15539.htm

CÍMSZÓ: Zsidó Szemle

SZÓCIKK: Zsidó Szemle. A Magyar Cionista Szövetség hivatalos lapja. Már a cionista mozgalom kezdetén szüksége mutatkozott egy hivatalos lapnak, de a Zs. csak később, 1909. indult meg. Közvetlen elődei voltak a Bokor Ármin (l. o.) által 1903. megindított Zsidó Néplap, - ez volt az első magyar cionista lap - amely később ugyancsak Bokor szerkesztésében Zsidó Élet címen jelent meg. 1908-ban Magyar Cionista Szervezet címen havonta négy oldalon jelent meg a hivatalos lap. Egy év múlva indult meg a Zsidó Szemle először mint havilap, később kéthetenként jelent meg,majd 1918. hetilappá alakult át. 1923 óta ismét kéthetenként jelenik meg. Első szerkesztője Alt Zsigmond volt, majd rövidebb-hosszabb ideig Beregi Ármin, Bató Lajos, Hammerschlag Oszkár, Schönfeld József, Bolgár Mózes, Rosenberg Sándor, Richtmann Mózes, Raab Andor, Ungár Béla szerkesztették a lapot, melynek 1925 óta Schönfeld József a szerkesztője. A Zs. megindulásakor a cionista gondolat terjesztését tűzte ki zászlajára s e célja mellett megalkuvás nélkül kitart ma is. E propaganda-munkájával sikerült is a magyar zsidóság számottevő tömegét megnyerni a cionizmusnak, vagy legalább belekapcsolni a Palesztina-munkába.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5539. címszó a lexikon => 1017. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15539.htm

CÍMSZÓ: Zsidó Szemle

SZÓCIKK: Zsidó Szemle. A Magyar Cionista Szövetség hivatalos lapja. Már a cionista mozgalom kezdetén szüksége mutatkozott egy hivatalos lapnak, de a Zs. csak később, 1909. indult meg. Közvetlen elődei voltak a Bokor Ármin l. o. által 1903. megindított Zsidó Néplap, - ez volt az első magyar cionista lap - amely később ugyancsak Bokor szerkesztésében Zsidó Élet címen jelent meg. 1908-ban Magyar Cionista Szervezet címen havonta négy oldalon jelent meg a hivatalos lap. Egy év múlva indult meg a Zsidó Szemle először mint havilap, később kéthetenként jelent meg,majd 1918. hetilappá alakult át. 1923 óta ismét kéthetenként jelenik meg. Első szerkesztője Alt Zsigmond volt, majd rövidebb-hosszabb ideig Beregi Ármin, Bató Lajos, Hammerschlag Oszkár, Schönfeld József, Bolgár Mózes, Rosenberg Sándor, Richtmann Mózes, Raab Andor, Ungár Béla szerkesztették a lapot, melynek 1925 óta Schönfeld József a szerkesztője. A Zs. megindulásakor a cionista gondolat terjesztését tűzte ki zászlajára s e célja mellett megalkuvás nélkül kitart ma is. E propaganda-munkájával sikerült is a magyar zsidóság számottevő tömegét megnyerni a cionizmusnak, vagy legalább belekapcsolni a Palesztina-munkába.

15539.ht

CÍMSZÓ Zsid Szeml

SZÓCIKK Zsid Szemle Magya Cionist Szövetsé hivatalo lapja Má cionist mozgalo kezdeté szükség mutatkozot eg hivatalo lapnak d Zs csa később 1909 indul meg Közvetle előde volta Boko Ármi l o álta 1903 megindítot Zsid Néplap e vol a els magya cionist la amel későb ugyancsa Boko szerkesztésébe Zsid Éle címe jelen meg 1908-ba Magya Cionist Szerveze címe havont nég oldalo jelen me hivatalo lap Eg é múlv indul me Zsid Szeml előszö min havilap későb kéthetenkén jelen meg,maj 1918 hetilapp alakul át 192 ót ismé kéthetenkén jeleni meg Els szerkesztőj Al Zsigmon volt maj rövidebb-hosszab idei Bereg Ármin Bat Lajos Hammerschla Oszkár Schönfel József Bolgá Mózes Rosenber Sándor Richtman Mózes Raa Andor Ungá Bél szerkesztetté lapot melyne 192 ót Schönfel Józse szerkesztője Zs megindulásako cionist gondola terjesztésé tűzt k zászlajár célj mellet megalkuvá nélkü kitar m is propaganda-munkájáva sikerül i magya zsidósá számottev tömegé megnyern cionizmusnak vag legaláb belekapcsoln Palesztina-munkába

