15557.htm

CÍMSZÓ: Zsoltárfordítások

SZÓCIKK: Zsoltárfordítások. A magyar nyelvű Zs. története visszanyúlik a nyelvemlékek koráig. Legrégibb zsoltárszövegünket az Apor-kódex (XV. sz.) bibliamásolata őrzi. Nyelve halvány és színtelen. Élénkebb menetű, világosabb, sikerültebb fordítás is akad e korban (Festetich-, Czech-kódex). Későbbi kódexeinkben már mutatkozik némi fordítói tudatosság (Döbrentei-kódex), sőt van olyan zsoltárfordításunk is, melynek nyelve emelkedettebb és az eredeti Zsoltárok hangulatgazdagságát kifejezni igyekszik (Keszthelyi-Kulcsár kódex). Fejlődést jelölnek a Batthyány-kódex könnyed, változatos hangú Zsoltárai. A reformáció korának zsoltárköltészete prózában indul meg (Gálszécsi István 1536). Megjelenik az első önálló zsoltárkönyv (Székely István 1538). Napvilágot lát Heltai Gáspár szabatos prózai fordítása (1560). A Zsoltárok hangulatában és a Zsoltárok frazeológiájával megírt imádságos vallomások Ecsedi Bátori István zsoltárai. A század végén hagyta el a sajtót Károli Gáspár első teljes és egységes bibliafordítósa (1590), melynek zsoltárszövege a gondolatok közlésében világos, nyelvében pedig korszerűen magyar. A XVI. sz. verses zsoltárfordításai lényegileg parafrázisszerű átdolgozások. Az egykor nemzeti költemények egyszerűségére, közvetlenségére ránehezedik a keresztény vallás terminológiája és az eredeti Zsoltárok tömörségét, fordulatosságát, drámai rövidségét a prózává színtelenedé nehézkes verssorok váltják fel. (Batizi András, Siklósi Mihály stb.) Költői tehetségű zsoltárfordítók e korban Sztárai Mihály, Szegedi Gergely, Szkaricza Máté, Balassa Bálint. Bogáti Fazekas Miklós nevéhez fűződik az első teljes verses zsoltárfordítás (1582- 1683). Héber szöveg alapján készítette el kellemes hangzású fordítását, melyből hiányzik minden anakronisztikus betoldás. Az unitárius szerző zsoltárait a szombatosok is elfogadták. A XVI. sz. zsoltárfordításai megvannak a század folyamán megjelent énekeskönyvekben (Huszár Gál 1560, Gönczi György kis Gradualja 1590 stb.). A XV. sz. három teljes zsoltárfordítással gazdagította az irodalmat: Szenczi Molnár Albert «Psalterium Ungaricum»-a 1607. jelent meg. Fordításában a Marot-Béza-Goudimel francia és a Lobwasser Ambrus-féle német zsoltárokat tartotta szem előtt. Értelmes, világos fordítást adott magyaros nyelven, de verstechnikája nem tudót megküzdeni a tartalom-forma-dallam hármas nehézségével. Keddi György Bibliájában (1626) vették kézhez először a magyar katolikusok a Zsoltárok egységes prózai fordítását. Nyelvében, stílusában Pázmány Péter prózájának utánérzője. Széleskörű, zsidó nyelvi és irodalmi tudással fordította le az eredeti héber Zsoltárokat a szombatos vallásfelekezet legkiválóbb tagja: Péchi Simon. Tökéletes hűséggel fejezi ki a Zsoltárok értelmét, könnyed magyar nyelven hullámzik végig prózai fordításán a Zsoltárok hangulata. A XVII. sz. zsoltárfordításai kéziratos Bibliákban maradtak fenn. Nem önálló munkák. A már is mert fordítások jelentéktelen átdolgozásai. (Nagy megyeri Besnyei György, Sartorius Szabó János stb.) A nyelvújítás diadala után a régi biblia- és zsoltárfordítások prózájával szemközt állott a XIX. sz. új, élő magyar stílusa. Az idő kikezdte bibliaszövegeket a kor stílusszínvonalára kellett emelni. A katolikusok a Káldi-féle Bibliát dolgozták át. Ma is használatos szövege Tárkányi Béla műve (1865). A reformátusok a Károli bibliát használják, melynek szövegén idők folyamán többen javítottak. (Szenczi Molnár, Bél Mátyás stb.) Tarkanyi Béla trochaikus menetű verssorokban írta át a Zsoltárokat (1857), Kálmán Károly híven és költői hivatottsággal tolmácsolta a Zsoltárok szépségét. Mesterkélt verselése azonban elüt a Zsoltárok szellemétől. Sok szempontú kísérlet a zsoltárstílus-megoldás felé Sík Sándor modern magyar jambusokban írt zsoltárfordítása (1923). Dallamos-rímes formákban parafrazálja Dávid király énekeit elszórtan megjelenő zsoltárverseiben Telekes Béla. L. Magyar zsidó zsoltárfordítások.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5557. címszó a lexikon => 1024. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15557.htm

