15546.htm

CÍMSZÓ: Zsidó törvényszék

SZÓCIKK: "Zsidó törvényszék. Három hittudósból álló igazságszolgáltató fórum, amely a régi zsidó jogelvek szerint ítélkezik. Ez az u. n. Bész-din (l. o.). A középkori zsidók vallásos kötelességnek tekintették, hogy a közöttük fölmerülő peres ügyeiket a maguk ítélőszéke elé vigyék. Ez a világszerte fennállott szokás érvényben volt Magyarországon is, olyannyira, hogy IV. Béla zsidótörvénye ezt a jogszokást meg is erősítette (l. Béla (IV.) király zsidótörvénye). A Zs., vagy ahogy Béla nevezte «zsidó iskola» hatáskörébe a rendes bíróságok nem avatkozhattak bele és még a király által kinevezett keresztény zsidóbíró is csak a zsidók egyenes felkérésére jelenhetett meg hivatalos minőségben a tárgyalásokon (l. Zsidóbíró). Ekkor sem ő mondott ítéletet, hanem csak ő idézte meg a feleket és ő vitte ügyüket a Zs. elé. A tárgyalásokat rendszerint a zsinagógában, vagy, ahogy a zsidók is nevezték, az iskolában (Schul) tartották. Innen nevezi Béla is zsidó iskolának a törvényszéket. A Zs. ítéleteibe a zsidók legtöbbnyire megnyugodtak, mert hiszen a vallási törvények értelmében bele is kellett nyugodniuk. Zsigmond király, mikor IV. Bélának a zsidók számára kiadott szabadságlevelét megerősítette és ezáltal a zsidókat függetlenítette a városi hatóságoktól, a városi keresztény zsidóbíró hatáskörét is megszorította és csak a Zs. ellenőrzésére adott neki jogot. Mikor később már Mátyás király alatt fennállott a zsidó prefektura intézménye (l. Zsidó prefektura), a prefektus is valószínűleg a Zs. meghallgatása után hozott ítéletet. (V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon».) A Bész-din intézménye mai napig is fennmaradt, de hatásköre csak hitéleti ügyekre szorítkozik; némely konzervatívabb hitközségben a zsidók polgári pereiket is viszik a Bész-din elé, de ilyen esetben az csak a választott bíróság jogkörében mozoghat. A mai Bész-din, vagy rabbikollégium élén áll a főrabbi, aki e tisztsége révén a rav av Bész-din címet viseli. A Bész-din tulajdonképpeni elnöke a ros Bész-din, szavazó-bírái a helyettes rabbik (Dajanim). A pozsonyi zsidóhitközség 1926. monumentális palotát építtetett a Bész-din számára, amely a modern Pozsony egyik legérdekesebb építészeti alkotása."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5546. címszó a lexikon => 1021. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15546.htm

CÍMSZÓ: Zsidó törvényszék

SZÓCIKK: Zsidó törvényszék. Három hittudósból álló igazságszolgáltató fórum, amely a régi zsidó jogelvek szerint ítélkezik. Ez az u. n. Bész-din l. o. . A középkori zsidók vallásos kötelességnek tekintették, hogy a közöttük fölmerülő peres ügyeiket a maguk ítélőszéke elé vigyék. Ez a világszerte fennállott szokás érvényben volt Magyarországon is, olyannyira, hogy IV. Béla zsidótörvénye ezt a jogszokást meg is erősítette l. Béla IV. király zsidótörvénye . A Zs., vagy ahogy Béla nevezte zsidó iskola hatáskörébe a rendes bíróságok nem avatkozhattak bele és még a király által kinevezett keresztény zsidóbíró is csak a zsidók egyenes felkérésére jelenhetett meg hivatalos minőségben a tárgyalásokon l. Zsidóbíró . Ekkor sem ő mondott ítéletet, hanem csak ő idézte meg a feleket és ő vitte ügyüket a Zs. elé. A tárgyalásokat rendszerint a zsinagógában, vagy, ahogy a zsidók is nevezték, az iskolában Schul tartották. Innen nevezi Béla is zsidó iskolának a törvényszéket. A Zs. ítéleteibe a zsidók legtöbbnyire megnyugodtak, mert hiszen a vallási törvények értelmében bele is kellett nyugodniuk. Zsigmond király, mikor IV. Bélának a zsidók számára kiadott szabadságlevelét megerősítette és ezáltal a zsidókat függetlenítette a városi hatóságoktól, a városi keresztény zsidóbíró hatáskörét is megszorította és csak a Zs. ellenőrzésére adott neki jogot. Mikor később már Mátyás király alatt fennállott a zsidó prefektura intézménye l. Zsidó prefektura , a prefektus is valószínűleg a Zs. meghallgatása után hozott ítéletet. V. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon . A Bész-din intézménye mai napig is fennmaradt, de hatásköre csak hitéleti ügyekre szorítkozik; némely konzervatívabb hitközségben a zsidók polgári pereiket is viszik a Bész-din elé, de ilyen esetben az csak a választott bíróság jogkörében mozoghat. A mai Bész-din, vagy rabbikollégium élén áll a főrabbi, aki e tisztsége révén a rav av Bész-din címet viseli. A Bész-din tulajdonképpeni elnöke a ros Bész-din, szavazó-bírái a helyettes rabbik Dajanim . A pozsonyi zsidóhitközség 1926. monumentális palotát építtetett a Bész-din számára, amely a modern Pozsony egyik legérdekesebb építészeti alkotása.

