15527.htm

CÍMSZÓ: Zsidók története

SZÓCIKK: "hit vérváddal és ostyafertőzés vádjával is illette a zsidóságot és újabb áldozatokat prédált belőle. Zsidókiűzések között a legnagyobbak: Franciaországból Szép Fülöp alatt .1306, Angliából I. Eduárd alatt 1290; a legvégzetesebb Spanyolországból 1492 és Portugáliából 1498. Az egyedül üdvözítő egyházban való hit mélypontjára jutott az inquizició intézményében. Ezt a spanyol fajtisztaságra alapított nemzeti politika indította meg ugyan, de az egyház szolgáltatta hozzá az eszközöket. Az egyház minden kéteshitű eretnek kikutatására kémszervezetet létesített, a zsidó marannosok, vagyis kereszténységre kényszerített, de titokban zsidó vallást gyakorlók ellen vizsgálatot indít és a gyanúsakat a legfényesebb egyházi ünnepségek kíséretében a világi hatóságok közreműködésével (autó da fé) máglyára veti, miután előbb még a legképtelenebb módon meggyalázta és megkínozta őket. Az inquizició elől menekülteket szerencsére a protestáns vallású Hollandia szívesen befogadja és itt sikerül a zsidóságnak a kereskedelem felvirágoztatásával a vendégszeretetet meghálálni. Angliában is a puritán bibliabarát szellem fölülkerekedésének köszönhető, hogy Manasseben Izraelnek a zsidók bebocsátására irányuló feliratát a parlament és Cromwell Olivér lord protector nagy figyelemre méltatták, őt magát államköltségen vendégül fogadták és utóbb kérelmét teljesítették (1650). Lengyelországban a zsidóság annyira meghonosodott, hogy itt az a monda is talajra talált, mely szerint egy interregnum idején zsidó talmudistát (Saul Wahl) választottak királlyá. A talmudtanulmány nagy virágzásnak indult, de egyszerre véget vet a zsidó jólétnek a Chmelnitzky-féle vérfürdő, mely az adóbehajtást torolta meg. Máskéőp alakult több tekintetben a zsidóság helyzete a keleti országokban. Keletről származik minden vallás és Keletről várja manapság is a hitében enervált Nyugat a lelki felfrissülést. A Kelet talaján a népvándorlás idejében lehetővé vált a magyarral rokon kazár néptörzsnek, hogy a három vallás között válogatva, zsidó vallásra térjen. A Keletről Spanyolországba betódult mórok között éri el a zsidó műveltség és a zsidóság megbecsülése a csúcspontját. A kalifák zsidó miniszterekre bízzák a legfontosabb államügyek vezetését, ezek pedig nem szakadnak el a népüktől, hanem irányában róják le nagyságuk eléréséért a hálát, amennyiben mecénásokként ápolják a zsidó tudományt és irodalmat és nevelik népüket világias viselkedésre. Törökországban II. Mohamed politikai jogokkal ruházza fel az odamenekült zsidókat, Bajazet szultán, mikor Buda elfoglalása után megismerkedett a törökföldre menekült zsidókkal, kárörömét fejezte ki II. Ferdinánd császár fölött, hogy legjobb alattvalóitól fosztja meg magát és gazdagítja velük ellenségét. II. Szelim alatt (1519-66) zenitjét éri el a zsidóság pozíciója, amennyiben Don József nászi, portugál menekült, jelentős állami, diplomáciai szolgálatai fejében naxosi hercegi rangot ér el, amellett, hogy hathatós pártfogásába veszi az odamenekült magyar és a pápai államból kiűzött zsidókat. A közép- és újkorra terjedő ezen hosszú, egyhangú korszak alatt sem aludt el a zsidó néplélek. A legfőbb vallásos kérdések, melyek