15537.htm

CÍMSZÓ: Zsidó problémák a honfoglalás előtt

SZÓCIKK: Zsidó problémák a honfoglalás előtt. A régi Magyarország déli részeiben a IX. sz.-ban, még a honfoglalás előtt a bolgárok között nem csak zsidók, de zsidózók is laktak, akik zsidó szokásokat követtek és a zsidó vallás törvényei szerint éltek. Megtartották a szombatot, nem ették a (zsidóknál) tiltott állatok húsát és a megengedett állatokból is csak azt használták, amelyet zsidó módszer szerint levágtak. Bogor Mihály fejedelem súlyos problémának érezhette ezt és mert önhatalmúlag nem akarta alattvalóinak vallási szokásait megbolygatni, a lelkiismereti kérdés megoldását magára I. Miklós pápára bízta, akihez útbaigazításért fordult. Tőle kért utasítást arra nézve, tűrje-e ezeket a szokásokat és mit tegyen, ha a keresztény vallás e szokások megszüntetését követeli? Tudni akarta továbbá azt is, vájjon szabad-e szombaton dolgozni? Nagyon mély nyomokat hagyott itt a zsidó vallás, ha már a fejedelem is a pápára bízta a kérdés eldöntését. Bogor Mihály fejedelem problémájában nem csupán a kultúrhistóriai vonatkozások az érdekesek. Még érdekesebb ennél az a tény, hogy ez a probléma nem csak a zsidó vallás eszmei hatása mellett bizonyít, de a zsidó népnek a déli részeken való jelenléte mellett is, mert zsidók nélkül nem terjedhettek volna el a zsidó szokások. Venetianer Lajos, A magyar zsidóság története c. művében (11. old.) a bolgárok közé települt zsidókban zsidó vallásra áttért kozárokat sejt, akik a bolgárok fajrokonai voltak, bár kétségtelennek tartja, hogy vér szerint való zsidók is lakták már az időben ezt a területet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5537. címszó a lexikon => 1017. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15537.htm

CÍMSZÓ: Zsidó problémák a honfoglalás előtt

SZÓCIKK: Zsidó problémák a honfoglalás előtt. A régi Magyarország déli részeiben a IX. sz.-ban, még a honfoglalás előtt a bolgárok között nem csak zsidók, de zsidózók is laktak, akik zsidó szokásokat követtek és a zsidó vallás törvényei szerint éltek. Megtartották a szombatot, nem ették a zsidóknál tiltott állatok húsát és a megengedett állatokból is csak azt használták, amelyet zsidó módszer szerint levágtak. Bogor Mihály fejedelem súlyos problémának érezhette ezt és mert önhatalmúlag nem akarta alattvalóinak vallási szokásait megbolygatni, a lelkiismereti kérdés megoldását magára I. Miklós pápára bízta, akihez útbaigazításért fordult. Tőle kért utasítást arra nézve, tűrje-e ezeket a szokásokat és mit tegyen, ha a keresztény vallás e szokások megszüntetését követeli? Tudni akarta továbbá azt is, vájjon szabad-e szombaton dolgozni? Nagyon mély nyomokat hagyott itt a zsidó vallás, ha már a fejedelem is a pápára bízta a kérdés eldöntését. Bogor Mihály fejedelem problémájában nem csupán a kultúrhistóriai vonatkozások az érdekesek. Még érdekesebb ennél az a tény, hogy ez a probléma nem csak a zsidó vallás eszmei hatása mellett bizonyít, de a zsidó népnek a déli részeken való jelenléte mellett is, mert zsidók nélkül nem terjedhettek volna el a zsidó szokások. Venetianer Lajos, A magyar zsidóság története c. művében 11. old. a bolgárok közé települt zsidókban zsidó vallásra áttért kozárokat sejt, akik a bolgárok fajrokonai voltak, bár kétségtelennek tartja, hogy vér szerint való zsidók is lakták már az időben ezt a területet.

15537.ht

CÍMSZÓ Zsid problémá honfoglalá előt

SZÓCIKK Zsid problémá honfoglalá előtt rég Magyarorszá dél részeibe IX sz.-ban mé honfoglalá előt bolgáro közöt ne csa zsidók d zsidózó i laktak aki zsid szokásoka követte é zsid vallá törvénye szerin éltek Megtartottá szombatot ne etté zsidókná tiltot állato húsá é megengedet állatokbó i csa az használták amelye zsid módsze szerin levágtak Bogo Mihál fejedele súlyo problémána érezhett ez é mer önhatalmúla ne akart alattvalóina vallás szokásai megbolygatni lelkiismeret kérdé megoldásá magár I Mikló pápár bízta akihe útbaigazításér fordult Től kér utasítás arr nézve tűrje- ezeke szokásoka é mi tegyen h keresztén vallá szokáso megszüntetésé követeli Tudn akart tovább az is vájjo szabad- szombato dolgozni Nagyo mél nyomoka hagyot it zsid vallás h má fejedele i pápár bízt kérdé eldöntését Bogo Mihál fejedele problémájába ne csupá kultúrhistória vonatkozáso a érdekesek Mé érdekeseb enné a tény hog e problém ne csa zsid vallá eszme hatás mellet bizonyít d zsid népne dél részeke val jelenlét mellet is mer zsidó nélkü ne terjedhette voln e zsid szokások Venetiane Lajos magya zsidósá történet c művébe 11 old bolgáro köz települ zsidókba zsid vallásr áttér kozároka sejt aki bolgáro fajrokona voltak bá kétségtelenne tartja hog vé szerin val zsidó i laktá má a időbe ez területet

