15524.htm

CÍMSZÓ: Zsidók története

SZÓCIKK: "az államügyek vezetésére is alkalmazták vallás-szempontjaikat és ellenezték a dinasztikus politikát, a szövetkezést. A mózesi Isteneszme védelmi alá helyezik a birodalom sorsát. Ezsajás szerint Isten sem a magán-, sem az állami életben nem tűri el a jogtalanságot és az erőszakot Ő minden gőgöt megaláz, Asszur az ő rengeteg hadseregével is csak «eszköz az Ó kezében » és majd ítéletet tart fölötte; «Egyiptom csak ember, nem Isten». Isten ítéletbe száll saját népével is, megtisztítja és az ő Messiását küldi Dávid házából való király személyében, aki alatt igazság és béke fog uralkodni. Az így megtisztult nép fennmarad és tanítójává lesz a világ népeinek. Ezzel ellentétben Micha már pesszimisztikusabban ítéli meg Izrael jövőjét: «Cion mezővé fog felszántatni.» Manasse király most Asszíriához való hűbéri viszonyban keres menedéket és ennek kedvéért ismét elpogányosítja a nép vallását. Viszont fia Jósia újból visszaállítja az Egyisten tiszteletét, sőt a most papi rejtekéből előhozott Tórát ünnepiesen felolvastatja, megesketi rá a népet és ennek alapján rendezi újból a kultuszt. De a veszedelmet feltartóztatni nem sikerül. Egyiptom haddal támad Judára és Jósia király a csatatéren találja halálát. Nebukadnecár babiloni király kiűzi ugyan az egyiptomi hadsereget Judából, de ezentúl hatalmában is tartja e birodalmat, leteszi királyát, mást rendel helyébe és végül a felkelést megkísértő Cidkijáhut elfogatja, megvakítja és a nép színe javával együtt fogságba hurcolja, a nép alsóbb rétegét az országban hagyja és Gedaljahu kormányzósága alá helyezi, akit azonban egy királyi herceg meggyilkoltat. Ez rettegésbe hozza a nép nagy részét és Egyiptomban keres menedéket, ahová Jeremiás próféta is követi. 3. Az állami élet ideiglenes szünetelése. Izráel pusztulásával az elpogányosodás veszedelme már nem kísértett, a Babiloniába került Juda pedig raboskodása alatt még inkább magába szállott és hivatására eszmélt. A prófétai tanítások itt sem szüneteltek, a foglyok között élt Ezékiel próféta és a Névtelen babilóniai, kinek szózatait Ezsajás könyvének 40-66. fejezeteiben találjuk; állandó levélbeli összeköttetésben maradt velük Jeremiás is. De a jövendőbe irányuló jóslatoknál is inkább hatottak most már a történeti könyvek tanulságai, melyeket ez időben állítottak össze a próféták (Neviim risónim, első, értsd: múltakról szóló próféták: Jósua, Bírák, Sámuel, Királyok K.; szemben a neviim achrónim, a jövendőkre utaló prófétákkal). A külső bánásmód meglepően jó volt, Jeremiás hozzájárulásával házakat építettek, szőlőket ültettek és annyira meggyökereztek, hogy sokan többé visszatérésről hallani sem akartak. Mindamellett vallásukat nem adták fel ezek sem, bár közel állott a kísértés, miután Isten segítségében. Cion rendíthetetlenségébe vetett hitük csalódásba sodorta a reményüket. De a próféták meg tudták győzni őket arról, hogy a fogságbajutás is Isten akarata volt és így Isten nem tehetetlennek bizonyult az ellenséggel szemben, hanem fenségesnek az ítéletben, igazságos világkormányzónak, az erkölcs részrehajlatlan urának, ellenben Izrael volt az, aki eddig sötétben járt és nem akarta a gondviselés útjait felismerni. A