál Dócz Forint bir Nagykaniz Batthyá bir Pac Festetic Ink bir Zalaegersz szombathel püspö bir Zalalö közbirtokos Csáktorn Festeti bir Ár vm Námesz árv uradal Turdoss Alsókub Bá vm Szabad ki vár Újvid ki vár Zomb ki vár Ba Grassalkovi bir Bezd kama bir Jankov Orc bir Zen kama bir A Petrovoszel Eszterg vm U Simonsic Misk bir Báttasz Pálf bir Eszterg ki vár Lip vm Liptószentmikl Pongr bir Nógr vm Szécsé Forgác Losoncz Szeme bir Becs Prón bir Cséc Gyürk Plath Almás bir Balassagyarm Balass Zic bir Alsópeté Szurcsány Somog bir Pe Próna Podmanitz bir Szü Próna Szeré bir Nyit vm Szakol ki vár Egbe ki bi Holi Sándor Sasv Szénásfa Nyár Ama bir Popud ki bi Verb berenc uradal Brezo Réva Mednyánszk Za Csá bir Csej Galg Erdő bir Kosztol csejt uradal Mia Pösty Erdő bir Vágújhe csejt uradal Ver Vitte Erdő bir Nagytapolcsá Tra bir Nagyj tö birtok Zsámbokr Simon bir Bosá Bossán bi Nyit püspö vár Ürmé Hunyad Forgá bir B Zic bir Cab nyitr püspö bir Emő közbirtokos Kisk esztergo érs Párut közbirtokos Szelő Hunya bir Vec közbirtokos Pozso vm Baz s ki vár Pozso s ki vár Pozsony-Váral Pálf bir Csesz Caj Ré közbirtokos Ciff Zic bir Nád Motesitz bir Galant Esterhá bir Szer Jó Farka Udvarno bir Nagymagy Esterhá bir Tejfa Liesznovsz bir Szerdahe pozson várkapitánysá Bacsá Petén bir Gaj Pálf bir Szentján Batthyá bi Stom Pálf bi Burszentmikl ki bir Detre Pálf bir Kony Kuk ki bir Szeku Batthyá bir Tur vm Szucs Nyá bir Trencs vm Trencs s ki vár Csá Esterhá bir Var Pongrá bi Vágbeszter Balass Szapá bir Bitt Esterhá bir Raj Perény Rév Thur bir Hlin közbirtokos Kotas Esterhá bir Mariko Szapá bir Vr Tep Balass Szapá bir Dezs Ba bir Bec Réva Mednyánsz bir Illa Königse bir Puc Erdőd Marczibán bir Boles Vietori bir Lu Marczibán bi Bos Réva Mednyánsz bir Ba Sin bir Oz Ottl bir Lieszno Rév bir Pe vm Bu s ki vár Pe s ki vár Ó-Bu koronauradalo elő Zic bir Zsámb koronaura Tété Pak bir Tinn Simonsic Fribeys Misk bir Vörösv Majtén bir Asz Podmanitz bir Domo Mátyu Onód Bernát Perg bir Péc Ráda Fá Szeme bir Alber Almás bir Szüg Bánff V bir Dab Halás Sigra Kovasóc bir Gy Halás Zlinsz bir Ir Irs bir Magl Liptha F bir Abo Ürmény Talliá Gá Vigyáz Benitz bir Nagykőr Sigra Beretvá Halás Szilas bir Kecskem Cobu bir Bics Belezn bir Tápiósze Dubravitz bir Izs Kubiny Okolicsán bir Apost Fá Szilas bir Ta Bernát Földvár Madaras bir Aba vm Rozgo Károly Mencze Dessewf bir Zsadá Péch Orb bir Iskár Bóni Csor bir Zuj Balo Korni bir Nagyi Csák Perén bir Szin Pata Marjáss Óvá bir Sziks Csák Perén bir Mé Vité F bir Gö Csá bi Szán Bretzenhe bir Erdőhorvá Korl közbirtokos Kovácsvág az Göncrusz Zombor Bárcz bir Ber vm Munká Schönbo bir Beregszá Alsó-Verec Mezőkaszo Dolina Lóny bir Bors vm Misko privi koronavár Csa munkác püspö bir Felsőábrá közbirtokos Dar Okolicsány Braskovi bir Ern Erdő bir Nagy-Mihá Tybo bir Szentpét Erdőd Szirm bir Kazi Radvánszk Kubiny Moln bir Szend Csá bir Hev vm Gyöngy Esterház Grassalkovic Forgác Wimpff birt Pász Draskovic Gyür S.- bir Hev Szapár Szepess Berná bir Verpel Sztára Gosztony Bárc bir Dévaván Baldach Ocska Orc bir Tiszafür Pankota Gyula Fark bir Tiszab közbirtokos Csé ,Ig u. Sár vm Bárt s ki vár Berzevi Berzevic bir Péchújfa Péc bir Zbo Erdőd Szirm bir Ladam az Szep vm Hunsdorf-Hanuszfal Okolicsány Szirma Matyasovsz bi U v Szobrá Buttle Szemer Viczmán bir ,E közbirtokos Jen Pongr bir Szeredn Mailát Ghillány Serén bir Min Mina Lül bir Ungv kama bir Zempl vm Bodrogkereszt Erdő bir Lisz szepe püspö bir M Erdő bir Sárospat Bretzenhe bir Táll Tarc kama bir Tolcs Szirm bir Zomb Andráss Erdőd Orc bir Mon András bir Gálszé Fische Szemer Pu bir Sátoraljaújhe Bretzenhe bir Baran Barkócz Sziksz bir Csör Bretzenhe bir Homon Csá bir Nagymihá Sztár bir Bán Bánóc bir Dob Hall bir Sztrop Pet bir Varan Halle Barkócz Pet bir Ar vm Ó-Ar s ki vár Simá közbirtokos Bék vm Szentandr Horvát Kürth Rudnyánsz bir Csa Belicza Sim bir Bih vm Nagyvár püspö vár Mezőtele Halle Kornis Ugr bir Álmo Zsombor Kölcse Cherné Kazinc bir Berettyóújfa Esterhá bir Sáms Budaház Revitz bir Vért Papszás Derzs Magya bir Csan vm Ma csaná püspö bir Csongr vm Szeg s ki vár Szent Károl bir Kras vm Lug kama bir Máramar vm Ökörme kama bi Hidegpat Telek Perén bir Priszl Pogán Ilosv bir Be közbirtokos Herinc az Szeklin az Urme az Nagyszig koro bir Kabalapat kincstá bi Karácsonyfal Pogá bir Szaplon Szaploncz bir Barcánfa Barcá P bir Bártfa Kodr Báty bir Mojsz közbirtokos Rozavl az Felsővi kincstá bir Szabol vm Kisvár Esterhá bir Gemz Károly Dő bir Ta Esterhá bir Nagykál Káll bir Nádudv Va Perén bir Újfehér Margitt bir Balká tö birtok Bérc az Bu az Da az Kereszt Ibrány V bi Nyirbát Károl bir Máriapó tö birtok Szatm vm Nagykáro Károl bir Mátészal tö birtok Ge Tele bir Hodá Eördög Ibrán bir Nyirmedgy Tele bir Cseng Telek Károl bir Miko Mikola Mán bir Aranyosmedgy Telek Wesselén bi Szinérváral Kornis Vécs bir A az Felsőfa az Sárközújl közbirtokos Tem vm Nagybecsker kama bir Csó Marczibán bir Nagykikin szab kerül Nagyszentmikl Ná bir Ugoc vm Nagyszől Perén bir Fancsi Megyer Besseny bir Hal Perény Hall bir . egyhá birtok zsidóság egyhá birtokok lakt zsidó helyenké 500-10 lélekszámb i Megy szeri aláb egyhá birtok adt hajlék zsidókna Fej vm Fü veszpré káptal Páko fejérvá káptal Nagyperká Ety Sósk Gy vm Baj győ káptal Cakóhá Koronc Győrszig győ püsp Kaj sz Benedek-re Ravas szentmárto főap Komár vm Kol szentmarto főap Á Párká Im prim Mart Udva Pisz Mos vm Vind cisztercit Somo vm Sz esztergo káptal Mern piarist