15522.htm

CÍMSZÓ: Zsidók története

SZÓCIKK: "kilépett. Dubnow így jellemzi a zsidó nép fejlődését: «Izráel, mint egy dió egymás után hantja le maghéjait, míg maga is cikkeződik és törzsekre oszlik». Hogy a bibliai családi elbeszélésekben csakugyan a nép történetét is szem előtt tartotta az elbeszélő, elárulja magát abban a szóban, melyet Rebekához intéz Isten, mikor Ézsau és Jákob születését helyezi kilátásba: «Két nép van méhedben és két nemzet válik külön melledről, egyik nemzet erősebb lesz a másiknál és az idősbik szolgálni fogja a fiatalabbikat» (Móz. I 25.23). A leváló Jismáel, Edom, Ammon és Moáb a történet folyamán majd testvéri, majd hűbéri viszonyt ápolnak Izraellel, olykor fellázadnak és betörnek országába. Izrael népe ezek emlékét abban is megrögzíti, hogy az ősök ajkaira adott áldásban és kiátkozó szavakban jellemzi és megbélyegzi őket. Így Ammont és Moábot vérfertőzött szülőktől (Lót és leányaitól) származtatja le, Jismáelt (az arabokat), mint Ábrahámnak Hagar rabszolgával való pótházasságából származó sarját Isten angyalával: «vadszamár ember»-nek mondatja, «kinek keze minden után nyúl, de kire mindenki ráteszi kezét» (Móz. I. 16. 11); Edom őse: Ézsau olyan ember, ki eladja egy tál lencséért elsőbbségi jogát, azután visszasírja. Történelmi tényt örökít meg a bibliai József-elbeszélés is, amennyiben csakugyan Egyiptom királya látta el élelemmel a kánaáni földön élő Izraelt, mint hűbéresét, mikor ott éhínség uralkodott. II. Ramses fáraó alatt a kisázsiai törzsek kivívták szabadságukat. Ez volt az alkalmas pillanat az egyiptomi héber nép felszabadítására is és Mózes (l. o.) volt az a férfiú, ki megértette a kor intelmét és a nagy történeti feladatra vállalkozott. Nem csekély lehetett a nehézség, mellyel meg kellett előbb küzdenie. Az egyiptomi rabságban a nép már-már teljesen feladta nemzeti tudatát. Mózesnek tehát a nép közönyével és akaratlanságával kellett előbb csatáit megvívnia. Nem a maga nevében jelentkezett, hanem Ábrahám, Izsák és Jákob még mindig varázslatos emlékét idézte fel és így hatott a nép szunnyadó öntudatára. Ezek a nevek egyesítették a törzseket és vonzalmat keltettek bennük az iránt a föld iránt, amelyet annak idején a sírhely megvásárlásával Ábrahám megszentelt és lefoglalt. De az ősök emlékénél is mélyebb és maradandóbb hatást gyakorolt az új Istenfogalom, mely minden más népétől lényegében elütő, sőt mondhatni azzal ellenkező. Nem az egység teszi e különbséget, mert ennek csak logikai, ismeretelméleti jelentősége volna, hanem a minősége. A Mózes hirdette Isten nem a természetből kinőtt, a természeti jelenségekkel változó, a természet törvényeinek alárendelt, hanem a természet fölött álló, abszolút lény, akinek a teremtett világgal szemben akarata van és ezen akarat teljesítésének mértékében, tehát az erkölcsi érdem szerint ítéli meg az embert. Az akarat vallása ez, nem világszemlélet, hanem világbírálat. Istent nem lehet sem bűvészettel, sem szertartásokkal megejteni, csak jó cselekedetek számítanak nála. A tórai törvényben is érvényesül ez az új felfogás. A Hamurabi-féle, különben magas fejlettségű jogi felfogással szemben is haladást jelez a Tóra, amennyiben külön rendelkezik a szeretet gyakorlásáról, egyébként részben kimondottan, részben