Továbbképzés felsőfokon

 

Kégli Ferenc


Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz

Regionális és lokális életrajzgyűjtemények válogatott, annotált bibliográfiája

 

 

Budapest
2005

 

Sorozatszerkesztő:
Bartos Éva

Lektorálta
Szabó Sándor

Fedélterv
Gerő Éva

ISBN 963 201 615 7
ISSN 1589–1682

Készült
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma –
Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásával

 

Az anyaggyűjtés lezárva: 2005. január 31.

Kiadja a Könyvtári Intézet

Felelő kiadó: dr. Dippold Péter igazgató

 

TARTALOM

Bevezetés
A regionális és lokális biográfia motívumai
A regionális és lokális biográfiai gyűjtemények műfajának története
A tájékoztatás forrásai

Használati útmutató
Gyűjtőkör és a források
A bibliográfia tételei
A bibliográfia szerkezete
Mutatók

Rövidítések jegyzéke

Bibliográfia

Személynév- és címmutató

Földrajzinév-mutató
Régiók, tájak
Magyarországi megyék és települések 2004. évi állapotuk szerint
Történeti megyék és megyenév-változatok
Egyházszervezeti egységek
Országok, és határon túli települések

Summary
Összefoglalás

 

Bevezetés

In memoriam Kertész Gyula


A regionális és lokális biográfia motívumai

A Tátika lábánál vonuló országúton, a Bazsitól délre fekvő lejtő tetejéről visszatekintve búcsúzott el – költeményének leírása szerint – Berzsenyi Dániel Kemenesaljától, amikor elköltözött szülőföldjéről:[1]

Messze setétedik már a Ság teteje,
Ezentúl elrejti a Bakony erdeje,
      Szülőföldem, képedet.
Megállok még egyszer, s reád visszanézek.
Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek!
      Vegyétek bús könnyemet.

(Búcsúzás Kemenesaljától)

A szülőföld, ahol az a ház állott, amely születése után óvta a csecsemőt, a szülőföld, amely bevésődött a szülőházon kívüli világot felfedező kisgyermek agyába, mindig is a világ közepe marad, bárhol járjon is felnőttként. Kisfaludy Károly ezt így fogalmazta versbe:

Szülőföldem szép határa!
Meglátlak-e valahára?
Ahol állok, ahol megyek,
Mindenkor csak feléd nézek.

(Szülőföldem szép határa)

De nemcsak a szülőház, a szülőföld tája, hanem a máshol megélt fejlődési szakasz, a tanulmányok, a felnőtté válás időszaka is meghatározó az ember életében. Csanádi Imre vágyakozva emlékszik vissza gimnáziumi éveire egy Dnyeper-szigeti hadifogolytáborban, 1948-ban:

Hozzád forraszt az ifjúságom,
királyok ódon városa.
Diákfattyad, kövedre vágyom:
én Mostohám, hozzád – haza.

(Fehérvár köszöntése)

A lakóhely is rendkívüli jelentőséggel bír. Sok korai civilizációban az épületeket a világ közepének tekintették, "amelyek így, e központi helyüknél fogva a biztonság és a jelentőségteljesség érzésével töltötték el lakóikat".[2] Szintén fontos, szent helyek a temetők, a hősök nyugvóhelye, hiszen az utódoknak sokszor az elhunyt személy nyughelye válik szakrális hellyé. Petőfi Sándor az utókor elismerésére is hivatkozva szólítja hősi tettekre a magyarokat:

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.

(Nemzeti dal)

Minden ember életében az egyik legfontosabb vonatkozási pont a születés helye, a szülőföld, s szintén fontos sokak számára, hogy haláluk esetén hova temessék őket. Ez fordítva is igaz: egy adott tájon élők számára is nagy jelentőséggel bír az, milyen kiemelkedő vezéregyéniségek, hősök, tudósok, költők, írók, művészek származtak területükről, és azt is számon tartják, mely személyiségeknek vált végső nyughelyévé földjük.[3] Természetes tehát, hogy a nagy hősöknek, a táj életében jelentőséggel bíró személyeknek, továbbá a költőknek, művészeknek a szülőhelyét, lakóhelyét, sírhelyét számon tartjuk környezetünkben, megjelöljük azokat, és kultikus tisztelettel ápoljuk emléküket. E szép hagyományok nélkül nem is tudnánk a jelenben élni, hiszen csakis kulturális örökségünkre támaszkodva lehetünk képesek emberi léptékű világot kialakítani.

"A mikrokörnyezethez való emocionális kötődés aztán hozzájárulhat a makrokörnyezethez fűződő érzéseink kedvező irányú formálódásához, kiinduló pontja lehet az egyik legnemesebb érzelem, a hazaszeretet és az ettől elválaszthatatlan magatartás, a hazafiság létrejöttének" – mondja Bényei Miklós Génius loci című tanulmánygyűjteményében.[4] Egy adott régióhoz, tájhoz, megyéhez, településhez kötődő jeles személyiségek Panteonjának közreadásával, a személyiségek életének megismertetésével elősegíthetjük a lokálpatriotizmus érzésének elmélyülését.


A regionális és lokális biográfiai gyűjtemények műfajának története

A hazai lokális szintű névjegyzékek megjelenésekor – a 19. század elején – a nemzet autonómiáját képviselő, a vidék politikai és társadalmi törekvéseinek teret biztosító vármegye adta a gyűjtőkör természetes határait. Az első lokális (vármegyei) vonatkozású hazai összeállítás Próba Tétel. A' Fehérvármegyei Tudósokról címmel jelent meg a Tudományos Gyűjtemény 1817. évi 3. kötetében, B. V. L. aláírással.[5] A három betű a Boldogréti Víg László név rövidítése, amely álnév a székesfehérvári születésű Horvát István történetírót, nyelvészt, a Széchényi Könyvtár őrét rejtette.[6] Listájának elkészítését a nemzeti önérzet motiválta. Összeállításának bevezető részében felemlegeti azt az "égbekiáltó tudatlanságot, milyennel bennünket a' Pesti Fő Oskola Könyv Gyűjteményének 27. esztendős hálátlan Gondviselője Statistikájában betsmérel saját hazánk, és a' külföld színe előtt".[7] A "hálátlan Gondviselő" Schwartner Márton, a pesti egyetem német nyelvű professzora volt (Horvát csak Schw.-vel jelzi személyét), aki 1811-ben megjelent statisztikai kötetében[8] azt írta, hogy míg Portugália – gyarmataival együtt – 1750-ig 5600 írót mutathat fel, addig Horányi Elek Memoria Hungaroruma 1777-ig mindössze 1155 magyar írót képes egybeszámlálni. Horvát szerint, aki hazájának jó hírét kívánta volna terjeszteni, nem a régen készült Horányi mű alapján, hanem az Egyetemi Könyvtár, valamint a Széchényi Könyvtár gyűjteményei alapján végezte volna el a számvetést: "Tsak akkor fogunk mi dítsően fényleni Európa előtt, midőn e' féle motskolódó íróinkat belső értékök szerint esmérjük."

Hogy megmutassuk magunkat Európának, Horvát István egy országos léptékű koncepciót vázol fel: "Régi ohajtásom, hogy mindegyik Vármegyének Tudósai különösen öszveszedessenek. E' munkával igen sokat nyerne országunk tudós története, 's mi még sokat megmenthetnénk a' feledékenységtől."[9] Tehát a majdani közös munka reményében teszi elsőként közzé a Fejér vármegyei tudósokra vonatkozó gyűjtését. Két csoportba osztotta névanyagát. Az első csoport 16–19. századi, Fejér vármegyében született 21 író nevét és születési helyét tartalmazza a nevek betűrendjében, és azt is jelöli, hogy közülük hét személy már az elhunytak közé tartozik. A második csoportba azok kerültek, akik legalább egy évig a megyében laktak. E csoportban 44 személy neve (és 21-nek a születési helye) található, a csoportba tartozók közül 16 a már elhunytak száma. Az összeállítás végén Horvát a következőket írja: "Vajha olly szerentsés lehetne e' tsekély kezdet, hogy Fehérvármegyére nézve Pótolókra – egyéb Vármegyékre nézve pedig Követőkre találna!!"[10]

Horvát István óhajtása követőkre talált! A Tudományos Gyűjtemény 1818. évi 3. kötetében Hrabovszky György 171 Sopron vármegyében született, továbbá Sopron vármegyében lakó vagy lakott 93 tudós nevét közli.[11] A helyi születésűeknél a születési helyen kívül megadja legtöbbjüknél az illető író első művének megjelenési évét, míg ez az évszám a nem helyi születésűek esetében a foglalkozás megjelölése után áll. Egy évvel később báró Mednyánszky Alajos közölte szintén a Tudományos Gyűjteményben a Nyitra vármegyei írókat – hasonló szerkezettel és adattartalommal, mint amilyen a Sopron vármegyeieké volt –, azzal a módosítással, hogy ő a szerzők által írt művek címeit is feltűntette, megjelenési évükkel egyetemben.[12] 1820-ban Hrabovszky a Győr vármegyei írókról is közli gyűjtését. Nem változtat korábbi módszerén, csak azzal egészíti ki, hogy ha ismerte az író halálozási évét, akkor azt is feltűntette.[13]

Horvát István óhajtása, hogy minden vármegyére vonatkozóan "összveszedessenek" az ott élő vagy onnan elszármazott tudósok, teljességgel ugyan nem valósult meg, de kezdeményezése nyomán egyre többen foglalkoztak írókra vonatkozó lokális biográfiai gyűjtéssel. A század végéig további megyei, városi összeállítások készültek – főként írókról –, amelyek egyrészt folyóiratokban vagy önálló kötetként jelentek meg, másrészt kéziratban maradtak csak fenn.[14]

Egy Nógrád vármegyei összeállítás azonban már nemcsak a tudós írókra terjesztette ki gyűjtőkörét, hanem a vármegye minden jeles személyiségére is. Mocsáry Antal, "Ns. Nógrád és több Vármegyék' Tábla Bírája" a vármegyéjét bemutató, 1826-ban megjelent helytörténeti munkájában[15] (ahogy ő megfogalmazta) emlék-oszlopot emelt közel 100 "fő 's nagy embereknek". Az Ezen vármegyének nagy és jeles Emberei című fejezet, a személyre vonatkozó 13–18. századi adat előfordulási évszámához sorolva, időrendben tünteti föl nevüket és foglalkozásukat a kiemelkedő birtokosoknak, váruraknak, hadvezéreknek, főispánoknak, püspököknek, történetíróknak, költőknek stb. A 19. század elején elhunytakról már részletesebb adatokat is olvashatunk: többeknél szerepel a halálozás, valamint a temetés pontos dátuma és helye. Befejezésként az élő jeles személyiségek neve található, hivatali előmenetelük felsorolásával.[16]

A lokális (vármegyei és városi) biográfiai gyűjtemények készítésére a millennium alkalmából elindított Magyarország vármegyéi és városai című, 1896–1914 között megjelenő kiadványsorozat kötetei adtak újabb indítékot. A kötetek többsége ugyanis külön fejezetet, fejezeteket szentelt a helyi születésű vagy helyben élt, valamint a még élő tudósok, írók, művészek, illetve egyéb (nem publikáló) jelentős személyiségek rövid életrajzi bemutatásának.

Az I. világháború után is többnyire helytörténeti, honismereti sorozatok, megyei, városi címtárak köteteiben jelentek meg a korszak jelentős személyiségeinek, tisztségviselőinek életrajzi adatai. Egyes sorozatok nagy létszámú személyi adattárat is tartalmaztak, amelyekbe bekerülni – minden bizonnyal – gyakran csak a kiadvány előfizetésével vagy a szócikk megjelenéséért való fizetéssel lehetett. Újabb személyi adattárak közlésére került sor a háború után elszakított országrészek töredékeinek a visszacsatolása után kiadott – ezekre a területekre vonatkozó – helytörténeti, honismereti kiadványokban. Egy másik jellemző kiadványtípus volt az I. világháborús ezredek emlékalbuma, amelyekben a bajtársak névanyaga sok esetben nemcsak névlista volt, hanem arcképpel kiegészített életrajzi adatokat is tartalmazott.

Mindezek azt jelentik, hogy a két világháború közötti időszak vonatkozásában becslésem szerint kb. 300 ezer kortárs személy – jelentős részében saját maga által közölt – életrajzi adataival rendelkezünk. Mivel a személyi adattárak egy része a szülők, a házastárs, a gyermekek, továbbá a család I. világháborúban hősi halált halt tagjának nevét is tartalmazza, ezért a szócikkek családtörténeti kutatásokhoz is adalékot szolgáltatnak.

A húszas évek végétől a negyvenes évek közepéig megjelent kiadványok egy része természetesen a kiadó üzleti érdekeinek figyelembevételével készült. Például a Magyar városok, vármegyék társadalmi emlékalbuma című sorozatban a prominens személyeket bemutató kötetek nem adatgazdagságukkal, hanem a személyek kritikátlan dicséretével jeleskednek. Más sorozatok némi tartalmi módosítással, más borítócímmel és kötésváltozattal jelentették meg a megyeszékhelyre, illetve a vármegyére és a megyeszékhelyre együttesen vonatkozó, nagyobbrészt azonos anyagot. Különböző kiadásváltozatok keletkeztek azáltal, hogy a már lezárt és kibocsátott kötetek személyi adattáraihoz késve beérkező szócikkeket tartalmazó oldalakat a kiadónál még bentlévő példányokba pótlólag beragasztották, és az ebben a részben található előfizetők bizonyára már ezt a változatot kapták.

A múlt század negyvenes évek végétől a nyolcvanas évek végéig tartó időszakának politikai berendezkedése, ideológiai egyoldalúsága nem igényelte a regionális, lokális retrospektív vagy kortárs helyi életrajzi lexikonok, adattárak meglétét.[17] Csak kuriózumként lehet említeni a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Tolna megyei szervezetének 1958-ban, ötszáz példányban kiadott diafilmjét és a hozzá tartozó 40 oldalas füzetet, amely – I. Béla királytól az 1953-ban elhunyt Garay Ákos festőig – 28 országos jelentőségű, helyi születésű, vagy a megyében megfordult politikusnak, államférfinak, írónak, művésznek, hadvezérnek, szabadságharcosnak, tanácsköztársasági veteránnak időrendbe sorolt képét, illetve rövid életrajzát tartalmazza.[18]

A helyi vonatkozású szerzőkre, illetve személyiségekre vonatkozó biográfiai adatgyűjtés azonban – mintegy búvópatakként – a tájkönyvtári feladattal megbízott egyetemi könyvtárak, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, majd a megyei könyvtárak helyismereti gyűjtő- és feltáró tevékenységének keretei között már az ötvenes-hatvanas években megkezdődött. A hetvenes évek elejétől a városi könyvtárak többsége szakmailag oly mértékben megerősödött, hogy képes volt sokrétű, színvonalas helyismereti tevékenységet folytatni.[19] Megerősödött a Hazafias Népfront támogatását élvező honismereti mozgalom, és a fentiek eredményeként számos helytörténeti munka, honismereti kiadvány illetve helyismereti bibliográfia jelent meg. Lokális biográfia készítésének és kiadásának vonatkozásában viszont szinte egyetlen lehetséges műfaj volt hallgatólagosan engedélyezett (és kötelező): a hazai vagy a nemzetközi munkásmozgalomban részt vevő, a tanácsköztársaság idején szerepet vállaló, Szovjet-Oroszország polgárháborújában részt vevő, a Vörös Hadseregben harcoló, antifasiszta, esetleg partizán tevékenységet folytató helyi vonatkozású személyek megyei, illetve városi életrajzgyűjteménye.

A 20. század utolsó évtizedének politikai, ideológiai változása e területen is szinte robbanásszerűen éreztette hatását: megyei, városi történeti életrajzi lexikonok, személyi adattárak, általános, illetve szakterületi helyi kortárs ki kicsoda típusú kiadványok, sőt kiadványsorozatok jelentek meg. Fél évszázados elhallgatás után most nyílt lehetőség a II. világháború halottainak, áldozatainak, deportáltjainak utólagos regisztrálására. Egyes kiadványok CD-ROM-on, DVD-ROM-on illetve interneten is hozzáférhetőek, ugyanakkor kialakulóban van egy új műfaj: az internetes honlapokon elérhető helyi vonatkozású "arcképcsarnok"-ok.[20] Hasonmás kiadásban megjelentek korábbi vármegyei monográfiák, nemcsak nyomtatott, hanem digitalizált formában is: CD-ROM-on, illetve DVD-ROM-on.


A tájékoztatás forrásai

A helytörténeti, helyismereti vonatkozású könyvtári referenszkérdések jelentékeny része személyi-életrajzi vonatkozású, amelyekre sok esetben a helyi hagyományos katalógusok, vagy az OPAC, illetve a regionális, lokális nyomtatott vagy elektronikus életrajzi lexikonok, adattárak, cím- és névtárak, genealógiai munkák, a sajtóban közölt nekrológok, a helyismereti gyűjtemény gyászjelentései segítenek a válasz megadásában. A helyi vonatkozású dokumentumokon kívül továbbra is kihagyhatatlan forrásként szolgálnak a hazai általános és szaklexikonok, továbbá az általános és szakterületi életrajzi lexikonok és egyéb adattárak. A legfontosabb több mint hatszáz, önállóan megjelent országos és helyi nyomtatott forrást összesíti a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján elérhető Magyar Életrajzi Index elnevezésű adatbázis. Id. Szinnyei József Magyar írók élete és munkái, valamint folytatása, Gulyás Pál hasonló című munkájától a jelen évszázad elején megjelent legfrissebbekig terjed a gyűjtőkör, s közel 160 ezer személy adatait tartalmazza a következő adatmezőkkel: név, névvariáns, születési hely, születés ideje, halálozási hely, halálozás ideje, foglalkozás, források. A forrásokból esetleg hiányzó halálozási adatot az Országos Széchényi Könyvtár gyászjelentés gyűjteményének anyaga alapján pótolták. A feldolgozás során a források esetleges eltérő születési, illetve halálozási dátumait pontosították, a valódi, helyes adatot közlik, a hibás adatot a forrás kódjánál jelzik. Az életrajzi adatok forrását Rövidítések fájlban találhatjuk meg, amely a kódok betűrendjében tartalmazza a feldolgozott művek rövid leírását.[21]

Az életrajzi tájékoztatás apparátusának áttekintésével viszonylag kevés munka foglalkozik. Az egyéni életrajzokra vonatkozó tájékoztatást segíti Szeli Valéria és Várady Géza összeállításában, 2003-ban megjelent, Életrajzok című ajánló bibliográfia, amely több mint 1100 magyar és külföldi történelmi személyiségre, íróra, művészre, de az élet egyéb területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyre vonatkozó, 1800 után magyar nyelven írt vagy fordításban megjelent életrajzot, esetleg életrajzot is bőségesen tartalmazó önálló mű rövid leírását tartalmazza.[22]

A magyar vonatkozású biobibliográfiákat, életrajzi és álnévlexikonokat tekinti át és értékeli a Könyvtári tájékoztatás első köteteként 1975-ben megjelent Általános tájékoztatás című, Kertész Gyula által írt egységes főiskolai jegyzet VIII/1., illetve XIII/1. fejezete.[23] 1976-ban Horváth József A magyar életrajzi kutatás forrásai címmel, debreceni főiskolai szakdolgozatként készítette el az országos és szakterületi életrajz-gyűjtemények és biobibliográfiák 514 tételes annotált bibliográfiáját.[24] A Viczián János sajtó alá rendezésében közreadott Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat című kiadvány 1990-ben megjelent 7. kötetében "Az irodalmi hivatkozások rövidítéseinek jegyzéke" című összeállítás több mint 600 tételes, 1955-ig eljutó forrásjegyzéket tartalmaz.[25] Nagy ívű áttekintést nyújtott 1992-ben Eszenyi Miklós: Az életrajzi megközelítés lehetőségei címmel, az Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis 2. kötetében.[26] Külföldi kiadványokra is kitért, a hazai általános és szakterületi életrajzgyűjtemények mellett néhány területi-intézeti biográfiát is bemutatott. Kosáry Domokos Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. 1. Könyvtárak és bibliográfiák című, 2000-ben megjelent alapvető kézikönyvének 10. fejezetében közel 130 tételes bibliográfiáját adja a hazai általános, szakterületi és területi életrajzgyűjteményeknek.[27] A Könyvtárosok kézikönyve 2. kötetében – 2001-ben – Murányi Lajos ismerteti az életrajzi adatokat is közlő legfontosabb hazai biobibliográfiákat, nemzetközi, nemzeti és szakterületi életrajzi lexikonokat és adattárakat.[28] Legújabban Balla Mária mutatta be A helyismereti információkeresés és a világháló címmel a Könyv, könyvtár, könyvtáros 2004 szeptemberi számának hasábjain az interneten elérhető hazai általános biobibliográfiákat, életrajzi indexeket, lexikonokat.[29]

Olyan tájékoztatási segédlet azonban nem készült, amely az általános, illetve szakterületi életrajzi lexikonok, adattárak mellett a regionális-lokális vonatkozású önálló kiadványok teljessége mellett számba vette volna a rejtetten megjelent anyagot is. Az 1970-es évek elején az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjában (a mai Könyvtári Intézet elődjében) született egy elképzelés a helyismereti kutatás kézikönyvének kiadásáról. A tervezet szerint a kézikönyv III. része lett volna a bibliográfiai kalauz, amelynek egyik fejezete az országos, illetve a regionális-lokális biobibliográfiákkal, biográfiai gyűjteményekkel, életrajzi lexikonokkal foglalkozott volna.[30] Szerkesztésére Kertész Gyula kapott megbízást, aki ekkor a debreceni Tanítóképző Főiskola népművelő-könyvtáros szakán a könyvtári tájékoztatást oktatta, emellett szerkesztője és részben szerzője volt az 1975–1978 között megjelent Könyvtári tájékoztatás című főiskolai jegyzetsorozatnak. A helyismereti bibliográfiai kalauz anyagának a gyűjtése megkezdődött, számos diákköri dolgozat is született ebben a témában, de a máig időszerű vállalkozás kezdeti munkálatai nem jutottak el a kiadásig. Kertész Gyulát azonban a későbbiekben is foglalkoztatta a helyismereti kalauz néhány témaköre – ezt bizonyítja a sajtórepertóriumok annotált bibliográfiájának két kiadása, továbbá a helységnévtárakról, helynévlexikonokról megjelent történeti-tipológiai, értékelő áttekintése. Nyugdíjba vonulása után ismét foglalkozni kezdett a hazai általános és szakterületi, valamint a regionális és lokális életrajzi lexikonok, biobibliográfiák témakörével, de halála miatt már nem volt ideje korábbi feljegyzéseit bibliográfiai kalauzzá fejleszteni.[31]

*

Az ezredforduló tájékán megjelenő regionális, megyei, települési életrajzi lexikonok, életrajzi adattárak többségéből sugárzik a szakmaszeretet és a szaktudás, de egy nagyon jelentős érzelmi tényező is munkál a mélyben: a lokálpatriotizmus, amely fogalom a szűkebb környezethez, a lakó- és munkahelyhez, a szülőföldhöz való szoros kötődést jelenti. A lokálpatriotizmus nagy érték, olyan elv, amely a világot átjáró globalizációs hullám idején is elemi erővel hat. A nemzeti kultúrát gazdagító helyi értékek és hagyományok feltárásában, közvetítésében, a nemzeti és lokális öntudat erősítésében felbecsülhetetlen szerepe van a könyvtárakban folyó helyismereti tevékenységnek. Ennek tájékoztató apparátusát óhajtja megerősíteni ez a bibliográfiai kalauz, támogatni kívánva könyvtárosok, helytörténészek munkáját. Az Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz című jelen kiadványt Kertész Gyula emlékének kívánom szentelni. Ezt a munkát az ő hagyatéka inspirálta.

 


Használati útmutató


Gyűjtőkör és a források

A bibliográfiai kalauz a mindenkori Magyarország régióira, tájaira, egyházi és közigazgatási egységeire, településeire, illetve a mai határokon kívül eső, magyarlakta Kárpát-medencei régiókra, tájakra és településekre vonatkozó, 570 önállóan vagy rejtetten megjelent életrajzi lexikont, életrajzi adattárat mutat be. Nem tartalmaz tehát hazai országos általános vagy valamely szakterületre vonatkozó életrajzi lexikont, adattárat.

Az anyaggyűjtés során a kiinduló – egymást részben átfedő – forrásaim a következők voltak:

- Kertész Gyula kéziratos hagyatéka.

- Magyar könyvészet. 1712–1920., 1921–1944., 1945–1960., 1961–1975 (éves kötetek).

- Viczián János lektori észrevételei a Magyar könyvészet. 1921–1944. V. kötetének életrajzi fejezetéhez.

- Magyar Nemzeti Bibliográfia. 1976–2004.

- Új Könyvek 1990–2004.

- A Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar életrajzi index adatbázisának rövidítésjegyzékében közölt kódfeloldások.

- Az irodalmi hivatkozások rövidítéseinek jegyzéke. In: Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 7. köt. Sajtó alá rend. Viczián János. Budapest, 1990. XXXI–CI. o.

- A Honismeret című folyóirat kritikai és bibliográfiai rovata.

- Interneten elérhető adatbázisok, egyedi és közös könyvtári OPAC-ok.

A gyűjtés a 20. század elejétől megjelent művekre terjedt ki, korábbi kiadvány csak abban az esetben dolgoztam fel, ha gyűjtőköre eltérő volt id. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái gyűjtőkörétől. A 2005. január 31-éig összegyűjtött közel kilencszáz címből az autopsziával történt válogatás alapvető szempontja az adatok minősége és egyedisége volt, nem pedig a személyeknek a közösség életében betöltött szerepe, hiszen egy életrajzi lexikonban, adattárban szereplők mindnyájan cselekvő, passzív vagy szenvedő részesei az adott hely eseményeinek. Elsősorban azokat a műveket vettem számba, amelyeknek a lokális vonatkozású személyek életrajzára vonatkozó faktografikus közlés volt az elsődleges céljuk. Az életrajzi adatok részletességén kívül az arcképek megléte is szerepet játszott a bibliográfiába való felvételkor. A bekerülés alsó határa 15-20 személy volt, ettől csak kivételes esetben tértem el.

A jelen kiadványsorozat keretei megszabták a közölhető művek mennyiségi határait is. Ennek következtében nem kerültek be olyan kiadványok, amelyek tartalmaznak ugyan lokális életrajzi információkat, részadatokat, de felvételük parttalanná tette volna a bibliográfiát. Ilyenek például az iskolai értesítők, intézményi évkönyvek, egyházi névtárak, csoportos művészeti kiállítások katalógusai, szépirodalmi antológiák, interjúkötetek. Nincsenek a bibliográfiában olyan városlexikonok, amelyeknél a várostörténet határozta meg a szerkesztés szempontjait, továbbá olyan utcanév magyarázatok, ahol nem elkülönítve szerepelnek a helyi vonatkozású személyek. Kimaradtak azok a művek is, amelyek csak minimális részadatokat tartalmazó listákat vagy többségében csak névsorokat tartalmaznak. A gyűjtőkör nem terjedt ki a genealógiai irodalomra sem, bár ezek is tartalmaznak életrajzi adatokat, és kimutatják a családi kapcsolatokat.


A bibliográfia tételei

A sorszámozott bibliográfiai leírások az MSZ 3424–1 (Bibliográfiai leírás. Könyvek) és az MSZ 3424–12 (Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványokban megjelent részdokumentumok) szabványok alapján készültek. Besorolási adatokat nem tartalmaznak. A szerzőségi közlésben elmaradtak az életrajzokat nem érintő közreműködők, mint például az előszót vagy bevezetést írók. A megjelenési adatcsoportban nem ismételtem meg a szerzőségi közlésben megadott közreadót, és a terjedelem adatcsoportból hiányzik a méret megadása, továbbá elmaradt az ISSN, illetve az ISBN adatának közlése. Új kiadás(ok) esetében a legutolsó kiadás leírására törekedtem. Hasonmás vagy elektronikus kiadásváltozat esetében a leírás az alapkiadásról készült. A leírásban és az annotációban alkalmazott rövidítések feloldását a Rövidítések jegyzéke tartalmazza.

A bibliográfiai leírást az annotáció követi. (Néhány – biztosan a gyűjtőkörbe tartozó – tételt nem sikerült kézbe vennem, ezeknél az annotáció elején hivatkozom a forrásomra.) Ha az életrajzi anyag csak a mű egy része vagy fejezete, az annotáció a rész vagy a fejezet adatainak dőlt betűs leírásával kezdődik. Az életrajzi anyag ismertetése kilenc szempont alapján történt. A szempontokat betűk jelzik, jelentésük a következő:

Gy: = a személyi anyagra vonatkozó gyűjtőkör idő- és földrajzi határai; a tevékenységi kör megnevezése; az "élt" kifejezés a lezárult életpályákat, a "még élő" kifejezés a szerkesztés időszakában élő személyeket jelenti; a személyek megadott vagy (ahol lehetséges volt) kb. száma;

L: = az anyaggyűjtés lezárásának a dátuma, ennek hiányában az előszó, ajánlás stb. kelte;

F: = az életrajzi adatok forrásának közlése megtalálható-e a kiadványban;

R: = az életrajzok besorolásának rendezőelve; a megszokott könyvtári betűrendtől való eltérés; az alapegységet kiegészítő pótlás-tételek;

Sz: = a személyi adatok szerkezete: névváltozat alatt leánykori név, eredeti családnév, írói, művészi vagy egyéb felvett nevek, álnevek értendők; külön nincs jelezve az életpálya bemutatásnak részletessége; cím alatt többnyire lak- és/vagy munkahelyi cím, esetleg még telefonszám, illetve e-mail cím értendő; az irod. kifejezés a személyre vonatkozó irodalom meglétét jelenti a szócikkben;

A: = arcképek a kiadványban, lehetőleg a mennyiségük és szükség szerint a helyük megadásával;

M: = a mutatók típusai, mire hivatkoznak; mutató hiányában a keresést érdemben segítő tartalomjegyzék jelzése;

J: = különböző jegyzékek (rövidítésjegyzék, egyéb segédletek), további névlisták a kötetben;

K: = a kapcsolatok megadása: előzmény, folytatás, előző vagy hasonmás kiadások, elektronikus megjelenési formák.

A mű (a rész vagy fejezet) címében közölt egyértelmű adatokat nem ismételtem meg az annotációban. A betűjelek nemleges adat esetén is szerepelnek. A szempontokat csillag választja el egymástól.


A bibliográfia szerkezete

A bibliográfiai tételek elsődleges rendező elve a földrajzi név. A földrajzi név megválasztásának szempontjai:

- általános történeti áttekintés, továbbá kortárs életrajzi lexikon, adattár esetén a kiadás időszakára érvényes magyar nyelvű név,

- egy konkrét időszak esetében a tárgyalt időszakban használatos magyar nyelvű név,

- a régiók, tájak általában a kiadványban közölt nevet kapták, szükség szerint egységesítve a kifejezéseket.

A hivatalos névváltozatok külön egységet képeznek. A "vármegye" kifejezés helyett mindenkor csak a "megye" kifejezést használom. Budapest esetében az önálló nevű városrészek (Budapesten belül) saját fejezetet kaptak. Az államhatalmi változásokból, illetve a közigazgatási átszervezésekből adódó (a bibliográfia anyagán belüli) területi átfedéseket a kiemelt földrajzi név alatt (→ még) utalás mutatja.

Egy földrajzi egységen belül a művek megjelenési évük szerint sorakoznak, fordított időrendben. A besorolási rendet a megjelenés évének kiemelt számai jelzik. Az azonos évben megjelent kiadványok az MSZ 3401 A bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályai alapján követik egymást.

Egy földrajzi egység tételei után a Lásd még:, saját tétel nélküli földrajzi név esetében a Lásd: kifejezést követő sorszámok ahhoz (azokhoz) a tétel(ek)hez vezetnek, amelynek címe (bizonyos esetben annotációja) azt jelzi, hogy az adott területre vonatkozóan is tartalmaz a kiadvány életrajzi információkat.


Mutatók

A bibliográfia használatát a földrajzi nevek betűrendjén, illetve a belső utalásokon túl a tételek sorszámára hivatkozó mutatók teszik hatékonyabbá.

A Személynév- és címmutató egyetlen betűrendben tartalmazza a bibliográfiában közölt személyneveket és a művek címét. Funkciójától függetlenül minden személy neve szerepel benne dőlt betűkkel. Az esetleg azonos nevű, de különböző személyeket nem választottam el. A mutató a címek közül a főcímeket adja normál betűkkel, alcímmel csak abban az esetben egészül ki, ha a főcím általános kifejezés.

A Földrajzinév-mutató az alábbi témák szerint csoportosítja a földrajzi neveket:

- Régiók, tájak: betűrendben;

- Magyarországi megyék és települések 2004. évi állapotuk szerint: Budapest, a főváros városrészei, majd a jelenleg a fővároshoz tartozó, de 1950 előtt önálló települések, ezt követően betűrendben a megyék, megyénként pedig a területükön lévő települések betűrendben;

- Történeti megyék és megyenév-változatok: a nevek betűrendjében;

- Egyházszervezeti egységek: a nevek betűrendjében;

- Országok és határon túli települések: az országnevek betűrendjében, azon belül a települések betűrendjében.

 


Rövidítések jegyzéke

bev.

bevezette

bibliogr.

bibliográfia

biz.

bizottság

bőv.

bővített

e-dok.

elektronikus dokumentum

életp.

életpálya

évf.

évfolyam

fel.

felelős

fogl.

foglalkozás

gyerm.

gyermek/ek

gyűjt.

gyűjtötte

h.

hasáb

hal.

halálozási

irod.

irodalom (a személyre vonatkozó)

jav.

javított

K. (a kiadó nevében)

Kiadó

k. e. e.

közigazgatásilag egyelőre egyesített

kiad.

kiadja

kitünt.

kitüntetés/ek

köt.

kötet

közread.

közreadja

közrem.

közreműködött

Kvk.

Könyvkiadó

l.

lap

Lapk.

Lapkiadó

mell.

melléklet

o.

oldal

összeáll.

összeállította

rend.

rendezte

sor.

sorozat

sz. (bibliográiai leírásban)

szám

szerk.

szerkesztette

szül.

születési

t.

tábla

tan.

tanulmányok

tev.

tevékenység

vál.

válogatta

vh.

világháború

 


Bibliográfia


Abaúj megye

(→ még Abaúj-Torna megye; Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

1. Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, Gömörben és Zemplénben / szöveg Porkoláb Tibor; fotók Bujdos Tibor. – Miskolc: Bíbor K.: Felsőmagyarország, 1997. – 249. o.

