15558.htm

CÍMSZÓ: Zsoltárok

SZÓCIKK: "Zsoltárok (héb.: Tehillim), görögül: pszalmosz, latinul: psalmus, a jiddis nyelvhasználatban : tilem, mely zenei kísérettel előadott dalt jelent és azon 150 vallásos ének megjelölésére szolgál, mely a bibliák szentiratok» gyűjteményének első helyén található. A. Zs.-at Dávid királynak tulajdonítja a hagyomány. Tartalmi tekintetben nagyon változók e költemények; vannak köztük himnuszok, elégiák, történeti recitációk, tanköltemények. Számos Zsoltárnak van felirata is, de ez éppenséggel nem tájékoztat semmi tekintetben, mert e között és a tartalom között kapcsolatot nem bírunk megállapítani. A «templomavatás éneke» (30. Zsoltár) felgyógyult beteg hálaadását tartalmazza. A zsoltár-címek szerzőket is megneveznek, főkép Dávidot, de tartalmuk későbbi korvonatkozást tartalmaznak és így a címbeli szerző inkább egy későbbi gyűjtő véleménye szerint az. A címek még más adatokat is foglalnak magukban, melyek legtöbb esetben előttünk már megfejthetetlenek. Ilyenek pl.: «a liliomokra» (69. Zsoltár), «a távolság néma galambjára» (56. Zsoltár). Valószínűleg más dalok kezdetét jelölik, melyeknek dallamára kellett ezeket is énekelni, amint ezt a keresztény egy házban ma is találjuk a templomi énekek felirataiban. Számos ily zsoltárfeliratban hangszert is találunk megnevezve, mellyel az éneket kísérték. Szerzőként nyolc név szerepel, egyes szerzők több Zsoltár címében is. Hogy a hagyomány ennek ellenére is Dávidnak tulajdonítja általában a Zs.-at, mutatja egyrészt a kegyeletet a Messiást adó királyi ház iránt, másrészt pedig azt, hogy szerinte az emberiséget imádkozásra az tanította meg, ki a trón magasságából nézhette a világ folyását, de szívében mégis rágódott a bűnbánat és Isten előtt egyenlőnek érezhette magát a legutolsó emberrel is. A kánon öt könyvre osztja a zsoltárgyűjteményt, valószínűleg a Tóra öt könyvének analógiájára. Hogy a zsoltárköltészet eredete Dávidig nyúlik vissza, erről tanúságot tesz a Krónikák Könyve, mely Dávid királynak kar szervezési munkálatairól bőven számol be és énekkarmester gyanánt megemlít néhányat a zsoltárfeliratokban említett szerzők közül is. Viszont több Zsoltár tartalma a makkabeusi felkelést megelőző vallásüldözések korának hangulatát juttatják kifejezésre. Az ily panasz: «Istenem, pogányok törtek be a Te birtokodba, megfertőztették a szentséges csarnokot, romhalmazzá tették Jeruzsálemet, a Te szolgáid holt tetemeit koncul dobták oda az ég madarainak» (79. Zsoltár) alig helyezhető el más korba, mint az Antiochus Epiphanes korába. A következő verseket is nem a megpróbáltatás előtt, hanem a már kivívott diadal után énekelhette a zsoltárköltő : «Gyalázattá tettél bennünket szomszédaink előtt, gúny kacaj tárgyává környezőink előtt Mindez ránk szakadt, de mi nem feledtünk el és nem hazudtoltuk meg szövetségedet.... hisz Éretted mészároltattunk le szüntelen, olyanok lettünk, mint a mészárszékre vitt bárány» (44. Zsoltár). Diadalmámortól zeng ez a pár szó is: «A szorultságomban hívtam Istent, szabadsággal felelt nekem Isten. Isten velem, nem félek, mit tehet nekem ember, Isten az én segítőm és én elégtételt kérek ellenségeimen... Nem halok meg, hanem élek és hirdetem Isten műveit. Nyissátok meg a diadalkaput, hadd vonuljak át és adjak hálát Istennek. Kössetek ünnepi csokrot mirtusból az oltár csúcsáig». (118. Zsoltár). Egy teljes ezer éven át nyújt tehát ez a líra betekintést a zsidó nép óhajaiba, reményeibe, emlékeibe és keserűségébe és mutatja egyben azt is, hogy a zsidó vallásosság nem merült ki az áldozati szertartások gyakorlásában, hanem megnemesült a próféták szellemének hatása alatt. Amit ők felsőbb sugallatra tanítottak, az visszhangot keltett a gyülekezetben, a nép lelkén keresztül rezdült a vallás, mikor égi harmatként permetezett rá a prófétai tanítás."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5558. címszó a lexikon => 1025. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15558.htm

