Vissza a kezdőlapra


Nagyítható kép

Bihari Sándor festményének reprodukciója
képeslapon 1924-ből

ÉRDEKESSÉGEK
 
Egy hír a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal honlapjáról (2006)
Korabeli hír a sajtóból (1896)
"Bíró előtt-kirakó"
 
VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM
2006. július 8-án az alábbi festményt tulajdonították el egy nagycsepelyi
(Somogy megye) magántulajdonból.

Bihari Sándor: "Az ő nótája" papírnyomat 106x77 cm, Bihari Sándor műve után készült reprodukció, feltehetően a Könyves Kálmán Műkiadó Vállalat műlapja. XX. sz. eleje.


Forrás: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja
             http://www.koh.hu/index.php?_url=lopottmutargy.php&_mp=mutargy&_amp=lopottfrissBudapest, 1896
Ferenc József látogatásai
(részlet)


A király a mücsarnokban.
Saját tudósitónktól.

Ő felsége a király délután egy órakor megjelenésével tüntette ki az uj mücsarnokot, melyet a törvényhozás emelt a magyar müvészet számára s melynek ma volt az ünnepélyes felavatása.

Élénkség, sürgés-forgás uralkodott a mai szép napsugaras délelőttön a kiállitás Andrássy-uti főkapuja előtti tágas térségen.

Tizenkét óra körül a közönség a térségen mindjobban gyülekezett s lassankint a mücsarnokhoz vezető kocsiut mentén két oldalt tömött sorfalat képezett a tömeg, hogy megvárja ő felségét, ki egy órakor volt érkezendő a mücsarnok megnyitására.

A főherczegek odakünn maradtak a terrasseon és a megjelent közönséggel együtt várták a királyt. Néhány perczczel egy óra után érkezett meg ő felsége nyitott kocsiján, mellette hadsegéde ült. A merre csak a kocsi elhaladt, mindenütt zugó éljenzés hangzott körötte. A mücsarnok lépcsőinél Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter fogadta, kivel a király kezet szoritott. A terassera érve a főherczegekkel váltott nehány szót, majd belépett a pompásan diszitett előcsarnokba. Harsogó éljenzéssel fogadták itt a királyt, a ki szivesen fogadta a köszöntést. A király után jöttek az előcsarnokba az összes főherczegek és kiséreteik.

A délszaki növényekkel körülvett hatalmas Hungária szoborral szemben állott meg a király vele szemben Wlassics Gyula miniszter, a ki a következő beszéddel üdvözölte:

Császári és apostoli kir. Felség!
Legkegyelmesebb Urunk!

Fogadja felséged legmélyebb hódolatunk legélénkebben érzett hálánk és határtalan örömünk kifejezését, hogy a magyar képzőmüvészetnek emelt ez uj csarnokban a magyar állam ezer éves fennállásának emlékére rendezett legelső mükiállitást legmagasabb látogatásával kitüntetni és ezzel örökké emlékezetessé tenni kegyeskedett.

A magyar müvészet legelső és mindenkinél gondosabb védnökének a magyar sziv egész melegével, odaadásával és rajongásával hőn szeretett urunknak, királyunknak ez első látogatása legyen a müvészet ez uj templomának örökké ragyogó fölavató ünnepe.

Ünnep, mely áraszszon oly sok fényt, dicsőséget és áldást a magyar müvészet fejlődésének utjaira, hogy a jövő kor küzdelmeiben a magyar müvészet mint egyik leghatalmasabb erkölcsi erő, a magyar nemzet fenmaradásának és fölvirágzásának mindenki által elismert elsőrendü tényezője legyen.

És ez ugy lehet, ha a magyar felelős kormánynak a társadalom és a magyar müvészet minden ihlete, minden müvelője, mindenha a müvészet mai koronás védője, a mi urunknak, királyunknak fejedelmi erényekben tündöklő kötelességérzetét és a közmüvelődés igazi erényei tartalmáért lelkesedni tudó emelkedett felfogását mint példaképet követi.

Adja az isteni gondviselés, hogy ugy legyen! Példaképünk tündököljön sokáig! Éljen a király!


- Éljen a király! kiáltotta hosszasan az előcsarnokban félkörben felállitott diszes közönség.

Majd a király szavai hangzottak el a teremben, a ki a következőket mondotta:

Örömmel jöttem a müvészek ezen uj hajlékának felavatásához; őszintén kivánom, hogy az a szépen fejlődő magyar képzőmüvészetnek ujabb lendületet adjon a további felvirágzáshoz.