múltjukat lezárták, most a jövő számára kellett újonnan berendezkedni. Oltárt építeni valószínűleg nem lehetett, de nem is akarhattak idegen földön és a próféták nem is támogatták volna az erre irányuló mozgalmat, mivel ők csak szellemi, szívbeli istentiszteletet kívántak. A népvallás csakugyan itt alakul át szellemi vallássá: zsinagógákat, gyülekező házakat alakítanak, ahol a prófétai könyveket olvassák, áldozás helyett imádkoznak, a papok helyét világiak foglalják el, kik erre személyes rátermettséget mutatnak fel. De a régi törvényt is érvényre akarják juttatni a jövőre. Ezékiel próféta emlékezetből összeállított könyve végéhez szigorúan papi jellegű kódexet csatol, bár prófétai felfogásához híven ő is abban látja a megújhodást és a jövő reményét, hogy «egységet szívet adok beléjük és új lelket adok beléjük; eltávolítóm a kőszívet keblükből és adok nekik hússzívet» (11. 19). A csüggedőkbe reményt kelt, hogy Isten még a kiszáradt csontokat is tudja életre kelteni, annál inkább egy élő népet, amely csak hiszi, hogy meghalt, mivel az ősök bűnei alatt kell elvesznie. Rámutat arra, hogy az ősök lerótták már bűneiket, az utód nem szenvedhet miattuk, mert Isten egyénenként ítél az emberek felett. Még hathatósabban működött közre a remény és nemzeti érzés fenntartásában a Névtelen próféta, aki ékesszólóan fejtegeti, hogy Istennek céljai vannak Izraellel, a múltban rajta kellett bemutatnia igazságszolgáltatását, a jövőben pedig általa akarja világuralmát a népek között hirdetni. Isten fáklya hordozója Izrael, Cyrus perzsa király pedig az ő felkentje, aki a népet kiszabadítja és hivatásának teljesítésére engedi. Babilonia azzá vált most Izrael számára, ami régente Egyiptom: vaskohóvá, melyben a salaktól megtisztult. 4. Az állami élet újjáalakulása a zsidó vallásos elv uralma alatt és végső élethalálharca Cyrus csakugyan megengedi a zsidóságnak, hogy visszatérjen hazájába. De csak 42,000 lélek él az engedéllyel. A hazatérés két vezér alatt megy végbe: az egyik pap (Jósua), a másik pedig királyi herceg (Zerubábel). Ez a kettős szervezet mutatja már, hogy a fogságban felülkerekedik a vallásos meggondolás és az új állam élete már a teokrácia jegyében indul meg. Azóta is rajta maradt a zsidóságon ez a kétirányú igazodás (a hasmoneusok, főpapok és királyok egy személyben, a rabbik és gáónok mellett az exilarchák, a mai hitközségben pedig a rabbi mellett a hitközségi elnök intézik együttesen a hitközségi ügyeket). Legelső gondjukat a Templom helyreállítására fordították, ebben azonban akadályozzák őket a szamaritánusok. Körülbelül száz esztendő múlik el és még mindig nem áll a Templom a régi fényében. Ekkor Ezra és Nehemia újabb csapatokat vezetnek fel a «Gólaból» (számkivetettség, bujdosás). Ezek új lendületet hoznak, a Templom helyreáll és Jeruzsálem újból benépesedik ; az országba betódult idegeneket kiszorítják, sőt a velük kötött házasságokat is felbontják, nehogy a régi baj, a pogány szellem elharapódzása ismét kiújuljon. Szociális reformokat létesítenek te egyszer s mindenkorra intézménnyé teszik a "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5524. címszó a lexikon => 1010. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15524.htm

