15517.htm

CÍMSZÓ: Zsidó községek

SZÓCIKK: "Hitközségi gyülekezeteket alkottak: Arad, Alsókubin, Baja, Petrovác, Bilke, Bihar-Szőllős, Borsod-Csaba, Miskolc, Ónod, Bátorkesz, Lovasberény, Moór, Gyöngyös, Bagotta, Komárom, Tata, Liptószentmiklós, Boldogasszony, Gáta, Köpcsény, Oroszvár, Rajka, Csejte, Galgóc, Holics, Kosztolány, Lubina, Miava, Ó-Tura, Pöstyén, Rovenszko, Sasvár, Szakolca, Szenic, Szobotist, Vágújhely, Verbó, Vittenc, Aszód, Buda, Isaszeg, Óbuda, Zsámbék, Alsókorompa, Bazin, Cseklész, Cseszle, Ciffer, Gajár, Galánta, Királyfa, Nagymagyar, Pozsony, Stomfa, Szempc, Szentgyörgy, Szentjános, Szered, Dunaszerdahely, Tejfalu, Zboró, Kabold, Kismarton, Lajtaújfalu, Lakompak, Nagymarton, Németkeresztúr, Szatmár-Németi, Nagykároly, Kozelec, Hunfalu, Ozora, Paks, Trencsén-Baán, Beckó, Bosác, Dezser, Dubnic, Felsőozor, Illava, Nagybittse, Nemespodhrag, Ruttka, Pucho, Rajec, Teplic, Trencsén, Tiszaújlak, Körmend, Rohonc, Városszalónak, Nagyvázsony, Pápa, Keszthely, Szentgrót, Bodrogkeresztúr, Mád, Nagymihály, Sátoraljaújhely, Tolcsva zsidó lakosai. A kimutatásban szereplő harminc megye zsidó lakosai, a hitközségek alkalmazásában lévő rabbikon, tanítókon, sámmeszeken és saktereken kívül, foglalkozások szerint a következőképpen oszlottak meg: árendások,borbélyok,fuvarosok, szállítók, gombkötők,hamuzsírfőzök, kékfestők, korcsmárosok, könyvkötők, mészárosok, pálinkafőzők, szabók, szűcsök, takácsok, tímárok üvegesek, boltosok és házalók. A kimutatás származásrovata szerint a 11,621 zsidó lakos 2531 családfenntartója közül 885 vallotta magát magyarországi születésűnek, tehát a XVIII. sz. elején harminc vármegye zsidó lakosainak 35-31 százaléka magyar-zsidó volt. Noha országos viszonylatban ez a kimutatás igen hiányos és nehéz belőle általános képet alkotni, mégis tekintve az ország állapotát és a régebbi nagyarányú nem-zsidó idegen letelepüléseket, valószínűnek látszik, hogy az ország összlakosságának 35 százaléka nem igen vallhatta volna magát magyar származásúnak. Ez a 35 százalék magyar-zsidó kétségtelenül beszélt is magyarul, ami a XVIII. sz. elején még érdemszámba is mehet, ha tekintetbe vesszük, hogy kétszáz év múlva az 1910-iki népszámlálásnál, kivévén a törvényhatósági joggal felruházott városokat, a vármegyei összlakosság közül az egész országban csak 44,9 százalék vallotta magát magyar anyanyelvűnek, míg a zsidó összlakosságnak 76,89 százaléka volt magyar anyanyelvű. Az 1735-38 között történt összeírás szerint a 2531 magyar zsidó családfő mellett szerepel 961 morva, 77 cseh és 133 egyéb osztrák tartománybeli zsidó családfő. Ezek 1726 után jöttek az országba, mivel III. Károly császár, hogy kisebbítse az osztrák tartományokban a zsidók számát, elrendelte, hogy minden zsidó családból csak egy férfi nősülhet, így a nősülendő ifjak Magyarországba vándoroltak és itt alapítottak családot. A kimutatott 43-31 százalék magyar zsidó számaránya javul, ha tekintetbe vesszük, hogy a kimutatás csak a családfők származását tartotta nyilván. Viszont legalább 77 százalékra emeli a magyar származású zsidók arányszámát az, ha tekintetbe vesszük, hogy az említett cseh-morva stb. betelepült