a Talmud körül felmerültek, a nép egészét is mozgalomba hozták. Keletről indult el a karaita lázadás a Talmudnak állítólag önkényes és mesterkélt megállapításai ellen, mely egy külön szekta alapítására vezetett. Ez számos ősi intézményt megváltoztatott és a tefillint, sófárfuvást, az ünnep másodnapját, a hús és tej keverék tilalmát, valamint a befogadott imakönyvnek használatát elvetette. A nyugatnak szellemi terméke a tudomány és bölcselet, de a világ bölcseleti irodalmának alapvető és máig sem elavult klasszikus műveit az arabok mentették át a keresztény középkor tudományellenes sötétségén és zsidó fordítók révén jutott el a reneszánsz idején az európai irodalomba. Ez a bölcseleti irány a zsidóknál nem fordult ugyan. a Talmud ellen, sőt azzal igyekezett tanításait alátámasztani, mindamellett egy ízben a Talmudot féltőknek Majmuni elleni állásfoglalásából folyólag olyan mozgalom indult meg, mely az egész zsidóságot izgalomban tartotta, kiátkozásokat és hatósági közbelépéseket, sőt zsidó irodalomüldözést is vont maga után. Keletről indul el a kabbalista mozgalom is, mely a talmudi törvénykultuszban megmerevedő vallásos lelkületnek a prófétai érzület felelevenítése révén. való megújhodását eredményezte, mindaddig, míg maga is szertelenségekbe nem esett. Merengése rajongásba, csodák várásába csapott át. Álmessiásokért hevült és ezek miatt világra szóló mozgalmakat keltett, melyekbe a szultán, a pápa és fejedelmek is belesodródtak (l. Álmessiások). E mozgalmak lelki alapja a zsidóságnak a Szentföld iránt soha ki nem aludt kegyeletes vonzódása volt és ez úgy fejezte ki az ősi haza iránt való igényeit a középkor nyelvén, amint azt manapság a cionista sajtómozgalom a jelenkor nyelvén fejezi ki. 6. A zsidó vallásos néptudat beilleszkedése az általános kultúrába. A XVIII. sz. felvilágosodása a zsidóságnak is meghozta úgy a kulturális, minta politikai felszabadulást. Mendelssohn Mózes az első zsidó, ki nagy világi műveltségre tesz szert, német nyelven ír általános bölcsészeti és zsidó vonatkozású munkákat, lefordítja többedmagával a Bibliát német nyelvre és folyóiratot indít meg a modern zsidó iskoláztatás és műveltség terjesztése érdekében (l. Mendelssohn). Dohm révén elsőnek indítja meg a zsidóság egyenjogúsításának európai mozgalmát is, mely Franciaországban Mirabeau felszólalására visszhangot keltett és XVI. Lajos és Napóleon alatt el is érte célját. Napóleon az egyenjogúságot ugyan felfüggesztette, mert a zsidók uzsoráskodásának hírét vette, de az ügy tisztázására egy 110 tagú zsidó notable-gyűlést hívott egybe és miután ezen a zsidóság a hazához való ragaszkodást és a másvallásúakhoz való jó viszonyt vallásával összeegyeztethetőnek, sőt erkölcsi kötelességének vallotta, megalakította (a régi törvényszék mintájára) a 70 tagú Synhedriont. Ez azonban nem ejtett ki érdemleges munkát és a zsidók egyenjogúsításának kiépítése is elmaradt egész Lajos Fülöp uralkodásáig (1830), amikor is az állam a többi egyházzal egyenlően vállalta a zsidóság intézményeinek fenntartását. II. József császár "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5527. címszó a lexikon => 1013. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15527.htm