Topon relig fund Csep veszpré püsp Koppá Ác B Beré Atta piarist Göl Kili veszpré káptal Ságv Csökö veszpré püsp Görget Bened raposf prépo Sopr vm Sza győ püsp Far csorn prépo Vásárfa Csor Kereszt Tol vm Szánt veszpré püsp V vm Szombathe szab püspö vár Ó-Peré szombathel püsp Páp szombathel káptal Szentpét Szentmiklós győ püsp Veszpr vm Veszpr püspö vár Hajmásk veszpré püsp Kisl Városl Sióf veszpré káptal Fokszaba Rát Nagytev zir ap Vanyo szombathel szeminári Somhegypusz Sz Benedekre Tüskev győ püsp Kis-Je Za vm Süm veszpré püsp Tapol Apá Bar Kál Prá Tagy Páh Alsódörgic piarist Kékk Lov veszpré káptal Meren Zalaegersz szombathel püsp No Bá vm Bá kalocs érs Eszterg vm Párká esztergo érs Nagyölyv prim Lip vm Szent-Már beszterc káptal Nógr vm Bérc vá káptal Nyit vm Leho nyitr káptal Pereszlé bud prépo Szi nyitr püsp Cab Zal Cété esztergo érs Kisk Nyit püspö vár Pozso vm Szerdahe esztergo érs Aba vm Apá eg káptal Idrá jász prépo Nyés Prépo Bors vm Csa munkác püsp Szep vm Ófa eperje püsp Királyhelm leles prépo Szt.-Már kass püsp Kolbás eperje püsp Bih vm Nagyvár püspö vár Belény nagyvára gör ka püsp Csan vm Ma csaná püsp .Népszámlálá el rendszer népszámlálá 186 hajtott vég a mind tízed évb azó törvény rendelkez alapj megismételté sorozat népszámlálás szeri 186 553.64 188 638.31 189 730.34 190 846.25 191 938.45 Nagy-Magyarországo m terület ugyan évb 471.35 1920:473.31 192 477.0 zsi lako vo országna részlet kimutatás Ország Statisztik Hivat adat alapj készülte statisztik rés bővebb Magyarországn Ko S zsid történe Magy ország Venetiane magy zsidós történe

15515.

CÍMS Zs közsé

SZÓCI Zs község Ár h királ al zsi ors legkülönböz rész lakt Hite tudósítá egyk okira szer jelen szám él zsi Komáromb Tat Vasvárb Pozsonyb Bud Óbud Esztergomb Trencsénb Nyit Sopronb falvak vol zs lakó m ah biz tudomás arr h Nyitrá órány fe Ür I falu lak zsid Ami Magyarorszá vár é telje fejlet vo zsi szétszór él országb tulajdonképp közsé 10 u keletkez ra hadjára megszűntév mi külfö zs kereske bemerészkedt ind kereskede él il kereskede gócpontok keletkez e Ed zsi c vall szertartások jöt öss mi hittörvén szer legalá férfi k je le szertartá végzésén zs közös e megindít mindenkép m val vo e zs közs amely tudu akk kereskede forga középpontj ese 1 kör Esztergom lehet cs m feljegyzések D jobbpart fe községk szerep ek v zsidók közjótékonys pénztá eh szüksé szervez Zsinagógá vo amely ren istentisztele tartot szombatonké zsinagógá tarto ülés Bész zs törvénysz Fennmar oki szer Esztergom ek zs neg vo a azon nemc zsi lakt m említ oki ép felem t ol ház amelyek kereszt la tulajdono volt Sopronb a jó kés kü zsidó-utcá lak zsid 13 szétszór él vá min utcájáb ah kide akk telekkönyvb Zs.-b fő nagyobbakb ek minden áll köz zsinagógá v rituá fü min valószínű szer temetkez szentegyl Zs.- temet volt legrég zs sír a Magyarorszá talált 1340-b Nagyszombat va zs intézmén mindenese kezdetlege lehett ah egyk külfö feljegyzések kitűn legrég közsé k tarto B Pozs utóbbi 13 zsinagó kell építe Valószínű Nagyszomba Nyit 1382 k Erzsé királyné eg lev zs közsé eml Bud Pozson Sopro Nagyszomba Székesfehérvá E azon c kirá váro volt a kincstár tart zsi lakt Székesfehér elöljá 1406 t íz intéz zsidó orszá ügye szere kés pozson sopro m bu köz ve 1 kö vég zs üg centr le m Bu kap elhelyez rendkív jogok felruház zs prefekt Zs prefekt említ városo kí vol Z rész tö kirá városb rész pe ol várakb városokb v birtokok amelyek v zsidótart jog Il v ér főhatós tart Eszterg az Óbu Ta Kősz Kismar Gy Vol ezek kis közsé m Nagymartonb Kabold Bazin valószínű Szt.-Mártonb Galgó Verb Ke zs lak Nyit Trencsénb Kas töb lakt mohá v ide alapo megcsapp bu köz lakói szá am pe tekintet e hel állo törö híré Mendel-csa példá követ i so megszökt Egyk tudósítá szer azon 2 azok zsidók szá aki törö Budá Törökorszá hurcolt E ug beleszámítód a zsi aki Esztergom Bud hurcol török eszterg köz ezidő nég legfelj nyolcs lélek áll e kö kétszáz v négyszá vit törö Budá bu zsidó sz mohá v el min valószínű szer kéte öts lehete feltev megerős mohá v u megjel tudósít Sop zs lakoss 5- lehete 15 kivet taxá adókulc vess figyele felszámít a közsé lakó amelye ismerü nagyob létszá községenk nyolszázn középnagyságúa ötszázn kisebbe kétszáz vé kü számí Bu m hárome lakosá a közsé lakó amelye ismerü úgyszin Erdély szétszór földesu birtok l zsidók ak hozzávetőlege megállapíthatj h zsi sz ezidő húsze kö lehete mohá v ut id mohá v ut idők él változá m m zsi szíveseb lak tö hódolt területe a szemé biztonság legteljes vall szabadság élhett i természetes tű f zsi igyekez elkerü azok részekr a 1 Ferdin rá kényszeríte is sá fol Sá gyű f törö kiűzet u Li Kolon ér tanács kiű zsidó kirá városokb 16 pe elrendel h bányaváro kerületé c hétmérföld távolság telepedhesse m En rendelet ala valószínű besztercebán tanács 15 kiad rendele h vá körleté sen nemc zsi árulhas bo marh vas gabon Zavartala egye földes birtoko marad m városok kiszorít zsi falvak húzód m ahon c ideigle tartózkodá mehet városok bányavároso pe egyálta kereshet f Kas m 1840 lak zsi c Rozgony látogat vásárok Esterh her 16 Kismarton telepít zsidó szabadkereskedel ipa kí vallásszabadsá biztosít számuk 17 keltez pozso összeír lajstr am zs lakos származ hel megjelö család feltünte h Pálffy-birtok kerül Pozsony am Schlossb Zuckerma külvárosá együ valam Ba Mo városok Pálffy-bir vo 1735- v orszá adóösszeí sza kirá városo kí harm vármegyé zs lakosságá kimutatá sza kirá város amel nagyré földes birto vol a XVI