zsidók magyar-zsidó asszonyokat vettek nőül és a magyar miliőben nevelt családtagok is magyarországi születésűek voltak. A kimutatott harminc vármegye közt szerepelnek a nemzetiségi vidékek és hogy ennek ellenére is ilyen kedvező a magyar zsidóság arányszáma, illetve a zsidó lakosság magyarságának ereje, joggal lehet következtetni a kimutatásban nem szereplő színmagyar vármegyék zsidó lakosságának magyarságára, amely ott csak fokozottabb lehetett. II. József korában 1785. megtartott népszámlálás 75,000 zsidó lakost mutatott ki. Általános statisztika. A XIX. sz.-beli országos népességi statisztikára vonatkozólag két könyv ad részletes útbaigazítást, az egyik Ludovicus Nagy, Notitiae, Politico-Geographico Statisticae inclyli regni Hungariae (Budae 1828), a másik Fényes Elek, Magyarországnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapota statisztikai és geographiai tekintetben (I-VI. k., Pest 1836-40) c. munkája. Az előbbi adatai 1825-ből valók, az utóbbi adatai pedig 1830-tól kezdve kerültek feldolgozás alá. Adataik számos helyen egyeznek egymással, másutt eltérések észlelhetők, amit a rövid évtized alatt észlelhető népmozgalmi jelenség megmagyaráz. A két statisztika megegyezik abban, hogy e korszak idején Pest-Pilis-Solt vármegye következő városaiban nem lakott zsidó: Kalocsán, Cegléden, Dunavecsén, Gödöllőn, Nagykátán, Soroksáron és Visegrádon. Nagykőrösön Nagy szerint ugyancsak nem lakott zsidó, Fényes szerint viszont 237 lélekszámuk volt. Kétségtelenül Fényes adata a helyes, mert a Nemzeti Múzeum könyvtárában megtalálható Krakauer Salamonnak 1818. Pesten megjelent Predikátziója, amit a nagykőrösi újonnan épült templom felszentelésekor tartott. Jelentős eltérés van a Bars és Hontmegyék két statisztikája között. Fényes szerint az előbbiben nem lakott zsidó, míg Nagy néhány évvel előbb 41 zsidó lakost számolt össze, az. utóbbiban Fényes 17 zsidó lélekszámról tesz említést, míg Nagy egyről sem. Ez a két megye bányakerület volt és ott a törvény szerint zsidó nem lakhatott, bár meglehet, hogy néhány család mégis megkísérelte a letelepedést. A két könyv itt-ott eltérő adatai ellenére is nagyvonásokban áttekinthető képet ad az 1840-et megelőző állapotokról. Fényes szerint a szorosan vett Magyarországon lakott: A dunántúli kerületben 1.993,975 összlakosság közt 42,244 zsidó; a dunamelléki kerületben 2.594,541 összlakosság közt 73,268 zsidó; a tiszamelléki kerületben 1.690,614 összlakosság közt 50,537 zsidó,- a tiszántúli kerületben 2.392.597 összlakosság közt 36,827 zsidó. 1830 körül tehát 8.671,727 összlakosság közt 202,876 zsidó élt, ami 2-34 százalék arányszámnak felel meg. Fényes Elek számítása szerint 1842. már 241,632 zsidó lakosa, volt az országnak. Zsidók a földesúri birtokokon. A zsidó lakosság nem a városokban, hanem a földesúri birtokokon oszlott meg. Alább következnek azok a helységek, amelyeken legalább száz zsidó lélek lakott. Baranya vm.: Dárda (Esterházy birtok). Fejér vm.: Moór (Lamberg, Lussinszky birt.),"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5517. címszó a lexikon => 1003. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15517.htm