Gy: kb. 80 személy síremléke, domborműve, emlékszobra, -táblája, -oszlopa, -fája, -háza a történeti Abaúj, Borsod, Gömör és Zemplén megyében * L: 1996 * F: közölve a bevezetőben * R: kronologikus és tematikus * Sz: a fejezetben a név tipográfiailag kiemelve, életrajzi adatok, a kultuszhely leírása * A: az emlékhely fotójával (198 kép) * M: személynévmutató; helységnévmutató * J: irodalomjegyzék; képjegyzék * K:

2. Abaúji lelkipásztorok, 1685–1799 / Benke Imre. – Kassa, 1943. – 172. o.

Gy: a református egyházmegye lelkipásztorai * L: – * F: elsődlegesen az egyházmegyei levéltár anyaga alapján * R: felszentelésük időrendjében; sorszámozott tételek * Sz: név, latinos névváltozat, sok esetben szül./hal. és családi adatokkal, többségüknél viszont csak a felszentelés dátuma utáni lelkészi tev., források * A: – * M: névmutató, a tételszámra mutat * J: – * K:


Abaúj-Torna megye

(→ még Abaúj megye; Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

3. Abaúj-Torna vármegye / szerk. Csíkvári Antal. – Budapest: Vármegyei Szociográfiák K., 1939. – 218. o., 297, [3] h. – (Vármegyei szociográfiák; 7.)

Személyi adattár. – 215–218. o., 297, [3] h.

Gy: kb. 2300 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: előszó: 1939. dec. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; pótlás a 289. h.-tól, új betűrendben * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, szülők, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

4. A cs. és kir. 34. magyar gyalogezred története, 1734–1918. – Budapest, 1937. – 519. o. + Függelék. – [1939.] – XXXII. o.

A világháborúban résztvett 34-esek arcképcsarnoka és személyi adatai. – 335–519. o. + Függelék. – XXXII. o.

Gy: kb. 2100, többségében Abaúj-Torna és Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. megyei személy * L: 1937., a függelék: 1939. máj. 15. * F: adatgyűjtőív * R: tényleges tisztikar, tartalékos tisztikar, altisztek és legénység, csoportonként újra kezdődő betűrendjében * Sz: név (a háborúban elesettet kereszt jelzi), rendfokozat, civil fogl., szül. év/hely, katonai szolgálat, I. vh.-s harctéri tev., hadifogság, kitünt., házastárs, gyerm.; a függelék személyi adataiból hiányzik a szül. év/hely * A: többsége arcképpel * M: – * J: jelmagyarázat (338. o.) * K:

5. Abaúj-Torna vármegye / szerk. Molnár Endre. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1935. – 339. o., 10 t. – (Magyar városok és vármegyék monográfiája; 17.)

Személyi adattár. – 259–336. o.

Gy: kb. 900 szócikk azokról, akik a kiadványt megrendelték, vagy adatot szolgáltattak; a személyeken kívül kis számban vállalatok is * L: – * F: kérdőív * R: települések szerint: elől Szikszó (a megye székhelye), majd a községek betűrendjében, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. hely/év, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. (váltakozó részletességgel) * A: – * M: – * J: rövidítések (339. o.) * K:

6. Abaúj vármegye és társadalma 1931-ben: Abaúj-Torna vármegye Trianon utáni 10 esztendejének emlékalbuma / összeáll. Vermes Ernő, Földes Lajos. – Szikszó, 1932. – 190. o.

Abaúj-Tornai életrajzi lexikon. – 129–188. o.

Gy: a megyében élő kb. 200 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében; a kötet közigazgatási részében néhány további életrajzzal * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev. * A: részben arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 268.


Ajka

7. Ajkai életrajzi lexikon: Ajka, Ajkarendek, Bakonygyepes, Bódé, Csékút, Padrag, Tósok és Tósokberénd neves személyiségei / Tilhof Endre; kiad. Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége. – Ajka, 2003. – 185. o.

Gy: 10–20. században a városban, illetve a várost alkotó egykori községekben született és/vagy élt, dolgozott, alkotott, illetve ott elhunyt kb. 400 személyiség * L: 2002. nov. 1. * F: a rövidítésjegyzékben, és a szócikkek végén * R: a nevek betűrendjében, a rövid és hosszú magánhangzók nem különülnek el, a besorolás alapja az ismertebb névváltozat, a kevésbé ismertről utaló készült * Sz: név, névváltozat, fogl., szül./hal. hely/év/hó/nap, szülők, tan., életp. (helyi településnév a szövegben tipográfiailag kiemelve), közéleti tev., kitünt., házastárs, gyerm., művek, irod., források * A: részben arcképpel * M: – * J: rövidítésjegyzék; függelékben: római katolikus lelkipásztorok, református lelkészek, evangélikus lelkészek, római katolikus tanítók, református tanítók, evangélikus tanítók, izraelita tanító, körjegyzők és főjegyzők listája * K:


Alföld

8. Alföldi képes emlékkönyv / szerk. Báttaszéki Lajos. – Arad: Széchenyi Irod. Int., 1887. –210. o.

Gy: Arad, Békés, Bihar, Csongrád, Temes és Csanád megye megyei és városi főispánjai, a megyék és városok 41 személyisége * L: 1887. máj. * F: – * R: – * Sz: váltakozó adattartalmú élet- illetve jellemrajzok * A: 40 arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: – * K:


Arad

9. Arad szabad királyi város törvényhatósági bizottságának almanachja / sajtó alá rend. Sulik Kálmán, Brukner Lajos [és mások]. – Arad, 1914. – 276, XXXI. o.

Arad főispánjának, tanácstagjainak, szavazattal bíró főtisztviselőinek és a törvényhatósági bizottság tagjainak életrajza. – 45–276. o.

Gy: kb. 100 személy * L: 1914. febr. * F: – * R: a tisztségviselők közigazgatási rangsor szerint, a bizottsági tagok a nevük betűrendjében; pótlás és helyesbítés: 273–274. o. * Sz: portrék életrajzi adatokkal: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., tisztség, bizottsági tagság * A: többsége arcképpel * M: – * J: a törvényhatósági bizottság névsora virilis jogon, illetve kerületenként * K:


Arad megye

Lásd: 8.


Árva megye

10. Árvamegyei almanach / szerk. és kiad. Váradi Géza. – Alsókubin, 1912. – 208. o.

Gy: kettő kivételével még élő, 25 megyei közéleti személyiség * L: – * F: – * R: különböző fejezetekben * Sz: életrajzok * A: arcképek, egészalakos képek * M: képek jegyzéke * J: hibajegyzék * K:


Bács-Bodrog megye

(→ még Bács-Kiskun megye)

11. Csonka-Bácska tükre: a megye kulturális és gazdasági viszonyai / szerk. Kemény Simon. – [Baja]: Kemény S., 1931 (!1932). – 400. o., 13 t.

Gy: az 1920-ban Baja székhellyel újraalakított Bács-Bodrog megye * L: 1932. máj. 1. * F: az utószóban * R: a megyére, valamint Bajára vonatkozó tematikus fejezetekben (közigazgatás, vallási élet, városi üzemek, közoktatás, irodalom, tudomány, művészet, közegészségügy) életrajzokkal; tartalomjegyzék: 398–400. o. * Sz: váltakozó részletességű: szül. adatok, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, közéleti tev.; írók, művészek gyakran csak születési helyük közlésével * A: részben arcképpel * M: – * J: – * K:

12. Bácskai fejek / szerk. Hirn László, Szaulich Antal. – Baja, 1928. – [302] o., 2 t. – /[Magyar városok, vármegyék társadalmi emlékalbuma; 2.]/

Gy: kb. 300 élő, közéleti személy * L: 1928. okt. * F: – * R: jelöletlen csoportosításban a megyei tisztségviselők, Baja, majd járások szerint csoportosítva a települések * Sz: dicsérő bemutatás, többségénél életrajzi adatok is * A: nagy többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

13. Bács-Bodrog vármegye / szerk. Borovszky Samu. 1–2. – Budapest: Országos Monografia Társaság, [1909]. – 477, 619. o. – (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány, művészet. – 2. köt. 476–558. o.

Gy: a 18–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott hosszabb ideig irodalmi vagy tudományos munkásságot kifejtett személyek, továbbá kiválóbb férfiak és művészek, összesen kb. 400 személy * L: előszó: 1909. márc. 1. * F: közölve: 555. o. * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. év (hely csak akkor, ha a megyében született), tan., életp., közéleti tev., hal. adatok, művek; más megyében született személynél nincs életpálya bemutatás, csak a helyi vonatkozások ismertetése; utalás arra, ha a kötet más helyén a személyről bővebb anyag található * A: a két kötetben több helyen is * M: név- és tárgymutató * J: – * K: e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.

Lásd még: 20., 357.


Bács-Kiskun megye

(→ még Bács-Bodrog megye; Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye)

14. 1956 Bács-Kiskun megyei kronológiája és személyi adattára / szerk. Tóth Ágnes; az adatgyűjtést végezte Orgoványi István, Pető Melinda, Tóth Ágnes; a kronológiát összeáll. és az életrajzokat írta Orgoványi István, Pető Melinda; kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. 1–2. köt. – 2. jav., átd. kiad. – Kecskemét, 2001. – 847. o.

Gy: a forradalom alatti eseményekben valamilyen formában szerepet vállaló kb. 1500 személy * L: előszó: 2000. márc. * F: jegyzetben közölve * R: Kecskeméti járás, majd betűrendben a többi járás, a járás élén a járási székhely, majd betűrendben a többi település, a település anyagában a kronológia után a személyek a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap (egyeseknél csak hely/év), anyja neve, tan., fogl., életpálya 1956-ig, a forradalomban vállalt szerep, későbbi megtorló intézkedés * A: – * M: névmutató (kiemelten jelezve a biográfia oldalszáma) * J: rövidítések * K: első kiad.: 2000.

15. Bács-Kiskun megye kézikönyve / főszerk. Szabó Klára. – [Budapest]: CEBA K., 1997. – 914. o. – (Magyarország megyei kézikönyvei; 2.)

Bács-Kiskun megye közéleti személyiségei: (megyei ki-kicsoda?) – 813–840. o.

Gy: kb. 200 személy * L: 1997. szept. 30. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl. vagy beosztás, cím, szül. év/hó/nap/hely, életp., művek, eredmények, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

16. "Küzdtünk híven a forradalomért...": a magyar munkásmozgalom Bács-Kiskun megyei harcosainak életrajzgyűjteménye / bev., ... az életrajzokat írta, szerk. Bársony Ferenc; a szerk. munkatársa Békevári Sándor; közr. a Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun Megyei Bizottsága. – 2. bőv., jav. kiad. – Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Lapk., 1980. – 194. o., XXXII t.

Gy: a megyében született és/vagy a megyében tevékenykedett, a 19. század vége és az 1970-es évek vége között élt 225 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., emlékhely * A: 80 arckép (III–XX. t.) * M: – * J: – * K: első kiad.: A magyar munkásmozgalom Bács-Kiskun megyei harcosai. Kecskemét, 1969.

17. Nevezetes emberek Bács-Kiskunban: életrajzi helytörténeti lexikon / szerk. Fenyvessiné Góhér Anna. [A–L.] – Kecskemét, 1971. – 130. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy a megyében tevékenykedő kb. 350 személyiség * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év, fogl., tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás, művek, díjak, kitünt., emlékhely, irod. * A: – * M: – * J: rövidítések * K: komoly szakmai kifogások miatt további kötete nem jelent meg


Badacsony térsége

18. Emberek a tájban / Fonay Tibor; kiad. a Nemesgulácsi Ipari és Mezőgazdasági Termelőszövetkezet. – Nemesgulács, 1989 [!1990]. – 154. o.

Gy: Badacsonyhoz és környékéhez kötődő, a 18–20. században élt, illetve még élő 37 író, költő, művész, gazdasági, közéleti személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: életrajz adatokkal, az életmű értékelése, a badacsonyi tájhoz való kötődés részletes tárgyalása * A: – * M: tartalomjegyzék * J: – * K: eredeti megjelenés a Badacsony és Vidéke c. termelőszövetkezeti lapban.


Baja

19. Bajai arcképcsarnok / Bánáti Tibor. – Baja [1. köt.] / sajtó alá rend. Karlovitz Margit, Kőhegyi Mihály, Merk Zsuzsa. – Türr István Múzeum, 1996. – 199. o., [8] t. – (Bajai dolgozatok; 11.) 2. köt. / sajtó alá rend. Karlovitz Margit. – Bajai Honpolgár Alapítvány, 2004. – 191. o. – (Bajai honpolgár könyvek; 1.)

Gy: 18–21. században élt helyi születésű, és/vagy ott felnövekvő, ott alkotó, ott munkálkodó, összesen 74 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év, részletes életrajzi tanulmány a helyi vonatkozások kiemelésével * A: arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: – * K: e-dok.: http://www.c3.hu/~aevk/bek/helytort.htm

20. Baja / Rapcsányi Jakab. Bács-Bodrog vármegye községei / írta Drégely Kálmán [és mások]. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1934. – 671. o., 6 t. – (Magyar városok monográfiája; 14.)

Irodalom, tudomány, művészet. – 262–313. o.

Gy: kb. 150 bajai vonatkozású, élő vagy már elhunyt személy * L: előszó: 1934. márc. * F: – * R: 277–309. o.: irodalmi, tudományos, művészeti munkásságot kifejtett személyek a nevek betűrendjében; 309–313. o.: betűrendben egyéb bajai személyiségek * Sz: egyeseknél részletes életrajzi tanulmány * A: részben arcképpel * M: – * J: – * K:

Személyi adattár. – 517–666. o.

Gy: kb. 1700 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek is * L: előszó: 1934. márc. * F: kérdőív * R: Baja, majd a községek betűrendben, azon belül a személynevek betűrendjében, végén a Budapesten élő bácskaiak * Sz: váltakozó részletességű adattartalommal, általában: név, fogl., szül. hely/év, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: rövidítések magyarázata * K:

Lásd még: 357.


Balassagyarmat

21. Arcok Balassagyarmat múltjából / Kovalcsik András. – Balassagyarmat: [Kovalcsik A.], 2001. – 173. o.

Gy: 19–20. században élt 22 személyiség * L: – * F: – * R: időrend, kisebb eltérésekkel * Sz: személyi fejezetek, benne életrajz, arcképvázlat, idézetek a személyről, idézetek a személytől, alkotások képei * A: arcképpel, képekkel, fotókkal * M: tartalomjegyzék * J: – * K:


Balaton térsége

22. Balatoni kis lexikon. – Budapest: Sági, 1940. – 23. o.

Gy: kb. 450 olyan élő vagy már elhunyt művész illetve közéleti személyiség, tisztségviselő, aki valamilyen formában kapcsolatba hozható a Balatonnal, vagy valamelyik tókörnyéki településsel * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: egyenetlen közlések a név után csupán a helyi vonatkozás megnevezésétől a vázlatos életrajzi szócikkig; a már elhunytat kereszt jelöli * A: – * M: – * J: – * K: A Balatoni könyv és balatoni címtár c. mű melléklete


Balmazújváros

23. Balmazújvárosi krónika: a második világháborútól a millecentenáriumig / Király István. – Debrecen: Csokonai, 1998. – 233. o.

Balmazújvárosi neves emberek / Varga Antal. – 177–227. o.

Gy: 17–20. században élt, illetve még élő, helyben született és/vagy ott tevékenykedő 100 személyiség * L: ajánlás: 1998 ősze * F: közölve: 167. o. * R: a nevek betűrendje * Sz: név, szül. hely/év, tan., életp., helyi vonatkozás, hal. év * A: – * M: – * J: a Szovjetunióban elhunyt, 1945-ben elhurcolt 136 helyi deportált személyi adatai: 174–177. o. * K:


Bánság

24. A Bánát kiváló férfiai / Buchmann Károly. – Budapest, 1941. – 48. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő, a Bánság területén (Maros–Tisza szög, Temesköz) született és/vagy tevékenységét ott kifejtő személyiségek * L: – * F: – * R: foglalkozási ágak, működési területek, továbbá nemzetiségek szerinti csoportosításban * Sz: szövegkörnyezetben név, szül./hal. év, fogl., tev. rövid összefoglalása, művek * A: – * M: – * J: – * K:

25. Ki kicsoda?: a bánsági közélet lexikonja / szerk. Damó Jenő. – Timişoara: Lexika K., 1930. – 391 h.

Gy: kb. 1000 személy * L: előszó: 1930. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. év/hely, apja fogl., tan., életp., közéleti tev., szép- és szakírói munkásság jelzése, kitünt., hobbi, házastárs, gyerm. * A: egyesek arcképpel; arcképpótlások az utolsó két oldalon * M: – * J: – * K: Ki kicsoda?: az erdélyi és bánsági közélet lexikonja / szerk. Damó Jenő. – Timişoara; Arad: Lexika K., 1931.

Lásd még: 167.


Baranya megye

26. Ki kicsoda Baranya megye könyvtáraiban? / összeáll. Surján Miklós; kiad. a Csorba Győző Megyei Könyvtár. – Pécs, 2002. – 150. o. Borító- és gerinccím: Ki kicsoda Baranya könyvtáraiban?

Gy: a megye valamennyi aktív, illetve már nyugdíjba vonult könyvtárosa, összesen 263 személy * L: 2001. dec. 31. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; pótlás: 261–263. számú szócikk * Sz: név (névváltozat), szül. hely/év/hó/nap, fogl., házastárs, gyerm., tan., életp., közéleti tev., kitünt., művek, cím, irod. * A: sokan arcképpel * M: névváltozatok mutatója; szakmai képzést nyújtó intézmények; könyvtárak * J: rövidítésjegyzék; közművelődési könyvtárak címjegyzéke 2001. dec. 31. * K:

27. Az 1848-as honvédsereg Baranya megyei származású tisztjei / Bona Gábor. In: Baranya: emlékszám az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. – 11–12. évf. (1998/1999), 127–171. o.

Gy: a megye területén született 106 tiszt * L: – * F: közölve * R: törzstisztek, századosok, hadnagyok és főhadnagyok; a három csoporton belül a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), váltakozó részletességű életrajzok, életrajzi adatok, források * A: – * M: – * J: rövidítések * K:

28. Baranya megye kézikönyve / főszerk. Grünwald Géza. 1–2. köt. – [Budapest; Pécs]: Bo and Bo Bt.: CEBA-Holding: Gruppa Bt., 1997. – 447, 455. o. – (Magyarország megyei kézikönyvei; 1.)

Megyei ki-kicsoda? – 2. köt. 379–408. o.

Gy: kb. 800 személy * L: 1997. márc. 15. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz.: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, családi állapot, házastárs, gyerm., végzettség, életp., művek, eredmények, kitünt., közéleti tev., cím (többeknél csak név és beosztás) * A: – * M: – * J: rövidítések feloldása * K:

29. "Küzdtünk híven...": a baranyai – pécsi ellenállók, antifasiszták, internacionalisták életrajzi kötete / szerk. Vargha Dezső; [közrem.] az MSZMP Baranya Megyei Bizottsága [stb.]; kiad. a KISZ Baranya Megyei Bizottsága. – Pécs, 1987. – 479. o.

Gy: 134 személy, akik a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége Baranya megyei csoportjának tagjai * L: 1987. aug. * F: önéletrajzok, visszaemlékezések, szakirodalmi források (433–436. o.) * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat a család és az egyéni név között zárójelben) (a szerkesztés időszakában elhunytaké keretben), az önéletrajz szerkesztett szövege: szül. hely/év/hó/nap, szülők, családi származás, tan., életp., kitünt., az elhunytaknál a hal. adatokkal kiegészítve * A: arcképpel * M: névmutató (az önéletrajzban szereplő nevek is, de a névváltozatok nem); helységnévmutató * J: A Magyar Partizán Szövetség, illetve a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége elhunyt baranyai, pécsi tagjai; Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége Baranya megyei tagjainak névjegyzéke 1987. aug. * K:

30. Munkásmozgalmunk harcosai: Baranya megyei biográfia / szerk. Mitzki Ervin, Szabados Mihályné, Szinkovich Márta; kiad. az MSZMP Baranya Megyei Bizottsága Propaganda és Művelődési Osztálya. – [Pécs], 1968. – 87. o.

Baranya megye munkásmozgalmi harcosai: biográfia. – 47–87. o.

Gy: a megyében született és/vagy a megyében tevékenykedett, illetve lakott, a 19. század második fele és az 1950-es évek között élt kb. 70 személy * L: – * F: közölve * R: tematikus, a csoportosításon belül a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, életp., munkásmozgalmi, politikai tev., hal. körülmények, hal. adatok, emlékhely * A: 13 arcképpel * M: – * J: forrásanyagok * K:

31. Dunántúli vármegyék / Szeghalmy Gyula. Baranya vármegye községei / Fehérvári Géza, Sass Jenő. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1938. – 672, 219. o., 15 t. – ([Magyar városok monográfiája; 23/2.])

Személyi adattár. – 1–213. o.

Gy: kb. 2100 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

32. Baranyavármegye és Pécs szab. kir. város közigazgatási almanachja / szerk. Katics Antal. – Pécs: Kultúra, 1933. – 244. o.

Életrajzok. – 189–239. o.

Gy: a megye és a város kb. 200 közigazgatási, közéleti személyisége * L: előszó 1933. szept. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (nemesi előnév), fogl., szül. hely/év, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., jelenlegi tisztség, beosztás * A: – * M: – * J: – * K:

33. Baranya vármegye Trianon után tíz évvel, 1919–1929 / szerk. Matolay Károly, Zsadányi Oszkár. – Mohács, 1930. – [352] o.

Gy: a megye és településeinek közéleti személyiségei Pécs kivételével * L: – * F: – * R: a megye, majd járásonkénti községismertetések, községenként a személyi szócikkek rangsorban * Sz: név, fogl., szül. hely/év, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt. * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 356., 357.


Bars megye

34. Bars vármegye / szerk. Borovszky Samu; írták a barsvármegyei helyi munkatársak. – Budapest: Apolló Irodalmi Társaság, [1903]. – 568. o. – (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom és tudomány / O'sváth Gyula. – 179–204. o.

Gy: a 18–19. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő több mint 100 személy * L: előszó: 1903. jan. * F: közölve: 204. o. * R: külön betűrendben a megyében és külön a máshol születtek * Sz: név, szül. év/hely, tan., életp., hal. adatok, művek (váltakozó részletességű adatokkal) * A: néhány arcképpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.


Békés

35. Békési életrajzi kislexikon a reformáció korától a XX. század végéig / szerk. és a bevezetőt írta Szabó Ferenc; az életrajzok szerzői ... Balla Illés [és mások]; [közread. a] Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. – Békés, 2001. – 155. o.

Gy: 85, már elhunyt személyiség * L: – * F: a bevezetőben * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., családi származás, tan., életp., helyi vonatkozás, emlékhely; a szócikk szerzője megnevezve * A: – * M: – * J: – * K:


Békés megye

36. "Akikre büszkék vagyunk": Békés megye híres szülöttei / közread. a Munkácsy Mihály Múzeum. – Békéscsaba, [2003]. – [24] o.

Gy: 16–20. században élt 24 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év, életpálya * A: arcképpel * M: – * J: – * K:

37. Békés vármegye archontológiája, 1699, 1715–1950: főispánok és alispánok / Héjja Julianna Erika; kiad. a Békés Megyei Levéltár. – Gyula, 2002. – 263. o. – (Közlemények Békés megye és környéke történetéből; 8.)

Sorsok, életutak, életrajzi vázlatok. – 53–225. o.

Gy: kb. 100 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év/hó/nap/hely, családi származás, házastárs, gyerm., tan., életp., közéleti tev., díjak, kitünt., emlékének őrzése * A: – * M: személynévmutató * J: irod. (226–240. o.); levéltári források (241–244. o.); rövidítésjegyzék * K:

38. Könyvtárosok Békésben / szerk. Csobai László, Kiss László; kiad. a Békés Megyei Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete. – Békéscsaba, 1988. – 103. o.

Cím-, név- és adattár. – 2–43. o.

Gy: a megyében 1988-ban dolgozó főfoglalkozású, valamint a tanácsi könyvtárhálózat részfoglalkozású könyvtárosai * L: 1988. szept. * F: adatlap * R: a megyei könyvtár után településenként a tanácsi, az iskolai, a szakszervezeti és a szakkönyvtárak * Sz: könyvtáranként folyamatos sorszámmal a könyvtáros neve, beosztása, szül. hely/év/hó/nap, könyvtárosi pályafutás kezdete, jelenlegi munkaviszony kezdete, kitünt. * A: – * M: névmutató (mindkét részre a sorszámmal hivatkozva) * J: – * K:

Ki kicsoda? – 44–97. o.

Gy: a megyében dolgozó 109 főfoglalkozású könyvtáros * L: 1988. szept. * F: adatlap * R: a nevek betűrendjében, sorszámmal ellátva * Sz: név, munkahely, beosztás, munkahelyi cím, lakáscím, szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., művek, közéleti tev., kitünt. * A: – * M: névmutató (mindkét részre a sorszámmal hivatkozva) * J: – * K:

39. Ki-kicsoda Békés megye tudományos életében / kiad. a Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága. – [Békéscsaba], 1986. – [202] o.

Gy: a megyében élő 198 tudományos kutató * L: előszó: 1986. febr. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendje * Sz: név, szül. év, iskolai végzettség, szakképzettség, munkahely, kutatási témakör, doktori disszertáció címe, tudományos fokozat, tudományos társasági tagság, művek * A: – * M: – * J: – * K:

40. A forradalmi munkásmozgalom Békés megyei harcosai / szerk. biz. Nagy Jenő [és mások]; [közread. az] MSZMP Békés Megyei Bizottsága. [1]–2. – Békéscsaba, 1979–1985. – 679, 803. o.

Gy: a megyében született és/vagy ott tevékenykedett, a 19. sz. végétől az 1980-as évek elejéig élt kb. 650 személy * L: – * F: az életrajz után * R: kötetenként a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, családi származás, tan., házastárs, gyerm., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., emlékhely, irod. * A: többsége arcképpel, ennek hiányában a személyre vonatkozó dokumentum képével * M: kötetenként: személynevek; földrajzi nevek; szervezetek * J: – * K:

41. Békés vármegye / szerk. Márkus György. – Budapest: Békésvármegye Monográfiájának Szerkesztősége és K., [1936]. – 812. o., 20 t. – ([Magyar városok monográfiája; 19.])

Személyi adattár / összeáll. Horacsek György, Nyers István. – 465–812. o.

Gy: kb. 3100 szócikk azokról, akik a kiadványt megrendelték, vagy adatot szolgáltattak; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, hősi halott a családban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

42. A 101-es zászló alatt: a v. békéscsabai cs. és k. 101. gy. e. emlékalbuma / szerk. és kiad. Makkay Machalek Pál. – Budapest, 1934. – 452. o.

Életrajzi adatok. – 227–451. o.

Gy: kb. 1200, többségében Békés, Csanád, Arad és Torontál k. e. e. és Csongrád megyei személy * L: előszó: 1934. aug. * F: – * R: az ezred parancsnokai, majd a nevek betűrendjében * Sz: név (a hősi halottat kereszt jelzi), rendfokozat, fogl., lakóhely, katonai szolgálat, harctéri szolgálat az I. vh. idején, kitünt., hősi halott a családban * A: többsége arcképpel * M: – * J: jelmagyarázat * K:

43. Békésmegyei fejek, 1929 / szerk. Gergely Gábor Arnold. – Békéscsaba, [1929]. – 538, [6] o.

Gy: kb. 500 közéleti személyiség * L: – * F: – * R: települések szerint (a végén egy vegyes csoporttal), azon belül a nevek betűrendjében, a csoportosítást belső címoldalak is jelzik; a települések sorrendjéről a kötet végén a Tartalom tájékoztat * Sz: név (a szerkesztés időszakában elhunytat kereszt jelöli), fogl., szül. év/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev. * A: többsége arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: – * K:

44. Békésvármegye tíz éve, 1918–1928 / összeáll. és szerk. Oroszlány Gábor. 1. köt. – Gyula: Orosházi Friss Újság K., 1929. – 166. o.

Békésvármegye közéleti férfiai. – 130–166. o.

Gy: kb. 100 kortárs személy (néhány közülük a közelmúltban elhunyt) * L: 1929. jan. * F: – * R: főispán, alispán, a megyeszékhely polgármestere, majd rendszertelenül (rejtett tematika szerint) * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., részvétel az I. vh.-ban, közéleti tev. * A: többsége arcképpel; arcképek a kötet más részeiben is * M: – * J: – * K:

Lásd még: 8., 47., 427.


Békéscsaba

45. Ki kicsoda Békéscsabán, '99 / fel. szerk. Nemesi László. – Békéscsaba; Gyula: Lovász és Tsa Bt., 1999. – 157. o.

Gy: kb. 450 személy, közülük több nem helyben él csak innen származik, vagy korábban itt tevékenykedett, továbbá Békéshez, Gyulához, Szarvashoz stb. kötődő személyek is * L: 1999. ápr. 30. * F: többségében kérdőív * R: betűrend, utalók nélkül; kiemelt személyek színes képmelléklet-oldalakon, függetlenül betűrendi helyüktől * Sz: név (névváltozat), szül. hely/év/hó/nap, fogl. tudományos fokozat, szülők (az elhunyt szülő nevénél kereszt), testvér/ek/, családi állapot, házastárs vagy élettárs, gyerm., életp., közéleti tev., kitünt., hobbi, cím * A: arcképpel, a kiemelt személyeké színes * M: – * J: rövidítések * K:

46. Békéscsaba: történelmi és kulturális monográfia / főszerk. Korniss Géza. – Békéscsaba, 1930. – 519. o.

Békéscsaba város közéletének szereplői / Korniss Géza. – 416–473. o.

Gy: kb. 100, többségében élő személy (néhányuk az 1920-as évek végén hunyt el) * L: előszó: 1930. máj. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., művek * A: arcképpel * M: – * J: – * K:

47. Émek habáchá = Siralom völgye: a békéscsabai és békésmegyei zsidó hősi halottak emlékezete: gyászbeszédek 5. és más papi dolgozatok / Silberfeld Jakab. – Békéscsaba, 1926. – 103. o.

Gy: az I. vh.-ban katonaként elhunyt kb. 100 személy * L: – * F: az egyes részeknél megnevezve * R: településenként; helyük a tartalomjegyzékből * Sz: településenként váltakozó adatokkal: név, szül. év, fogl., hal. hely/év (egyeseknél csak név, hal. hely/év) * A: – * M: – * J: – * K:


Békésszentandrás

Lásd: 427.


Bereg megye

(→ még Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. megyék; Szatmár-Bereg megye)

48. Múltunk írott ereklyéi / Csatáry György. – Ungvár; Budapest: Intermix, 1995. – 229. o.

Névjegyzéke a Bereg megyei 1848/49-es honvédegylet tagjainak. – 144–204. o.

Gy: 319 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év/hó/nap (többeknél csak év) hely, szolgálat a szabadságharc idején, későbbi fogl., (egyeseknél életp. is), a névjegyzék készültekor már elhunytak hal. adatok * A: néhány arcképpel * M: – * J: további nevekről * K:


Bihar megye

(→ még Hajdú-Bihar megye)

49. Bihar-vármegye / szerk. Nadányi Zoltán. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1938. – 519, 167. o., 4 t. – (Magyar városok és vármegyék monográfiája; 25.)

Személyi adattár / sajtó alá rend. Ladányi István. – 2. r. 167. o.

Gy: kb. 2000 szócikk azokról, akik a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében (a-á külön betű) * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

50. Csonka-Biharvármegye / szerk. Farkas L. Ferenc. – Debrecen: Nagy K. és Ts., 1937. – 112. o. – (Magyar közélet; 3.)

Gy: a megye kb. 250-300 kortárs közéleti személyisége (közülük néhányan a közelmúltban meghaltak) * L: 1937. ápr. 30. * F: kérdőív * R: a megye főispánja, alispánja, majd többé-kevésbé a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. év/hó/nap/hely, tan., katonai szolgálat, életp., közéleti tev., házastárs, gyerm., szülők * A: többsége arcképpel * M: – * J: a megye törvényhatósági bizottságának tagjai * K:

51. Bihor-Biharmegye, Oradea-Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve / szerk. Fehér Dezső. – Oradea, 1937. – 756, LXXXVIII, [10] o.

Nagyvárad. – 3–476. o.

Gy: a történelmi város és a történelmi Bihar megye már elhunyt, illetve az 1920 utáni város élő személyiségei (névmutatóban /Bihar megyével együtt/ kb. 1600 név) * L: 1936 ősze * F: – * R: a történeti, illetve a jelenlegi város életét bemutató tematikus fejezetek * Sz: részletes, olvasmányos életrajzok * A: többsége arcképpel * M: névmutató (közös Bihar megyével) * J: – * K:

Magyarországra került öregdiákok. – LXXXVIII. o.

Gy: egykor Nagyváradon tanult kb. 250 személy * L: 1936 ősze * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (nemesi előnév, névváltozat), fogl., családi származás, szül. hely/év/hó/nap, tan., életp. * A: többsége arcképpel * M: névmutató II. * J: – * K:

Biharvármegye. – 477–755. o.

Gy: a romániai megye 1930-as évekbeli személyiségei (névmutatóban /Nagyváraddal együtt/ kb. 1600 név) * L: 1936 ősze * F: – * R: tematikus fejezetek * Sz: részletes, olvasmányos életrajzok * A: többsége arcképpel * M: névmutató (közös Nagyváraddal) * J: – * K:

52. Bihar vármegye tíz évvel Trianon után: Csonka-Bihar vármegye revíziós emlékalbuma / összeáll. Vermes Ernő. – Berettyóújfalu, 1930. – 466. o., 16 t.

Gy: egyes fejezetekben életrajzokkal, a 117–463. o.-on a megye közéleti személyiségeinek életrajzával * L: – * F: – * R: felsőházi tagok, országgyűlési képviselők, megyei főtisztviselők, Berettyóújfalu, majd járásonként a községek betűrendjében, azon belül a személynevek betűrendjében (tartalomjegyzék: 465–466. o.) * Sz: általában: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev. * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

53. Bihar vármegye és Nagyvárad / szerk. Borovszky Samu; írták a biharvármegyei helyi munkatársak. – Budapest: Apollo Irodalmi Társaság, [1901]. – 684. o. – (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom és tudomány / Kende János. – 360–387. o.

