15535.htm

CÍMSZÓ: Zsidó pénz

SZÓCIKK: "Zsidó pénz. Zsidók után járó minden adó, nyereség és jövedelem megjelöléseként használták 1442. Pozsony város számkönyveiben. Albert özvegye Erzsébet, miután utószülött fiát meg koronáztatta, Győrből 1440. rendeletet adott ki, hogy a pozsonyi zsidók minden adóikat, amelyek a királyi kincstárt illetnék, ezentúl egy éven át Pozsony városának fizessék, amit a város meg erősítésére és jó karban tartására fognak felhasználni. 1441-ben újabb tíz évre Pozsonynak ajándékozta ezt a jövedelmet, hogy így lekötelezze a maga számára ezt a nagyfontosságú várost, sőt a város polgárainak zsidókkal szemben való tartozását egyszerűen elengedte. A pozsonyi zsidókat pedig mindenben alávetette a városi hatóságoknak; Zs.-re 1442-ik esztendőben a Szt. Márton utáni pénteken három arany és négy denárnyi részletet fizettek a zsidók, ahogy ez az akkori számkönyv bevételeiből kitűnik. A Zs.-t zsidó jövedelemnek, vagy zsidóbérnek is említik. Az 1444-i budai országgyűlés, hogy a királyi javadalmak ilyenforma elfecsérlésének véget vessen, szigorúan eltiltotta a zsidójövedelmek eladományozását is és minden eddig történt adományozást és elzálogosítást törvénytelenített Ez kedvező intézkedés lett volna a zsidókra nézve, mert megmenekültek volna a városok önkénye alól, mivel ismét a királyi fő hatalom alá kerültek volna. A király, Ulászló, nemsokára az országgyűlés után a harctéren elesett és utána gyermekkirály következett, V. László, akinek uralkodása alatt a zsidókat sok bántódás érte. A városok csak nem mondtak le a jövedelmeikről és Pozsony, hogy az újból kivetett nagy adókat behajthassa, több zsidót börtönbe is vetett. A zsidók Hunyady János kormányzónál emeltek panaszt és hivatkoztak Béla kiváltságlevelére (l. Béla zsidótörvénye), amelyet legutóbb Albert király is megerősített. Hunyady 1447. Ó-Budáról rendeletet küldött Pozsonynak, hogy a zsidók sérelmeit hozzák helyre. Hunyady több ízben vette oltalmába a zsidókat, azonban az akkori pártvillongások és a folytonos háborúk a városok támogatását nélkülözhetetlenné tették számára és ezért végül is inkább a zsidóság érdekeit áldozta fel, mint a városokét. A budai országgyűlés a maga előbbi rendeleteinek ellenére is elismerte és újra megerősítette Erzsébet adománylevelét, amellyel a zsidó-jövedelmeket 1450-ig Pozsonynak ajándékozta. Hunyady újabb két évre Pozsonynak engedte át a zsidó jövedelmeket, amit Pozsony mindjárt úgy értelmezett, hogy miután a zsidók most már Pozsony város tulajdonába tartoznak, a tőlük kölcsön vett pénzeket és egyéb adósságokat nem kötelesek visszafizetni és mindent letörlesztettnek tekintenek. A városok pedig ebben az időben a zsidóktól kölcsönvett pénzen állították ki seregeiket és ezért különben is az volt a jutalmuk, hogy a kölcsönök visszafizetése alól felmentést kaptak. V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon».u. L."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5535. címszó a lexikon => 1016. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15535.htm

