15523.htm

CÍMSZÓ: Zsidók története

SZÓCIKK: "Isten-uralmi jellegét, nem válhatott hasonló világi birodalommá, mint a keleti királyságok. Saul király hazafias és népéért életét kockáztató király volt, de Sámuel mégis megbuktatta házát és ezt azzal indokolta meg, hogy Saul egy ízben Isten tilalma ellenére hadseregét jóllakatta a hadi zsákmányból. (Az indokolás homályos, hiszen hadvezér nem válogathat, mikor élelmeznie kell a hadsereget.) A dinasztia-változásnak más, mélyebb okai lehettek. Dávid, a filiszteusok elleni harcok ünnepelt hőse szorította ki Saul fiát, Izbósetet az uralomból és trónra lépett. Meghódítja Jeruzsálemet és azt teszi székvárossá. Állandó hadsereget szervez és teljesen világiasan rendezkedik be. Most nyilvánul meg a nép szíve mélyén élő vallásos érzület a néplelkiismeretet képviselő próféták ajkain. Amikor Dávid pompázatos templom építéséhez fog, Nátán próféta meginti, hogy Isten eddig csak sátorban honolt, nem felel meg lényének az emberi ízléshez mért pompa. Amikor a király egy nőrablást enged meg magának (l. Uriás levél), ugyancsak Nátán próféta híressé vált hasonlatával bűnét szemére lobbantja; egy ízben pedig népszámlálás miatt Gád próféta sújtja isteni büntetéssel. A zsidó királyság tehát Isten felső uralma és prófétai ellenőrzés alatt álló hatalom volt. A Sámuel személyében megtestesített kettős méltóság, a vezéri és papi tisztség csak személyekben oszlott meg, de el nem enyészett. Ezentúl is állandóan ott találjuk a királyok oldalán a vallásos lelkiismeret szószólóit: a prófétákat. A világi és erkölcsi hatalomnak e kölcsönös ellensúlyozása vált mintájává még a középkornak is a császárság és egyház közötti villongásban, azzal a különbséggel azonban, hogy a prófétaság nem tett szert és nem vágyott világi hatalomra, hanem csupán azt kívánta, hogy a király, kinek magának kellett a Tórát lemásolnia, maga is tartsa meg. Salamon még világiasabb uralmat honosított meg. Fejleszti a külkereskedelmet, új közigazgatási beosztást létesít, mely azonban nem néptörzsenkénti megoszlás, hanem tisztán adóbehajtási célzatok után indult. Hogy hasznos politikai támaszra szert tegyen, elveszi az egyiptomi király leányát és ezzel megteszi Palesztinát karaván korridorrá Egyiptom és Babilonia között. Mindez magával hozza a keleties, fényes udvartartást és a nép adóval való túlterhelését. A templomépítéssel is inkább dinasztikus, mint vallási érdeket szolgált, azért, mert ezzel közvetlen felügyelete alá vonta a papságot és nem átallotta, hogy a költségek előteremtésére húsz északi várost elzálogosítson. Ez már a nép elégületlenségét váltotta ki, főkép az északi törzsekben s az efrajimi adóbehajtónak: Jerobeámnak hálás szerepe volt Achia prófétával, aki Salamont bálványimádása miatt akarta a trónról letaszítani: Salamon fiával, Rehabeámmal szövetkezett. Az északi törzseket elszakadásra bírta és később az északi törzsekkel «Izráel» királyává kiáltatta ki magát. Ezentúl két zsidó állam áll fenn és küzd egymás ellen. A politikai szakadást mélyíti Jerobeám vallási reformja is, mely a sátorosünnepet egy hónappal kitolja, csak azért, hogy a régi jeruzsálemi zarándoklat ne vonja az ő alattvalóit is a judeai fővárosba, sőt annyira ment, hogy az istenséget is arany bikák alakjában tette