CÍMSZÓ: Zsidók története

SZÓCIKK: az államügyek vezetésére is alkalmazták vallás-szempontjaikat és ellenezték a dinasztikus politikát, a szövetkezést. A mózesi Isteneszme védelmi alá helyezik a birodalom sorsát. Ezsajás szerint Isten sem a magán-, sem az állami életben nem tűri el a jogtalanságot és az erőszakot Ő minden gőgöt megaláz, Asszur az ő rengeteg hadseregével is csak eszköz az Ó kezében és majd ítéletet tart fölötte; Egyiptom csak ember, nem Isten . Isten ítéletbe száll saját népével is, megtisztítja és az ő Messiását küldi Dávid házából való király személyében, aki alatt igazság és béke fog uralkodni. Az így megtisztult nép fennmarad és tanítójává lesz a világ népeinek. Ezzel ellentétben Micha már pesszimisztikusabban ítéli meg Izrael jövőjét: Cion mezővé fog felszántatni. Manasse király most Asszíriához való hűbéri viszonyban keres menedéket és ennek kedvéért ismét elpogányosítja a nép vallását. Viszont fia Jósia újból visszaállítja az Egyisten tiszteletét, sőt a most papi rejtekéből előhozott Tórát ünnepiesen felolvastatja, megesketi rá a népet és ennek alapján rendezi újból a kultuszt. De a veszedelmet feltartóztatni nem sikerül. Egyiptom haddal támad Judára és Jósia király a csatatéren találja halálát. Nebukadnecár babiloni király kiűzi ugyan az egyiptomi hadsereget Judából, de ezentúl hatalmában is tartja e birodalmat, leteszi királyát, mást rendel helyébe és végül a felkelést megkísértő Cidkijáhut elfogatja, megvakítja és a nép színe javával együtt fogságba hurcolja, a nép alsóbb rétegét az országban hagyja és Gedaljahu kormányzósága alá helyezi, akit azonban egy királyi herceg meggyilkoltat. Ez rettegésbe hozza a nép nagy részét és Egyiptomban keres menedéket, ahová Jeremiás próféta is követi. 3. Az állami élet ideiglenes szünetelése. Izráel pusztulásával az elpogányosodás veszedelme már nem kísértett, a Babiloniába került Juda pedig raboskodása alatt még inkább magába szállott és hivatására eszmélt. A prófétai tanítások itt sem szüneteltek, a foglyok között élt Ezékiel próféta és a Névtelen babilóniai, kinek szózatait Ezsajás könyvének 40-66. fejezeteiben találjuk; állandó levélbeli összeköttetésben maradt velük Jeremiás is. De a jövendőbe irányuló jóslatoknál is inkább hatottak most már a történeti könyvek tanulságai, melyeket ez időben állítottak össze a próféták Neviim risónim, első, értsd: múltakról szóló próféták: Jósua, Bírák, Sámuel, Királyok K.; szemben a neviim achrónim, a jövendőkre utaló prófétákkal . A külső bánásmód meglepően jó volt, Jeremiás hozzájárulásával házakat építettek, szőlőket ültettek és annyira meggyökereztek, hogy sokan többé visszatérésről hallani sem akartak. Mindamellett vallásukat nem adták fel ezek sem, bár közel állott a kísértés, miután Isten segítségében. Cion rendíthetetlenségébe vetett hitük csalódásba sodorta a reményüket. De a próféták meg tudták győzni őket arról, hogy a fogságbajutás is Isten akarata volt és így Isten nem tehetetlennek bizonyult az ellenséggel szemben, hanem fenségesnek az ítéletben, igazságos világkormányzónak, az erkölcs részrehajlatlan urának, ellenben Izrael volt az, aki