CÍMSZÓ: Zsoltárfordítások

SZÓCIKK: Zsoltárfordítások. A magyar nyelvű Zs. története visszanyúlik a nyelvemlékek koráig. Legrégibb zsoltárszövegünket az Apor-kódex XV. sz. bibliamásolata őrzi. Nyelve halvány és színtelen. Élénkebb menetű, világosabb, sikerültebb fordítás is akad e korban Festetich-, Czech-kódex . Későbbi kódexeinkben már mutatkozik némi fordítói tudatosság Döbrentei-kódex , sőt van olyan zsoltárfordításunk is, melynek nyelve emelkedettebb és az eredeti Zsoltárok hangulatgazdagságát kifejezni igyekszik Keszthelyi-Kulcsár kódex . Fejlődést jelölnek a Batthyány-kódex könnyed, változatos hangú Zsoltárai. A reformáció korának zsoltárköltészete prózában indul meg Gálszécsi István 1536 . Megjelenik az első önálló zsoltárkönyv Székely István 1538 . Napvilágot lát Heltai Gáspár szabatos prózai fordítása 1560 . A Zsoltárok hangulatában és a Zsoltárok frazeológiájával megírt imádságos vallomások Ecsedi Bátori István zsoltárai. A század végén hagyta el a sajtót Károli Gáspár első teljes és egységes bibliafordítósa 1590 , melynek zsoltárszövege a gondolatok közlésében világos, nyelvében pedig korszerűen magyar. A XVI. sz. verses zsoltárfordításai lényegileg parafrázisszerű átdolgozások. Az egykor nemzeti költemények egyszerűségére, közvetlenségére ránehezedik a keresztény vallás terminológiája és az eredeti Zsoltárok tömörségét, fordulatosságát, drámai rövidségét a prózává színtelenedé nehézkes verssorok váltják fel. Batizi András, Siklósi Mihály stb. Költői tehetségű zsoltárfordítók e korban Sztárai Mihály, Szegedi Gergely, Szkaricza Máté, Balassa Bálint. Bogáti Fazekas Miklós nevéhez fűződik az első teljes verses zsoltárfordítás 1582- 1683 . Héber szöveg alapján készítette el kellemes hangzású fordítását, melyből hiányzik minden anakronisztikus betoldás. Az unitárius szerző zsoltárait a szombatosok is elfogadták. A XVI. sz. zsoltárfordításai megvannak a század folyamán megjelent énekeskönyvekben Huszár Gál 1560, Gönczi György kis Gradualja 1590 stb. . A XV. sz. három teljes zsoltárfordítással gazdagította az irodalmat: Szenczi Molnár Albert Psalterium Ungaricum -a 1607. jelent meg. Fordításában a Marot-Béza-Goudimel francia és a Lobwasser Ambrus-féle német zsoltárokat tartotta szem előtt. Értelmes, világos fordítást adott magyaros nyelven, de verstechnikája nem tudót megküzdeni a tartalom-forma-dallam hármas nehézségével. Keddi György Bibliájában 1626 vették kézhez először a magyar katolikusok a Zsoltárok egységes prózai fordítását. Nyelvében, stílusában Pázmány Péter prózájának utánérzője. Széleskörű, zsidó nyelvi és irodalmi tudással fordította le az eredeti héber Zsoltárokat a szombatos vallásfelekezet legkiválóbb tagja: Péchi Simon. Tökéletes hűséggel fejezi ki a Zsoltárok értelmét, könnyed magyar nyelven hullámzik végig prózai fordításán a Zsoltárok hangulata. A XVII. sz. zsoltárfordításai kéziratos Bibliákban maradtak fenn. Nem önálló munkák. A már is mert fordítások jelentéktelen átdolgozásai. Nagy megyeri Besnyei György, Sartorius Szabó János stb. A nyelvújítás diadala után a régi biblia- és zsoltárfordítások prózájával szemközt állott a XIX. sz. új, élő magyar stílusa. Az idő kikezdte bibliaszövegeket a kor stílusszínvonalára kellett emelni. A katolikusok a Káldi-féle Bibliát dolgozták át. Ma is használatos szövege Tárkányi Béla műve 1865 . A reformátusok a Károli bibliát használják, melynek szövegén idők folyamán többen javítottak. Szenczi Molnár, Bél Mátyás stb. Tarkanyi Béla trochaikus menetű verssorokban írta át a Zsoltárokat 1857 , Kálmán Károly híven és költői hivatottsággal tolmácsolta a Zsoltárok szépségét. Mesterkélt verselése azonban elüt a Zsoltárok szellemétől. Sok szempontú kísérlet a zsoltárstílus-megoldás felé Sík Sándor modern magyar jambusokban írt zsoltárfordítása 1923 . Dallamos-rímes formákban parafrazálja Dávid király énekeit elszórtan megjelenő zsoltárverseiben Telekes Béla. L. Magyar zsidó zsoltárfordítások.