imádat tárgyává. A monoteizmust a nép hitéből kiirtani már nem lehetett, de a szomszéd népek példájára az istenséget érzékelhetővé és megközelíthetővé tenni még mindig sikerrel járt. Szerencsére a népegységet biztosító két intézményt: a nyelvet és a próféciát nem lehetett sem megváltoztatni, sem elnémítani, legkevésbé pedig kiközösíteni. Judabeli próféták jártak át Izraelbe is és nagy hatással hirdette Ámosz: «Elesett, feltámaszthatatlanul Izrael hajadona, elterül a földjén, nincs ki feltámassza.» Az északi királyságnak ősbűne volt a bitorló dinasztia, ez nem tudta úgy meggyökereztetni a királyság iránti hódolatot, mint a Dávid háza; megállandósul a trón villongás, úgy, hogy csak az egy Hosea próféta alatt hét király, többnyire királygyilkos kerül a trónra. Ilyen viszonyok között a prófétaság köré egész új szervezet tömörül: a rechabiták rendje, mely a városi fényűző kultúrában látja az imperializmus bűnének és minden nemzeti veszedelemnek kútforrását és ezért a világias élettel szakítva, félrevonul, házakból pusztai sátrakba költözködik és nemcsak a borivással szakít, hanem a földműveléssel is. Acháb király idejében ismét nemesen hevül a prófétai elszántság. A király megöletett egy polgárembert, hogy elkobozhassa a szőlőkertjét. Elijáhu (Illés) elébe áll és a szemébe vágja: «gyilkoltál és még örökölsz». Ennek a prófétának működése rávilágít arra a vallásos ingadozásra, mely e korban a lelkeken erőt vett. A tiszta Egyistenhit elhomályosult, viszont a föníciai származású királynő által meghonosított idegen kultusz csak a bálványimádás formáját nyomta rá a meggyökeresedett Egyistenhitre. Elijáhu egy nyilvános «istenpróbán» kigúnyolja e szinkretizmust: «meddig sántikáltok még két ágon ?» Izrael történetét Elijáhu legszívesebben csendes patakként látta volna lefolyni, mely nyugodtan halad célja felé. A Hórebre zarándokol, hogy közelebbről hasson reá Mózes szelleme. Itt úgy észleli, hogy «nem szélviharban van az Isten, nem is földrengésben és nem tűzben, hanem szellő halk suttogásában», szerény, zajtalan állami életben. De rég kizökkentette e szerény csöndességből a zsidó nép életét Salamon, amikor egyiptomi összeköttetései kedvéért tág kaput nyitott a déli hatalmasságnak és magára zúdította ezzel az északi ellenhatalomnak, Asszíriának féltékenységét. Most a két ellenség Izraelen és Judán keresztül száll szembe egymással. A prófétaság bizonyul most is annak az intézménynek, mely hivatva van a vallás intő szavával gátat vetni a királyok világias érdekű szövetkezésének és ezzel a pogány erkölcsök behurcolásának. Fel is tartóztatják ideig-óráig a veszedelmet, de a világi érdek felfegyverkezetten állott az ő szavukkal szemben és győzött, úgy azonban, hogy örvénybe sodorta a nemzetet. Asszíria abban a törekvésében, hogy a tengerhez kijáratot szerezzen, Szíria és Izrael országára veti ki hálóját. Ezek Judát akarják szövetséges társul megnyerni, de ekkor Egyiptom zúdítja ellene seregeit. Ámosz, Hósea, Micha próféták még csak az erkölcsök elpogányosodása ellen emelték fel szavukat, azonban Ezsajás (Jesája), Jeremiás és egy sereg más próféta már"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5523. címszó a lexikon => 1009. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15523.htm