Gy: 18–19. században a megyében született és/vagy ott működő személyek * L: előszó: 1901. júl. 23. * F: közölve: 387. o. * R: a helyi születésűek, illetve a megyében élők, de nem ott születettek külön betűrendben; mindegyik egység végén további névfelsorolás, a helyi születésűeknél adatokkal is * Sz: váltakozó részletességű adatokkal, általában: név, fogl., szül. hely/év, életp., művek; a nem helyi születésűek többsége életrajzi adatok nélkül, nagy részüknél csak fogl. és helyi működés * A: néhány arcképpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K:

Bihar vármegye kiváló szülöttei / ifj. Reiszig Ede, Zsák J. Adolf. – 652–669. o.

Gy: 15–19. században élt, illetve még élő, több mint 40 személy * L: előszó: 1901. júl. 23. * F: a lábjegyzetekben és a 669. o. * R: a nevek betűrendjében * Sz: egyesekről részletes életrajz, általában: név, szül. hely/év/hó/nap, családi származás, tan., életp., hal. adatok * A: részben képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.

Lásd még: 8., 217., 226.


Bihari térség

54. Bihari térség: Hajdú-Bihar megye / főszerk. Baranyi Béla. – [Budapest]: CEBA K., 2002. – 246. o. – (Magyarország kisrégiói; 8/1.)

Ki-kicsoda: a térség hírneves szülöttei és kiemelkedő egyéniségei / összeáll. Bakó Endre. –193–211. o.

Gy: 16–21. században élt, illetve még élő kb. 100 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év, hal. év, fogl., tan., életp., közéleti tev., díjak, kitünt., művek, emlékének őrzése * A: – * M: – * J: – * K:


Bonyhád

55. Bonyhádi arcképek / Kolta László; kiad. a Városi Könyvtár. – Bonyhád, 2000. – 224. o.

Gy: 160 személyiség a 11. századtól napjainkig, köztük tíz élő személy is * L: előszó: 2000. jún. * F: a fejezetek végén * R: nyolc tematikus fejezet (tartalomjegyzék közli), azon belül szül. időrendben; ha egy személy több tevékenységet is végzett (pl., tanár volt, festett, gazdasági egyesületet szervezett), akkor három tematikus fejezetben is értékelésre kerül a fejezet témájára vonatkozó munkássága * Sz: név, szül./hal. év (hely csak akkor, ha valamelyik Bonyhád), családi származás, tan., életp., a helyi vonatkozás részletesen tárgyalva * A: egy részük arcképpel, képpel * M: névmutató * J: összesített adatok táblázatban * K:


Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. megye

(→ még Borsod megye; Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Gömör megye; Gömör-Kishont megye)

56. Borsod vármegye: Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vármegyék / szerk. Csíkvári Antal. – Budapest: Vármegyei Szociográfiák K., 1939. – [457] o., 513 [3] h. – (Vármegyei szociográfiák; 5–6.)

A képzőművészet Miskolcon / Péchy-Horváth Rezső. – 3. r. 33–34. o.

Gy: a megyében, főként Miskolcon élő, vagy onnan elszármazott művészek életrajzi adatai.

Személyi adatár. – 513, [3] h.

Gy: kb. 3000 szócikk azokról, akik a kiadványt megrendelték, vagy adatot szolgáltattak; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is (a személyek közül néhány már elhunyt) * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; az 508–513., [3] h. kiegészítés, újra kezdődő betűrendben * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, hősi halott a családban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

57. A volt cs. és kir. miskolci 10. honvéd gyalogezred világháborús emlékalbuma / összeáll. Sassy Csaba. – Miskolc, 1939. – 380. o. Cím a kötéstáblán: 10-es honvéd emlékalbum.

10-es honvéd album / összeáll. Réti Béla. – 207–380. o.

Gy: kb. 600, többségében Borsod, Gömör és Kishont k. e. e., Heves és Zemplén megyei személy * L: előszó: 1939. nov. * F: – * R: az ezred hivatásos tisztjei után a 217. o.-tól a nevek betűrendjében; a végén egy pótlás * Sz: név (névváltozat), katonai rendfokozat, civil fogl., lakóhely, katonai szolgálat, részvétel az I. vh.-ban, kitünt. * A: többsége arcképpel * M: – * J: az ezredben szolgáló további tisztek; rövidítések * K:

58. A Borsod-Miskolci Orvos-Gyógyszerész Egyesület jubileumi évkönyve, 1847–1937 / szerk. Henszelmann Aladár. – Miskolc, 1938. – 100. o.

Arcképcsarnok. – 27–53. o.

Gy: a korszakban elhunyt 22 egyesületi tag * L: – * F: egyeseknél közölve * R: – * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap (váltakozó adattartalommal), tan., váltakozó részletességű szakmai és életp., hal. adatok, művek, emlékének őrzése * A: arcképpel * M: – * J: – * K:

59. A volt cs. és kir. Lajos Győző főherceg 65. gyalogezred világháborús emlékalbuma / összeáll. Réti Béla. – Miskolc, 1938. – 264. o. Cím a kötéstáblán: 65-ös Ludwig-bakák emlékalbuma.

Hatvanötösök arcképcsarnoka. – 72–262. o.

Gy: kb. 600, többségében Borsod, Gömör és Kishont k. e. e., Szabolcs és Ung k. e. e. és Zemplén megyei személy * L: – * F: – * R: az ezred hivatásos tisztjei után a 84. o.-tól a nevek betűrendjében; a végén öt pótlás * Sz: név (névváltozat), katonai rendfokozat, civil fogl., lakóhely, katonai szolgálat, részvétel az I. vh.-ban, kitünt. * A: többsége arcképpel * M: – * J: az ezredben szolgáló további tisztek; rövidítések * K:

Lásd még: 4.


Borsod megye

(→ még Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. megye; Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Lásd: 1., 311.


Borsod-Abaúj-Zemplén megye

(→ még Abaúj megye; Abaúj-Torna megye; Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. megye; Borsod megye; Zemplén megye)

60. Borsod-abaúj-zempléni almanach. 1–4. / szerk. Ésik Sándor. – Nyíregyháza: In: Forma Lap- és Kvk., 2000–2003. – 4 db. – (In-Forma könyvek)

Gy: a megyében élő kb. 400 személy * L: – * F: – * R: a megyeszékhely, majd a települések betűrendjében * Sz: név, fogl., hely, olvasmányos életp., közéleti tev., kitünt., konkrét életrajzi adatokkal * A: arcképpel * M: csak a tartalomjegyzék * J: – * K:

61. Borsod-Abaúj-Zemplén megye kézikönyve / főszerk. Tiner Lajos. 1–2. köt. – [Budapest]: CEBA K., 1998. – 608, 644. o. – (Magyarország megyei kézikönyvei; 4.)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye közéleti személyiségei: megyei ki-kicsoda? – 1. köt. 503–526. o.

Gy: kb. 150 személy * L: 1998. febr. 28. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., cím, szül. év/hó/nap/hely, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., művek, eredmények, kitünt., közéleti tev. * A: – * M: – * J: – * K:

62. Borsod-Abaúj-Zemplén megye internacionalistái: életrajzi gyűjtemény / szerk. Kovács Ernő; összeáll. Bozsik Sándorné [és mások]; kiad. az MSZMP Borsod Megyei Bizottsága Propaganda és Művelődési Osztálya és Archívuma. – Miskolc, 1981. – 67. o. Borítócím: Internacionalisták Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Gy: a megye területén született és/vagy ott tevékenykedő, olyan még élő, illetve már elhunyt 118 személy, aki az I. vh. során hadifogolyként Oroszországba került és ott, 1917–1921 között, a forradalomban és/vagy a polgárháborúban fegyverrel harcolt * L: – * F: közölve 39. o. * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, a város vagy a járás megnevezése, szül. év/hely, hadifogságba esés ideje, katonai tevékenység Szovjet-Oroszországban, hazatérés, további életp., kitünt. * A: néhány fotóval * M: névmutató (járások és városok szerint csoportosítva, azon belül a személynevek betűrendjében); helynévmutató * J: – * K:


Brassó

63. Brassói Panteon / Jani István, Gergely Tamás honlapja. [e-dok.]. – Brassó; Stockholm. http://www.geocities.com/istjan/panteon.html

Gy: 16–20. században élt, brassói vonatkozású 25 személyiség * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, váltakozó részletességű életrajzok, életrajzi adatok * A: – * M: – * J: – * K: egyeseknél ugrópont további webhelyekre.


Budapest

(→ még Csepel; Kispest; Pestszenterzsébet; Pestszentimre; Pestszentlőrinc; Rákospalota; Soroksár; Újpest)

64. Ki kicsoda Budapest közoktatásában? 2002 / fel. szerk. Csordás Erika; szerk. Némethné Rádi Éva. – [Nagykanizsa]: Ki Kicsoda K., [2002]. – 265. o.

I. fejezet. 11–148. o.

Gy: a főváros óvodáinak, alap-, közép- és felsőfokú intézményeinek irányítói, vezető pedagógusai és más oktatási szakemberek, több mint 600 személy * L: 2001. dec. 15. * F: kérdőív * R: betűrend, utaló nincs * Sz: név (névváltozat), cím, szül. hely/év/hó/nap, tan., munkahelyek, szakterület, főbb művek, kitünt., közéleti tev., szülők (az elhunyt szülő nevénél kereszt), családi állapot, házastárs, gyerm., hobbi * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K: e-dok.: CD-ROM.

65. 1956: arcok és sorsok: faces and stories / Csete Örs; ford. Földvári Balázs. – 2. kiad. – Budapest: Magyar Napló, 2001. – 205. o.

Gy: az 1956-os forradalom 43, még élő budapesti (többségében fegyveres) felkelője * L: előszó: 1999. okt. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely, a forradalom előtti/alatti fogl., a forradalom alatti tevékenység (visszaemlékezés formájában is), a forradalom utáni életp. összefoglalása, jelenlegi lakóhely, fogl. * A: arckép 1956-ban és fotó az 1990-es évek végéről * M: – * J: kronológia; jegyzetek * K: első kiad.: 1999.

66. A pesti mulatók: előszó egy színháztörténethez / Molnár Gál Péter. – [Budapest]: Helikon, 2001. – 365, [2] o., VIII t.

Gy: a 19. század második felétől a 20. század első feléig működő budapesti orfeumok, kabarék, műsoros mulatók tulajdonosai, színészei, szereplői, kb. 100 személy * L: – * F: közölve 361–365. o. és a lábjegyzetekben * R: szövegbe beillesztett életrajzok (tipográfiailag megkülönböztetve) * Sz: név, szül./hal. év, szül. hely, névváltozat, színházi pálya * A: számos arcképpel, képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K:

67. A Kerepesi úti temető / a bev. tanulmányt írta, az adattárat, a mutatókat és a szemelvényeket összeállította Tóth Vilmos. 1–2. In: Budapesti negyed. – 7. évf. 2. sz. (1999. nyár), 24. sz.; 3. sz. (1999. ősz), 25. sz.

A Kerepesi úti temető 1999-ben. 7. évf. 3. sz. (1999. ősz) 25. sz. 174–524. o.

Gy: a temető jelentős halottjai, síremlékei, a névmutatóban kb. 2600 név * L: – * F: közölve * R: topografikus sorrendben * Sz: a parcella, a sor és a sírhely száma, név (névváltozatok), a tev., tisztség néhány szavas vagy néhány soros bemutatása, nevesebb hozzátartozók, rokonok, szül./hal. év, a síremlék adatai * A: – * M: névmutató (utalókkal); a síremlék alkotóinak névmutatója * J: – * K:

68. Budapest kézikönyve / főszerk. Beluszky Pál, Kovács Zoltán. 1–3. köt. – [Budapest]: CEBA K., 1998. – 619, 628, 746. o. – (Magyarország megyei kézikönyvei; 20.)

Ki-kicsoda a főváros közéletében? / szerk. Bihariné Dániel Katalin. – 1. köt. 349–529. o.

Gy: több mint 1500 személy * L: 1997. nov. 30. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., cím, szül. hely/év/hó/nap, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., művek, eredmények, kitünt., közéleti tev. * A: – * M: – * J: – * K:

Tudósok, kutatók, szakértők adattára / szerk. Váradi Krisztina, Grezner Ferenc. – 1. köt. 531–608. o.

Gy.: az MTA Köztestületének kb. 600 budapesti tagja * L: 1997. nov. 30. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, tudományos fokozat, fogl., cím, tan., életp., kutatási terület, művek, eredmények, kitünt., közéleti tev., családi állapot, házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

69. Németek Budapesten / szerk. Hambuch Vendel; írta Soós István [és mások]; kiad. a Fővárosi Német Kisebbségi Önkormányzat a Német Kultúregyesület közreműködésével. – Budapest, 1998. – 473. o., [34] t. + mell. (19. o.)

A természettudományok és a műszaki élet területén alkotó pest-budai német tudósok / Nagy László. – 397–403. o.

Gy: 15–20. században élt 40 személy * L: előszó: 1998 pünkösd * F: – * R: korszakonkénti csoportosításban, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év, tev., művek.

Német származású magyar labdarúgók / Hoffer József. – 404–407.

Gy: 19–20. században élt, illetve még élő, többségében fővárosi, budapestkörnyéki kb. 40 személy * L: – * F: – * R: az eredeti német családnevek betűrendjében * Sz: eredeti német családnév, magyarosított családnév, keresztnév, szül./hal. év, sportegyesület, játékosposzt, eredmények.

Ki kicsoda a főváros németségében / Hambuch Vendel, Treszl Antal. – 408–458. o.

Gy: 18–20. században élt kb. 250 személy * L: – * F: – * R: foglalkozási ágak szerint, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év, fogl., tan., életp., közéleti tev., * A: 24 személyi képpel * M: – * J: bibliogr.: 459–471. o. * K: német nyelven: Deutsche in Budapest / zusammengestellt von Wendelin Hambuch. – Budapest: Deutscher Kulturverein, 1999. – 731. o., [30] t. + mell. – Bibliogr.: 711–724. o.

70. A fővárosi közgyűlés almanachja, 1990–1994 / főszerk. Kiss József. – Budapest; Főpolgármesteri Hivatal, 1994. – 397 [1] o.

Életrajzok. – 9–199. o.

Gy: 96 közgyűlési képviselő * L: 1994. dec. 31. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, párttagság, szülők, testvérek, házastárs, gyerm., tan., életp., közéleti tev. * A: – * M: – * J: – * K:

Polgármesterek. – 359–397. o.

Gy: 26 kerületi polgármester * L: 1994. dec. 31. * F: kérdőív * R: a kerületek sorszáma szerint * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, szülők, testvérek, házastárs, gyerm., tan., életp., párttagság, közéleti tev. * A: – * M: – * J: – * K:

71. Biographia: elhunyt tanáraink és előadóink életrajza / írta Kovács Gyula és Fehér György; [közread. az] Állatorvostudományi Egyetem. – 2. bőv. kiad. – Budapest: Mezőgazd. Kvk., 1986. – 227. o.

Gy: 1787–1984 között az egyetem és az elődintézmények már elhunyt 86 tanára * L: 1985. dec. * F: közölve a bevezetésben * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., kutatási terület, főbb művek, kitünt., közéleti tev. hal. adatok, emlékhely * A: arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: névjegyzék a munkásság időrendjében * K: első kiad.: Biographia: az Állatorvostudományi Egyetem elhunyt tanárainak és előadóinak életrajza / Kovács Gyula, Fehér György. – Budapest, 1967.

72. A Budapesti Rendőr-főkapitányság mártírjai és hősi halottai / [összeáll.] Benjamin Róbert, Sas Ferenc, Grondzsákné Nemeshegyi Beatrix. – Budapest: BM Kvk., 1982. – 53. o.

Gy: 1945 és 1979 között elhunyt kb. 50 személy * L: 1982. febr. * F: – * R: két mártír, majd a hősi halottak, a hal. év rendjében * Sz: név, rendfokozat, szül./hal. év, szül. hely, családi származás, tan., eredeti fogl., életp., hal. körülmények, hal. adatok, temetés helye, kitünt. * A: arcképpel * M: – * J: – * K:

73. Budapesti közéleti névmutató, 1945–1950: a budapesti nemzeti bizottságok és népfrontbizottságok tagjai / az anyagot gyűjtötte és összeáll. Halasi László. – Budapest: Budapest Főváros Levéltára, 1980. – 289. o.– (Budapest Főváros Levéltára kiadványai: levéltári dokumentáció; 4.)

Gy: az 1949-ben Budapesthez csatolt hét város és 16 község is, összesen kb. 2500 személy * L: 1979. szept. 1. * F: kérdőív, további források a szerkesztői tájékoztatóban * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű adatok: név (névváltozat), szül. hely/év, ahol ismert a hal. év, fogl., párttagság, bizottsági tagság éve és helye, tev. 1950-ig, későbbi kitünt. * A: – * M: – * J: rövidítések, a bizottságok névsora * K:

74. Budapesti hivatali útmutató. – 6. bőv. jav. kiad. / szerk. Gárdonyi Jenő. – Budapest: Budapesti Napilapok Fővárosi Rovatvezetőinek Szervezete, 1947. – 447, 94. o.[16] t.

Életrajzok. – 61–80. o.

Gy: a törvényhatósági bizottság elnöksége, a közigazgatás vezetői, ügyosztályok vezetői, központi szakhivatalok vezetői, székesfővárosi nagyüzemi, intézményi és szakhivatali vezetők, összesen 67 személy * L: 1947. nov. 1. * F: – * R: közigazgatási rangsor szerint * Sz: név, beosztás, szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., kinevezés időpontja * A: arcképpel * M: – * J: – * K: előbb: Budapesti hivatali útmutató. 5. bőv. jav. kiad. 1946.

75. Budapesti hivatali útmutató. – 5. bőv. jav. kiad. / szerk. Gárdonyi Jenő. – Budapest: Budapesti Napilapok Fővárosi Rovatvezetőinek Szervezete, 1946. – 328. o.[16] t.

Életrajzok. – 39–56. o.

Gy: a törvényhatósági bizottság elnöksége, a közigazgatás vezetői, ügyosztályok vezetői, központi szakhivatalok vezetői, székesfővárosi nagyüzemi, intézményi és szakhivatali vezetők, összesen 64 személy * L: 1946. jún. 1. * F: – * R: közigazgatási rangsor szerint * Sz: név, beosztás, szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., kinevezés időpontja * A: arcképpel * M: – * J: – * K: utóbb: Budapesti hivatali útmutató. 6. bőv. jav. kiad. 1947.

76. A hetvenéves Budapest: magyar városok. – Budapest: Vármegyei Szociográfiák K., 1943. – 190, 292, 34. o., 135 h. – (Városi és vármegyei monográfiák; 15.)

[Személyi adattár]. – 135 h.

Gy: kb. 1000, többségében budapesti vonatkozású szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. hely/év, szülők, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K: egyes szócikkek azonosak a Magyar városok. – Budapest, 1941. c. kiadvány Személyi adattárának szócikkével.

77. Magyar gyorsírók pantheonja: kalauz a Budapesten eltemetett magyar gyorsírók életrajzához és sírjához / Makoldy Sándor; Szirt Gizella felvételeivel; kiad. a Gyorsírási Ügyek M. Kir. Kormánybiztossága. – Budapest, 1940. – 144. o.– (Az egységes magyar gyorsírás könyvtára; 184.)

Gy: 1847–1938 között elhunyt 139 személy * L: előszó: 1939. febr. 1. * F: a bibliogr.-ban * R: életrajzvázlatok és sírhelyek a nevek betűrendjében; bibliogr.: általános rész, majd a nevek betűrendjében; pótlások: 125–126. o. * Sz: név (névváltozat), szül./hal. év/hó/nap/hely, fogl., tan., gyorsírói pálya, temető, sírfelirat, sírhely; irod. a bibliográfiai részben * A: 92 síremlék fotójával * M: a sírhelyek fekvése; névjegyzék a hal. ideje szerint; általános névjegyzék * J: – * K:

78. A Hittudományi és Tanárképző Intézet története, 1889–1939 / Horváth Konstantin. – Budapest, 1939. – 174. o.+ 4 mell.

A Hittudományi Intézetben működő tanárok irodalmi munkássága 1896-tól 1939-ig. A Ciszterci Tanárképző Intézetben működő tanárok irodalmi munkássága. – 100–151. o.

Gy: 36, többségében élő tanár * L: nihil obstat: 1939. febr. 23. * F: – * R: mindkét csoport a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, tan., a ciszterci rendbe lépés dátuma, életp., hal. adatok, művek * A: – * M: – * J: – * K:

79. Egyetemi zászlóaljak: tudományegyetemi rész / összeáll. és kiad. Dér Vilmos. – Budapest, 1938. – 218. o., 28 t.

Életrajzok. – 65–218. o.

Gy: a budapesti tudományegyetem hallgatóiból alakult, 1919–1921 között fennálló, Tudományegyetemi Zászlóalj kb. 350 tagja * L: 1937. dec. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), jelenlegi fogl., tartalékos katonai fokozat, szül. hely/év, katonai részvétel az I. vh.-ban, szolgálat az egyetemi zászlóaljban, egyetemi végzettség, további életp., közéleti tev., kitünt. * A: arcképek is * M: – * J: a zászlóalj halottai * K:

80. A 250 éves budapesti Királyi Egyetemi Katholikus Gimnázium, 1687–1937 / közzéteszi Horváth Jenő. – Budapest, 1937. – VII, 300. o., 4 t.

Intézetünk igazgatói, nevesebb tanárai és tanítványai / Patonay József. – 209–297. o.

Gy: 17–20. században élt, illetve még élő személyek * L: – * F: közölve * R: korszakonként, azon belül tematikus * Sz: váltakozó részletességű életrajzok, a tanítványok többségénél csak adatemlítés * A: – * M: – * J: – * K:

81. A Budapesti Férfiszabók és Fiúruhakészítők Ipartestületének 50 éves története: a pesti, budai, óbudai szabócéhek élete / Kiss László; kiad. a Férfiszabók és Fiúruhakészítők Ipartestülete. – Budapest, 1937. – 297, 31. o.

A Budapesti Férfiszabók és Fiúruhakészítők Ipartestületének vezetősége. – 31. o.

Gy: 74 tisztségviselő * L: 1936. * F: – * R: tisztségenkénti csoportosításban, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év, tan., önállóvá válás éve, szakmai közéleti tev. * A: arcképpel * M: – * J: – * K:

82. A magyar királyi budapesti 29. honvéd gyalogezred és a magyar királyi 29. népfölkelő gyalogezred hadtörténeti emlékkönyve / összeáll. De Sgardelli Caesar. – Budapest, 1936. – 424. o.

Tisztek, tisztjelöltek. Altisztek, legénység. – 257–424. o.

Gy: többségében Budapesten, illetve Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyében lakó, kb. 1600 személy; köztük néhány elhunyt is * L: bevezetés: 1935. dec. * F: – * R: a nevek betűrendjében; tisztek, tisztjelöltek pótlása: 308. o. * Sz: név (az elhunytat kereszt jelzi) (névváltozat), katonai rendfokozat, civil fogl., lakóhely, szül. év/hely, katonai szolgálat, részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: kb. 1300 arcképpel * M: – * J: rövidítések * K:

83. Jubileumi emlékkönyv a Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestülete 50 éves megalakulásának emlékére, 1885–1935 / fel. szerk. Breitfeld Alajos; szerk. Szántó Frigyes. – Budapest, 1935. – 184. o.

Aranykönyv. – 123–133. o.

Gy: az időszak 11 kiemelkedő szakmai személyisége, köztük élők is * L: ajánlás: 1935. nov. 10. * F: – * R: – * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap (egyeseknél csak hely/év), tan., életp., szakmai közéleti tev., hal. adatok * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

Iparunk jelesei. – 135–152. o.

Gy: kb. 60 személy, köztük néhány már elhunyt * L: ajánlás: 1935. nov. 10. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), egyeseknél cím, szül. hely/év, tan., szakmai pálya, közéleti tev., * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

A budapesti borbély- és fodrászipari és társadalmi élet szereplői 1935. – 153–182. o.

Gy: kb. 500 személy * L: ajánlás: 1935. nov. 10. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, cím, szül. év/hely, felszabadulás éve, önállóvá válás éve, közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt. * A: – * M: – * J: – * K:

84. Amíg városatya lettem...: a főváros főtisztviselőinek és a törvényhatósági bizottság tagjainak önéletrajzgyűjteménye fényképekkel / szerk. György Endre. – Budapest, 1931. – 419. o.

A főváros főtisztviselői, akik hivatalból tagjai a közgyűlésnek. A közgyűlésnek választott, érdekképviseleti, örökös és "szakszerűség" címén tagjai. – 73–261. o.

Gy: 245 személy * L: 1931. nov. 10. * F: önéletrajzok * R: a főtisztviselők (rangsorban), a közgyűlés tagjai a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év/hely, különböző szerkezetű és stílusú önéletrajzok, illetve szignóval jelzett megírt életrajzok * A: 240 arckép: 5–68. o. * M: tartalomjegyzékben: egységes betűrendben * J: – * K: előbb: Amíg városatya lettem... 1930.

85. Emlékkönyv a Budapest székesfővárosi IV. ker. Községi Eötvös József Reáliskola fennállásának hetvenötödik évfordulójára / szerk. Erődi Kálmán, Bodnár Gyula. – Budapest, 1931. – 229. o.Cím a borítófedélen: A hetvenötéves Eötvös József Reáliskola emlékkönyve. 1855–1930.

Az iskolában tanító tanárok lexikona a legrégibb időktől napjainkig / Buzás Viktor, Flóri Miklós, Medvigy Cyrill. – 143–177. o.

Gy: kb. 300, már elhunyt, illetve még élő tanár * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: többekről részletes életrajz * A: – * M: – * J: – * K:

Jeleseink lexikona / Kertész Manó, Lehel István. – 179–201. o.

Gy: kb. 110 élő, illetve már elhunyt személyiség * L: előszó: 1930. dec. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül./hal. hely/év/hó/nap, felsőfokú tan., életp., művek, eredmények, kitünt. * A: – * M: – * J: – * K:

86. Az új városháza: a főváros főtisztviselőinek és a törvényhatósági bizottság tagjainak életrajza, a főváros hivatalainak, intézményeinek és üzemeinek ismertetése: az 1931–37. évi törvényhatóság / szerk. Weichert Béla. – Budapest, 1931. – 150. o.

A törvényhatósági bizottság tagjainak életrajza. – 5–90. o.

Gy: 241 személy * L: 1931. júl. * F: – * R: vezető tisztviselők rangsor szerint, a törvényhatósági bizottság tagjai betűrendben * Sz: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., bizottsági tagság * A: – * M: – * J: – * K:

87. Amíg városatya lettem...: a főváros főtisztviselőinek és a törvényhatósági bizottság tagjainak önéletrajzgyűjteménye fényképekkel, valamint az összes bizottságok és választmányok felsorolásával / szerk. György Endre. – Budapest, 1930. – 392. o.

Gy: a 311 tagú közgyűlés tagjai * L: 1930. márc. * F: önéletrajzok * R: a főtisztviselők (rangsorban), a közgyűlés választott, kinevezett és tisztüknél fogva tagjai a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év/hely, különböző szerkezetű és stílusú önéletrajzok, illetve szignóval jelzett megírt életrajzok, vagy névvel jelzett kiegészítések * A: nagy többsége arcképpel * M: 386–389. o. * J: – * K: utóbb: Amíg városatya lettem... 1931.

88. A budapesti I. kerületi M. Kir. Állami Verbőczy István Reálgimnázium összes tanárainak és irodalmi vagy művészeti tevékenységet kifejtő végzett növendékeinek lexikona / összeáll. Baumgartner Alajos. – Budapest, 1927. – 55. o.

Gy: 19–20. században élt, illetve még élő, kb. 350 személy * L: 1927. aug. 29. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében; pótlás: 51. o. * Sz: név, szül./hal. év/hó/nap/hely, fogl., akadémiai vagy tudományos társasági tagság, iskolával való kapcsolat, művek, irod. * A: – * M: – * J: rövidítések * K:

89. Emlékkönyv a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet ötven éves jubileumára, 1877–1927. 1–2. köt. – Budapest, 1927. – 2 db

2. köt. Az intézet elnökei, tanárai és tanítványai / kiad. Blau Lajos, Hevesi Simon, Friedman Dénes. – 152. o., 10 t. – (Benne: A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézeten felavatott rabbik életrajzi adatai és irodalmi működése / Friedman Dénes. – 124–152. o.

Gy: 25 elnök, illetve tanár, és kb. 140 felavatott rabbi * L: – * F: közölve * R: a felavatott rabbik a nevük betűrendjében * Sz: elnökökről és tanárokról életrajzi megemlékezések vagy tanulmányok, a felavatott rabbikról név, szül. hely/év/hó/nap, az intézetben töltött időszak, doktorrá avatás éve, rabbivá avatás éve, tev. helyei és évei, hal. adatok, művek * A: – * M: – * J: rövidítések * K:

90. A budapesti székesfővárosi törvényhatósági bizottság tagjainak életrajza / összeáll. Harkány Rezső. – Budapest, 1925. – 96. o.

Gy: kb. 700 személy * L: – * F: – * R: főtisztviselők, bizottsági tagok, bizottsági póttagok, kerületi választmányi tagok kerületenként; a főtisztviselők rangsor szerint, a bizottsági tagok a nevük betűrendjében, a póttagok a nevük betűrendjében, a kerületi válaszmányi tagok kerületenként a nevük betűrendjében * Sz: egyesek részletes életrajzi adatokkal, mások csak foglalkozásuk megjelölésével, a kerületi választmányi tagok közül sokan csak nevük megadásával szerepelnek * A: egyesek arcképpel * M: – * J: a bizottság tagjainak lakásjegyzéke * K:

91. A Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnázium első száz esztendejének története / Hittrich Ödön. – Budapest, 1923. – 274. o.

Tanárok életrajzai. – 204–227. o.

Gy: csak azok, akik az iskola életében jelentékenyebb hatással működtek, összesen 85 személy, köztük élők is * L: előszó: 1922. dec. 18. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül. év/hely, tan., életp., tanári működés a gimnáziumban, művek (csak az iskolát közelebbről érdeklők), hal. adatok * A: – * M: – * J: – * K:

92. Fővárosi almanach, lexikon és útmutató / szerk. és kiad. Gúthi Imre. – 5. kiad. 1916–1918. – Budapest, [1916]. – 596, CLII. o.

Személyi rész. – 1–123. o.

Gy: polgármesterek, tanácsnokok, elöljárók és főtisztviselők, és az 1912. dec. 17-én megalakult 201 tagú törvényhatósági bizottság tagjai és az 56 póttag, az időközben bekövetkezett személyi változásokkal * L: – * F: – * R: vezető tisztviselők rangsor szerint (7–35. o.), rendes bizottsági tagok betűrendben (35–88. o.), póttagok betűrendben (88–90. o.) * Sz: váltakozó részletességgel, előfordul csak név és lakcím, de teljes részletességű életrajzok is, mindegyik végén lakcímmel * A: – * M: betűrendes személy- és tárgymutató * J: – * K: előbb: Fővárosi almanach, lexikon és útmutató. 4. kiad. 1913–1915.

93. Fővárosi almanach, lexikon és útmutató / szerk. és kiad. Gúthi Imre. – 4. kiad. 1913–1915. – Budapest, [1913]. – 540, CXCII. o.

Személyi rész. – 433–528. o.

Gy: polgármesterek, tanácsnokok, elöljárók és főtisztviselők, és az 1912. dec. 17-én megalakult 201 tagú törvényhatósági bizottság tagjai és az 56 póttag * L: – * F: – * R: vezető tisztviselők rangsor szerint (433–452. o.), rendes bizottsági tagok betűrendben (454–499. o.), póttagok betűrendben (500–505. o.) * Sz: váltakozó részletességgel, előfordul csak név és lakcím, de teljes részletességű életrajzok is, mindegyik végén lakcímmel * A: 25 arcképpel * M: betűrendes személy- és tárgymutató * J: – * K: előbb: Fővárosi almanach, lexikon és útmutató. 3. kiad. 1910–1912.; utóbb: Fővárosi almanach, lexikon és útmutató. 5. kiad. 1916–1918.

94. Fővárosi almanach, lexikon és útmutató / szerk. és kiad. Gúthi Imre. – 3. kiad. 1910–1912. – Budapest, 1910. – 588. o.

Személyi rész. – 427–550. o.

Gy: a vezető tisztviselők, a 400 tagú törvényhatósági bizottság és a póttagok * L: előszó: 1909. dec. 27. * F: – * R: vezető tisztviselők rangsor szerint (427–439. o.), rendes bizottsági tagok betűrendben (439–473. o.), póttagok betűrendben (473–478. o.) * Sz: váltakozó részletességgel, előfordul csak név és lakcím, de teljes részletességű életrajzok is, mindegyik végén lakcímmel * A: – * M: betűrendes név- és tárgymutató * J: – * K: előbb: Fővárosi almanach, lexikon és útmutató. 2. kiad. 1907–1909.; utóbb: Fővárosi almanach, lexikon és útmutató. 4. kiad. 1913–1915.

95. Fővárosi almanach, lexikon és útmutató / szerk. és kiad. Gúthi Imre. – 2. kiad. 1907–1909. – Budapest, 1907. – 527. o.

Személyi rész. – 356–499. o.

Gy: a vezető tisztviselők, a 400 rendes törvényhatósági bizottsági tag és a 100 póttag * L: előszó: 1907. jan. 10. * F: – * R: vezető tisztviselők rangsor szerint (356–366. o.), bizottsági tagok betűrendben (377–412. o.), póttagok betűrendben (413–417. o.) * Sz: váltakozó részletességgel, előfordul csak név és lakcím, de teljes részletességű életrajzok is, mindegyik végén lakcímmel * A: – * M: betűrendes név- és tárgymutató * J: – * K: utóbb: Fővárosi almanach, lexikon és útmutató. 3. kiad. 1910–1912.

Lásd még: 164., 187., 362., 364., 459., 541.


Budapest. Angyalföld

96. Elődeink, példaképeink: Budapest XIII. kerület, Angyalföld forradalmi munkásmozgalmának kiemelkedő, elhunyt harcosainak életrajzgyűjteménye / szerk. Petrák Katalin; [közread.] a Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. Kerületi Pártbizottsága. 1. köt. – Budapest, 1985. – 132. o.