CÍMSZÓ: Zsidók története

SZÓCIKK: hit vérváddal és ostyafertőzés vádjával is illette a zsidóságot és újabb áldozatokat prédált belőle. Zsidókiűzések között a legnagyobbak: Franciaországból Szép Fülöp alatt .1306, Angliából I. Eduárd alatt 1290; a legvégzetesebb Spanyolországból 1492 és Portugáliából 1498. Az egyedül üdvözítő egyházban való hit mélypontjára jutott az inquizició intézményében. Ezt a spanyol fajtisztaságra alapított nemzeti politika indította meg ugyan, de az egyház szolgáltatta hozzá az eszközöket. Az egyház minden kéteshitű eretnek kikutatására kémszervezetet létesített, a zsidó marannosok, vagyis kereszténységre kényszerített, de titokban zsidó vallást gyakorlók ellen vizsgálatot indít és a gyanúsakat a legfényesebb egyházi ünnepségek kíséretében a világi hatóságok közreműködésével autó da fé máglyára veti, miután előbb még a legképtelenebb módon meggyalázta és megkínozta őket. Az inquizició elől menekülteket szerencsére a protestáns vallású Hollandia szívesen befogadja és itt sikerül a zsidóságnak a kereskedelem felvirágoztatásával a vendégszeretetet meghálálni. Angliában is a puritán bibliabarát szellem fölülkerekedésének köszönhető, hogy Manasseben Izraelnek a zsidók bebocsátására irányuló feliratát a parlament és Cromwell Olivér lord protector nagy figyelemre méltatták, őt magát államköltségen vendégül fogadták és utóbb kérelmét teljesítették 1650 . Lengyelországban a zsidóság annyira meghonosodott, hogy itt az a monda is talajra talált, mely szerint egy interregnum idején zsidó talmudistát Saul Wahl választottak királlyá. A talmudtanulmány nagy virágzásnak indult, de egyszerre véget vet a zsidó jólétnek a Chmelnitzky-féle vérfürdő, mely az adóbehajtást torolta meg. Máskéőp alakult több tekintetben a zsidóság helyzete a keleti országokban. Keletről származik minden vallás és Keletről várja manapság is a hitében enervált Nyugat a lelki felfrissülést. A Kelet talaján a népvándorlás idejében lehetővé vált a magyarral rokon kazár néptörzsnek, hogy a három vallás között válogatva, zsidó vallásra térjen. A Keletről Spanyolországba betódult mórok között éri el a zsidó műveltség és a zsidóság megbecsülése a csúcspontját. A kalifák zsidó miniszterekre bízzák a legfontosabb államügyek vezetését, ezek pedig nem szakadnak el a népüktől, hanem irányában róják le nagyságuk eléréséért a hálát, amennyiben mecénásokként ápolják a zsidó tudományt és irodalmat és nevelik népüket világias viselkedésre. Törökországban II. Mohamed politikai jogokkal ruházza fel az odamenekült zsidókat, Bajazet szultán, mikor Buda elfoglalása után megismerkedett a törökföldre menekült zsidókkal, kárörömét fejezte ki II. Ferdinánd császár fölött, hogy legjobb alattvalóitól fosztja meg magát és gazdagítja velük ellenségét. II. Szelim alatt 1519-66 zenitjét éri el a zsidóság pozíciója, amennyiben Don József nászi, portugál menekült, jelentős állami, diplomáciai szolgálatai fejében naxosi hercegi rangot ér el, amellett, hogy hathatós pártfogásába veszi az odamenekült magyar és a pápai államból kiűzött zsidókat. A közép- és újkorra terjedő ezen hosszú, egyhangú korszak alatt sem aludt el a zsidó néplélek. A legfőbb vallásos kérdések, melyek a Talmud körül felmerültek, a nép egészét is mozgalomba hozták. Keletről indult el a karaita lázadás a Talmudnak állítólag önkényes és mesterkélt megállapításai ellen, mely egy külön szekta alapítására vezetett. Ez számos ősi intézményt megváltoztatott és a tefillint, sófárfuvást, az ünnep másodnapját, a hús és tej keverék tilalmát, valamint a befogadott imakönyvnek használatát elvetette. A nyugatnak szellemi terméke a tudomány és bölcselet, de a világ bölcseleti irodalmának alapvető és máig sem elavult klasszikus műveit az arabok mentették át a keresztény középkor tudományellenes sötétségén és zsidó fordítók révén jutott el a reneszánsz idején az európai irodalomba. Ez a bölcseleti irány a zsidóknál nem fordult ugyan. a Talmud ellen, sőt azzal igyekezett tanításait alátámasztani, mindamellett egy ízben a Talmudot féltőknek Majmuni elleni állásfoglalásából folyólag olyan mozgalom indult meg, mely az egész zsidóságot izgalomban tartotta, kiátkozásokat és hatósági közbelépéseket, sőt zsidó irodalomüldözést is vont maga után. Keletről indul el a kabbalista mozgalom is, mely a talmudi törvénykultuszban megmerevedő vallásos lelkületnek a prófétai érzület felelevenítése révén. való megújhodását eredményezte, mindaddig, míg maga is szertelenségekbe nem esett. Merengése rajongásba, csodák várásába csapott át. Álmessiásokért hevült és ezek miatt világra szóló mozgalmakat keltett, melyekbe a szultán, a pápa és fejedelmek is belesodródtak l. Álmessiások . E mozgalmak lelki alapja a zsidóságnak a Szentföld iránt soha ki nem aludt kegyeletes vonzódása volt és ez úgy fejezte ki az ősi haza iránt való igényeit a középkor nyelvén, amint azt manapság a cionista sajtómozgalom a jelenkor nyelvén fejezi ki. 6. A zsidó vallásos néptudat beilleszkedése az általános kultúrába. A XVIII. sz. felvilágosodása a zsidóságnak is meghozta úgy a kulturális, minta politikai felszabadulást. Mendelssohn Mózes az első zsidó, ki nagy világi műveltségre tesz szert, német nyelven ír általános bölcsészeti és zsidó vonatkozású munkákat, lefordítja többedmagával a Bibliát német nyelvre és folyóiratot indít meg a modern zsidó iskoláztatás és műveltség terjesztése érdekében l. Mendelssohn . Dohm révén elsőnek indítja meg a zsidóság egyenjogúsításának európai mozgalmát is, mely Franciaországban Mirabeau felszólalására visszhangot keltett és XVI. Lajos és Napóleon alatt el is érte célját. Napóleon az egyenjogúságot ugyan felfüggesztette, mert a zsidók uzsoráskodásának hírét vette, de az ügy tisztázására egy 110 tagú zsidó notable-gyűlést hívott egybe és miután ezen a zsidóság a hazához való ragaszkodást és a másvallásúakhoz való jó viszonyt vallásával összeegyeztethetőnek, sőt erkölcsi kötelességének vallotta, megalakította a régi törvényszék mintájára a 70 tagú Synhedriont. Ez azonban nem ejtett ki érdemleges munkát és a zsidók egyenjogúsításának kiépítése is elmaradt egész Lajos Fülöp uralkodásáig 1830 , amikor is az állam a többi egyházzal egyenlően vállalta a zsidóság intézményeinek fenntartását. II. József császár