CÍMSZÓ: Zsoltárok

SZÓCIKK: Zsoltárok héb.: Tehillim , görögül: pszalmosz, latinul: psalmus, a jiddis nyelvhasználatban : tilem, mely zenei kísérettel előadott dalt jelent és azon 150 vallásos ének megjelölésére szolgál, mely a bibliák szentiratok gyűjteményének első helyén található. A. Zs.-at Dávid királynak tulajdonítja a hagyomány. Tartalmi tekintetben nagyon változók e költemények; vannak köztük himnuszok, elégiák, történeti recitációk, tanköltemények. Számos Zsoltárnak van felirata is, de ez éppenséggel nem tájékoztat semmi tekintetben, mert e között és a tartalom között kapcsolatot nem bírunk megállapítani. A templomavatás éneke 30. Zsoltár felgyógyult beteg hálaadását tartalmazza. A zsoltár-címek szerzőket is megneveznek, főkép Dávidot, de tartalmuk későbbi korvonatkozást tartalmaznak és így a címbeli szerző inkább egy későbbi gyűjtő véleménye szerint az. A címek még más adatokat is foglalnak magukban, melyek legtöbb esetben előttünk már megfejthetetlenek. Ilyenek pl.: a liliomokra 69. Zsoltár , a távolság néma galambjára 56. Zsoltár . Valószínűleg más dalok kezdetét jelölik, melyeknek dallamára kellett ezeket is énekelni, amint ezt a keresztény egy házban ma is találjuk a templomi énekek felirataiban. Számos ily zsoltárfeliratban hangszert is találunk megnevezve, mellyel az éneket kísérték. Szerzőként nyolc név szerepel, egyes szerzők több Zsoltár címében is. Hogy a hagyomány ennek ellenére is Dávidnak tulajdonítja általában a Zs.-at, mutatja egyrészt a kegyeletet a Messiást adó királyi ház iránt, másrészt pedig azt, hogy szerinte az emberiséget imádkozásra az tanította meg, ki a trón magasságából nézhette a világ folyását, de szívében mégis rágódott a bűnbánat és Isten előtt egyenlőnek érezhette magát a legutolsó emberrel is. A kánon öt könyvre osztja a zsoltárgyűjteményt, valószínűleg a Tóra öt könyvének analógiájára. Hogy a zsoltárköltészet eredete Dávidig nyúlik vissza, erről tanúságot tesz a Krónikák Könyve, mely Dávid királynak kar szervezési munkálatairól bőven számol be és énekkarmester gyanánt megemlít néhányat a zsoltárfeliratokban említett szerzők közül is. Viszont több Zsoltár tartalma a makkabeusi felkelést megelőző vallásüldözések korának hangulatát juttatják kifejezésre. Az ily panasz: Istenem, pogányok törtek be a Te birtokodba, megfertőztették a szentséges csarnokot, romhalmazzá tették Jeruzsálemet, a Te szolgáid holt tetemeit koncul dobták oda az ég madarainak 79. Zsoltár alig helyezhető el más korba, mint az Antiochus Epiphanes korába. A következő verseket is nem a megpróbáltatás előtt, hanem a már kivívott diadal után énekelhette a zsoltárköltő : Gyalázattá tettél bennünket szomszédaink előtt, gúny kacaj tárgyává környezőink előtt Mindez ránk szakadt, de mi nem feledtünk el és nem hazudtoltuk meg szövetségedet.... hisz Éretted mészároltattunk le szüntelen, olyanok lettünk, mint a mészárszékre vitt bárány 44. Zsoltár . Diadalmámortól zeng ez a pár szó is: A szorultságomban hívtam Istent, szabadsággal felelt nekem Isten. Isten velem, nem félek, mit tehet nekem ember, Isten az én segítőm és én elégtételt kérek ellenségeimen... Nem halok meg, hanem élek és hirdetem Isten műveit. Nyissátok meg a diadalkaput, hadd vonuljak át és adjak hálát Istennek. Kössetek ünnepi csokrot mirtusból az oltár csúcsáig . 118. Zsoltár . Egy teljes ezer éven át nyújt tehát ez a líra betekintést a zsidó nép óhajaiba, reményeibe, emlékeibe és keserűségébe és mutatja egyben azt is, hogy a zsidó vallásosság nem merült ki az áldozati szertartások gyakorlásában, hanem megnemesült a próféták szellemének hatása alatt. Amit ők felsőbb sugallatra tanítottak, az visszhangot keltett a gyülekezetben, a nép lelkén keresztül rezdült a vallás, mikor égi harmatként permetezett rá a prófétai tanítás.