CÍMSZÓ: Zsidók története

SZÓCIKK: Isten-uralmi jellegét, nem válhatott hasonló világi birodalommá, mint a keleti királyságok. Saul király hazafias és népéért életét kockáztató király volt, de Sámuel mégis megbuktatta házát és ezt azzal indokolta meg, hogy Saul egy ízben Isten tilalma ellenére hadseregét jóllakatta a hadi zsákmányból. Az indokolás homályos, hiszen hadvezér nem válogathat, mikor élelmeznie kell a hadsereget. A dinasztia-változásnak más, mélyebb okai lehettek. Dávid, a filiszteusok elleni harcok ünnepelt hőse szorította ki Saul fiát, Izbósetet az uralomból és trónra lépett. Meghódítja Jeruzsálemet és azt teszi székvárossá. Állandó hadsereget szervez és teljesen világiasan rendezkedik be. Most nyilvánul meg a nép szíve mélyén élő vallásos érzület a néplelkiismeretet képviselő próféták ajkain. Amikor Dávid pompázatos templom építéséhez fog, Nátán próféta meginti, hogy Isten eddig csak sátorban honolt, nem felel meg lényének az emberi ízléshez mért pompa. Amikor a király egy nőrablást enged meg magának l. Uriás levél , ugyancsak Nátán próféta híressé vált hasonlatával bűnét szemére lobbantja; egy ízben pedig népszámlálás miatt Gád próféta sújtja isteni büntetéssel. A zsidó királyság tehát Isten felső uralma és prófétai ellenőrzés alatt álló hatalom volt. A Sámuel személyében megtestesített kettős méltóság, a vezéri és papi tisztség csak személyekben oszlott meg, de el nem enyészett. Ezentúl is állandóan ott találjuk a királyok oldalán a vallásos lelkiismeret szószólóit: a prófétákat. A világi és erkölcsi hatalomnak e kölcsönös ellensúlyozása vált mintájává még a középkornak is a császárság és egyház közötti villongásban, azzal a különbséggel azonban, hogy a prófétaság nem tett szert és nem vágyott világi hatalomra, hanem csupán azt kívánta, hogy a király, kinek magának kellett a Tórát lemásolnia, maga is tartsa meg. Salamon még világiasabb uralmat honosított meg. Fejleszti a külkereskedelmet, új közigazgatási beosztást létesít, mely azonban nem néptörzsenkénti megoszlás, hanem tisztán adóbehajtási célzatok után indult. Hogy hasznos politikai támaszra szert tegyen, elveszi az egyiptomi király leányát és ezzel megteszi Palesztinát karaván korridorrá Egyiptom és Babilonia között. Mindez magával hozza a keleties, fényes udvartartást és a nép adóval való túlterhelését. A templomépítéssel is inkább dinasztikus, mint vallási érdeket szolgált, azért, mert ezzel közvetlen felügyelete alá vonta a papságot és nem átallotta, hogy a költségek előteremtésére húsz északi várost elzálogosítson. Ez már a nép elégületlenségét váltotta ki, főkép az északi törzsekben s az efrajimi adóbehajtónak: Jerobeámnak hálás szerepe volt Achia prófétával, aki Salamont bálványimádása miatt akarta a trónról letaszítani: Salamon fiával, Rehabeámmal szövetkezett. Az északi törzseket elszakadásra bírta és később az északi törzsekkel Izráel királyává kiáltatta ki magát. Ezentúl két zsidó állam áll fenn és küzd egymás ellen. A politikai szakadást mélyíti Jerobeám vallási reformja is, mely a sátorosünnepet egy hónappal kitolja, csak azért, hogy a régi jeruzsálemi zarándoklat ne vonja az ő alattvalóit is a judeai