15531.htm

CÍMSZÓ: Zsidó naggyűlés Magyarországon

SZÓCIKK: Zsidó nagygyűlés Magyarországon. Brett Sámuel, angol utazó és misszionárius, 1650. kiadott munkája tesz először említést arról az állítólagos magyarországi zsidó nagygyűlésről, melyet 1650. Ageda mellett (Budától 30 tengeri mérföldnyire) tartottak a világ különböző tájékáról összegyűlt zsidók, hogy megvizsgálják a Szentírást a Messiás eljövetele szempontjából. Brett tudósítását megerősíti Sárkány Dávid sárospataki tanárnak L. Vrimoet holland tudósnak küldött válasza, melyben közli, hogy a magyarok között él még emlékezete annak a zsidó zsinatnak, mely Szt. Agata mellett, Budától délre 6 mf. távolban folyt le. Kármán József, a XVIII. századvégi jeles magyar író, Uránia c. folyóiratában (1795) leírja a gyűlés lefolyását, melynek színhelyét ő a Kassa melletti Nagyidára helyezi át. Szerinte a nagygyűlés a következő kérdésekkel foglalkozott: 1. Eljött-e már a Messiás vagy eljövendő-e ? 2. Mily formában jelenti ki magát a Messiás? 3. A kereszténység megváltása-e a Messiás munkája. A rabbinusi concilium (7) hét napig tartott és a gyűlés, melyet a Rómából érkezett keresztény papok megzavartak, azzal oszlott el, hogy három év múlva újból conciliumot tartanak Szíriában. Kármán után Cassel (1845), Löw L. is Nagyidát jelöli meg a gyűlés helyéül


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5531. címszó a lexikon => 1015. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15531.htm

CÍMSZÓ: Zsidó naggyűlés Magyarországon

SZÓCIKK: Zsidó nagygyűlés Magyarországon. Brett Sámuel, angol utazó és misszionárius, 1650. kiadott munkája tesz először említést arról az állítólagos magyarországi zsidó nagygyűlésről, melyet 1650. Ageda mellett Budától 30 tengeri mérföldnyire tartottak a világ különböző tájékáról összegyűlt zsidók, hogy megvizsgálják a Szentírást a Messiás eljövetele szempontjából. Brett tudósítását megerősíti Sárkány Dávid sárospataki tanárnak L. Vrimoet holland tudósnak küldött válasza, melyben közli, hogy a magyarok között él még emlékezete annak a zsidó zsinatnak, mely Szt. Agata mellett, Budától délre 6 mf. távolban folyt le. Kármán József, a XVIII. századvégi jeles magyar író, Uránia c. folyóiratában 1795 leírja a gyűlés lefolyását, melynek színhelyét ő a Kassa melletti Nagyidára helyezi át. Szerinte a nagygyűlés a következő kérdésekkel foglalkozott: 1. Eljött-e már a Messiás vagy eljövendő-e ? 2. Mily formában jelenti ki magát a Messiás? 3. A kereszténység megváltása-e a Messiás munkája. A rabbinusi concilium 7 hét napig tartott és a gyűlés, melyet a Rómából érkezett keresztény papok megzavartak, azzal oszlott el, hogy három év múlva újból conciliumot tartanak Szíriában. Kármán után Cassel 1845 , Löw L. is Nagyidát jelöli meg a gyűlés helyéül

15531.ht

CÍMSZÓ Zsid naggyűlé Magyarországo

SZÓCIKK Zsid nagygyűlé Magyarországon Bret Sámuel ango utaz é misszionárius 1650 kiadot munkáj tes előszö említés arró a állítólago magyarország zsid nagygyűlésről melye 1650 Aged mellet Budátó 3 tenger mérföldnyir tartotta vilá különböz tájékáró összegyűl zsidók hog megvizsgáljá Szentírás Messiá eljövetel szempontjából Bret tudósításá megerősít Sárkán Dávi sárospatak tanárna L Vrimoe hollan tudósna küldöt válasza melybe közli hog magyaro közöt é mé emlékezet anna zsid zsinatnak mel Szt Agat mellett Budátó délr mf távolba foly le Kármá József XVIII századvég jele magya író Uráni c folyóiratába 179 leírj gyűlé lefolyását melyne színhelyé Kass mellett Nagyidár helyez át Szerint nagygyűlé következ kérdésekke foglalkozott 1 Eljött- má Messiá vag eljövendő- 2 Mil formába jelent k magá Messiás 3 kereszténysé megváltása- Messiá munkája rabbinus conciliu hé napi tartot é gyűlés melye Rómábó érkezet keresztén papo megzavartak azza oszlot el hog háro é múlv újbó conciliumo tartana Szíriában Kármá utá Casse 184 Lö L i Nagyidá jelöl me gyűlé helyéü