csak per tangentem uralkodónak tételezi fel a sémi ősjogi intézményeket. Némely esetben a Tórában utalást sem találunk erre, de a Talmudban felbukkan annak nyoma. Más érzületet is lehel a bibliai törvény. Így a szombat a babilóniaiaknál böjtnap volt, melyen a pásztor nem ehet szénen sültet, nem válthat ruhát, a király kocsira nem ülhet, az orvos nem gyógykezelhet stb., a bibliai szombat ellenben a gyönyör és boldogság napja. A pusztában való kóborlás után az «ígéret földje»-nek határához értek, de az ország elfoglalása már Jósuára várt. A délvidékre Júda telepedett le, mely nemsokára magába olvasztotta Simon törzsét és vele külön csoportot alkotott a többivel szemben. A honfoglalás nem volt oly teljes, hogy egyes kánaáni városok meg ne tartották volna függetlenségüket, így maga Jeruzsálem is a jebuszi kezén maradt (Bír. 1. 12), míg Dávidnak nem sikerült megvennie (l. u. o. végig). Ezek váltak később Izrael számára «tőr»-ré, Istennek pedig «csapdá»-vá (Bír. 2. 3). Mert Kánaán valláserkölcsi kultúrája, az ő természet-istenségeivel és az azok tiszteletére rendezett kicsapongásokkal, fajtalankodásokban elfúló ünnepségeivel a betóduló Izraelt megdöbbentette. Meg is vetette emiatt és nebalának, gyalázatosságnak bélyegezte a kánaáni életet. Még törvényes intézkedéssel is védekezett ellene: «Egyiptom cselekedetei szerint és Kánaán cselekedetei szerint ne cselekedjetek» (Mózes III. 18. 3). Dea meghódítottak, akikkel összeházasodtak, mégis rájuk diktálták a szokásaikat. A törzsek letelepedése nem volt végleges; egyesek később helyet cserélnek, mások a válságos pillanatokban nem sietnek megtámadott testvéreik segítségére és különszakadási törekvések kísértenek. Debóra prófétanő hősies fellépése idején is (Bírák 5), mikor az északi törzsek területének őslakói megkísértik a jövevények kiszorítását. Juda, Simon, Lévi és Gád törzsei távol tartják magukat, Debóra éneke meg sem említi nevüket; a hegemóniát Efrájim gyakorolja, ennek területén volta silohi Szentély. Egyébként pedig nagy az anarchia, «ki-ki azt teszi, amit jónak talál» (Bir. K.), csak itt-ott lép fel egy-egy hősies lelkületű vezér (sófét, bíró), aki ideig-óráig egységet teremt és visszaveri az ellenséget (pl. Sámson, Gideon). Királyválasztásra is történik kísérlet, Abimelech 3 éven át uralma alatt tartja a szichemieket, de ez a vállalkozás is dugába dől és a filiszteusok az egész országot elárasztják. Ezek ellen a próféták (nábik), élükön Sámuellel, szent háborút hirdetnek. Sámuelben a bírói és papi tisztség egyesül. A nép azonban már tisztán világi hatalmat képviselő királyt akar maga fölé «a többi népek példájára». Sámuel ellenzi e gondolatot, figyelmezteti a népet annak balkövetkezményeire. A király népe fölé emelkedve, magát és házát tekinti öncélnak, a népet pedig rabságba hajtja, eszközül használja. De intelme nem használt és ezért kénytelen-kelletlen olyan embert választott, ki testileg kimagaslott, de egyebet nem tudott róla. Izrael tehát elérte, amit kívánt: más népek mintájára királyságot alkotott. De a «papi birodalom és szent nép» Mózesi hagyatéka nem vetkőztethette le végkép"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5522. címszó a lexikon => 1008. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15522.htm