fővárosba, sőt annyira ment, hogy az istenséget is arany bikák alakjában tette imádat tárgyává. A monoteizmust a nép hitéből kiirtani már nem lehetett, de a szomszéd népek példájára az istenséget érzékelhetővé és megközelíthetővé tenni még mindig sikerrel járt. Szerencsére a népegységet biztosító két intézményt: a nyelvet és a próféciát nem lehetett sem megváltoztatni, sem elnémítani, legkevésbé pedig kiközösíteni. Judabeli próféták jártak át Izraelbe is és nagy hatással hirdette Ámosz: Elesett, feltámaszthatatlanul Izrael hajadona, elterül a földjén, nincs ki feltámassza. Az északi királyságnak ősbűne volt a bitorló dinasztia, ez nem tudta úgy meggyökereztetni a királyság iránti hódolatot, mint a Dávid háza; megállandósul a trón villongás, úgy, hogy csak az egy Hosea próféta alatt hét király, többnyire királygyilkos kerül a trónra. Ilyen viszonyok között a prófétaság köré egész új szervezet tömörül: a rechabiták rendje, mely a városi fényűző kultúrában látja az imperializmus bűnének és minden nemzeti veszedelemnek kútforrását és ezért a világias élettel szakítva, félrevonul, házakból pusztai sátrakba költözködik és nemcsak a borivással szakít, hanem a földműveléssel is. Acháb király idejében ismét nemesen hevül a prófétai elszántság. A király megöletett egy polgárembert, hogy elkobozhassa a szőlőkertjét. Elijáhu Illés elébe áll és a szemébe vágja: gyilkoltál és még örökölsz . Ennek a prófétának működése rávilágít arra a vallásos ingadozásra, mely e korban a lelkeken erőt vett. A tiszta Egyistenhit elhomályosult, viszont a föníciai származású királynő által meghonosított idegen kultusz csak a bálványimádás formáját nyomta rá a meggyökeresedett Egyistenhitre. Elijáhu egy nyilvános istenpróbán kigúnyolja e szinkretizmust: meddig sántikáltok még két ágon ? Izrael történetét Elijáhu legszívesebben csendes patakként látta volna lefolyni, mely nyugodtan halad célja felé. A Hórebre zarándokol, hogy közelebbről hasson reá Mózes szelleme. Itt úgy észleli, hogy nem szélviharban van az Isten, nem is földrengésben és nem tűzben, hanem szellő halk suttogásában , szerény, zajtalan állami életben. De rég kizökkentette e szerény csöndességből a zsidó nép életét Salamon, amikor egyiptomi összeköttetései kedvéért tág kaput nyitott a déli hatalmasságnak és magára zúdította ezzel az északi ellenhatalomnak, Asszíriának féltékenységét. Most a két ellenség Izraelen és Judán keresztül száll szembe egymással. A prófétaság bizonyul most is annak az intézménynek, mely hivatva van a vallás intő szavával gátat vetni a királyok világias érdekű szövetkezésének és ezzel a pogány erkölcsök behurcolásának. Fel is tartóztatják ideig-óráig a veszedelmet, de a világi érdek felfegyverkezetten állott az ő szavukkal szemben és győzött, úgy azonban, hogy örvénybe sodorta a nemzetet. Asszíria abban a törekvésében, hogy a tengerhez kijáratot szerezzen, Szíria és Izrael országára veti ki hálóját. Ezek Judát akarják szövetséges társul megnyerni, de ekkor Egyiptom zúdítja ellene seregeit. Ámosz, Hósea, Micha próféták még csak az erkölcsök elpogányosodása ellen emelték fel szavukat, azonban Ezsajás Jesája , Jeremiás és egy sereg más próféta már