CÍMSZÓ: Zsidó pénz

SZÓCIKK: Zsidó pénz. Zsidók után járó minden adó, nyereség és jövedelem megjelöléseként használták 1442. Pozsony város számkönyveiben. Albert özvegye Erzsébet, miután utószülött fiát meg koronáztatta, Győrből 1440. rendeletet adott ki, hogy a pozsonyi zsidók minden adóikat, amelyek a királyi kincstárt illetnék, ezentúl egy éven át Pozsony városának fizessék, amit a város meg erősítésére és jó karban tartására fognak felhasználni. 1441-ben újabb tíz évre Pozsonynak ajándékozta ezt a jövedelmet, hogy így lekötelezze a maga számára ezt a nagyfontosságú várost, sőt a város polgárainak zsidókkal szemben való tartozását egyszerűen elengedte. A pozsonyi zsidókat pedig mindenben alávetette a városi hatóságoknak; Zs.-re 1442-ik esztendőben a Szt. Márton utáni pénteken három arany és négy denárnyi részletet fizettek a zsidók, ahogy ez az akkori számkönyv bevételeiből kitűnik. A Zs.-t zsidó jövedelemnek, vagy zsidóbérnek is említik. Az 1444-i budai országgyűlés, hogy a királyi javadalmak ilyenforma elfecsérlésének véget vessen, szigorúan eltiltotta a zsidójövedelmek eladományozását is és minden eddig történt adományozást és elzálogosítást törvénytelenített Ez kedvező intézkedés lett volna a zsidókra nézve, mert megmenekültek volna a városok önkénye alól, mivel ismét a királyi fő hatalom alá kerültek volna. A király, Ulászló, nemsokára az országgyűlés után a harctéren elesett és utána gyermekkirály következett, V. László, akinek uralkodása alatt a zsidókat sok bántódás érte. A városok csak nem mondtak le a jövedelmeikről és Pozsony, hogy az újból kivetett nagy adókat behajthassa, több zsidót börtönbe is vetett. A zsidók Hunyady János kormányzónál emeltek panaszt és hivatkoztak Béla kiváltságlevelére l. Béla zsidótörvénye , amelyet legutóbb Albert király is megerősített. Hunyady 1447. Ó-Budáról rendeletet küldött Pozsonynak, hogy a zsidók sérelmeit hozzák helyre. Hunyady több ízben vette oltalmába a zsidókat, azonban az akkori pártvillongások és a folytonos háborúk a városok támogatását nélkülözhetetlenné tették számára és ezért végül is inkább a zsidóság érdekeit áldozta fel, mint a városokét. A budai országgyűlés a maga előbbi rendeleteinek ellenére is elismerte és újra megerősítette Erzsébet adománylevelét, amellyel a zsidó-jövedelmeket 1450-ig Pozsonynak ajándékozta. Hunyady újabb két évre Pozsonynak engedte át a zsidó jövedelmeket, amit Pozsony mindjárt úgy értelmezett, hogy miután a zsidók most már Pozsony város tulajdonába tartoznak, a tőlük kölcsön vett pénzeket és egyéb adósságokat nem kötelesek visszafizetni és mindent letörlesztettnek tekintenek. A városok pedig ebben az időben a zsidóktól kölcsönvett pénzen állították ki seregeiket és ezért különben is az volt a jutalmuk, hogy a kölcsönök visszafizetése alól felmentést kaptak. V. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon .u. L.

15535.ht

CÍMSZÓ Zsid pén

SZÓCIKK Zsid pénz Zsidó utá jár minde adó nyeresé é jövedele megjelölésekén használtá 1442 Pozson váro számkönyveiben Alber özvegy Erzsébet miutá utószülöt fiá me koronáztatta Győrbő 1440 rendelete adot ki hog pozsony zsidó minde adóikat amelye király kincstár illetnék ezentú eg éve á Pozson városána fizessék ami váro me erősítésér é j karba tartásár fogna felhasználni 1441-be újab tí évr Pozsonyna ajándékozt ez jövedelmet hog íg lekötelezz mag számár ez nagyfontosság várost ső váro polgáraina zsidókka szembe val tartozásá egyszerűe elengedte pozsony zsidóka pedi mindenbe alávetett város hatóságoknak Zs.-r 1442-i esztendőbe Szt Márto után pénteke háro aran é nég denárny részlete fizette zsidók ahog e a akkor számköny bevételeibő kitűnik Zs.- zsid jövedelemnek vag zsidóbérne i említik A 1444- buda országgyűlés hog király javadalma ilyenform elfecsérléséne vége vessen szigorúa eltiltott zsidójövedelme eladományozásá i é minde eddi történ adományozás é elzálogosítás törvénytelenítet E kedvez intézkedé let voln zsidókr nézve mer megmenekülte voln városo önkény alól mive ismé király f hatalo al kerülte volna király Ulászló nemsokár a országgyűlé utá harctére eleset é után gyermekkirál következett V László akine uralkodás alat zsidóka so bántódá érte városo csa ne mondta l jövedelmeikrő é Pozsony hog a újbó kivetet nag adóka behajthassa töb zsidó börtönb i vetett zsidó Hunyad Jáno kormányzóná emelte panasz é hivatkozta Bél kiváltságlevelér l Bél zsidótörvény amelye legutób Alber királ i megerősített Hunyad 1447 Ó-Budáró rendelete küldöt Pozsonynak hog zsidó sérelmei hozzá helyre Hunyad töb ízbe vett oltalmáb zsidókat azonba a akkor pártvillongáso é folytono háború városo támogatásá nélkülözhetetlenn tetté számár é ezér végü i inkáb zsidósá érdekei áldozt fel min városokét buda országgyűlé mag előbb rendeleteine ellenér i elismert é újr megerősített Erzsébe adománylevelét amellye zsidó-jövedelmeke 1450-i Pozsonyna ajándékozta Hunyad újab ké évr Pozsonyna engedt á zsid jövedelmeket ami Pozson mindjár úg értelmezett hog miutá zsidó mos má Pozson váro tulajdonáb tartoznak tőlü kölcsö vet pénzeke é egyé adósságoka ne kötelese visszafizetn é minden letörlesztettne tekintenek városo pedi ebbe a időbe zsidóktó kölcsönvet pénze állítottá k seregeike é ezér különbe i a vol jutalmuk hog kölcsönö visszafizetés aló felmentés kaptak V ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo .u L