CÍMSZÓ: Zsidó községek

SZÓCIKK: Hitközségi gyülekezeteket alkottak: Arad, Alsókubin, Baja, Petrovác, Bilke, Bihar-Szőllős, Borsod-Csaba, Miskolc, Ónod, Bátorkesz, Lovasberény, Moór, Gyöngyös, Bagotta, Komárom, Tata, Liptószentmiklós, Boldogasszony, Gáta, Köpcsény, Oroszvár, Rajka, Csejte, Galgóc, Holics, Kosztolány, Lubina, Miava, Ó-Tura, Pöstyén, Rovenszko, Sasvár, Szakolca, Szenic, Szobotist, Vágújhely, Verbó, Vittenc, Aszód, Buda, Isaszeg, Óbuda, Zsámbék, Alsókorompa, Bazin, Cseklész, Cseszle, Ciffer, Gajár, Galánta, Királyfa, Nagymagyar, Pozsony, Stomfa, Szempc, Szentgyörgy, Szentjános, Szered, Dunaszerdahely, Tejfalu, Zboró, Kabold, Kismarton, Lajtaújfalu, Lakompak, Nagymarton, Németkeresztúr, Szatmár-Németi, Nagykároly, Kozelec, Hunfalu, Ozora, Paks, Trencsén-Baán, Beckó, Bosác, Dezser, Dubnic, Felsőozor, Illava, Nagybittse, Nemespodhrag, Ruttka, Pucho, Rajec, Teplic, Trencsén, Tiszaújlak, Körmend, Rohonc, Városszalónak, Nagyvázsony, Pápa, Keszthely, Szentgrót, Bodrogkeresztúr, Mád, Nagymihály, Sátoraljaújhely, Tolcsva zsidó lakosai. A kimutatásban szereplő harminc megye zsidó lakosai, a hitközségek alkalmazásában lévő rabbikon, tanítókon, sámmeszeken és saktereken kívül, foglalkozások szerint a következőképpen oszlottak meg: árendások,borbélyok,fuvarosok, szállítók, gombkötők,hamuzsírfőzök, kékfestők, korcsmárosok, könyvkötők, mészárosok, pálinkafőzők, szabók, szűcsök, takácsok, tímárok üvegesek, boltosok és házalók. A kimutatás származásrovata szerint a 11,621 zsidó lakos 2531 családfenntartója közül 885 vallotta magát magyarországi születésűnek, tehát a XVIII. sz. elején harminc vármegye zsidó lakosainak 35-31 százaléka magyar-zsidó volt. Noha országos viszonylatban ez a kimutatás igen hiányos és nehéz belőle általános képet alkotni, mégis tekintve az ország állapotát és a régebbi nagyarányú nem-zsidó idegen letelepüléseket, valószínűnek látszik, hogy az ország összlakosságának 35 százaléka nem igen vallhatta volna magát magyar származásúnak. Ez a 35 százalék magyar-zsidó kétségtelenül beszélt is magyarul, ami a XVIII. sz. elején még érdemszámba is mehet, ha tekintetbe vesszük, hogy kétszáz év múlva az 1910-iki népszámlálásnál, kivévén a törvényhatósági joggal felruházott városokat, a vármegyei összlakosság közül az egész országban csak 44,9 százalék vallotta magát magyar anyanyelvűnek, míg a zsidó összlakosságnak 76,89 százaléka volt magyar anyanyelvű. Az 1735-38 között történt összeírás szerint a 2531 magyar zsidó családfő mellett szerepel 961 morva, 77 cseh és 133 egyéb osztrák tartománybeli zsidó családfő. Ezek 1726 után jöttek az országba, mivel III. Károly császár, hogy kisebbítse az osztrák tartományokban a zsidók számát, elrendelte, hogy minden zsidó családból csak egy férfi nősülhet, így a nősülendő ifjak Magyarországba vándoroltak és itt alapítottak családot. A kimutatott 43-31 százalék magyar zsidó számaránya javul, ha tekintetbe vesszük, hogy a kimutatás csak a családfők származását tartotta nyilván. Viszont legalább 77 százalékra emeli a magyar származású zsidók arányszámát az, ha tekintetbe vesszük, hogy az említett cseh-morva stb. betelepült zsidók magyar-zsidó asszonyokat vettek nőül és a magyar miliőben nevelt családtagok is magyarországi születésűek voltak. A kimutatott harminc vármegye közt szerepelnek a nemzetiségi vidékek és hogy ennek ellenére is ilyen kedvező a magyar zsidóság arányszáma, illetve a zsidó lakosság magyarságának ereje, joggal lehet következtetni a kimutatásban nem szereplő színmagyar vármegyék zsidó lakosságának magyarságára, amely ott csak fokozottabb lehetett. II. József korában 1785. megtartott népszámlálás 75,000 zsidó lakost mutatott ki. Általános statisztika. A XIX. sz.-beli országos népességi statisztikára vonatkozólag két könyv ad részletes útbaigazítást, az egyik Ludovicus Nagy, Notitiae, Politico-Geographico Statisticae inclyli regni Hungariae Budae 1828 , a másik Fényes Elek, Magyarországnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapota statisztikai és geographiai tekintetben I-VI. k., Pest 1836-40 c. munkája. Az előbbi adatai 1825-ből valók, az utóbbi adatai pedig 1830-tól kezdve kerültek feldolgozás alá. Adataik számos helyen egyeznek egymással, másutt eltérések észlelhetők, amit a rövid évtized alatt észlelhető népmozgalmi jelenség megmagyaráz. A két statisztika megegyezik abban, hogy e korszak idején Pest-Pilis-Solt vármegye következő városaiban nem lakott zsidó: Kalocsán, Cegléden, Dunavecsén, Gödöllőn, Nagykátán, Soroksáron és Visegrádon. Nagykőrösön Nagy szerint ugyancsak nem lakott zsidó, Fényes szerint viszont 237 lélekszámuk volt. Kétségtelenül Fényes adata a helyes, mert a Nemzeti Múzeum könyvtárában megtalálható Krakauer Salamonnak 1818. Pesten megjelent Predikátziója, amit a nagykőrösi újonnan épült templom felszentelésekor tartott. Jelentős eltérés van a Bars és Hontmegyék két statisztikája között. Fényes szerint az előbbiben nem lakott zsidó, míg Nagy néhány évvel előbb 41 zsidó lakost számolt össze, az. utóbbiban Fényes 17 zsidó lélekszámról tesz említést, míg Nagy egyről sem. Ez a két megye bányakerület volt és ott a törvény szerint zsidó nem lakhatott, bár meglehet, hogy néhány család mégis megkísérelte a letelepedést. A két könyv itt-ott eltérő adatai ellenére is nagyvonásokban áttekinthető képet ad az 1840-et megelőző állapotokról. Fényes szerint a szorosan vett Magyarországon lakott: A dunántúli kerületben 1.993,975 összlakosság közt 42,244 zsidó; a dunamelléki kerületben 2.594,541 összlakosság közt 73,268 zsidó; a tiszamelléki kerületben 1.690,614 összlakosság közt 50,537 zsidó,- a tiszántúli kerületben 2.392.597 összlakosság közt 36,827 zsidó. 1830 körül tehát 8.671,727 összlakosság közt 202,876 zsidó élt, ami 2-34 százalék arányszámnak felel meg. Fényes Elek számítása szerint 1842. már 241,632 zsidó lakosa, volt az országnak. Zsidók a földesúri birtokokon. A zsidó lakosság nem a városokban, hanem a földesúri birtokokon oszlott meg. Alább következnek azok a helységek, amelyeken legalább száz zsidó lélek lakott. Baranya vm.: Dárda Esterházy birtok . Fejér vm.: Moór Lamberg, Lussinszky birt. ,