15523.ht

CÍMSZÓ Zsidó történet

SZÓCIKK Isten-uralm jellegét ne válhatot hasonl világ birodalommá min kelet királyságok Sau királ hazafia é népéér életé kockáztat királ volt d Sámue mégi megbuktatt házá é ez azza indokolt meg hog Sau eg ízbe Iste tilalm ellenér hadseregé jóllakatt had zsákmányból A indokolá homályos hisze hadvezé ne válogathat miko élelmezni kel hadsereget dinasztia-változásna más mélyeb oka lehettek Dávid filiszteuso ellen harco ünnepel hős szorított k Sau fiát Izbósete a uralombó é trónr lépett Meghódítj Jeruzsáleme é az tesz székvárossá Álland hadserege szerve é teljese világiasa rendezkedi be Mos nyilvánu me né szív mélyé él valláso érzüle néplelkiismerete képvisel prófétá ajkain Amiko Dávi pompázato templo építéséhe fog Nátá prófét meginti hog Iste eddi csa sátorba honolt ne fele me lényéne a ember ízléshe mér pompa Amiko királ eg nőrablás enge me magána l Uriá levé ugyancsa Nátá prófét híress vál hasonlatáva bűné szemér lobbantja eg ízbe pedi népszámlálá miat Gá prófét sújtj isten büntetéssel zsid királysá tehá Iste fels uralm é próféta ellenőrzé alat áll hatalo volt Sámue személyébe megtestesítet kettő méltóság vezér é pap tisztsé csa személyekbe oszlot meg d e ne enyészett Ezentú i állandóa ot találju királyo oldalá valláso lelkiismere szószólóit prófétákat világ é erkölcs hatalomna kölcsönö ellensúlyozás vál mintájáv mé középkorna i császársá é egyhá között villongásban azza különbségge azonban hog prófétasá ne tet szer é ne vágyot világ hatalomra hane csupá az kívánta hog király kine magána kellet Tórá lemásolnia mag i tarts meg Salamo mé világiasab uralma honosítot meg Fejleszt külkereskedelmet ú közigazgatás beosztás létesít mel azonba ne néptörzsenként megoszlás hane tisztá adóbehajtás célzato utá indult Hog haszno politika támaszr szer tegyen elvesz a egyiptom királ leányá é ezze megtesz Palesztiná karavá korridorr Egyipto é Babiloni között Minde magáva hozz keleties fénye udvartartás é né adóva val túlterhelését templomépítésse i inkáb dinasztikus min vallás érdeke szolgált azért mer ezze közvetle felügyelet al vont papságo é ne átallotta hog költsége előteremtésér hús észak város elzálogosítson E má né elégületlenségé váltott ki főké a észak törzsekbe a efrajim adóbehajtónak Jerobeámna hálá szerep vol Achi prófétával ak Salamon bálványimádás miat akart trónró letaszítani Salamo fiával Rehabeámma szövetkezett A észak törzseke elszakadásr bírt é későb a észak törzsekke Izráe királyáv kiáltatt k magát Ezentú ké zsid álla ál fen é küz egymá ellen politika szakadás mélyít Jerobeá vallás reformj is mel sátorosünnepe eg hónappa kitolja csa azért hog rég jeruzsálem zarándokla n vonj a alattvalói i judea fővárosba ső annyir ment hog a istensége i aran biká alakjába tett imáda tárgyává monoteizmus né hitébő kiirtan má ne lehetett d szomszé népe példájár a istensége érzékelhetőv é megközelíthetőv tenn mé mindi sikerre járt Szerencsér népegysége biztosít ké intézményt nyelve é próféciá ne lehetet se megváltoztatni se elnémítani legkevésb pedi kiközösíteni Judabel prófétá járta á Izraelb i é nag hatássa hirdett Ámosz Elesett feltámaszthatatlanu Izrae hajadona elterü földjén ninc k feltámassza A észak királyságna ősbűn vol bitorl dinasztia e ne tudt úg meggyökereztetn királysá iránt hódolatot min Dávi háza megállandósu tró villongás úgy hog csa a eg Hose prófét alat hé király többnyir királygyilko kerü trónra Ilye viszonyo közöt prófétasá kör egés ú szerveze tömörül rechabitá rendje mel város fényűz kultúrába látj a imperializmu bűnéne é minde nemzet veszedelemne kútforrásá é ezér világia élette szakítva félrevonul házakbó puszta sátrakb költözködi é nemcsa borivássa szakít hane földművelésse is Achá királ idejébe ismé nemese hevü próféta elszántság királ megöletet eg polgárembert hog elkobozhass szőlőkertjét Elijáh Illé eléb ál é szeméb vágja gyilkoltá é mé örököls Enne prófétána működés rávilágí arr valláso ingadozásra mel korba lelkeke erő vett tiszt Egyistenhi elhomályosult viszon fönícia származás királyn álta meghonosítot idege kultus csa bálványimádá formájá nyomt r meggyökeresedet Egyistenhitre Elijáh eg nyilváno istenpróbá kigúnyolj szinkretizmust meddi sántikálto mé ké ágo Izrae történeté Elijáh legszívesebbe csende patakkén látt voln lefolyni mel nyugodta hala célj felé Hórebr zarándokol hog közelebbrő hasso re Móze szelleme It úg észleli hog ne szélviharba va a Isten ne i földrengésbe é ne tűzben hane szell hal suttogásába szerény zajtala állam életben D ré kizökkentett szerén csöndességbő zsid né életé Salamon amiko egyiptom összeköttetése kedvéér tá kapu nyitot dél hatalmasságna é magár zúdított ezze a észak ellenhatalomnak Asszíriána féltékenységét Mos ké ellensé Izraele é Judá keresztü szál szemb egymással prófétasá bizonyu mos i anna a intézménynek mel hivatv va vallá int szaváva gáta vetn királyo világia érdek szövetkezéséne é ezze pogán erkölcsö behurcolásának Fe i tartóztatjá ideig-órái veszedelmet d világ érde felfegyverkezette állot a szavukka szembe é győzött úg azonban hog örvényb sodort nemzetet Asszíri abba törekvésében hog tengerhe kijárato szerezzen Szíri é Izrae országár vet k hálóját Eze Judá akarjá szövetsége társu megnyerni d ekko Egyipto zúdítj ellen seregeit Ámosz Hósea Mich prófétá mé csa a erkölcsö elpogányosodás elle emelté fe szavukat azonba Ezsajá Jesáj Jeremiá é eg sere má prófét má