Gy: a 19. század végétől az 1940-es évek végéig élt 31 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., hal. körülmények, a szócikk írója, irod. * A: – * M: – * J: – * K:

97. Angyalföldi emlékkönyv / [kiad. a] MSZMP XIII. ker. Bizottság. – Budapest, [1979]. – [308] o. Cím a borítófedélen: Angyalföld, 1919–1979.

Gy: a kerület pártmozgalmában 1945 előtt részt vevő kb. 600 élő személy * L: előszó: 1979. márc. * F: a pártbizottság nyilvántartása * R: a jelenleg más területen tevékenykedők, majd a kerületi pártbizottság nyilvántartásában szereplők; mindkét csoport a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. év/hely, eredeti fogl., a munkásmozgalomban való részvétel kezdő éve, a párttagság kezdetének éve, kitünt. * A: arcképpel * M: – * J: a kerületben 1945 előtt pártmozgalmi tevékenységet végző, már elhunyt személyek neve * K:


Budapest. Józsefváros

98. Józsefvárosi kódex, 2000 / írta és szerk. Pilinyi Péter és Sarkady Sándor. – Budapest: Quint Reklámügynökség, 2000. – 164, [4] o.

Gy: 18–20. században élt, a kerülettel kapcsolatba hozható (ott lakott, dolgozott stb.) kb. 200 személyiség * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év/hó/nap/hely a szövegben, tan., életp., művek, szerepek, eredmények, emlékhely * A: nagy többsége arcképpel * M: – * J: forrásmunkák: [165.] o. * K:

99. Józsefvárosi lexikon / főszerk. Nagy Richárd. – Budapest: MSZMP VIII. ker. Bizottsága: Fővárosi Tanács VIII. ker. Tanács, 1970. – LXII, 347 [1] o.

Betűrendes rész. – [LXIII–LXIV.], 1–297. o.

Gy: azok a személyiségek is, akik jelentős szerepet játszottak a kerület életében; az élők közül a vezető politikusok, díjasok, tanszékvezetők, jelentősebb üzemi, intézményi vezetők, legalább Európa-bajnokságot nyert sportolók * L: 1970. jan. 1. * F: – * R: a szócikkek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év, fogl., életp., művek, eredmények * A: egyesek arcképpel * M: – * J: rövidítések; a Szocialista Hazáért Érdemrend tulajdonosai * K:


Budapest. Pesterzsébet

(→ még Pestszenterzsébet)

100. Egyleti élet Pesterzsébeten / szerk. Benkes Mihály; vál. és írta Bogyirka Emil, Benkes Mihály; [közread.] Pesterzsébet Önkormányzata, Pesterzsébeti Múzeum, Erzsébet Munkás Testedző, Ipartestület [stb.]. – Dévaványa: Szalay Kft., 1996. – 263. o.– (Pesterzsébeti múzeumi füzetek; 11.)

Életrajzi lexikon. – 221–254. o.

Gy: a kötet megjelenését támogató XX. kerületi, kb. 100 személy * L: előszó: 1996. febr. 2. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., közéleti tev., művek, kitünt. * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:


Budapest. Újpest

(→ még Újpest)

101. Országos becsben / Paál Zoltán. – Budapest-Újpest: N. J. Pro Homine, 2003. – 203. o.– ("Könyves"-csillagok; 8.)

Gy: az újpesti Könyves Kálmán Gimnázium 1914–1963 között érettségizett Kossuth-díjas, Állami-díjas, illetve akadémikus, már elhunyt, illetve még élő 19 egykori diákja * L: előszó: 2003. ápr. 30. * F: közölve * R: időrend * Sz: név, fogl., szül./hal. hely/év/hó/nap, tan., életp., díjak, kitünt., művek, eredmények, forrás, irod. (szövegközléssel is) * A: arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: – * K:

102. Címeres mezben / Hencsei Pál. – Budapest-Újpest: N. J. Pro Homine, 2002. – 255. o.– ("Könyves"-csillagok; 1.)

Gy: az újpesti Könyves Kálmán Gimnázium 1920–2001 közötti egykori diákjai, akik a sport területén értek el kiemelkedő eredményeket (64 sportoló, 4 edző, 1 sportriporter) * L: előszó: 2002. márc. 6. * F: közölve: 253. o. * R: külön a sportolók és külön a sportvezetők, edzők, a szül. év időrendjében * Sz: név, szül./hal. év, sportág, szül. év/hónap/hely, szülők, tan., osztályfőnöke, testnevelő tanára a gimnáziumban, sportpályafutás, házastárs, gyerm., sporteredmények, irod. (szövegközléssel) * A: többsége arcképpel, képpel * M: névmutató * J: függelék: akik részt vettek az olimpiákon, akikről még szólnunk kell..., a Könyves testnevelő tanárai * K:

103. Újpesti életrajzi lexikon / összeáll. Kadlecovits Géza; kiad. az Újpesti Városvédő Egyesület. – Budapest, 1998. – 108. o.

Gy: 19–20. században élt kb. 400 személyiség * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év, fogl., tan., életp., közéleti tev., művek, díjak, kitünt., emlékének őrzése * A: részben arcképpel * M: – * J: helyi vonatkozású névsorokkal: díszpolgárok, bírók stb. * K:

104. Újpest: a Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetett, valamint a kerületi munkásmozgalomban részt vevő elvtársak emlékkönyve / összeállította Andrásfi Gyula [és mások]. – [Budapest]: [MSZMP Bp. IV. ker. Biz.], [1981]. – [78] o.

A IV. kerület Szocialista Hazáért Érdemrend kitüntetettjei. – [5–71.] o.

Gy: 134 élő személy * L: 1980. szept. 1. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), jelenlegi fogl., szül. hely/év, eredeti fogl., párttagság kelte, a munkásmozgalomban való részvétel kezdő éve * A: arcképpel * M: – * J: a helyi munkásmozgalom további névjegyzékei * K:


Bük

105. A Répce-sík művészei / Büki Attila; közread. az Art Galéria Bük. – [Budapest]: Xénia, 1998. – 75. o.

A művésztelep alkotói = Die Künstler der Kolonie. – 15–53. o.

Gy: 1992 óta a Vas megyei Büki Művésztelepen alkotó 21 festő és grafikus (köztük elhunytak is) * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, művészeti ág, szül./hal. év/hely, tan., művészi életp., kiállítások, díjak * A: néhány arcképpel * M: – * J: irod. 53. o. * K:

106. In memoriam: büki hősök és mártírok a második világháborúban / Szabó József; [közread. a] Polgármesteri Hivatal. – Bük, 1995. – 192. o.

Büki hősi halottak és mártírok a második világháborúban. – 63–190. o.

Gy: 64 személy * L: 1988. * F: – * R: rendszertelenül * Sz: név (névváltozat), szül./hal. év, szül. hely/év/hó/nap, szülők, testvérek száma, tan., fogl., katonai alapkiképzés, házastárs, gyerm., részvétel a II. vh.-ban, hal. adatok * A: többsége arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: – * K:


Cegléd

107. Cegléd / szerk. Kolofont József. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1931. – 455. o.– (Magyar városok monográfiája; 10.)

Személyi adattár. – 400–455. o.

Gy: ceglédi és ceglédkörnyéki községekben élő kb. 700 személy * L: előszó: 1931. nov. * F: – * R: Cegléd, majd a községek betűrendjében, azon belül a személynevek betűrendjében * Sz: sokan minimális adattartalommal, általában: név, fogl., házastárs, életp., földbirtokosoknál birtoknagyság, közéleti tev, katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt. * A: – * M: – * J: rövidítések magyarázata * K:

108. A ceglédi református egyház lelkipásztorai / S. Szabó József. – Cegléd, 1931. – 52. o.

Gy: 16–20. században élt, illetve még élő 31 lelkipásztor * L: – * F: közölve * R: időrendben * Sz: név, szül./hal. év/hó/nap/hely (egyeseknél csak év), váltakozó részletességű életp., helyi működés * A: – * M: – * J: hibaigazítás: 52. o. * K:


Csabacsűd

Lásd: 427.


Csanád megye

(→ még Csanád, Arad és Torontál k. e. e. megyék)

Lásd: 8.


Csanád, Arad és Torontál k. e. e. megyék

(→ még Csanád megye; Torontál megye)

109. Csanád vármegye tíz évvel Trianon után: Csanád vármegye és az egyelőre egyesített Arad- és Torontál vármegyék revíziós emlékalbuma / összeáll. Vermes Ernő. – Gyula, 1929. – 528. o.

Gy: megye, illetve a települések rövid bemutatása során a megye, illetve a települések közéleti személyiségeinek az életrajza * L: – * F: – * R: a csanádi püspökség, felsőházi tagok, országgyűlési képviselők, Makó, majd a Csanád megyei, és külön Csonka-Arad megyei községek betűrendben, azon belül a személynevek betűrendjében, kiegészítésként függelékkel (tartalomjegyzék: 528. o.) * Sz: általában: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 42., 448., 449.


Csehszlovákia

(→ még Felvidék; Szepesség; Szlovákia)

110. Ki kicsoda Kassától–Prágáig? / szerk. Szőke József és Viczián János. – Szekszárd: Babits, 1993. 433. o.– (A Révai új nagylexikona segédkönyvei I., A századvég magyarsága; 1.)

Gy: Csehszlovákiában élő 1223 magyar személy * L: a postai címek, irányító- és telefonszámok: 1991 nyara * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében (névváltozatokról, kettős névalakokról utalókkal) * A: – * Sz: sorszám, név, szül. hely(annak a magyar megyének a neve, ahová a település egykor tartozott)/év/hó/nap, fogl., szülők, tan., életp., közéleti tev., művek, főbb szerepek, írói név, irod., cím, a szócikk készítőjének jele * M: a sorszámra mutatnak: személynevek (a szócikkekben előforduló nevek is); szül. helyek; szül. évek; születésnapok; álnevek, betűjegyek, írói nevek; foglalkozások; intézmények, szervezetek; a cikkekben található helynevek * J: a szócikkek készítői; rövidítésjegyzék; a magyar nyelvű lapok * K:

Lásd még: 479.


Csepel

(→ még Budapest)

Lásd: 111.


Csepel-sziget

111. Csepelsziget községei / sajtó alá rend. Ladányi Miksa. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1934. – 243. o., 7 t., 1 térk. – (Magyar városok monográfiája; 13.)

Személyi adattár. – 148–243. o.

Gy: kb. 700 szócikk; néhány nem személyi szócikk is * L: előszó: 1933. okt. 23. * F: kérdőív * R: a települések betűrendjében, településenként történeti bevezetés, majd személyi adattár a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., többségüknél lakcím (utca/házszám), szül. hely/év, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: rövidítések (192. o.) * K: Csepel község adattára közölve: Csepel / Perényi József. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1934. – 192. o., 10 t. (Magyar városok monográfiája; 13[a].) c. kötetben is.


Csongrád

112. Csongrád / szerk. Sebestyén István; szerzők Balogh Györgyné [és mások]. – Budapest: CEBA K., 2002. – 160. o.– (A XXI. század küszöbén)

Csongrádi életrajzok. – 79–92. o.

Gy: 19–21. században élt 32 személyiség * L: előszó: 2002. márc. 28. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év, fogl., tan., életp., helyi vonatkozások, művek, eredmények, díjak, kitünt., közéleti tev., emlékének őrzése * A: két képpel * M: – * J: – * K:


Csongrád megye

113. Csongrád megye kézikönyve / főszerk. Mészáros Rezső. – [Budapest]: CEBA K., 1997. – 634. o.– (Magyarország megyei kézikönyvei; 5.)

Csongrád megye közéleti személyiségei: megyei ki-kicsoda? – 547–566. o.

Gy: kb. 150 személy * L: 1997. aug. 31. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., cím, szül. év/hó/nap/hely, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., művek, eredmények, kitünt., közéleti tev. * A: – * M: – * J: – * K:

114. A munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona / főszerk. Antalffy György; a mutatókat kész. Mader Béla; kiad. a Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád Megyei Bizottsága. – Szeged: Csongrád Megyei Lapk., 1987. – 510. o., XVI t.

Gy: 422 személy, akik már elhunytak 1984. dec. 31. előtt * L: bevezető: 1986. jan. * F: jelezve * R: a nevek betűrendjében (a-á külön betű) * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap (hiányos adat csillaggal jelezve), családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., emlékhely, a szócikk készítőjének névjele, források * A: – * M: névmutató (a-á nem külön betű; névváltozatok esetében utalókkal); földrajzi névmutató * J: függelék (kivégzettek, internáltak névsora – de nem jelzi, ha a személyről szócikk is készült); felhasznált irod. * K:

115. Csongrád vármegye / sajtó alá rend. Csíkvári Antal. 1–2. r. – Budapest: Vármegyei Szociográfiák K., 1938. – XIV, 143, 79. o., 2 t. – (Vármegyei szociográfiák; 1.) Hódmezővásárhely / Fejérváry József. – Budapest: Vármegyei Szociográfiák K., 1938. – 44. o.1 t. (Vármegyei szociográfiák; 2.) Szeged. – Budapest: Vármegyei Szociográfiák K., [1938]. – 135. o., 660 h., 4 t. – (Vármegyei szociográfiák; 3.) Kiadói kolligátum.

Személyi adattár. – 135–[136] o., 660 h.

Gy: kb. 4000 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek is (a személyek közül néhány már elhunyt) * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; pótlás a 652–660. h.-on, újra kezdődő betűrendben * Sz: név, fogl. lakóhely, szül. év/hely, szülők, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

Lásd még: 8., 42., 434., 448., 449.


Csorna

116. Csorna / Pájer Imre. – Budapest: CEBA K., 2002. – 127. o.– (A XXI. század küszöbén)

Életrajzi adattár. – 86–89. o.

Gy: 19–21. században élt, illetve még élő, 15 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül./hal. hely/év, tan., az életp. legfontosabb, elsősorban helyi vonatkozású mozzanatai, utalás művekre, eredményekre, díjak, kitünt., közéleti tev. * A: – * M: – * J: Csorna díszpolgárai (89. o.) * K:

117. Ki kicsoda Csornán? / szerk. Pájer Imre. – Csorna: Pájer I., 1997. – 120. o.

Személyek. – 4–58. o.

Gy: 54 helyben élő személy * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, szülők, házastárs, gyerm., tan., életp., közéleti tev., művek, eredmények, díjak, kitünt., hobbi * A: két arcképpel * M: – * J: – * K:


Csurgó és térsége

118. Csurgó és térsége = Csurgó and their region = Csurgó und Umgebungen: Somogy megye / szerk. Izményi Éva. – Budapest: CEBA K., 1999. – 154. o.– (Magyarország kisrégiói; 14/3.)

A térség neves személyiségei / Horváth József. – 134–140. o.

Gy: 18–21. században élt, illetve még élő 29 személyiség * L: ajánlás: 1999. máj. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap (egyesek kevesebb adattal), tan., életp., közéleti tev., művek, díjak, emlékhely * A: – * M: – * J: – * K:


Dabas

119. Dabas nagyközség évkönyve, 1973 / szerk. biz. [vez.] Czeróczki András; [közread. a] Dabas, Nagyközségi Tanács, Honismereti Bizottság. – Dabas, 1975. – 191. o.Cím a borítón: Dabasi évkönyv 73.

Történelmi arcképcsarnok / Csinos Antalné, Farkas Józsefné. – 125–134. o.

Gy: 18–20. században élt, kb. 30 személyiség * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év, fogl., az életp. egyes adatai, helyi vonatkozás, művek, irod. * A: – * M: – * J: – * K:


Dáka

120. Emlékezünk: adatok a két világháború dákai áldozatairól / összeáll. és szerk. Tóth Dezső; kiad. a Szülőföld Baráti Kör. – Dáka, 1990. – 44. o.– (Dákai füzetek; 2.)

Gy: az I. vh.-ban elesett 17, illetve a II. vh.-ban elesett 20 helyi születésű, vagy onnan bevonult katona, munkaszolgálatos, levente * L: – * F: – * R: két csoportban, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, szülők, keresztszülők, családi kapcsolatok, házastárs, gyerm., fogl., hal. körülmények és adatok, emlékének őrzése * A: két arcképpel * M: – * J: – * K:


Debrecen

121. Debreceni képzőművészeti adattár / Sz. Kürti Katalin. 1–4. In: A Debreceni Déri Múzeum évkönyve, 1995/1996. – (1998), 363–391. o.; 1997/1998. – (1999), 453–489. o.; 1999. – (2000), 295–325. o.; 2000/2001. – (2001), 191–224. o.– (A Debreceni Déri Múzeum kiadványai; 72–75.) A 2. rész Debreceni képzőművészek adattára c. jelent meg.

Gy: 18–21. században élt, illetve élő, helyi, továbbá a jelenlegi Hajdú-Bihar megye városaiban született és/vagy hosszasan ott működő festők, grafikusok, szobrászok, iparművészek * L: 2001. okt. 31. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében; a 4. rész végén pótlások * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, tan., életp., közéleti tev., díjak, könyvek, a művek őrzőhelye, kiállítások, köztéri munkák, irod. * A: – * M: – * J: rövidítések * K:

122. Nyolcvanéves a debreceni orvosképzés: intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza, 1918–1998 / Bot György és Kapusz Nándor; kiad. a Debreceni Orvostudományi Egyetem. – 2. átd. kiad. – Debrecen, 1998. – 583. o.

A professzorok életrajza A–Z. – 175–480. o.

Gy: 1921-től az egykori és jelenlegi professzorok, összesen kb. 200 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, tan., szakmai pályakép, kitünt. * A: arcképpel * M: – * J: irodalom: 478–480. o.* K: első kiad.: A Debreceni Orvostudományi Egyetem története és professzorainak életrajza, 1918–1988 / Bot György. – Debrecen, 1990.

123. Debrecen sz. kir. város és Hajdú vármegye / szerk. Csobán Endre. – Budapest: Vármegyei Szociográfiák K., 1940. – 332, 12, XVI. o., 264 h. 8 t. – (Vármegyei szociográfiák; 12.)

Személyi adattár. – XVI. o., 264 h.

Gy: kb. 1600 szócikk azokról, akik a kiadványt megrendelték, vagy adatot szolgáltattak; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is (a személyek közül néhány már elhunyt) * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; pótlás a 217–264. h.-on, újra kezdődő betűrendben * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. hely/év, szülők, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K: tartalma részben azonos a Hajdú vármegye és Debrecen sz. kir. város 1940. c. művel, de az további pótlást is tartalmaz.

124. Debrecen sz. kir. város gazda-családjainak 1938. évi albuma / szerk. Farkas L. Ferenc. – Debrecen: Nagy K., 1938. – 94. o.– (Magyar közélet; 4.)

Gy: kb. 200 gazdálkodó, földbirtokos személy * L: 1937. okt. 31. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. év/hó/nap/hely, vallás, szülők, katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: nagy többség arcképpel * M: – * J: – * K:

125. Debrecen sz. kir. város törvényhatósági bizottsági tagjainak albuma, 1935 / szerk. Farkas L. Ferenc. – Debrecen: Nagy K., 1935. – 111. o.– (Magyar közélet; 1.)

Gy: kb. 110 törvényhatósági bizottsági tag, illetve póttag * L: 1935. jún. 1. * F: – * R: a vezető közigazgatási és egyházi tisztségviselők, majd a tagok a nevek betűrendjében, a 97. o.-tól újra kezdődő betűrendben * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely, tan., közéleti tev., házastárs * A: nagy többség arcképpel * M: – * J: 105 további tag neve * K:

126. A Debreceni Református Kollégium tanárai és kiválóbb növendékei, 1549–1925 / S. Szabó József. – Debrecen, 1926. – 110. o.

A kollégium rendes tanárai, 1549–1925. – 15–53. o.

Gy: 259 egykor élt, illetve még élő pedagógus * L: – * F: közölve: 10–13. o.* R: évszázadonként, azon belül a tanárok születési évének rendjében, a végén külön (betűrendben) az elemi iskola tanítói * Sz: név, szül./hal. év, szül. év/hó/nap/hely, tanári pálya, hal. év/hó/nap/hely, irodalmi, működési terület * A: – * M: – * J: a kollégium kiválóbb növendékei, 1588–1925, évszázadonként: csak név és fogl. * K:

Lásd még: 218., 221., 222., 223.


Debreceni egyházmegye

127. A Debreceni Református Egyházmegye története: az egyházi élet hétköznapjai / írta Ötvös László. – [Debrecen]: Debreceni Református Egyházmegye, [2000]. – 248, [2] o.

Gy: 1948–1998 között az egyházközségekben szolgált, illetve szolgáló 172 parókus lelkipásztor * L: – * F: bevezetőben * R: az egyházmegye elnöksége, a debreceni gyülekezetek nevük betűrendjében majd a vidéki gyülekezetek a településnév betűrendjében, gyülekezetenként az egyházközség krónikája után a lelkipásztorok, szolgálatuk időrendjében * Sz: a szolgálat kezdő- és záróéve, név, szül. hely/év/hó/nap, tan., lelkészi pályakép, váltakozó részletességű hal. adatok * A: – * M: – * J: bibliogr. 233–244. o.* K:


Délvidék

(→ még Jugoszlávia; Muravidék; Szlovénia; Vajdaság)

128. Életrajzi kalauz: ezer magyar biográfia a délszláv országokból / Kalapis Zoltán; sajtó alá rend. Csehák Kálmán, Tomán László, Bordás Győző. 1–3. – Újvidék: Forum, 2002–2003. – 1135, [7] o.

Gy: 10. századtól kezdődően élt de 2002. máj. 1-jéig már elhunyt kb. 1000 délvidéki (Vajdaság, Szlavónia, Dalmácia, Drávaszög és Muraköz) magyar személyiség, aki a tudományok, művészeti ágak vagy a szellemi élet egyéb területein figyelemre méltót alkotott * L: 2002. máj. 1. * F: előszóban * R: a nevek betűrendjében, utalókat nem alkalmaz * Sz: olvasmányos, adatgazdag életrajzok * A: – * M: helynévmutató (1081–1104. o.); intézmények, szervezetek stb. mutatója (1105–1135. o.) * J: – * K:

129. Lentségi arcképcsarnok / Kalapis Zoltán. – Újvidék: Forum, 2001. – 233. o.

Gy: 18–20. századi, délvidéki származású, vagy délvidéki területtel kapcsolatba kerülő 20 személyiség * L: – * F: – * R: tematikus beosztás a tartalomjegyzékben * Sz: életrajzi tanulmány, a délvidéki vonatkozás részletes tárgyalásával * A: arcképpel, képekkel * M: névmutató * J: – * K:

130. Keresztény magyar közéleti almanach / szerk. Hortobágyi Jenő. 4. köt. Az 1–2. és 3. kötet pótlásaival. – Budapest, 1944. – 432, LXXXIV. o.

Gy: kb. 1500, többségében az 1941-ben visszacsatolt Délvidéken élő személy * L: előszó: 1944. febr. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében (a-á külön betű) * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, művek, kitünt., közéleti tev., nyelvismeret, cím * A: – * M: – * J: – * K:

131. A Délvidék hadtörténete, 1914–1918: a Délvidék katonái a világháborúban / szerk. De Sgardelli Caesar. – Budapest: Hadtört. Kiadványok K., 1942. – 320, 79. o., 483 h., 1 t.

Bajtársak életrajzi és világháborús adatai. – 483 h.

Gy: az egykori délvidéki csapattestek katonái közül kb. 3900 személy, azok, akik a mű megalkotását adatszolgáltatással, vagy megrendeléssel elősegítették * L: bevezetés: 1941. okt. * F: – * R: a nevek betűrendjében; kiegészítés: 472. h.-tól újra kezdődő betűrendben * Sz: név, katonai rendfokozat, civil fogl., lakóhely, szül. év/hely, katonai szolgálat, szolgálat az I. vh.-ban, kitünt. * A: Bajtársak arcképcsarnoka 80. o.: 3240 arckép, kétszer kezdődő betűrendben * M: – * J: – * K:

132. Délvidéki emlékköny: megtiportak...! / összeáll. Gyimesy Jenő Balázs és a [...] szerkesztőbiz. munkatársi kara. – Újvidék, 1942. – 504. o., 1 t.

Adattári rész. – 209–416. o.

Gy: kb. 2300 szócikk délvidéki magyar érzelmű személyekről * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó tartalmú adatokkal (előfordul, hogy csak név, fogl., lakóhely); többségnél: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., az államtól elszenvedett büntetés, zaklatás, a magyarsághoz való tartozás kifejezése, házastárs, gyerm. * A: 1412 arcképpel (417–504. o.) * M: – * J: – * K:

133. A visszatért Délvidék / szerk. Csuka Zoltán. – Budapest: Halász, 1941. – 538, 142. o., 11 t.

Személyi adattár. – 142. o.

Gy: kb. 1700 szócikk azokról, akik megrendelésükkel a mű megjelenését előmozdították; a személyeken kívül kis számban testületek, vállalatok is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében (a-á külön betű) * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, szülők, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:


Dombóvár

134. A II. világháború dombóvári halottainak emlékére: dokumentumgyűjtemény / szerk. Szőke Sándorné; kiad. Dombóvári Városszépítő Egyesület. – Dombóvár, 1991. – 128. o., XVI t.

Gy: a háború következtében Dombóváron és Újdombóváron meghalt, illetve katonaként, leventeként, munkaszolgálatosként máshol meghalt dombóváriak és újdombóváriak, együttesen közel 300 személy * L: – * F: utószóban * R: Újdombóvár és Dombóvár külön betűrendben * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap (ha ismert), anyja neve, fogl., hal. körülmények, hal. dátum, források * A: kilenc fotóval * M: – * J: – * K:


Dömsöd

135. Dömsöd / írta Pető László. – Budapest: CEBA K., 2002. – 136. o.– (A XXI. század küszöbén)

Dömsödi életrajzok. – 90–97. o.

Gy: 19–21. században élt, illetve még élő, kb. 45 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű adatokkal: név, szül./hal. hely/év, fogl., tan., az életp. legfontosabb, elsősorban helyi vonatkozású mozzanatai, utalás művekre, eredményekre, díjak, kitünt., közéleti tev. * A: – * M: – * J: – * K:


Dráva mente

136. Dráva mente: Somogy megye / szerk. Izményi Éva. – Budapest: CEBA K., 2000. – 194. o.– (Magyarország kisrégiói; 14/2.)

Kistérségi arcképcsarnok: a térség neves személyiségei / Nagy Jenő. – 171–178. o.

Gy: 16–21. században élt, illetve még élő 39 személyiség * L: ajánlás: 2000. aug. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül./hal. hely/év/hó/nap, tan., életp., közéleti tev., díjak, kitünt., publicisztikai tev., emlékének őrzése * A: – * M: – * J: – * K:


Duna mente

137. Dunamenti nyaralóhelyek / Rexa Dezső; [közrem.] Borbíró Pongrác, Ladányi Miksa. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1934. – 336. o., 50 t. – (Magyar városok monográfiája; 15.)

Személyi adattár. – 261–334. o.

Gy: Dunaalmástól Ercsiig kb. 800 szócikk; a személyek között néhány testület, vállalat, szálláshely, iskola is * L: bevezető: 1934. jún. * F: kérdőív * R: a települések betűrendjében, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. hely/év, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: rövidítések (336. o.) * K:


Dunaföldvár

138. Duna-földvári album: Duna-Földvárott született, vagy ott élt s élő nevezetes emberek életrajz-gyűjteménye / Cziráky Gyula. – Duna-Földvár, 1896. – 65. o.

Gy: 19. századi 20 személyiség * L: utószó: 1896. aug. 20. * F: közölve * R: – * Sz: név, váltakozó tartalmú és részletességű életp., helyi vonatkozás, forrás * A: – * M: – * J: – * K: különlenyomat Szekszárd Vidékéből


Dunaharaszti

139. Dunaharaszti története / [írták] Czinege Erik [és mások]; kiad. a Dunaharaszti Helytörténeti Emléktár. 1–3. – Dunaharaszti, 2000–2001. – 260, 287, 400. o.– (Dunaharaszti múzeumi füzetek; 1., 3–4.)

Személyi adattár: az 1872–1945 közti időszak községi vezetői, díszpolgárai, nevesebb személyei / Helméczy Mátyás, Surányi József. – 2. köt. 254–284. o.

Gy: kb. 200, valószínűleg már mind elhunyt személy * L: – * F: közölve: 284. o.* R: a nevek betűrendjében * Sz: név, többsége szül./hal. adatok nélkül, tan., életp., közéleti tev. * A: – * M: – * J: – * K:

Lásd még: 368.


Dunakeszi

140. Ki kicsoda Dunakeszin, 2001 / szerk. Preysing Frigyes. – Dunakeszi: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, 2002. – 123. o.

Gy: kb. 250 személy, tanulmányi vagy sporteredményei alapján több általános és középiskolai tanuló is * L: 2001. dec. * F: kérdőív * R: betűrend, utalókat alkalmaz * Sz: név, (névváltozat, becenevek is), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., munkahelyek, kitünt., főbb művek, irod., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: rövidítések; a lexikonrész után a város díszpolgárainak, a Dunakeszi Városért kitüntetés kapottaknak, az önkormányzat 1990–2002 közötti tagjainak és a cigány önkormányzat tagjainak a névsora * K:


Dunántúl

(→ még Nyugat-Dunántúl)

141. Dunántúli kultúrmunkások: a Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban / Sziklay János; kiad. a Dunántúli Közművelődési Egyesület. – Budapest, 1941. – 556. o.

Gy: a 15. századtól kezdődően, de nagy többségében a 19–20. században élt, illetve élő, összesen kb. 2400 személy * L: – * F: – * R: a 12 dunántúli megye (Baranya, Esztergom, Fejér, Győr, Komárom, Moson, Somogy, Sopron, Tolna, Vas, Veszprém, Zala) betűrendjében (a végén Fővárosiak a Balatonvidék kultúrájáért c. csoporttal), azon belül témakörök szerint: szépirodalom-hírlapirodalom, tudományos és szakirodalom, politika-közszolgálat-közélet, honvédelem, képzőművészet, színészet, zeneművészet, gazdaság-technika; az egyes témakörökön belül külön betűrendben a dunántúli, és külön betűrendben a nem dunántúli születésű személyek * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., főbb művek, a már elhunytaknál a hal. adatok (váltakozó adattartalommal); ha egy személy több megyéhez is tartozhat, akkor nevénél utalás arra a megyére, ahol a szócikke található * A: – * M: névmutató * J: – * K:


Eger

142. Eger / szerk. Guszmanné Nagy Ágnes; írták Agyagási Dezső [és mások]. – Budapest: CEBA K., 2001. – 336. o.– (A XXI. század küszöbén)

Egri arcok: életrajzi lexikon. – 201–220. o.

Gy: 16–20. században élt, kb. 80 személyiség * L: előszó: 2001. dec. 7. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év, fogl., tan., az életp. legfontosabb, elsősorban helyi vonatkozású mozzanatai, utalás művekre, eredményekre, díjak, kitünt., közéleti tev. * A: 12 arcképpel * M: – * J: – * K:

143. Az 1848/49-es események egri vonatkozású résztvevői / Kiss Péter; kiad. az Egri Érseki Gyűjteményi Központ. – Eger, 1998. – 144. o.

Gy: 84 olyan személy, aki résztvevője volt a szabadságharc eseményeinek, és élete folyamán a várossal is kapcsolatba került: ott született, ott tevékenykedett, vagy ott halt meg; többségük honvédtiszt, kisebb számban városi és megyei tisztségviselő, egyházi személy * L: – * F: közölve: 137. o.* R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év, tan., tev. 1848/49-ben, egri vonatkozás (váltakozó részletességű szócikkek) * A: borítón 4 arcképpel * M: – * J: irod.: 138–140. o.* K:

144. Arcvonások Eger művelődéstörténetéből 1944-ig / Kiss Péter; kiad. Érseki Gyűjteményi Központ. – Eger, 1993. – 130. o.

Gy: kb. 400 személyiség * L: előszó: 1993. aug. 30. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év, tan., életp., kiemelten a helyi tev.; országos szinten jelentős személyeknél csak az egri vonatkozások, irod. (hivatkozás az irodalomjegyzék tételeire) * A: – * M: – * J: rövidítések; irodalomjegyzék * K:

145. Egri emlékhelyek / Sebestyén Sándor; kiad. a Heves Megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztálya. – Eger, 1970. – 100. o., 9 t., 1 térk.

Gy: helyi művelődéstörténeti (irodalmi, művészeti, munkásmozgalmi és nyomdászati) emlékhelyek, névmutatóban kb. 200 személy * L: – * F: bibliogr. 82–85. o.* R: az utcák betűrendjében, azon belül házszámok szerint; az egyes költők, tudósok, politikusok stb. elsősorban a lakóházuknál szerepelnek * Sz: név, szül./hal. hely/év, fogl., tan., életp., helyi vonatkozás, helyi (egyéb) emlékhely, művek, irod. * A: három arcképpel * M: nyomdahelyek; névmutató; utcanévmutató * J: – * K:

146. Pyrker első magyar tanítóképzője: az egri érseki r. k. tanítóképző centenáriumára / Benkóczy Emil. – Eger, 1928. – 246. o.

Az intézet igazgatói és tanárai. – 192–228. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő kb. 80 személy * L: 1928. máj. 21. * F: – * R: a múlt tanárai a tanítóképzőben való működésük időrendjében, a jelent tanárai a nevük betűrendjében * Sz: nagy részük részletes életrajzi adatokkal * A: – * M: – * J: – * K:


Egri főegyházmegye

147. Egri író papok / összeáll. Puskás Miklós. – Eger: Puskás M., 1980. – 120. o.

Gy: a 19. században született, és a 20. század közepéig elhunyt 50 római katolikus, egri főegyházmegyés pap * L: előszó: 1979. júl. 30. * F: jelezve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, egyházi beosztás, irodalmi, szakirodalmi működés területe, életrajz, temetés helye, arcképének helye, művek, irod. * A: – * M: tartalomjegyzék * J: rövidítések, forrásmunkák * K:


Érd

148. Érdi személynévtár / szerk. Miklósi Csabáné; közread. a Csuka Zoltán Városi Könyvtár. – Érd, 1997. – 117. o.

