15529.htm

CÍMSZÓ: Zsidók védelme.

SZÓCIKK: Zsidók védelme. Ulászló halála után, 1516. a tízéves II. Lajos került Magyarország trónjára és az ország sorsát a király könnyelmű és korrupt gyámjai intézték. A zsidóknak is ezek osztották az igazságot és mert az igazságnak ára volt, a zsidók azt meg is vásárolták. Mendel Jakab zsidó prefektus (l. Medel Jakab), a többi zsidó elöljárók és a Magyarországon élő zsidóság 1520. szerződést kötöttek Báthory nádorral. A szerződést latin nyelven fogalmazták és a budai hitközség két titkára, mint tanú, héberül írta alá. A szerződésben a zsidók arra vállaltak kötelezettséget, hogy a nádornak élete fogytáig évenként négyszáz forint tiszteletdíjat fizetnek négy részletben, mivel nem akarnak hálátlanságba esni a múltban irántuk tanúsított védelemért és a jövőben kilátásba helyezett pártfogásért. Amennyiben a vállalt kötelezettségnek nem tennének pontosan eleget, úgy a nádornak joga van az összeg kétszeresét tőlük behajtani és «kicsikarni». 1522-ig nem is érte nagyobb üldözés a zsidókat, amit nemcsak ennek a szerződésnek köszönhettek, hanem annak is, hogy ilyen védelmi szerződést bizonyára más befolyásos tényezőkkel is kötöttek. (V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon»).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5529. címszó a lexikon => 1014. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15529.htm

CÍMSZÓ: Zsidók védelme.

SZÓCIKK: Zsidók védelme. Ulászló halála után, 1516. a tízéves II. Lajos került Magyarország trónjára és az ország sorsát a király könnyelmű és korrupt gyámjai intézték. A zsidóknak is ezek osztották az igazságot és mert az igazságnak ára volt, a zsidók azt meg is vásárolták. Mendel Jakab zsidó prefektus l. Medel Jakab , a többi zsidó elöljárók és a Magyarországon élő zsidóság 1520. szerződést kötöttek Báthory nádorral. A szerződést latin nyelven fogalmazták és a budai hitközség két titkára, mint tanú, héberül írta alá. A szerződésben a zsidók arra vállaltak kötelezettséget, hogy a nádornak élete fogytáig évenként négyszáz forint tiszteletdíjat fizetnek négy részletben, mivel nem akarnak hálátlanságba esni a múltban irántuk tanúsított védelemért és a jövőben kilátásba helyezett pártfogásért. Amennyiben a vállalt kötelezettségnek nem tennének pontosan eleget, úgy a nádornak joga van az összeg kétszeresét tőlük behajtani és kicsikarni . 1522-ig nem is érte nagyobb üldözés a zsidókat, amit nemcsak ennek a szerződésnek köszönhettek, hanem annak is, hogy ilyen védelmi szerződést bizonyára más befolyásos tényezőkkel is kötöttek. V. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon .

15529.ht

CÍMSZÓ Zsidó védelme

SZÓCIKK Zsidó védelme Ulászl halál után 1516 tízéve II Lajo kerül Magyarorszá trónjár é a orszá sorsá királ könnyelm é korrup gyámja intézték zsidókna i eze osztottá a igazságo é mer a igazságna ár volt zsidó az me i vásárolták Mende Jaka zsid prefektu l Mede Jaka több zsid elöljáró é Magyarországo él zsidósá 1520 szerződés kötötte Báthor nádorral szerződés lati nyelve fogalmaztá é buda hitközsé ké titkára min tanú héberü írt alá szerződésbe zsidó arr vállalta kötelezettséget hog nádorna élet fogytái évenkén négyszá forin tiszteletdíja fizetne nég részletben mive ne akarna hálátlanságb esn múltba irántu tanúsítot védelemér é jövőbe kilátásb helyezet pártfogásért Amennyibe vállal kötelezettségne ne tennéne pontosa eleget úg nádorna jog va a össze kétszeresé tőlü behajtan é kicsikarn 1522-i ne i ért nagyob üldözé zsidókat ami nemcsa enne szerződésne köszönhettek hane anna is hog ilye védelm szerződés bizonyár má befolyáso tényezőkke i kötöttek V ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo

15529.h

CÍMSZ Zsid védelm

SZÓCIK Zsid védelm Ulász halá utá 151 tízév I Laj kerü Magyarorsz trónjá orsz sors kirá könnyel korru gyámj intézté zsidókn ez osztott igazság me igazságn á vol zsid a m vásároltá Mend Jak zsi prefekt Med Jak töb zsi elöljár Magyarország é zsidós 152 szerződé kötött Bátho nádorra szerződé lat nyelv fogalmazt bud hitközs k titkár mi tan héber ír al szerződésb zsid ar vállalt kötelezettsége ho nádorn éle fogytá évenké négysz fori tiszteletdíj fizetn né részletbe miv n akarn hálátlanság es múltb iránt tanúsíto védelemé jövőb kilátás helyeze pártfogásér Amennyib válla kötelezettségn n tennén pontos elege ú nádorn jo v össz kétszeres től behajta kicsikar 1522- n ér nagyo üldöz zsidóka am nemcs enn szerződésn köszönhette han ann i ho ily védel szerződé bizonyá m befolyás tényezőkk kötötte Ko Sámue zsid történe Magyarország

15529.

CÍMS Zsi védel

SZÓCI Zsi védel Ulás hal ut 15 tízé La ker Magyarors trónj ors sor kir könnye korr gyám intézt zsidók e osztot igazsá m igazság vo zsi vásárolt Men Ja zs prefek Me Ja tö zs elöljá Magyarorszá zsidó 15 szerződ kötöt Báth nádorr szerződ la nyel fogalmaz bu hitköz titká m ta hébe í a szerződés zsi a vállal kötelezettség h nádor él fogyt évenk négys for tiszteletdí fizet n részletb mi akar hálátlansá e múlt irán tanúsít védelem jövő kilátá helyez pártfogásé Amennyi váll kötelezettség tenné ponto eleg nádor j öss kétszere tő behajt kicsika 1522 é nagy üldö zsidók a nemc en szerződés köszönhett ha an h il véde szerződ bizony befolyá tényezők kötött K Sámu zsi történ Magyarorszá

15529

CÍM Zs véde

SZÓC Zs véde Ulá ha u 1 tíz L ke Magyaror trón or so ki könny kor gyá intéz zsidó oszto igazs igazsá v zs vásárol Me J z prefe M J t z elölj Magyarorsz zsid 1 szerző kötö Bát nádor szerző l nye fogalma b hitkö titk t héb szerződé zs válla kötelezettsé nádo é fogy éven négy fo tiszteletd fize részlet m aka hálátlans múl irá tanúsí védele jöv kilát helye pártfogás Amenny vál kötelezettsé tenn pont ele nádo ös kétszer t behaj kicsik 152 nag üld zsidó nem e szerződé köszönhet h a i véd szerző bizon befoly tényező kötöt Sám zs törté Magyarorsz

1552

CÍ Z véd

SZÓ Z véd Ul h tí k Magyaro tró o s k könn ko gy inté zsid oszt igaz igazs z vásáro M pref elöl Magyarors zsi szerz köt Bá nádo szerz ny fogalm hitk tit hé szerződ z váll kötelezetts nád fog éve nég f tisztelet fiz részle ak hálátlan mú ir tanús védel jö kilá hely pártfogá Amenn vá kötelezetts ten pon el nád ö kétsze beha kicsi 15 na ül zsid ne szerződ köszönhe vé szerz bizo befol tényez kötö Sá z tört Magyarors