eddig sötétben járt és nem akarta a gondviselés útjait felismerni. A múltjukat lezárták, most a jövő számára kellett újonnan berendezkedni. Oltárt építeni valószínűleg nem lehetett, de nem is akarhattak idegen földön és a próféták nem is támogatták volna az erre irányuló mozgalmat, mivel ők csak szellemi, szívbeli istentiszteletet kívántak. A népvallás csakugyan itt alakul át szellemi vallássá: zsinagógákat, gyülekező házakat alakítanak, ahol a prófétai könyveket olvassák, áldozás helyett imádkoznak, a papok helyét világiak foglalják el, kik erre személyes rátermettséget mutatnak fel. De a régi törvényt is érvényre akarják juttatni a jövőre. Ezékiel próféta emlékezetből összeállított könyve végéhez szigorúan papi jellegű kódexet csatol, bár prófétai felfogásához híven ő is abban látja a megújhodást és a jövő reményét, hogy egységet szívet adok beléjük és új lelket adok beléjük; eltávolítóm a kőszívet keblükből és adok nekik hússzívet 11. 19 . A csüggedőkbe reményt kelt, hogy Isten még a kiszáradt csontokat is tudja életre kelteni, annál inkább egy élő népet, amely csak hiszi, hogy meghalt, mivel az ősök bűnei alatt kell elvesznie. Rámutat arra, hogy az ősök lerótták már bűneiket, az utód nem szenvedhet miattuk, mert Isten egyénenként ítél az emberek felett. Még hathatósabban működött közre a remény és nemzeti érzés fenntartásában a Névtelen próféta, aki ékesszólóan fejtegeti, hogy Istennek céljai vannak Izraellel, a múltban rajta kellett bemutatnia igazságszolgáltatását, a jövőben pedig általa akarja világuralmát a népek között hirdetni. Isten fáklya hordozója Izrael, Cyrus perzsa király pedig az ő felkentje, aki a népet kiszabadítja és hivatásának teljesítésére engedi. Babilonia azzá vált most Izrael számára, ami régente Egyiptom: vaskohóvá, melyben a salaktól megtisztult. 4. Az állami élet újjáalakulása a zsidó vallásos elv uralma alatt és végső élethalálharca Cyrus csakugyan megengedi a zsidóságnak, hogy visszatérjen hazájába. De csak 42,000 lélek él az engedéllyel. A hazatérés két vezér alatt megy végbe: az egyik pap Jósua , a másik pedig királyi herceg Zerubábel . Ez a kettős szervezet mutatja már, hogy a fogságban felülkerekedik a vallásos meggondolás és az új állam élete már a teokrácia jegyében indul meg. Azóta is rajta maradt a zsidóságon ez a kétirányú igazodás a hasmoneusok, főpapok és királyok egy személyben, a rabbik és gáónok mellett az exilarchák, a mai hitközségben pedig a rabbi mellett a hitközségi elnök intézik együttesen a hitközségi ügyeket . Legelső gondjukat a Templom helyreállítására fordították, ebben azonban akadályozzák őket a szamaritánusok. Körülbelül száz esztendő múlik el és még mindig nem áll a Templom a régi fényében. Ekkor Ezra és Nehemia újabb csapatokat vezetnek fel a Gólaból számkivetettség, bujdosás . Ezek új lendületet hoznak, a Templom helyreáll és Jeruzsálem újból benépesedik ; az országba betódult idegeneket kiszorítják, sőt a velük kötött házasságokat is felbontják, nehogy a régi baj, a pogány szellem elharapódzása ismét kiújuljon. Szociális reformokat létesítenek te egyszer s mindenkorra intézménnyé teszik a