Gy: a városban 1990–1996 között élő, tevékenykedő személyiségek, továbbá a város kitüntetettjei, díszpolgárai; azok is, akik időközben elhunytak, összesen 183 személy * L: 1997. júl. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében, sorszámozott, névváltozatokról utaló a betűrendi helyén * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., közéleti tev., művek, eredmények, irod., hobbi, mióta él Érden, cím * A: – * M: a sorszámra hivatkozik: személynévmutató; születési helyek; születési évek * J: képviselők; a város által kitüntetett polgárok; rövidítésjegyzék * K:


Erdély

(→ még Románia; Székelyföld)

149. Erdélyi műtár: képzőművészek, iparművészek, műépítészek, művészettörténészek, fotóművészek, műgyűjtők adattára / Molnár Dénes. – Déva: Corvin, 2002. – 396 [2] o.

Gy: 14–20. században élt, illetve még élő személyek; a személyi szócikkek között kis számban tematikus szócikkek is * L: 1998. júl. 28. * F: adatlapok * R: a nevek betűrendjében, utalókkal * Sz: név (névváltozat), műfaj/mesterség, szül./hal. hely/év/hó/nap, tan., a művész tanárai, életp., közéleti tev., tárlatok, díjak, kitünt., művek * A: egy részük arcképpel * M: – * J: rövidítések és szótár; irodalomjegyzék; váraink, kastélyaink; mesterszavak értelmezése * K:

150. Fényképészek és műtermek Erdélyben, 1839–1916: tanulmány és okmánytár / Miklósi-Sikes Csaba. – Székelyudvarhely: Haáz Rezső Alapítvány, 2001. – 446. o.– (Múzeumi füzetek; 18.)

Gy: kb. 400 fényképész, illetve műterem * L: – * F: közölve * R: a Fényképészek és műtermek névmutatója című fejezet a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. adatok különböző részletességgel (többeknél nincs), műterem helye és ideje, hivatkozás az újságcikkek gyűjteményének sorszámára, irod., életrajzi adatok különböző részletességgel (többeknél nincs), levéltári források lelőhelye a személyre vonatkozó szöveg közlésével * A: néhány arcképpel * M: földrajzi, kronológiai * J: újságcikkek gyűjteménye * K:

151. Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000 / főszerk. Stanik István. – [Bukarest]; Nagyvárad: Romániai Magyar Demokrata Szövetség: Scripta K., [2000]. – 847. o.

Gy: 6655 személy, közülük többen nem Erdélyben laknak * L: 1999. év folyamán * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében, függelékben a nyomdai munkálatok megkezdése után érkezett anyag, újra kezdődő betűrendben (723–726. o.), kettősnevekről, névváltozatokról nincs utaló; az 1997-es kiadás óta elhunytak listája (csak név, szül. adatok, fogl., 775–776. o.) * Sz: sorszám (minden betűnél/betűcsoportnál 1-től újra indul), név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, vallás, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., művek, szerepek, eredmények, kitünt., közéleti tev., cím (munkahely, lakás); a helységnevek a szócikkben – a címek kivétel – magyar nyelven * A: – * M: a mutatók a betűre, és azon belül a sorszámra hivatkoznak: születési évek; születésnapok; születési helyek; foglalkozások; lakhelyek (magyar nevükön); helynevek (magyar–román és román–magyar helynévkonkordancia, zárójelben a megye román rövidítésével * J: rövidítések * K: előbb: Romániai magyar ki kicsoda 1997.; e-dok. (rövid adatokkal): http://www.scripta.ro/kikicsoda/index.html

152. Erdélyi festőiskolák / Murádin Jenő. – Bukarest; Kolozsvár: Kriterion, 1997. – 160. o.

Gy: a 19. század végétől 1944-ig a nagybányai, kolozsvári, marosvásárhelyi, dési, gyulafehérvári, nagyváradi, aradi és temesvári festőiskolák vezetői, tanárai, legnevesebb alkotói (festők, grafikusok, szobrászok), összesen 42 személy * L: – * F: közölve * R: a települések festőiskoláiról szóló fejezetek végén rövid életrajzi szócikkek a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, művészeti ág, tan., művészi pályakép * A: néhány arcképpel, önarcképpel * M: tartalomjegyzék * J: jegyzetek: 155–161. o.* K:

153. Erdélyi magyar breviárium / Czirják Árpád. [1–2]. – Kolozsvár: Gloria Kft., 1996–1997. – 502, [9], 512. o.

Gy: 17–20. században élt, Erdély területén született 121 személyiség: történelmi alakok, főpapok, tudósok, írók és költők, képzőművészek, színészek, zeneművészek és sportolók * L: – * F: – * R: a születésnapok naptári rendjében, jan. 1-je és ápr. 30-a, illetve máj. 1-je és aug. 31-e között * Sz: a személlyel kapcsolatos elmélkedést követően, pályakép: név, fogl., szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., művek, eredmények, hal. hely/év/hó/nap * A: – * M: – * J: – * K:

154. Az erdélyi Panteon / Szigyártó Sándor; [közread. az] Országos Idegennyelvű Könyvtár. – Budapest, 1996. – 359. o.

Gy: a magyarság megtelepülésétől a 20. század végéig alkotómunkája, szül. vagy hal. helye miatt az egykori magyarországi területekhez kötődő személyiségek (királyok, fejedelmek, hadvezérek, egyházi személyek, politikusok, tudósok, művészek, utazók, mártírok stb.) * L: ajánlás: 1995. * F: – * R: régiók szerint: Bihar, Szilágyság, Szatmár, Bányavidék, Marosvásárhely, Székelyföld, Szászföld, Hunyad, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Bánát-Arad; egy régión belül településenként időrendben; minden személy csak egy helyen szerepel, akkor is, ha a szöveg alapján több helyen is megemlítődhetne * Sz: a személyiségek olvasmányos és adatgazdag bemutatása * A: egyesek arcképpel * M: – * J: képek jegyzéke * K:

155. Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? / szerk. Simon Anita, Tál Mariann. 1–2. köt. – Csíkszereda: Pallas-Akad. Kvk., 1996–1997. – 343, 269. o.

Gy: a romániai magyarság 2951 személyének életrajzi adatai; számos, Magyarországra már korábban áttelepült személy is, néhány, a 90-es évek elején elhunyt személy is * L: 1996 tavasza * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében, sorszámozva, utalókat alkalmaz; a 2. köt. végén az 1. köt. 3 tételéhez kiegészítés és javítás * Sz: név (névváltozat), szül. hely/év/hó/nap, fogl., szülők, házastárs, gyerm., tan., életp., közéleti tev., kutatási terület, művek, eredmények, lakcím, irod. * A: – * M: – * J: rövidítésjegyzék * K:

156. Az erdélyi Ferences Rendtartomány nagyjai a 17. századtól napjainkig: 23 életrajz / Benedek Domokos. – Kolozsvár, [1995]. – 88, [8] o.– (Szent Bonaventura; új sor. 2.)

Gy: 23 életrajz, továbbá a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences rendtartomány Gyergyószentmiklósról származó, már elhunyt 34 tagja * L: utószó: 1995. jún. 13. * F: közölve * R: a 23 életrajz időrendben, a gyergyószentmiklósról származók a nevek betűrendjében * Sz: a 23 életrajz a személyek értékelő, olvasmányos bemutatása; a 34 életrajz: név (eredeti keresztnév) szerzetesi név, szül. hely/év/, beöltözés, felszentelés dátuma, egyeseknél tisztségek is, hal. hely/év/hó/nap. * A: négy arcképpel * M: – * J: forrásmunkák; szómagyarázatok * K:

157. Haza, szülőföld, nemzetiség: A hét évkönyve, 1978 / főszerk. Huszár Sándor. – Bukarest, 1978. – 295. o.

Romániai magyar írók repertóriuma / összeáll. Bernád Ágoston. – 146–156. o.

Gy: Erdélyben született és/vagy ott élő 136 író, akik tagjai a romániai írószövetségnek * L: 1977. ápr. 30. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében (a-á, e-é stb. külön betű) * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, fogl., lakó- vagy munkahely, művek, műfordítások * A: – * M: – * J: – * K:

158. Erdélyi ezredek a világháborúban / szerk. Deseő Lajos. – Budapest: Ardói, [1942]. – [614] o.

Az erdélyi ezredek bajtársi emlékalbuma / szerk. Ardói Gyula. – 335., 28, 80, 45, 124. o.

Gy: kb. 3300 személy, köztük néhány elhunyt is * L: – * F: – * R: tisztek és tisztjelöltek, altisztek és legénység; a két csoporton belül a nevek betűrendjében * Sz: név (az elhunytat kereszt jelzi), katonai rendfokozat, civil fogl., lakóhely, szül. év/hely, katonai szolgálat, részvétel az I. vh.-ban, kitünt. * A: 2141 arcképpel * M: – * J: rövidítések * K: első lenyomat: 1941. [585] o.

159. Erdélyi vármegyék: a történelmi Erdély / Szeghalmy Gyula. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1942. – 734. o., 26 t. – (Magyar városok monográfiája)

Személyi adattár. – 633–734. o.

Gy: kb. 1400 szócikk azokról, akik a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is; a személyek közül néhány már elhunyt * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében (a-á külön betű) * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

160. Erdély és a visszatért keleti részek / összeáll. Orbók Attila, Csatár István. – Budapest: Halász, 1941. – 775, XVI. o., 20 t.

Személyi adattár. – 547–775., XV. o.

Gy: az 1940-ben Romániától visszacsatolt kelet-magyarországi (nem a történelmi erdélyi) területről kb. 3400 szócikk azokról, akik a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek három, újra kezdődő betűrendjében (a-á külön betű); 2. rész: 683. o.-tól; 3. rész: XV. o.* Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: rövidítések: 775. o.* K:

161. Erdélyi katolikus nagyok / szerk. Bíró Vencel, Boros Fortunát. – Kolozsvár, 1941. – 194. o., 10 t.

Gy: 15–20. században élt világi és egyházi katolikus 56 személyiség * L: – * F: – * R: időrend * Sz: a katolikus egyház érdekében végzett tevékenység méltatása, életrajzi adatokkal * A: egyesek képpel * M: tartalomjegyzék * J: – * K:

162. Erdélyi mártírok és hősök aranykönyve / az irodalmi részt összeáll. és sajtó alá rend. Visnai Vilmos. – Budapest, 1941. – 414. o.

[Személyi adattár]. – 178–414. o.

Gy: az 1940-ben visszacsatolt Észak-Erdélyben a kisebbségi sorsot megélő kb. 2000 személy * L: előszó: 1941. máj. * F: kérdőív * R: két csoportban, mindkettő a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, katonai részvétel az I. vh.-ban, az erdélyi magyarság érdekében végzett közéleti tev., az elviselt zaklatások, büntetések * A: 783 arcképpel * M: – * J: – * K:

163. Keresztény magyar közéleti almanach / szerk. Hortobágyi Jenő. 3. köt., Erdély. – Budapest, [1941]. – 391. o.

Gy: kb. 1600, többségében az 1940-ben visszacsatolt Észak-Erdélyben élő személy * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében (a-á külön betű) * Sz: név (nemesi előnév), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, művek, kitünt., közéleti tev., nyelvismeret, cím * A: – * M: – * J: – * K: Keresztény magyar közéleti almanach / szerk. Hortobágyi Jenő. 4. köt. Az 1–2. és 3. kötet pótlásaival. – Budapest, 1944.

164. Magyar városok. – Budapest: Vármegyei Szociográfiák K., 1941. – 452. o., 672 h. – (Vármegyei szociográfiák; 14.)

Személyi adattár. – 672 h.

Gy: kb. 3500, többségében az 1940-ben visszacsatolt Észak-Erdélyből származó szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; pótlások a 601. h.-tól, újra kezdődő betűrendben * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. hely/év, szülők, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K: egyes szócikkek azonosak A hetvenéves Budapest. – Budapest, 1943. c. kiadvány Személyi adattárának szócikkével

165. Kortársak lexikona: a romániai magyar nyelvterület szellemi és közéleti személyiségei / összeáll. Gara Ernő. – Cluj, 1939. – 113. o.

Gy: kb. 1000 személy (néhány külföldön élő erdélyi származású is) * L: – * F: kérdőív * R: betűrendes * Sz: rövid életrajzok: név, fogl., szül. év, tan., életp., főbb művek, közéleti tev. * A: – * M: – * J: – * K:

166. Erdélyi monográfia / szerk. Várady Aladár és Berey Géza. – Satu Mare: Gloria, 1934. – 992 h.

Gy: kb. 2500 szócikk, nagy többségben élő erdélyi személyiségekről (néhány személy a 20-as évek végén, illetve a 30-as évek elején elhunyt); a személyeken kívül kisebb számban gyűjtemények, egyesületek, egyházközségek, iskolák, vállalatok, időszaki kiadványok is * L: 1934 ősze * F: – * R: a szócikkek betűrendjében; pótlás: 599–614. h.; a II. rész a 621. h.-tól újra kezdődő betűrendben; pótlás: 985–992. h. * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., közéleti tev., művek, eredmények * A: sokan arcképpel * M: – * J: jelmagyarázatok és rövidítések * K:

167. Ki kicsoda?: az erdélyi és bánsági közélet lexikonja / szerk. Damó Jenő. – Timişoara; Arad: Lexika K., 1931. – [8] o., 580 h. Előzékcím: Az erdélyi közélet lexikonja.

Gy: kb. 1500 személy, köztük néhány már elhunyt * L: bevezető: 1931. * F: kérdőív * R: Bihar és Szilágyság, Szamosvölgye és Máramaros, Székelyföld, Mezőség/Marosmente és Zsilvölgye, Bánság, Szászföld tájegységenként csoportosítva (a tájegységek élőfejben jelezve), csoporton belül a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. év/hely, apja fogl., tan., életp., közéleti tev., szép- és szakírói munkásság jelzése, kitünt., házastárs, gyerm. * A: egyesek arcképpel * M: – * J: – * K: Ki kicsoda?: a bánsági közélet lexikonja / szerk. Damó Jenő. – Timişoara: Lexika K., 1930.

168. Erdélyi lexikon / szerk. Osváth Kálmán. – Oradea-Nagyvárad, 1928. – 318. o.

Gy: az 1920-as évek első harmadának időszakára vonatkozó, kizárólag erdélyi vonatkozású általános lexikon, túlnyomórészt személyi szócikkel: nagy többségben élő, vagy az 1920-as években elhunyt magyar, román és szász személyiségek * L: előszó: 1928. okt. * F: – * R: a szócikkek betűrendjében; pótlás a végén * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, hal. év/hely váltakozó helyen, tan., életp., művek * A: egyesek arcképpel * M: – * J: rövidítések * K: 2. kiad.: Marosvásárhely: Mentor K., 2002. – 379. o.


Erdélyi egyházmegye

169. Zsinat és forradalom: Erdély, 1848/49 / Sávai János. – Szeged: Agapé, 1999. – 749. o.

Személyi adattár a kötetben szereplő erdélyi egyházmegyés és szerzetes papságról. – 655–710. o.

Gy: 1848/49-ben kb. 370 személy * L: copyright: 1999. márc. 10. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szerzeteseknél a rend, szül. hely/év/hó/nap, pappá szentelés/rendbe lépés, életp., hal. adatok * A: – * M: név- és tárgymutató (egyben helynévmutató is) a teljes kötethez * J: – * K:


Érsekújvár

170. Városom Érsekújvár, 1842–1910 / Strba Sándor. 2. Jeles újváriak: portrék Érsekújvár szellemi múltjából. – Érsekújvár, 1992. – 55. o.

Gy: 16–20. században élt, illetve még élő kb. 90 személyiség * L: – * F: jegyzetekben; bibliogr. 54. o.* R: kilenc kiemelt személyiség (mindegyikük már elhunyt); további (különböző korban élt, illetve még élő) személyiségek Éreskújvári ki kicsoda? alcím alatt tematikus csoportosításban: közéletiek, egyháziak, pedagógusok, művészek, írók és költők, történészek, tudósok; a csoportokon belül a nevek betűrendjében * Sz: a kilenc kiemelt személyiségről arcképvázlat, a ki kicsoda rész személyiségeiről: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., helyi vonatkozás adata * A: kilenc arcképpel * M: – * J: – * K:

171. Érsekújvár megyei város, Nyitra-Pozsony k. e. e. vármegyék székhelye / szerk. K. Thury György; kiad. a Felvidéki Egyesületek Szövetsége. – 2. kiad. – Budapest, [1939]. – 45. o.3 t. – (A Felvidéki útmutató gyűjteménye: a Felvidék városai; 1.)

Érsekújvári lexikon. – 24–35. o.

Gy: 13–20. században élt, illetve még élő, kb. 50 személyiség, helyi tárgyú más szócikkekkel együtt * L: – * F: – * R: a szócikkek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességgel, általában: név, szül. hely/év (többeknél csak szül./hal. év), tan., életp., közéleti tev. jelenlegi tisztség * A: hat arcképpel * M: – * J: – * K: első kiad.: Érsekújvár / szerk. K. Thury György; kiad. a Felvidéki Egyesületek Szövetsége. – Budapest, [1939]. 32. o., 2 t. – (A Felvidéki útmutató gyűjteménye: a Felvidék városai; 1.)


Esztergom megye

(→ még Komárom és Esztergom k. e. e. megye; Komárom-Esztergom megye)

172. Esztergom és Komárom megye 1848/49-es honvédtisztjei / Bona Gábor. [1]–2. In: Limes / Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. – 1992, 4. sz., 87–108. o.; 6. évf. 11. sz. (1993. 1. sz.), 107–129. o.

Gy: a két megye területén született 196 tiszt * L: – * F: közölve a jegyzetekben * R: honvédezredesek, honvéd alezredesek, honvéd őrnagyok, honvéd századosok, hadnagyok és főhadnagyok; az öt csoporton belül a nevek betűrendjében; névutalókkal * Sz: név (névváltozat), váltakozó részletességű életrajzok, életrajzi adatok, források a jegyzetekben * A: – * M: – * J: azon honvéd tisztek névsora, akik nem a két megye területén születtek, de itt hunytak el * K:

173. Esztergom vármegye / szerk. Borovszky Samu; írták az esztergommegyei helyi munkatársak. – Budapest: Országos Monografiai Társaság, [1908]. – XII, 471. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány és művészet / Rózsa Vitál. – 129–176. o.

Gy: 18–19. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 230 személy * L: – * F: közölve: 176. o.* R: a nevek betűrendjében, utána még további névfelsorolás, adatok nélkül * Sz: váltakozó részletességű adatokkal, általában: név, fogl., szül. hely/év (nem helyi születésűeknél csak az év), tan., életp., hal. adat, művek, utalás arra a megyei monográfiára, ahol a nem helyi születésű személy életrajza bővebben megtalálható * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: hasonmás kiad.: 1989.; e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.


Esztergom-budapesti főegyházmegye

174. Esztergomi érsekek, 1001–2003 / szerk. Beke Margit. – Budapest: Szt. István Társ., 2003. – 480. o.

Gy: a korszak 83 érseke, az utolsó 2003. jan. 11-től van tisztségében * L: ajánlás: 2003. aug. 20. * F: közölve * R: a tisztség viselésének időrendjében * Sz: név, a tisztség betöltésének kezdő és záró dátuma, részletes életrajz, a szerző neve, jegyzetek, irod. * A: 46 arckép, 47 pecsét, 49 címer * M: – * J: rövidítésjegyzék * K: előzmények közlése a bevezetésben

175. Ismeretlen vértanúk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye XX. századi történetében / Mészáros István. – Budapest: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Szt. Gellért K., 2000. – 185, [6] o.

Gy: 1919–1957 között hitéért, egyházi tevékenységéért kivégzett 21 személy, aki vagy a főegyházmegye papja volt, vagy világi személy, aki a főegyházmegye területén lakott, tevékenykedett, illetve ott halt vértanúhalált, ott van sírja * L: ajánlás: 1999. aug. 31. * F: közölve: 177–185. o.* R: hal. időrendben * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., a gyilkosság, kivégzés körülményei, emlékének ápolása * A: – * M: névmutató (a vértanúk tipográfiailag kiemelve) * J: kronológiai mutató (szül. év, hal. év, életkor szerint) * K:

176. Esztergomi kanonokok, 1900–1985 / Beke Margit. – Unterhaching: Görres Gesellschaft, 1989. – 204, [10] o.– (Disertationes hungaricae ex historia Ecclesiae; 10.)

Gy: 112 kanonok * L: – * F: bevezetőben * R: a beiktatás sorrendje, sorszámozott * Sz: név, a kanonokság kezdő és záró időpontja, életrajz, publikációk, források * A: arcképpel * M: kanonokok a nevük betűrendjében; kinevezésük időpontja szerint (ez megismétli a törzsanyag sorrendjét), egyéb előforduló nevek; helységnévmutató; tárgymutató (mindegyik a sorszámra mutat) * J: XX. század előtt élt kanonokok (kiegészítés Kollányi művéhez), saját névmutatóval; rövidítések; latin szavak, kifejezések; fordítások; a kanonokok személyére vonatkozó különféle táblázatok * K: előbb: Esztergomi kanonokok 1100–1900 / Kollányi Ferenc. – Esztergom, 1900.

177. Esztergomi kanonokok, 1100–1900 / Kollányi Ferenc; kiad. az Esztergomi Főszékesegyházi Káptalan. – Esztergom, 1900. – LVI, 547. o.

Gy: a tárgyidőszakban élt, illetve még élő kanonokok (névmutató kb. 1200 személynév) * L: előszó: 1899. aug. 1. * F: közölve * R: a kinevezés vagy a beiktatás éve szerint * Sz: a kanonokság kezdő és záró időpontja, név, szül. év/hó/nap/hely, szülők, tan., teljes életp., hal. adatok, művek, forrás * A: – * M: névmutató * J: – * K: utóbb: Esztergomi kanonokok 1900–1985 / Beke Margit. – Unterhaching, 1989.

178. Egyházi írók csarnoka: Esztergom főegyházmegyei papság irodalmi munkássága: bio- és bibliográfiai gyűjtemény / Zelliger Alajos. – Nagyszombat: Szerző, 1893. – IV, 580. o.

Gy: 11–19. században élt 732 személy * L: bevezetés: 1893. máj. 1. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében; pótlék: 579–580. o.* Sz: név (névváltozat), szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., kitünt., művek, irod. a lábjegyzetben * A: – * M: – * J: – * K:


Fejér megye

179. Zsidó kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében: Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2004. május 20–december 23. / a kiállítást rend. Gergely Anna; tanulmány: Gergely Anna. – Székesfehérvár, 2004. – 84. o.– (A Szent István Király Múzeum közleményei; D. sor., 295.)

Gy: a 18–20. században élt, a megyében született és/vagy ottani tevékenységet kifejtő kb. 70 személyiség * L: – * F: irodalom: 80–82. o.* R: a nevek betűrendjében * Sz: név, korábbi családnév a névváltoztatás évével, fogl., szül./hal. év/hó/nap, tan., életp., művek, házastárs, gyerm., családi kapcsolatok, irod. * A: többsége arcképpel * M: – * J: rövidítések * K:

180. Polgármesterek, képviselők, jegyzők Fejér megyében: önkormányzati választások, 2002 / szerk. Magyarits András. – Székesfehérvár: Ma K., 2003. – 125. o.

Gy: a 2002. okt. 20-diki önkormányzati választások eredménye alapján a megyei önkormányzat elnöke és a polgármesterek, összesen 108 személy * L: 2003. okt. 7. * F: személyes közlés * R: a megye, majd a települések betűrendjében * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely, családi származás, tan., életp., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: arcképpel * M: – * J: – * K: előbb: Polgármesterek, képviselők, jegyzők Fejér megyében 1998.

181. Polgármesterek, képviselők, jegyzők Fejér megyében: önkormányzati választások, 1998 / szerk. Magyarits András. – Székesfehérvár: Ma K., 1999. – 135. o.

Gy: az 1998. okt. 18-diki önkormányzati választások eredménye alapján a megyei önkormányzat elnöke és a polgármesterek, összesen 108 személy * L: 1999. márc. 31. * F: személyes közlés * R: a megye, majd a települések betűrendjében * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely, családi származás, tan., életp., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: arcképpel * M: – * J: – * K: előbb: Polgármesterek, képviselők, jegyzők Fejér megyében [1994].; utóbb: Polgármesterek, képviselők, jegyzők Fejér megyében 2002.

182. Fejér megye kézikönyve / főszerk. Farkas Gábor. – [Budapest]: CEBA K., 1997. – 811. o.– (Magyarország megyei kézikönyvei; 6.)

Fejér megye közéleti személyiségei: megyei ki-kicsoda?. – 743–752. o.

Gy: kb. 100 személy, többségük polgármester * L: 1997. dec. 31. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., közéleti tev., családi állapot, házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

183. Polgármesterek, képviselők, jegyzők Fejér megyében / szerk. Magyarits András. – Székesfehérvár: Ma K., 1995. – 138. o.

Gy: az 1994. dec. 11-ei önkormányzati választások eredménye alapján a megyei önkormányzat elnöke és a polgármesterek, összesen 107 személy * L: 1995. máj. 31. * F: – * R: a települések betűrendjében * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely, családi származás, tan., életp., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: arcképpel * M: névmutató * J: – * K: utóbb: Polgármesterek, képviselők, jegyzők Fejér megyében 1998.

184. "Tetteikben élnek": a forradalmi munkásmozgalom Fejér megyei harcosainak életrajzgyűjteménye / fel. szerk. Élő Zoltán. – Székesfehérvár: MSZMP Fejér Megyei Bizottsága, 1984. – 830. o.

Gy: a megyében született és/vagy a megyében tevékenykedett, illetve lakott, a 19. század vége és 1982 között élt 302 személy * L: 1982. dec. 31. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, családi származás, életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., emlékhely, források * A: többsége arcképpel, ennek hiányában a személyre vonatkozó dokumentum képével * M: névmutató, helynévmutató, szervezeti mutató * J: függelékként életrajzi szócikket nem kapott, a gyűjtőkörbe tartozó személyek névsora tematikus (kitünt., halálokok) bontásban * K:

185. Magyar föld – magyar nép: a megnagyobbodott Magyarország községeinek az adattára / szerk. Csuka Zoltán, Ölvedi János. – 3. kiad. – Budapest: Magyar Írás, 1943. – Ismétlődő oldalsz. [814] o., 23 t.

Személyi adattár. – 64, XIII. o.

Gy: Fejér, Heves, Komárom és Sopron megyei községekben élő kb. 500 személy * L: az adatok felvétele 1943-ban történt * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében, a XIII oldalon kiegészítés újra kezdődő betűrendben (a-á külön betű) * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., katonai szolgálat, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

186. Fejér vármegye / szerk. Schneider Miklós, Juhász Viktor. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1937. – 575. o.– (Magyar városok és vármegyék monográfiája; 22.)

Irodalom, tudomány, művészet / Vértes József, Juhász Viktor. – 284–364. o.

Gy: megyei vonatkozású élő, illetve már elhunyt személyek * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül./hal. hely/év, életp., főbb művek

Személyi adattár. – 399–575. o.

Gy: kb. 1800 szócikk azokról, akik a kiadványt megrendelték, vagy adatot szolgáltattak; a személyeken kívül kevés számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: betűrendes (a-á külön betű) * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. hely/év, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, hősi halott a családban, közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

187. A volt csász. és kir. 69. "Hindenburg" vezértábornagy nevét viselő gyalogezred története (1910–1918) és világháborús emlékalbuma / szerk. Crettier Ferenc. – Cegléd, 1937. – 548. o.

Arcképek és életrajzi adatok. – 397–547. o.

Gy: az ezred hadkiegészítőkerülete Fejér megyét, valamint Tolna megye Simontornyai és Dunaföldvári járását foglalta magába; kb. 1200, többségében Fejér és Tolna megyében, illetve Budapesten lakó személy * L: bevezetés: 1937. nov. * F: adatközlés * R: a nevek betűrendjében; pótlás: 546–547. o.* Sz: név (névváltozat), katonai rendfokozat, civil fogl., lakóhely, katonai szolgálat, részvétel az I. vh.-ban, kitünt. * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

188. Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad királyi város általános ismertetője és címtára az 1931–32. évre / főszerk. F. Szabó Géza. 1–2. köt. – Budapest: Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete, 1932. – XXI, 415. o.

Gy: a települések hatóságai, hivatalai, köztestületei, egyházak, iskolák, egyesületek, pénzintézetek, szövetkezetek, vállalatok, nyugdíjasok-özvegyek-magánzók, iparosok és egyéb foglalkozásúak * L: előszó: 1932. jan. 1. * F: – * R: Székesfehérvár, majd a betűrendben a járások, azon belül betűrendben a községek; településenként témák szerint: közigazgatási ágak, egyházak, iskolák, egyesületek, pénzintézetek, vállalatok, nyugdíjasok-özvegyek-magánzók, iparágak * Sz: a címtárban egyes személyek életrajzi adatokkal: fogl., név, szül. hely/év, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., családi kapcsolatok, a család hősi halottai * A: – * M: helységnévtár, az oldalszámot mutatva * J: rövidítések * K:

189. Fejérvármegye és Székesfehérvár szab. kir. város törvényhatóságainak almanachja / összeáll. B. Szabó István, Bérczi Vilmos. – Székesfehérvár, 1931. – 337. o., 2 t.

Életrajzok. – 243–337. o.

Gy: a megye és a város kb. 300 közigazgatási, közéleti személyisége, többségük a megye, illetve a város törvényhatósági bizottságának tagja * L: előszó: 1931. máj. * F: – * R: a nevek betűrendjében; pótlás: 336–337. o.* Sz: név, fogl., szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., jelenlegi tisztség/beosztás * A: – * M: – * J: – * K:

190. Fejérmegyei fejek: Fejér vármegye tíz évvel Trianon után / szerk. Hirn László. – Budapest: Magyar Vármegyék és Városok Társadalmi Emlékalbuma K., 1929. – [398] o.– (Magyar városok és vármegyék társadalmi emlékalbuma; 4.)

Gy: kb. 400 élő, közéleti személy * L: előszó: 1929. szept. * F: – * R: jelöletlen csoportosításban a megyei tisztségviselők, Székesfehérvár, majd járások szerint csoportosítva a települések * Sz: dicsérő bemutatás, többségénél életrajzi adatok is * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 458., 459.


Felvidék

(→ még Csehszlovákia; Szepesség; Szlovákia)

191. A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona / Mészáros András. – [Pozsony]: Kalligram, 2003. – 287. o.

Gy: az 528 szócikk között 16–20. században élt, Felső-Magyarország iskoláiban tanító filozófiatanárok is * L: – * F: közölve * R: a szócikkek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., kiemelten tárgyalva a filozófiai jellegű tevékenység, művek, irod. * A: – * M: – * J: magyar–szlovák helynévszótár * K:

192. A Felvidék és Kárpátalja hadtörténete, 1914–1918 / szerk. De Sgardelli Caesar. – [Budapest, 1941]. – 492. o.

[Életrajzok és fényképek]. – 289–441., 461–492. o.

Gy: kb. 2800, többségében felvidéki és kárpátaljai személy * L: előszó: 1940. dec. * F: – * R: tisztek és tisztjelöltek, altisztek és legénység, zárlat után érkezett életrajzok és fényképek (hasonló beosztásban), az egyes fejezeten belül a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., katonai szolgálat, kitünt. * A: tisztek és tisztjelöltek: 381–407. o., altisztek és legénység: 408–441. o.; zárlat után érkezett fényképek tisztek és tisztjelöltek: 478–479. o., altisztek és legénység: 479–492. o.* M: – * J: – * K:

193. Felvidék / Szeghalmy Gyula. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1940. – 663, 258. o., 52 t. – ([Magyar városok és vármegyék monográfiája; 26.])

Személyi adattár. – 257. o.

Gy: az 1938-ban, illetve 1939-ben visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai településekről kb. 2500 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében (a-á külön betű); a szerkesztés lezárása után beérkezett adatok a 214. o.-tól újra kezdődő betűrendben * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

194. Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve: felvidéki irodalmi emlékkönyv / az irodalmi részt összeáll. Kemény Gábor; [közread. a] MEFHOSz. – Budapest, 1940. – 556. o., 16 t.

Lustrum. – 459–554. o., XIII t.

Gy: az 1920-as, 30-as években Felvidéken és Kárpátalján börtönt, zaklatást szenvedett magyar érzelmű személyek, illetve azok, akik innen elszármazva, Magyarországon tevékenykedtek a két területen lakó magyarság érdekében; kb. 800 szócikk; a személyeken kívül néhány vállalat, egyesület is * L: előszó: 1940. márc. * F: – * R: a nevek betűrendjében (a-á külön betű) * Sz: váltakozó tartalmú adatokkal (előfordul, hogy csak név, fogl., lakóhely); többségnél: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., az államtól elszenvedett büntetés, zaklatás, a magyarsághoz való tartozás kifejezése * A: 117 arcképpel (arcképcsarnok: XIII t.) * M: – * J: – * K:

195. A visszatért Felvidék adattára / szerk. Csatár István, Ölvedi János. – Budapest: Rákóczi K., 1939. – 392, 78, 257. o.Cím a borítófedélen: A visszatért Felvidék 1918–1938.

Adattár. – 257. o.

Gy: kb. 5300 szócikk azokról, akik a Felvidék és Kárpátalja 1938-ban visszacsatolt déli sávjának különböző településein a mű megjelentetését előfizetésükkel elősegítették * L: – * F: kérdőív * R: tematikus csoportosításban: egyházak (egyházközségek, egyházi személyek, egyházak által fenntartott iskolák), közigazgatás (városi, községi tisztviselők), személyi adattár (a személyek között kis számban vállalatok, egyesületek és állami iskolák is); a három tematikus csoporton belül a nevek betűrendjében; pótlások a 245. o.-tól, egységes betűrendben * Sz: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K: az adattár tartalma egy-két esetet kivéve nem azonos A visszatért Felvidék és Nógrád megye adattára. 1939. c. kiadvány adattárával.

196. A visszatért Felvidék és Nógrád megye adattára / szerk. Csatár István, Ölvedi János. – Budapest: Mahr és tsa Rákóczi K., 1939. – 408, 72. o., 12 t.

Személyi adattár. – 72. o.

Gy: a Felvidék déli, és Kárpátalja délnyugati sávjának 1938-ban visszacsatolt különböző területeiről és Nógrád megyéből kb. 1500 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is; * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében (a-á külön betű); pótlás: 69–72. o., újra kezdődő betűrendben * Sz: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K: az adattár tartalma egy-két esetet kivéve nem azonos A visszatért Felvidék adattára. 1939. c. kiadvány adattárával.