15517.ht

CÍMSZÓ Zsid községe

SZÓCIKK Hitközség gyülekezeteke alkottak Arad Alsókubin Baja Petrovác Bilke Bihar-Szőllős Borsod-Csaba Miskolc Ónod Bátorkesz Lovasberény Moór Gyöngyös Bagotta Komárom Tata Liptószentmiklós Boldogasszony Gáta Köpcsény Oroszvár Rajka Csejte Galgóc Holics Kosztolány Lubina Miava Ó-Tura Pöstyén Rovenszko Sasvár Szakolca Szenic Szobotist Vágújhely Verbó Vittenc Aszód Buda Isaszeg Óbuda Zsámbék Alsókorompa Bazin Cseklész Cseszle Ciffer Gajár Galánta Királyfa Nagymagyar Pozsony Stomfa Szempc Szentgyörgy Szentjános Szered Dunaszerdahely Tejfalu Zboró Kabold Kismarton Lajtaújfalu Lakompak Nagymarton Németkeresztúr Szatmár-Németi Nagykároly Kozelec Hunfalu Ozora Paks Trencsén-Baán Beckó Bosác Dezser Dubnic Felsőozor Illava Nagybittse Nemespodhrag Ruttka Pucho Rajec Teplic Trencsén Tiszaújlak Körmend Rohonc Városszalónak Nagyvázsony Pápa Keszthely Szentgrót Bodrogkeresztúr Mád Nagymihály Sátoraljaújhely Tolcsv zsid lakosai kimutatásba szerepl harmin megy zsid lakosai hitközsége alkalmazásába lév rabbikon tanítókon sámmeszeke é saktereke kívül foglalkozáso szerin következőképpe oszlotta meg árendások,borbélyok,fuvarosok szállítók gombkötők,hamuzsírfőzök kékfestők korcsmárosok könyvkötők mészárosok pálinkafőzők szabók szűcsök takácsok tímáro üvegesek boltoso é házalók kimutatá származásrovat szerin 11,62 zsid lako 253 családfenntartój közü 88 vallott magá magyarország születésűnek tehá XVIII sz elejé harmin vármegy zsid lakosaina 35-3 százalék magyar-zsid volt Noh országo viszonylatba e kimutatá ige hiányo é nehé belől általáno képe alkotni mégi tekintv a orszá állapotá é régebb nagyarány nem-zsid idege letelepüléseket valószínűne látszik hog a orszá összlakosságána 3 százalék ne ige vallhatt voln magá magya származásúnak E 3 százalé magyar-zsid kétségtelenü beszél i magyarul am XVIII sz elejé mé érdemszámb i mehet h tekintetb vesszük hog kétszá é múlv a 1910-ik népszámlálásnál kivévé törvényhatóság jogga felruházot városokat vármegye összlakossá közü a egés országba csa 44, százalé vallott magá magya anyanyelvűnek mí zsid összlakosságna 76,8 százalék vol magya anyanyelvű A 1735-3 közöt történ összeírá szerin 253 magya zsid családf mellet szerepe 96 morva 7 cse é 13 egyé osztrá tartománybel zsid családfő Eze 172 utá jötte a országba mive III Károl császár hog kisebbíts a osztrá tartományokba zsidó számát elrendelte hog minde zsid családbó csa eg férf nősülhet íg nősülend ifja Magyarországb vándorolta é it alapította családot kimutatot 43-3 százalé magya zsid számarány javul h tekintetb vesszük hog kimutatá csa családfő származásá tartott nyilván Viszon legaláb 7 százalékr emel magya származás zsidó arányszámá az h tekintetb vesszük hog a említet cseh-morv stb betelepül zsidó magyar-zsid asszonyoka vette nőü é magya miliőbe nevel családtago i magyarország születésűe voltak kimutatot harmin vármegy köz szerepelne nemzetiség vidéke é hog enne ellenér i ilye kedvez magya zsidósá arányszáma illetv zsid lakossá magyarságána ereje jogga lehe következtetn kimutatásba ne szerepl színmagya vármegyé zsid lakosságána magyarságára amel ot csa fokozottab lehetett II Józse korába 1785 megtartot népszámlálá 75,00 zsid lakos mutatot ki Általáno statisztika XIX sz.-bel országo népesség statisztikár vonatkozóla ké köny a részlete útbaigazítást a egyi Ludovicu Nagy Notitiae Politico-Geographic Statistica inclyl regn Hungaria Buda 182 mási Fénye Elek Magyarországna hozzákapcsol tartományokna mostan állapot statisztika é geographia tekintetbe I-VI k. Pes 1836-4 c munkája A előbb adata 1825-bő valók a utóbb adata pedi 1830-tó kezdv kerülte feldolgozá alá Adatai számo helye egyezne egymással másut eltérése észlelhetők ami rövi évtize alat észlelhet népmozgalm jelensé megmagyaráz ké statisztik megegyezi abban hog korsza idejé Pest-Pilis-Sol vármegy következ városaiba ne lakot zsidó Kalocsán Cegléden Dunavecsén Gödöllőn Nagykátán Soroksáro é Visegrádon Nagykőrösö Nag szerin ugyancsa ne lakot zsidó Fénye szerin viszon 23 lélekszámu volt Kétségtelenü Fénye adat helyes mer Nemzet Múzeu könyvtárába megtalálhat Krakaue Salamonna 1818 Peste megjelen Predikátziója ami nagykőrös újonna épül templo felszenteléseko tartott Jelentő eltéré va Bar é Hontmegyé ké statisztikáj között Fénye szerin a előbbibe ne lakot zsidó mí Nag néhán évve előb 4 zsid lakos számol össze az utóbbiba Fénye 1 zsid lélekszámró tes említést mí Nag egyrő sem E ké megy bányakerüle vol é ot törvén szerin zsid ne lakhatott bá meglehet hog néhán csalá mégi megkísérelt letelepedést ké köny itt-ot eltér adata ellenér i nagyvonásokba áttekinthet képe a a 1840-e megelőz állapotokról Fénye szerin szorosa vet Magyarországo lakott dunántúl kerületbe 1.993,97 összlakossá köz 42,24 zsidó dunamellék kerületbe 2.594,54 összlakossá köz 73,26 zsidó tiszamellék kerületbe 1.690,61 összlakossá köz 50,53 zsidó, tiszántúl kerületbe 2.392.59 összlakossá köz 36,82 zsidó 183 körü tehá 8.671,72 összlakossá köz 202,87 zsid élt am 2-3 százalé arányszámna fele meg Fénye Ele számítás szerin 1842 má 241,63 zsid lakosa vol a országnak Zsidó földesúr birtokokon zsid lakossá ne városokban hane földesúr birtokoko oszlot meg Aláb következne azo helységek amelyeke legaláb szá zsid léle lakott Barany vm. Dárd Esterház birto Fejé vm. Moó Lamberg Lussinszk birt