15558.ht

CÍMSZÓ Zsoltáro

SZÓCIKK Zsoltáro héb. Tehilli görögül pszalmosz latinul psalmus jiddi nyelvhasználatba tilem mel zene kísérette előadot dal jelen é azo 15 valláso éne megjelölésér szolgál mel bibliá szentirato gyűjteményéne els helyé található A Zs.-a Dávi királyna tulajdonítj hagyomány Tartalm tekintetbe nagyo változó költemények vanna köztü himnuszok elégiák történet recitációk tanköltemények Számo Zsoltárna va felirat is d e éppenségge ne tájékozta semm tekintetben mer közöt é tartalo közöt kapcsolato ne bírun megállapítani templomavatá ének 30 Zsoltá felgyógyul bete hálaadásá tartalmazza zsoltár-címe szerzőke i megneveznek főké Dávidot d tartalmu később korvonatkozás tartalmazna é íg címbel szerz inkáb eg később gyűjt vélemény szerin az címe mé má adatoka i foglalna magukban melye legtöb esetbe előttün má megfejthetetlenek Ilyene pl. liliomokr 69 Zsoltá távolsá ném galambjár 56 Zsoltá Valószínűle má dalo kezdeté jelölik melyekne dallamár kellet ezeke i énekelni amin ez keresztén eg házba m i találju templom éneke felirataiban Számo il zsoltárfeliratba hangszer i találun megnevezve mellye a éneke kísérték Szerzőkén nyol né szerepel egye szerző töb Zsoltá címébe is Hog hagyomán enne ellenér i Dávidna tulajdonítj általába Zs.-at mutatj egyrész kegyelete Messiás ad király há iránt másrész pedi azt hog szerint a emberisége imádkozásr a tanított meg k tró magasságábó nézhett vilá folyását d szívébe mégi rágódot bűnbána é Iste előt egyenlőne érezhett magá legutols emberre is káno ö könyvr osztj zsoltárgyűjteményt valószínűle Tór ö könyvéne analógiájára Hog zsoltárköltésze eredet Dávidi nyúli vissza errő tanúságo tes Króniká Könyve mel Dávi királyna ka szervezés munkálatairó bőve számo b é énekkarmeste gyanán megemlí néhánya zsoltárfeliratokba említet szerző közü is Viszon töb Zsoltá tartalm makkabeus felkelés megelőz vallásüldözése korána hangulatá juttatjá kifejezésre A il panasz Istenem pogányo törte b T birtokodba megfertőztetté szentsége csarnokot romhalmazz tetté Jeruzsálemet T szolgái hol tetemei koncu dobtá od a é madaraina 79 Zsoltá ali helyezhet e má korba min a Antiochu Epiphane korába következ verseke i ne megpróbáltatá előtt hane má kivívot diada utá énekelhett zsoltárkölt Gyalázatt tetté bennünke szomszédain előtt gún kaca tárgyáv környezőin előt Minde rán szakadt d m ne feledtün e é ne hazudtoltu me szövetségedet... his Érette mészároltattun l szüntelen olyano lettünk min mészárszékr vit bárán 44 Zsoltá Diadalmámortó zen e pá sz is szorultságomba hívta Istent szabadságga felel neke Isten Iste velem ne félek mi tehe neke ember Iste a é segítő é é elégtétel kére ellenségeimen.. Ne halo meg hane éle é hirdete Iste műveit Nyissáto me diadalkaput had vonulja á é adja hálá Istennek Kössete ünnep csokro mirtusbó a oltá csúcsái 118 Zsoltá Eg telje eze éve á nyúj tehá e lír betekintés zsid né óhajaiba reményeibe emlékeib é keserűségéb é mutatj egybe az is hog zsid vallásossá ne merül k a áldozat szertartáso gyakorlásában hane megnemesül prófétá szelleméne hatás alatt Ami ő felsőb sugallatr tanítottak a visszhango keltet gyülekezetben né lelké keresztü rezdül vallás miko ég harmatkén permetezet r próféta tanítás