15527.ht

CÍMSZÓ Zsidó történet

SZÓCIKK hi vérvádda é ostyafertőzé vádjáva i illett zsidóságo é újab áldozatoka prédál belőle Zsidókiűzése közöt legnagyobbak Franciaországbó Szé Fülö alat .1306 Angliábó I Eduár alat 1290 legvégzeteseb Spanyolországbó 149 é Portugáliábó 1498 A egyedü üdvözít egyházba val hi mélypontjár jutot a inquizici intézményében Ez spanyo fajtisztaságr alapítot nemzet politik indított me ugyan d a egyhá szolgáltatt hozz a eszközöket A egyhá minde kéteshit eretne kikutatásár kémszervezete létesített zsid marannosok vagyi kereszténységr kényszerített d titokba zsid vallás gyakorló elle vizsgálato indí é gyanúsaka legfényeseb egyház ünnepsége kíséretébe világ hatóságo közreműködéséve aut d f máglyár veti miutá előb mé legképteleneb módo meggyalázt é megkínozt őket A inquizici elő menekülteke szerencsér protestán vallás Hollandi szívese befogadj é it sikerü zsidóságna kereskedele felvirágoztatásáva vendégszeretete meghálálni Angliába i puritá bibliabará szelle fölülkerekedéséne köszönhető hog Manassebe Izraelne zsidó bebocsátásár irányul feliratá parlamen é Cromwel Olivé lor protecto nag figyelemr méltatták ő magá államköltsége vendégü fogadtá é utób kérelmé teljesítetté 165 Lengyelországba zsidósá annyir meghonosodott hog it a mond i talajr talált mel szerin eg interregnu idejé zsid talmudistá Sau Wah választotta királlyá talmudtanulmán nag virágzásna indult d egyszerr vége ve zsid jólétne Chmelnitzky-fél vérfürdő mel a adóbehajtás torolt meg Máskéő alakul töb tekintetbe zsidósá helyzet kelet országokban Keletrő származi minde vallá é Keletrő várj manapsá i hitébe enervál Nyuga lelk felfrissülést Kele talajá népvándorlá idejébe lehetőv vál magyarra roko kazá néptörzsnek hog háro vallá közöt válogatva zsid vallásr térjen Keletrő Spanyolországb betódul móro közöt ér e zsid műveltsé é zsidósá megbecsülés csúcspontját kalifá zsid miniszterekr bízzá legfontosab államügye vezetését eze pedi ne szakadna e népüktől hane irányába rójá l nagyságu eléréséér hálát amennyibe mecénásokkén ápoljá zsid tudomány é irodalma é neveli népüke világia viselkedésre Törökországba II Mohame politika jogokka ruházz fe a odamenekül zsidókat Bajaze szultán miko Bud elfoglalás utá megismerkedet törökföldr menekül zsidókkal kárörömé fejezt k II Ferdinán császá fölött hog legjob alattvalóitó fosztj me magá é gazdagítj velü ellenségét II Szeli alat 1519-6 zenitjé ér e zsidósá pozíciója amennyibe Do Józse nászi portugá menekült jelentő állami diplomácia szolgálata fejébe naxos herceg rango é el amellett hog hatható pártfogásáb vesz a odamenekül magya é pápa állambó kiűzöt zsidókat közép é újkorr terjed eze hosszú egyhang korsza alat se alud e zsid néplélek legfőb valláso kérdések melye Talmu körü felmerültek né egészé i mozgalomb hozták Keletrő indul e karait lázadá Talmudna állítóla önkénye é mesterkél megállapítása ellen mel eg külö szekt alapításár vezetett E számo ős intézmény megváltoztatot é tefillint sófárfuvást a ünne másodnapját hú é te keveré tilalmát valamin befogadot imakönyvne használatá elvetette nyugatna szellem termék tudomán é bölcselet d vilá bölcselet irodalmána alapvet é mái se elavul klassziku művei a arabo mentetté á keresztén középko tudományellene sötétségé é zsid fordító révé jutot e reneszáns idejé a európa irodalomba E bölcselet irán zsidókná ne fordul ugyan Talmu ellen ső azza igyekezet tanításai alátámasztani mindamellet eg ízbe Talmudo féltőkne Majmun ellen állásfoglalásábó folyóla olya mozgalo indul meg mel a egés zsidóságo izgalomba tartotta kiátkozásoka é hatóság közbelépéseket ső zsid irodalomüldözés i von mag után Keletrő indu e kabbalist mozgalo is mel talmud törvénykultuszba megmereved valláso lelkületne próféta érzüle felelevenítés révén val megújhodásá eredményezte mindaddig mí mag i szertelenségekb ne esett Merengés rajongásba csodá várásáb csapot át Álmessiásokér hevül é eze miat világr szól mozgalmaka keltett melyekb szultán páp é fejedelme i belesodródta l Álmessiáso mozgalma lelk alapj zsidóságna Szentföl irán soh k ne alud kegyelete vonzódás vol é e úg fejezt k a ős haz irán val igényei középko nyelvén amin az manapsá cionist sajtómozgalo jelenko nyelvé fejez ki 6 zsid valláso néptuda beilleszkedés a általáno kultúrába XVIII sz felvilágosodás zsidóságna i meghozt úg kulturális mint politika felszabadulást Mendelssoh Móze a els zsidó k nag világ műveltségr tes szert néme nyelve í általáno bölcsészet é zsid vonatkozás munkákat lefordítj többedmagáva Bibliá néme nyelvr é folyóirato indí me moder zsid iskoláztatá é műveltsé terjesztés érdekébe l Mendelssoh Doh révé elsőne indítj me zsidósá egyenjogúsításána európa mozgalmá is mel Franciaországba Mirabea felszólalásár visszhango keltet é XVI Lajo é Napóleo alat e i ért célját Napóleo a egyenjogúságo ugya felfüggesztette mer zsidó uzsoráskodásána híré vette d a üg tisztázásár eg 11 tag zsid notable-gyűlés hívot egyb é miutá eze zsidósá hazáho val ragaszkodás é másvallásúakho val j viszony vallásáva összeegyeztethetőnek ső erkölcs kötelességéne vallotta megalakított rég törvényszé mintájár 7 tag Synhedriont E azonba ne ejtet k érdemlege munká é zsidó egyenjogúsításána kiépítés i elmarad egés Lajo Fülö uralkodásái 183 amiko i a álla több egyházza egyenlőe vállalt zsidósá intézményeine fenntartását II Józse császá