15531.h

CÍMSZ Zsi naggyűl Magyarország

SZÓCIK Zsi nagygyűl Magyarországo Bre Sámue ang uta misszionáriu 165 kiado munká te elősz említé arr állítólag magyarorszá zsi nagygyűlésrő mely 165 Age melle Budát tenge mérföldnyi tartott vil különbö tájékár összegyű zsidó ho megvizsgálj Szentírá Messi eljövete szempontjábó Bre tudósítás megerősí Sárká Dáv sárospata tanárn Vrimo holla tudósn küldö válasz melyb közl ho magyar közö m emlékeze ann zsi zsinatna me Sz Aga mellet Budát dél m távolb fol l Kárm Józse XVII századvé jel magy ír Urán folyóiratáb 17 leír gyűl lefolyásá melyn színhely Kas mellet Nagyidá helye á Szerin nagygyűl követke kérdésekk foglalkozot Eljött m Messi va eljövendő Mi formáb jelen mag Messiá kereszténys megváltása Messi munkáj rabbinu concili h nap tarto gyűlé mely Rómáb érkeze kereszté pap megzavarta azz oszlo e ho hár múl újb concilium tartan Szíriába Kárm ut Cass 18 L Nagyid jelö m gyűl helyé

15531.

CÍMS Zs naggyű Magyarorszá

SZÓCI Zs nagygyű Magyarország Br Sámu an ut misszionári 16 kiad munk t elős említ ar állítóla magyarorsz zs nagygyűlésr mel 16 Ag mell Budá teng mérföldny tartot vi különb tájéká összegy zsid h megvizsgál Szentír Mess eljövet szempontjáb Br tudósítá megerős Sárk Dá sárospat tanár Vrim holl tudós küld válas mely köz h magya köz emlékez an zs zsinatn m S Ag melle Budá dé távol fo Kár Józs XVI századv je mag í Urá folyóiratá 1 leí gyű lefolyás mely színhel Ka melle Nagyid hely Szeri nagygyű követk kérdések foglalkozo Eljöt Mess v eljövend M formá jele ma Messi keresztény megváltás Mess munká rabbin concil na tart gyűl mel Rómá érkez kereszt pa megzavart az oszl h há mú új conciliu tarta Szíriáb Kár u Cas 1 Nagyi jel gyű hely

15531

CÍM Z naggy Magyarorsz

SZÓC Z nagygy Magyarorszá B Sám a u misszionár 1 kia mun elő emlí a állítól magyarors z nagygyűlés me 1 A mel Bud ten mérföldn tarto v külön tájék összeg zsi megvizsgá Szentí Mes eljöve szempontjá B tudósít megerő Sár D sárospa taná Vri hol tudó kül vála mel kö magy kö emléke a z zsinat A mell Bud d távo f Ká Józ XV század j ma Ur folyóirat le gy lefolyá mel színhe K mell Nagyi hel Szer nagygy követ kérdése foglalkoz Eljö Mes eljöven form jel m Mess keresztén megváltá Mes munk rabbi conci n tar gyű me Róm érke keresz p megzavar a osz h m ú concili tart Szíriá Ká Ca Nagy je gy hel

1553

CÍ nagg Magyarors

SZÓ nagyg Magyarorsz Sá misszioná ki mu el eml állító magyaror nagygyűlé m me Bu te mérföld tart külö tájé össze zs megvizsg Szent Me eljöv szempontj tudósí meger Sá sárosp tan Vr ho tud kü vál me k mag k emlék zsina mel Bu táv K Jó X száza m U folyóira l g lefoly me szính mel Nagy he Sze nagyg köve kérdés foglalko Elj Me eljöve for je Mes kereszté megvált Me mun rabb conc ta gy m Ró érk keres megzava os concil tar Szíri K C Nag j g he