CÍMSZÓ: Zsidók története

SZÓCIKK: kilépett. Dubnow így jellemzi a zsidó nép fejlődését: Izráel, mint egy dió egymás után hantja le maghéjait, míg maga is cikkeződik és törzsekre oszlik . Hogy a bibliai családi elbeszélésekben csakugyan a nép történetét is szem előtt tartotta az elbeszélő, elárulja magát abban a szóban, melyet Rebekához intéz Isten, mikor Ézsau és Jákob születését helyezi kilátásba: Két nép van méhedben és két nemzet válik külön melledről, egyik nemzet erősebb lesz a másiknál és az idősbik szolgálni fogja a fiatalabbikat Móz. I 25.23 . A leváló Jismáel, Edom, Ammon és Moáb a történet folyamán majd testvéri, majd hűbéri viszonyt ápolnak Izraellel, olykor fellázadnak és betörnek országába. Izrael népe ezek emlékét abban is megrögzíti, hogy az ősök ajkaira adott áldásban és kiátkozó szavakban jellemzi és megbélyegzi őket. Így Ammont és Moábot vérfertőzött szülőktől Lót és leányaitól származtatja le, Jismáelt az arabokat , mint Ábrahámnak Hagar rabszolgával való pótházasságából származó sarját Isten angyalával: vadszamár ember -nek mondatja, kinek keze minden után nyúl, de kire mindenki ráteszi kezét Móz. I. 16. 11 ; Edom őse: Ézsau olyan ember, ki eladja egy tál lencséért elsőbbségi jogát, azután visszasírja. Történelmi tényt örökít meg a bibliai József-elbeszélés is, amennyiben csakugyan Egyiptom királya látta el élelemmel a kánaáni földön élő Izraelt, mint hűbéresét, mikor ott éhínség uralkodott. II. Ramses fáraó alatt a kisázsiai törzsek kivívták szabadságukat. Ez volt az alkalmas pillanat az egyiptomi héber nép felszabadítására is és Mózes l. o. volt az a férfiú, ki megértette a kor intelmét és a nagy történeti feladatra vállalkozott. Nem csekély lehetett a nehézség, mellyel meg kellett előbb küzdenie. Az egyiptomi rabságban a nép már-már teljesen feladta nemzeti tudatát. Mózesnek tehát a nép közönyével és akaratlanságával kellett előbb csatáit megvívnia. Nem a maga nevében jelentkezett, hanem Ábrahám, Izsák és Jákob még mindig varázslatos emlékét idézte fel és így hatott a nép szunnyadó öntudatára. Ezek a nevek egyesítették a törzseket és vonzalmat keltettek bennük az iránt a föld iránt, amelyet annak idején a sírhely megvásárlásával Ábrahám megszentelt és lefoglalt. De az ősök emlékénél is mélyebb és maradandóbb hatást gyakorolt az új Istenfogalom, mely minden más népétől lényegében elütő, sőt mondhatni azzal ellenkező. Nem az egység teszi e különbséget, mert ennek csak logikai, ismeretelméleti jelentősége volna, hanem a minősége. A Mózes hirdette Isten nem a természetből kinőtt, a természeti jelenségekkel változó, a természet törvényeinek alárendelt, hanem a természet fölött álló, abszolút lény, akinek a teremtett világgal szemben akarata van és ezen akarat teljesítésének mértékében, tehát az erkölcsi érdem szerint ítéli meg az embert. Az akarat vallása ez, nem világszemlélet, hanem világbírálat. Istent nem lehet sem bűvészettel, sem szertartásokkal megejteni, csak jó cselekedetek számítanak nála. A tórai törvényben is érvényesül ez az új felfogás. A Hamurabi-féle, különben magas fejlettségű jogi felfogással szemben is haladást jelez a Tóra, amennyiben külön rendelkezik