15527.h

CÍMSZ Zsid történe

SZÓCIK h vérvádd ostyafertőz vádjáv illet zsidóság úja áldozatok prédá belől Zsidókiűzés közö legnagyobba Franciaországb Sz Fül ala .130 Angliáb Eduá ala 129 legvégzetese Spanyolországb 14 Portugáliáb 149 egyed üdvözí egyházb va h mélypontjá juto inquizic intézményébe E spany fajtisztaság alapíto nemze politi indítot m ugya egyh szolgáltat hoz eszközöke egyh mind kéteshi eretn kikutatásá kémszervezet létesítet zsi marannoso vagy kereszténység kényszerítet titokb zsi vallá gyakorl ell vizsgálat ind gyanúsak legfényese egyhá ünnepség kíséretéb vilá hatóság közreműködésév au máglyá vet miut elő m legképtelene mód meggyaláz megkínoz őke inquizic el menekültek szerencsé protestá vallá Holland szíves befogad i siker zsidóságn kereskedel felvirágoztatásáv vendégszeretet megháláln Angliáb purit bibliabar szell fölülkerekedésén köszönhet ho Manasseb Izraeln zsid bebocsátásá irányu felirat parlame Cromwe Oliv lo protect na figyelem méltattá mag államköltség vendég fogadt utó kérelm teljesített 16 Lengyelországb zsidós annyi meghonosodot ho i mon talaj talál me szeri e interregn idej zsi talmudist Sa Wa választott királly talmudtanulmá na virágzásn indul egyszer vég v zsi jólétn Chmelnitzky-fé vérfürd me adóbehajtá torol me Máské alaku tö tekintetb zsidós helyze kele országokba Keletr származ mind vall Keletr vár manaps hitéb enervá Nyug lel felfrissülés Kel talaj népvándorl idejéb lehető vá magyarr rok kaz néptörzsne ho hár vall közö válogatv zsi vallás térje Keletr Spanyolország betódu mór közö é zsi művelts zsidós megbecsülé csúcspontjá kalif zsi miniszterek bízz legfontosa államügy vezetésé ez ped n szakadn népüktő han irányáb rój nagyság eléréséé hálá amennyib mecénásokké ápolj zsi tudomán irodalm nevel népük világi viselkedésr Törökországb I Moham politik jogokk ruház f odamenekü zsidóka Bajaz szultá mik Bu elfoglalá ut megismerkede törökföld menekü zsidókka káröröm fejez I Ferdiná csász fölöt ho legjo alattvalóit foszt m mag gazdagít vel ellenségé I Szel ala 1519- zenitj é zsidós pozíciój amennyib D Józs nász portug menekül jelent állam diplomáci szolgálat fejéb naxo herce rang e amellet ho hathat pártfogásá ves odamenekü magy páp államb kiűzö zsidóka közé újkor terje ez hossz egyhan korsz ala s alu zsi népléle legfő vallás kérdése mely Talm kör felmerülte n egész mozgalom hoztá Keletr indu karai lázad Talmudn állítól önkény mesterké megállapítás elle me e kül szek alapításá vezetet szám ő intézmén megváltoztato tefillin sófárfuvás ünn másodnapjá h t kever tilalmá valami befogado imakönyvn használat elvetett nyugatn szelle termé tudomá bölcsele vil bölcsele irodalmán alapve má s elavu klasszik műve arab mentett kereszté középk tudományellen sötétség zsi fordít rév juto reneszán idej európ irodalomb bölcsele irá zsidókn n fordu ugya Talm elle s azz igyekeze tanítása alátámasztan mindamelle e ízb Talmud féltőkn Majmu elle állásfoglalásáb folyól oly mozgal indu me me egé zsidóság izgalomb tartott kiátkozások hatósá közbelépéseke s zsi irodalomüldözé vo ma utá Keletr ind kabbalis mozgal i me talmu törvénykultuszb megmereve vallás lelkületn prófét érzül feleleveníté révé va megújhodás eredményezt mindaddi m ma szertelenségek n eset Merengé rajongásb csod várásá csapo á Álmessiásoké hevü ez mia világ szó mozgalmak keltet melyek szultá pá fejedelm belesodródt Álmessiás mozgalm lel alap zsidóságn Szentfö irá so n alu kegyelet vonzódá vo ú fejez ő ha irá va igénye középk nyelvé ami a manaps cionis sajtómozgal jelenk nyelv feje k zsi vallás néptud beilleszkedé általán kultúráb XVII s felvilágosodá zsidóságn meghoz ú kulturáli min politik felszabadulás Mendelsso Móz el zsid na vilá műveltség te szer ném nyelv általán bölcsésze zsi vonatkozá munkáka lefordít többedmagáv Bibli ném nyelv folyóirat ind m mode zsi iskoláztat művelts terjeszté érdekéb Mendelsso Do rév elsőn indít m zsidós egyenjogúsításán európ mozgalm i me Franciaországb Mirabe felszólalásá visszhang kelte XV Laj Napóle ala ér céljá Napóle egyenjogúság ugy felfüggesztett me zsid uzsoráskodásán hír vett ü tisztázásá e 1 ta zsi notable-gyűlé hívo egy miut ez zsidós hazáh va ragaszkodá másvallásúakh va viszon vallásáv összeegyeztethetőne s erkölc kötelességén vallott megalakítot ré törvénysz mintájá ta Synhedrion azonb n ejte érdemleg munk zsid egyenjogúsításán kiépíté elmara egé Laj Fül uralkodásá 18 amik áll töb egyházz egyenlő vállal zsidós intézményein fenntartásá I Józs csász