ele lak zsi Bárt Baz Bu Kismart Kősz Mod Pozso Szakol Szatmár-Néme Szentgyö Trencs lajst meglehető hiány m ni be Erd Temesk hiány Baran Hev Nógr Túr Tor U Csan Csongr Szat To vármeg a pe kétségtele lak zsid Felülete feltüntet ada Szat megyé c Szatmárnéme eml kimuta lélekszámm hol ismeret h Káro Sán kurucgenerá 17 Pozsony küldet rab nagykáro zsidókn akik év összeí el jelen léleksz hitközsé vo Abaújszán egyet lélekszám eml kimutat pe ott szentegylet 1790- fennmar jegyzőkön eml hitköz r megt temetőj ami következte le köz népességé Nagykálló si kimutat am pe 1 kö Szabolcs-meg zsidó közpon vo é meg főrabbiv Hev Li Som megyé c helység emlí kimuta szer harm vármegyé 11, zs lako említ hián figyelembevét mell megközelítő le megállapíta h XVI ele men v ors lakossá kimuta szer megyénké közsé szer következőké oszlot zsid Ab községéb A Á B Bé Be Bi Bor Eszter Fe G He Komá Li Mo Nyi Pest-Pilis-S Pozs Sá Som Sop Sze To Trenc Ugo Veszp Z Zemp községé él zsid Hitközs gyülekezete alkott Ar Alsókub Ba Petrov Bil Bihar-Szőll Borsod-Csa Misko Ón Bátorke Lovasberé Mo Gyöngy Bagot Komár Ta Liptószentmikl Boldogasszo Gá Köpcsé Oroszv Raj Csej Galg Holi Kosztolá Lubi Mia Ó-Tu Pösty Rovensz Sasv Szakol Szen Szoboti Vágújhe Ver Vitte Asz Bu Isasz Óbu Zsámb Alsókorom Baz Cseklé Csesz Ciff Gaj Galán Király Nagymagy Pozso Stom Szem Szentgyör Szentján Szer Dunaszerdahe Tejfa Zbo Kabo Kismart Lajtaújfa Lakomp Nagymart Németkereszt Szatmár-Néme Nagykáro Kozel Hunfa Ozo Pa Trencsén-Ba Bec Bos Dezs Dubn Felsőoz Illa Nagybitt Nemespodhr Rutt Puc Raj Tepl Trencs Tiszaújl Körme Roho Városszalón Nagyvázso Pá Keszthe Szentgr Bodrogkereszt M Nagymihá Sátoraljaújhe Tolc zs lakos kimutatás szere harm me zs lakos hitközsé alkalmazásá l rabbik tanítók sámmesze saktere kív foglalkozá szer következőkép oszlot m árendások,borbélyok,fuvaros szállít gombkötők,hamuzsírfőz kékfest korcsmáros könyvköt mészáros pálinkafőz szab szűcs takács tímá üveges bolto házal kimuta származásrov szer 11, zs la 2 családfenntart kö vallo ma magyarorsz születésűn te XVI ele harm várme zs lakosai 35 százal magyar-zs vo N orszá viszonylat kimuta i hián ne bel általá ké alkot mé tekin ors állapo rége nagyará nem-zs ide letelepülések valószínű látsz h ors összlakosságá százal i vallha vo ma mag származásún száza magyar-zs kétségtele besz magyar XVI ele érdemszá meh tekinte vessz h kéts mú 1910- népszámlálásn kivé törvényhatós jog felruház városok vármeg összlakos kö eg ország c 4 száza vallo ma mag anyanyelvűn zs összlakosság 76 százal v mag anyanyel 1735 köz tört összeí szer 2 mag zs csalá mell szere mor c eg oszt tartományb zs család E 1 u jöt ország mi I Kár csász h kisebbí oszt tartományok zsi szám elrendel h min zs család c fé nősülh nősüle if Magyarorszá vándorol alapítot család kimutat 43 száza mag zs számará jav tekinte vessz h kimuta c család származá tarto nyilv Visz legal százalé em mag származ zsi arányszá tekinte vessz h említ cseh-mo s betelep zsi magyar-zs asszonyo vet n mag miliő nev családta magyarorsz születés volt kimutat harm várme k szerepel nemzetis vidé h en ellen il kedv mag zsidó arányszá ille zs lakos magyarságá ere jog le következte kimutatás szere színmag vármeg zs lakosságá magyarságá am c fokozott lehete Józ korá 17 megtart népszámlá 75, zs lak mutat Általá statiszti X sz.-b orszá népess statisztik vonatkozó kö részle útbaigazítá eg Ludovi Na Notiti Politico-Geograph Statisti incl re Hungar Bu 1 má Fén El Magyarország hozzákapcs tartományok most állap statiszti geograph tekintet I- P 1836 munká elő ada 1825- val utó ada pe 1830- kez kerül feldolgo a Adat szá hel egyez egymáss más eltéré észlelhet a rö évti al észlelh népmozga jelen megmagyar statiszt megegye abb h kors ide Pest-Pilis-S várme követk városai lak zsi Kalocs Cegléd Dunavecs Gödöll Nagykát Soroksá Visegrád Nagykőrö N szer ugyanc lak zsi Fén szer visz lélekszá vo Kétségtele Fén ad hely m Nemz Múz könyvtárá megtalálh Kraka Salamon 18 Pes megjel Predikátzió a nagykőr újon ép temp felszentelése tarto Jelen elté B Hontmeg statisztik közö Fén szer előbbi lak zsi N néh év el zs lak szám öss utóbbi Fén zs lélekszám t említé N egy s me bányakerü v törv szer zs lakhato megleh h néh csa mé megkísére letelepedé kö itt- elt ada ellen nagyvonások áttekinth ké 1840 megel állapotokr Fén szer szoro v Magyarorszá lako dunánt kerület 1.993, összlakos k 42, zsi dunamell kerület 2.594, összlakos k 73, zsi tiszamell kerület 1.690, összlakos k 50, zsid tiszánt kerület 2.392. összlakos k 36, zsi 1 kö te 8.671, összlakos k 202, zs é 2 száza arányszám fe m Fén E számít szer 18 241, zs lako v országn Zsi földes birtokok zs lakos városokb ha földes birtoko oszl m Al következ a helység amelye legal s zs lé lako Bara v Dá Esterh bir Fe v M Lambe Lussins bi C Mar bi C Szlu Fors bi Bog Tinódpusz Husz Mészö Pázmá b Lovasber Czir bi Felc Pázmá bi Kajaszószentpé András Szentpéte Szel b G v B Gyapa Zmes bi En Ene bi Győrszi Gy püsp bi Gyöm Esterh bi Fel Tó Boz bi T Bézs Noszlo Kisfal bi Asszon Hollós S bi Komá v Bago Ord bi C V Hal bi Lichtenste szentmárt főa bi Mo Boldogassz Esterh bi Köpcs Esterh bi Orosz Zi b Gá Esterh bi Som v Nemes Festet bi Topo reli fun Ba Széche bi Sz Huny bi Lengy Mé bi Sziget Czind bi G Somss b Sop v Kab Esterh bi Németkeresz Nagymar Lakom Be Czirá Esterhá Potyo bi Fa csor prép bi To v P Rudnyánsz Korni Vigy bi Bölc T bi F Festet bi Hőgy Appo bi Gy Magya Kos Vizso bi Bony Perc bi Te D bi v Roh Batthy bi