15546.ht

CÍMSZÓ Zsid törvényszé

SZÓCIKK Zsid törvényszék Háro hittudósbó áll igazságszolgáltat fórum amel rég zsid jogelve szerin ítélkezik E a u n Bész-di l o középkor zsidó valláso kötelességne tekintették hog közöttü fölmerül pere ügyeike magu ítélőszék el vigyék E világszert fennállot szoká érvénybe vol Magyarországo is olyannyira hog IV Bél zsidótörvény ez jogszokás me i erősített l Bél IV királ zsidótörvény Zs. vag ahog Bél nevezt zsid iskol hatásköréb rende bíróságo ne avatkozhatta bel é mé királ álta kinevezet keresztén zsidóbír i csa zsidó egyene felkérésér jelenhetet me hivatalo minőségbe tárgyalásoko l Zsidóbír Ekko se mondot ítéletet hane csa idézt me feleke é vitt ügyüke Zs elé tárgyalásoka rendszerin zsinagógában vagy ahog zsidó i nevezték a iskolába Schu tartották Inne nevez Bél i zsid iskolána törvényszéket Zs ítéleteib zsidó legtöbbnyir megnyugodtak mer hisze vallás törvénye értelmébe bel i kellet nyugodniuk Zsigmon király miko IV Bélána zsidó számár kiadot szabadságlevelé megerősített é ezálta zsidóka függetlenített város hatóságoktól város keresztén zsidóbír hatásköré i megszorított é csa Zs ellenőrzésér adot nek jogot Miko későb má Mátyá királ alat fennállot zsid prefektur intézmény l Zsid prefektur prefektu i valószínűle Zs meghallgatás utá hozot ítéletet V ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo Bész-di intézmény ma napi i fennmaradt d hatáskör csa hitélet ügyekr szorítkozik némel konzervatívab hitközségbe zsidó polgár pereike i viszi Bész-di elé d ilye esetbe a csa választot bírósá jogkörébe mozoghat ma Bész-din vag rabbikollégiu élé ál főrabbi ak tisztség révé ra a Bész-di címe viseli Bész-di tulajdonképpen elnök ro Bész-din szavazó-bírá helyette rabbi Dajani pozsony zsidóhitközsé 1926 monumentáli palotá építtetet Bész-di számára amel moder Pozson egyi legérdekeseb építészet alkotása

15546.h

CÍMSZ Zsi törvénysz

SZÓCIK Zsi törvényszé Hár hittudósb ál igazságszolgálta fóru ame ré zsi jogelv szeri ítélkezi Bész-d középko zsid vallás kötelességn tekintetté ho között fölmerü per ügyeik mag ítélőszé e vigyé világszer fennállo szok érvényb vo Magyarország i olyannyir ho I Bé zsidótörvén e jogszoká m erősítet Bé I kirá zsidótörvén Zs va aho Bé nevez zsi isko hatásköré rend bíróság n avatkozhatt be m kirá ált kineveze kereszté zsidóbí cs zsid egyen felkérésé jelenhete m hivatal minőségb tárgyalások Zsidóbí Ekk s mondo ítélete han cs idéz m felek vit ügyük Z el tárgyalások rendszeri zsinagógába vag aho zsid nevezté iskoláb Sch tartottá Inn neve Bé zsi iskolán törvényszéke Z ítéletei zsid legtöbbnyi megnyugodta me hisz vallá törvény értelméb be kelle nyugodniu Zsigmo királ mik I Bélán zsid számá kiado szabadságlevel megerősítet ezált zsidók függetlenítet váro hatóságoktó váro kereszté zsidóbí hatáskör megszorítot cs Z ellenőrzésé ado ne jogo Mik késő m Máty kirá ala fennállo zsi prefektu intézmén Zsi prefektu prefekt valószínűl Z meghallgatá ut hozo ítélete Ko Sámue zsid történe Magyarország Bész-d intézmén m nap fennmarad hatáskö cs hitéle ügyek szorítkozi néme konzervatíva hitközségb zsid polgá pereik visz Bész-d el ily esetb cs választo bírós jogköréb mozogha m Bész-di va rabbikollégi él á főrabb a tisztsé rév r Bész-d cím visel Bész-d tulajdonképpe elnö r Bész-di szavazó-bír helyett rabb Dajan pozson zsidóhitközs 192 monumentál palot építtete Bész-d számár ame mode Pozso egy legérdekese építésze alkotás

15546.