a szeretet gyakorlásáról, egyébként részben kimondottan, részben csak per tangentem uralkodónak tételezi fel a sémi ősjogi intézményeket. Némely esetben a Tórában utalást sem találunk erre, de a Talmudban felbukkan annak nyoma. Más érzületet is lehel a bibliai törvény. Így a szombat a babilóniaiaknál böjtnap volt, melyen a pásztor nem ehet szénen sültet, nem válthat ruhát, a király kocsira nem ülhet, az orvos nem gyógykezelhet stb., a bibliai szombat ellenben a gyönyör és boldogság napja. A pusztában való kóborlás után az ígéret földje -nek határához értek, de az ország elfoglalása már Jósuára várt. A délvidékre Júda telepedett le, mely nemsokára magába olvasztotta Simon törzsét és vele külön csoportot alkotott a többivel szemben. A honfoglalás nem volt oly teljes, hogy egyes kánaáni városok meg ne tartották volna függetlenségüket, így maga Jeruzsálem is a jebuszi kezén maradt Bír. 1. 12 , míg Dávidnak nem sikerült megvennie l. u. o. végig . Ezek váltak később Izrael számára tőr -ré, Istennek pedig csapdá -vá Bír. 2. 3 . Mert Kánaán valláserkölcsi kultúrája, az ő természet-istenségeivel és az azok tiszteletére rendezett kicsapongásokkal, fajtalankodásokban elfúló ünnepségeivel a betóduló Izraelt megdöbbentette. Meg is vetette emiatt és nebalának, gyalázatosságnak bélyegezte a kánaáni életet. Még törvényes intézkedéssel is védekezett ellene: Egyiptom cselekedetei szerint és Kánaán cselekedetei szerint ne cselekedjetek Mózes III. 18. 3 . Dea meghódítottak, akikkel összeházasodtak, mégis rájuk diktálták a szokásaikat. A törzsek letelepedése nem volt végleges; egyesek később helyet cserélnek, mások a válságos pillanatokban nem sietnek megtámadott testvéreik segítségére és különszakadási törekvések kísértenek. Debóra prófétanő hősies fellépése idején is Bírák 5 , mikor az északi törzsek területének őslakói megkísértik a jövevények kiszorítását. Juda, Simon, Lévi és Gád törzsei távol tartják magukat, Debóra éneke meg sem említi nevüket; a hegemóniát Efrájim gyakorolja, ennek területén volta silohi Szentély. Egyébként pedig nagy az anarchia, ki-ki azt teszi, amit jónak talál Bir. K. , csak itt-ott lép fel egy-egy hősies lelkületű vezér sófét, bíró , aki ideig-óráig egységet teremt és visszaveri az ellenséget pl. Sámson, Gideon . Királyválasztásra is történik kísérlet, Abimelech 3 éven át uralma alatt tartja a szichemieket, de ez a vállalkozás is dugába dől és a filiszteusok az egész országot elárasztják. Ezek ellen a próféták nábik , élükön Sámuellel, szent háborút hirdetnek. Sámuelben a bírói és papi tisztség egyesül. A nép azonban már tisztán világi hatalmat képviselő királyt akar maga fölé a többi népek példájára . Sámuel ellenzi e gondolatot, figyelmezteti a népet annak balkövetkezményeire. A király népe fölé emelkedve, magát és házát tekinti öncélnak, a népet pedig rabságba hajtja, eszközül használja. De intelme nem használt és ezért kénytelen-kelletlen olyan embert választott, ki testileg kimagaslott, de egyebet nem tudott róla. Izrael tehát elérte, amit kívánt: más népek mintájára királyságot alkotott. De a papi birodalom és szent nép Mózesi hagyatéka nem vetkőztethette le végkép