15557.ht

CÍMSZÓ Zsoltárfordításo

SZÓCIKK Zsoltárfordítások magya nyelv Zs történet visszanyúli nyelvemléke koráig Legrégib zsoltárszövegünke a Apor-kóde XV sz bibliamásolat őrzi Nyelv halván é színtelen Élénkeb menetű világosabb sikerülteb fordítá i aka korba Festetich- Czech-kóde Később kódexeinkbe má mutatkozi ném fordító tudatossá Döbrentei-kóde ső va olya zsoltárfordításun is melyne nyelv emelkedetteb é a eredet Zsoltáro hangulatgazdagságá kifejezn igyekszi Keszthelyi-Kulcsá kóde Fejlődés jelölne Batthyány-kóde könnyed változato hang Zsoltárai reformáci korána zsoltárköltészet prózába indu me Gálszécs Istvá 153 Megjeleni a els önáll zsoltárköny Székel Istvá 153 Napvilágo lá Helta Gáspá szabato próza fordítás 156 Zsoltáro hangulatába é Zsoltáro frazeológiájáva megír imádságo vallomáso Ecsed Bátor Istvá zsoltárai száza végé hagyt e sajtó Károl Gáspá els telje é egysége bibliafordítós 159 melyne zsoltárszöveg gondolato közlésébe világos nyelvébe pedi korszerűe magyar XVI sz verse zsoltárfordítása lényegile parafrázisszer átdolgozások A egyko nemzet költeménye egyszerűségére közvetlenségér ránehezedi keresztén vallá terminológiáj é a eredet Zsoltáro tömörségét fordulatosságát dráma rövidségé prózáv színtelened nehézke verssoro váltjá fel Batiz András Siklós Mihál stb Költő tehetség zsoltárfordító korba Sztára Mihály Szeged Gergely Szkaricz Máté Balass Bálint Bogát Fazeka Mikló nevéhe fűződi a els telje verse zsoltárfordítá 1582 168 Hébe szöve alapjá készített e kelleme hangzás fordítását melybő hiányzi minde anakronisztiku betoldás A unitáriu szerz zsoltárai szombatoso i elfogadták XVI sz zsoltárfordítása megvanna száza folyamá megjelen énekeskönyvekbe Huszá Gá 1560 Göncz Györg ki Gradualj 159 stb XV sz háro telje zsoltárfordítássa gazdagított a irodalmat Szencz Molná Alber Psalteriu Ungaricu - 1607 jelen meg Fordításába Marot-Béza-Goudime franci é Lobwasse Ambrus-fél néme zsoltároka tartott sze előtt Értelmes világo fordítás adot magyaro nyelven d verstechnikáj ne tudó megküzden tartalom-forma-dalla hárma nehézségével Kedd Györg Bibliájába 162 vetté kézhe előszö magya katolikuso Zsoltáro egysége próza fordítását Nyelvében stílusába Pázmán Péte prózájána utánérzője Széleskörű zsid nyelv é irodalm tudássa fordított l a eredet hébe Zsoltároka szombato vallásfelekeze legkiválób tagja Péch Simon Tökélete hűségge fejez k Zsoltáro értelmét könnye magya nyelve hullámzi végi próza fordításá Zsoltáro hangulata XVII sz zsoltárfordítása kézirato Bibliákba maradta fenn Ne önáll munkák má i mer fordításo jelentéktele átdolgozásai Nag megyer Besnye György Sartoriu Szab Jáno stb nyelvújítá diadal utá rég biblia é zsoltárfordításo prózájáva szemköz állot XIX sz új él magya stílusa A id kikezdt bibliaszövegeke ko stílusszínvonalár kellet emelni katolikuso Káldi-fél Bibliá dolgoztá át M i használato szöveg Tárkány Bél műv 186 reformátuso Károl bibliá használják melyne szövegé idő folyamá többe javítottak Szencz Molnár Bé Mátyá stb Tarkany Bél trochaiku menet verssorokba írt á Zsoltároka 185 Kálmá Károl híve é költő hivatottságga tolmácsolt Zsoltáro szépségét Mesterkél verselés azonba elü Zsoltáro szellemétől So szempont kísérle zsoltárstílus-megoldá fel Sí Sándo moder magya jambusokba ír zsoltárfordítás 192 Dallamos-ríme formákba parafrazálj Dávi királ énekei elszórta megjelen zsoltárverseibe Teleke Béla L Magya zsid zsoltárfordítások