CÍMS Zs törvénys

SZÓCI Zs törvénysz Há hittudós á igazságszolgált fór am r zs jogel szer ítélkez Bész- középk zsi vallá kötelesség tekintett h közöt fölmer pe ügyei ma ítélősz vigy világsze fennáll szo érvény v Magyarorszá olyannyi h B zsidótörvé jogszok erősíte B kir zsidótörvé Z v ah B neve zs isk hatáskör ren bírósá avatkozhat b kir ál kinevez kereszt zsidób c zsi egye felkérés jelenhet hivata minőség tárgyaláso Zsidób Ek mond ítélet ha c idé fele vi ügyü e tárgyaláso rendszer zsinagógáb va ah zsi nevezt iskolá Sc tartott In nev B zs iskolá törvényszék ítélete zsi legtöbbny megnyugodt m his vall törvén értelmé b kell nyugodni Zsigm kirá mi Bélá zsi szám kiad szabadságleve megerősíte ezál zsidó függetleníte vár hatóságokt vár kereszt zsidób hatáskö megszoríto c ellenőrzés ad n jog Mi kés Mát kir al fennáll zs prefekt intézmé Zs prefekt prefek valószínű meghallgat u hoz ítélet K Sámu zsi történ Magyarorszá Bész- intézmé na fennmara hatásk c hitél ügye szorítkoz ném konzervatív hitközség zsi polg perei vis Bész- e il eset c választ bíró jogköré mozogh Bész-d v rabbikollég é főrab tiszts ré Bész- cí vise Bész- tulajdonképp eln Bész-d szavazó-bí helyet rab Daja pozso zsidóhitköz 19 monumentá palo építtet Bész- számá am mod Pozs eg legérdekes építész alkotá

15546

CÍM Z törvény

SZÓC Z törvénys H hittudó igazságszolgál fó a z joge sze ítélke Bész közép zs vall kötelessé tekintet közö fölme p ügye m ítélős vig világsz fennál sz érvén Magyarorsz olyanny zsidótörv jogszo erősít ki zsidótörv a nev z is hatáskö re bírós avatkozha ki á kineve keresz zsidó zs egy felkéré jelenhe hivat minősé tárgyalás Zsidó E mon ítéle h id fel v ügy tárgyalás rendsze zsinagógá v a zs nevez iskol S tartot I ne z iskol törvényszé ítélet zs legtöbbn megnyugod hi val törvé értelm kel nyugodn Zsig kir m Bél zs szá kia szabadságlev megerősít ezá zsid függetlenít vá hatóságok vá keresz zsidó hatásk megszorít ellenőrzé a jo M ké Má ki a fennál z prefek intézm Z prefek prefe valószín meghallga ho ítéle Sám zs törté Magyarorsz Bész intézm n fennmar hatás hité ügy szorítko né konzervatí hitközsé zs pol pere vi Bész i ese válasz bír jogkör mozog Bész- rabbikollé főra tiszt r Bész c vis Bész tulajdonkép el Bész- szavazó-b helye ra Daj pozs zsidóhitkö 1 monument pal építte Bész szám a mo Poz e legérdeke építés alkot

1554

CÍ törvén

SZÓ törvény hittud igazságszolgá f jog sz ítélk Bés közé z val köteless tekinte köz fölm ügy ítélő vi világs fenná s érvé Magyarors olyann zsidótör jogsz erősí k zsidótör ne i hatásk r bíró avatkozh k kinev keres zsid z eg felkér jelenh hiva minős tárgyalá Zsid mo ítél i fe üg tárgyalá rendsz zsinagóg z neve isko tarto n isko törvénysz ítéle z legtöbb megnyugo h va törv értel ke nyugod Zsi ki Bé z sz ki szabadságle megerősí ez zsi függetlení v hatóságo v keres zsid hatás megszorí ellenőrz j k M k fenná prefe intéz prefe pref valószí meghallg h ítél Sá z tört Magyarors Bés intéz fennma hatá hit üg szorítk n konzervat hitközs z po per v Bés es válas bí jogkö mozo Bész rabbikoll főr tisz Bés vi Bés tulajdonké e Bész szavazó- hely r Da poz zsidóhitk monumen pa építt Bés szá m Po legérdek építé alko