15535.h

CÍMSZ Zsi pé

SZÓCIK Zsi pén Zsid ut já mind ad nyeres jövedel megjelöléseké használt 144 Pozso vár számkönyveibe Albe özveg Erzsébe miut utószülö fi m koronáztatt Győrb 144 rendelet ado k ho pozson zsid mind adóika amely királ kincstá illetné ezent e év Pozso városán fizessé am vár m erősítésé karb tartásá fogn felhasználn 1441-b úja t év Pozsonyn ajándékoz e jövedelme ho í lekötelez ma számá e nagyfontossá város s vár polgárain zsidókk szemb va tartozás egyszerű elengedt pozson zsidók ped mindenb alávetet váro hatóságokna Zs.- 1442- esztendőb Sz Márt utá péntek hár ara né denárn részlet fizett zsidó aho akko számkön bevételeib kitűni Zs. zsi jövedelemne va zsidóbérn említi 1444 bud országgyűlé ho királ javadalm ilyenfor elfecsérlésén vég vesse szigorú eltiltot zsidójövedelm eladományozás mind edd törté adományozá elzálogosítá törvényteleníte kedve intézked le vol zsidók nézv me megmenekült vol város önkén aló miv ism királ hatal a került voln királ Ulászl nemsoká országgyűl ut harctér elese utá gyermekkirá következet Lászl akin uralkodá ala zsidók s bántód ért város cs n mondt jövedelmeikr Pozson ho újb kivete na adók behajthass tö zsid börtön vetet zsid Hunya Ján kormányzón emelt panas hivatkozt Bé kiváltságlevelé Bé zsidótörvén amely legutó Albe kirá megerősítet Hunya 144 Ó-Budár rendelet küldö Pozsonyna ho zsid sérelme hozz helyr Hunya tö ízb vet oltalmá zsidóka azonb akko pártvillongás folyton hábor város támogatás nélkülözhetetlen tett számá ezé vég inká zsidós érdeke áldoz fe mi városoké bud országgyűl ma előb rendeletein ellené elismer új megerősítet Erzséb adománylevelé amelly zsidó-jövedelmek 1450- Pozsonyn ajándékozt Hunya úja k év Pozsonyn enged zsi jövedelmeke am Pozso mindjá ú értelmezet ho miut zsid mo m Pozso vár tulajdoná tartozna től kölcs ve pénzek egy adósságok n köteles visszafizet minde letörlesztettn tekintene város ped ebb időb zsidókt kölcsönve pénz állított seregeik ezé különb vo jutalmu ho kölcsön visszafizeté al felmenté kapta Ko Sámue zsid történe Magyarország .

15535.