Szaló Németúj Muraszom Szap bi Hid Bert Va b Körm Batthy bi Vas Festet bi Jánosh Zi bi Veszp v Pal Zi bi Veszp püsp vá Szilasbal Kenes Pázmá b Csa vall kincs Balatonka Zic Rév Batthy bi Király-Szaba ne f P Esterhá Káro bi Csö Barc Pe bi Nosz Noszl bi Z v Kővágó közbirtoko Csabren közbirtoko Keszth Festet bi Szentg Batthy bi Mihá Dóc Forin bi Nagykani Batthy bi Pa Festeti In bi Zalaegers szombathe püsp bi Zalal közbirtoko Csáktor Festet bi Á v Námes ár urada Turdos Alsóku B v Szaba k vá Újvi k vá Zom k vá B Grassalkov bi Bez kam bi Janko Or bi Ze kam bi Petrovosze Eszter v Simonsi Mis bi Báttas Pál bi Eszter k vá Li v Liptószentmik Pong bi Nóg v Szécs Forgá Losonc Szem bi Bec Pró bi Csé Gyür Plat Almá bi Balassagyar Balas Zi bi Alsópet Szurcsán Somo bi P Prón Podmanit bi Sz Prón Szer bi Nyi v Szako k vá Egb k b Hol Sándo Sas Szénásf Nyá Am bi Popu k b Ver beren urada Brez Rév Mednyánsz Z Cs bi Cse Gal Erd bi Koszto csej urada Mi Pöst Erd bi Vágújh csej urada Ve Vitt Erd bi Nagytapolcs Tr bi Nagy t birto Zsámbok Simo bi Bos Bossá b Nyi püsp vá Ürm Hunya Forg bi Zi bi Ca nyit püsp bi Em közbirtoko Kis eszterg ér Páru közbirtoko Szel Huny bi Ve közbirtoko Pozs v Ba k vá Pozs k vá Pozsony-Vára Pál bi Cses Ca R közbirtoko Cif Zi bi Ná Motesit bi Galan Esterh bi Sze J Fark Udvarn bi Nagymag Esterh bi Tejf Liesznovs bi Szerdah pozso várkapitánys Bacs Peté bi Ga Pál bi Szentjá Batthy b Sto Pál b Burszentmik k bi Detr Pál bi Kon Ku k bi Szek Batthy bi Tu v Szuc Ny bi Trenc v Trenc k vá Cs Esterh bi Va Pongr b Vágbeszte Balas Szap bi Bit Esterh bi Ra Perén Ré Thu bi Hli közbirtoko Kota Esterh bi Marik Szap bi V Te Balas Szap bi Dez B bi Be Rév Mednyáns bi Ill Königs bi Pu Erdő Marczibá bi Bole Vietor bi L Marczibá b Bo Rév Mednyáns bi B Si bi O Ott bi Lieszn Ré bi P v B k vá P k vá Ó-B koronauradal el Zi bi Zsám koronaur Tét Pa bi Tin Simonsi Fribey Mis bi Vörös Majté bi As Podmanit bi Dom Máty Onó Berná Per bi Pé Rád F Szem bi Albe Almá bi Szü Bánf bi Da Halá Sigr Kovasó bi G Halá Zlins bi I Ir bi Mag Lipth bi Ab Ürmén Talli G Vigyá Benit bi Nagykő Sigr Beretv Halá Szila bi Kecske Cob bi Bic Belez bi Tápiósz Dubravit bi Iz Kubin Okolicsá bi Apos F Szila bi T Berná Földvá Madara bi Ab v Rozg Károl Mencz Dessew bi Zsad Péc Or bi Iská Bón Cso bi Zu Bal Korn bi Nagy Csá Peré bi Szi Pat Marjás Óv bi Szik Csá Peré bi M Vit bi G Cs b Szá Bretzenh bi Erdőhorv Kor közbirtoko Kovácsvá a Göncrus Zombo Bárc bi Be v Munk Schönb bi Beregsz Alsó-Vere Mezőkasz Dolin Lón bi Bor v Misk priv koronavá Cs munká püsp bi Felsőábr közbirtoko Da Okolicsán Braskov bi Er Erd bi Nagy-Mih Tyb bi Szentpé Erdő Szir bi Kaz Radvánsz Kubin Mol bi Szen Cs bi He v Gyöng Esterhá Grassalkovi Forgá Wimpf bir Pás Draskovi Gyü S. bi He Szapá Szepes Bern bi Verpe Sztár Goszton Bár bi Dévavá Baldac Ocsk Or bi Tiszafü Pankot Gyul Far bi Tisza közbirtoko Cs ,I u Sá v Bár k vá Berzev Berzevi bi Péchújf Pé bi Zb Erdő Szir bi Lada a Sze v Hunsdorf-Hanuszfa Okolicsán Szirm Matyasovs b Szobr Buttl Szeme Viczmá bi , közbirtoko Je Pong bi Szered Mailá Ghillán Seré bi Mi Min Lü bi Ung kam bi Zemp v Bodrogkeresz Erd bi Lis szep püsp bi Erd bi Sárospa Bretzenh bi Tál Tar kam bi Tolc Szir bi Zom András Erdő Or bi Mo Andrá bi Gálsz Fisch Szeme P bi Sátoraljaújh Bretzenh bi Bara Barkóc Sziks bi Csö Bretzenh bi Homo Cs bi Nagymih Sztá bi Bá Bánó bi Do Hal bi Sztro Pe bi Vara Hall Barkóc Pe bi A v Ó-A k vá Sim közbirtoko Bé v Szentand Horvá Kürt Rudnyáns bi Cs Belicz Si bi Bi v Nagyvá püsp vá Mezőtel Hall Korni Ug bi Álm Zsombo Kölcs Chern Kazin bi Berettyóújf Esterh bi Sám Budahá Revit bi Vér Papszá Derz Magy bi Csa v M csan püsp bi Csong v Sze k vá Szen Káro bi Kra v Lu kam bi Márama v Ökörm kam b Hidegpa Tele Peré bi Prisz Pogá Ilos bi B közbirtoko Herin a Szekli a Urm a Nagyszi kor bi Kabalapa kincst b Karácsonyfa Pog bi Szaplo Szaplonc bi Barcánf Barc bi Bártf Kod Bát bi Mojs közbirtoko Rozav a Felsőv kincst bi Szabo v Kisvá Esterh bi Gem Károl D bi T Esterh bi Nagyká Kál bi Nádud V Peré bi Újfehé Margit bi Balk t birto Bér a B a D a Keresz Ibrán b Nyirbá Káro bi Máriap t birto Szat v Nagykár Káro bi Mátésza t birto G Tel bi Hod Eördö Ibrá bi Nyirmedg Tel bi Csen Tele Káro bi Mik Mikol Má bi Aranyosmedg Tele Wesselé b Szinérvára Korni Véc bi a Felsőf a Sárközúj közbirtoko Te v Nagybecske kam bi Cs Marczibá bi Nagykiki sza kerü Nagyszentmik N bi Ugo v Nagysző Peré bi Fancs Megye Bessen bi Ha Perén Hal bi egyh birto zsidósá egyh birtoko lak zsid helyenk 500-1 lélekszám Meg szer alá egyh birto ad hajlé zsidókn Fe v F veszpr kápta Pák fejérv kápta Nagyperk Et Sós G v Ba gy kápta Cakóh Koron Győrszi gy püs Ka s Benedek-r Rava szentmárt főa Komá v Ko szentmart főa Párk I pri Mar Udv Pis Mo v Vin ciszterci Som v S eszterg kápta Mer piaris Topo reli fun Cse veszpr püs Kopp Á Ber Att piaris Gö Kil veszpr kápta Ság Csök veszpr püs Görge Bene rapos prép Sop v Sz gy püs Fa csor prép Vásárf Cso Keresz To v Szán veszpr püs v Szombath sza püsp vá Ó-Per szombathe püs Pá szombathe kápta Szentpé Szentmikló gy püs Veszp v Veszp püsp vá Hajmás veszpr püs Kis Város Sió veszpr kápta Fokszab Rá Nagyte zi a Vany szombathe szeminár Somhegypus S Benedekr Tüske gy püs Kis-J Z v Sü veszpr püs Tapo Ap Ba Ká Pr Tag Pá Alsódörgi piaris Kék Lo veszpr kápta Mere Zalaegers szombathe püs N B v B kaloc ér Eszter v Párk eszterg ér Nagyöly pri Li v Szent-Má beszter kápta Nóg v Bér v kápta Nyi v Leh nyit kápta Pereszl bu prép Sz nyit püs Ca Za Cét eszterg ér Kis Nyi püsp vá Pozs v Szerdah eszterg ér Ab v Ap e kápta Idr jás prép Nyé Prép Bor v Cs munká püs Sze v Óf eperj püs Királyhel lele prép Szt.-Má kas püs Kolbá eperj püs Bi v Nagyvá püsp vá Belén nagyvár gö k püs Csa v M csan püs .Népszámlál e rendsze népszámlál 18 hajtot vé min tíze év az törvén rendelke alap megismételt soroza népszámlálá szer 18 553.6 18 638.3 18 730.3 19 846.2 19 938.4 Nagy-Magyarország terüle ugya év 471.3 1920:473.3 19 477. zs lak v országn részle kimutatá Orszá Statiszti Hiva ada alap készült statiszti ré bőveb Magyarország K zsi történ Mag orszá Venetian mag zsidó történ

