15547.htm

CÍMSZÓ: Zsidó városnegyed

SZÓCIKK: Zsidó városnegyed. A középkorban azokat a városrészeket nevezték így, ahol a zsidók számosabban laktak. Esztergomban egy 1294-ből való okirat szerint volt ilyen «zsidó negyed», azonban itt sem az összes zsidók laktak és nem csupán zsidók, mert éppen ez az okirat említ fel több olyan házat, amelynek lakói és tulajdonosai keresztények. Ugyanebben az időben «olasz negyed» is volt Esztergomban, amelyet az ott lakó olaszokról neveztek el, de ebben a negyedben sem csupa olasz lakott. A külön és körülhatárolt zsidóutca, vagy zsidó ghettó (l. Gettó), későbbi intézmény és még az olyan helyen is, mint Sopronban, ahol az idők folyamán a zsidók külön utcában laktak, 1379. még a város minden részében voltak házaik. (V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon»).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5547. címszó a lexikon => 1021. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15547.htm

CÍMSZÓ: Zsidó városnegyed

SZÓCIKK: Zsidó városnegyed. A középkorban azokat a városrészeket nevezték így, ahol a zsidók számosabban laktak. Esztergomban egy 1294-ből való okirat szerint volt ilyen zsidó negyed , azonban itt sem az összes zsidók laktak és nem csupán zsidók, mert éppen ez az okirat említ fel több olyan házat, amelynek lakói és tulajdonosai keresztények. Ugyanebben az időben olasz negyed is volt Esztergomban, amelyet az ott lakó olaszokról neveztek el, de ebben a negyedben sem csupa olasz lakott. A külön és körülhatárolt zsidóutca, vagy zsidó ghettó l. Gettó , későbbi intézmény és még az olyan helyen is, mint Sopronban, ahol az idők folyamán a zsidók külön utcában laktak, 1379. még a város minden részében voltak házaik. V. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon .

15547.ht

CÍMSZÓ Zsid városnegye

SZÓCIKK Zsid városnegyed középkorba azoka városrészeke nevezté így aho zsidó számosabba laktak Esztergomba eg 1294-bő val okira szerin vol ilye zsid negye azonba it se a össze zsidó lakta é ne csupá zsidók mer éppe e a okira emlí fe töb olya házat amelyne lakó é tulajdonosa keresztények Ugyanebbe a időbe olas negye i vol Esztergomban amelye a ot lak olaszokró nevezte el d ebbe negyedbe se csup olas lakott külö é körülhatárol zsidóutca vag zsid ghett l Gett később intézmén é mé a olya helye is min Sopronban aho a idő folyamá zsidó külö utcába laktak 1379 mé váro minde részébe volta házaik V ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo

15547.h

CÍMSZ Zsi városnegy

SZÓCIK Zsi városnegye középkorb azok városrészek nevezt íg ah zsid számosabb lakta Esztergomb e 1294-b va okir szeri vo ily zsi negy azonb i s össz zsid lakt n csup zsidó me épp okir eml f tö oly háza amelyn lak tulajdonos kereszténye Ugyanebb időb ola negy vo Esztergomba amely o la olaszokr nevezt e ebb negyedb s csu ola lakot kül körülhatáro zsidóutc va zsi ghet Get későb intézmé m oly hely i mi Sopronba ah id folyam zsid kül utcáb lakta 137 m vár mind részéb volt házai Ko Sámue zsid történe Magyarország

15547.

CÍMS Zs városneg

SZÓCI Zs városnegy középkor azo városrésze nevez í a zsi számosab lakt Esztergom 1294- v oki szer v il zs neg azon öss zsi lak csu zsid m ép oki em t ol ház amely la tulajdono keresztény Ugyaneb idő ol neg v Esztergomb amel l olaszok nevez eb negyed cs ol lako kü körülhatár zsidóut v zs ghe Ge késő intézm ol hel m Sopronb a i folya zsi kü utcá lakt 13 vá min részé vol háza K Sámu zsi történ Magyarorszá

15547

CÍM Z városne

SZÓC Z városneg középko az városrész neve zs számosa lak Esztergo 1294 ok sze i z ne azo ös zs la cs zsi é ok e o há amel l tulajdon keresztén Ugyane id o ne Esztergom ame olaszo neve e negye c o lak k körülhatá zsidóu z gh G kés intéz o he Sopron foly zs k utc lak 1 v mi rész vo ház Sám zs törté Magyarorsz

1554

CÍ városn

SZÓ városne középk a városrés nev z számos la Eszterg 129 o sz n az ö z l c zs o h ame tulajdo kereszté Ugyan i n Esztergo am olasz nev negy la körülhat zsidó g ké inté h Sopro fol z ut la m rés v há Sá z tört Magyarors