15534.htm

CÍMSZÓ: Zsidó őslakók

SZÓCIKK: Zsidó őslakók. A honfoglaló magyarokkal jöttek be Magyarországba 890 körül. 955-ből fennmaradt egy spanyol zsidó tudósnak és államférfinek Chászdái ben Jichák ibn Sáprutnak egy feljegyzése, amelyben beszámol arról, hogy 953-ban tudomást szerzett olyan «izraelitákról», akik «a magyarok (Hungrin) országában laknak». Ez a spanyol zsidó tudós a kozár birodalom chágánjával akart összeköttetésbe lépni, mert a kozárokat az eltűnt zsidó törzs egyikének tartotta. A magyar zsidókat, akikről tudták, hogy kapcsolatuk van a kozár birodalommal, kérette felkésőbb Chászdái a horvát király által, hogy levelét juttassák el a kozár chágánhoz, amit aztán a magyar zsidók el is küldtek azon az úton, amelyen a honfoglaló csapatok annakidején keresztül haladtak. Ezek a zsidók a magyarokkal a legnagyobb egyetértésben éltek, egyforma jogaik voltak, ugyanolyan szabadságot élveztek és ez az egyenjogúság fennállott egészen a kereszténység végleges elterjedéséig. A honfoglaló seregek, az új hazában talált nyugat-európai zsidókat és azokat, akik később származtak ide, idegennek tartották és ugyanúgy bántak velük, mint a többi bennszülött népekkel: ellenállásukat leverték, behódolásukat elfogadták. Ezek a bennszülött zsidók fajra és nyelvre erősen különböztek a honfoglalóktól, akik magyarok és kozárok voltak, ha az egy részük által elfogadott zsidó hitet nem tekintjük. Ezek fegyverforgató harcosok voltak, akik az ázsiai szokásokat hoztak magukkal és mint fegyveres hódítók léptek fel, a bennszülött zsidók pedig már az ekorbeli többi európai zsidók módja szerint éltek, nem volt kenyerük a fegyverforgatás és nyugati hittest véreikhez hasonlóan kereskedéssel, meg kézműiparral foglalkoztak. (V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon».) A történelmi fejlődés természetesen régen elmosta a különböző származású magyar zsidók jellegzetes különbségeit és ma már nincs magyar zsidó család, amely a zsidó őslakókig vagy a honfoglaláskor itt talált nyugati zsidókig vezethesse vissza származását. Ennek következtében a fogalom is átalakult és anakronizmusként hatna, ha a zsidó lakosság valamely rétegére a Zs. kifejezését alkalmaznók. Az autochton zsidók kifejezéssel legföljebb a tősgyökeres zsidókat azoktól a zsidóktól különböztetjük meg, akik a közelmúltban vándoroltak be az országba és még nem asszimilálódtak a magyar zsidókhoz, vagy nem szerezték még meg az állampolgárságot, amely a zsidóknak adott jogegyenlőség alapja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5534. címszó a lexikon => 1015. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15534.htm

CÍMSZÓ: Zsidó őslakók

SZÓCIKK: Zsidó őslakók. A honfoglaló magyarokkal jöttek be Magyarországba 890 körül. 955-ből fennmaradt egy spanyol zsidó tudósnak és államférfinek Chászdái ben Jichák ibn Sáprutnak egy feljegyzése, amelyben beszámol arról, hogy 953-ban tudomást szerzett olyan izraelitákról , akik a magyarok Hungrin országában laknak . Ez a spanyol zsidó tudós a kozár birodalom chágánjával akart összeköttetésbe lépni, mert a kozárokat az eltűnt zsidó törzs egyikének tartotta. A magyar zsidókat, akikről tudták, hogy kapcsolatuk van a kozár birodalommal, kérette felkésőbb Chászdái a horvát király által, hogy levelét juttassák el a kozár chágánhoz, amit aztán a magyar zsidók el is küldtek azon az úton, amelyen a honfoglaló csapatok annakidején keresztül haladtak. Ezek a zsidók a magyarokkal a legnagyobb egyetértésben éltek, egyforma jogaik voltak, ugyanolyan szabadságot élveztek és ez az egyenjogúság fennállott egészen a kereszténység végleges elterjedéséig. A honfoglaló seregek, az új hazában talált nyugat-európai zsidókat és azokat, akik később származtak ide, idegennek tartották és ugyanúgy bántak velük, mint a többi bennszülött népekkel: ellenállásukat leverték, behódolásukat elfogadták. Ezek a bennszülött zsidók fajra és nyelvre erősen különböztek a honfoglalóktól, akik magyarok és kozárok voltak, ha az egy részük által elfogadott zsidó hitet nem tekintjük. Ezek fegyverforgató harcosok voltak, akik az ázsiai szokásokat hoztak magukkal és mint fegyveres hódítók léptek fel, a bennszülött zsidók pedig már az ekorbeli többi európai zsidók módja szerint éltek, nem volt kenyerük a fegyverforgatás és nyugati hittest véreikhez hasonlóan kereskedéssel, meg kézműiparral foglalkoztak. V. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon . A történelmi fejlődés természetesen régen elmosta a különböző származású magyar zsidók jellegzetes különbségeit és ma már nincs magyar zsidó család, amely a zsidó őslakókig vagy a honfoglaláskor itt talált nyugati zsidókig vezethesse vissza származását. Ennek következtében a fogalom is átalakult és anakronizmusként hatna, ha a zsidó lakosság valamely rétegére a Zs. kifejezését alkalmaznók. Az autochton zsidók kifejezéssel legföljebb a tősgyökeres zsidókat azoktól a zsidóktól különböztetjük meg, akik a közelmúltban vándoroltak be az országba és még nem asszimilálódtak a magyar zsidókhoz, vagy nem szerezték még meg az állampolgárságot, amely a zsidóknak adott jogegyenlőség alapja.