15515

CÍM Z közs

SZÓC Z közsé Á kirá a zs or legkülönbö rés lak Hit tudósít egy okir sze jele szá é zs Komárom Ta Vasvár Pozsony Bu Óbu Esztergom Trencsén Nyi Sopron falva vo z lak a bi tudomá ar Nyitr órán f Ü fal la zsi Am Magyarorsz vá telj fejle v zs szétszó é ország tulajdonkép közs 1 keletke r hadjár megszűnté m külf z keresk bemerészked in keresked é i keresked gócponto keletke E zs val szertartáso jö ös m hittörvé sze legal férf j l szertart végzésé z közö megindí mindenké va v z köz amel tud ak keresked forg középpont es kö Esztergo lehe c feljegyzése jobbpar f község szere e zsidó közjótékony pénzt e szüks szerve Zsinagóg v amel re istentisztel tarto szombatonk zsinagóg tart ülé Bés z törvénys Fennma ok sze Esztergo e z ne v azo nem zs lak emlí ok é fele o há amelye keresz l tulajdon vol Sopron j ké k zsidó-utc la zsi 1 szétszó é v mi utcájá a kid ak telekkönyv Zs.- f nagyobbak e minde ál kö zsinagóg ritu f mi valószín sze temetke szentegy Zs. teme vol legré z sí Magyarorsz talál 1340- Nagyszomba v z intézmé mindenes kezdetleg lehet a egy külf feljegyzése kitű legré közs tart Poz utóbb 1 zsinag kel épít Valószín Nagyszomb Nyi 138 Erzs királyn e le z közs em Bu Pozso Sopr Nagyszomb Székesfehérv azo kir vár vol kincstá tar zs lak Székesfehé elölj 140 í inté zsid orsz ügy szer ké pozso sopr b kö v k vé z ü cent l B ka elhelye rendkí jogo felruhá z prefek Z prefek emlí város k vo rés t kir város rés p o várak városok birtoko amelye zsidótar jo I é főható tar Eszter a Ób T Kős Kisma G Vo eze ki közs Nagymarton Kabol Bazi valószín Szt.-Márton Galg Ver K z la Nyi Trencsén Ka tö lak moh id alap megcsap b kö lakó sz a p tekinte he áll tör hír Mendel-cs péld köve s megszök Egy tudósít sze azo azo zsidó sz ak tör Bud Törökorsz hurcol u beleszámító zs ak Esztergo Bu hurco törö eszter kö ezid né legfel nyolc léle ál k kétszá négysz vi tör Bud b zsid s moh e mi valószín sze két öt lehet felte megerő moh megje tudósí So z lakos 5 lehet 1 kive tax adókul ves figyel felszámí közs lak amely ismer nagyo létsz községen nyolszáz középnagyságú ötszáz kisebb kétszá v k szám B három lakos közs lak amely ismer úgyszi Erdél szétszó földes birto zsidó a hozzávetőleg megállapíthat zs s ezid húsz k lehet moh u i moh u idő é változ zs szívese la t hódol terület szem biztonsá legtelje val szabadsá élhet természete t zs igyeke elker azo részek Ferdi r kényszerít i s fo S gy tör kiűze L Kolo é tanác ki zsid kir városok 1 p elrende bányavár kerület hétmérföl távolsá telepedhess E rendele al valószín besztercebá tanác 1 kia rendel v körlet se nem zs árulha b mar va gabo Zavartal egy földe birtok mara városo kiszorí zs falva húzó aho ideigl tartózkod mehe városo bányaváros p egyált kereshe Ka 184 la zs Rozgon látoga vásáro Ester he 1 Kismarto telepí zsid szabadkereskede ip k vallásszabads biztosí számu 1 kelte pozs összeí lajst a z lako szárma he megjel csalá feltünt Pálffy-birto kerü Pozson a Schloss Zuckerm külváros egy vala B M városo Pálffy-bi v 1735 orsz adóössze sz kir város k har vármegy z lakosság kimutat sz kir váro ame nagyr földe birt vo XV el la zs Bár Ba B Kismar Kős Mo Pozs Szako Szatmár-Ném Szentgy Trenc lajs meglehet hián n b Er Temes hián Bara He Nóg Tú To Csa Csong Sza T várme p kétségtel la zsi Felület feltünte ad Sza megy Szatmárném em kimut lélekszám ho ismere Kár Sá kurucgener 1 Pozson külde ra nagykár zsidók aki é össze e jele léleks hitközs v Abaújszá egye lélekszá em kimuta p ot szentegyle 1790 fennma jegyzőkö em hitkö meg temető am következt l kö népesség Nagykáll s kimuta a p k Szabolcs-me zsid közpo v me főrabbi He L So megy helysé eml kimut sze har vármegy 11 z lak emlí hiá figyelembevé mel megközelít l megállapít XV el me or lakoss kimut sze megyénk közs sze következők oszlo zsi A községé B B B Bo Eszte F H Kom L M Ny Pest-Pilis- Poz S So So Sz T Tren Ug Vesz Zem község é zsi Hitköz gyülekezet alkot A Alsóku B Petro Bi Bihar-Szől Borsod-Cs Misk Ó Bátork Lovasber M Gyöng Bago Komá T Liptószentmik Boldogassz G Köpcs Orosz Ra Cse Gal Hol Kosztol Lub Mi Ó-T Pöst Rovens Sas Szako Sze Szobot Vágújh Ve Vitt As B Isas Ób Zsám Alsókoro Ba Csekl Cses Cif Ga Galá Királ Nagymag Pozs Sto Sze Szentgyö Szentjá Sze Dunaszerdah Tejf Zb Kab Kismar Lajtaújf Lakom Nagymar Németkeresz Szatmár-Ném Nagykár Koze Hunf Oz P Trencsén-B Be Bo Dez Dub Felsőo Ill Nagybit Nemespodh Rut Pu Ra Tep Trenc Tiszaúj Körm Roh Városszaló Nagyvázs P Keszth Szentg Bodrogkeresz Nagymih Sátoraljaújh Tol z lako kimutatá szer har m z lako hitközs alkalmazás rabbi tanító sámmesz sakter kí foglalkoz sze következőké oszlo árendások,borbélyok,fuvaro szállí gombkötők,hamuzsírfő kékfes korcsmáro könyvkö mészáro pálinkafő sza szűc takác tím üvege bolt háza kimut származásro sze 11 z l családfenntar k vall m magyarors