Gömör megye

Lásd: 1.


Gömör-Kishont megye

(→ még Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. megye; Gömör megye)

197. Gömör-Kishont vármegye / szerk. Borovszky Samu; írták a Gömör-Kishont vármegyei helyi munkatársak. – Budapest: Apollo Irodalmi Társaság, [1903]. – 677. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány, művészet / Veres Samu, Komoróczy Miklós. – 359–409. o.

Gy: 17–19. századi, helyi születésű, és/vagy ott működő kb. 100 személy * L: – * F: közölve: 409. o.* R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű életrajzokkal, általában: név, fogl., szül. év/hó/nap/hely (nem helyi születésűeknél hely nélkül), tan., életp., hal. adat, művek * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.


Gyergyószentmiklós

Lásd: 156.


Gyomaendrőd

198. Gyomaendrődi ki kicsoda? / fel. szerk. Szilágyiné Németh Eszter; [közread. az] Endrődi Honismereti Egyesület, Gyomai Szülőföld Baráti Kör. – Gyomaendrőd, 2004. – 440. o.

Gy: többségében helyben lakó személyek, továbbá helyi születésű személyiségek, illetve egyéb helyi vonatkozással bíró személyiségek a középkortól a 21. század elejéig, összesen kb. 1200 szócikk; a személyeken kívül néhány vállalat, pénzintézet, egyesület is * L: előszó: 2004. ápr. * F: részben adatlap * R: a nevek betűrendjében (a név előtti betűszó a besorolás alapja); utalók (a leánykori nevek kivételével) a 14. o.-on * Sz: név (névváltozat), fogl., szül./hal. hely/év/hó/nap, szülők, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., közéleti tev., művek, eredmények, kutatási terület, díjak, kitünt., irod., a szülőhelyhez kötődő gondolatok * A: többsége arcképpel * M: – * J: a város bírói, tanácselnökei, polgármesterei, jegyzői; az I. vh. áldozatai; a II. vh. áldozatai, Gyomáról deportált német származásúak * K:


Gyöngyös

199. Gyöngyös / írta Misóczki Lajos. – Budapest: CEBA K., 2002. – 214. o.– (A XXI. század küszöbén)

Gyöngyösi jeles személyek. – 125–129. o.

Gy: 14–20. században élt, 29 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év, fogl., tan., az életp. legfontosabb, elsősorban helyi vonatkozású mozzanatai, utalás művekre, eredményekre, közéleti tev., emlékének őrzése * A: – * M: – * J: – * K:


Győr

200. Győri életrajzi lexikon / szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc; [közread. a] Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár. – 2. átd. kiad. – Győr, 2003. – 404. o.

Gy: helyi születésű, és/vagy helyi halálozású, illetve tevékenységük révén a helyhez kötődő, már elhunyt kb. 1000 személy * L: előszó: 2003. dec. 3. * F: bevezetőben * R: betűrendes; névváltozatokról, asszonyok leánykori nevéről utaló * Sz: név (névváltozat a változtatás évével), nemesi név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., családi kapcsolatok (szülők, házastárs, gyerm.), tan., életp., temetkezési hely, emléktábla, főbb művek, irod.; földrajzi helyek, utca- és intézménynevek a korszaknak megfelelően; a szócikk készítője jelezve * A: részben arcképpel * M: a szócikkekben szereplő személyek, az oldalszámra mutatva * J: szócikk-szerzők nevének feloldása; rövidítések; szakirodalmi rövidítések * K: első kiad.: 1999. 529. o.; e-dok.: http:/www.gyel.gyor.hu; e-dok.: CD-ROM

201. Ki kicsoda Győrben? 2001: négyévkönyv / sor.szerk. Rikli Ferenc. – Nagykanizsa: Ász-Press Kiadói Bt.: M-M Bt., [2001]. – 222. o.

Ki kicsoda?: egyéni. – 11–139. o.

Gy: kb. 400 személy * L: 2001. aug. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében, utalók nélkül * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők (az elhunyt szülő nevénél kereszt), házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K: előbb: Ki kicsoda Győrben? 1997.

202. Az 1848/49-es honvédsereg győri születésű tisztjei / Bona Gábor. In: Győri tanulmányok. – 22. (2000), 5–64. o.

Gy: Győr városából valamint a korabeli Győr megyéből származó 141 tiszt * L: – * F: közölve * R: rendfokozat szerint három csoportban, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), váltakozó részletességű életrajzok, életrajzi adatok, forrás * A: – * M: – * J: jegyzetek rövidítéseinek feloldása * K:

203. Arrabona olimpikonjai Tokiótól Atlantáig: 25 győri olimpikon életrajzi adataival, eredményeivel, eddig nem publikált egyéni megvilágításból... / Molnárné Kovács Márta; kiad. Győr Megyei Jogú Város Sportigazgatósága. – [Győr], [2000]. – 165. o.

Gy: az 1964 és 1996 közötti olimpiákon részt vevő 25 helyi sportoló (közülük néhány már elhunyt) * L: – * F: közölve * R: az olimpiák időrendjében * Sz: név, sportág, szül. hely/év/hó/nap, szülők, házastárs, gyerm., sportoló családtag, végzettség, sportpályafutás, személyes vallomás * A: arcképpel * M: – * J: felhasznált irod.; táblázatok * K:

204. A Győri Ügyvédi Kamara története, 1875–2000 / írta és szerk. Horváth Sándor Domonkos, Tuba László; [közread. a] Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara. – Győr, 2000. – 259. o.

Gy: ügyvédek, kamarai tagok az 1850-es évektől 1957-ig, illetve 2000-ig * L: – * F: jegyzetekben * R: a történeti fejezetekben tipográfiailag megkülönböztetve egyes ügyvédek életrajza * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, tan., ügyvédi, közéleti tev., hal. adat (egyeseknél csak rövid ügyvédi pályaképpel) * A: – * M: névmutató * J: a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara területén működő ügyvédek listája 2000. aug. 31-i állapot szerint (lakóhely, iroda címe, egyetem, diploma megszerzési ideje, kamarai tisztség, nyelvismeret, külön szakképzettség, kitünt.) * K:

205. Ki kicsoda Győrben? 1997 / sor.szerk. Rikli Ferenc; szerk. Forgács Sándor. – [Pécs]: Dél-dunántúli Extra Lapk., 1997. – 251. o.

Ki kicsoda: egyéni. – 15–141. o.

Gy: 480 személy * L: 1997. szept. 30. * F: kérdőív * R: betűrend, utalók nélkül * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők (az elhunyt szülő nevénél kereszt), házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K: utóbb: Ki kicsoda Győrben? 2001.

206. Győr sz. kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek / szerk. Palatinus József, Halász Imre. – Győr: Pohárnik, 1931. – 360. o.

Gy: kb. 350, többségében élő, közéleti személy * L: – * F: – * R: Győr, Magyaróvár (a személyek közéleti rangsorban), a megye járási székhelyei és községei * Sz: dicsérő bemutatás, többségénél életrajzi adatok is (a szerkesztés időszakában elhunyt néhány személy kereszttel jelezve) * A: nagy többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 210.


Győr megye

(→ még Győr, Moson és Pozsony k. e. e. megye; Győr-Moson-Sopron megye; Győr-Sopron megye)

207. Győr vármegye / szerk. Borovszky Samu; írták a győrvármegyei helyi munkatársak. – Budapest: Országos Monografia Társaság, [1908]. – 464. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány, művészet / Osváth Gyula. – 154–208. o.

Gy: 17–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 70 személy * L: – * F: közölve: 208. o.* R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év, a nem helyi születésűeknél csak a szül. év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.

Lásd még: 202.


Győri egyházmegye

208. A győri székeskáptalan története / Bedy Vince. – Győr, 1938. – V, 564. o.– (Győrgyházmegye múltjából; 3.)

A kanonokok névsora. – 299–499. o.

Gy: győri kanonokok 1116-tól 1937-ig * L: előszó: 1938. febr. * F: közölve * R: a beiktatás sorrendje * Sz: a kanonokság kezdő és záró időpontja, név, tisztség, váltakozó részletességű életrajzi adatok, forrás * A: – * M: névmutató, helynévmutató * J: – * K:


Győr, Moson és Pozsony k. e. e. megye

(→ még Győr megye; Győr-Moson-Sopron megye; Győr-Sopron megye; Nyitra és Pozsony k. e. e. megyék; Pozsony megye)

209. Dunántúli vármegyék / Szeghalmy Gyula. Győr vármegye községei / Follajtár Ernő, Fóris Anna. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1938. – 760. o., 31 t. – ([Magyar városok és vármegyék monográfiája; 23/3.])

Személyi adattár. – 615–754. o.

Gy: kb. 1500 szócikk azokról, akik a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

210. Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék és Győr törv. hat. jogú, sz. kir. város részletes ismertetője és monográfiája az 1929–1930. évekre / főszerk. Kerekes Sámuel; szerk. Enyedy Barnabás. – Budapest: Kerekes, [1930]. – VII, 584. o.

Gy: a települések hatóságai, hivatalai, köztestületei, egyházak, iskolák, egyesületek, pénzintézetek, szövetkezetek, vállalatok, nyugdíjasok-özvegyek-magánzók, iparosok és egyéb foglalkozásúak * L: előszó: 1929. nov. * F: közhatóságok adatszolgáltatása * R: betűrendben a járások, azon belül betűrendben a községek, majd Magyaróvár és Győr; településenként témák szerint: közigazgatási ágak, egyházak, iskolák, egyesületek, pénzintézetek, vállalatok, nyugdíjasok-özvegyek-magánzók, iparágak * Sz: a címtárban egyes személyek életrajzi adatokkal: fogl., név, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., családi kapcsolatok, a család hősi halottai; egyes német nemzetiségi településeknél az életrajzi adatok német nyelven is közölve * A: – * M: helységnévmutató * J: rövidítések; katonai kitünt. * K:

Lásd még: 206., 541.


Győr-Moson-Sopron megye

(→ még Győr megye; Győr, Moson és Pozsony k. e. e. megye; Győr-Sopron megye; Sopron megye)

211. Könyvtárosok Győr-Moson-Sopron megyében / összeáll. Szalai Gáborné; kiad. a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár. – Győr, 2002. – 102. o.

Gy: a megyében dolgozó kb. 250 személy * L: 2002. nov. 31. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; egyeseknél utalóval * Sz: név (névváltozat), szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., művek, irod., kitünt. * A: – * M: – * J: rövidítésjegyzék * K:

212. Győr-Moson-Sopron megye jegyzőinek almanachja / szerk. Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc, Vehrer Ferencné. – Győr: Hazánk, 2000. – 327. o.

Jegyzői adattár. – 39–129. o.

Gy: 89 jegyző 2000-ben * L: 2000. jún. 30. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), cím, szül. hely/év/hó/nap, munkahelyi adatok, tan., korábbi munkahelyek, közéleti tev., kitünt., idegen nyelv ismerete, hobbi, családi állapot, gyerm. * A: többsége arcképpel * M: – * J: a megye közgyűlésének elnöke, alelnökei és a települések polgármesterei * K:

213. Győr-Moson-Sopron megye kézikönyve / főszerk. Tuba László. – [Budapest]: CEBA K.: Fekete M., 1998. – 1043. o.– (Magyarország megyei kézikönyvei; 7.)

Győr-Moson-Sopron megye közéleti személyiségei: (megyei ki kicsoda.) – 887–909. o.

Gy: 109 személy * L: 1997. dec. 31. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., cím * A: – * M: – * J: rövidítések a bevezetőben * K:

Lásd még: 204., 344.


Győr-Sopron megye

(→ még Győr megye; Győr, Moson és Pozsony k. e. e. megye; Győr-Moson-Sopron megye; Sopron megye)

214. Győr-Sopron megyei internacionalisták a nagy októberi szocialista forradalomban és a polgárháborúban, 1917–1922: visszaemlékezések, életrajzok / kiadja az MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottsága; az életrajzokat írták, a visszaemlékezéseket szerk. Gecsényi Lajos, Kovács Győzőné, Környei Attila; szerk. Kovács Győzőné. – Győr: Győr-Sopron Megyei Lapk., 1977. – 241. o.

Gy: a megye területéről származó és/vagy ott élő, illetve ott elhunyt 121 olyan személy, aki az I. vh. során hadifogolyként Oroszországba került és ott 1917–1921 között a forradalomban és/vagy a polgárháborúban fegyverrel harcolt * L: – * F: közölve a szerkesztői utószóban * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, a megyei vonatkozás települése, szerkesztett életrajz, vagy életrajzi visszaemlékezés (az utóbbi esetben a szerkesztői kiegészítés zárójelben, illetve a végén három csillaggal elválasztva, források, irod. * A: többsége arcképpel * M: a tartalomjegyzékben a név után a közlés típusa, az író vagy szerkesztő jelzése * J: életrajzi adatokkal nem rendelkező internacionalisták névsora (32 személy); rövidítésjegyzékek * K:

215. Győr-Sopron megye forradalmi harcosainak életrajzgyűjteménye / szerk. Kovács Győzőné; kiad. a MSZMP Győr-Sopron Megyei Bizottság. – Győr, 1975. – 259, [5] o.

Gy: a megyében született és/vagy a megyében tevékenykedett, a 19. század vége és az 1970-es évek közepe között élt 136 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. év, szül. hely/év/hó/nap, családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., hal. körülmények, hal. adatok, emlékhely * A: többsége arcképpel * M: névmutató (a szócikkekben szereplők is) * J: rövidítések * K:


Hajdú megye

(→ még Hajdú-Bihar megye)

216. Matematikát, fizikát oktató tudós és nevezetes tanárok Hajdú, Szabolcs és Szolnok megye középiskoláiban, 1850–1948 / Kántor Sándorné; közread. a Kossuth Lajos Tudományegyetem. – Debrecen, 1986. – 473. o.Cím a borítón: Tudós matematikatanárok Hajdú, Szabolcs és Szolnok megye középiskoláiban, 1850–1948.

Gy: kb. 70, részben még élő tanár * L: – * F: közölve a bevezetőben, irodalomjegyzékben * R: megyék, ezen belül iskolák szerint * Sz: tanári, illetve tudományos pályafutás, életrajz, közéleti tev., tanítási módszerek, kitünt., publikációk * A: – * M: – * J: rövidítések * K:

217. Hajdú és Bihar vármegye / szerk. Farkas L. Ferenc. – [Debrecen]: Nagy K., [1942]. – 194. o.– (Magyar közélet; 7.) Cím a borítófedélen: Hajdú és Bihar vármegye albuma.

Gy: kb. 350 gazdálkodó, iparos, kereskedő (közülük néhányan már elhunytak) * L: 1942. ápr. 30. * F: – * R: a nevek betűrendjében, a 153. o.-tól újra kezdődő betűrendben * Sz: név, fogl., szül. év/hó/nap/hely, szülők, katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm., lakóhely, közéleti tev. * A: nagy többsége arcképpel, családi fotóval * M: – * J: – * K:

218. Hajdú vármegye és Debrecen sz. kir. város / szerk. Csobán Endre. – Budapest: Vármegyei Szociográfiák K., 1940. – 238, 116, XV. o., 396 h. – (Vármegyei szociográfiák; 12–13.)

Személyi adattár. – XV. o., 396 h.

Gy: kb. 2400 szócikk azokról, akik a kiadványt megrendelték, vagy adatot szolgáltattak; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; pótlás a 217–348. és a 349–396. h.-on, újra kezdődő betűrendben * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. hely/év, szülők, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., hősi halott a családban, házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K: tartalma azonos a Debrecen sz. kir. város és Hajdú vármegye. 1940. c. kiadvánnyal, de abból hiányoznak a 217–348. h.-on szereplők nevei.

219. Hajdúvármegye és Debrecen sz. kir. város adattára / fel. szerk. Eperjessy János, Nagy István. – Debrecen, 1937. – 344, 264. o.

Hajdúvármegye és Debrecen sz. kir. város vezetői. – 333–344. o.

Gy: 17 tisztségviselő, országgyűlési képviselő, felsőházi tag * R: közigazgatási rangsorban * Sz: többsége részletes életrajzzal

Személyi adattár. – 2. r. 261. o.

Gy: kb. 1300 szócikk azokról, akik a kiadványt megrendelték, vagy adatot szolgáltattak; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is (a személyek közül néhány már elhunyt) * L: – * F: kérdőív * R: a települések betűrendjében (Debrecen a betűrend végén), azon belül a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. hely/év, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

220. Hajdúvármegye / szerk. Farkas L. Ferenc. – Debrecen: Nagy K., [1936]. – 94. o.– (Magyar közélet; 2.)

Gy: kb. 180 megyei közéleti személyiség (közigazgatási vezetők, gazdálkodók, iparosok, kereskedők stb.) * L: 1936. júl. 1. * F: – * R: a megye közigazgatási vezetői, majd a nevek betűrendjében; a 81. o-tól Debrecen iparosai és kereskedői újra kezdődő betűrendben * Sz: név, fogl., szül. év/hó/nap/hely, vallás, tan., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., lakóhely, közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: nagy többségük arcképpel * M: – * J: a megye törvényhatósági bizottsága tagjainak névsora * K:

Lásd még: 123.


Hajdú-Bihar megye

(→ még Bihar megye; Hajdú megye)

221. Pedagógusok arcképcsarnoka / szerk. Ungvári János; kiad. a Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület. – Debrecen: Lícium-Art Kvk., 2004. – 262. o.Borítócím: Pedagógusok arcképcsarnoka. 2004. Hajdú-Bihar Megye, Debrecen.

Gy: 19–21. században élt, többségében a 20. században tevékenykedett óvónők, tanítók, általános, középiskolai, főiskolai és egyetemi tanárok, összesen 130 személy * L: előszó: 2004. márc. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tudományos fokozat, családi származás, szülők, tan., életp., szakmai és közéleti munkásság részletes méltatása, kitünt., művek, irod., a szócikk szerzője * A: többsége arcképpel * M: név és fogl. felsorolása 6–8. o.* J: az arcképcsarnok szerzői; rövidítések * K: előbb: Pedagógusok arcképcsarnoka. Debrecen, 2003.

222. Pedagógusok arcképcsarnoka / szerk. Ungvári János; kiad. a Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület. – Debrecen: Lícium-Art Kvk., 2003. – 284. o.Borítócím: Pedagógusok arcképcsarnoka. 2003. Hajdú-Bihar Megye, Debrecen.

Gy: 19–21. században élt, többségében a 20. században tevékenykedett óvónők, tanítók, általános, középiskolai, főiskolai és egyetemi tanárok, összesen 117 személy * L: előszó: 2003. márc. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tudományos fokozat, családi származás, szülők, tan., életp., szakmai és közéleti munkásság részletes méltatása, kitünt., művek, irod., a szócikk szerzője * A: többsége arcképpel * M: név és település felsorolása 10–11. o.* J: az arcképcsarnok szerzői; rövidítések * K: előbb: Pedagógusok arcképcsarnoka. Debrecen, 2002.; utóbb: Pedagógusok arcképcsarnoka. Debrecen, 2004.

223. Pedagógusok arcképcsarnoka / szerk. Ungvári János; kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Neveléstörténeti Egyesület. – Debrecen: Lícium-Art Kvk., 2002. – 200. o.Borítócím: Pedagógusok arcképcsarnoka. 2002. Hajdú-Bihar Megye, Debrecen.

Gy: 19–21. században élt, többségében a 20. században tevékenykedett óvónők, tanítók, általános, középiskolai, főiskolai és egyetemi tanárok, összesen 111 személy * L: előszó: 2002. márc. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tudományos fokozat, családi származás, szülők, tan., életp., szakmai és közéleti munkásság méltatása, kitünt., művek, irod., a szócikk szerzője * A: többsége arcképpel * M: névsor * J: az arcképcsarnok szerzői; rövidítések * K: utóbb: Pedagógusok arcképcsarnoka. Debrecen, 2003.

224. Hajdú-bihari almanach / szerk. Ésik Sándor. 1–3. – Nyíregyháza: In: Forma Lap- és Kvk., 2001–2003. – 3 db. – (In-forma könyvek)

Gy: a megyében élő kb. 300 személy * L: – * F: – * R: a megyeszékhely, majd a települések betűrendjében * Sz: név, fogl., hely, olvasmányos életp., közéleti tev., kitünt., konkrét életrajzi adatokkal * A: arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: – * K:

225. Hajdú-Bihar megye kézikönyve / főszerk. Süli-Zakar István. – [Debrecen; Hatvan]: Csiszér Bt.: CEBA K., 1998. – 948. o.– (Magyarország megyei kézikönyvei; 8.)

Hajdú-Bihar megye közéleti személyiségei: (megyei ki-kicsoda?) / [összeáll.] Tóth Dénes; közrem. Pekár Gyula, Pekárné Lőrincz Andrea. – 807–836. o.

Gy: kb. 200 személy * L: 1998. ápr. 30. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., cím, szül. év/hó/nap/hely, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., művek, eredmények, közéleti tev., kitünt. * A: – * M: – * J: – * K:

226. Hajdú-Bihar megye oktatástörténeti irodalma, 1896–1996: válogatott bibliográfia / összeáll. Bényei Miklós; kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár. – Debrecen, 1997. – 280. o.

Személyek. – 118–244. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő Hajdú-Bihar megyei, valamint a történeti Bihar megyei pedagógusok, híres diákok, az oktatásügy irányítói, kb. 500 személy * L: 1997. febr. 28. * F: forrásjegyzék: 6–10. o.* R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év, a személlyel foglalkozó írások, nekrológok rövidített bibliográfiai leírása * A: – * M: szerzői névmutató; személynév mutató; földrajzi mutató; intézményi mutató * J: rövidítések * K:

227. Hajdú-Bihar megye irodalmi kalauza / Bakó Endre; kiad. a Hortobágyi Idegenforgalmi Bizottság. – Debrecen, 1984. – 126. o.

Gy: kb. 120, a megyében született és/vagy oda kötődő, lezárt életművű író, költő a 16–20. századból * L: – * F: – * R: a települések betűrendjében, azon belül többé-kevésbé időrendben; egyes személyek * Sz: név, szül./hal. év/hó/nap, névváltozat, a helyhez való kötődés és annak irodalomtörténeti vonzata, a személy emlékének helyi megőrzése * A: – * M: – * J: – * K:

228. Negyvenheten a százezerből: Hajdú-Bihar megyei internacionalisták a forradalmi munkásmozgalomban: válogatott életrajzok, visszaemlékezések és dokumentumok / szerk. és bev. Baranyi Béla. – Debrecen: Hajdú-Bihar Megyei Lapk., 1983. – 254. o.

Gy: a megye területén született, és/vagy ott élő, illetve ott elhunyt 47 olyan személy, aki az I. vh. során hadifogolyként Oroszországba került és ott, 1917–1921 között, a forradalomban és/vagy a polgárháborúban fegyverrel harcolt * L: – * F: az életrajzok végén és 240. o.* R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely, családi származás, hadifogságba esés ideje, katonai tevékenység Szovjet-Oroszországban, hazatérés, további életp., kitünt., (részletek az életrajzi visszaemlékezésből) forrás, jegyzetek, az életrajz készítőjének jelölése * A: többsége arcképpel * M: névmutató; helynévmutató * J: rövidítések * K:

229. Tetteikben tovább élnek: a forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő, elhunyt Hajdú-Bihar megyei harcosainak életrajzkötete / szerk. Kiss István; közread. az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága. – 2. bőv., jav. kiad. – Debrecen, 1976. – 401. o.

Gy: a megyében született és/vagy a megyében tevékenykedett, illetve lakott, a 19. század vége és az 1970-es évek közepe között élt kb. 180 személy * L: – * F: közölve az életrajz végén * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. hely, szül./hal. év, családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., az életrajz szerzőjének névjele, emlékhely, források * A: többsége arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: rövidítések * K: első kiad.: 1970.

Lásd még: 121.


Hajdúböszörmény

230. Ismert böszörményiek [e-dok.]. – Hajdúböszörmény Város Önkormányzata honlapja http://www.hajduboszormeny.hu

Gy: 29 olyan élő, vagy már elhunyt személy, aki születése vagy munkássága révén a településhez kötődik * Sz: csak 17 személynek az életrajza van még elkészítve * A: arcképpel


Hajdúnánás

231. Nánási kalendárium és helytörténeti olvasókönyv, 2004 / összeáll, szerk. írta Rigó Tamásné: [közread. a] Hajdúnánási Szellemi Műhely, Móricz Pál Városi Művelődési Központ és Könyvtár. – Hajdúnánás, 2003. – 366, [2] o.

Személyi adattár – ki kicsoda és életrajzi adattár. – 333–365. o.

Gy: helyben élő, dolgozó, vagy valamilyen más módon a helyhez kapcsolódó (születés, hosszabb helyi időtöltés stb.) kb. 100 személy, közülük néhány már elhunyt * L: ajánlás: 2003. okt. 30. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, házastárs, gyerm., tan., életp., kutatási/érdeklődési terület, művek, eredmények, kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K: előbb: Nánási kalendárium és helytörténeti olvasókönyv, 2003.

232. Nánási kalendárium és helytörténeti olvasókönyv, 2003 / összeáll, szerk. írta Rigó Tamásné; [közread. a] Hajdúnánási Szellemi Műhely. – Hajdúnánás, 2002. – 236, [2] o.

Jeles nánásiak múltban és jelenben. I., Életrajzi adattár. – 173–180. o.

Gy: 19–21. században élt, helyi születésű és/vagy egyéb helyi vonatkozású 19 személyiség * L: 2002. jún. 30. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap (egyeseknél kevesebb adattal), családi származás, tan., életp., közéleti tev., házastárs, gyerm., kitünt., emlékhely, művek * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K: hibajegyzéke: Nánási kalendárium és helytörténeti olvasókönyv, 2004. Hajdúnánás, 2003. 366. o.

Jeles nánásiak múltban és jelenben. II., Kortárs életrajzi adattár. – 181–194. o.

Gy: helyben élő, dolgozó, vagy valamilyen más módon a helyhez kapcsolódó (születés, hosszabb helyi időtöltés stb.) kb. 30 személy * L: 2002. jún. 30. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; utalókkal * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, házastárs, gyerm., tan., életp., kutatási/érdeklődési terület, művek, eredmények, kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K: előbb: Hajdúnánási almanach, 2000.; utóbb: Nánási kalendárium és helytörténeti olvasókönyv, 2004.

233. Hajdúnánási almanach, 2000: helytörténeti olvasókönyv és adattár / szerk. Rigó Tamásné; kiad. Hajdúnánási Szellemi Műhely, Hajdúnánás Városi Önkormányzat. – Hajdúnánás, 2001. – 516, XVII, [5] o.

Hajdúnánási Pantheon: életrajzi adattár. – 195–251. o.

Gy: 17–20. században élt, helyi születésű és/vagy egyéb helyi vonatkozású kb. 200 személyiség * L: 2001. márc. 31. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év (egyeseknél részletesebb adatok), családi származás, tan., életp., közéleti tev., házastárs, gyerm., kitünt., emlékhely, művek * A: – * M: – * J: – * K: hibajegyzéke: Nánási kalendárium és helytörténeti olvasókönyv, 2004. Hajdúnánás, 2003. 366. o.

Hajdúnánási ki-kicsoda: kortárs életrajzi adattár. – 253–359. o.

Gy: helyben élő, dolgozó, vagy valamilyen más módon a helyhez kapcsolódó (születés, hosszabb helyi időtöltés stb.) kb. 250 személy * L: 2001. márc. 31. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében; utalókkal * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, házastárs, gyerm., tan., életp., kutatási/érdeklődési terület, művek, eredmények, kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K: hibajegyzéke és pótlása: Nánási kalendárium és helytörténeti olvasókönyv, 2003. Hajdúnánás, 2002. 234–236. o.


Hajdúság

234. Hajdúság, Tiszamente és a Hortobágy: Hajdú-Bihar megye / főszerk. Pozsonyi József. [Budapest], 2000. – 300. o.– (Magyarország kisrégiói; 8/3.)

Ki kicsoda: a térség hírneves szülöttei és kiemelkedő egyéniségei / összeáll. Bakó Endre. – 226–245. o.

Gy: 16–21. században élt, illetve még élő 82 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év, hal. év, fogl., tan., életp., közéleti tev., művek * A: – * M: – * J: – * K:


Hatvan

235. Hatvanhoz kötődő híres személyek / Demény-Dittel Lajos. – Hatvan: Demény-Dittel L., 2003. – 12, [2] l.

Gy: 19–20. században született, részben még élő 32 személy * L: 2003. dec. 24. * F: közölve * R: – * Sz: név, szül./hal. év, név, fogl., szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., közéleti tev., kitünt., díjak, művek, élőknél cím, forrás * A: – * M: – * J: – * K:

236. Hatvani lexikon / szerk. és a szócikkeket írták Petheő Károly, Fazakas Zsigmondné, Kocsári Istvánné; [közread.] az Ady Endre Városi Könyvtár. – Hatvan, 1996. – 470. o.

Gy: az általános honismereti-helytörténeti lexikonban helyi vonatkozású élő és már elhunyt személyiségek is (személynév mutató kb. 1300 személy) * L: 1995. jún. 30. * F: – * R: a szócikkek betűrendjében, utalókkal * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., szülők, családi származás, tan., életp., közéleti tev., művek, díjak, kitünt. * A: egyesek arcképpel * M: személynévmutató (önállóan vagy szócikkben előforduló nevek) * J: rövidítések; irodalomjegyzék; hibajegyzék (beragasztva) * K:


Heves megye

237. Ezen a napon: Heves megye jeles személyiségeinek naptára / összeáll. Szecskó Károly; kiad. a Bródy Sándor Könyvtár. – Eger, 1997. – 116. o.

Gy: 16–20. században a megyében született és/vagy elhunyt, illetve életének egy szakaszában oda kötődő kb. 400 személyiség * L: előszó: 1997. ápr. 1. * F: – * R: kronológiai: jan. 1–dec. 31., naponként egy személy * Sz: az adott napra eső szül. vagy hal. év/hó/nap/hely (a nem évfordulós szül. vagy hal. adat csak hely/év a szövegben), a helyi vonatkozás, egyeseknél életp. is * A: – * M: névmutató * J: – * K:

238. Heves megye kézikönyve / főszerk. Guszmanné Nagy Ágnes. – [Budapest]: CEBA, 1997. – 965. o.– (Magyarország megyei kézikönyvei; 9.)

Heves megye közéleti személyiségei: (megyei ki-kicsoda?) – 833–861. o.

Gy: kb. 200 személy * L: 1997. júl. 15. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl. vagy beosztás, cím, szül. év/hó/nap/hely, házastárs, gyerm. tan., életp., közéleti tev., kutatási terület, művek, eredmények, kitünt. * A: – * M: – * J: – * K:

239. Az 1848/49-es honvédsereg Heves megyei származású tisztjei / Bona Gábor. In: Agria. – 31–32. (1995/1996), 155–186. o.

Gy: a korabeli Heves megye területén született 100 tiszt * L: – * F: közölve * R: rendfokozat szerint hat csoportban, a csoporton belül a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), váltakozó részletességű életrajzok, életrajzi adatok, forrás a lábjegyzetben * A: – * M: – * J: rövidítések * K:

240. Életutak, életsorsok: az antifasiszta fegyveres harc Heves megyei résztvevőinek életrajzgyűjteménye / Csiffáry Gergely. – Eger: Heves Megyei Levéltár, 1985. – 195. o., [46] t. – (Tanulmányok Heves megye történetéből; 8.)

Gy: megye területén született és/vagy elhunyt, illetve ott élő 96 személy * L: 1983. nov. 30. * F: közölve a szócikk végén * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, a helyi vonatkozású település megnevezése, szül. hely/év/hó/nap, tan., fogl., a fegyveres ellenállásban való részvétel, az életben maradottaknál további életp., kitünt., az elhunytak emlékének ápolása * A: 93 arcképpel és további képekkel * M: személynévmutató; helynévmutató * J: a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetségének Heves megyében élő tagjai (név és lakóhely) * K:

241. Munkásmozgalmi harcosaink: életrajzi lexikon / Szecskó Károly; kiad. az MSZMP Heves Megyei Bizottsága, Heves Megyei Tanács [stb.]. – Eger, 1970. – 37. o., 5 t.

Gy: a megyében született és/vagy a megyében tevékenykedett, illetve lakott, a 19. század vége és 1970 között élt 68 személy * L: előszó:1970. okt. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., emlékhely, források * A: két arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: a Szocialista Hazáért Érdemrend megyei tulajdonosai * K:

242. Hevesvármegyei ismertető és adattár / főszerk. Ladányi Miksa; sajtó alá rend. Ladányi István. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1936. – 665. o., 6 t. – (Magyar városok és vármegyék monográfiája; 20.)

Személyi adattár. – 416–665. o.

Gy: kb. 1400 szócikk azokról, akik a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is (a személyek közül néhány már elhunyt) * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. hely/év, szülők, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., hősi halott a családban, házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

243. Heves vármegye újjáépitése Trianon után / írta és összeáll. Békássy Jenő. – Budapest, 1931. – 339, [6] o., 1 t.

Gy: az 1919–1929 közötti időszak helyi személyiségei * L: – * F: – * R: közigazgatási beosztás alapján (megye, városok, járások községei szerint), rendszeréről a tartalomjegyzék tájékoztat * Sz: váltakozó részletességű életrajzok: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (több esetben csak az év), tan., életp., részvétel az I. vh.-ban, közéleti tev. * A: részben arcképpel * M: – * J: – * K:

244. Heves vármegye / szerk. Borovszky Samu. – Budapest: Országos Monografia Társaság, [1909]. – X, 699. o., 1 térk. – (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány és művészet / Torday Ányos, Breznay Imre. – 356–421. o.

Gy: 16–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 300 személy * L: előszó: 1909. szept. * F: közölve: 208. o.* R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év, a nem helyi születésűeknél csak a szül. év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.

Lásd még:57., 185.


Hódmezővásárhely

245. Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú város történeti almanachja, 1873–1950: országgyűlési, nemzetgyűlési képviselők, felsőházi tagok, polgármesterek, főispánok / szerk. Kovács István; kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. – Hódmezővásárhely, 2003. – 276. o.