15523.h

CÍMSZ Zsid történe

SZÓCIK Isten-ural jellegé n válhato hason vilá birodalomm mi kele királyságo Sa kirá hazafi népéé élet kockázta kirá vol Sámu még megbuktat ház e azz indokol me ho Sa e ízb Ist tilal ellené hadsereg jóllakat ha zsákmánybó indokol homályo hisz hadvez n válogatha mik élelmezn ke hadserege dinasztia-változásn má mélye ok lehette Dávi filiszteus elle harc ünnepe hő szorítot Sa fiá Izbóset uralomb trón lépet Meghódít Jeruzsálem a tes székváross Állan hadsereg szerv teljes világias rendezked b Mo nyilván m n szí mély é vallás érzül néplelkiismeret képvise prófét ajkai Amik Dáv pompázat templ építéséh fo Nát prófé megint ho Ist edd cs sátorb honol n fel m lényén embe ízlésh mé pomp Amik kirá e nőrablá eng m magán Uri lev ugyancs Nát prófé híres vá hasonlatáv bűn szemé lobbantj e ízb ped népszámlál mia G prófé sújt iste büntetésse zsi királys teh Ist fel ural prófét ellenőrz ala ál hatal vol Sámu személyéb megtestesíte kett méltósá vezé pa tiszts cs személyekb oszlo me n enyészet Ezent állandó o találj király oldal vallás lelkiismer szószólói prófétáka vilá erkölc hatalomn kölcsön ellensúlyozá vá mintájá m középkorn császárs egyh közöt villongásba azz különbségg azonba ho prófétas n te sze n vágyo vilá hatalomr han csup a kívánt ho királ kin magán kelle Tór lemásolni ma tart me Salam m világiasa uralm honosíto me Fejlesz külkereskedelme közigazgatá beosztá létesí me azonb n néptörzsenkén megoszlá han tiszt adóbehajtá célzat ut indul Ho haszn politik támasz sze tegye elves egyipto kirá leány ezz megtes Palesztin karav korridor Egyipt Babilon közöt Mind magáv hoz keletie fény udvartartá n adóv va túlterhelésé templomépítéss inká dinasztiku mi vallá érdek szolgál azér me ezz közvetl felügyele a von papság n átallott ho költség előteremtésé hú észa váro elzálogosítso m n elégületlenség váltot k fők észa törzsekb efraji adóbehajtóna Jerobeámn hál szere vo Ach prófétáva a Salamo bálványimádá mia akar trónr letaszítan Salam fiáva Rehabeámm szövetkezet észa törzsek elszakadás bír késő észa törzsekk Izrá királyá kiáltat magá Ezent k zsi áll á fe kü egym elle politik szakadá mélyí Jerobe vallá reform i me sátorosünnep e hónapp kitolj cs azér ho ré jeruzsále zarándokl von alattvaló jude fővárosb s annyi men ho istenség ara bik alakjáb tet imád tárgyáv monoteizmu n hitéb kiirta m n lehetet szomsz nép példájá istenség érzékelhető megközelíthető ten m mind sikerr jár Szerencsé népegység biztosí k intézmény nyelv próféci n lehete s megváltoztatn s elnémítan legkevés ped kiközösíten Judabe prófét járt Izrael na hatáss hirdet Ámos Eleset feltámaszthatatlan Izra hajadon elter földjé nin feltámassz észa királyságn ősbű vo bitor dinaszti n tud ú meggyökereztet királys irán hódolato mi Dáv ház megállandós tr villongá úg ho cs e Hos prófé ala h királ többnyi királygyilk ker trónr Ily viszony közö prófétas kö egé szervez tömörü rechabit rendj me váro fényű kultúráb lát imperializm bűnén mind nemze veszedelemn kútforrás ezé világi élett szakítv félrevonu házakb puszt sátrak költözköd nemcs boriváss szakí han földműveléss i Ach kirá idejéb ism nemes hev prófét elszántsá kirá megölete e polgárember ho elkobozhas szőlőkertjé Elijá Ill elé á szemé vágj gyilkolt m örököl Enn prófétán működé rávilág ar vallás ingadozásr me korb lelkek er vet tisz Egyistenh elhomályosul viszo föníci származá király ált meghonosíto ideg kultu cs bálványimád formáj nyom meggyökeresede Egyistenhitr Elijá e nyilván istenprób kigúnyol szinkretizmus medd sántikált m k ág Izra történet Elijá legszívesebb csend patakké lát vol lefolyn me nyugodt hal cél fel Hóreb zarándoko ho közelebbr hass r Móz szellem I ú észlel ho n szélviharb v Iste n földrengésb n tűzbe han szel ha suttogásáb szerén zajtal álla életbe r kizökkentet szeré csöndességb zsi n élet Salamo amik egyipto összeköttetés kedvéé t kap nyito dé hatalmasságn magá zúdítot ezz észa ellenhatalomna Asszírián féltékenységé Mo k ellens Izrael Jud kereszt szá szem egymássa prófétas bizony mo ann intézményne me hivat v vall in szaváv gát vet király világi érde szövetkezésén ezz pogá erkölcs behurcolásána F tartóztatj ideig-órá veszedelme vilá érd felfegyverkezett állo szavukk szemb győzöt ú azonba ho örvény sodor nemzete Asszír abb törekvésébe ho tengerh kijárat szerezze Szír Izra országá ve hálójá Ez Jud akarj szövetség társ megnyern ekk Egyipt zúdít elle seregei Ámos Hóse Mic prófét m cs erkölcs elpogányosodá ell emelt f szavuka azonb Ezsaj Jesá Jeremi e ser m prófé m

15523.