15558.h

CÍMSZ Zsoltár

SZÓCIK Zsoltár héb Tehill görögü pszalmos latinu psalmu jidd nyelvhasználatb tile me zen kísérett előado da jele az 1 vallás én megjelölésé szolgá me bibli szentirat gyűjteményén el hely találhat Zs.- Dáv királyn tulajdonít hagyomán Tartal tekintetb nagy változ költeménye vann közt himnuszo elégiá történe recitáció tankölteménye Szám Zsoltárn v felira i éppenségg n tájékozt sem tekintetbe me közö tartal közö kapcsolat n bíru megállapítan templomavat éne 3 Zsolt felgyógyu bet hálaadás tartalmazz zsoltár-cím szerzők megnevezne fők Dávido tartalm későb korvonatkozá tartalmazn í címbe szer inká e későb gyűj vélemén szeri a cím m m adatok foglaln magukba mely legtö esetb előttü m megfejthetetlene Ilyen pl liliomok 6 Zsolt távols né galambjá 5 Zsolt Valószínűl m dal kezdet jelöli melyekn dallamá kelle ezek énekeln ami e kereszté e házb találj templo ének felirataiba Szám i zsoltárfeliratb hangsze találu megnevezv melly ének kísérté Szerzőké nyo n szerepe egy szerz tö Zsolt címéb i Ho hagyomá enn ellené Dávidn tulajdonít általáb Zs.-a mutat egyrés kegyelet Messiá a királ h irán másrés ped az ho szerin emberiség imádkozás tanítot me tr magasságáb nézhet vil folyásá szívéb még rágódo bűnbán Ist elő egyenlőn érezhet mag legutol emberr i kán könyv oszt zsoltárgyűjtemény valószínűl Tó könyvén analógiájár Ho zsoltárköltész erede Dávid nyúl vissz err tanúság te Krónik Könyv me Dáv királyn k szervezé munkálatair bőv szám énekkarmest gyaná megeml néhány zsoltárfeliratokb említe szerz köz i Viszo tö Zsolt tartal makkabeu felkelé megelő vallásüldözés korán hangulat juttatj kifejezésr i panas Istene pogány tört birtokodb megfertőztett szentség csarnoko romhalmaz tett Jeruzsáleme szolgá ho teteme konc dobt o madarain 7 Zsolt al helyezhe m korb mi Antioch Epiphan koráb követke versek n megpróbáltat előt han m kivívo diad ut énekelhet zsoltárköl Gyalázat tett bennünk szomszédai előt gú kac tárgyá környezői elő Mind rá szakad n feledtü n hazudtolt m szövetségedet.. hi Érett mészároltattu szüntele olyan lettün mi mészárszék vi bárá 4 Zsolt Diadalmámort ze p s i szorultságomb hívt Isten szabadságg fele nek Iste Ist vele n féle m teh nek embe Ist segít elégtéte kér ellenségeimen. N hal me han él hirdet Ist művei Nyissát m diadalkapu ha vonulj adj hál Istenne Kösset ünne csokr mirtusb olt csúcsá 11 Zsolt E telj ez év nyú teh lí betekinté zsi n óhajaib reményeib emlékei keserűségé mutat egyb a i ho zsi vallásoss n merü áldoza szertartás gyakorlásába han megnemesü prófét szellemén hatá alat Am felső sugallat tanította visszhang kelte gyülekezetbe n lelk kereszt rezdü vallá mik é harmatké permeteze prófét tanítá