15517.h

CÍMSZ Zsi község

SZÓCIK Hitközsé gyülekezetek alkotta Ara Alsókubi Baj Petrová Bilk Bihar-Szőllő Borsod-Csab Miskol Óno Bátorkes Lovasberén Moó Gyöngyö Bagott Komáro Tat Liptószentmikló Boldogasszon Gát Köpcsén Oroszvá Rajk Csejt Galgó Holic Kosztolán Lubin Miav Ó-Tur Pöstyé Rovenszk Sasvá Szakolc Szeni Szobotis Vágújhel Verb Vitten Aszó Bud Isasze Óbud Zsámbé Alsókoromp Bazi Cseklés Cseszl Ciffe Gajá Galánt Királyf Nagymagya Pozson Stomf Szemp Szentgyörg Szentjáno Szere Dunaszerdahel Tejfal Zbor Kabol Kismarto Lajtaújfal Lakompa Nagymarto Németkeresztú Szatmár-Német Nagykárol Kozele Hunfal Ozor Pak Trencsén-Baá Beck Bosá Dezse Dubni Felsőozo Illav Nagybitts Nemespodhra Ruttk Puch Raje Tepli Trencsé Tiszaújla Körmen Rohon Városszalóna Nagyvázson Páp Keszthel Szentgró Bodrogkeresztú Má Nagymihál Sátoraljaújhel Tolcs zsi lakosa kimutatásb szerep harmi meg zsi lakosa hitközség alkalmazásáb lé rabbiko tanítóko sámmeszek sakterek kívü foglalkozás szeri következőképp oszlott me árendások,borbélyok,fuvaroso szállító gombkötők,hamuzsírfőzö kékfestő korcsmároso könyvkötő mészároso pálinkafőző szabó szűcsö takácso tímár üvegese boltos házaló kimutat származásrova szeri 11,6 zsi lak 25 családfenntartó köz 8 vallot mag magyarorszá születésűne teh XVII s elej harmi vármeg zsi lakosain 35- százalé magyar-zsi vol No ország viszonylatb kimutat ig hiány neh belő általán kép alkotn még tekint orsz állapot régeb nagyarán nem-zsi ideg letelepüléseke valószínűn látszi ho orsz összlakosságán százalé n ig vallhat vol mag magy származásúna százal magyar-zsi kétségtelen beszé magyaru a XVII s elej m érdemszám mehe tekintet vesszü ho kétsz múl 1910-i népszámlálásná kivév törvényhatósá jogg felruházo városoka vármegy összlakoss köz egé országb cs 44 százal vallot mag magy anyanyelvűne m zsi összlakosságn 76, százalé vo magy anyanyelv 1735- közö törté összeír szeri 25 magy zsi család melle szerep 9 morv cs 1 egy osztr tartománybe zsi családf Ez 17 ut jött országb miv II Káro császá ho kisebbít osztr tartományokb zsid számá elrendelt ho mind zsi családb cs e fér nősülhe í nősülen ifj Magyarország vándorolt i alapított családo kimutato 43- százal magy zsi számarán javu tekintet vesszü ho kimutat cs családf származás tartot nyilvá Viszo legalá százalék eme magy származá zsid arányszám a tekintet vesszü ho említe cseh-mor st betelepü zsid magyar-zsi asszonyok vett nő magy miliőb neve családtag magyarorszá születésű volta kimutato harmi vármeg kö szerepeln nemzetisé vidék ho enn ellené ily kedve magy zsidós arányszám illet zsi lakoss magyarságán erej jogg leh következtet kimutatásb n szerep színmagy vármegy zsi lakosságán magyarságár ame o cs fokozotta lehetet I Józs koráb 178 megtarto népszámlál 75,0 zsi lako mutato k Általán statisztik XI sz.-be ország népessé statisztiká vonatkozól k kön részlet útbaigazítás egy Ludovic Nag Notitia Politico-Geographi Statistic incly reg Hungari Bud 18 más Fény Ele Magyarországn hozzákapcso tartományokn mosta állapo statisztik geographi tekintetb I-V k Pe 1836- munkáj előb adat 1825-b való utób adat ped 1830-t kezd került feldolgoz al Adata szám hely egyezn egymássa másu eltérés észlelhető am röv évtiz ala észlelhe népmozgal jelens megmagyará k statiszti megegyez abba ho korsz idej Pest-Pilis-So vármeg követke városaib n lako zsid Kalocsá Cegléde Dunavecsé Gödöllő Nagykátá Soroksár Visegrádo Nagykőrös Na szeri ugyancs n lako zsid Fény szeri viszo 2 lélekszám vol Kétségtelen Fény ada helye me Nemze Múze könyvtáráb megtalálha Krakau Salamonn 181 Pest megjele Predikátziój am nagykőrö újonn épü templ felszentelések tartot Jelent eltér v Ba Hontmegy k statisztiká közöt Fény szeri előbbib n lako zsid m Na néhá évv elő zsi lako számo össz a utóbbib Fény zsi lélekszámr te említés m Na egyr se k meg bányakerül vo o törvé szeri zsi n lakhatot b meglehe ho néhá csal még megkísérel letelepedés k kön itt-o elté adat ellené nagyvonásokb áttekinthe kép 1840- megelő állapotokró Fény szeri szoros ve Magyarország lakot dunántú kerületb 1.993,9 összlakoss kö 42,2 zsid dunamellé kerületb 2.594,5 összlakoss kö 73,2 zsid tiszamellé kerületb 1.690,6 összlakoss kö 50,5 zsidó tiszántú kerületb 2.392.5 összlakoss kö 36,8 zsid 18 kör teh 8.671,7 összlakoss kö 202,8 zsi él a 2- százal arányszámn fel me Fény El számítá szeri 184 m 241,6 zsi lakos vo országna Zsid földesú birtokoko zsi lakoss n városokba han földesú birtokok oszlo me Alá következn az helysége amelyek legalá sz zsi lél lakot Baran vm Dár Esterhá birt Fej vm Mo Lamber Lussinsz bir