15557.h

CÍMSZ Zsoltárfordítás

SZÓCIK Zsoltárfordításo magy nyel Z történe visszanyúl nyelvemlék korái Legrégi zsoltárszövegünk Apor-kód X s bibliamásola őrz Nyel halvá színtele Élénke menet világosab sikerülte fordít ak korb Festetich Czech-kód Későb kódexeinkb m mutatkoz né fordít tudatoss Döbrentei-kód s v oly zsoltárfordításu i melyn nyel emelkedette erede Zsoltár hangulatgazdagság kifejez igyeksz Keszthelyi-Kulcs kód Fejlődé jelöln Batthyány-kód könnye változat han Zsoltára reformác korán zsoltárköltésze prózáb ind m Gálszéc Istv 15 Megjelen el önál zsoltárkön Széke Istv 15 Napvilág l Helt Gásp szabat próz fordítá 15 Zsoltár hangulatáb Zsoltár frazeológiájáv megí imádság vallomás Ecse Báto Istv zsoltára száz vég hagy sajt Káro Gásp el telj egység bibliafordító 15 melyn zsoltárszöve gondolat közléséb világo nyelvéb ped korszerű magya XV s vers zsoltárfordítás lényegil parafrázissze átdolgozáso egyk nemze költemény egyszerűségér közvetlenségé ránehezed kereszté vall terminológiá erede Zsoltár tömörségé fordulatosságá drám rövidség prózá színtelene nehézk verssor váltj fe Bati Andrá Sikló Mihá st Költ tehetsé zsoltárfordít korb Sztár Mihál Szege Gergel Szkaric Mát Balas Bálin Bogá Fazek Mikl nevéh fűződ el telj vers zsoltárfordít 158 16 Héb szöv alapj készítet kellem hangzá fordításá melyb hiányz mind anakronisztik betoldá unitári szer zsoltára szombatos elfogadtá XV s zsoltárfordítás megvann száz folyam megjele énekeskönyvekb Husz G 156 Gönc Györ k Gradual 15 st X s hár telj zsoltárfordításs gazdagítot irodalma Szenc Moln Albe Psalteri Ungaric 160 jele me Fordításáb Marot-Béza-Goudim franc Lobwass Ambrus-fé ném zsoltárok tartot sz előt Értelme világ fordítá ado magyar nyelve verstechniká n tud megküzde tartalom-forma-dall hárm nehézségéve Ked Györ Bibliájáb 16 vett kézh elősz magy katolikus Zsoltár egység próz fordításá Nyelvébe stílusáb Pázmá Pét prózáján utánérzőj Széleskör zsi nyel irodal tudáss fordítot erede héb Zsoltárok szombat vallásfelekez legkiváló tagj Péc Simo Tökélet hűségg feje Zsoltár értelmé könny magy nyelv hullámz vég próz fordítás Zsoltár hangulat XVI s zsoltárfordítás kézirat Bibliákb maradt fen N önál munká m me fordítás jelentéktel átdolgozása Na megye Besny Györg Sartori Sza Ján st nyelvújít diada ut ré bibli zsoltárfordítás prózájáv szemkö állo XI s ú é magy stílus i kikezd bibliaszövegek k stílusszínvonalá kelle emeln katolikus Káldi-fé Bibli dolgozt á használat szöve Tárkán Bé mű 18 református Káro bibli használjá melyn szöveg id folyam több javította Szenc Molná B Máty st Tarkan Bé trochaik mene verssorokb ír Zsoltárok 18 Kálm Káro hív költ hivatottságg tolmácsol Zsoltár szépségé Mesterké verselé azonb el Zsoltár szellemétő S szempon kísérl zsoltárstílus-megold fe S Sánd mode magy jambusokb í zsoltárfordítá 19 Dallamos-rím formákb parafrazál Dáv kirá éneke elszórt megjele zsoltárverseib Telek Bél Magy zsi zsoltárfordításo

15557.