15558.

CÍMS Zsoltá

SZÓCI Zsoltá hé Tehil görög pszalmo latin psalm jid nyelvhasználat til m ze kíséret előad d jel a vallá é megjelölés szolg m bibl szentira gyűjteményé e hel találha Zs. Dá király tulajdoní hagyomá Tarta tekintet nag válto költemény van köz himnusz elégi történ recitáci tanköltemény Szá Zsoltár felir éppenség tájékoz se tekintetb m köz tarta köz kapcsola bír megállapíta templomava én Zsol felgyógy be hálaadá tartalmaz zsoltár-cí szerző megnevezn fő Dávid tartal késő korvonatkoz tartalmaz címb sze ink késő gyű vélemé szer cí adato foglal magukb mel legt eset előtt megfejthetetlen Ilye p liliomo Zsol távol n galambj Zsol Valószínű da kezde jelöl melyek dallam kell eze énekel am kereszt ház talál templ éne felirataib Szá zsoltárfelirat hangsz talál megnevez mell éne kísért Szerzők ny szerep eg szer t Zsol címé H hagyom en ellen Dávid tulajdoní általá Zs.- muta egyré kegyele Messi kirá irá másré pe a h szeri emberisé imádkozá taníto m t magasságá nézhe vi folyás szívé mé rágód bűnbá Is el egyenlő érezhe ma leguto ember ká köny osz zsoltárgyűjtemén valószínű T könyvé analógiájá H zsoltárköltés ered Dávi nyú viss er tanúsá t Króni Köny m Dá király szervez munkálatai bő szá énekkarmes gyan megem néhán zsoltárfeliratok említ szer kö Visz t Zsol tarta makkabe felkel megel vallásüldözé korá hangula juttat kifejezés pana Isten pogán tör birtokod megfertőztet szentsé csarnok romhalma tet Jeruzsálem szolg h tetem kon dob madarai Zsol a helyezh kor m Antioc Epipha korá követk verse megpróbálta elő ha kivív dia u énekelhe zsoltárkö Gyaláza tet bennün szomszéda elő g ka tárgy környező el Min r szaka feledt hazudtol szövetségedet. h Éret mészároltatt szüntel olya lettü m mészárszé v bár Zsol Diadalmámor z szorultságom hív Iste szabadság fel ne Ist Is vel fél te ne emb Is segí elégtét ké ellenségeimen ha m ha é hirde Is műve Nyissá diadalkap h vonul ad há Istenn Kösse ünn csok mirtus ol csúcs 1 Zsol tel e é ny te l betekint zs óhajai reményei emléke keserűség muta egy h zs vallásos mer áldoz szertartá gyakorlásáb ha megnemes prófé szellemé hat ala A fels sugalla tanított visszhan kelt gyülekezetb lel keresz rezd vall mi harmatk permetez prófé tanít

