15541.htm

CÍMSZÓ: Zsidó-torony

SZÓCIKK: "Zsidó-torony. A budai Zsidó-kapura építették. Feltevések szerint I. Ulászló uralkodása alatt (1440-44-ig), hogy a várkaput megerősítsék. Elnevezését a kapu után kapta. Zsidók ekkor már vagy húsz esztendeje nem laktak a várnak ezen a nyugati részén. Történelmi feljegyzések még egy zsidó-tornyot említenek, ez azonban a szombati kapun lehetett, az északi oldalon. 1525-ben az ostromló törökök elől ide vonultak vissza a zsidók és addig védelmezték magukat, míg fel nem szabadították őket. Ez a torony egyébként a zsidó prefektura fogháza volt. L. Zsidó prefektúra; v. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon»."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5541. címszó a lexikon => 1018. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15541.htm

CÍMSZÓ: Zsidó-torony

SZÓCIKK: Zsidó-torony. A budai Zsidó-kapura építették. Feltevések szerint I. Ulászló uralkodása alatt 1440-44-ig , hogy a várkaput megerősítsék. Elnevezését a kapu után kapta. Zsidók ekkor már vagy húsz esztendeje nem laktak a várnak ezen a nyugati részén. Történelmi feljegyzések még egy zsidó-tornyot említenek, ez azonban a szombati kapun lehetett, az északi oldalon. 1525-ben az ostromló törökök elől ide vonultak vissza a zsidók és addig védelmezték magukat, míg fel nem szabadították őket. Ez a torony egyébként a zsidó prefektura fogháza volt. L. Zsidó prefektúra; v. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon .

15541.ht

CÍMSZÓ Zsidó-toron

SZÓCIKK Zsidó-torony buda Zsidó-kapur építették Feltevése szerin I Ulászl uralkodás alat 1440-44-i hog várkapu megerősítsék Elnevezésé kap utá kapta Zsidó ekko má vag hús esztendej ne lakta várna eze nyugat részén Történelm feljegyzése mé eg zsidó-tornyo említenek e azonba szombat kapu lehetett a észak oldalon 1525-be a ostroml törökö elő id vonulta vissz zsidó é addi védelmezté magukat mí fe ne szabadítottá őket E toron egyébkén zsid prefektur fogház volt L Zsid prefektúra v ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo

15541.h

CÍMSZ Zsidó-toro

SZÓCIK Zsidó-toron bud Zsidó-kapu építetté Feltevés szeri Ulász uralkodá ala 1440-44- ho várkap megerősítsé Elnevezés ka ut kapt Zsid ekk m va hú esztende n lakt várn ez nyuga részé Történel feljegyzés m e zsidó-torny említene azonb szomba kap lehetet észa oldalo 1525-b ostrom török el i vonult viss zsid add védelmezt maguka m f n szabadított őke toro egyébké zsi prefektu foghá vol Zsi prefektúr Ko Sámue zsid történe Magyarország

15541.

CÍMS Zsidó-tor

SZÓCI Zsidó-toro bu Zsidó-kap épített Feltevé szer Ulás uralkod al 1440-44 h várka megerősíts Elnevezé k u kap Zsi ek v h esztend lak vár e nyug rész Történe feljegyzé zsidó-torn említen azon szomb ka lehete ész oldal 1525- ostro törö e vonul vis zsi ad védelmez maguk szabadítot ők tor egyébk zs prefekt fogh vo Zs prefektú K Sámu zsi történ Magyarorszá

15541

CÍM Zsidó-to

SZÓC Zsidó-tor b Zsidó-ka építet Feltev sze Ulá uralko a 1440-4 várk megerősít Elnevez ka Zs e eszten la vá nyu rés Történ feljegyz zsidó-tor említe azo szom k lehet és olda 1525 ostr tör vonu vi zs a védelme magu szabadíto ő to egyéb z prefek fog v Z prefekt Sám zs törté Magyarorsz

1554

CÍ Zsidó-t

SZÓ Zsidó-to Zsidó-k építe Felte sz Ul uralk 1440- vár megerősí Elneve k Z eszte l v ny ré Törté feljegy zsidó-to említ az szo lehe é old 152 ost tö von v z védelm mag szabadít t egyé prefe fo prefek Sá z tört Magyarors