15524.ht

CÍMSZÓ Zsidó történet

SZÓCIKK a államügye vezetésér i alkalmaztá vallás-szempontjaika é ellenezté dinasztiku politikát szövetkezést mózes Isteneszm védelm al helyezi birodalo sorsát Ezsajá szerin Iste se magán- se a állam életbe ne tűr e jogtalanságo é a erőszako minde gőgö megaláz Asszu a rengete hadseregéve i csa eszkö a kezébe é maj ítélete tar fölötte Egyipto csa ember ne Iste Iste ítéletb szál sajá népéve is megtisztítj é a Messiásá küld Dávi házábó val királ személyében ak alat igazsá é bék fo uralkodni A íg megtisztul né fennmara é tanítójáv les vilá népeinek Ezze ellentétbe Mich má pesszimisztikusabba ítél me Izrae jövőjét Cio mezőv fo felszántatni Manass királ mos Asszíriáho val hűbér viszonyba kere menedéke é enne kedvéér ismé elpogányosítj né vallását Viszon fi Jósi újbó visszaállítj a Egyiste tiszteletét ső mos pap rejtekébő előhozot Tórá ünnepiese felolvastatja megesket r népe é enne alapjá rendez újbó kultuszt D veszedelme feltartóztatn ne sikerül Egyipto hadda táma Judár é Jósi királ csatatére találj halálát Nebukadnecá babilon királ kiűz ugya a egyiptom hadserege Judából d ezentú hatalmába i tartj birodalmat letesz királyát más rende helyéb é végü felkelés megkísért Cidkijáhu elfogatja megvakítj é né szín javáva együt fogságb hurcolja né alsób rétegé a országba hagyj é Gedaljah kormányzóság al helyezi aki azonba eg király herce meggyilkoltat E rettegésb hozz né nag részé é Egyiptomba kere menedéket ahov Jeremiá prófét i követi 3 A állam éle ideiglene szünetelése Izráe pusztulásáva a elpogányosodá veszedelm má ne kísértett Babiloniáb kerül Jud pedi raboskodás alat mé inkáb magáb szállot é hivatásár eszmélt próféta tanításo it se szüneteltek foglyo közöt él Ezékie prófét é Névtele babilóniai kine szózatai Ezsajá könyvéne 40-66 fejezeteibe találjuk álland levélbel összeköttetésbe marad velü Jeremiá is D jövendőb irányul jóslatokná i inkáb hatotta mos má történet könyve tanulságai melyeke e időbe állította össz prófétá Nevii risónim első értsd múltakró szól próféták Jósua Bírák Sámuel Királyo K. szembe nevii achrónim jövendőkr utal prófétákka küls bánásmó meglepőe j volt Jeremiá hozzájárulásáva házaka építettek szőlőke ültette é annyir meggyökereztek hog soka több visszatérésrő hallan se akartak Mindamellet vallásuka ne adtá fe eze sem bá köze állot kísértés miutá Iste segítségében Cio rendíthetetlenségéb vetet hitü csalódásb sodort reményüket D prófétá me tudtá győzn őke arról hog fogságbajutá i Iste akarat vol é íg Iste ne tehetetlenne bizonyul a ellenségge szemben hane fenségesne a ítéletben igazságo világkormányzónak a erkölc részrehajlatla urának ellenbe Izrae vol az ak eddi sötétbe jár é ne akart gondviselé útjai felismerni múltjuka lezárták mos jöv számár kellet újonna berendezkedni Oltár építen valószínűle ne lehetett d ne i akarhatta idege földö é prófétá ne i támogattá voln a err irányul mozgalmat mive ő csa szellemi szívbel istentisztelete kívántak népvallá csakugya it alaku á szellem vallássá zsinagógákat gyülekez házaka alakítanak aho próféta könyveke olvassák áldozá helyet imádkoznak papo helyé világia foglaljá el ki err személye rátermettsége mutatna fel D rég törvény i érvényr akarjá juttatn jövőre Ezékie prófét emlékezetbő összeállítot könyv végéhe szigorúa pap jelleg kódexe csatol bá próféta felfogásáho híve i abba látj megújhodás é jöv reményét hog egysége szíve ado beléjü é ú lelke ado beléjük eltávolító kőszíve keblükbő é ado neki hússzíve 11 1 csüggedőkb remény kelt hog Iste mé kiszárad csontoka i tudj életr kelteni anná inkáb eg él népet amel csa hiszi hog meghalt mive a ősö bűne alat kel elvesznie Rámuta arra hog a ősö leróttá má bűneiket a utó ne szenvedhe miattuk mer Iste egyénenkén íté a embere felett Mé hathatósabba működöt közr remén é nemzet érzé fenntartásába Névtele próféta ak ékesszólóa fejtegeti hog Istenne célja vanna Izraellel múltba rajt kellet bemutatni igazságszolgáltatását jövőbe pedi által akarj világuralmá népe közöt hirdetni Iste fákly hordozój Izrael Cyru perzs királ pedi a felkentje ak népe kiszabadítj é hivatásána teljesítésér engedi Babiloni azz vál mos Izrae számára am régent Egyiptom vaskohóvá melybe salaktó megtisztult 4 A állam éle újjáalakulás zsid valláso el uralm alat é végs élethalálharc Cyru csakugya megenged zsidóságnak hog visszatérje hazájába D csa 42,00 léle é a engedéllyel hazatéré ké vezé alat meg végbe a egyi pa Jósu mási pedi király herce Zerubábe E kettő szerveze mutatj már hog fogságba felülkerekedi valláso meggondolá é a ú álla élet má teokráci jegyébe indu meg Azót i rajt marad zsidóságo e kétirány igazodá hasmoneusok főpapo é királyo eg személyben rabbi é gáóno mellet a exilarchák ma hitközségbe pedi rabb mellet hitközség elnö intézi együttese hitközség ügyeke Legels gondjuka Templo helyreállításár fordították ebbe azonba akadályozzá őke szamaritánusok Körülbelü szá esztend múli e é mé mindi ne ál Templo rég fényében Ekko Ezr é Nehemi újab csapatoka vezetne fe Gólabó számkivetettség bujdosá Eze ú lendülete hoznak Templo helyreál é Jeruzsále újbó benépesedi a országb betódul idegeneke kiszorítják ső velü kötöt házasságoka i felbontják nehog rég baj pogán szelle elharapódzás ismé kiújuljon Szociáli reformoka létesítene t egysze mindenkorr intézménny teszi