15539.h

CÍMSZ Zsi Szem

SZÓCIK Zsi Szeml Magy Cionis Szövets hivatal lapj M cionis mozgal kezdet szüksé mutatkozo e hivatal lapna Z cs későb 190 indu me Közvetl előd volt Bok Árm ált 190 megindíto Zsi Népla vo el magy cionis l ame késő ugyancs Bok szerkesztéséb Zsi Él cím jele me 1908-b Magy Cionis Szervez cím havon né oldal jele m hivatal la E múl indu m Zsi Szem elősz mi havila késő kéthetenké jele meg,ma 191 hetilap alaku á 19 ó ism kéthetenké jelen me El szerkesztő A Zsigmo vol ma rövidebb-hossza ide Bere Ármi Ba Lajo Hammerschl Oszká Schönfe Józse Bolg Móze Rosenbe Sándo Richtma Móze Ra Ando Ung Bé szerkesztett lapo melyn 19 ó Schönfe Józs szerkesztőj Z megindulásak cionis gondol terjesztés tűz zászlajá cél melle megalkuv nélk kita i propaganda-munkájáv sikerü magy zsidós számotte tömeg megnyer cionizmusna va legalá belekapcsol Palesztina-munkáb

15539.

CÍMS Zs Sze

SZÓCI Zs Szem Mag Cioni Szövet hivata lap cioni mozga kezde szüks mutatkoz hivata lapn c késő 19 ind m Közvet elő vol Bo Ár ál 19 megindít Zs Népl v e mag cioni am kés ugyanc Bo szerkesztésé Zs É cí jel m 1908- Mag Cioni Szerve cí havo n olda jel hivata l mú ind Zs Sze elős m havil kés kéthetenk jel meg,m 19 hetila alak 1 is kéthetenk jele m E szerkeszt Zsigm vo m rövidebb-hossz id Ber Árm B Laj Hammersch Oszk Schönf Józs Bol Móz Rosenb Sánd Richtm Móz R And Un B szerkesztet lap mely 1 Schönf Józ szerkesztő megindulása cioni gondo terjeszté tű zászlaj cé mell megalku nél kit propaganda-munkájá siker mag zsidó számott töme megnye cionizmusn v legal belekapcso Palesztina-munká

15539

CÍM Z Sz

SZÓC Z Sze Ma Cion Szöve hivat la cion mozg kezd szük mutatko hivat lap kés 1 in Közve el vo B Á á 1 megindí Z Nép ma cion a ké ugyan B szerkesztés Z c je 1908 Ma Cion Szerv c hav old je hivat m in Z Sz elő havi ké kétheten je meg, 1 hetil ala i kétheten jel szerkesz Zsig v rövidebb-hoss i Be Ár La Hammersc Osz Schön Józ Bo Mó Rosen Sán Richt Mó An U szerkeszte la mel Schön Jó szerkeszt megindulás cion gond terjeszt t zászla c mel megalk né ki propaganda-munkáj sike ma zsid számot töm megny cionizmus lega belekapcs Palesztina-munk

1553

CÍ S

SZÓ Sz M Cio Szöv hiva l cio moz kez szü mutatk hiva la ké i Közv e v megind Né m cio k ugya szerkeszté j 190 M Cio Szer ha ol j hiva i S el hav k kéthete j meg heti al kéthete je szerkes Zsi rövidebb-hos B Á L Hammers Os Schö Jó B M Rose Sá Rich M A szerkeszt l me Schö J szerkesz megindulá cio gon terjesz zászl me megal n k propaganda-munká sik m zsi számo tö megn cionizmu leg belekapc Palesztina-mun