15517.

CÍMS Zs közsé

SZÓCI Hitközs gyülekezete alkott Ar Alsókub Ba Petrov Bil Bihar-Szőll Borsod-Csa Misko Ón Bátorke Lovasberé Mo Gyöngy Bagot Komár Ta Liptószentmikl Boldogasszo Gá Köpcsé Oroszv Raj Csej Galg Holi Kosztolá Lubi Mia Ó-Tu Pösty Rovensz Sasv Szakol Szen Szoboti Vágújhe Ver Vitte Asz Bu Isasz Óbu Zsámb Alsókorom Baz Cseklé Csesz Ciff Gaj Galán Király Nagymagy Pozso Stom Szem Szentgyör Szentján Szer Dunaszerdahe Tejfa Zbo Kabo Kismart Lajtaújfa Lakomp Nagymart Németkereszt Szatmár-Néme Nagykáro Kozel Hunfa Ozo Pa Trencsén-Ba Bec Bos Dezs Dubn Felsőoz Illa Nagybitt Nemespodhr Rutt Puc Raj Tepl Trencs Tiszaújl Körme Roho Városszalón Nagyvázso Pá Keszthe Szentgr Bodrogkereszt M Nagymihá Sátoraljaújhe Tolc zs lakos kimutatás szere harm me zs lakos hitközsé alkalmazásá l rabbik tanítók sámmesze saktere kív foglalkozá szer következőkép oszlot m árendások,borbélyok,fuvaros szállít gombkötők,hamuzsírfőz kékfest korcsmáros könyvköt mészáros pálinkafőz szab szűcs takács tímá üveges bolto házal kimuta származásrov szer 11, zs la 2 családfenntart kö vallo ma magyarorsz születésűn te XVI ele harm várme zs lakosai 35 százal magyar-zs vo N orszá viszonylat kimuta i hián ne bel általá ké alkot mé tekin ors állapo rége nagyará nem-zs ide letelepülések valószínű látsz h ors összlakosságá százal i vallha vo ma mag származásún száza magyar-zs kétségtele besz magyar XVI ele érdemszá meh tekinte vessz h kéts mú 1910- népszámlálásn kivé törvényhatós jog felruház városok vármeg összlakos kö eg ország c 4 száza vallo ma mag anyanyelvűn zs összlakosság 76 százal v mag anyanyel 1735 köz tört összeí szer 2 mag zs csalá mell szere mor c eg oszt tartományb zs család E 1 u jöt ország mi I Kár csász h kisebbí oszt tartományok zsi szám elrendel h min zs család c fé nősülh nősüle if Magyarorszá vándorol alapítot család kimutat 43 száza mag zs számará jav tekinte vessz h kimuta c család származá tarto nyilv Visz legal százalé em mag származ zsi arányszá tekinte vessz h említ cseh-mo s betelep zsi magyar-zs asszonyo vet n mag miliő nev családta magyarorsz születés volt kimutat harm várme k szerepel nemzetis vidé h en ellen il kedv mag zsidó arányszá ille zs lakos magyarságá ere jog le következte kimutatás szere színmag vármeg zs lakosságá magyarságá am c fokozott lehete Józ korá 17 megtart népszámlá 75, zs lak mutat Általá statiszti X sz.-b orszá népess statisztik vonatkozó kö részle útbaigazítá eg Ludovi Na Notiti Politico-Geograph Statisti incl re Hungar Bu 1 má Fén El Magyarország hozzákapcs tartományok most állap statiszti geograph tekintet I- P 1836 munká elő ada 1825- val utó ada pe 1830- kez kerül feldolgo a Adat szá hel egyez egymáss más eltéré észlelhet a rö évti al észlelh népmozga jelen megmagyar statiszt megegye abb h kors ide Pest-Pilis-S várme követk városai lak zsi Kalocs Cegléd Dunavecs Gödöll Nagykát Soroksá Visegrád Nagykőrö N szer ugyanc lak zsi Fén szer visz lélekszá vo Kétségtele Fén ad hely m Nemz Múz könyvtárá megtalálh Kraka Salamon 18 Pes megjel Predikátzió a nagykőr újon ép temp felszentelése tarto Jelen elté B Hontmeg statisztik közö Fén szer előbbi lak zsi N néh év el zs lak szám öss utóbbi Fén zs lélekszám t említé N egy s me bányakerü v törv szer zs lakhato megleh h néh csa mé megkísére letelepedé kö itt- elt ada ellen nagyvonások áttekinth ké 1840 megel állapotokr Fén szer szoro v Magyarorszá lako dunánt kerület 1.993, összlakos k 42, zsi dunamell kerület 2.594, összlakos k 73, zsi tiszamell kerület 1.690, összlakos k 50, zsid tiszánt kerület 2.392. összlakos k 36, zsi 1 kö te 8.671, összlakos k 202, zs é 2 száza arányszám fe m Fén E számít szer 18 241, zs lako v országn Zsi földes birtokok zs lakos városokb ha földes birtoko oszl m Al következ a helység amelye legal s zs lé lako Bara v Dá Esterh bir Fe v M Lambe Lussins bi