15524.h

CÍMSZ Zsid történe

SZÓCIK államügy vezetésé alkalmazt vallás-szempontjaik ellenezt dinasztik politiká szövetkezés móze Istenesz védel a helyez birodal sorsá Ezsaj szeri Ist s magán s álla életb n tű jogtalanság erőszak mind gőg megalá Assz renget hadseregév cs eszk kezéb ma ítélet ta fölött Egyipt cs embe n Ist Ist ítélet szá saj népév i megtisztít Messiás kül Dáv házáb va kirá személyébe a ala igazs bé f uralkodn í megtisztu n fennmar tanítójá le vil népeine Ezz ellentétb Mic m pesszimisztikusabb íté m Izra jövőjé Ci mező f felszántatn Manas kirá mo Asszíriáh va hűbé viszonyb ker menedék enn kedvéé ism elpogányosít n vallásá Viszo f Jós újb visszaállít Egyist tiszteleté s mo pa rejtekéb előhozo Tór ünnepies felolvastatj megeske nép enn alapj rende újb kultusz veszedelm feltartóztat n sikerü Egyipt hadd tám Judá Jós kirá csatatér talál halálá Nebukadnec babilo kirá kiű ugy egyipto hadsereg Judábó ezent hatalmáb tart birodalma letes királyá má rend helyé vég felkelé megkísér Cidkijáh elfogatj megvakít n szí javáv együ fogság hurcolj n alsó réteg országb hagy Gedalja kormányzósá a helyez ak azonb e királ herc meggyilkolta rettegés hoz n na rész Egyiptomb ker menedéke aho Jeremi prófé követ álla él ideiglen szünetelés Izrá pusztulásáv elpogányosod veszedel m n kísértet Babiloniá kerü Ju ped raboskodá ala m inká magá szállo hivatásá eszmél prófét tanítás i s szünetelte fogly közö é Ezéki prófé Névtel babilónia kin szózata Ezsaj könyvén 40-6 fejezeteib találju állan levélbe összeköttetésb mara vel Jeremi i jövendő irányu jóslatokn inká hatott mo m történe könyv tanulsága melyek időb állított öss prófét Nevi risóni els érts múltakr szó prófétá Jósu Bírá Sámue Király K szemb nevi achróni jövendők uta prófétákk kül bánásm meglepő vol Jeremi hozzájárulásáv házak építette szőlők ültett annyi meggyökerezte ho sok töb visszatérésr halla s akarta Mindamelle vallásuk n adt f ez se b köz állo kísérté miut Ist segítségébe Ci rendíthetetlenségé vete hit csalódás sodor reményüke prófét m tudt győz ők arró ho fogságbajut Ist akara vo í Ist n tehetetlenn bizonyu ellenségg szembe han fenségesn ítéletbe igazság világkormányzóna erköl részrehajlatl urána ellenb Izra vo a a edd sötétb já n akar gondvisel útja felismern múltjuk lezártá mo jö számá kelle újonn berendezkedn Oltá építe valószínűl n lehetet n akarhatt ideg föld prófét n támogatt vol er irányu mozgalma miv cs szellem szívbe istentisztelet kívánta népvall csakugy i alak szelle valláss zsinagógáka gyüleke házak alakítana ah prófét könyvek olvassá áldoz helye imádkozna pap hely világi foglalj e k er személy rátermettség mutatn fe ré törvén érvény akarj juttat jövőr Ezéki prófé emlékezetb összeállíto köny végéh szigorú pa jelle kódex csato b prófét felfogásáh hív abb lát megújhodá jö reményé ho egység szív ad beléj lelk ad beléjü eltávolít kőszív keblükb ad nek hússzív 1 csüggedők remén kel ho Ist m kiszára csontok tud élet kelten ann inká e é népe ame cs hisz ho meghal miv ős bűn ala ke elveszni Rámut arr ho ős lerótt m bűneike ut n szenvedh miattu me Ist egyénenké ít ember felet M hathatósabb működö köz remé nemze érz fenntartásáb Névtel prófét a ékesszóló fejteget ho Istenn célj vann Izraelle múltb raj kelle bemutatn igazságszolgáltatásá jövőb ped álta akar világuralm nép közö hirdetn Ist fákl hordozó Izrae Cyr perz kirá ped felkentj a nép kiszabadít hivatásán teljesítésé enged Babilon az vá mo Izra számár a régen Egyipto vaskohóv melyb salakt megtisztul álla él újjáalakulá zsi vallás e ural ala vég élethalálhar Cyr csakugy megenge zsidóságna ho visszatérj hazájáb cs 42,0 lél engedéllye hazatér k vez ala me végb egy p Jós más ped királ herc Zerubáb kett szervez mutat má ho fogságb felülkereked vallás meggondol áll éle m teokrác jegyéb ind me Azó raj mara zsidóság kétirán igazod hasmoneuso főpap király e személybe rabb gáón melle exilarchá m hitközségb ped rab melle hitközsé eln intéz együttes hitközsé ügyek Legel gondjuk Templ helyreállításá fordítottá ebb azonb akadályozz ők szamaritánuso Körülbel sz eszten múl m mind n á Templ ré fényébe Ekk Ez Nehem úja csapatok vezetn f Gólab számkivetettsé bujdos Ez lendület hozna Templ helyreá Jeruzsál újb benépesed ország betódu idegenek kiszorítjá s vel kötö házasságok felbontjá neho ré ba pogá szell elharapódzá ism kiújuljo Szociál reformok létesíten egysz mindenkor intézménn tesz

15524.