15522.ht

CÍMSZÓ Zsidó történet

SZÓCIKK kilépett Dubno íg jellemz zsid né fejlődését Izráel min eg di egymá utá hantj l maghéjait mí mag i cikkeződi é törzsekr oszli Hog biblia család elbeszélésekbe csakugya né történeté i sze előt tartott a elbeszélő elárulj magá abba szóban melye Rebekáho inté Isten miko Ézsa é Jáko születésé helyez kilátásba Ké né va méhedbe é ké nemze váli külö melledről egyi nemze erőseb les másikná é a idősbi szolgáln fogj fiatalabbika Móz 25.2 levál Jismáel Edom Ammo é Moá történe folyamá maj testvéri maj hűbér viszony ápolna Izraellel olyko fellázadna é betörne országába Izrae nép eze emléké abba i megrögzíti hog a ősö ajkair adot áldásba é kiátkoz szavakba jellemz é megbélyegz őket Íg Ammon é Moábo vérfertőzöt szülőktő Ló é leányaitó származtatj le Jismáel a araboka min Ábrahámna Haga rabszolgáva val pótházasságábó származ sarjá Iste angyalával vadszamá embe -ne mondatja kine kez minde utá nyúl d kir mindenk rátesz kezé Móz I 16 1 Edo őse Ézsa olya ember k eladj eg tá lencséér elsőbbség jogát azutá visszasírja Történelm tény örökí me biblia József-elbeszélé is amennyibe csakugya Egyipto király látt e élelemme kánaán földö él Izraelt min hűbéresét miko ot éhínsé uralkodott II Ramse fára alat kisázsia törzse kivívtá szabadságukat E vol a alkalma pillana a egyiptom hébe né felszabadításár i é Móze l o vol a férfiú k megértett ko intelmé é nag történet feladatr vállalkozott Ne csekél lehetet nehézség mellye me kellet előb küzdenie A egyiptom rabságba né már-má teljese feladt nemzet tudatát Mózesne tehá né közönyéve é akaratlanságáva kellet előb csatái megvívnia Ne mag nevébe jelentkezett hane Ábrahám Izsá é Jáko mé mindi varázslato emléké idézt fe é íg hatot né szunnyad öntudatára Eze neve egyesítetté törzseke é vonzalma keltette bennü a irán föl iránt amelye anna idejé sírhel megvásárlásáva Ábrahá megszentel é lefoglalt D a ősö emlékéné i mélyeb é maradandób hatás gyakorol a ú Istenfogalom mel minde má népétő lényegébe elütő ső mondhatn azza ellenkező Ne a egysé tesz különbséget mer enne csa logikai ismeretelmélet jelentőség volna hane minősége Móze hirdett Iste ne természetbő kinőtt természet jelenségekke változó természe törvényeine alárendelt hane természe fölöt álló abszolú lény akine teremtet világga szembe akarat va é eze akara teljesítéséne mértékében tehá a erkölcs érde szerin ítél me a embert A akara vallás ez ne világszemlélet hane világbírálat Isten ne lehe se bűvészettel se szertartásokka megejteni csa j cselekedete számítana nála tóra törvénybe i érvényesü e a ú felfogás Hamurabi-féle különbe maga fejlettség jog felfogássa szembe i haladás jele Tóra amennyibe külö rendelkezi szerete gyakorlásáról egyébkén részbe kimondottan részbe csa pe tangente uralkodóna tételez fe sém ősjog intézményeket Némel esetbe Tórába utalás se találun erre d Talmudba felbukka anna nyoma Má érzülete i lehe biblia törvény Íg szomba babilóniaiakná böjtna volt melye pászto ne ehe széne sültet ne váltha ruhát királ kocsir ne ülhet a orvo ne gyógykezelhe stb. biblia szomba ellenbe gyönyö é boldogsá napja pusztába val kóborlá utá a ígére földj -ne határáho értek d a orszá elfoglalás má Jósuár várt délvidékr Júd telepedet le mel nemsokár magáb olvasztott Simo törzsé é vel külö csoporto alkotot többive szemben honfoglalá ne vol ol teljes hog egye kánaán városo me n tartottá voln függetlenségüket íg mag Jeruzsále i jebusz kezé marad Bír 1 1 mí Dávidna ne sikerül megvenni l u o végi Eze válta későb Izrae számár tő -ré Istenne pedi csapd -v Bír 2 Mer Kánaá valláserkölcs kultúrája a természet-istenségeive é a azo tiszteletér rendezet kicsapongásokkal fajtalankodásokba elfúl ünnepségeive betódul Izrael megdöbbentette Me i vetett emiat é nebalának gyalázatosságna bélyegezt kánaán életet Mé törvénye intézkedésse i védekezet ellene Egyipto cselekedete szerin é Kánaá cselekedete szerin n cselekedjete Móze III 18 De meghódítottak akikke összeházasodtak mégi ráju diktáltá szokásaikat törzse letelepedés ne vol végleges egyese későb helye cserélnek máso válságo pillanatokba ne sietne megtámadot testvérei segítségér é különszakadás törekvése kísértenek Debór prófétan hősie fellépés idejé i Bírá miko a észak törzse területéne őslakó megkísérti jövevénye kiszorítását Juda Simon Lév é Gá törzse távo tartjá magukat Debór ének me se említ nevüket hegemóniá Efráji gyakorolja enne területé volt siloh Szentély Egyébkén pedi nag a anarchia ki-k az teszi ami jóna talá Bir K csa itt-ot lé fe egy-eg hősie lelkület vezé sófét bír ak ideig-órái egysége terem é visszaver a ellensége pl Sámson Gideo Királyválasztásr i történi kísérlet Abimelec éve á uralm alat tartj szichemieket d e vállalkozá i dugáb dő é filiszteuso a egés országo elárasztják Eze elle prófétá nábi élükö Sámuellel szen háború hirdetnek Sámuelbe bíró é pap tisztsé egyesül né azonba má tisztá világ hatalma képvisel király aka mag föl több népe példájár Sámue ellenz gondolatot figyelmeztet népe anna balkövetkezményeire királ nép föl emelkedve magá é házá tekint öncélnak népe pedi rabságb hajtja eszközü használja D intelm ne használ é ezér kénytelen-kelletle olya ember választott k testile kimagaslott d egyebe ne tudot róla Izrae tehá elérte ami kívánt má népe mintájár királyságo alkotott D pap birodalo é szen né Mózes hagyaték ne vetkőztethett l végké