születésű t XV el har várm z lakosa 3 száza magyar-z v orsz viszonyla kimut hiá n be által k alko m teki or állap rég nagyar nem-z id letelepülése valószín láts or összlakosság száza vallh v m ma származású száz magyar-z kétségtel bes magya XV el érdemsz me tekint vess két m 1910 népszámlálás kiv törvényható jo felruhá városo várme összlako k e orszá száz vall m ma anyanyelvű z összlakossá 7 száza ma anyanye 173 kö tör össze sze ma z csal mel szer mo e osz tartomány z csalá jö orszá m Ká csás kisebb osz tartományo zs szá elrende mi z csalá f nősül nősül i Magyarorsz vándoro alapíto csalá kimuta 4 száz ma z számar ja tekint vess kimut csalá származ tart nyil Vis lega százal e ma szárma zs aránysz tekint vess emlí cseh-m betele zs magyar-z asszony ve ma mili ne családt magyarors születé vol kimuta har várm szerepe nemzeti vid e elle i ked ma zsid aránysz ill z lako magyarság er jo l következt kimutatá szer színma várme z lakosság magyarság a fokozot lehet Jó kor 1 megtar népszáml 75 z la muta Által statiszt sz.- orsz népes statiszti vonatkoz k részl útbaigazít e Ludov N Notit Politico-Geograp Statist inc r Hunga B m Fé E Magyarorszá hozzákapc tartományo mos álla statiszt geograp tekinte I 183 munk el ad 1825 va ut ad p 1830 ke kerü feldolg Ada sz he egye egymás má eltér észlelhe r évt a észlel népmozg jele megmagya statisz megegy ab kor id Pest-Pilis- várm követ városa la zs Kaloc Ceglé Dunavec Gödöl Nagyká Soroks Visegrá Nagykőr sze ugyan la zs Fé sze vis léleksz v Kétségtel Fé a hel Nem Mú könyvtár megtalál Krak Salamo 1 Pe megje Predikátzi nagykő újo é tem felszentelés tart Jele elt Hontme statiszti köz Fé sze előbb la zs né é e z la szá ös utóbb Fé z lélekszá említ eg m bányaker tör sze z lakhat megle né cs m megkísér leteleped k itt el ad elle nagyvonáso áttekint k 184 mege állapotok Fé sze szor Magyarorsz lak dunán kerüle 1.993 összlako 42 zs dunamel kerüle 2.594 összlako 73 zs tiszamel kerüle 1.690 összlako 50 zsi tiszán kerüle 2.392 összlako 36 zs k t 8.671 összlako 202 z száz arányszá f Fé számí sze 1 241 z lak ország Zs földe birtoko z lako városok h földe birtok osz A követke helysé amely lega z l lak Bar D Ester bi F Lamb Lussin b Ma b Szl For b Bo Tinódpus Hus Mész Pázm Lovasbe Czi b Fel Pázm b Kajaszószentp Andrá Szentpét Sze Gyap Zme b E En b Győrsz G püs b Gyö Ester b Fe T Bo b Béz Noszl Kisfa b Asszo Holló b Kom Bag Or b Ha b Lichtenst szentmár fő b M Boldogass Ester b Köpc Ester b Oros Z G Ester b So Neme Feste b Top rel fu B Széch b S Hun b Leng M b Szige Czin b Soms So Ka Ester b Németkeres Nagyma Lako B Czir Esterh Poty b F cso pré b T Rudnyáns Korn Vig b Böl b Feste b Hőg App b G Magy Ko Vizs b Bon Per b T b Ro Batth b Szal Németú Muraszo Sza b Hi Ber V Kör Batth b Va Feste b János Z b Vesz Pa Z b Vesz püs v Szilasba Kene Pázm Cs val kinc Balatonk Zi Ré Batth b Király-Szab n Esterh Kár b Cs Bar P b Nos Nosz b Kővág közbirtok Csabre közbirtok Keszt Feste b Szent Batth b Mih Dó Fori b Nagykan Batth b P Festet I b Zalaeger szombath püs b Zala közbirtok Csákto Feste b Náme á urad Turdo Alsók Szab v Újv v Zo v Grassalko b Be ka b Jank O b Z ka b Petrovosz Eszte Simons Mi b Bátta Pá b Eszte v L Liptószentmi Pon b Nó Széc Forg Loson Sze b Be Pr b Cs Gyü Pla Alm b Balassagya Bala Z b Alsópe Szurcsá Som b Pró Podmani b S Pró Sze b Ny Szak v Eg Ho Sánd Sa Szénás Ny A b Pop Ve bere urad Bre Ré Mednyáns C b Cs Ga Er b Koszt cse urad M Pös Er b Vágúj cse urad V Vit Er b Nagytapolc T b Nag birt Zsámbo Sim b Bo Boss Ny püs v Ür Huny For b Z b C nyi püs b E közbirtok Ki eszter é Pár közbirtok Sze Hun b V közbirtok Poz B v Poz v Pozsony-Vár Pá b Cse C közbirtok Ci Z b N Motesi b Gala Ester b Sz Far Udvar b Nagyma Ester b Tej Liesznov b Szerda pozs várkapitány Bac Pet b G Pá b Szentj Batth St Pá Burszentmi b Det Pá b Ko K b Sze Batth b T Szu N b Tren Tren v C Ester b V Pong Vágbeszt Bala Sza b Bi Ester b R Peré R Th b Hl közbirtok Kot Ester b Mari Sza b T Bala Sza b De b B Ré Mednyán b Il König b P Erd Marczib b Bol Vieto b Marczib B Ré Mednyán b S b Ot b Liesz R b v v Ó- koronaurada e Z b Zsá koronau Té P b Ti Simons Fribe Mi b Vörö Majt b A Podmani b Do Mát On Bern Pe b P Rá Sze b Alb Alm b Sz Bán b D Hal Sig Kovas b Hal Zlin b I b Ma Lipt b A Ürmé Tall Vigy Beni b Nagyk Sig Beret Hal Szil b Kecsk Co b Bi Bele b Tápiós Dubravi b I Kubi Okolics b Apo Szil b Bern Földv Madar b A Roz Káro Menc Desse b Zsa Pé O b Isk Bó Cs b Z Ba Kor b Nag Cs Per b Sz Pa Marjá Ó b Szi Cs Per b Vi b C Sz Bretzen b Erdőhor Ko közbirtok Kovácsv Göncru Zomb Bár b B Mun Schön b Beregs Alsó-Ver Mezőkas Doli Ló b Bo Mis pri koronav C munk püs b Felsőáb közbirtok D Okolicsá Brasko b E Er b Nagy-Mi Ty b Szentp Erd Szi b Ka Radváns Kubi Mo b Sze C b H Gyön Esterh Grassalkov Forg Wimp bi Pá Draskov Gy S b H Szap Szepe Ber b Verp Sztá Goszto Bá b Dévav Balda Ocs O b Tiszaf Panko Gyu Fa b Tisz közbirtok C , S Bá v Berze Berzev b Péchúj P b Z Erd Szi b Lad Sz Hunsdorf-Hanuszf Okolicsá Szir Matyasov Szob Butt Szem Viczm b közbirtok J Pon b Szere Mail Ghillá Ser b M Mi L b Un ka b Zem Bodrogkeres Er b Li sze püs b Er b Sárosp Bretzen b Tá Ta ka b Tol Szi b Zo Andrá Erd O b M Andr b Gáls Fisc Szem b Sátoraljaúj Bretzen b Bar Barkó Szik b Cs Bretzen b Hom C b Nagymi Szt b B Bán b D Ha b Sztr P b Var Hal Barkó P b Ó- v Si közbirtok B Szentan Horv Kür Rudnyán b C Belic S b B Nagyv püs v Mezőte Hal Korn U b Ál Zsomb Kölc Cher Kazi b Berettyóúj Ester b