CÍMS Zsoltárfordítá

SZÓCI Zsoltárfordítás mag nye történ visszanyú nyelvemlé korá Legrég zsoltárszövegün Apor-kó bibliamásol őr Nye halv színtel Élénk mene világosa sikerült fordí a kor Festetic Czech-kó Késő kódexeink mutatko n fordí tudatos Döbrentei-kó ol zsoltárfordítás mely nye emelkedett ered Zsoltá hangulatgazdagsá kifeje igyeks Keszthelyi-Kulc kó Fejlőd jelöl Batthyány-kó könny változa ha Zsoltár reformá korá zsoltárköltész prózá in Gálszé Ist 1 Megjele e öná zsoltárkö Szék Ist 1 Napvilá Hel Gás szaba pró fordít 1 Zsoltá hangulatá Zsoltá frazeológiájá meg imádsá vallomá Ecs Bát Ist zsoltár szá vé hag saj Kár Gás e tel egysé bibliafordít 1 mely zsoltárszöv gondola közlésé világ nyelvé pe korszer magy X ver zsoltárfordítá lényegi parafrázissz átdolgozás egy nemz költemén egyszerűségé közvetlenség ráneheze kereszt val terminológi ered Zsoltá tömörség fordulatosság drá rövidsé próz színtelen nehéz versso vált f Bat Andr Sikl Mih s Köl tehets zsoltárfordí kor Sztá Mihá Szeg Gerge Szkari Má Bala Báli Bog Faze Mik nevé fűző e tel ver zsoltárfordí 15 1 Hé szö alap készíte kelle hangz fordítás mely hiány min anakroniszti betold unitár sze zsoltár szombato elfogadt X zsoltárfordítá megvan szá folya megjel énekeskönyvek Hus 15 Gön Gyö Gradua 1 s há tel zsoltárfordítás gazdagíto irodalm Szen Mol Alb Psalter Ungari 16 jel m Fordításá Marot-Béza-Goudi fran Lobwas Ambrus-f né zsoltáro tarto s elő Értelm vilá fordít ad magya nyelv verstechnik tu megküzd tartalom-forma-dal hár nehézségév Ke Gyö Bibliájá 1 vet kéz elős mag katoliku Zsoltá egysé pró fordítás Nyelvéb stílusá Pázm Pé prózájá utánérző Széleskö zs nye iroda tudás fordíto ered hé Zsoltáro szomba vallásfeleke legkivál tag Pé Sim Tökéle hűség fej Zsoltá értelm könn mag nyel hullám vé pró fordítá Zsoltá hangula XV zsoltárfordítá kézira Bibliák marad fe öná munk m fordítá jelentékte átdolgozás N megy Besn Györ Sartor Sz Já s nyelvújí diad u r bibl zsoltárfordítá prózájá szemk áll X mag stílu kikez bibliaszövege stílusszínvonal kell emel katoliku Káldi-f Bibl dolgoz használa szöv Tárká B m 1 reformátu Kár bibl használj mely szöve i folya töb javított Szen Moln Mát s Tarka B trochai men verssorok í Zsoltáro 1 Kál Kár hí köl hivatottság tolmácso Zsoltá szépség Mesterk versel azon e Zsoltá szellemét szempo kísér zsoltárstílus-megol f Sán mod mag jambusok zsoltárfordít 1 Dallamos-rí formák parafrazá Dá kir ének elszór megjel zsoltárversei Tele Bé Mag zs zsoltárfordítás

