15556.htm

CÍMSZÓ: Zsolt

SZEMÉLYNÉV: Zsolt Béla

SZÓCIKK: "Zsolt Béla*, költő és hírlapíró, szül. Komáromban 1895 jan. 8. Gimnáziumi és egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd Nagyváradon lett hírlapíró, 1921 óta pedig a Világ, most a Magyar Hírlap munkatársa. Regényeinek eredetiségével és verseinek csiszolt, kifinomult lírájával az új magyar irodalom komoly munkásai közzé emelkedett. Verses könyvei: Zsolt Béla verseskönyve» (1915); Hiába minden (192l); Igaz könyv (1923); Vadvizek (1925). Regényei: Lohengrin bukása (1918) és Házassággal végződik (1926). Novelláskötete: armincéves férfiak (1924)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5556. címszó a lexikon => 1024. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15556.htm

CÍMSZÓ: Zsolt

SZEMÉLYNÉV: Zsolt Béla

SZÓCIKK: Zsolt Béla*, költő és hírlapíró, szül. Komáromban 1895 jan. 8. Gimnáziumi és egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd Nagyváradon lett hírlapíró, 1921 óta pedig a Világ, most a Magyar Hírlap munkatársa. Regényeinek eredetiségével és verseinek csiszolt, kifinomult lírájával az új magyar irodalom komoly munkásai közzé emelkedett. Verses könyvei: Zsolt Béla verseskönyve 1915 ; Hiába minden 192l ; Igaz könyv 1923 ; Vadvizek 1925 . Regényei: Lohengrin bukása 1918 és Házassággal végződik 1926 . Novelláskötete: armincéves férfiak 1924 .

15556.ht

CÍMSZÓ Zsol

SZEMÉLYNÉV Zsol Bél

SZÓCIKK Zsol Béla* költ é hírlapíró szül Komáromba 189 jan 8 Gimnázium é egyetem tanulmányai Budapeste végezte maj Nagyvárado let hírlapíró 192 ót pedi Világ mos Magya Hírla munkatársa Regényeine eredetiségéve é verseine csiszolt kifinomul lírájáva a ú magya irodalo komol munkása közz emelkedett Verse könyvei Zsol Bél verseskönyv 191 Hiáb minde 192 Iga köny 192 Vadvize 192 Regényei Lohengri bukás 191 é Házasságga végződi 192 Novelláskötete armincéve férfia 192

15556.h

CÍMSZ Zso

SZEMÉLYNÉ Zso Bé

SZÓCIK Zso Béla köl hírlapír szü Komáromb 18 ja Gimnáziu egyete tanulmánya Budapest végezt ma Nagyvárad le hírlapír 19 ó ped Vilá mo Magy Hírl munkatárs Regényein eredetiségév versein csiszol kifinomu lírájáv magy irodal komo munkás köz emelkedet Vers könyve Zso Bé versesköny 19 Hiá mind 19 Ig kön 19 Vadviz 19 Regénye Lohengr buká 19 Házasságg végződ 19 Novelláskötet armincév férfi 19

15556.

CÍMS Zs

SZEMÉLYN Zs B

SZÓCI Zs Bél kö hírlapí sz Komárom 1 j Gimnázi egyet tanulmány Budapes végez m Nagyvára l hírlapí 1 pe Vil m Mag Hír munkatár Regényei eredetiségé versei csiszo kifinom lírájá mag iroda kom munká kö emelkede Ver könyv Zs B verseskön 1 Hi min 1 I kö 1 Vadvi 1 Regény Loheng buk 1 Házasság végző 1 Novellásköte armincé férf 1

15556

CÍM Z

SZEMÉLY Z

SZÓC Z Bé k hírlap s Komáro Gimnáz egye tanulmán Budape vége Nagyvár hírlap p Vi Ma Hí munkatá Regénye eredetiség verse csisz kifino líráj ma irod ko munk k emelked Ve köny Z verseskö H mi k Vadv Regén Lohen bu Házassá végz Novellásköt arminc fér

1555SZEMÉL

SZÓ B hírla Komár Gimná egy tanulmá Budap vég Nagyvá hírla V M H munkat Regény eredetisé vers csis kifin lírá m iro k mun emelke V kön versesk m Vad Regé Lohe b Házass vég Novelláskö armin fé