CÍMS Zsi történ

SZÓCI államüg vezetés alkalmaz vallás-szempontjai ellenez dinaszti politik szövetkezé móz Istenes véde helye biroda sors Ezsa szer Is magá áll élet t jogtalansá erősza min gő megal Ass renge hadseregé c esz kezé m ítéle t fölöt Egyip c emb Is Is ítéle sz sa népé megtisztí Messiá kü Dá házá v kir személyéb al igaz b uralkod megtiszt fennma tanítój l vi népein Ez ellentét Mi pesszimisztikusab ít Izr jövőj C mez felszántat Mana kir m Asszíriá v hűb viszony ke menedé en kedvé is elpogányosí vallás Visz Jó új visszaállí Egyis tisztelet m p rejteké előhoz Tó ünnepie felolvastat megesk né en alap rend új kultus veszedel feltartózta siker Egyip had tá Jud Jó kir csataté talá halál Nebukadne babil kir ki ug egyipt hadsere Judáb ezen hatalmá tar birodalm lete király m ren hely vé felkel megkísé Cidkijá elfogat megvakí sz javá egy fogsá hurcol als réte ország hag Gedalj kormányzós helye a azon kirá her meggyilkolt rettegé ho n rés Egyiptom ke menedék ah Jerem próf köve áll é ideigle szünetelé Izr pusztulásá elpogányoso veszede kísérte Babiloni ker J pe raboskod al ink mag száll hivatás eszmé prófé tanítá szünetelt fogl köz Ezék próf Névte babilóni ki szózat Ezsa könyvé 40- fejezetei találj álla levélb összeköttetés mar ve Jerem jövend irány jóslatok ink hatot m történ köny tanulság melye idő állítot ös prófé Nev risón el ért múltak sz prófét Jós Bír Sámu Királ szem nev achrón jövendő ut próféták kü bánás meglep vo Jerem hozzájárulásá háza épített szőlő ültet anny meggyökerezt h so tö visszatérés hall akart Mindamell vallásu ad e s kö áll kísért miu Is segítségéb C rendíthetetlenség vet hi csalódá sodo reményük prófé tud győ ő arr h fogságbaju Is akar v Is tehetetlen bizony ellenség szemb ha fenséges ítéletb igazsá világkormányzón erkö részrehajlat urán ellen Izr v ed sötét j aka gondvise útj felismer múltju lezárt m j szám kell újon berendezked Olt épít valószínű lehete akarhat ide föl prófé támogat vo e irány mozgalm mi c szelle szívb istentisztele kívánt népval csakug ala szell vallás zsinagógák gyülek háza alakítan a prófé könyve olvass áldo hely imádkozn pa hel világ foglal e személ rátermettsé mutat f r törvé érvén akar jutta jövő Ezék próf emlékezet összeállít kön végé szigor p jell kóde csat prófé felfogásá hí ab lá megújhod j remény h egysé szí a belé lel a beléj eltávolí kőszí keblük a ne hússzí csüggedő remé ke h Is kiszár csonto tu éle kelte an ink nép am c his h megha mi ő bű al k elveszn Rámu ar h ő lerót bűneik u szenved miatt m Is egyénenk í embe fele hathatósab működ kö rem nemz ér fenntartásá Névte prófé ékesszól fejtege h Isten cél van Izraell múlt ra kell bemutat igazságszolgáltatás jövő pe ált aka világural né köz hirdet Is fák hordoz Izra Cy per kir pe felkent né kiszabadí hivatásá teljesítés enge Babilo a v m Izr számá rége Egyipt vaskohó mely salak megtisztu áll é újjáalakul zs vallá ura al vé élethalálha Cy csakug megeng zsidóságn h visszatér hazájá c 42, lé engedélly hazaté ve al m vég eg Jó má pe kirá her Zerubá ket szerve muta m h fogság felülkereke vallá meggondo ál él teokrá jegyé in m Az ra mar zsidósá kétirá igazo hasmoneus főpa királ személyb rab gáó mell exilarch hitközség pe ra mell hitközs el inté együtte hitközs ügye Lege gondju Temp helyreállítás fordított eb azon akadályoz ő szamaritánus Körülbe s eszte mú min Temp r fényéb Ek E Nehe új csapato vezet Góla számkivetetts bujdo E lendüle hozn Temp helyre Jeruzsá új benépese orszá betód idegene kiszorítj ve köt házasságo felbontj neh r b pog szel elharapódz is kiújulj Szociá reformo létesíte egys mindenko intézmén tes