15534.ht

CÍMSZÓ Zsid őslakó

SZÓCIKK Zsid őslakók honfoglal magyarokka jötte b Magyarországb 89 körül 955-bő fennmarad eg spanyo zsid tudósna é államférfine Chászdá be Jichá ib Sáprutna eg feljegyzése amelybe beszámo arról hog 953-ba tudomás szerzet olya izraelitákró aki magyaro Hungri országába lakna E spanyo zsid tudó kozá birodalo chágánjáva akar összeköttetésb lépni mer kozároka a eltűn zsid törz egyikéne tartotta magya zsidókat akikrő tudták hog kapcsolatu va kozá birodalommal kérett felkésőb Chászdá horvá királ által hog levelé juttassá e kozá chágánhoz ami aztá magya zsidó e i küldte azo a úton amelye honfoglal csapato annakidejé keresztü haladtak Eze zsidó magyarokka legnagyob egyetértésbe éltek egyform jogai voltak ugyanolya szabadságo élvezte é e a egyenjogúsá fennállot egésze kereszténysé véglege elterjedéséig honfoglal seregek a ú hazába talál nyugat-európa zsidóka é azokat aki későb származta ide idegenne tartottá é ugyanúg bánta velük min több bennszülöt népekkel ellenállásuka leverték behódolásuka elfogadták Eze bennszülöt zsidó fajr é nyelvr erőse különbözte honfoglalóktól aki magyaro é kozáro voltak h a eg részü álta elfogadot zsid hite ne tekintjük Eze fegyverforgat harcoso voltak aki a ázsia szokásoka hozta magukka é min fegyvere hódító lépte fel bennszülöt zsidó pedi má a ekorbel több európa zsidó módj szerin éltek ne vol kenyerü fegyverforgatá é nyugat hittes véreikhe hasonlóa kereskedéssel me kézműiparra foglalkoztak V ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo történelm fejlődé természetese rége elmost különböz származás magya zsidó jellegzete különbségei é m má ninc magya zsid család amel zsid őslakóki vag honfoglalásko it talál nyugat zsidóki vezethess vissz származását Enne következtébe fogalo i átalakul é anakronizmuskén hatna h zsid lakossá valamel rétegér Zs kifejezésé alkalmaznók A autochto zsidó kifejezésse legföljeb tősgyökere zsidóka azoktó zsidóktó különböztetjü meg aki közelmúltba vándorolta b a országb é mé ne asszimilálódta magya zsidókhoz vag ne szerezté mé me a állampolgárságot amel zsidókna adot jogegyenlősé alapja

15534.h

CÍMSZ Zsi őslak

SZÓCIK Zsi őslakó honfogla magyarokk jött Magyarország 8 körü 955-b fennmara e spany zsi tudósn államférfin Chászd b Jich i Sáprutn e feljegyzés amelyb beszám arró ho 953-b tudomá szerze oly izraelitákr ak magyar Hungr országáb lakn spany zsi tud koz birodal chágánjáv aka összeköttetés lépn me kozárok eltű zsi tör egyikén tartott magy zsidóka akikr tudtá ho kapcsolat v koz birodalomma kéret felkéső Chászd horv kirá álta ho level juttass koz chágánho am azt magy zsid küldt az úto amely honfogla csapat annakidej kereszt haladta Ez zsid magyarokk legnagyo egyetértésb élte egyfor joga volta ugyanoly szabadság élvezt egyenjogús fennállo egész kereszténys végleg elterjedéséi honfogla serege hazáb talá nyugat-európ zsidók azoka ak késő származt id idegenn tartott ugyanú bánt velü mi töb bennszülö népekke ellenállásuk leverté behódolásuk elfogadtá Ez bennszülö zsid faj nyelv erős különbözt honfoglalóktó ak magyar kozár volta e rész ált elfogado zsi hit n tekintjü Ez fegyverforga harcos volta ak ázsi szokások hozt magukk mi fegyver hódít lépt fe bennszülö zsid ped m ekorbe töb európ zsid mód szeri élte n vo kenyer fegyverforgat nyuga hitte véreikh hasonló kereskedésse m kézműiparr foglalkozta Ko Sámue zsid történe Magyarország történel fejlőd természetes rég elmos különbö származá magy zsid jellegzet különbsége m nin magy zsi csalá ame zsi őslakók va honfoglalásk i talá nyuga zsidók vezethes viss származásá Enn következtéb fogal átalaku anakronizmuské hatn zsi lakoss valame rétegé Z kifejezés alkalmaznó autocht zsid kifejezéss legfölje tősgyöker zsidók azokt zsidókt különböztetj me ak közelmúltb vándorolt ország m n asszimilálódt magy zsidókho va n szerezt m m állampolgárságo ame zsidókn ado jogegyenlős alapj

15534.