15527.

CÍMS Zsi történ

SZÓCI vérvád ostyafertő vádjá ille zsidósá új áldozato préd belő Zsidókiűzé köz legnagyobb Franciaország S Fü al .13 Angliá Edu al 12 legvégzetes Spanyolország 1 Portugáliá 14 egye üdvöz egyház v mélypontj jut inquizi intézményéb span fajtisztasá alapít nemz polit indíto ugy egy szolgálta ho eszközök egy min kétesh eret kikutatás kémszerveze létesíte zs marannos vag kereszténysé kényszeríte titok zs vall gyakor el vizsgála in gyanúsa legfényes egyh ünnepsé kíséreté vil hatósá közreműködésé a mágly ve miu el legképtelen mó meggyalá megkíno ők inquizi e menekülte szerencs protest vall Hollan szíve befoga sike zsidóság kereskede felvirágoztatásá vendégszerete meghálál Angliá puri bibliaba szel fölülkerekedésé köszönhe h Manasse Izrael zsi bebocsátás irány felira parlam Cromw Oli l protec n figyele méltatt ma államköltsé vendé fogad ut kérel teljesítet 1 Lengyelország zsidó anny meghonosodo h mo tala talá m szer interreg ide zs talmudis S W választot királl talmudtanulm n virágzás indu egysze vé zs jólét Chmelnitzky-f vérfür m adóbehajt toro m Másk alak t tekintet zsidó helyz kel országokb Kelet szárma min val Kelet vá manap hité enerv Nyu le felfrissülé Ke tala népvándor idejé lehet v magyar ro ka néptörzsn h há val köz válogat zs vallá térj Kelet Spanyolorszá betód mó köz zs művelt zsidó megbecsül csúcspontj kali zs minisztere bíz legfontos államüg vezetés e pe szakad népükt ha irányá ró nagysá elérésé hál amennyi mecénásokk ápol zs tudomá irodal neve népü világ viselkedés Törökország Moha politi jogok ruhá odamenek zsidók Baja szult mi B elfoglal u megismerked törökföl menek zsidókk kárörö feje Ferdin csás fölö h legj alattvalói fosz ma gazdagí ve ellenség Sze al 1519 zenit zsidó pozíció amennyi Józ nás portu menekü jelen álla diplomác szolgála fejé nax herc ran amelle h hatha pártfogás ve odamenek mag pá állam kiűz zsidók köz újko terj e hoss egyha kors al al zs néplél legf vallá kérdés mel Tal kö felmerült egés mozgalo hozt Kelet ind kara láza Talmud állító önkén mesterk megállapítá ell m kü sze alapítás vezete szá intézmé megváltoztat tefilli sófárfuvá ün másodnapj keve tilalm valam befogad imakönyv használa elvetet nyugat szell term tudom bölcsel vi bölcsel irodalmá alapv m elav klasszi műv ara mentet kereszt közép tudományelle sötétsé zs fordí ré jut reneszá ide euró irodalom bölcsel ir zsidók ford ugy Tal ell az igyekez tanítás alátámaszta mindamell íz Talmu féltők Majm ell állásfoglalásá folyó ol mozga ind m m eg zsidósá izgalom tartot kiátkozáso hatós közbelépések zs irodalomüldöz v m ut Kelet in kabbali mozga m talm törvénykultusz megmerev vallá lelkület prófé érzü felelevenít rév v megújhodá eredményez mindadd m szertelensége ese Mereng rajongás cso várás csap Álmessiások hev e mi vilá sz mozgalma kelte melye szult p fejedel belesodród Álmessiá mozgal le ala zsidóság Szentf ir s al kegyele vonzód v feje h ir v igény közép nyelv am manap cioni sajtómozga jelen nyel fej zs vallá néptu beilleszked általá kultúrá XVI felvilágosod zsidóság megho kulturál mi politi felszabadulá Mendelss Mó e zsi n vil műveltsé t sze né nyel általá bölcsész zs vonatkoz munkák lefordí többedmagá Bibl né nyel folyóira in mod zs iskolázta művelt terjeszt érdeké Mendelss D ré első indí zsidó egyenjogúsításá euró mozgal m Franciaország Mirab felszólalás visszhan kelt X La Napól al é célj Napól egyenjogúsá ug felfüggesztet m zsi uzsoráskodásá hí vet tisztázás t zs notable-gyűl hív eg miu e zsidó hazá v ragaszkod másvallásúak v viszo vallásá összeegyeztethetőn erköl kötelességé vallot megalakíto r törvénys mintáj t Synhedrio azon ejt érdemle mun zsi egyenjogúsításá kiépít elmar eg La Fü uralkodás 1 ami ál tö egyház egyenl válla zsidó intézményei fenntartás Józ csás

