15530.htm

CÍMSZÓ: Zsidó nemzet

SZÓCIKK: "Zsidó nemzet önálló állami keretben csak a Szentélyek fennállása idején létezett. A nemzeti lét korai a következők: 1. A honfoglalástól az első Templom pusztulásáig; ezen belül kisebb korszakok: a bírák kora a királyi uralom osztatlan birodalommal, a királyi uralom osztott birodalommal. Az északi 10 törzs országa fennáll ante 722-ig, a déli Juda törzsének országa fennáll ante 580-ig. 2. Ezrától a második Templom pusztulásáig. Állandó fennhatóság alatt: babiloni 536-ig, perzsa 332, macedón 323, egyiptomi 202, szír 63, római 70-ig. Közben a független hasmoneus királyság. L. Zsidók története. A Zs. megújhodását. L. Cionizmus."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5530. címszó a lexikon => 1015. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15530.htm

CÍMSZÓ: Zsidó nemzet

SZÓCIKK: Zsidó nemzet önálló állami keretben csak a Szentélyek fennállása idején létezett. A nemzeti lét korai a következők: 1. A honfoglalástól az első Templom pusztulásáig; ezen belül kisebb korszakok: a bírák kora a királyi uralom osztatlan birodalommal, a királyi uralom osztott birodalommal. Az északi 10 törzs országa fennáll ante 722-ig, a déli Juda törzsének országa fennáll ante 580-ig. 2. Ezrától a második Templom pusztulásáig. Állandó fennhatóság alatt: babiloni 536-ig, perzsa 332, macedón 323, egyiptomi 202, szír 63, római 70-ig. Közben a független hasmoneus királyság. L. Zsidók története. A Zs. megújhodását. L. Cionizmus.

15530.ht

CÍMSZÓ Zsid nemze

SZÓCIKK Zsid nemze önáll állam keretbe csa Szentélye fennállás idejé létezett nemzet lé kora következők 1 honfoglalástó a els Templo pusztulásáig eze belü kiseb korszakok bírá kor király uralo osztatla birodalommal király uralo osztot birodalommal A észak 1 törz ország fennál ant 722-ig dél Jud törzséne ország fennál ant 580-ig 2 Ezrátó másodi Templo pusztulásáig Álland fennhatósá alatt babilon 536-ig perzs 332 macedó 323 egyiptom 202 szí 63 róma 70-ig Közbe függetle hasmoneu királyság L Zsidó története Zs megújhodását L Cionizmus

15530.h

CÍMSZ Zsi nemz

SZÓCIK Zsi nemz önál álla keretb cs Szentély fennállá idej létezet nemze l kor következő honfoglalást el Templ pusztulásái ez bel kise korszako bír ko királ ural osztatl birodalomma királ ural oszto birodalomma észa tör orszá fenná an 722-i dé Ju törzsén orszá fenná an 580-i Ezrát másod Templ pusztulásái Állan fennhatós alat babilo 536-i perz 33 maced 32 egyipto 20 sz 6 róm 70-i Közb függetl hasmone királysá Zsid történet Z megújhodásá Cionizmu

15530.

CÍMS Zs nem

SZÓCI Zs nem öná áll keret c Szentél fennáll ide léteze nemz ko következ honfoglalás e Temp pusztulásá e be kis korszak bí k kirá ura osztat birodalomm kirá ura oszt birodalomm ész tö orsz fenn a 722- d J törzsé orsz fenn a 580- Ezrá máso Temp pusztulásá Álla fennható ala babil 536- per 3 mace 3 egyipt 2 s ró 70- Köz függet hasmon királys Zsi történe megújhodás Cionizm

15530

CÍM Z ne

SZÓC Z ne ön ál kere Szenté fennál id létez nem k követke honfoglalá Tem pusztulás b ki korsza b kir ur oszta birodalom kir ur osz birodalom és t ors fen 722 törzs ors fen 580 Ezr más Tem pusztulás Áll fennhat al babi 536 pe mac egyip r 70 Kö függe hasmo király Zs történ megújhodá Cioniz

1553

CÍ n

SZÓ n ö á ker Szent fenná i léte ne követk honfoglal Te pusztulá k korsz ki u oszt birodalo ki u os birodalo é or fe 72 törz or fe 58 Ez má Te pusztulá Ál fennha a bab 53 p ma egyi 7 K függ hasm királ Z törté megújhod Cioni