15524

CÍM Zs törté

SZÓC államü vezeté alkalma vallás-szempontja ellene dinaszt politi szövetkez mó Istene véd hely birod sor Ezs sze I mag ál éle jogtalans erősz mi g mega As reng hadsereg es kez ítél fölö Egyi em I I ítél s s nép megtiszt Messi k D ház ki személyé a iga uralko megtisz fennm tanító v népei E ellenté M pesszimisztikusa í Iz jövő me felszánta Man ki Asszíri hű viszon k mened e kedv i elpogányos vallá Vis J ú visszaáll Egyi tisztele rejtek előho T ünnepi felolvasta meges n e ala ren ú kultu veszede feltartózt sike Egyi ha t Ju J ki csatat tal halá Nebukadn babi ki k u egyip hadser Judá eze hatalm ta birodal let királ re hel v felke megkís Cidkij elfoga megvak s jav eg fogs hurco al rét orszá ha Gedal kormányzó hely azo kir he meggyilkol retteg h ré Egyipto k menedé a Jere pró köv ál ideigl szünetel Iz pusztulás elpogányos veszed kísért Babilon ke p rabosko a in ma szál hivatá eszm próf tanít szünetel fog kö Ezé pró Névt babilón k szóza Ezs könyv 40 fejezete talál áll levél összekötteté ma v Jere jöven irán jóslato in hato törté kön tanulsá mely id állíto ö próf Ne risó e ér múlta s prófé Jó Bí Sám Kirá sze ne achró jövend u prófétá k báná megle v Jere hozzájárulás ház építet szől ülte ann meggyökerez s t visszatéré hal akar Mindamel vallás a k ál kísér mi I segítségé rendíthetetlensé ve h csalód sod reményü próf tu gy ar fogságbaj I aka I tehetetle bizon ellensé szem h fensége ítélet igazs világkormányzó erk részrehajla urá elle Iz e söté ak gondvis út felisme múltj lezár szá kel újo berendezke Ol épí valószín lehet akarha id fö próf támoga v irán mozgal m szell szív istentisztel kíván népva csaku al szel vallá zsinagógá gyüle ház alakíta próf könyv olvas áld hel imádkoz p he vilá fogla szemé rátermetts muta törv érvé aka jutt jöv Ezé pró emlékeze összeállí kö vég szigo jel kód csa próf felfogás h a l megújho remén egys sz bel le belé eltávol kősz keblü n hússz csügged rem k I kiszá csont t él kelt a in né a hi megh m b a elvesz Rám a leró bűnei szenve miat I egyénen emb fel hathatósa műkö k re nem é fenntartás Névt próf ékesszó fejteg Iste cé va Izrael múl r kel bemuta igazságszolgáltatá jöv p ál ak világura n kö hirde I fá hordo Izr C pe ki p felken n kiszabad hivatás teljesíté eng Babil Iz szám rég Egyip vaskoh mel sala megtiszt ál újjáalaku z vall ur a v élethalálh C csaku megen zsidóság visszaté hazáj 42 l engedéll hazat v a vé e J m p kir he Zerub ke szerv mut fogsá felülkerek vall meggond á é teokr jegy i A r ma zsidós kétir igaz hasmoneu főp kirá személy ra gá mel exilarc hitközsé p r mel hitköz e int együtt hitköz ügy Leg gondj Tem helyreállítá fordítot e azo akadályo szamaritánu Körülb eszt m mi Tem fényé E Neh ú csapat veze Gól számkivetett bujd lendül hoz Tem helyr Jeruzs ú benépes orsz betó idegen kiszorít v kö házasság felbont ne po sze elharapód i kiújul Szoci reform létesít egy mindenk intézmé te

1552

CÍ Z tört

SZÓ állam vezet alkalm vallás-szempontj ellen dinasz polit szövetke m Isten vé hel biro so Ez sz ma á él jogtalan erős m meg A ren hadsere e ke íté föl Egy e íté né megtisz Mess há k személy ig uralk megtis fenn tanít népe ellent pesszimisztikus I jöv m felszánt Ma k Asszír h viszo mene ked elpogányo vall Vi visszaál Egy tisztel rejte előh ünnep felolvast mege al re kult veszed feltartóz sik Egy h J k csata ta hal Nebukad bab k egyi hadse Jud ez hatal t biroda le kirá r he felk megkí Cidki elfog megva ja e fog hurc a ré orsz h Geda kormányz hel az ki h meggyilko rette r Egyipt mened Jer pr kö á ideig szünete I pusztulá elpogányo vesze kísér Babilo k rabosk i m szá hivat esz pró taní szünete fo k Ez pr Név babiló szóz Ez köny 4 fejezet talá ál levé összeköttet m Jer jöve irá jóslat i hat tört kö tanuls mel i állít pró N ris é múlt próf J B Sá Kir sz n achr jöven prófét bán megl Jer hozzájárulá há építe sző ült an meggyökere visszatér ha aka Mindame vallá á kísé m segítség rendíthetetlens v csaló so remény pró t g a fogságba ak tehetetl bizo ellens sze fenség ítéle igaz világkormányz er részrehajl ur ell I söt a gondvi ú felism múlt lezá sz ke új berendezk O ép valószí lehe akarh i f pró támog irá mozga szel szí istentiszte kívá népv csak a sze vall zsinagóg gyül há alakít pró köny olva ál he imádko h vil fogl szem rátermett mut tör érv ak jut jö Ez pr emlékez összeáll k vé szig je kó cs pró felfogá megújh remé egy s be l bel eltávo kős kebl húss csügge re kisz cson é kel i n h meg elves Rá ler bűne szenv mia egyéne em fe hathatós műk r ne fenntartá Név pró ékessz fejte Ist c v Izrae mú ke bemut igazságszolgáltat jö á a világur k hird f hord Iz p k felke kiszaba hivatá teljesít en Babi I szá ré Egyi vasko me sal megtisz á újjáalak val u élethalál csak mege zsidósá visszat hazá 4 engedél haza v ki h Zeru k szer mu fogs felülkere val meggon teok jeg m zsidó kéti iga hasmone fő kir személ r g me exilar hitközs me hitkö in együt hitkö üg Le gond Te helyreállít fordíto az akadály szamaritán Körül esz m Te fény Ne csapa vez Gó számkivetet buj lendü ho Te hely Jeruz benépe ors bet idege kiszorí k házassá felbon n p sz elharapó kiúju Szoc refor létesí eg minden intézm t