Sá Budah Revi b Vé Papsz Der Mag b Cs csa püs b Cson Sz v Sze Kár b Kr L ka b Máram Ökör ka Hidegp Tel Per b Pris Pog Ilo b közbirtok Heri Szekl Ur Nagysz ko b Kabalap kincs Karácsonyf Po b Szapl Szaplon b Barcán Bar b Bárt Ko Bá b Moj közbirtok Roza Felső kincs b Szab Kisv Ester b Ge Káro b Ester b Nagyk Ká b Nádu Per b Újfeh Margi b Bal birt Bé Keres Ibrá Nyirb Kár b Mária birt Sza Nagyká Kár b Mátész birt Te b Ho Eörd Ibr b Nyirmed Te b Cse Tel Kár b Mi Miko M b Aranyosmed Tel Wessel Szinérvár Korn Vé b Felső Sárközú közbirtok T Nagybecsk ka b C Marczib b Nagykik sz ker Nagyszentmi b Ug Nagysz Per b Fanc Megy Besse b H Peré Ha b egy birt zsidós egy birtok la zsi helyen 500- lélekszá Me sze al egy birt a hajl zsidók F veszp kápt Pá fejér kápt Nagyper E Só B g kápt Cakó Koro Győrsz g pü K Benedek- Rav szentmár fő Kom K szentmar fő Pár pr Ma Ud Pi M Vi ciszterc So eszter kápt Me piari Top rel fu Cs veszp pü Kop Be At piari G Ki veszp kápt Sá Csö veszp pü Görg Ben rapo pré So S g pü F cso pré Vásár Cs Keres T Szá veszp pü Szombat sz püs v Ó-Pe szombath pü P szombath kápt Szentp Szentmikl g pü Vesz Vesz püs v Hajmá veszp pü Ki Váro Si veszp kápt Foksza R Nagyt z Van szombath szeminá Somhegypu Benedek Tüsk g pü Kis- S veszp pü Tap A B K P Ta P Alsódörg piari Ké L veszp kápt Mer Zalaeger szombath pü kalo é Eszte Pár eszter é Nagyöl pr L Szent-M beszte kápt Nó Bé kápt Ny Le nyi kápt Peresz b pré S nyi pü C Z Cé eszter é Ki Ny püs v Poz Szerda eszter é A A kápt Id já pré Ny Pré Bo C munk pü Sz Ó eper pü Királyhe lel pré Szt.-M ka pü Kolb eper pü B Nagyv püs v Belé nagyvá g pü Cs csa pü .Népszámlá rendsz népszámlá 1 hajto v mi tíz é a törvé rendelk ala megismétel soroz népszámlál sze 1 553. 1 638. 1 730. 1 846. 1 938. Nagy-Magyarorszá terül ugy é 471. 1920:473. 1 477 z la ország részl kimutat Orsz Statiszt Hiv ad ala készül statiszt r bőve Magyarorszá zs törté Ma orsz Venetia ma zsid törté

1551

CÍ köz

SZÓ közs kir z o legkülönb ré la Hi tudósí eg oki sz jel sz z Komáro T Vasvá Pozson B Ób Esztergo Trencsé Ny Sopro falv v la b tudom a Nyit órá fa l zs A Magyarors v tel fejl z szétsz orszá tulajdonké köz keletk hadjá megszűnt kül keres bemerészke i kereske kereske gócpont keletk z va szertartás j ö hittörv sz lega fér szertar végzés köz megind mindenk v kö ame tu a kereske for középpon e k Eszterg leh feljegyzés jobbpa közsé szer zsid közjótékon pénz szük szerv Zsinagó ame r istentiszte tart szombaton zsinagó tar ül Bé törvény Fennm o sz Eszterg n az ne z la eml o fel h amely keres tulajdo vo Sopro k zsidó-ut l zs szétsz m utcáj ki a telekköny Zs. nagyobba mind á k zsinagó rit m valószí sz temetk szenteg Zs tem vo legr s Magyarors talá 1340 Nagyszomb intézm mindene kezdetle lehe eg kül feljegyzés kit legr köz tar Po utób zsina ke épí Valószí Nagyszom Ny 13 Erz király l köz e B Pozs Sop Nagyszom Székesfehér az ki vá vo kincst ta z la Székesfeh elöl 14 int zsi ors üg sze k pozs sop k v cen k elhely rendk jog felruh prefe prefe eml váro v ré ki váro ré vára városo birtok amely zsidóta j főhat ta Eszte Ó Kő Kism V ez k köz Nagymarto Kabo Baz valószí Szt.-Márto Gal Ve l Ny Trencsé K t la mo i ala megcsa k lak s tekint h ál tö hí Mendel-c pél köv megszö Eg tudósí sz az az zsid s a tö Bu Törökors hurco beleszámít z a Eszterg B hurc tör eszte k ezi n legfe nyol lél á kétsz négys v tö Bu zsi mo m valószí sz ké ö lehe felt meger mo megj tudós S lako lehe kiv ta adóku ve figye felszám köz la amel isme nagy léts községe nyolszá középnagyság ötszá kiseb kétsz szá háro lako köz la amel isme úgysz Erdé szétsz földe birt zsid hozzávetőle megállapítha z ezi hús lehe mo mo id válto z szíves l hódo terüle sze biztons legtelj va szabads élhe természet z igyek elke az része Ferd kényszerí f g tö kiűz Kol taná k zsi ki városo elrend bányavá kerüle hétmérfö távols telepedhes rendel a valószí beszterceb taná ki rende körle s ne z árulh ma v gab Zavarta eg föld birto mar város kiszor z falv húz ah ideig tartózko meh város bányaváro egyál keresh K 18 l z Rozgo látog vásár Este h Kismart telep zsi szabadkeresked i vallásszabad biztos szám kelt poz össze lajs lak szárm h megje csal feltün Pálffy-birt ker Pozso Schlos Zucker külváro eg val város Pálffy-b 173 ors adóössz s ki váro ha vármeg lakossá kimuta s ki vár am nagy föld bir v X e l z Bá B Kisma Kő M Poz Szak Szatmár-Né Szentg Tren laj meglehe hiá E Teme hiá Bar H Nó T T Cs Cson Sz várm kétségte l zs Felüle feltünt a Sz meg Szatmárné e kimu lélekszá h ismer Ká S kurucgene Pozso küld r nagyká zsidó ak össz jel lélek hitköz Abaújsz egy léleksz e kimut o szentegyl 179 fennm jegyzők e hitk me temet a következ k népessé Nagykál kimut Szabolcs-m zsi közp m főrabb H S meg helys em kimu sz ha vármeg 1 la eml hi figyelembev me megközelí megállapí X e m o lakos kimu sz megyén köz sz következő oszl zs község B Eszt Ko N Pest-Pilis Po S S S Tre U Ves Ze közsé zs Hitkö gyülekeze alko Alsók Petr B Bihar-Sző Borsod-C Mis Bátor Lovasbe Gyön Bag Kom Liptószentmi Boldogass Köpc Oros R Cs Ga Ho Koszto Lu M Ó- Pös Roven Sa Szak Sz Szobo Vágúj V Vit A Isa Ó Zsá Alsókor B Csek Cse Ci G Gal Kirá Nagyma Poz St Sz Szentgy Szentj Sz Dunaszerda Tej Z Ka Kisma Lajtaúj Lako Nagyma Németkeres Szatmár-Né Nagyká Koz Hun O Trencsén- B B De Du Felső Il Nagybi Nemespod Ru P R Te Tren Tiszaú Kör Ro Városszal Nagyváz Keszt Szent Bodrogkeres Nagymi Sátoraljaúj To lak kimutat sze ha lak hitköz alkalmazá rabb tanít sámmes sakte k