15533.htm

CÍMSZÓ: Zsidó öltözet

SZÓCIKK: "Zsidó öltözet. Térdig érő jellegzetes köpeny, amelyet középkori német és olasz zsidók viseltek országos vagy helyi rendelet alapján. Nálunk talán a keresztes háborúk és a tatárjárás után bevándorolt cseh, osztrák, német zsidók használták. Magyarországon zsidó öltözetről leg először a Budai Törvénykönyv rendelkezik, amelyet 1421. fejeztek be. Ez hegyes zsidókalapot, vörös köpenyt ír elő, a sárga folttal együtt (l. Zsidójel). Ilyen hegyes zsidókalapot tettek a fejükbe azoknak a bűbájosoknak és boszorkányoknak is, akiket lajtorjára ültetve büntettek és így mutogattak a hetivásárok népe előtt. Ez a törvény nem országos, hanem kifejezetten budai helyi törvény volt. Pozsonyban a XV. sz. vége felé egészen másfajta Zs.-et viseltek, amely köpenyből és valami csuklyaféléből állott. 1520-ban már nem viselték sehol az országban, mert II. Lajos a zsidók sürgetésére felmentette őket a viselet alól. Ez jelentős erkölcsi eredmény volt számukra a sok megaláztatás után, de rengeteg üldöztetést idézett elő az egyes városokban és csak a király többszöri közbelépése teremtett rendet esztendők multán. Pozsony mindenképen vonakodott a zsidók számára megadni a fölmentést, még akkor is, amidőn már Budán nem viselték a Zs.-et. Arról nincsenek biztos történelmi adatok, hogy engedett-e Pozsony városa a király rendeletének és hogy hordatta-e a zsidókkal a csuklyát egészen a mohácsi vész utáni kiűzetésükig (l. Kiűzetés;v. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon»)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5533. címszó a lexikon => 1015. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15533.htm

CÍMSZÓ: Zsidó öltözet

SZÓCIKK: Zsidó öltözet. Térdig érő jellegzetes köpeny, amelyet középkori német és olasz zsidók viseltek országos vagy helyi rendelet alapján. Nálunk talán a keresztes háborúk és a tatárjárás után bevándorolt cseh, osztrák, német zsidók használták. Magyarországon zsidó öltözetről leg először a Budai Törvénykönyv rendelkezik, amelyet 1421. fejeztek be. Ez hegyes zsidókalapot, vörös köpenyt ír elő, a sárga folttal együtt l. Zsidójel . Ilyen hegyes zsidókalapot tettek a fejükbe azoknak a bűbájosoknak és boszorkányoknak is, akiket lajtorjára ültetve büntettek és így mutogattak a hetivásárok népe előtt. Ez a törvény nem országos, hanem kifejezetten budai helyi törvény volt. Pozsonyban a XV. sz. vége felé egészen másfajta Zs.-et viseltek, amely köpenyből és valami csuklyaféléből állott. 1520-ban már nem viselték sehol az országban, mert II. Lajos a zsidók sürgetésére felmentette őket a viselet alól. Ez jelentős erkölcsi eredmény volt számukra a sok megaláztatás után, de rengeteg üldöztetést idézett elő az egyes városokban és csak a király többszöri közbelépése teremtett rendet esztendők multán. Pozsony mindenképen vonakodott a zsidók számára megadni a fölmentést, még akkor is, amidőn már Budán nem viselték a Zs.-et. Arról nincsenek biztos történelmi adatok, hogy engedett-e Pozsony városa a király rendeletének és hogy hordatta-e a zsidókkal a csuklyát egészen a mohácsi vész utáni kiűzetésükig l. Kiűzetés;v. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon .

15533.ht

CÍMSZÓ Zsid öltöze

SZÓCIKK Zsid öltözet Térdi ér jellegzete köpeny amelye középkor néme é olas zsidó viselte országo vag hely rendele alapján Nálun talá kereszte háború é tatárjárá utá bevándorol cseh osztrák néme zsidó használták Magyarországo zsid öltözetrő le előszö Buda Törvényköny rendelkezik amelye 1421 fejezte be E hegye zsidókalapot vörö köpeny í elő sárg foltta együt l Zsidóje Ilye hegye zsidókalapo tette fejükb azokna bűbájosokna é boszorkányokna is akike lajtorjár ültetv büntette é íg mutogatta hetivásáro nép előtt E törvén ne országos hane kifejezette buda hely törvén volt Pozsonyba XV sz vég fel egésze másfajt Zs.-e viseltek amel köpenybő é valam csuklyafélébő állott 1520-ba má ne viselté seho a országban mer II Lajo zsidó sürgetésér felmentett őke visele alól E jelentő erkölcs eredmén vol számukr so megaláztatá után d rengete üldöztetés idézet el a egye városokba é csa királ többször közbelépés teremtet rende esztendő multán Pozson mindenképe vonakodot zsidó számár megadn fölmentést mé akko is amidő má Budá ne viselté Zs.-et Arró nincsene bizto történelm adatok hog engedett- Pozson város királ rendeleténe é hog hordatta- zsidókka csuklyá egésze mohács vés után kiűzetésüki l Kiűzetés;v ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo

15533.h

CÍMSZ Zsi öltöz

SZÓCIK Zsi öltöze Térd é jellegzet köpen amely középko ném ola zsid viselt ország va hel rendel alapjá Nálu tal kereszt hábor tatárjár ut bevándoro cse osztrá ném zsid használtá Magyarország zsi öltözetr l elősz Bud Törvénykön rendelkezi amely 142 fejezt b hegy zsidókalapo vör köpen el sár foltt együ Zsidój Ily hegy zsidókalap tett fejük azokn bűbájosokn boszorkányokn i akik lajtorjá ültet büntett í mutogatt hetivásár né előt törvé n országo han kifejezett bud hel törvé vol Pozsonyb X s vé fe egész másfaj Zs.- viselte ame köpenyb vala csuklyaféléb állot 1520-b m n viselt seh országba me I Laj zsid sürgetésé felmentet ők visel aló jelent erkölc eredmé vo számuk s megaláztat utá renget üldözteté idéze e egy városokb cs kirá többszö közbelépé teremte rend esztend multá Pozso mindenkép vonakodo zsid számá megad fölmentés m akk i amid m Bud n viselt Zs.-e Arr nincsen bizt történel adato ho engedett Pozso váro kirá rendeletén ho hordatta zsidókk csukly egész mohác vé utá kiűzetésük Kiűzetés; Ko Sámue zsid történe Magyarország

15533.

CÍMS Zs öltö

SZÓCI Zs öltöz Tér jellegze köpe amel középk né ol zsi visel orszá v he rende alapj Nál ta keresz hábo tatárjá u bevándor cs osztr né zsi használt Magyarorszá zs öltözet elős Bu Törvénykö rendelkez amel 14 fejez heg zsidókalap vö köpe e sá folt egy Zsidó Il heg zsidókala tet fejü azok bűbájosok boszorkányok aki lajtorj ülte büntet mutogat hetivásá n elő törv ország ha kifejezet bu he törv vo Pozsony v f egés másfa Zs. viselt am köpeny val csuklyafélé állo 1520- visel se országb m La zsi sürgetés felmente ő vise al jelen erköl eredm v számu megalázta ut renge üldöztet idéz eg városok c kir többsz közbelép teremt ren eszten mult Pozs mindenké vonakod zsi szám mega fölmenté ak ami Bu visel Zs.- Ar nincse biz történe adat h engedet Pozs vár kir rendeleté h hordatt zsidók csukl egés mohá v ut kiűzetésü Kiűzetés K Sámu zsi történ Magyarorszá

15533

CÍM Z ölt

SZÓC Z öltö Té jellegz köp ame közép n o zs vise orsz h rend alap Ná t keres háb tatárj bevándo c oszt n zs használ Magyarorsz z öltöze elő B Törvényk rendelke ame 1 feje he zsidókala v köp s fol eg Zsid I he zsidókal te fej azo bűbájoso boszorkányo ak lajtor ült bünte mutoga hetivás el tör orszá h kifejeze b h tör v Pozson egé másf Zs visel a köpen va csuklyafél áll 1520 vise s ország L zs sürgeté felment vis a jele erkö ered szám megalázt u reng üldözte idé e városo ki többs közbelé terem re eszte mul Poz mindenk vonako zs szá meg fölment a am B vise Zs. A nincs bi történ ada engede Poz vá ki rendelet hordat zsidó csuk egé moh u kiűzetés Kiűzeté Sám zs törté Magyarorsz

1553

CÍ öl

SZÓ ölt T jelleg kö am közé z vis ors ren ala N kere há tatár bevánd osz z haszná Magyarors öltöz el Törvény rendelk am fej h zsidókal kö fo e Zsi h zsidóka t fe az bűbájos boszorkány a lajto ül bünt mutog hetivá e tö orsz kifejez tö Pozso eg más Z vise köpe v csuklyafé ál 152 vis orszá z sürget felmen vi jel erk ere szá megaláz ren üldözt id város k több közbel tere r eszt mu Po minden vonak z sz me fölmen a vis Zs ninc b törté ad enged Po v k rendele horda zsid csu eg mo kiűzeté Kiűzet Sá z tört Magyarors