15517

CÍM Z közs

SZÓC Hitköz gyülekezet alkot A Alsóku B Petro Bi Bihar-Szől Borsod-Cs Misk Ó Bátork Lovasber M Gyöng Bago Komá T Liptószentmik Boldogassz G Köpcs Orosz Ra Cse Gal Hol Kosztol Lub Mi Ó-T Pöst Rovens Sas Szako Sze Szobot Vágújh Ve Vitt As B Isas Ób Zsám Alsókoro Ba Csekl Cses Cif Ga Galá Királ Nagymag Pozs Sto Sze Szentgyö Szentjá Sze Dunaszerdah Tejf Zb Kab Kismar Lajtaújf Lakom Nagymar Németkeresz Szatmár-Ném Nagykár Koze Hunf Oz P Trencsén-B Be Bo Dez Dub Felsőo Ill Nagybit Nemespodh Rut Pu Ra Tep Trenc Tiszaúj Körm Roh Városszaló Nagyvázs P Keszth Szentg Bodrogkeresz Nagymih Sátoraljaújh Tol z lako kimutatá szer har m z lako hitközs alkalmazás rabbi tanító sámmesz sakter kí foglalkoz sze következőké oszlo árendások,borbélyok,fuvaro szállí gombkötők,hamuzsírfő kékfes korcsmáro könyvkö mészáro pálinkafő sza szűc takác tím üvege bolt háza kimut származásro sze 11 z l családfenntar k vall m magyarors születésű t XV el har várm z lakosa 3 száza magyar-z v orsz viszonyla kimut hiá n be által k alko m teki or állap rég nagyar nem-z id letelepülése valószín láts or összlakosság száza vallh v m ma származású száz magyar-z kétségtel bes magya XV el érdemsz me tekint vess két m 1910 népszámlálás kiv törvényható jo felruhá városo várme összlako k e orszá száz vall m ma anyanyelvű z összlakossá 7 száza ma anyanye 173 kö tör össze sze ma z csal mel szer mo e osz tartomány z csalá jö orszá m Ká csás kisebb osz tartományo zs szá elrende mi z csalá f nősül nősül i Magyarorsz vándoro alapíto csalá kimuta 4 száz ma z számar ja tekint vess kimut csalá származ tart nyil Vis lega százal e ma szárma zs aránysz tekint vess emlí cseh-m betele zs magyar-z asszony ve ma mili ne családt magyarors születé vol kimuta har várm szerepe nemzeti vid e elle i ked ma zsid aránysz ill z lako magyarság er jo l következt kimutatá szer színma várme z lakosság magyarság a fokozot lehet Jó kor 1 megtar népszáml 75 z la muta Által statiszt sz.- orsz népes statiszti vonatkoz k részl útbaigazít e Ludov N Notit Politico-Geograp Statist inc r Hunga B m Fé E Magyarorszá hozzákapc tartományo mos álla statiszt geograp tekinte I 183 munk el ad 1825 va ut ad p 1830 ke kerü feldolg Ada sz he egye egymás má eltér észlelhe r évt a észlel népmozg jele megmagya statisz megegy ab kor id Pest-Pilis- várm követ városa la zs Kaloc Ceglé Dunavec Gödöl Nagyká Soroks Visegrá Nagykőr sze ugyan la zs Fé sze vis léleksz v Kétségtel Fé a hel Nem Mú könyvtár megtalál Krak Salamo 1 Pe megje Predikátzi nagykő újo é tem felszentelés tart Jele elt Hontme statiszti köz Fé sze előbb la zs né é e z la szá ös utóbb Fé z lélekszá említ eg m bányaker tör sze z lakhat megle né cs m megkísér leteleped k itt el ad elle nagyvonáso áttekint k 184 mege állapotok Fé sze szor Magyarorsz lak dunán kerüle 1.993 összlako 42 zs dunamel kerüle 2.594 összlako 73 zs tiszamel kerüle 1.690 összlako 50 zsi tiszán kerüle 2.392 összlako 36 zs k t 8.671 összlako 202 z száz arányszá f Fé számí sze 1 241 z lak ország Zs földe birtoko z lako városok h földe birtok osz A követke helysé amely lega z l lak Bar D Ester bi F Lamb Lussin b