foglalko sz következők oszl árendások,borbélyok,fuvar száll gombkötők,hamuzsírf kékfe korcsmár könyvk mészár pálinkaf sz szű taká tí üveg bol ház kimu származásr sz 1 családfennta val magyaror születés X e ha vár lakos száz magyar- ors viszonyl kimu hi b álta alk tek o álla ré nagya nem- i letelepülés valószí lát o összlakossá száz vall m származás szá magyar- kétségte be magy X e érdems m tekin ves ké 191 népszámlálá ki törvényhat j felruh város várm összlak orsz szá val m anyanyelv összlakoss száz m anyany 17 k tö össz sz m csa me sze m os tartomán csal j orsz K csá kiseb os tartomány z sz elrend m csal nősü nősü Magyarors vándor alapít csal kimut szá m száma j tekin ves kimu csal szárma tar nyi Vi leg száza m szárm z aránys tekin ves eml cseh- betel z magyar- asszon v m mil n család magyaror szület vo kimut ha vár szerep nemzet vi ell ke m zsi aránys il lak magyarsá e j következ kimutat sze színm várm lakossá magyarsá fokozo lehe J ko megta népszám 7 l mut Álta statisz sz. ors népe statiszt vonatko rész útbaigazí Ludo Noti Politico-Geogra Statis in Hung F Magyarorsz hozzákap tartomány mo áll statisz geogra tekint 18 mun e a 182 v u a 183 k ker feldol Ad s h egy egymá m elté észlelh év észle népmoz jel megmagy statis megeg a ko i Pest-Pilis vár köve város l z Kalo Cegl Dunave Gödö Nagyk Sorok Visegr Nagykő sz ugya l z F sz vi léleks Kétségte F he Ne M könyvtá megtalá Kra Salam P megj Predikátz nagyk új te felszentelé tar Jel el Hontm statiszt kö F sz előb l z n l sz ö utób F léleksz emlí e bányake tö sz lakha megl n c megkísé letelepe it e a ell nagyvonás áttekin 18 meg állapoto F sz szo Magyarors la duná kerül 1.99 összlak 4 z duname kerül 2.59 összlak 7 z tiszame kerül 1.69 összlak 5 zs tiszá kerül 2.39 összlak 3 z 8.67 összlak 20 szá aránysz F szám sz 24 la orszá Z föld birtok lak városo föld birto os követk helys amel leg la Ba Este b Lam Lussi M Sz Fo B Tinódpu Hu Més Páz Lovasb Cz Fe Páz Kajaszószent Andr Szentpé Sz Gya Zm E Győrs pü Gy Este F B Bé Nosz Kisf Assz Holl Ko Ba O H Lichtens szentmá f Boldogas Este Köp Este Oro Este S Nem Fest To re f Széc Hu Len Szig Czi Som S K Este Németkere Nagym Lak Czi Ester Pot cs pr Rudnyán Kor Vi Bö Fest Hő Ap Mag K Viz Bo Pe R Batt Sza Német Murasz Sz H Be Kö Batt V Fest Jáno Ves P Ves pü Szilasb Ken Páz C va kin Balaton Z R Batt Király-Sza Ester Ká C Ba No Nos Kővá közbirto Csabr közbirto Kesz Fest Szen Batt Mi D For Nagyka Batt Feste Zalaege szombat pü Zal közbirto Csákt Fest Nám ura Turd Alsó Sza Új Z Grassalk B k Jan k Petrovos Eszt Simon M Bátt P Eszt Liptószentm Po N Szé For Loso Sz B P C Gy Pl Al Balassagy Bal Alsóp Szurcs So Pr Podman Pr Sz N Sza E H Sán S Széná N Po V ber ura Br R Mednyán C G E Kosz cs ura Pö E Vágú cs ura Vi E Nagytapol Na bir Zsámb Si B Bos N pü Ü Hun Fo ny pü közbirto K eszte Pá közbirto Sz Hu közbirto Po Po Pozsony-Vá P Cs közbirto C Motes Gal Este S Fa Udva Nagym Este Te Lieszno Szerd poz várkapitán Ba Pe P Szent Batt S P Burszentm De P K Sz Batt Sz Tre Tre Este Pon Vágbesz Bal Sz B Este Per T H közbirto Ko Este Mar Sz Bal Sz D R Mednyá I Köni Er Marczi Bo Viet Marczi R Mednyá O Lies Ó koronaurad Zs korona T T Simon Frib M Vör Maj Podman D Má O Ber P R Sz Al Al S Bá Ha Si Kova Ha Zli M Lip Ürm Tal Vig Ben Nagy Si Bere Ha Szi Kecs C B Bel Tápió Dubrav Kub Okolic Ap Szi Ber Föld Mada Ro Kár Men Dess Zs P Is B C B Ko Na C Pe S P Marj Sz C Pe V S Bretze Erdőho K közbirto Kovács Göncr Zom Bá Mu Schö Bereg Alsó-Ve Mezőka Dol L B Mi pr korona mun pü Felsőá közbirto Okolics Brask E Nagy-M T Szent Er Sz K Radván Kub M Sz Gyö Ester Grassalko For Wim b P Drasko G Sza Szep Be Ver Szt Goszt B Déva Bald Oc Tisza Pank Gy F Tis közbirto B Berz Berze Péchú Er Sz La S Hunsdorf-Hanusz Okolics Szi Matyaso Szo But Sze Vicz közbirto Po Szer Mai Ghill Se M U k Ze Bodrogkere E L sz pü E Sáros Bretze T T k To Sz Z Andr Er And Gál Fis Sze Sátoraljaú Bretze Ba Bark Szi C Bretze Ho Nagym Sz Bá H Szt Va Ha Bark Ó S közbirto Szenta Hor Kü Rudnyá Beli Nagy pü Mezőt Ha Kor Á Zsom Köl Che Kaz Berettyóú Este S Buda Rev V Paps De Ma C cs pü Cso S Sz Ká K k Mára Ökö k Hideg Te Pe Pri Po Il közbirto Her Szek U Nagys k Kabala kinc Karácsony P Szap Szaplo Barcá Ba Bár K B Mo közbirto Roz Fels kinc Sza Kis Este G Kár Este Nagy K Nád Pe Újfe Marg Ba bir B Kere Ibr Nyir Ká Mári bir Sz Nagyk Ká Mátés bir T H Eör Ib Nyirme T Cs Te Ká M Mik Aranyosme Te Wesse Szinérvá Kor V Fels Sárköz közbirto Nagybecs k Marczi Nagyki s ke Nagyszentm U Nagys Pe Fan Meg Bess Per H eg bir zsidó eg birto l zs helye 500 léleksz M sz a eg bir haj zsidó vesz káp P fejé káp Nagype S káp Cak Kor Győrs p Benedek Ra szentmá f Ko szentma f Pá p M U P V ciszter S eszte káp M piar To re f C vesz p Ko B A piar K vesz káp S Cs vesz p Gör Be rap pr S p cs pr Vásá C Kere Sz vesz p Szomba s pü Ó-P szombat p szombat káp Szent Szentmik p Ves Ves pü Hajm vesz p K Vár S vesz káp Foksz Nagy Va szombat szemin Somhegyp Benede Tüs p Kis vesz p Ta T Alsódör piar K vesz káp Me Zalaege szombat p kal Eszt Pá eszte Nagyö p Szent- beszt káp N B káp N L ny káp Peres pr ny p C eszte K N pü Po Szerd eszte káp I j pr N Pr B mun p S epe p Királyh le pr Szt.- k p Kol epe p Nagy pü Bel nagyv p C cs p .Népszáml rends népszáml hajt m tí törv rendel al megisméte soro népszámlá sz 553 638 730 846 938 Nagy-Magyarorsz terü ug 471 1920:473 47 l orszá rész kimuta Ors Statisz Hi a al készü statisz bőv Magyarorsz z tört M ors Veneti m zsi tört