CÍMS Zsi történ

SZÓCI Isten-ura jelleg válhat haso vil birodalom m kel királyság S kir hazaf népé éle kockázt kir vo Sám mé megbukta há az indoko m h S íz Is tila ellen hadsere jóllaka h zsákmányb indoko homály his hadve válogath mi élelmez k hadsereg dinasztia-változás m mély o lehett Dáv filiszteu ell har ünnep h szoríto S fi Izbóse uralom tró lépe Meghódí Jeruzsále te székváros Álla hadsere szer telje világia rendezke M nyilvá sz mél vallá érzü néplelkiismere képvis prófé ajka Ami Dá pompáza temp építésé f Ná próf megin h Is ed c sátor hono fe lényé emb ízlés m pom Ami kir nőrabl en magá Ur le ugyanc Ná próf híre v hasonlatá bű szem lobbant íz pe népszámlá mi próf súj ist büntetéss zs király te Is fe ura prófé ellenőr al á hata vo Sám személyé megtestesít ket méltós vez p tiszt c személyek oszl m enyésze Ezen álland talál királ olda vallá lelkiisme szószóló próféták vil erköl hatalom kölcsö ellensúlyoz v mintáj középkor császár egy közö villongásb az különbség azonb h próféta t sz vágy vil hatalom ha csu kíván h kirá ki magá kell Tó lemásoln m tar m Sala világias ural honosít m Fejles külkereskedelm közigazgat beoszt létes m azon néptörzsenké megoszl ha tisz adóbehajt célza u indu H hasz politi támas sz tegy elve egyipt kir leán ez megte Paleszti kara korrido Egyip Babilo közö Min magá ho keleti fén udvartart adó v túlterhelés templomépítés ink dinasztik m vall érde szolgá azé m ez közvet felügyel vo papsá átallot h költsé előteremtés h ész vár elzálogosíts elégületlensé válto fő ész törzsek efraj adóbehajtón Jerobeám há szer v Ac prófétáv Salam bálványimád mi aka trón letaszíta Sala fiáv Rehabeám szövetkeze ész törzse elszakadá bí kés ész törzsek Izr király kiálta mag Ezen zs ál f k egy ell politi szakad mély Jerob vall refor m sátorosünne hónap kitol c azé h r jeruzsál zarándok vo alattval jud főváros anny me h istensé ar bi alakjá te imá tárgyá monoteizm hité kiirt lehete szoms né példáj istensé érzékelhet megközelíthet te min siker já Szerencs népegysé biztos intézmén nyel próféc lehet megváltoztat elnémíta legkevé pe kiközösíte Judab prófé jár Izrae n hatás hirde Ámo Elese feltámaszthatatla Izr hajado elte földj ni feltámass ész királyság ősb v bito dinaszt tu meggyökerezte király irá hódolat m Dá há megállandó t villong ú h c Ho próf al kirá többny királygyil ke trón Il viszon köz próféta k eg szerve tömör rechabi rend m vár fény kultúrá lá imperializ bűné min nemz veszedelem kútforrá ez világ élet szakít félrevon házak pusz sátra költözkö nemc borivás szak ha földművelés Ac kir idejé is neme he prófé elszánts kir megölet polgárembe h elkobozha szőlőkertj Elij Il el szem vág gyilkol örökö En prófétá működ rávilá a vallá ingadozás m kor lelke e ve tis Egyisten elhomályosu visz föníc származ királ ál meghonosít ide kult c bálványimá formá nyo meggyökeresed Egyistenhit Elij nyilvá istenpró kigúnyo szinkretizmu med sántikál á Izr történe Elij legszíveseb csen patakk lá vo lefoly m nyugod ha cé fe Hóre zarándok h közelebb has Mó szelle észle h szélvihar Ist földrengés tűzb ha sze h suttogásá szeré zajta áll életb kizökkente szer csöndesség zs éle Salam ami egyipt összekötteté kedvé ka nyit d hatalmasság mag zúdíto ez ész ellenhatalomn Asszíriá féltékenység M ellen Izrae Ju keresz sz sze egymáss próféta bizon m an intézményn m hiva val i szavá gá ve királ világ érd szövetkezésé ez pog erkölc behurcolásán tartóztat ideig-ór veszedelm vil ér felfegyverkezet áll szavuk szem győzö azonb h örvén sodo nemzet Asszí ab törekvéséb h tenger kijára szerezz Szí Izr ország v hálój E Ju akar szövetsé tár megnyer ek Egyip zúdí ell serege Ámo Hós Mi prófé c erkölc elpogányosod el emel szavuk azon Ezsa Jes Jerem se próf