1551

CÍ köz

SZÓ Hitkö gyülekeze alko Alsók Petr B Bihar-Sző Borsod-C Mis Bátor Lovasbe Gyön Bag Kom Liptószentmi Boldogass Köpc Oros R Cs Ga Ho Koszto Lu M Ó- Pös Roven Sa Szak Sz Szobo Vágúj V Vit A Isa Ó Zsá Alsókor B Csek Cse Ci G Gal Kirá Nagyma Poz St Sz Szentgy Szentj Sz Dunaszerda Tej Z Ka Kisma Lajtaúj Lako Nagyma Németkeres Szatmár-Né Nagyká Koz Hun O Trencsén- B B De Du Felső Il Nagybi Nemespod Ru P R Te Tren Tiszaú Kör Ro Városszal Nagyváz Keszt Szent Bodrogkeres Nagymi Sátoraljaúj To lak kimutat sze ha lak hitköz alkalmazá rabb tanít sámmes sakte k foglalko sz következők oszl árendások,borbélyok,fuvar száll gombkötők,hamuzsírf kékfe korcsmár könyvk mészár pálinkaf sz szű taká tí üveg bol ház kimu származásr sz 1 családfennta val magyaror születés X e ha vár lakos száz magyar- ors viszonyl kimu hi b álta alk tek o álla ré nagya nem- i letelepülés valószí lát o összlakossá száz vall m származás szá magyar- kétségte be magy X e érdems m tekin ves ké 191 népszámlálá ki törvényhat j felruh város várm összlak orsz szá val m anyanyelv összlakoss száz m anyany 17 k tö össz sz m csa me sze m os tartomán csal j orsz K csá kiseb os tartomány z sz elrend m csal nősü nősü Magyarors vándor alapít csal kimut szá m száma j tekin ves kimu csal szárma tar nyi Vi leg száza m szárm z aránys tekin ves eml cseh- betel z magyar- asszon v m mil n család magyaror szület vo kimut ha vár szerep nemzet vi ell ke m zsi aránys il lak magyarsá e j következ kimutat sze színm várm lakossá magyarsá fokozo lehe J ko megta népszám 7 l mut Álta statisz sz. ors népe statiszt vonatko rész útbaigazí Ludo Noti Politico-Geogra Statis in Hung F Magyarorsz hozzákap tartomány mo áll statisz geogra tekint 18 mun e a 182 v u a 183 k ker feldol Ad s h egy egymá m elté észlelh év észle népmoz jel megmagy statis megeg a ko i Pest-Pilis vár köve város l z Kalo Cegl Dunave Gödö Nagyk Sorok Visegr Nagykő sz ugya l z F sz vi léleks Kétségte F he Ne M könyvtá megtalá Kra Salam P megj Predikátz nagyk új te felszentelé tar Jel el Hontm statiszt kö F sz előb l z n l sz ö utób F léleksz emlí e bányake tö sz lakha megl n c megkísé letelepe it e a ell nagyvonás áttekin 18 meg állapoto F sz szo Magyarors la duná kerül 1.99 összlak 4 z duname kerül 2.59 összlak 7 z tiszame kerül 1.69 összlak 5 zs tiszá kerül 2.39 összlak 3 z 8.67 összlak 20 szá aránysz F szám sz 24 la orszá Z föld birtok lak városo föld birto os követk helys amel leg la Ba Este b Lam Lussi