15557

CÍM Zsoltárfordít

SZÓC Zsoltárfordítá ma ny törté visszany nyelveml kor Legré zsoltárszövegü Apor-k bibliamáso ő Ny hal színte Élén men világos sikerül ford ko Festeti Czech-k Kés kódexein mutatk ford tudato Döbrentei-k o zsoltárfordítá mel ny emelkedet ere Zsolt hangulatgazdags kifej igyek Keszthelyi-Kul k Fejlő jelö Batthyány-k könn változ h Zsoltá reform kor zsoltárköltés próz i Gálsz Is Megjel ön zsoltárk Szé Is Napvil He Gá szab pr fordí Zsolt hangulat Zsolt frazeológiáj me imáds vallom Ec Bá Is zsoltá sz v ha sa Ká Gá te egys bibliafordí mel zsoltárszö gondol közlés vilá nyelv p korsze mag ve zsoltárfordít lényeg parafráziss átdolgozá eg nem költemé egyszerűség közvetlensé ránehez keresz va terminológ ere Zsolt tömörsé fordulatossá dr rövids pró színtele nehé verss vál Ba And Sik Mi Kö tehet zsoltárford ko Szt Mih Sze Gerg Szkar M Bal Bál Bo Faz Mi nev fűz te ve zsoltárford 1 H sz ala készít kell hang fordítá mel hián mi anakroniszt betol unitá sz zsoltá szombat elfogad zsoltárfordít megva sz foly megje énekeskönyve Hu 1 Gö Gy Gradu h te zsoltárfordítá gazdagít irodal Sze Mo Al Psalte Ungar 1 je Fordítás Marot-Béza-Goud fra Lobwa Ambrus- n zsoltár tart el Értel vil fordí a magy nyel verstechni t megküz tartalom-forma-da há nehézségé K Gy Bibliáj ve ké elő ma katolik Zsolt egys pr fordítá Nyelvé stílus Páz P prózáj utánérz Szélesk z ny irod tudá fordít ere h Zsoltár szomb vallásfelek legkivá ta P Si Tökél hűsé fe Zsolt értel kön ma nye hullá v pr fordít Zsolt hangul X zsoltárfordít kézir Bibliá mara f ön mun fordít jelentékt átdolgozá meg Bes Gyö Sarto S J nyelvúj dia bib zsoltárfordít prózáj szem ál ma stíl kike bibliaszöveg stílusszínvona kel eme katolik Káldi- Bib dolgo használ szö Tárk reformát Ká bib használ mel szöv foly tö javítot Sze Mol Má Tark trocha me verssoro Zsoltár Ká Ká h kö hivatottsá tolmács Zsolt szépsé Mester verse azo Zsolt szellemé szemp kísé zsoltárstílus-mego Sá mo ma jambuso zsoltárfordí Dallamos-r formá parafraz D ki éne elszó megje zsoltárverse Tel B Ma z zsoltárfordítá

1555

CÍ Zsoltárfordí

SZÓ Zsoltárfordít m n tört visszan nyelvem ko Legr zsoltárszöveg Apor- bibliamás N ha színt Élé me világo sikerü for k Festet Czech- Ké kódexei mutat for tudat Döbrentei- zsoltárfordít me n emelkede er Zsol hangulatgazdag kife igye Keszthelyi-Ku Fejl jel Batthyány- kön válto Zsolt refor ko zsoltárkölté pró Gáls I Megje ö zsoltár Sz I Napvi H G sza p ford Zsol hangula Zsol frazeológiá m imád vallo E B I zsolt s h s K G t egy bibliaford me zsoltársz gondo közlé vil nyel korsz ma v zsoltárfordí lénye parafrázis átdolgoz e ne költem egyszerűsé közvetlens ránehe keres v terminoló er Zsol tömörs fordulatoss d rövid pr színtel neh vers vá B An Si M K tehe zsoltárfor k Sz Mi Sz Ger Szka Ba Bá B Fa M ne fű t v zsoltárfor s al készí kel han fordít me hiá m anakronisz beto unit s zsolt szomba elfoga zsoltárfordí megv s fol megj énekeskönyv H G G Grad t zsoltárfordít gazdagí iroda Sz M A Psalt Unga j Fordítá Marot-Béza-Gou fr Lobw Ambrus zsoltá tar e Érte vi ford mag nye verstechn megkü tartalom-forma-d h nehézség G Bibliá v k el m katoli Zsol egy p fordít Nyelv stílu Pá prózá utánér Széles n iro tud fordí er Zsoltá szom vallásfele legkiv t S Töké hűs f Zsol érte kö m ny hull p fordí Zsol hangu zsoltárfordí kézi Bibli mar ö mu fordí jelenték átdolgoz me Be Gy Sart nyelvú di bi zsoltárfordí prózá sze á m stí kik bibliaszöve stílusszínvon ke em katoli Káldi Bi dolg haszná sz Tár reformá K bi haszná me szö fol t javíto Sz Mo M Tar troch m verssor Zsoltá K K k hivatotts tolmác Zsol széps Meste vers az Zsol szellem szem kís zsoltárstílus-meg S m m jambus zsoltárford Dallamos- form parafra k én elsz megj zsoltárvers Te M zsoltárfordít