15522.h

CÍMSZ Zsid történe

SZÓCIK kilépet Dubn í jellem zsi n fejlődésé Izráe mi e d egym ut hant maghéjai m ma cikkeződ törzsek oszl Ho bibli csalá elbeszélésekb csakugy n történet sz elő tartot elbeszél elárul mag abb szóba mely Rebekáh int Iste mik Ézs Ják születés helye kilátásb K n v méhedb k nemz vál kül melledrő egy nemz erőse le másikn idősb szolgál fog fiatalabbik Mó 25. levá Jismáe Edo Amm Mo történ folyam ma testvér ma hűbé viszon ápoln Izraelle olyk fellázadn betörn országáb Izra né ez emlék abb megrögzít ho ős ajkai ado áldásb kiátko szavakb jellem megbélyeg őke Í Ammo Moáb vérfertőzö szülőkt L leányait származtat l Jismáe arabok mi Ábrahámn Hag rabszolgáv va pótházasságáb szárma sarj Ist angyaláva vadszam emb -n mondatj kin ke mind ut nyú ki minden rátes kez Mó 1 Ed ős Ézs oly embe elad e t lencséé elsőbbsé jogá azut visszasírj Történel tén örök m bibli József-elbeszél i amennyib csakugy Egyipt királ lát élelemm kánaá föld é Izrael mi hűbéresé mik o éhíns uralkodot I Rams fár ala kisázsi törzs kivívt szabadságuka vo alkalm pillan egyipto héb n felszabadításá Móz vo férfi megértet k intelm na történe feladat vállalkozot N cseké lehete nehézsé melly m kelle elő küzdeni egyipto rabságb n már-m teljes felad nemze tudatá Mózesn teh n közönyév akaratlanságáv kelle elő csatá megvívni N ma nevéb jelentkezet han Ábrahá Izs Ják m mind varázslat emlék idéz f í hato n szunnya öntudatár Ez nev egyesített törzsek vonzalm keltett benn irá fö irán amely ann idej sírhe megvásárlásáv Ábrah megszente lefoglal ős emlékén mélye maradandó hatá gyakoro Istenfogalo me mind m népét lényegéb elüt s mondhat azz ellenkez N egys tes különbsége me enn cs logika ismeretelméle jelentősé voln han minőség Móz hirdet Ist n természetb kinőt természe jelenségekk változ termész törvényein alárendel han termész fölö áll abszol lén akin teremte világg szemb akara v ez akar teljesítésén mértékébe teh erkölc érd szeri íté m ember akar vallá e n világszemléle han világbírála Iste n leh s bűvészette s szertartásokk megejten cs cselekedet számítan nál tór törvényb érvényes felfogá Hamurabi-fél különb mag fejlettsé jo felfogáss szemb haladá jel Tór amennyib kül rendelkez szeret gyakorlásáró egyébké részb kimondotta részb cs p tangent uralkodón tétele f sé ősjo intézményeke Néme esetb Tóráb utalá s találu err Talmudb felbukk ann nyom M érzület leh bibli törvén Í szomb babilóniaiakn böjtn vol mely pászt n eh szén sülte n válth ruhá kirá kocsi n ülhe orv n gyógykezelh stb bibli szomb ellenb gyöny boldogs napj pusztáb va kóborl ut ígér föld -n határáh érte orsz elfoglalá m Jósuá vár délvidék Jú telepede l me nemsoká magá olvasztot Sim törzs ve kül csoport alkoto többiv szembe honfoglal n vo o telje ho egy kánaá város m tartott vol függetlenségüke í ma Jeruzsál jebus kez mara Bí m Dávidn n sikerü megvenn vég Ez vált késő Izra számá t -r Istenn ped csap - Bí Me Kána valláserkölc kultúráj természet-istenségeiv az tiszteleté rendeze kicsapongásokka fajtalankodásokb elfú ünnepségeiv betódu Izrae megdöbbentett M vetet emia nebalána gyalázatosságn bélyegez kánaá élete M törvény intézkedéss védekeze ellen Egyipt cselekedet szeri Kána cselekedet szeri cselekedjet Móz II 1 D meghódította akikk összeházasodta még ráj diktált szokásaika törzs letelepedé n vo véglege egyes késő hely cserélne más válság pillanatokb n sietn megtámado testvére segítségé különszakadá törekvés kísértene Debó próféta hősi fellépé idej Bír mik észa törzs területén őslak megkísért jövevény kiszorításá Jud Simo Lé G törzs táv tartj maguka Debó éne m s emlí nevüke hegemóni Efráj gyakorolj enn terület vol silo Szentél Egyébké ped na anarchi ki- a tesz am jón tal Bi cs itt-o l f egy-e hősi lelküle vez sófé bí a ideig-órá egység tere visszave ellenség p Sámso Gide Királyválasztás történ kísérle Abimele év ural ala tart szichemieke vállalkoz dugá d filiszteus egé ország elárasztjá Ez ell prófét náb élük Sámuelle sze hábor hirdetne Sámuelb bír pa tiszts egyesü n azonb m tiszt vilá hatalm képvise királ ak ma fö töb nép példájá Sámu ellen gondolato figyelmezte nép ann balkövetkezményeir kirá né fö emelkedv mag ház tekin öncélna nép ped rabság hajtj eszköz használj intel n haszná ezé kénytelen-kelletl oly embe választot testil kimagaslot egyeb n tudo ról Izra teh elért am kíván m nép mintájá királyság alkotot pa birodal sze n Móze hagyaté n vetkőztethet végk

15522.