15537.h

CÍMSZ Zsi problém honfoglal elő

SZÓCIK Zsi problém honfoglal előt ré Magyarorsz dé részeib I sz.-ba m honfoglal elő bolgár közö n cs zsidó zsidóz lakta ak zsi szokások követt zsi vall törvény szeri élte Megtartott szombato n ett zsidókn tilto állat hús megengede állatokb cs a használtá amely zsi módsz szeri levágta Bog Mihá fejedel súly problémán érezhet e me önhatalmúl n akar alattvalóin vallá szokása megbolygatn lelkiismere kérd megoldás magá Mikl pápá bízt akih útbaigazításé fordul Tő ké utasítá ar nézv tűrje ezek szokások m tegye kereszté vall szokás megszüntetés követel Tud akar továb a i vájj szabad szombat dolgozn Nagy mé nyomok hagyo i zsi vallá m fejedel pápá bíz kérd eldöntésé Bog Mihá fejedel problémájáb n csup kultúrhistóri vonatkozás érdekese M érdekese enn tén ho problé n cs zsi vall eszm hatá melle bizonyí zsi népn dé részek va jelenlé melle i me zsid nélk n terjedhett vol zsi szokáso Venetian Lajo magy zsidós történe művéb 1 ol bolgár kö telepü zsidókb zsi vallás átté kozárok sej ak bolgár fajrokon volta b kétségtelenn tartj ho v szeri va zsid lakt m időb e területe

15537.

CÍMS Zs problé honfogla el

SZÓCI Zs problé honfogla elő r Magyarors d részei sz.-b honfogla el bolgá köz c zsid zsidó lakt a zs szokáso követ zs val törvén szer élt Megtartot szombat et zsidók tilt álla hú megenged állatok c használt amel zs móds szer levágt Bo Mih fejede súl problémá érezhe m önhatalmú aka alattvalói vall szokás megbolygat lelkiismer kér megoldá mag Mik páp bíz aki útbaigazítás fordu T k utasít a néz tűrj eze szokáso tegy kereszt val szoká megszünteté követe Tu aka tová váj szaba szomba dolgoz Nag m nyomo hagy zs vall fejede páp bí kér eldöntés Bo Mih fejede problémájá csu kultúrhistór vonatkozá érdekes érdekes en té h probl c zs val esz hat mell bizony zs nép d része v jelenl mell m zsi nél terjedhet vo zs szokás Venetia Laj mag zsidó történ művé o bolgá k telep zsidók zs vallá átt kozáro se a bolgá fajroko volt kétségtelen tart h szer v zsi lak idő terület

15537

CÍM Z probl honfogl e

SZÓC Z probl honfogl el Magyaror része sz.- honfogl e bolg kö zsi zsid lak z szokás köve z va törvé sze él Megtarto szomba e zsidó til áll h megenge állato használ ame z mód sze levág B Mi fejed sú problém érezh önhatalm ak alattvaló val szoká megbolyga lelkiisme ké megold ma Mi pá bí ak útbaigazítá ford utasí né tűr ez szokás teg keresz va szok megszüntet követ T ak tov vá szab szomb dolgo Na nyom hag z val fejed pá b ké eldönté B Mi fejed problémáj cs kultúrhistó vonatkoz érdeke érdeke e t prob z va es ha mel bizon z né rész jelen mel zs né terjedhe v z szoká Veneti La ma zsid törté műv bolg tele zsidó z vall át kozár s bolg fajrok vol kétségtele tar sze zs la id terüle

1553

CÍ prob honfog

SZÓ prob honfog e Magyaro rész sz. honfog bol k zs zsi la szoká köv v törv sz é Megtart szomb zsid ti ál megeng állat haszná am mó sz levá M feje s problé érez önhatal a alattval va szok megbolyg lelkiism k megol m M p b a útbaigazít for utas n tű e szoká te keres v szo megszünte köve a to v sza szom dolg N nyo ha va feje p k eldönt M feje problémá c kultúrhist vonatko érdek érdek pro v e h me bizo n rés jele me z n terjedh szok Venet L m zsi tört mű bol tel zsid val á kozá bol fajro vo kétségtel ta sz z l i terül