15532.htm

CÍMSZÓ: Zsidó népmegbizottak

SZÓCIKK: "Zsidó megbízottak. Zsigmond király alatt (1387-1437) alakult ki az a szokás, hogy a veszélyeztetett zsidó érdekek megvitatása és megvédelmezése érdekében a jelentősebb zsidó községek tanácskozásokat hívta össze. Ezeken az üléseken aztán egyes nagytekintélyű és befolyásos zsidókat megbíztak azzal, hogy ügyüket a király elé terjesszék és az uralkodó előtt a zsidóság szószólói és képviselői legyenek. Ezt a szokást valósággal intézményesítették, úgy, hogy több, mint száz esztendeig fennmaradt. Az ilyen megbízottak, az országban lakó minden zsidó nevében és képviseletében léptek fel, azt azonban, hogy milyen megegyezés alapján jött létre ez a népképviseleti forma, nem tudjuk. Aminthogy azt is homály fedi, milyen időközökben találkoztak a községek megbízottai, a történelem lapjain mindenesetre sűrűn találkozunk velük. A zsidó népmegbízottaknak közbejárása, tekintettel az akkori viszonyokra, csak jelentős anyagi áldozatok árán hozhatott eredményt; valószínű tehát az is, hogy a községek megbízottainak össze jövetelén határozták meg a költségeket is, illetve az összeg felosztását az egyes községek között. Az első magyar Zs., akiről tudomásunk van, székesfehérvári Salamon volt (l. Székesfehérvári Salamon ; v. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon»)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5532. címszó a lexikon => 1015. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15532.htm

CÍMSZÓ: Zsidó népmegbizottak

SZÓCIKK: Zsidó megbízottak. Zsigmond király alatt 1387-1437 alakult ki az a szokás, hogy a veszélyeztetett zsidó érdekek megvitatása és megvédelmezése érdekében a jelentősebb zsidó községek tanácskozásokat hívta össze. Ezeken az üléseken aztán egyes nagytekintélyű és befolyásos zsidókat megbíztak azzal, hogy ügyüket a király elé terjesszék és az uralkodó előtt a zsidóság szószólói és képviselői legyenek. Ezt a szokást valósággal intézményesítették, úgy, hogy több, mint száz esztendeig fennmaradt. Az ilyen megbízottak, az országban lakó minden zsidó nevében és képviseletében léptek fel, azt azonban, hogy milyen megegyezés alapján jött létre ez a népképviseleti forma, nem tudjuk. Aminthogy azt is homály fedi, milyen időközökben találkoztak a községek megbízottai, a történelem lapjain mindenesetre sűrűn találkozunk velük. A zsidó népmegbízottaknak közbejárása, tekintettel az akkori viszonyokra, csak jelentős anyagi áldozatok árán hozhatott eredményt; valószínű tehát az is, hogy a községek megbízottainak össze jövetelén határozták meg a költségeket is, illetve az összeg felosztását az egyes községek között. Az első magyar Zs., akiről tudomásunk van, székesfehérvári Salamon volt l. Székesfehérvári Salamon ; v. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon .

15532.ht

CÍMSZÓ Zsid népmegbizotta

SZÓCIKK Zsid megbízottak Zsigmon királ alat 1387-143 alakul k a szokás hog veszélyeztetet zsid érdeke megvitatás é megvédelmezés érdekébe jelentőseb zsid községe tanácskozásoka hívt össze Ezeke a üléseke aztá egye nagytekintély é befolyáso zsidóka megbízta azzal hog ügyüke királ el terjesszé é a uralkod előt zsidósá szószóló é képviselő legyenek Ez szokás valóságga intézményesítették úgy hog több min szá esztendei fennmaradt A ilye megbízottak a országba lak minde zsid nevébe é képviseletébe lépte fel az azonban hog milye megegyezé alapjá jöt létr e népképviselet forma ne tudjuk Aminthog az i homál fedi milye időközökbe találkozta községe megbízottai történele lapjai mindenesetr sűrű találkozun velük zsid népmegbízottakna közbejárása tekintette a akkor viszonyokra csa jelentő anyag áldozato árá hozhatot eredményt valószín tehá a is hog községe megbízottaina össz jövetelé határoztá me költségeke is illetv a össze felosztásá a egye községe között A els magya Zs. akirő tudomásun van székesfehérvár Salamo vol l Székesfehérvár Salamo v ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo

15532.h

CÍMSZ Zsi népmegbizott

SZÓCIK Zsi megbízotta Zsigmo kirá ala 1387-14 alaku szoká ho veszélyeztete zsi érdek megvitatá megvédelmezé érdekéb jelentőse zsi község tanácskozások hív össz Ezek ülések azt egy nagytekintél befolyás zsidók megbízt azza ho ügyük kirá e terjessz uralko elő zsidós szószól képvisel legyene E szoká valóságg intézményesítetté úg ho töb mi sz esztende fennmarad ily megbízotta országb la mind zsi nevéb képviseletéb lépt fe a azonba ho mily megegyez alapj jö lét népképvisele form n tudju Amintho a homá fed mily időközökb találkozt község megbízotta történel lapja mindeneset sűr találkozu velü zsi népmegbízottakn közbejárás tekintett akko viszonyokr cs jelent anya áldozat ár hozhato eredmény valószí teh i ho község megbízottain öss jövetel határozt m költségek i illet össz felosztás egy község közöt el magy Zs akir tudomásu va székesfehérvá Salam vo Székesfehérvá Salam Ko Sámue zsid történe Magyarország

15532.

CÍMS Zs népmegbizot

SZÓCI Zs megbízott Zsigm kir al 1387-1 alak szok h veszélyeztet zs érde megvitat megvédelmez érdeké jelentős zs közsé tanácskozáso hí öss Eze ülése az eg nagytekinté befolyá zsidó megbíz azz h ügyü kir terjess uralk el zsidó szószó képvise legyen szok valóság intézményesített ú h tö m s esztend fennmara il megbízott ország l min zs nevé képviseleté lép f azonb h mil megegye alap j lé népképvisel for tudj Aminth hom fe mil időközök találkoz közsé megbízott történe lapj mindenese sű találkoz vel zs népmegbízottak közbejárá tekintet akk viszonyok c jelen any áldoza á hozhat eredmén valósz te h közsé megbízottai ös jövete határoz költsége ille öss felosztá eg közsé közö e mag Z aki tudomás v székesfehérv Sala v Székesfehérv Sala K Sámu zsi történ Magyarorszá

15532

CÍM Z népmegbizo

SZÓC Z megbízot Zsig ki a 1387- ala szo veszélyezte z érd megvita megvédelme érdek jelentő z közs tanácskozás h ös Ez ülés a e nagytekint befoly zsid megbí az ügy ki terjes ural e zsid szósz képvis legye szo valósá intézményesítet t eszten fennmar i megbízot orszá mi z nev képviselet lé azon mi megegy ala l népképvise fo tud Amint ho f mi időközö találko közs megbízot történ lap mindenes s találko ve z népmegbízotta közbejár tekinte ak viszonyo jele an áldoz hozha eredmé valós t közs megbízotta ö jövet határo költség ill ös feloszt e közs köz ma ak tudomá székesfehér Sal Székesfehér Sal Sám zs törté Magyarorsz

1553

CÍ népmegbiz

SZÓ megbízo Zsi k 1387 al sz veszélyezt ér megvit megvédelm érde jelent köz tanácskozá ö E ülé nagytekin befol zsi megb a üg k terje ura zsi szós képvi legy sz valós intézményesíte eszte fennma megbízo orsz m ne képvisele l azo m megeg al népképvis f tu Amin h m időköz találk köz megbízo törté la mindene találk v népmegbízott közbejá tekint a viszony jel a áldo hozh eredm való köz megbízott jöve határ költsé il ö felosz köz kö m a tudom székesfehé Sa Székesfehé Sa Sá z tört Magyarors