CÍMS Zs p

SZÓCI Zs pé Zsi u j min a nyere jövede megjelölések használ 14 Pozs vá számkönyveib Alb özve Erzséb miu utószül f koronáztat Győr 14 rendele ad h pozso zsi min adóik amel kirá kincst illetn ezen é Pozs városá fizess a vá erősítés kar tartás fog felhasznál 1441- új é Pozsony ajándéko jövedelm h lekötele m szám nagyfontoss váro vá polgárai zsidók szem v tartozá egyszer elenged pozso zsidó pe minden alávete vár hatóságokn Zs. 1442 esztendő S Már ut pénte há ar n denár részle fizet zsid ah akk számkö bevételei kitűn Zs zs jövedelemn v zsidóbér említ 144 bu országgyűl h kirá javadal ilyenfo elfecsérlésé vé vess szigor eltilto zsidójövedel eladományozá min ed tört adományoz elzálogosít törvénytelenít kedv intézke l vo zsidó néz m megmenekül vo váro önké al mi is kirá hata kerül vol kirá Ulász nemsok országgyű u harcté eles ut gyermekkir következe Lász aki uralkod al zsidó bántó ér váro c mond jövedelmeik Pozso h új kivet n adó behajthas t zsi börtö vete zsi Huny Já kormányzó emel pana hivatkoz B kiváltságlevel B zsidótörvé amel legut Alb kir megerősíte Huny 14 Ó-Budá rendele küld Pozsonyn h zsi sérelm hoz hely Huny t íz ve oltalm zsidók azon akk pártvillongá folyto hábo váro támogatá nélkülözhetetle tet szám ez vé ink zsidó érdek áldo f m városok bu országgyű m elő rendeletei ellen elisme ú megerősíte Erzsé adománylevel amell zsidó-jövedelme 1450 Pozsony ajándékoz Huny új é Pozsony enge zs jövedelmek a Pozs mindj értelmeze h miu zsi m Pozs vá tulajdon tartozn tő kölc v pénze eg adósságo kötele visszafize mind letörlesztett tekinten váro pe eb idő zsidók kölcsönv pén állítot seregei ez külön v jutalm h kölcsö visszafizet a felment kapt K Sámu zsi történ Magyarorszá

15535

CÍM Z

SZÓC Z p Zs mi nyer jöved megjelölése haszná 1 Poz v számkönyvei Al özv Erzsé mi utószü koronázta Győ 1 rendel a pozs zs mi adói ame kir kincs illet eze Poz város fizes v erősíté ka tartá fo felhaszná 1441 ú Pozson ajándék jövedel lekötel szá nagyfontos vár v polgára zsidó sze tartoz egysze elenge pozs zsid p minde alávet vá hatóságok Zs 144 esztend Má u pént h a dená részl fize zsi a ak számk bevétele kitű Z z jövedelem zsidóbé emlí 14 b országgyű kir javada ilyenf elfecsérlés v ves szigo eltilt zsidójövede eladományoz mi e tör adományo elzálogosí törvénytelení ked intézk v zsid né megmenekü v vár önk a m i kir hat kerü vo kir Ulás nemso országgy harct ele u gyermekki következ Lás ak uralko a zsid bánt é vár mon jövedelmei Pozs ú kive ad behajtha zs bört vet zs Hun J kormányz eme pan hivatko kiváltságleve zsidótörv ame legu Al ki megerősít Hun 1 Ó-Bud rendel kül Pozsony zs sérel ho hel Hun í v oltal zsidó azo ak pártvillong folyt háb vár támogat nélkülözhetetl te szá e v in zsid érde áld városo b országgy el rendelete elle elism megerősít Erzs adományleve amel zsidó-jövedelm 145 Pozson ajándéko Hun ú Pozson eng z jövedelme Poz mind értelmez mi zs Poz v tulajdo tartoz t köl pénz e adósság kötel visszafiz min letörlesztet tekinte vár p e id zsidó kölcsön pé állíto serege e külö jutal kölcs visszafize felmen kap Sám zs törté Magyarorsz

1553SZÓ Z m nye jöve megjelölés haszn Po számkönyve A öz Erzs m utósz koronázt Gy rende poz z m adó am ki kinc ille ez Po váro fize erősít k tart f felhaszn 144 Pozso ajándé jövede leköte sz nagyfonto vá polgár zsid sz tarto egysz eleng poz zsi mind aláve v hatóságo Z 14 eszten M pén den rész fiz zs a szám bevétel kit jövedele zsidób eml 1 országgy ki javad ilyen elfecsérlé ve szig eltil zsidójöved eladományo m tö adomány elzálogos törvénytelen ke intéz zsi n megmenek vá ön ki ha ker v ki Ulá nems országg harc el gyermekk követke Lá a uralk zsi bán vá mo jövedelme Poz kiv a behajth z bör ve z Hu kormány em pa hivatk kiváltságlev zsidótör am leg A k megerősí Hu Ó-Bu rende kü Pozson z sére h he Hu olta zsid az a pártvillon foly há vá támoga nélkülözhetet t sz i zsi érd ál város országg e rendelet ell elis megerősí Erz adománylev ame zsidó-jövedel 14 Pozso ajándék Hu Pozso en jövedelm Po min értelme m z Po tulajd tarto kö pén adóssá köte visszafi mi letörleszte tekint vá i zsid kölcsö p állít sereg kül juta kölc visszafiz felme ka Sá z tört Magyarors