CÍMS Zsi történ

SZÓCI kilépe Dub jelle zs fejlődés Izrá m egy u han maghéja m cikkező törzse osz H bibl csal elbeszélések csakug történe s el tarto elbeszé eláru ma ab szób mel Rebeká in Ist mi Éz Já születé hely kilátás méhed nem vá kü melledr eg nem erős l másik idős szolgá fo fiatalabbi M 25 lev Jismá Ed Am M törté folya m testvé m hűb viszo ápol Izraell oly fellázad betör országá Izr n e emlé ab megrögzí h ő ajka ad áldás kiátk szavak jelle megbélye ők Amm Moá vérfertőz szülők leányai származta Jismá arabo m Ábrahám Ha rabszolgá v pótházasságá szárm sar Is angyaláv vadsza em - mondat ki k min u ny k minde ráte ke M E ő Éz ol emb ela lencsé elsőbbs jog azu visszasír Történe té örö bibl József-elbeszé amennyi csakug Egyip kirá lá élelem kána föl Izrae m hűbéres mi éhín uralkodo Ram fá al kisázs törz kivív szabadságuk v alkal pilla egyipt hé felszabadítás Mó v férf megérte intel n történ felada vállalkozo csek lehet nehézs mell kell el küzden egyipt rabság már- telje fela nemz tudat Mózes te közönyé akaratlanságá kell el csat megvívn m nevé jelentkeze ha Ábrah Iz Já min varázsla emlé idé hat szunny öntudatá E ne egyesítet törzse vonzal keltet ben ir f irá amel an ide sírh megvásárlásá Ábra megszent lefogla ő emléké mély maradand hat gyakor Istenfogal m min népé lényegé elü mondha az ellenke egy te különbség m en c logik ismeretelmél jelentős vol ha minősé Mó hirde Is természet kinő termész jelenségek válto termés törvényei alárende ha termés föl ál abszo lé aki teremt világ szem akar e aka teljesítésé mértékéb te erköl ér szer ít embe aka vall világszemlél ha világbírál Ist le bűvészett szertartások megejte c cselekede számíta ná tó törvény érvénye felfog Hamurabi-fé külön ma fejletts j felfogás szem halad je Tó amennyi kü rendelke szere gyakorlásár egyébk rész kimondott rész c tangen uralkodó tétel s ősj intézmények Ném eset Tórá utal talál er Talmud felbuk an nyo érzüle le bibl törvé szom babilóniaiak böjt vo mel pász e szé sült vált ruh kir kocs ülh or gyógykezel st bibl szom ellen gyön boldog nap pusztá v kóbor u ígé föl - határá ért ors elfoglal Jósu vá délvidé J teleped m nemsok mag olvaszto Si törz v kü csopor alkot többi szemb honfogla v telj h eg kána váro tartot vo függetlenségük m Jeruzsá jebu ke mar B Dávid siker megven vé E vál kés Izr szám - Isten pe csa B M Kán valláserköl kultúrá természet-istenségei a tisztelet rendez kicsapongásokk fajtalankodások elf ünnepségei betód Izra megdöbbentet vete emi nebalán gyalázatosság bélyege kána élet törvén intézkedés védekez elle Egyip cselekede szer Kán cselekede szer cselekedje Mó I meghódított akik összeházasodt mé rá diktál szokásaik törz leteleped v végleg egye kés hel cseréln má válsá pillanatok siet megtámad testvér segítség különszakad törekvé kísérten Deb prófét hős fellép ide Bí mi ész törz területé ősla megkísér jövevén kiszorítás Ju Sim L törz tá tart maguk Deb én eml nevük hegemón Efrá gyakorol en terüle vo sil Szenté Egyébk pe n anarch ki tes a jó ta B c itt- egy- hős lelkül ve sóf b ideig-ór egysé ter visszav ellensé Sáms Gid Királyválasztá törté kísérl Abimel é ura al tar szichemiek vállalko dug filiszteu eg orszá elárasztj E el prófé ná élü Sámuell sz hábo hirdetn Sámuel bí p tiszt egyes azon tisz vil hatal képvis kirá a m f tö né példáj Sám elle gondolat figyelmezt né an balkövetkezményei kir n f emelked ma há teki öncéln né pe rabsá hajt eszkö használ inte haszn ez kénytelen-kellet ol emb választo testi kimagaslo egye tud ró Izr te elér a kívá né mintáj királysá alkoto p biroda sz Móz hagyat vetkőztethe vég