Gy: kb. 100 életrajz * L: – * F: közölve az életrajzok végén * R: országgyűlési képviselők 1849–1872; polgármesterek, főbírák 1849–1870; országgyűlési képviselők 1873–1949; felsőházi tagok 1927–1944; polgármesterek 1873–1950; főispánok 1873–1950; a csoportokon belül időrendben * Sz: név, tisztség és annak éve/évei, részletes életrajz, pályakép, művek, eredmények, források és irod., az életrajz készítője jelezve * A: többsége arcképpel * M: személy- és földrajzinév mutató * J: a függelékben különböző névlisták * K:

246. Hódmezővásárhelyi életrajzi lexikon / szerk. Kőszegfalvi Ferenc és Borus Gábor: [közrem.] Fülöpné Rákos Éva. – Szeged: Bába, 2002. – 255. o.

Gy: 19–20. században élt helyi születésű, és/vagy helyi halálozású, illetve tevékenysége révén a helyhez kötődő 296 személyiség * L: – * F: előszóban közölve és a szócikkek végén * R: a nevek betűrendjében, utalók nélkül * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., emlékének ápolása, irod., a szócikk készítője jelezve * A: – * M: szerzői mutató (a nevekre mutat) * J: rövidítésjegyzék * K: e-dok.: http://nlvk.hu/hek/eletrajzi%20lex.htm

247. Hódmezővásárhely jeles tudósai / szerk. Kovács István, Kruzslicz István Gábor, Szigeti János. – Hódmezővásárhely; Budapest: Máyer, 2000. – 269, [5] o.– (Vásárhelyi téka; 13.)

Gy: 19–20. században élt, illetve még élő, helyi születésű és/vagy helyi halálozású, illetve tevékenysége révén a helyhez kötődő 90 személy * L: előszó: 2000. aug. * F: közölve az életrajzok végén * R: akadémikusok, tudományok doktorai/kandidátusai, a csoportokon belül a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tudományos fokozat, tan., életp., tudományos eredmények, díjak, kitünt., művek, irod., a szócikk készítőjének a jelzése; akadémikusoknál részletesebb anyaggal * A: többsége arcképpel * M: a személyek időrendi mutatója; a személynevek betűrendi mutatója (szül. és/vagy hal. évvel, oldalszám nélkül); a nevek és oldalszámuk a tartalomjegyzékben * J: – * K: részletek: Tudóslexikon. [e-dok.] / írták, összeállították Kőszegfalvi Ferenc, Majtényiné Túri Katalin, Borus Gábor. – http://nlvk.hu/hek/tudlex3.htm

248. Vásárhelyi almanach: városismertető és ki kicsoda Hódmezővásárhelyen, 1997 / szerk. Majtényiné Túri Katalin, Borus Gábor; mutatókat szerk. Majtényiné Túri Katalin, Tímár Ferenc; közread. a Németh László Városi Könyvtár. – Hódmezővásárhely, 1998. – 513, [3] o.

Ki kicsoda Hódmezővásárhelyen: kortárslexikon. – 85–307. o.

Gy: a városban élő, illetve ott dolgozó kb. 100 személy * L: – * F: kérdőív * R: betűrend, utalókkal * Sz: név, (névváltozat), szül. hely/év/hó/nap, fogl., szülők, házastárs, gyerm., tan., munkahely, közéleti tev., művek, eredmények, kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: 491–513. o., oldalszámra hivatkozva: névmutató (megismétli a szócikkek rendjét és utalóit, de nem tartalmazza a szócikkek szövegében szereplőket); foglalkozások; születési helyek; születési évek és napok; kitünt. és díjak * J: rövidítésjegyzék * K: [e-doc.] http://www.nlvk.hu/hek/kiki/34.htm

249. A második világháborúból hazatért hódmezővásárhelyiek / Katona Lajos, Lusztig Imre; a portrékat készítette Lusztig Imre; kiad. a Második Világháborús Emlékbizottság. – Hódmezővásárhely, 1995. – 380. o.

Portrék, háborús adatok, visszaemlékezések. – 7–298. o.; Portrék, háborús adatok. – 299–344. o.; Portrék, háborús adatok, fényképek. – 345–370.

Gy: összesen 394 személy (közülük néhány már elhunyt) * L: – * F: közölve * R: a három csoporton belül a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, a katonai szolgálat, fogság adatai, hazaérkezés dátuma, fogl. (bevonuláskor/nyugdíjazáskor) * A: arcképpel * M: – * J: rövidítések * K:

250. A második világháború és a fasizmus hódmezővásárhelyi áldozatai / Makó Imre, Katona Lajos; kiad. Emlékbizottság a II. Világháború Hódmezővásárhelyi Áldozatai Emlékének Megörökítésére. – Hódmezővásárhely, 1991. – 259. o., [154] t., [1] t.l.

Áldozataink / [szerk.] Makó Imre. – 68–208. o.

Gy: katonák, hadifoglyok, zsidó deportáltak, leventék, munkaszolgálatosok és egyéb polgári áldozatok, összesen kb. 1700 személy, olyanok is akik a háborúból, hadifogságból hazatértük után hadieredetű betegségben haltak meg, és olyanok is, akik nem kötődtek ugyan a településhez, de családjuk később Vásárhelyre került * L: 1991 vége * F: – * R: két csoportban (a második csoport a zsidó deportáltak), a csoporton belül a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakcím, szül. hely/év/hó/nap, szülők, családi állapot, házastárs, hal./eltünési adatok * A: arcképek, családi fotók az adattár után * M: – * J: rövidítések * K: kiegészítő kötet

A második világháború és a fasizmus hódmezővásárhelyi áldozatai: kiegészítő kötet. Kései főhajtás: emlékünnepségek Hódmezővásárhelyen, 1991–1993 / az adattárat készítette Makó Imre; a visszaemlékezéseket összeáll. Katona Lajos; kiad. Emlékbizottság a Második Világháború Hódmezővásárhelyi Áldozatainak Emlékének Megörökítésére. – Hódmezővásárhely, 1993. – 228. o., [42] t.

Gy: ugyanaz mint az alapköteté * L: – * F: közölve * R: az újabban ismertté vált áldozatok (külön a zsidó mártírok); kiegészítések az alapkötethez (külön a zsidó mártírok); a város területén meghalt nem helybeli személyek * Sz: név, fogl., lakcím, szül. hely/év/hó/nap, szülők, családi állapot, házastárs, hal./eltünési adatok, sírhely * A: arcképek, családi fotók az adattár után; az alapkötet képaláírási hibáinak javítása * M: – * J: rövidítések * K: alapkötet

251. Az 1914–18. évi világháború hódmezővásárhelyi hősi halottainak emlékkönyve / szerk. Bibó Dezső, Fejérváry József. – Hódmezővásárhely, 1938. – [160] o., 9 t. Cím a borítófedélen: Hódmezővásárhely thj. város világháborús hősi halottai 1914–1918.

Gy: az I. vh.-ban katonaként elhunyt vagy eltűnt kb. 2500 személy * L: előszó: 1938. dec. * F: közölve az előszóban * R: Hősi halált halt tisztek és tisztjelöltek, egyéves önkéntesek (rendszer nélkül); Hősi halált halt altisztek és legénységi állományúak (a nevek betűrendjében); Az oláh megszállás és a vörös terror áldozatai (három csoportban) * Sz: név, életkor, többeknél vallás és fogl., csapategység, lakcím, a hal. hely/év/hó/nap (esetenként csak hó, vagy évszak) egyeseknél a temetés helye is, többeknél szülők, házastárs. * A: kb. 100 arcképpel és csoportképek * M: – * J: – * K:

Lásd még: 115., 448.


Hont megye

(→ még Nógrád és Hont k. e. e. megyék)

252. Jeles elődeink: 130 kisportré az egykor Hontban tevékenykedő neves személyekről / Csáky Károly. – Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2002. – 183, [2] o.

Gy: 9–20. században élt, megyei vonatkozású, de nem a megyében született 165 személy * L: 2001. advent első hete * F: közölve * R: 130 kisportré a nevek betűrendjében, majd 35 további személyiség a nevek betűrendjében * Sz: a kisportrék a teljes életp. áttekintése a helyi vonatkozás részletezésével; 35 további személyről csak szül./hal. adatok, fogl., helyi vonatkozás * A: a 130 személy többsége arcképpel, a további személyekből csak háromnak az arcképével * M: földrajzi mutatók: a személyek működési helye szerint, illetve a személyek születési helye szerint (oldalszámra nem hivatkozik) * J: irodalom/forrásmunkák * K: e-dok.: https://mek.oszk.hu/01800/01840

253. Honti arcképcsarnok: jeles szülöttek kisportréi / Csáky Károly. – Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 1998. – 170. o.

Gy: 15–19. században Hont megyében született kb. 140 személyiség * L: előszó: 1998. jan. 6. * F: közölve * R: kb. 110 kisportré a születés időrendjében, majd kb. 30 további személyiség foglalkozási ágak szerint csoportosítva * Sz: név, szül./hal. év, életrajzi kisportrék, miniesszék az életpályáról, emlékhely * A: többsége arcképpel, egyéb illusztrációk is * M: szülőhelymutató a települések betűrendjében; tartalomjegyzék * J: bibliogr. 157–163. * K:

254. Hont vármegye és Selmecbánya sz. kir. város / szerk. Borovszky Samu; írták a hontvármegyei helyi munkatársak. – Budapest: Országos Monografia Társaság, [1906]. – 490. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány, művészet / Osváth Gyula. – 228–278. o.

Gy: 17–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 200 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év, a nem helyi születésűeknél csak a szül. év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.


Horgos

Lásd: 301.


Hortobágy

Lásd: 234.


Igló

255. Igló könyve / kiad. Telléry Gyula. – Igló, 1909. – 303. o.

Gy: a város politikai, közigazgatási, közgazdasági, egyházi, társadalmi kulturális célokat szolgáló testületei, közületei és intézményei, s az e testületekben stb. működő polgárok * L: 1909. aug. 1. * F: közölve: 224. o.* R: tematikus fejezetekben életrajzokkal; tartalomjegyzék a kötet végén * Sz: váltakozó részletességű szül. adatok, családi származás, tan., életp., közéleti tev. * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:


Jász-Nagykun-Szolnok megye

(→ még Szolnok megye)

256. Vilmos a német birodalom trónörököse és Poroszország trónörökösének nevét viselő cs. kir. jász-kun 13. huszárezred története, 1859–1918 / Dernyey /Szlevnich/ György; kiad. az ezred történeti bizottsága. – Budapest, 1941. – 382. o., 1 t.

Az ezred hősi halottai. – 325–341. o.

Gy: az I. vh.-ban katonaként elhunyt, többségében Jász-Nagykun-Szolnok megyei kb. 500 személy * L: előszó: 1941. nov. * F: közölve * R: tisztek és tisztjelöltek; legénység; mindkét csoport a nevek betűrendjében * Sz: legénység: név, katonai rendfokozat, szül. év/hely, hal. év/hó/nap/hely * A: – * M: – * J: – * K:

257. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene / szerk. Scheftsik György. – Pécs: Kalotai L., 1935. – [8], 472, 285. o., 22 t., 8 térk.

Irodalmi élet / Boross István. – 284–304. o.

Gy: adatok a megyében született és/vagy ott működő (élő és már elhunyt) tudományos és szépírókról * K: http://www.vfmk.hu/vfek/Scheftsik/16_01fej.htm

Adattár. – 285. o.

Gy: kb. 2000 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is (a személyek közül néhány már elhunyt) * L: előszó 1935. jan. * F: kérdőív * R: járások szerint, azon belül a községek betűrendjében, majd külön a városok (a településekről az élőfej is tájékoztat), a településen belül az egyházi, intézményi és személyi szócikkek egységes betűrendben; a végén a megyéből származó, de nem ott élő személyek * Sz: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: helynévmutató * J: – * K:
http://www.vfmk.hu/vfek/Scheftsik/adat_01.htm

258. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Trianon után / főszerk. Frühwirth Mátyás; szerk. Wenzel István. – Budapest, 1930. – 263. o., 3 t. Cím a borítófedélen: Szolnokmegye Trianon után.

Gy: a megye és településeinek közéleti személyiségei 1920–1930 között * L: előszó: 1930. nov. * F: – * R: a megye, a városok, majd a járások, a járásokon belül a községek szerint (tartalomjegyzék a kötet végén): a közigazgatási egység rövid bemutatása, ezt követik a személyi szócikkek rangsorban * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. hely/év, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt. * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 82., 484.


Jászság

259. Jász történelmi arcképcsarnok / Sugárné Koncsek Aranka. – 2. bőv. kiad. – Jászberény: Jász Múzeumért Alapítvány, 2003. – 263. o.– (Jászsági füzetek; 32.)

Gy: 17–20. században élt kb. 150 személyiség * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül./hal. hely/év/hó/nap, szülők, tan., részletes életp., közéleti tev., művek, források * A: egyesek arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: fogalom magyarázat; rövidítések * K: első kiad.: 1995. – 102. o.– (Jászsági füzetek; 23.)


Jugoszlávia

(→ még Délvidék; Muravidék; Szlovénia; Vajdaság)

260. A reál- és társadalomtudományok jugoszláviai magyar művelői / szerk. Mészáros Széchényi Katalin, Szalma József; [közread. a] Vajdasági Magyar Tudományos Társaság. – Újvidék: Atlantis, 2002. – 178. o.

Gy: magát magyarnak, illetve magyarnak is valló, a reáltudományok terén tevékenykedő 130 kutató, továbbá a társadalomtudományok terén dolgozó 91 élő személy * L: – * F: kérdőív * R: két tematikus csoportban, csoporton belül a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, lakhely, munkahely, tan., kutatási terület, szakmai előmenetel, publikációs eredmények, közéleti tev., telefon, e-mail * A: – * M: – * J: – * K:


Kalocsa

261. Katona István Társaság tanulmányai Kalocsáról / szerk. Czajtányi István. – Kalocsa, 1971. – 321. o., 3 t.

Kalocsa nevezetes emberei / Bozsó Ferenc. – 234–278. o.

Gy: 10–20. században élt, a városban született és/vagy lakott, dolgozott, alkotott, illetve ott elhunyt kb. 100 személyiség * L: előszó: 1971. dec. 28. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap (egyesek kevesebb adattal), fogl., tan., életp., helyi vonatkozás, közéleti tev., kitünt., művek, irod., emlékének ápolása, forrás * A: – * M: – * J: adatforrások rövidítése * K:


Kaposvár

262. Utcák, terek névadói Kaposváron: életrajzgyűjtemény / Nagy Zoltán; kiad. a Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár. – Kaposvár, 2005. – 150. o.: 1 térk.

Helyi kötődésű személyek. – 13–81. o.

Gy: 10–20. században élt, 68 személyiség, akinek a nevét utca, vagy tér viseli (a 2004 végi állapot szerint) * L: 2004 vége * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (ahogyan az utcanévtáblán szerepel), szül./hal. év/hely, fogl., családi származás, tan., életp., a helyi vonatkozás részletesebb tárgyalása, forrás * A: – * M: személynevek (névváltozatokról utaló); földrajzi nevek * J: az utcanévadók emléke Kaposváron; irod.: 128–129. o.* K:

263. Ki kicsoda Kaposváron? 2002: négyévkönyv / sor.szerk. Rikli Ferenc. – Nagykanizsa: Ász-Press Kiadói Bt.: M-M Bt., [2002]. – 264. o.

Ki kicsoda?: egyéni. – 11–168. o.

Gy: kb. 500 személy * L: 2002. ápr. 30. * F: kérdőív * R: betűrend, utalók nélkül * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap/, szülők, házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

264. Kaposvári ki kicsoda? 1994 / fel. szerk. és kiad. Faragó László. – Kaposvár: Pannon HÍR, 1994. – 152. o.

Gy: kb. 200 személy * L: 1994. ápr. 11. * F: kérdőív * R: tematikus (közélet, kultúra, gazdaság, politika, sport), a csoportokon belül a nevek betűrendjében, utalókat nem alkalmaz * Sz: név, fogl., szül. év/hó/nap/hely, szülők, házastárs, gyerm., tan., életp., közéleti tev., főbb művek, eredmények, kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: betűrendes névmutató (a témakörök szerint) * J: Kaposvár 1835–1994 közötti díszpolgárai; az 1768–1994 közötti kaposvári bírók, polgármesterek és tanácselnökök névsora, tisztségükre vonatkozó adattal * K:

Lásd még: 399., 400.


Karcag

Lásd: 327.


Kárpátalja

265. Kárpátaljai művelődéstörténeti kislexikon / Keresztyén Balázs. – Budapest; Beregszász: Hatodik Síp Alapítvány: Mandátum K., 2001. – 290. o.

Gy: a történeti régió területén a magyarság megtelepedése óta született és/vagy munkássága révén a tájhoz kapcsolódó, összesen kb. 900 lezárt életpályájú magyar, rutén (ruszin, ukrán) személy, illetve neves család (Tsúszó Sándor mint létezett személy került be a lexikonba, alakját valójában az írói fantázia találta ki) * L: előszó kelte: 2001. márc. 29. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében, névváltozatokról utalók * Sz: név (névváltozat: ruszin nyelvű névformák, illetve eredeti családnév), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., szülők, életp. főként régiós vonatkozású életrajzi adatokkal, eseményekkel; művek, irod., az arcképek lelőhelye; (a szócikkben a helységnevek a magyar nevükön) * A: – * M: – * J: a felhasznált főbb forrásművek * K: korábbi kiad.: Magyar művelődési hagyományok kárpátaljai lexikona / Keresztyén Balázs: Ungvár; Budapest, 1995.

266. Kárpátaljai magyar Gulag-lexikon: lefejezett értelmiség, 1944–1959 / Dupka György. – Ungvár; Budapest: Intermix, 1999. – 116. o.– (Kárpátaljai magyar könyvek; 95[!].)

Gy: a kárpátaljai koncepciós perek kb. 400 áldozata 1944 decemberétől 1959-ig * L: – * F: közölve: 114–116. o.* R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. adatok (többségénél év/hely), fogl., az ítélet és indoklása, a hazatérés vagy hal. adatok, a rehabilitáció dátuma * A: – * M: – * J: – * K:

267. Kárpátalja magyar személyi és intézmény-adattára / [sajtó alá rend.] Dupka György. – Ungvár; Budapest: Intermix, 1993. – 155. o.– (Kárpátaljai magyar könyvek; 29.)

Gy: mintegy 300 szócikk, az élő személyeken kívül, szervezetek, egyesületek, társaságok, kiadók, sajtó, alapítványok, díjak is * L: – * F: – * R: egységes betűrendben * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely, lakóhely, fogl., szülők, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., közéleti tev., kitünt., művek, eredmények * A: – * M: – * J: – * K:

Lásd még: 192., 193., 194., 195., 196.


Kassa

268. Kassa orvosi története / Molnár Béla. – Kassa, 1944. – 398. o.

Gy: életrajzokat tartalmazó fejezetek: Kassa város physicusai, illetve tiszti főorvosai 1782-től 1918-ig (8 életrajz); Kassa város másod-physicusai, illetve főorvosai (2 életrajz); Kassa város sebészei, illetve halottkémei (5 életrajz); Abaúj-Torna megye physicusai, illetve tiszti főorvosai (10 életrajz); Kassai orvosok életrajzi adatai (a 18. század végétől 1918-ig, az előző fejezetekben nem szereplők, kb. 200 személy, váltakozó részletességű adatokkal); Akiket elvesztettünk (kassai származású de nem helyben működő, 15–20. században élt 12 személy életrajza)* L: – * F: közölve * R: a fejezeteken belül időrend * Sz: váltakozó részletességű életrajzok, életrajzi adatok * A: – * M: tartalomjegyzék * J: irod. * K:

269. Kassai írók a mohácsi vésztől máig / hamvai Kovács Zsigmond; a Kassai Kazinczy kör támogatásával. – Kassa, 1908. – 298, X. o.

Gy: 16–19. században, és kis részben a 20. század első évtizedében élt, illetve még élő, helyben működő, továbbá helyben működő de munkáit részben nem ott megjelentető, illetve máshol is tevékenykedő, de irodalmi tevékenységet helyben is kifejtő kb. 250 személy * L: végszó: 1908. febr. 10. * F: közölve a végszóban * R: évszázadonként, azon belül a személyek szül. éve szerint * Sz: váltakozó részletességgel, többségénél: név (nemesi név, névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., helyi vonatkozás, hal. hely/év/hó/nap, művek * A: – * M: betűrendes névmutató: I–IX. o.* J: – * K:


Kecskemét

270. Városházi ki kicsoda? 2002 / szerk. Szutor Enikő. – Kecskemét: Kecskeméti Lapok, 2002. – 44. o.

Gy: 87 személy * L: a 2002. okt. 20-i önkormányzati választások eredménye alapján * F: – * R: a közgyűlés tisztségviselői a tisztségek sorrendjében, a képviselők betűrendben, a polgármesteri hivatal osztályvezetői betűrendben, továbbá néhány, az önkormányzattal kapcsolatban álló cég vezetője * Sz: váltakozó részletességű életrajzok * A: színes arcképpel * M: – * J: – * K: előbb: Városházi ki kicsoda? 1999.

271. Városházi ki kicsoda? / szerk. Tóth Tímea. – 2. kiad. – Kecskemét: Kecskeméti Lapok, 1999. – 59. o.

Az Új Könyvek ismertetése szerint: Kecskemét városi tisztségviselőinek adattára a polgármesteri hivatal és a testület valamennyi fontos posztját betöltő személyről fényképekkel és életrajzokkal. A választott tisztségviselők és az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok eddigi munkásságának bemutatása. * K: utóbb: Városházi ki kicsoda? 2002.

272. Kecskeméti életrajzi lexikon / Péterné Fehér Mária, Szabó Tamás, Székelyné Kőrösi Ilona. – Kecskemét: Kecskeméti Lapok: Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, 1992. – 260. o.– (Kecskeméti füzetek; 4.)

Gy: 16–20. századi, többségében 1945 előtt élt személyek * L: ajánlás kelte: 1992. okt. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében, utalók nélkül * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., életp., főbb művek, irod., szócikkíró jelezve * M: – * J: rövidítések, a leggyakrabban használt lexikonok * K:

273. Kecskemét jelesei / Váry István, Heltai Nándor; szerk. Heltai Nándor; kiad. Kecskemét Város Tanácsa. – Kecskemét, 1968. – 95. o.– (Aranyhomok kiskönyvtár; 2.)

Gy: 17–20. századi, többségében már elhunyt 310 személy * L: előszó: 1968. szept. 25. * F: közölve * R: betűrend (kétjegyű mássalhangzó külön betű, rövid-hosszú magánhangzó külön betű) * Sz: név, fogl., szül./hal. hely/év/hó/nap, az életp. helyi vonatkozásai, irod. * A: – * M: névmutató (a szócikkben szereplő nevek megkülönböztetve) * J: – * K:

274. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye / főszerk. F. Szabó Géza; kiad. a Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete. 6. rész., Kecskemét tj. város általános ismertetője és címtára az 1931. évre. – Budapest, 1931. – XXVI, 167. o.– ([Vármegyék országos címtára.])

Gy: a település hatóságai, hivatalai, köztestületei, egyházak, iskolák, egyesületek, pénzintézetek, szövetkezetek, vállalatok, nyugdíjasok-özvegyek-magánzók, iparosok, kereskedők és egyéb foglalkozásúak * L: előszó:1930. dec. 27. * F: – * R: témák szerint: közigazgatási ágak, egyházak, iskolák, egyesületek, pénzintézetek, vállalatok, nyugdíjasok-özvegyek-magánzók, iparágak; külön: Felsőpusztaszer * Sz: a címtárban egyes személyek életrajzi adatokkal: név, fogl., cím, szül. hely (ha helyi születésű), tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., családi kapcsolatok, a család hősi halottai * A: – * M: tárgymutató * J: rövidítések; katonai rendjelek és kitünt. * K:

275. Kecskeméti nagy képes naptár Kecskemét th. város teljes cím- és névtárával az 1922. közönséges évre. 33. évf. / szerk. Eötvös Nagy Imre. – Kecskemét: Első Kecskeméti Naptárk., [1921]. – 254. o.Cím a borítófedélen: Kecskemét th. város évkönyve.

Történet és irodalom. – 151–254. o.

Gy: a város 1917–1921 közötti időszakának közigazgatási, egyházi, közéleti személyiségei, pedagógusok, gazdálkodók, iparosok, kereskedők, mártírok és hősi halottak * L: – * F: – * R: a város vezető tisztségviselői, majd tematikus csoportosítás * Sz: váltakozó részletességű életrajzok, egyesekről részletes életp. és tevékenységének értékelése * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 363.


Kemenesalja

276. Szülőföldünk Kemenesalja / Tungli Gyula. – Celldömölk: Pauz-Westermann Kvk., 1999. – 181. o.

Jeles kemenesaljai személyiségek: írók, költők, helytörténészek, tudósok és közismert közéleti emberek. – 15–134. o.

Gy: a 16–20. században élt 84 személy, akik kemenesaljai településen születtek és/vagy meghaltak, ott éltek, vagy egy ideig ott tartózkodtak * L: – * F: közölve az életrajzok, szócikkek végén * R: az első részben 30 személy születésük időrendjében, a második részben 54 személy betűrendben * Sz: név, fogl., szül./hal. hely/év; az első részben életp., művek, méltatás, jelenlét a helyi emlékezetben, irod.; a második részben az életp. rövid összefoglalása, művek, irod. * A: az első részben többsége arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: – * K:


Keszthely

277. Ki kicsoda Keszthelyen? 1996 / szerk. Rikli Ferenc. – [Keszthely]: Edittore Bt., [1996]. – 209, [4] o.

Ki kicsoda: egyéni. – 11–168. o.

Gy: közel 300 személy * L: 1995. nov. 15. * F: kérdőív * R: betűrend, utalókat nem alkalmaz * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők (az elhunyt szülő nevénél kereszt), családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., hobbi, cím * A: arcképpel * M: – * J: – * K:


Kilyén

Lásd: 389.


Kisalföld

278. Kisalföldi művészek lexikona: építészek, szobrászok, festők, műgyűjtők, művészeti írók: XVI–XX. század / Salamon Nándor; [közread. a] Kisalföld Művészetéért Alapítvány. – Győr, 1998. – 355. o.

Gy: kb. 1400 helyi születésű, illetve helyi tartózkodású élő, illetve már elhunyt személy * L: előszó: 1997. nov. 30. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében, utalókat alkalmaz * Sz: név, művészeti ág vagy fogl., szül./hal. adatok (váltakozó részletességgel), művészi pályakép, források * A: – * M: – * J: források rövidítése és feloldásuk * K:


Kiskunfélegyháza

279. Kiskunfélegyháza helyismereti könyve / szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet; kiad. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata. – 2. kiad. – Kiskunfélegyháza, 1999. – 400. o.

Életrajzi lexikon / Urbán Miklósné. – 349–383. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő, a könyvben megemlített kb. 130 személy életrajzi adatai * L: 1997. * F: – * R: a nevek betűrendjében; a könyv tematikus fejezeteiben (képzőművészek, írók-költők, zeneművészek, sportolók) egyesek részletesebb anyaggal * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., helyi vonatkozás kiemelése, kitünt., művek, eredmények * A: a tematikus fejezetekben a kiemelt személyekről * M: – * J: bibliogr.: 384–394. o.* K: első kiad.: 1998.


Kiskunhalas

280. Kiskun-Halas város története oklevéltárral. 3., Kiskun-Halas város egyházainak, iskoláinak és közművelődésének története / Nagy Szeder István. – 2. kiad. – Kiskun-Halas, 1936. – 142. o.

Halasi írók és munkáik. – 82–116. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő, helyi születésű és/vagy helyi halálozású, illetve tevékenysége révén a helyhez kötődő kb. 130 szép- és szakíró * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. év/hó/nap/hely (többeknél hiányos adatokkal), tan., életp., elhunytaknál hal. adatok, művek * A: – * M: – * J: – * K:


Kispest

(→ még Budapest)

281. Kispest, Pestszentlőrinc, Pestszentimre / főszerk. Ladányi Miksa; szerk. Ladányi István. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1937. – 359, [5] o., 8 t. – (Magyar városok monográfiája; 21.)

Személyi adattár. – 265–359., [5] o.

Gy: kb. 1000 szócikk azokról, akik a három településen a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül is számban vállalatok, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: Kispest, Pestszentlőrinc, Pestszentimre sorrendben, a településen belül a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:


Kisújszállás

282. Emlékkönyv a II. világháború kisújszállási áldozatairól / gyűjt. Ö. Tóth Lajosné; szerk. Ö. Tóth Lajosné, Kurucz János. – Kisújszállás: Önkormányzat: Kéri Kálmán Honvéd Hagyományőrző Egyesület, 1997. – 402. o.– (Helytörténeti füzetek; 2.)

Akikről emlékeink maradtak. – 24–229. o.

Gy: kb. 300 katona, hadifogoly, munkaszolgálatos, helyi civil lakos * L: 1997. márc. 31. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely (egyeseknél csak év), szülők, életp., hal. idő és körülmények * A: többsége arcképpel * M: – * J: Azoknak az elhunytaknak a névsora, akikről egyáltalán nem, vagy kevés adat áll rendelkezésünkre * K:

Lásd még: 327.


Kolozsvár

283. Erdélyi utakon: régi kolozsvári arcok / Kozma Dezső. – Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat Kvk, 1997. – 114. o.

Gy: a 19–20. században élt kb. 50 író, költő, publicista, mecénás, tudós, pedagógus, művész * L: – * F: – * R: nincs * Sz: név, szül./hal. év, életp. a helyi vonatkozások kiemelésével * A: – * M: tartalomjegyzék * J: – * K:

284. Százhuszonöt éve nyílt meg a kolozsvári tudományegyetem: emlékkönyv / összeáll. Gazda István / közrem. Puskó Mónika, Veres Ágota; [közread. a] Magyar Tudománytörténeti Intézet. 1–2. köt. – Piliscsaba, 1997. – 447. o., [7] t.

Professzorok seregszemléje: a kolozsvári tudományegyetemen 1872–1919 és 1940–1944 között tanító nyilvános rendes tanárok emlékezete. – 53–400. o.

Gy: kb. 200 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, helyi tanszék és tanítási időszak, szül./hal. év/hely, tan., életp., (a helyi időszak részletes tárgyalása) tudományos munkásság, közéleti tev., az életrajz írója, művek, forrás * A: – * M: – * J: – * K:

285. Akik jó bizonyságot nyertek: a Kolozsvári Református Theologia tanárai, 1895–1948 / gondozta Kozma Zsolt; [közread. az] Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet. – Kolozsvár, 1996. – 427. o.

Gy: már elhunyt 16 tanár * L: előszó: 1995. szept. * F: közölve * R: időrend * Sz: életrajzi monográfia, teljes műjegyzék, irod., források a lábjegyzetben * A: arcképpel * M: – * J: rövidítések * K:

286. Házsongárd / Lászlóffy Aladár; fényképezte Kántor László. – [Budapest]: Helikon, 1989. – 212, [24] o.

Gy: a kolozsvári Házsongárdi temetőben nyugvó kb. 300–500 személy a 16–20. századból * L: – * F: – * R: – * Sz: név, szül./hal. év, a személy alakjának megjelenítése szövegbe ágyazva, adatokkal is * A: 103 sírképpel * M: névmutató (kb. 500 név) utalókkal * J: képjegyzék; a temető sírjai (nem a teljes temetőé) 219–229. o.– (355 személy listája: név, szül./hal. év, fogl.) * K:


Komárom

287. Komárom / írta Rédli Margit, Számadó Emese. – Budapest: CEBA K., 2002. – 160. o.– (A XXI. század küszöbén)

Komáromi életrajzok. – 96–104. o.

Gy: 16–21. században élt, 30 személyiség * L: előszó: 2002. máj. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év/hely, fogl., tan., az életp. legfontosabb, elsősorban helyi vonatkozású mozzanatai, utalás művekre, eredményekre, közéleti tev., emlékének ápolása * A: néhány arcképi ábrázolással * M: – * J: A város kitüntetettjei (106–108. o.) * K:

288. Új komáromi Olympos / Szénássy Zoltán. – 2. átdolg. és bőv. kiad. – Tatabánya, 1987. – 198. o.

Gy: a 18–20. század szellemi életének már elhunyt 18 személyisége (író, költő, művelődéstörténész stb.) akinek élete vagy tevékenysége a városhoz (is) kapcsolódik * L: – * F: közölve: 198–199. o.és lábjegyzetben * R: időrendben, fejezetenként egy-egy személy * Sz: név a fejezetcímben, tan., életrajz, a helyi vonatkozás részletesebb tárgyalása, művek * A: arcképpel, képekkel * M: tartalomjegyzék * J: – * K: első kiad.: Komáromi Olympos. – Bratislava: Madách, 1984. – 151. o.

289. Komárom irodalmi élete / Kecskés László. – Tatabánya: Komárom Megyei Tanács V. B.: Hazafias Népfront Honismereti Bizottsága, 1979. – 78. o.– (Komárom megyei honismereti kiskönyvtár)

Gy: 14–20. században élt, illetve még élő írók * L: – * F: a jegyzetekben: 69–77. o.* R: időrendben * Sz: név, szül./hal. hely/év, fogl., helyi vonatkozás, művek * A: – * M: – * J: – * K:

Lásd még: 293.


Komárom és Esztergom k. e. e. megye

(→ még Esztergom megye; Komárom megye; Komárom-Esztergom megye)

290. Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék múltja és jelene / szerk. O'sváth Andor; sajtó alá rend. Szalay Béla, Vajas Lajos. – Budapest: Magyar Vármegyék és Városok Múltja és Jelene K., 1938. – 936. o., 18 t.

Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék társadalmi ismertetője. – 673–936. o.

Gy: a 20. században is élt, illetve még élő kb. 1200 személy * L: – * F: kérdőív, önéletrajz, lexikonok, almanachok, katonai és egyházi sematizmusok, napilapok tudósításai * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

291. Komárom és Esztergom vármegyék újjáépítése Trianon után / szerk. Békássy Jenő. – Budapest, 1930. – 322. o.

Gy: az 1919–1929 közötti időszak közéleti személyiségei * L: – * F: – * R: közigazgatási beosztás alapján (megye, városok, járások községei szerint), rendszeréről a tartalomjegyzék tájékoztat * Sz: váltakozó részletességű életrajzok: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (több esetben csak az év), tan., életp., részvétel az I. vh.-ban, közéleti tev. * A: részben arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 541.