15527

CÍM Zs törté

SZÓC vérvá ostyafert vádj ill zsidós ú áldozat pré bel Zsidókiűz kö legnagyob Franciaorszá F a .1 Angli Ed a 1 legvégzete Spanyolorszá Portugáli 1 egy üdvö egyhá mélypont ju inquiz intézményé spa fajtisztas alapí nem poli indít ug eg szolgált h eszközö eg mi kétes ere kikutatá kémszervez létesít z maranno va kereszténys kényszerít tito z val gyako e vizsgál i gyanús legfénye egy ünneps kíséret vi hatós közreműködés mágl v mi e legképtele m meggyal megkín ő inquiz menekült szerenc protes val Holla szív befog sik zsidósá keresked felvirágoztatás vendégszeret meghálá Angli pur bibliab sze fölülkerekedés köszönh Manass Izrae zs bebocsátá irán felir parla Crom Ol prote figyel méltat m államkölts vend foga u kére teljesíte Lengyelorszá zsid ann meghonosod m tal tal sze interre id z talmudi választo királ talmudtanul virágzá ind egysz v z jólé Chmelnitzky- vérfü adóbehaj tor Más ala tekinte zsid hely ke országok Kele szárm mi va Kele v mana hit ener Ny l felfrissül K tal népvándo idej lehe magya r k néptörzs h va kö váloga z vall tér Kele Spanyolorsz betó m kö z művel zsid megbecsü csúcspont kal z miniszter bí legfonto államü vezeté p szaka népük h irány r nagys elérés há amenny mecénások ápo z tudom iroda nev nép vilá viselkedé Törökorszá Moh polit jogo ruh odamene zsidó Baj szul m elfogla megismerke törökfö mene zsidók kárör fej Ferdi csá föl leg alattvaló fos m gazdag v ellensé Sz a 151 zeni zsid pozíci amenny Jó ná port menek jele áll diplomá szolgál fej na her ra amell hath pártfogá v odamene ma p álla kiű zsidó kö újk ter hos egyh kor a a z néplé leg vall kérdé me Ta k felmerül egé mozgal hoz Kele in kar láz Talmu állít önké mester megállapít el k sz alapítá vezet sz intézm megváltozta tefill sófárfuv ü másodnap kev tilal vala befoga imaköny használ elvete nyuga szel ter tudo bölcse v bölcse irodalm alap ela klassz mű ar mente keresz közé tudományell sötéts z ford r ju renesz id eur irodalo bölcse i zsidó for ug Ta el a igyeke tanítá alátámaszt mindamel í Talm féltő Maj el állásfoglalás foly o mozg in e zsidós izgalo tarto kiátkozás ható közbelépése z irodalomüldö u Kele i kabbal mozg tal törvénykultus megmere vall lelküle próf érz felelevení ré megújhod eredménye mindad szertelenség es Meren rajongá cs várá csa Álmessiáso he m vil s mozgalm kelt mely szul fejede belesodró Álmessi mozga l al zsidósá Szent i a kegyel vonzó fej i igén közé nyel a mana cion sajtómozg jele nye fe z vall népt beilleszke által kultúr XV felvilágoso zsidósá megh kulturá m polit felszabadul Mendels M zs vi művelts sz n nye által bölcsés z vonatko munká leford többedmag Bib n nye folyóir i mo z iskolázt művel terjesz érdek Mendels r els ind zsid egyenjogúsítás eur mozga Franciaorszá Mira felszólalá visszha kel L Napó a cél Napó egyenjogús u felfüggeszte zs uzsoráskodás h ve tisztázá z notable-gyű hí e mi zsid haz ragaszko másvallásúa visz vallás összeegyeztethető erkö kötelesség vallo megalakít törvény mintá Synhedri azo ej érdeml mu zs egyenjogúsítás kiépí elma e L F uralkodá am á t egyhá egyen váll zsid intézménye fenntartá Jó csá

