15548.htm

CÍMSZÓ: Zsidó-vám

SZÓCIKK: Zsidó-vám. A vám használatáért szedett díjakat nevezték így. IV. Béla királytól nyert kiváltság alapján a zsidók csak azt a vámpénzt fizették, amelyet minden polgár fizetett. Később Nagy Lajos uralkodása alatt ezt a jogukat meg nyirbálták, így Sopron városa a rendes vámon felül külön két dinárt szedett személyenként a zsidóktól a vám használatáért. 1377-ben Sopron vm.-ben fennállott egy közút, amelyet «Zs.»-nak hívtak, ami arra mutat, hogy a zsidóknak ott is külön vámpénzt kellett fizetni. V. ö. Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon».


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5548. címszó a lexikon => 1021. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15548.htm

CÍMSZÓ: Zsidó-vám

SZÓCIKK: Zsidó-vám. A vám használatáért szedett díjakat nevezték így. IV. Béla királytól nyert kiváltság alapján a zsidók csak azt a vámpénzt fizették, amelyet minden polgár fizetett. Később Nagy Lajos uralkodása alatt ezt a jogukat meg nyirbálták, így Sopron városa a rendes vámon felül külön két dinárt szedett személyenként a zsidóktól a vám használatáért. 1377-ben Sopron vm.-ben fennállott egy közút, amelyet Zs. -nak hívtak, ami arra mutat, hogy a zsidóknak ott is külön vámpénzt kellett fizetni. V. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon .

15548.ht

CÍMSZÓ Zsidó-vá

SZÓCIKK Zsidó-vám vá használatáér szedet díjaka nevezté így IV Bél királytó nyer kiváltsá alapjá zsidó csa az vámpénz fizették amelye minde polgá fizetett Későb Nag Lajo uralkodás alat ez joguka me nyirbálták íg Sopro város rende vámo felü külö ké dinár szedet személyenkén zsidóktó vá használatáért 1377-be Sopro vm.-be fennállot eg közút amelye Zs -na hívtak am arr mutat hog zsidókna ot i külö vámpénz kellet fizetni V ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo

15548.h

CÍMSZ Zsidó-v

SZÓCIK Zsidó-vá v használatáé szede díjak nevezt íg I Bé királyt nye kiválts alapj zsid cs a vámpén fizetté amely mind polg fizetet Késő Na Laj uralkodá ala e joguk m nyirbáltá í Sopr váro rend vám fel kül k diná szede személyenké zsidókt v használatáér 1377-b Sopr vm.-b fennállo e közú amely Z -n hívta a ar muta ho zsidókn o kül vámpén kelle fizetn Ko Sámue zsid történe Magyarország

15548.

CÍMS Zsidó-

SZÓCI Zsidó-v használatá szed díja nevez í B király ny kivált alap zsi c vámpé fizett amel min pol fizete Kés N La uralkod al jogu nyirbált Sop vár ren vá fe kü din szed személyenk zsidók használatáé 1377- Sop vm.- fennáll köz amel - hívt a mut h zsidók kü vámpé kell fizet K Sámu zsi történ Magyarorszá

15548

CÍM Zsidó

SZÓC Zsidó- használat sze díj neve királ n kivál ala zs vámp fizet ame mi po fizet Ké L uralko a jog nyirbál So vá re v f k di sze személyen zsidó használatá 1377 So vm. fennál kö ame hív mu zsidó k vámp kel fize Sám zs törté Magyarorsz

1554

CÍ Zsid

SZÓ Zsidó használa sz dí nev kirá kivá al z vám fize am m p fize K uralk jo nyirbá S v r d sz személye zsid használat 137 S vm fenná k am hí m zsid vám ke fiz Sá z tört Magyarors