15554.htm

CÍMSZÓ: Zsoldos

SZEMÉLYNÉV: Zsoldos Jenő

SZÓCIKK: "Zsoldos Jenő, tanár, szül. Budapesten 1896 ápr. 2. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ugyanitt nyert doktori oklevelet. Rövid állami szolgálat után a pesti zsidó leánygimnázium tanára lett. Irodalmi működésének területe: magyar-zsidó irodalmi kapcsolatok és vonatkozások. E téren nagyon értékes munkásságot fejt ki és e témakörnek egyik legegyénibb és legmodernebb kutatója. 1925-26-ban a Zsidó Szemle segédszerkesztője volt. Tanulmányai, cikkei a magyar zsidó lapokban, alkalmi kiadványokban és folyóiratokban jelennek meg. Fontosabb dolgozatai: Feleki Béla (1929); Harminc év Isten szolgálatában (1925); Magyar nyelvű zsoltárfordításaink (1926); Zsidó népéleti vonatkozások Csokonai költészetében (1928); Bibliai vonatkozások Csokonai költészetében (1929); Zsidó vonatkozások a magyar irodalomban. E lexikon munkatársa."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5554. címszó a lexikon => 1024. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15554.htm

CÍMSZÓ: Zsoldos

SZEMÉLYNÉV: Zsoldos Jenő

SZÓCIKK: Zsoldos Jenő, tanár, szül. Budapesten 1896 ápr. 2. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ugyanitt nyert doktori oklevelet. Rövid állami szolgálat után a pesti zsidó leánygimnázium tanára lett. Irodalmi működésének területe: magyar-zsidó irodalmi kapcsolatok és vonatkozások. E téren nagyon értékes munkásságot fejt ki és e témakörnek egyik legegyénibb és legmodernebb kutatója. 1925-26-ban a Zsidó Szemle segédszerkesztője volt. Tanulmányai, cikkei a magyar zsidó lapokban, alkalmi kiadványokban és folyóiratokban jelennek meg. Fontosabb dolgozatai: Feleki Béla 1929 ; Harminc év Isten szolgálatában 1925 ; Magyar nyelvű zsoltárfordításaink 1926 ; Zsidó népéleti vonatkozások Csokonai költészetében 1928 ; Bibliai vonatkozások Csokonai költészetében 1929 ; Zsidó vonatkozások a magyar irodalomban. E lexikon munkatársa.

15554.ht

CÍMSZÓ Zsoldo

SZEMÉLYNÉV Zsoldo Jen

SZÓCIKK Zsoldo Jenő tanár szül Budapeste 189 ápr 2 Tanulmányai budapest egyeteme végezte ugyanit nyer doktor oklevelet Rövi állam szolgála utá pest zsid leánygimnáziu tanár lett Irodalm működéséne területe magyar-zsid irodalm kapcsolato é vonatkozások tére nagyo értéke munkásságo fej k é témakörne egyi legegyénib é legmoderneb kutatója 1925-26-ba Zsid Szeml segédszerkesztőj volt Tanulmányai cikke magya zsid lapokban alkalm kiadványokba é folyóiratokba jelenne meg Fontosab dolgozatai Felek Bél 192 Harmin é Iste szolgálatába 192 Magya nyelv zsoltárfordításain 192 Zsid népélet vonatkozáso Csokona költészetébe 192 Biblia vonatkozáso Csokona költészetébe 192 Zsid vonatkozáso magya irodalomban lexiko munkatársa

15554.h

CÍMSZ Zsold

SZEMÉLYNÉ Zsold Je

SZÓCIK Zsold Jen taná szü Budapest 18 áp Tanulmánya budapes egyetem végezt ugyani nye dokto oklevele Röv álla szolgál ut pes zsi leánygimnázi taná let Irodal működésén terület magyar-zsi irodal kapcsolat vonatkozáso tér nagy érték munkásság fe témakörn egy legegyéni legmoderne kutatój 1925-26-b Zsi Szem segédszerkesztő vol Tanulmánya cikk magy zsi lapokba alkal kiadványokb folyóiratokb jelenn me Fontosa dolgozata Fele Bé 19 Harmi Ist szolgálatáb 19 Magy nyel zsoltárfordításai 19 Zsi népéle vonatkozás Csokon költészetéb 19 Bibli vonatkozás Csokon költészetéb 19 Zsi vonatkozás magy irodalomba lexik munkatárs

15554.

CÍMS Zsol

SZEMÉLYN Zsol J

SZÓCI Zsol Je tan sz Budapes 1 á Tanulmány budape egyete végez ugyan ny dokt oklevel Rö áll szolgá u pe zs leánygimnáz tan le Iroda működésé terüle magyar-zs iroda kapcsola vonatkozás té nag érté munkássá f témakör eg legegyén legmodern kutató 1925-26- Zs Sze segédszerkeszt vo Tanulmány cik mag zs lapokb alka kiadványok folyóiratok jelen m Fontos dolgozat Fel B 1 Harm Is szolgálatá 1 Mag nye zsoltárfordítása 1 Zs népél vonatkozá Csoko költészeté 1 Bibl vonatkozá Csoko költészeté 1 Zs vonatkozá mag irodalomb lexi munkatár

15554

CÍM Zso

SZEMÉLY Zso

SZÓC Zso J ta s Budape Tanulmán budap egyet vége ugya n dok okleve R ál szolg p z leánygimná ta l Irod működés terül magyar-z irod kapcsol vonatkozá t na ért munkáss témakö e legegyé legmoder kutat 1925-26 Z Sz segédszerkesz v Tanulmán ci ma z lapok alk kiadványo folyóirato jele Fonto dolgoza Fe Har I szolgálat Ma ny zsoltárfordítás Z népé vonatkoz Csok költészet Bib vonatkoz Csok költészet Z vonatkoz ma irodalom lex munkatá

1555

CÍ Zs

SZEMÉL Zs

SZÓ Zs t Budap Tanulmá buda egye vég ugy do oklev á szol leánygimn t Iro működé terü magyar- iro kapcso vonatkoz n ér munkás témak legegy legmode kuta 1925-2 S segédszerkes Tanulmá c m lapo al kiadvány folyóirat jel Font dolgoz F Ha szolgála M n zsoltárfordítá nép vonatko Cso költésze Bi vonatko Cso költésze vonatko m irodalo le munkat