1552

CÍ Z tört

SZÓ vérv ostyafer vád il zsidó áldoza pr be Zsidókiű k legnagyo Franciaorsz . Angl E legvégzet Spanyolorsz Portugál eg üdv egyh mélypon j inqui intézmény sp fajtiszta alap ne pol indí u e szolgál eszköz e m kéte er kikutat kémszerve létesí marann v keresztény kényszerí tit va gyak vizsgá gyanú legfény eg ünnep kísére v ható közreműködé mág m legképtel meggya megkí inqui menekül szeren prote va Holl szí befo si zsidós kereske felvirágoztatá vendégszere meghál Angl pu biblia sz fölülkerekedé köszön Manas Izra z bebocsát irá feli parl Cro O prot figye mélta államkölt ven fog kér teljesít Lengyelorsz zsi an meghonoso ta ta sz interr i talmud választ kirá talmudtanu virágz in egys jól Chmelnitzky vérf adóbeha to Má al tekint zsi hel k országo Kel szár m v Kel man hi ene N felfrissü ta népvánd ide leh magy néptörz v k válog val té Kel Spanyolors bet k műve zsi megbecs csúcspon ka miniszte b legfont állam vezet szak népü irán nagy eléré h amenn mecénáso áp tudo irod ne né vil viselked Törökorsz Mo poli jog ru odamen zsid Ba szu elfogl megismerk törökf men zsidó kárö fe Ferd cs fö le alattval fo gazda ellens S 15 zen zsi pozíc amenn J n por mene jel ál diplom szolgá fe n he r amel hat pártfog odamen m áll ki zsid k új te ho egy ko népl le val kérd m T felmerü eg mozga ho Kel i ka lá Talm állí önk meste megállapí e s alapít veze s intéz megváltozt tefil sófárfu másodna ke tila val befog imakön haszná elvet nyug sze te tud bölcs bölcs irodal ala el klass m a ment keres köz tudományel sötét for j renes i eu irodal bölcs zsid fo u T e igyek tanít alátámasz mindame Tal félt Ma e állásfoglalá fol moz i zsidó izgal tart kiátkozá hat közbelépés irodalomüld Kel kabba moz ta törvénykultu megmer val lelkül pró ér feleleven r megújho eredmény minda szertelensé e Mere rajong c vár cs Álmessiás h vi mozgal kel mel szu fejed belesodr Álmess mozg a zsidós Szen kegye vonz fe igé köz nye man cio sajtómoz jel ny f val nép beilleszk álta kultú X felvilágos zsidós meg kultur poli felszabadu Mendel z v művelt s ny álta bölcsé vonatk munk lefor többedma Bi ny folyói m iskoláz műve terjes érde Mendel el in zsi egyenjogúsítá eu mozg Franciaorsz Mir felszólal visszh ke Nap cé Nap egyenjogú felfüggeszt z uzsoráskodá v tisztáz notable-gy h m zsi ha ragaszk másvallású vis vallá összeegyeztethet erk kötelessé vall megalakí törvén mint Synhedr az e érdem m z egyenjogúsítá kiép elm uralkod a egyh egye vál zsi intézmény fenntart J cs