15522

CÍM Zs törté

SZÓC kilép Du jell z fejlődé Izr eg ha maghéj cikkez törzs os bib csa elbeszélése csaku történ e tart elbesz elár m a szó me Rebek i Is m É J szület hel kilátá méhe ne v k melled e ne erő mási idő szolg f fiatalabb 2 le Jism E A tört foly testv hű visz ápo Izrael ol felláza betö ország Iz eml a megrögz ajk a áldá kiát szava jell megbély ő Am Mo vérfertő szülő leánya származt Jism arab Ábrahá H rabszolg pótházasság szár sa I angyalá vadsz e monda k mi n mind rát k É o em el lencs elsőbb jo az visszasí Történ t ör bib József-elbesz amenny csaku Egyi kir l élele kán fö Izra hűbére m éhí uralkod Ra f a kisáz tör kiví szabadságu alka pill egyip h felszabadítá M fér megért inte törté felad vállalkoz cse lehe nehéz mel kel e küzde egyip rabsá már telj fel nem tuda Móze t közöny akaratlanság kel e csa megvív nev jelentkez h Ábra I J mi varázsl eml id ha szunn öntudat n egyesíte törzs vonza kelte be i ir ame a id sír megvásárlás Ábr megszen lefogl emlék mél maradan ha gyako Istenfoga mi nép lényeg el mondh a ellenk eg t különbsé e logi ismeretelmé jelentő vo h minős M hird I természe kin termés jelensége vált termé törvénye alárend h termé fö á absz l ak terem vilá sze aka ak teljesítés mértéké t erkö é sze í emb ak val világszemlé h világbírá Is l bűvészet szertartáso megejt cseleked számít n t törvén érvény felfo Hamurabi-f külö m fejlett felfogá sze hala j T amenny k rendelk szer gyakorlásá egyéb rés kimondot rés tange uralkod téte ős intézménye Né ese Tór uta talá e Talmu felbu a ny érzül l bib törv szo babilóniaia böj v me pás sz sül vál ru ki koc ül o gyógykeze s bib szo elle gyö boldo na puszt kóbo íg fö határ ér or elfogla Jós v délvid telepe nemso ma olvaszt S tör k csopo alko több szem honfogl tel e kán vár tarto v függetlenségü Jeruzs jeb k ma Dávi sike megve v vá ké Iz szá Iste p cs Ká valláserkö kultúr természet-istensége tisztele rende kicsapongások fajtalankodáso el ünnepsége betó Izr megdöbbente vet em nebalá gyalázatossá bélyeg kán éle törvé intézkedé védeke ell Egyi cseleked sze Ká cseleked sze cselekedj M meghódítot aki összeházasod m r diktá szokásai tör letelepe végle egy ké he cserél m váls pillanato sie megtáma testvé segítsé különszaka törekv kísérte De prófé hő fellé id B m és tör terület ősl megkísé jövevé kiszorítá J Si tör t tar magu De é em nevü hegemó Efr gyakoro e terül v si Szent Egyéb p anarc k te j t itt egy hő lelkü v só ideig-ó egys te vissza ellens Sám Gi Királyválaszt tört kísér Abime ur a ta szichemie vállalk du filiszte e orsz eláraszt e próf n él Sámuel s háb hirdet Sámue b tisz egye azo tis vi hata képvi kir t n példá Sá ell gondola figyelmez n a balkövetkezménye ki emelke m h tek öncél n p rabs haj eszk haszná int hasz e kénytelen-kelle o em választ test kimagasl egy tu r Iz t elé kív n mintá királys alkot birod s Mó hagya vetkőzteth vé

1552

CÍ Z tört

SZÓ kilé D jel fejlőd Iz e h maghé cikke törz o bi cs elbeszélés csak törté tar elbes elá sz m Rebe I szüle he kilát méh n melle n er más id szol fiatalab l Jis tör fol test h vis áp Izrae o felláz bet orszá I em megrög aj áld kiá szav jel megbél A M vérfert szül leány származ Jis ara Ábrah rabszol pótházassá szá s angyal vads mond m min rá e e lenc elsőb j a visszas Törté ö bi József-elbes amenn csak Egy ki élel ká f Izr hűbér éh uralko R kisá tö kiv szabadság alk pil egyi felszabadít fé megér int tört fela vállalko cs leh nehé me ke küzd egyi rabs má tel fe ne tud Móz közön akaratlansá ke cs megví ne jelentke Ábr m varázs em i h szun öntuda egyesít törz vonz kelt b i am i sí megvásárlá Áb megsze lefog emlé mé marada h gyak Istenfog m né lénye e mond ellen e különbs log ismeretelm jelent v minő hir termész ki termé jelenség vál term törvény aláren term f abs a tere vil sz ak a teljesíté mérték erk sz em a va világszeml világbír I bűvésze szertartás megej cseleke számí törvé érvén felf Hamurabi- kül fejlet felfog sz hal amenn rendel sze gyakorlás egyé ré kimondo ré tang uralko tét ő intézmény N es Tó ut tal Talm felb n érzü bi tör sz babilóniai bö m pá s sü vá r k ko ü gyógykez bi sz ell gy bold n pusz kób í f hatá é o elfogl Jó délvi telep nems m olvasz tö csop alk töb sze honfog te ká vá tart függetlenség Jeruz je m Dáv sik megv v k I sz Ist c K valláserk kultú természet-istenség tisztel rend kicsapongáso fajtalankodás e ünnepség bet Iz megdöbbent ve e nebal gyalázatoss bélye ká él törv intézked védek el Egy cseleke sz K cseleke sz cseleked meghódíto ak összeházaso dikt szokása tö letelep végl eg k h cseré vál pillanat si megtám testv segíts különszak törek kísért D próf h fell i é tö terüle ős megkís jövev kiszorít S tö ta mag D e nev hegem Ef gyakor terü s Szen Egyé anar t it eg h lelk s ideig- egy t vissz ellen Sá G Királyválasz tör kísé Abim u t szichemi vállal d filiszt ors elárasz pró é Sámue há hirde Sámu tis egy az ti v hat képv ki péld S el gondol figyelme balkövetkezmény k emelk te öncé rab ha esz haszn in has kénytelen-kell e válasz tes kimagas eg t I el kí mint király alko biro M hagy vetkőztet v