15523

CÍM Zs törté

SZÓC Isten-ur jelle válha has vi birodalo ke királysá ki haza nép él kockáz ki v Sá m megbukt h a indok í I til elle hadser jóllak zsákmány indok homál hi hadv válogat m élelme hadsere dinasztia-változá mél lehet Dá filiszte el ha ünne szorít f Izbós uralo tr lép Meghód Jeruzsál t székváro Áll hadser sze telj világi rendezk nyilv s mé vall érz néplelkiismer képvi próf ajk Am D pompáz tem építés N pró megi I e sáto hon f lény em ízlé po Am ki nőrab e mag U l ugyan N pró hír hasonlat b sze lobban í p népszáml m pró sú is büntetés z királ t I f ur próf ellenő a hat v Sá személy megtestesí ke méltó ve tisz személye osz enyész Eze állan talá kirá old vall lelkiism szószól prófétá vi erkö hatalo kölcs ellensúlyo mintá középko császá eg köz villongás a különbsé azon prófét s vág vi hatalo h cs kívá kir k mag kel T lemásol ta Sal világia ura honosí Fejle külkereskedel közigazga beosz léte azo néptörzsenk megosz h tis adóbehaj célz ind has polit táma s teg elv egyip ki leá e megt Paleszt kar korrid Egyi Babil köz Mi mag h kelet fé udvartar ad túlterhelé templomépíté in dinaszti val érd szolg az e közve felügye v paps átallo költs előteremté és vá elzálogosít elégületlens vált f és törzse efra adóbehajtó Jerobeá h sze A prófétá Sala bálványimá m ak tró letaszít Sal fiá Rehabeá szövetkez és törzs elszakad b ké és törzse Iz királ kiált ma Eze z á eg el polit szaka mél Jero val refo sátorosünn hóna kito az jeruzsá zarándo v alattva ju főváro ann m istens a b alakj t im tárgy monoteiz hit kiir lehet szom n példá istens érzékelhe megközelíthe t mi sike j Szerenc népegys bizto intézmé nye prófé lehe megváltozta elnémít legkev p kiközösít Juda próf já Izra hatá hird Ám Eles feltámaszthatatl Iz hajad elt föld n feltámas és királysá ős bit dinasz t meggyökerezt királ ir hódola D h megálland villon H pró a kir többn királygyi k tró I viszo kö prófét e szerv tömö rechab ren vá fén kultúr l imperiali bűn mi nem veszedele kútforr e vilá éle szakí félrevo háza pus sátr költözk nem borivá sza h földművelé A ki idej i nem h próf elszánt ki megöle polgáremb elkobozh szőlőkert Eli I e sze vá gyilko örök E prófét műkö rávil vall ingadozá ko lelk v ti Egyiste elhomályos vis föní szárma kirá á meghonosí id kul bálványim form ny meggyökerese Egyistenhi Eli nyilv istenpr kigúny szinkretizm me sántiká Iz történ Eli legszívese cse patak l v lefol nyugo h c f Hór zarándo közeleb ha M szell észl szélviha Is földrengé tűz h sz suttogás szer zajt ál élet kizökkent sze csöndessé z él Sala am egyip összeköttet kedv k nyi hatalmassá ma zúdít e és ellenhatalom Asszíri féltékenysé elle Izra J keres s sz egymás prófét bizo a intézmény hiv va szav g v kirá vilá ér szövetkezés e po erköl behurcolásá tartózta ideig-ó veszedel vi é felfegyverkeze ál szavu sze győz azon örvé sod nemze Assz a törekvésé tenge kijár szerez Sz Iz orszá háló J aka szövets tá megnye e Egyi zúd el sereg Ám Hó M próf erköl elpogányoso e eme szavu azo Ezs Je Jere s pró

1552

CÍ Z tört

SZÓ Isten-u jell válh ha v birodal k királys k haz né é kocká k S megbuk indo ti ell hadse jólla zsákmán indo homá h had váloga élelm hadser dinasztia-változ mé lehe D filiszt e h ünn szorí Izbó ural t lé Meghó Jeruzsá székvár Ál hadse sz tel világ rendez nyil m val ér néplelkiisme képv pró aj A pompá te építé pr meg sát ho lén e ízl p A k nőra ma ugya pr hí hasonla sz lobba népszám pr s i bünteté kirá u pró ellen ha S személ megtestes k mélt v tis személy os enyés Ez álla tal kir ol val lelkiis szószó prófét v erk hatal kölc ellensúly mint középk csász e kö villongá különbs azo prófé vá v hatal c kív ki ma ke lemáso t Sa világi ur honos Fejl külkereskede közigazg beos lét az néptörzsen megos ti adóbeha cél in ha poli tám te el egyi k le meg Palesz ka korri Egy Babi kö M ma kele f udvarta a túlterhel templomépít i dinaszt va ér szol a közv felügy pap átall költ előteremt é v elzálogosí elégületlen vál é törzs efr adóbehajt Jerobe sz prófét Sal bálványim a tr letaszí Sa fi Rehabe szövetke é törz elszaka k é törzs I kirá kiál m Ez e e poli szak mé Jer va ref sátorosün hón kit a jeruzs zaránd alattv j fővár an isten alak i tárg monotei hi kii lehe szo péld isten érzékelh megközelíth m sik Szeren népegy bizt intézm ny próf leh megváltozt elnémí legke kiközösí Jud pró j Izr hat hir Á Ele feltámaszthatat I haja el föl feltáma é királys ő bi dinas meggyökerez kirá i hódol megállan villo pr ki több királygy tr visz k prófé szer töm recha re v fé kultú imperial bű m ne veszedel kútfor vil él szak félrev ház pu sát költöz ne boriv sz földművel k ide ne pró elszán k megöl polgárem elkoboz szőlőker El sz v gyilk örö prófé műk rávi val ingadoz k lel t Egyist elhomályo vi fön szárm kir meghonos i ku bálványi for n meggyökeres Egyistenh El nyil istenp kigún szinkretiz m sántik I törté El legszíves cs pata lefo nyug Hó zaránd közele h szel ész szélvih I földreng tű s suttogá sze zaj á éle kizökken sz csöndess é Sal a egyi összekötte ked ny hatalmass m zúdí é ellenhatalo Asszír féltékenys ell Izr kere s egymá prófé biz intézmén hi v sza kir vil é szövetkezé p erkö behurcolás tartózt ideig- veszede v felfegyverkez á szav sz győ azo örv so nemz Ass törekvés teng kijá szere S I orsz hál ak szövet t megny Egy zú e sere Á H pró erkö elpogányos em szav az Ez J Jer pr