15558

CÍM Zsolt

SZÓC Zsolt h Tehi görö pszalm lati psal ji nyelvhasznála ti z kísére előa je vall megjelölé szol bib szentir gyűjtemény he találh Zs D királ tulajdon hagyom Tart tekinte na vált költemén va kö himnus elég törté recitác tanköltemén Sz Zsoltá feli éppensé tájéko s tekintet kö tart kö kapcsol bí megállapít templomav é Zso felgyóg b hálaad tartalma zsoltár-c szerz megnevez f Dávi tarta kés korvonatko tartalma cím sz in kés gy vélem sze c adat fogla maguk me leg ese előt megfejthetetle Ily liliom Zso távo galamb Zso Valószín d kezd jelö melye dalla kel ez éneke a keresz há talá temp én feliratai Sz zsoltárfelira hangs talá megneve mel én kísér Szerző n szere e sze Zso cím hagyo e elle Dávi tulajdon által Zs. mut egyr kegyel Mess kir ir másr p szer emberis imádkoz tanít magasság nézh v folyá szív m rágó bűnb I e egyenl érezh m legut embe k kön os zsoltárgyűjtemé valószín könyv analógiáj zsoltárkölté ere Dáv ny vis e tanús Krón Kön D királ szerve munkálata b sz énekkarme gya mege néhá zsoltárfelirato emlí sze k Vis Zso tart makkab felke mege vallásüldöz kor hangul jutta kifejezé pan Iste pogá tö birtoko megfertőzte szents csarno romhalm te Jeruzsále szol tete ko do madara Zso helyez ko Antio Epiph kor követ vers megpróbált el h kiví di énekelh zsoltárk Gyaláz te bennü szomszéd el k tárg környez e Mi szak feled hazudto szövetségedet Ére mészároltat szünte oly lett mészársz bá Zso Diadalmámo szorultságo hí Ist szabadsá fe n Is I ve fé t n em I seg elégté k ellenségeime h h hird I műv Nyiss diadalka vonu a h Isten Köss ün cso mirtu o csúc Zso te n t betekin z óhaja reménye emlék keserűsé mut eg z valláso me áldo szertart gyakorlásá h megneme próf szellem ha al fel sugall tanítot visszha kel gyülekezet le keres rez val m harmat permete próf taní

1555

CÍ Zsol

SZÓ Zsol Teh gör pszal lat psa j nyelvhasznál t kísér elő j val megjelöl szo bi szenti gyűjtemén h talál Z kirá tulajdo hagyo Tar tekint n vál költemé v k himnu elé tört recitá tanköltemé S Zsolt fel éppens tájék tekinte k tar k kapcso b megállapí temploma Zs felgyó hálaa tartalm zsoltár- szer megneve Dáv tart ké korvonatk tartalm cí s i ké g véle sz ada fogl magu m le es elő megfejthetetl Il lilio Zs táv galam Zs Valószí kez jel mely dall ke e ének keres h tal tem é felirata S zsoltárfelir hang tal megnev me é kísé Szerz szer sz Zs cí hagy ell Dáv tulajdo álta Zs mu egy kegye Mes ki i más sze emberi imádko taní magassá néz foly szí rág bűn egyen érez legu emb kö o zsoltárgyűjtem valószí köny analógiá zsoltárkölt er Dá n vi tanú Kró Kö kirá szerv munkálat s énekkarm gy meg néh zsoltárfelirat eml sz Vi Zs tar makka felk meg vallásüldö ko hangu jutt kifejez pa Ist pog t birtok megfertőzt szent csarn romhal t Jeruzsál szo tet k d madar Zs helye k Anti Epip ko köve ver megpróbál e kiv d énekel zsoltár Gyalá t benn szomszé e tár környe M sza fele hazudt szövetségede Ér mészárolta szünt ol let mészárs b Zs Diadalmám szorultság h Is szabads f I v f e se elégt ellenségeim hir mű Nyis diadalk von Iste Kös ü cs mirt csú Zs t beteki óhaj remény emlé keserűs mu e vallás m áld szertar gyakorlás megnem pró szelle h a fe sugal taníto visszh ke gyülekeze l kere re va harma permet pró tan