A közönség lelkesült éljenzése közepett indult meg a király az első képterem felé, a hol szintén előkelő nagy és főként hölgyközönség várta. Utjában odafelé első sorban Csáky Albin grófot szólitotta meg és kezet fogott vele. Majd Wlassics felé fordulva kérdezte:

- Hát a régi mücsarnokkal mit csináltak?

A közönség soraiban ekkor Jókait pillantotta meg a király, hozzáment és szivélyesen kezet szoritva vele, kérdezte:

- Hogy van?

A képteremben Bihari Sándor kalauzolta a királyt, a ki nagy érdeklődéssel nézte a kiállitott képeket.

- Mind uj kép ez?

A király ezután Benczur Gyulával beszélt néhány perczig Budavár bevétele czimü és a főváros tulajdonát képező festményéről.

Tovább menet észrevett egyet azok közül a képek közül, a melyek az ő tulajdonát képezik.

- Ez az én festményem mondotta mosolyogva.

A királynak ugyanis 28 képe van a kiállitáson, melyek mindegyikére ráismert. Koroknyai Ottónak Mátyás király bevonulása Bécsbe czimü festményét hosszan szemlélte és azután bemutattatta magának.

- Ön festette a Javithatatlant?

Különös érdeklődéssel nézte a király Horowitz festményeit és mikor Tisza Kálmán portraijához ért, megállott és elösmeréssel mondta Horowitznek:

- Nagyon jól van eltalálva.

Margittay Párbaj után czimü képe is tetszett a királynak.

- Az igaz szomoruság kitünően van eltalálva - mondotta az időközben bemutatott müvésznek.

Hohenlohe német kanczellár arczképénél a király oda szólittatta Balló festőt és azt mondá neki:

- Nagyon jó. Festette a herczegnét is?

Karvaly Mór Huszárok czimü képe előtt szintén nehány perczig állott a király és a müvésznek azt mondta:

- Nagyon sokat haladt két év óta.

Ferraris festő a kiállitásra feleségének a portraiját állitotta ki, a mely szintén nagyon érdekelte a királyt.

- Ki ez a hölgy? - kérdezte Biharitól. Bihari ekkor bemutatta a királynak Ferrarist meg a feleségét is, a kivel a király kezet szoritott.

A retrospektiv kiállitáson keresztül a király a szobormüvek kiállitásához ért, a hol Zala György kalauzolta. Felette kedves epizód játszódott le itten. A királynak ugyanis feltünt egy kis szobor, a melyen egy nagyobb fiu egy kulacsból bort akar tölteni egy kis gyermek szájába.

- Ki csinálta ezt a szobrot? - kérdezte a király.

És ekkor bemutatták a királynak Teltsch Edét, a fiatal szobrászt, a ki jelenleg a honvéd gyalogságnál szolgál mint önkéntes és már a káplárságig vitte.

A kis szobrász katona bátran szalutált és megállott a király előtt.

- Hol tanult? - kérdezte a király.

- Bécsben! - volt a felelet.

A király ekkor végignézett a kis honvéden és azt kérdezte tőle:

- Mióta szolgál?

Három óra felé járt az idő, a mikor a király a szoborkiállitásból visszatért az előcsarnokba és szintén teljes megelégedésének adott kifejezést a látottak felett, a közönség lelkesült éljenzése közben kocsijába ült és távozott. A királylyal egyidejüleg elhagyták a mücsarnokot a főherczegek is.

(Nemzet, május 2.)

Forrás: Budapesti Negyed 11., IV. évf. 1996. 1. sz. tavasz
             http://www.bparchiv.hu/magyar/kiadvany/bpn/11/ferenc.htmlKirakós játék   

Működés: A darabokat párosával lehet megcserélni: először az egyikre kell egyet kattintani, és ha sárga színű lesz a kerete, akkor pedig arra a darabra, amelyikkel ki szeretnénk cserélni. Újrakeverni az ablak frissítésével vagy a darabszámokat mutató valamelyik nyomógomra kattintva lehet. Lassúbb gépeken az újrakeverés eltart néhány másodpercig. Ha a kép szélén véletlenül ott marad néhány képpont az előző keverésből, akkor csak mozdítsuk meg a böngésző gördítősávját az ablak jobb szélén, ez újrarajzolja a képet. A program működéséhez szükség van a Java futtató környezetre. A programot Perlaki Attila készítette.Vissza a kezdőlapraVissza az oldal elejére