CÍMS Zs ősla

SZÓCI Zs őslak honfogl magyarok jöt Magyarorszá kör 955- fennmar span zs tudós államférfi Chász Jic Sáprut feljegyzé amely beszá arr h 953- tudom szerz ol izraeliták a magya Hung országá lak span zs tu ko biroda chágánjá ak összekötteté lép m kozáro elt zs tö egyiké tartot mag zsidók akik tudt h kapcsola ko birodalomm kére felkés Chász hor kir ált h leve juttas ko chágánh a az mag zsi küld a út amel honfogl csapa annakide keresz haladt E zsi magyarok legnagy egyetértés élt egyfo jog volt ugyanol szabadsá élvez egyenjogú fennáll egés keresztény végle elterjedésé honfogl sereg hazá tal nyugat-euró zsidó azok a kés származ i idegen tartot ugyan bán vel m tö bennszül népekk ellenállásu levert behódolásu elfogadt E bennszül zsi fa nyel erő különböz honfoglalókt a magya kozá volt rés ál elfogad zs hi tekintj E fegyverforg harco volt a ázs szokáso hoz maguk m fegyve hódí lép f bennszül zsi pe ekorb tö euró zsi mó szer élt v kenye fegyverforga nyug hitt véreik hasonl kereskedéss kézműipar foglalkozt K Sámu zsi történ Magyarorszá történe fejlő természete ré elmo különb származ mag zsi jellegze különbség ni mag zs csal am zs őslakó v honfoglalás tal nyug zsidó vezethe vis származás En következté foga átalak anakronizmusk hat zs lakos valam réteg kifejezé alkalmazn autoch zsi kifejezés legfölj tősgyöke zsidó azok zsidók különböztet m a közelmúlt vándorol orszá asszimilálód mag zsidókh v szerez állampolgárság am zsidók ad jogegyenlő alap

15534

CÍM Z ősl

SZÓC Z ősla honfog magyaro jö Magyarorsz kö 955 fennma spa z tudó államférf Chás Ji Sápru feljegyz amel besz ar 953 tudo szer o izraelitá magy Hun ország la spa z t k birod chágánj a összeköttet lé kozár el z t egyik tarto ma zsidó aki tud kapcsol k birodalom kér felké Chás ho ki ál lev jutta k chágán a ma zs kül ú ame honfog csap annakid keres halad zs magyaro legnag egyetérté él egyf jo vol ugyano szabads élve egyenjog fennál egé keresztén végl elterjedés honfog sere haz ta nyugat-eur zsid azo ké szárma idege tarto ugya bá ve t bennszü népek ellenállás lever behódolás elfogad bennszü zs f nye er különbö honfoglalók magy koz vol ré á elfoga z h tekint fegyverfor harc vol áz szokás ho magu fegyv hód lé bennszü zs p ekor t eur zs m sze él keny fegyverforg nyu hit vérei hason kereskedés kézműipa foglalkoz Sám zs törté Magyarorsz történ fejl természet r elm külön szárma ma zs jellegz különbsé n ma z csa a z őslak honfoglalá ta nyu zsid vezeth vi származá E következt fog átala anakronizmus ha z lako vala réte kifejez alkalmaz autoc zs kifejezé legföl tősgyök zsid azo zsidó különbözte közelmúl vándoro orsz asszimiláló ma zsidók szere állampolgársá a zsidó a jogegyenl ala

1553

CÍ ős

SZÓ ősl honfo magyar j Magyarors k 95 fennm sp tud államfér Chá J Sápr feljegy ame bes a 95 tud sze izraelit mag Hu orszá l sp biro chágán összekötte l kozá e egyi tart m zsid ak tu kapcso birodalo ké felk Chá h k á le jutt chágá m z kü am honfo csa annaki kere hala z magyar legna egyetért é egy j vo ugyan szabad élv egyenjo fenná eg kereszté vég elterjedé honfo ser ha t nyugat-eu zsi az k szárm ideg tart ugy b v bennsz népe ellenállá leve behódolá elfoga bennsz z ny e különb honfoglaló mag ko vo r elfog tekin fegyverfo har vo á szoká h mag fegy hó l bennsz z eko eu z sz é ken fegyverfor ny hi vére haso kereskedé kézműip foglalko Sá z tört Magyarors törté fej természe el külö szárm m z jelleg különbs m cs ősla honfoglal t ny zsi vezet v származ következ fo átal anakronizmu h lak val rét kifeje alkalma auto z kifejez legfö tősgyö zsi az zsid különbözt közelmú vándor ors asszimilál m zsidó szer állampolgárs zsid jogegyen al