Komárom megye

(→ még Komárom és Esztergom k. e. e. megye; Komárom-Esztergom megye)

292. A munkáshatalomért!: Komárom megye forradalmi munkásmozgalmának harcosai: életrajzgyűjtemény / szerk. Gecsényi Lajos, Szabó József, Tóth Istvánné. – Tatabánya: Komárom Megyei Lapk., 1980. – 327. o., [2] t.

Gy: a megyében született és/vagy a megyében tevékenykedett, a 19. század végétől az 1970-es évek végéig élt 165 személy * L: 1979. szept. 30. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül. hely/év/hó/nap, családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., hal. hely/év/hó/nap, emlékhely, forrás * A: többsége arcképpel * M: személynevek; földrajzi nevek * J: a függelékben három lista további személyekről; rövidítések * K:

293. Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város / szerk. Borovszky Samu; írták a komárommegyei helyi munkatársak. – Budapest: Országos Monografiai Társaság, [1907]. – X, 600. o., 2 t. – (Magyarország vármegyéi és városai; 12.)

Irodalom, tudomány, művészet / Alapi Gyula. – 288–377. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 150 író, tudós, művész, politikus * L: előszó: 1907. nov. 3. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: különböző részletességű életrajzok, név (névváltozat), fogl., szül. év/hely, többeknél hó/nap is, életp. a helyi vonatkozások kiemelésével, elhunytaknál hal. hely/év/hó/nap, művek * A: egyesekről képek * M: – * J: – * K: újra közölve a művek nélkül: Komárom vármegye kultúrtörténetéből / Alapi Gyula; vál. és sajtó alá rend. Hídvégi Violetta. – Tatabánya, 2000. – benne: Komárom vármegye jelesei: akiknek működése a magyar kultúra terén maradandó nyomokat hagyott. – 187–246. o.; e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.

Lásd még: 172., 185.


Komárom-Esztergom megye

(→ még Esztergom megye; Komárom és Esztergom k. e. e. megye; Komárom megye)

294. Komárom-Esztergom megye kézikönyve / főszerk. Fűrészné Molnár Anikó. – [Tatabánya; Budapest]: Alfadat: CEBA K., 1997. – 746. o.– (Magyarország megyei kézikönyvei; 11.)

Komárom-Esztergom megye közéleti személyiségei / [összeáll.] G. Miklós Márta, Horváth Géza. – 685–701. o.

Gy: kb. 180 személy * L: 1997. jún. 30. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., művek, eredmények, közéleti tev., kitünt. * A: – * M: – * J: – * K:

295. Négyévkönyv: a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1990–1994 között / Jankó Géza és Riez Elek közreműködésével szerk. E. Nagy Lajos; kiad. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal. – Tatabánya, 1994. – 149, [94] o.

A megyei közgyűlés 1990–1994. – 7–21. o.

Gy: az 1990. dec. 28-án megalakult testület tisztségviselői és 51 tagja * L: – * F: önéletrajz * R: elnök, főjegyző, alelnök, majd a nevek betűrendjében a tagok * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., lakóhely, közéleti tev., házastárs, gyerm., közgyűlési bizottsági tagság * A: arcképpel * M: – * J: – * K:


Kondoros

296. Kondoros hősi halottai és áldozatai a két világháborúban / Mravik Mihály; kiad. az Egyesített Közművelődési Intézmények Könyvtára, Közösségi Háza. – Kondoros, 1997. – 304. o.

Kondoros az első világháborúban, hősi halottai és az emlékmű felállítása. – 22–46. o.

Gy: I. vh. 98 katonai halottja * L: előszó: 1997. aug. 14. * F: közölve * R: több csoportosításban, az egyes csoportokon belül a nevek betűrendjében * Sz: név, életkor, fogl., katonai rendfokozat és csapategység, szülők, házastárs, hal. adatok, forrás * A: – * M: – * J: a hősi halottak teljes névsora (184 személy) * K:

A hazáért: mindhalálig!: a II. világháború kondorosi hősi halottai. – 93–270. o.

Gy: a II. vh. 191 katonai és polgári halottja * L: előszó: 1997. aug. 14. * F: közölve * R: több csoportosításban, az egyes csoportokon belül a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül. hely/év/hó/nap, fogl., szülők, házastárs, hal. adatok, forrás, további kiegészítő életrajzi adatok * A: egyesek arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 427.


Kunhegyes

Lásd: 327.


Kunmadaras

Lásd: 327.


Kunszentmárton

297. Kunszentmártoni hősök albuma / Kunszentmártoni Híradó szerk. és kiad. – Kunszentmárton, 1929. – 63. o., [8] t.

Hősök névsora. – 33–63. o., [8] t.

Gy: az I. vh.-ban katonaként elhunyt, eltűnt kb. 500 személy * L: előszó: 1929. nov. 1. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év, szülők, házastárs, csapategység, hal. körülmények, hal. adatok vagy utolsó hír, temetés helye; egyesek minimális adattal * A: kb. 60 arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 327.


Kunszentmiklós

298. Kunszentmiklós / írta Balogh Mihály. – Budapest: CEBA K., 2002. – 149. o.– (A XXI. század küszöbén)

Kunszentmiklós neves személyiségei. – 107–123. o.

Gy: 18–21. században élt, illetve még élő, kb. 50 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében; a végén egy pótlással * Sz: név, fogl., szül./hal. hely/év, tan., az életp. legfontosabb, elsősorban helyi vonatkozású mozzanatai, utalás művekre, eredményekre, díjak, kitünt., közéleti tev. * A: részben arcképpel * M: – * J: Kunszentmiklós díszpolgárai (106. o.) * K:


Laskó

299. Laskaiak: eligazító a laskói helytörténeti és néprajzi gyűjteményhez / Lábadi Károly; kiad. a Horvátországi Magyarok Szövetségének Oktatási Bizottsága. – 2. bőv. kiad. – Eszék; Laskó, 1984. – 67. o.

Laskaiak. – 17–49. o.

Gy: 15–20. században élt, helyi születésű és/vagy helyben élő 11 személyiség * L:1984. máj. * F: – * R: időrendben * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely, kisesszé típusú életp., helyi vonatkozás, hal. adatok * A: – * M: tartalomjegyzék * J: – * K: első kiad.: 1983.


Losonc

300. A 350 éves losonci gimnázium vázlatos története / Scherer Lajos; kiad. a Losonci M. Kir. Áll. Kármán József-Gimnázium Barátai Köre. – Losonc, 1940. – 71. o.

Főigazgatók. Igazgatók. Tanárok. – 11–34. o.

Gy: a gimnázium főigazgatói, igazgatói és tanárai 1870–1940 között, összesen 128 élő, illetve már elhunyt személy * L: – * F: – * R: a főigazgatók és igazgatók tisztségük időrendjében, a tanárok a nevük betűrendjében * Sz: név, az iskolában töltött időtartam, végzettség, szül. hely/év/hó/nap, vallás, szaktárgyak, tan., életp., művek, hal. adatok; többen szül. adatok nélkül * A: – * M: – * J: – * K:


Magyarkanizsa

301. Kanizsa község I. világháborús hősi halottai / Molnár Tibor. – Tóthfalu: Logos, 2003. – 202. o.

Az I. világháború magyarkanizsai hősi halottainak adattára: A–Zs. – 35–140. o.

Gy: 781 személy * L: 2003. jan. 31. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, rendfokozat, csapategység, szül. év/hó/nap (vagy életkor, egyeseknél szül. hely is), szülők neve, vallás, fogl., családi állapot, házasságkötés dátuma, házastárs, gyerm., a hadba vonulás dátuma, hal. adatok * A: – * M: – * J: – * K:

Az I. világháború horgosi hősi halottainak adattára: A–Zs. – 141–170. o.

Gy: 177 személy * L: 2003. jan. 31. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, rendfokozat, csapategység, szül. év/hó/nap (vagy életkor, egyeseknél szül. hely is), szülők neve, vallás, fogl., családi állapot, házasságkötés dátuma, házastárs, gyerm., a hadba vonulás dátuma, hal. adatok * A: – * M: – * J: – * K:

Az I. világháború martonosi hősi halottainak adattára: A–Zs. – 171–195. o.

Gy: 165 személy * L: 2003. jan. 31. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, rendfokozat, csapategység, szül. év/hó/nap (vagy életkor, egyeseknél szül. hely is), szülők neve, vallás, fogl., családi állapot, házasságkötés dátuma, házastárs, gyerm., a hadba vonulás dátuma, hal. adatok * A: – * M: – * J: – * K:


Makó

302. A forradalmi mozgalom makói harcosai / Tamasi Mihály; kiad. Makó Város Tanácsa V. B. Művelődésügyi Osztálya. – Makó, 1977. – 20. o.(A makói múzeum füzetei; 20.)

Gy: helyben született és/vagy helyben tevékenykedett, a 19. század vége és az 1970-es évek közepe között élt 22 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., forrás * A: 16 arcképpel * M: – * J: – * K:

303. Makó és Csanád-Torontál vármegyei községek / szerk. Barna János. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1929. – 407. o.– (Magyar városok monográfiája; 6.)

Irodalmi lexikon. – 173–190. o.

Gy: a 18–20. században élt, illetve (többségében) élő, makói vonatkozású író, költő * L: előszó: 1929. nov. * F: – * R: betűrend * Sz: név, szül. év/hely, hal. év/hely, tan., életp., művek * A: 6 arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 448.


Malomsok

304. Hősök és áldozatok: emlékezés a két világháború malomsoki áldozataira / Héra Szabó Lajos; kiad. a Malomsoki Baráti Kör. – Malomsok, [1991]. – 88. o.

Az I. világháború hősi halottai. – 11–23. o.

Gy: katonaként elhunyt 41 személy * L: – * F: – * R: az emléktáblának megfelelően: az első 26 személy betűrendben, majd rendszertelenül * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. hely/év/hó/nap, vallás, szülők, testvérek, házastárs, gyerm., lakcím, csapategység, a hal. hely/év/hó/nap (esetenként csak hó, vagy évszak), emlékének őrzése * A: néhány arcképpel * M: – * J: – * K:

A második világháború hősi halottai és áldozatai. – 38–55. o.

Gy: többségében katonaként elhunyt 45 személy * L: – * F: – * R: az első 27 személy betűrendben, utána rendszertelenül * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. hely/év/hó/nap, vallás, szülők, testvérek, házastárs, gyerm., lakcím, csapategység, a hal. vagy eltűnési hely/év/hó/nap (esetenként csak hó, vagy évszak), emlékének őrzése * A: néhány arcképpel * M: – * J: – * K:


Marcali-hát

305. Marcali-hát = Marcali hill-top = Hügelland von Marcali: Somogy megye / szerk. Izményi Éva. – Budapest: CEBA K., 1999. – 232. o.– (Magyarország kisrégiói; 14/6.)

A térség neves személyiségei / Nagy Jenő. – 214–218. o.

Gy: 18–21. században élt, illetve még élő 34 személyiség * L: ajánló: 1999. szept. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, az életp. igen rövid összefoglalása * A: – * M: – * J: – * K:


Marosvásárhely

306. Híres polgárok lexikona: marosvásárhelyi Panteon. [e-doc.]. – Dr. Flórián Csaba honlapja. Virtuális Marosvásárhely. http://www.medibit.hu/mvhely/lexikon/lexikon_main.htm

Gy: 16–20. században élt személyiségek * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. év, életrajz, vagy életrajzi adatok, művek, irod. * A: egyesekről arckép * M: – * J: – * K: egyeseknél ugrópont további webhelyekre


Martonos

Lásd: 301.


Mezőtúr

307. Mezőtúri életrajzi lexikon: Mezőtúr város pantheonja a kezdetektől máig / Bodorik Sándor. – Mezőtúr: [Polgármesteri Hivatal], 1999. – 195. o.– (Mezőtúri helytörténeti füzetek; 16.)

Gy: 15. sz.-tól 1998-ig élt, helyi születésű, jelentős helyi tevékenységet kifejtő kb. 500 személy * L: 1999. jún. 1. * F: bibliogr. 8–10. o.* R: a nevek betűrendjében (élőfejjel) * Sz: név, szül./hal. év, fogl., szül. hely, szülők, tan., életp., kitünt., művek, emlékhely, házastárs, gyerm.; az önálló szócikkel rendelkező személyek neve a szövegben tipográfiailag jelezve * A: – * M: névmutató (személy- és földrajzi nevek, névváltozatok egységes mutatója) oldalszámra mutat * J: intézmények, szervezetek névrövidítése; egyéb rövidítések * K:


Mindszent

308. Mindszenthez kötődő orvosok, állatorvosok, gyógyszerészek életrajzai / szerk. Ávéd János, Fuchszné Benák Katalin. – 2. jav. kiad. – Mindszent: Ávéd J., 2001. – 134. o.

Gy: 18–21. században élt, illetve többségében még élő, kb. 100 személy * L: előszó: 2001. máj. 16. * F: az élők többségénél önéletrajz * R: orvosok, állatorvosok, gyógyszerészek csoportosításban, csoporton belül a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év, szül. év/hó/nap/hely, szülők, tan., életp., helyi vonatkozás, házastárs, gyerm. * A: arcképpel * M: – * J: – * K: első kiad.: 2000. 123. o.

309. Mindszent története és népélete / szerk. Juhász Antal; kiad. Mindszent Város Önkormányzata. – Mindszent, 1996. – 655. o., [22] t., [1] t.l.

Jeles mindszentiek / közzéteszi Marton Istvánné. – 621–627. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő 22 személy, többségük helyben született * L: 1994. * F: közölve: 627. o.* R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., művek, eredmények, kitünt. * A: – * M: személynevek mutatója (az egész kötetre) * J: Mindszent Városáért kitüntetést kapottak névsora * K:

310. A második világháború mindszenti áldozatai / az anyagot gyűjt. Marton Istvánné; szerk. Bodrits István és Marton Istvánné; kiad. Mindszent Város Polgármesteri Hivatala. – Mindszent, 1994. – 122. o., [32] t.

A második világháború mindszenti áldozatai: személyi adattár. – 15–49. o.

Gy: katonák, munkaszolgálatosok, leventék, hadifoglyok, deportált és egyéb polgári áldozatok, összesen 409 személy * L: előszó: 1994. márc. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében, leánykori nevekről utalóval * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, lakcím, anyja neve, fogl., a háborúban való részvétel, hal. adatok, forrás * A: kb. 100 arckép, illetve egészalakos fénykép a mellékletekben * M: személynévmutató; helységnévmutató; születési évek mutatója * J: rövidítések * K:


Miskolc

311. Miskolc és Borsod az irodalomban / Csorba Zoltán. – Miskolc, 1942. – 160. o., 6 t.

Gy: már elhunyt szép- és szakírók – néhány színész és festő is – a középkortól a 20. századig (a 20. századból csak azok, akiknek irói munkássága 1899 előtt kezdődött) * L: – * F: bevezetőben és lábjegyzetekben * R: időrend * Sz: a jelentősebb személyekről részletesebb életrajz és írói pályakép, másokról csak említés, a helyi vonatkozás megnevezésével * A: öt képpel * M: – * J: – * K:

312. Miskolc / szerk. Halmay Béla, Leszih Andor. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1929. – VI, 553. o.– (Magyar városok monográfiája; 5.)

Miskolc képzőművészete / Bartus Ödön. – 254–264. o.

Gy: a 18–20. században élt, illetve még élő képzőművészek * L: – * F: – * R: időrend * Sz: többségükről életrajzi adatok pályaképpel, művekkel * A: – * M: – * J: – * K:

Lásd még: 58.


Miskolci görög szertartású katolikus apostoli kormányzóság

313. A miskolci gör. szert. kat. apostoli kormányzóság története, területi és személyi adatai: fennállásának 15. éves évfordulóján / összeáll. és kiad. az Apostoli Kormányzóság Irodája. – Miskolc, 1940. – 80. o.

Az Apostoli Kormányzóság papságának névsora és személyi adatai. – 62–73. o.

Gy: 1925–1940 között működő kb. 50 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, papi életp., családi állapot * A: – * M: – * J: – * K:


Mohács

314. Ki kicsoda Mohácson? 1997 / szerk. Bencze János. – [Pécs]: Dél-dunántúli Extra Kft., 1997. – 126. o.

Ki kicsoda...: személyi fejezet. – 16–74. o.

Gy: kb. 150 személy * L: 1997. júl. 31. * F: kérdőív * R: betűrendes, utalókat nem alkalmaz * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, családi állapot, házastárs, gyerm., unokák, végzettség, életp., közéleti tev., kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * J: a gyakoribb rövidítések * M: – * J: – * K:

315. Mohács hősi halottai / Horváth Kázmér. – Pécs, 1935. – 48. o.

Mohács hősi halottainak névsora. – 16–48. o.

Gy: az I. vh.-ban katonaként elhunyt kb. 438 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében; pótlás: 48. o.* Sz: név, hal. hely/év/hó/nap, csapategység, vallás, szül. év, szülők, házastárs * A: – * M: – * J: – * K:


Mór

316. Móri Művésztelep, 1994–2004 / szerk. Szűcs Erzsébet; [kiad. a] Szent István Király Múzeum. – Székesfehérvár, 2004. – 167. o.(Szent István Király Múzeum; D. sor. 296.)

Művészek, 1994–2004. – 17–147. o.

Gy: az időszakban a művésztelepen alkotó 64 képző-, ipar- és fotóművész * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év/hely, lakcím, tan., művészeti tagság, egyéni és csoportos kiállítások, díjak, ösztöndíjak, művek közgyűjteményben, köztéren * A: egyesekről arckép * M: – * J: – * K:


Mosonmagyaróvár

317. Mosonmagyaróvár / szerzők Botos Gábor, Tuba László. – Budapest: CEBA K., 2002. – 225. o.– (A XXI. század küszöbén)

A város híres szülöttei, itt élt tudósok, alkotók: mosonmagyaróvári életrajzok / Tuba László. – 131–152. o.

Gy: 16–20. században élt, kb. 60 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. év/hely/hó/nap, tan., életp., helyi vonatkozás, utalás művekre, eredményekre, díjak, kitünt., közéleti tev., hal. adatok, emlékének őrzése * A: – * M: – * J: Mosonmagyaróvár díszpolgárai (153. o.) * K:


Muravidék

(→ még Délvidék; Jugoszlávia; Szlovénia)

318. Muravidéki életrajzi lexikon. [e-dok.]. – Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Életrajzi lexikon http://www.ms.sik.si/Biolex/Eletrajzilex_index2005.htm

Gy: a középkortól a 21. századig tartó időszakban élt több mint 100 személyiség * L: indulás: 2003. aug.; utolsó frissítés: 2004. dec. 24. * F: közölve * R: betűnként böngészhető * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., művek, szerepek, irod. * A: egyesek arcképpel * M: – * J: – * K: egyeseknél ugrópont további forrásra


Nagyatád

319. Nagyatád és a Rinya mente = Nagyatád hill-top = Hügelland von Nagyatád: Somogy megye / szerk. Izményi Éva. – Budapest: CEBA K., 2000. – 178. o.– (Magyarország kisrégiói; 14/7.)

Kistérségi arcképcsarnok: a térség neves személyiségei / Nagy Jenő. – 145–152. o.

Gy: 18–21. században élt, illetve még élő 34 személyiség * L: ajánlás: 2000. ápr. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül./hal. hely/év/hó/nap, tan., életp., közéleti tev., művek, emlékének ápolása * A: – * M: – * J: – * K:


Nagybánya

320. Nagybánya: a festőtelep művészei / Murádin Jenő. – Miskolc: MissionArt Galéria, 1994. – 109. o.

Gy: 1896–1944 között a festőtelepen alkotó 72 festő, szobrász * L: előszó: 1994. okt. 2. * F: utalás az előszóban * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, művészi pályakép, művek, kiállítások, kitünt. – * A: – * M: – * J: tartalomban megismételve a nevek, oldalszámra utalás nélkül * K:


Nagykanizsa

321. Kanizsai enciklopédia / fel. szerk. Rikli Ferenc; szerzői Balogh Antal [és mások]. – Budapest: B. Z. Lapk., 1999. – 391, [7] o.

Gy: az általános honismereti-helytörténeti lexikonban a szócikkek között már elhunyt személyiségek is * L: alapító okirat: 1999. márc. * F: közölve * R: a szócikkek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. év/hó/nap/hely, fogl., tan., életp., helyi vonatkozás, közéleti tev., díjak, kitünt., a szócikk írójának jele * A: egyesek arcképpel * M: – * J: a kötet szerzői * K:

322. Ki kicsoda Nagykanizsán? 1999: négyévkönyv / szerk. Rikli Ferenc. – Nagykanizsa: Ász-Press K.: M-M Bt., [1999]. – 210. o.

Ki kicsoda?: egyéni. – 11–103. o.

Gy: kb. 350 személy * L: 1999. szept. 30. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; utalókat nem alkalmaz * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők (az elhunyt szülő nevénél kereszt), családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., díjak, kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K: előbb: Ki kicsoda Nagykanizsán? 1995.

323. Ki kicsoda Nagykanizsán? 1995 / szerk. Rikli Ferenc. – [Pécs]: Dél-dunántúli Extra Kft., 1995. – 221, [2] o.

Ki kicsoda?: egyéni. – 11–120. o.

Gy: kb. 300 személy * L: 1995. márc. 10. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; utalókat nem alkalmaz * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., díjak, kitünt., hobbi, cím * A: arcképpel * M: – * J: – * K: utóbb: Ki kicsoda Nagykanizsán? 1999.


Nagykőrös

324. Nagykőrös / írta Novák László. – Budapest: CEBA K., 2001. – 208. o.– (A XXI. század küszöbén)

Nagykőrösi életrajzok. – 125–134. o.

Gy: 18–21. században élt, illetve még élő, kb. 60 személyiség * L: 2000. nov. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év, fogl., tan., az életp. legfontosabb, elsősorban helyi vonatkozású mozzanatai, művek, eredmények, díjak, kitünt., közéleti tev. * A: – * M: – * J: Nagykőrös díszpolgárai (135. o.) * K:

325. Nagykőrösi ki kicsoda? / szerk. Varga István. – Nagykőrös: Farkas P., 1997. – 207. o.

Gy: 202 személy, közülük több nem helyben él csak innen származik vagy korábban itt tevékenykedett * L: bevezetés: 1997. ápr. * F: kérdőív, a szerkesztő kiegészítéseivel * R: a nevek betűrendjében; utalókkal; sorszámozott * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, fogl., szülők, (neves elődök) házastárs, gyerm., tan., életp., közéleti tev., kutatási terület, művek, eredmények, irod., cím * A: többsége arcképpel * M: a szócikkek név- és helymutatója (a szócikkel rendelkezők tipográfiailag kiemelve)* J: rövidítésjegyzék; nagykőrösi országgyűlési képviselők (1848–1994); polgármesterek, tanácselnökök (1848–1994); főbírák (1600–1872) * K:

326. Nagykőrösi Athenas / Ádám Gerzson. – Nagykőrös, 1904. – 318. o.

Gy: 18–19. században élt, illetve még élő 143 író * L: előszó: 1904. febr. 22. * F: szócikk végén * R: a nevek betűrendjében (élőfejjel); függelékként két név * Sz: név, fogl., szülők vagy családi származás, szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., elhunytaknál hal. év/hó/nap/hely, emlékhely, arckép helye, művek, irod. * A: – * M: névmutató (a betűrendet ismétli) * J: – * K:


Nagykunság

327. Nagykún városok: Karcag, Kúnmadaras, Túrkeve, Kúnszentmárton, Kúnhegyes, Kisújszállás, 1920–1930 / szerk. Oroszlány Gábor. – Karcag, 1930. – 192. o.

Gy: az időszak közéleti személyiségei a hat városban, köztük olyanok is, akik az évtized során hunytak el * L: 1930. jún. * F: – * R: a városok címben feltűntetett sorrendjében, a települést bemutató írás után életrajzokkal, láthatóan a közéletben betöltött fontossági rangsorban * Sz: váltakozó színtű életrajzok, az életp. pozitív értékelésével; az elhunytak neve keretben * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:


Nagyszénás

328. Ők örökké fiatalok maradnak: a II. világháború nagyszénási áldozatai / az adatokat összegyűjt. Kulcsár Lászlóné. – Orosháza: Táncsics Diák-Pedagógus Egyesület, 1991. – 91. o.– (A hónap könyvei 2.)

Gy: a harcokban, fogolytáborokban, illetve ismeretlen helyen elhunyt 156 személy * L: megjelenés: 1991. máj. 30. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap (egyeseknél csak hely/év), anyja neve, családi kapcsolatok, családi állapot, gyerm., adatok életéről, hal., eltűnési körülmények, adatok, adatközlő neve * A: kb. 70 arckép, illetve egyéb fotó * M: – * J: – * K:


Nagyvárad

329. Nagy-Várad múltja és jelenéből / Lakos Lajos. – Nagyvárad, 1904. – 402. o.

Városunk egyházfejedelmei. Városunk közigazgatási életének intézői. – 350–393. o.

Gy: a római és a görög katolikus püspök, a főispán, a polgármester és a törvényhatósági képviselőtestületi tagok, kb. 150 élő személy * L: bevezetés: 1904. márc. * F: a városi levéltár adatai * R: tisztségek csoportosításában * Sz: életrajzok, illetve életrajzi adatokkal; a képviselőtestületi tagoknál: név, fogl., közéleti tisztség, bizottsági tagság, szül. hely/év/hó/nap, házastárs. gyerm., testvér * A: 124 arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 51., 53.


Németpróna

330. A németprónai származású papok / Richter Mátyás István. – Budapest, 1914. – 348. o.

Gy: a 17. sz. végétől a 20. század elejéig élt, illetve még élő, 75 helyi származású személy * L: előszó: 1914. febr. 16. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (anyakönyvben szereplő névforma), családi származás, szülők, részletes életrajzi tanulmány, művek, forrás * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:


Nógrád és Hont k. e. e. megyék

(→ még Hont megye; Nógrád megye)

331. Nógrád és Hont vármegye / sajtó alá rend. Ladányi Miksa. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1934. – 470. o.– (Magyar városok és vármegyék monográfiája; 16.)

Személyi adattár. – 305–470. o.

Gy: kb. 1800 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: elől Balassagyarmat és Salgótarján, majd a betűrendben a községek, a településen belül a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. hely/év, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., hősi halott a családban, házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: rövidítések magyarázata * K:


Nógrád megye

(→ még Nógrád és Hont k. e. e. megyék)

332. Ki kicsoda Nógrádban, 1999–2000 / Mihály Ferenc. – Praha: Ipel' K., 2001. – 187. o., [62] t.

Az ismertetés szerint: Nógrád szlovákiai részén, a losonci, poltári, nagykürtösi és részben a gyetvai járásban élő személyek

333. A '48-as honvédsereg Nógrád megyei születésű tisztjei / Bona Gábor. In: A Nógrád megyei múzeumok évkönyve. – 22. köt. (1998), 9–47. o.

Gy: a megye területén született 118 tiszt * L: – * F: közölve * R: törzstisztek, századosok, főhadnagyok és hadnagyok; a három csoporton belül a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), váltakozó részletességű életrajzok, életrajzi adatok, forrás * A: egyesek arcképpel * M: – * J: rövidítések * K:

334. Nógrád megye kézikönyve / főszerk. Pál József. – [Budapest]: CEBA K., 1997. – 674. o.– (Magyarország megyei kézikönyvei; 12.)

Nógrád megye közéleti személyiségei: megyei ki-kicsoda?. – 607–619. o.

Gy: kb. 100 személy * L: 1997. jan. 31. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., cím, szül. év/hó/nap/hely, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., művek, eredmények, közéleti tev., kitünt. * A: – * M: – * J: – * K:

335. 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára: a forradalom eseményei és aktív szereplői a megyében / szerk. Á. Varga László; az adatgyűjtést végezte Á. Varga László, Dupák Gábor és Tyekvicska Árpád; a kronológiát összeáll. és az életrajzokat írta Á. Varga László, Dupák Gábor; kiad. a Nógrád Megyei Levéltár. – Salgótarján, 1996. – 309. o.– (Adatok, források és tanulmányok a megyei levéltárból; 19.)

Gy: a forradalmi események aktív szereplői, kb. 700 személy * L: előszó: 1996. okt. * F: közölve az előszóban * R: járásonként, azon belül első helyen a járási székhely, majd a települések betűrendjében, településenként személyi adattár * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, anyja neve, iskolai végzettség, szakképzettség, fogl., a forradalomban vállalt szerep, megtorló intézkedés * A: – * M: személynévmutató az oldalszámra hivatkozva, az életrajzi adatok oldalszáma tipográfiailag kiemelve * J: rövidítések * K:

336. Nógrádi Mikszáth-lexikon / Praznovszky Mihály. 1. rész, Személyek. 2. rész, Helyszínek. – Salgótarján: Mikszáth, 1991. – 95. o.

1., Személyek. – 9–46. o.

Gy: azok, akik az 1870-es évektől kezdve kötődtek valamilyen módon Mikszáthoz és a nógrádi élethez, összesen kb. 100 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében, utalókkal * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap (egyesek konkrét adat nélkül), esszé jellegű közlések is, Mikszáth idézetekkel * A: – * M: – * J: irod.: 82–85. o.* K:

337. Harcos életutak: a forradalmi munkásmozgalom Nógrád megyei kiemelkedő személyiségeinek életrajzai / szerk. biz. vez. Gordos János. – Salgótarján: Nógrád Megyei Lapk., 1983. – 284. o.

Gy: a megyében született és/vagy ott tevékenykedett, a 19. sz. végétől az 1980-as évek elejéig élt 116 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év, szül. év/hó/nap/hely, családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., hal. év/hó/nap/hely, források * A: többsége arcképpel * M: személynevek mutatója; földrajzi nevek mutatója * J: bibliogr. * K: előbb: Nincs élőbb holtjainknál: életrajzok a Nógrád megyei munkásmozgalom harcosairól. – Salgótarján, 1971.

338. Nincs élőbb holtjainknál: életrajzok a Nógrád megyei munkásmozgalom harcosairól / szerk. biz. [vez.] Havas Péter; kiad. a MSZMP Nógrád Megyei Bizottsága, Nógrád Megyei Munkásmozgalmi Múzeum. – Salgótarján, [1971]. – 174. o.

Gy: a megyében született és/vagy ott tevékenykedett, a 19. sz. végétől az 1960-as évek végéig élt kb. 120 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében; pótlások: 107–119. o., újra kezdődő betűrendben * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., halálának körülményei, emlékhely, forrás * A: – * M: tartalomjegyzék * J: függelékben további névlistákkal * K: utóbb: Harcos életutak: a forradalmi munkásmozgalom Nógrád megyei kiemelkedő személyiségeinek életrajzai. – Salgótarján, 1983.

339. Nógrád vármegye / szerk. Borovszky Samu. – Budapest: Országos Monografia Társaság, [1911]. – XI, 748. o.– (Magyarország vármegyéi)

Irodalom, tudomány, művészet / Vende Ernő. – 253–320. o.

Gy: 16–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 200 személy * L: előszó: 1911. jan. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év, a nem helyi születésűeknél csak a szül. év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: hasonmás kiad.: 1987.; e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.

Lásd még: 196.


Nyíregyháza

340. Nyíregyházi Öregdiákok emlékkönyve, 1861–1936 / kiad. a Nyíregyházi Öregdiákok Egyesülete. – Nyíregyháza, 1936. – 330. o., 17 t.

A tagok névsora, foglalkozása, lakóhelye és rövid életrajza. / [összeáll.] Zsolnai Vilmos. – 279–325. o.

Gy: a helyi Kossuth Lajos reálgimnáziumba járt kb. 400 személy * L: zárószó: 1936. jún. 3. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), fogl., lakóhely, szül. hely/év, a gimnáziumba járás évei, életp., közéleti tev.; többekről csak minimális adat * A: – * M: – * J: – * K:

341. Nyíregyháza és Szabolcsvármegye községei / szerk. Hunek Emil. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1931. – 362, 141. o., 9 t. – (Magyar városok monográfiája; 8.)

Írók és tudósok / Barna János. – 259–274. o.

Gy: egykor élt, továbbá Nyíregyházán a 30-as években működő, közel 70 szép- és szakíró * L: – * F: – * R: elhunytak szépirodalom-szakirodalom csoportosításban, és külön a jelenleg működő írók * Sz: az irodalmi tevékenység bemutatása életrajzi adatokkal * A: – * M: – * J: – * K:

Személyi adattár. – 141. o.

Gy: kb. 4000 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: Nyíregyháza, majd a községek betűrendben, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó adatokkal, többségénél: név, fogl., végzettség, életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs * A: – * M: – * J: rövidítések * K:

Lásd még: 412., 420.


Nyitra és Pozsony k. e. e. megyék

(→ még Győr, Moson és Pozsony k. e. e. megye; Nyitra megye; Pozsony megye)

342. Nyitra-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék: a vármegye községeinek adattárával, tiszti címtárral, négy térképpel / szerk. K. Thury György; kiad. a Felvidéki Egyesületek Szövetsége. – Budapest, 1940. – 153. o., 4 t., 1 térk. – (A Felvidéki Útmutató gyűjteménye: a Felvidék vármegyei sorozata; 2.)

Vármegyei kislexikon. 95–109. o.

Gy: 16–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy egyéb helyi vonatkozású kb. 150 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül./hal. hely/év, életp. (egyesek minimális adatokkal) * A: – * M: – * J: – * K:


Nyitra megye

(→ még Nyitra és Pozsony k. e. e. megyék)

343. Nyitra vármegye / szerk. Sziklay János, Borovszky Samu; írta a nyitravármegyei helyi munkatársak bizottsága. – Budapest: Apollo Irodalmi Társaság, [1899]. – 736. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom és tudomány / Vende Ernő. – 263–297. o.

Gy: 16–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 100 személy * L: előszó: 1898. nov. 23. * F: közölve: 297. o.* R: szépirodalom, történet, hittudomány, pedagógia, jog- és nemzetgazdaság, orvosi tudomány, természettudomány-mathematika-bölcsészet csoportosításban, a csoporton belül a szül. év időrendjében * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név, szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány arcképpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K:

Nyitravármegye kiváló férfiai / Dombay Hugó, Vende Aladár. – 707–718. o.

Gy: 17–19. században élt, illetve még élő kb. 30 személy * L: előszó: 1898. nov. 23. * F: – * R: a születés időrendjében * Sz: egyesekről részletes életrajz, általában: név, szül. hely/év/hó/nap, családi származás, tan., életp., hal. adatok * A: egyesek képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.


Nyugat-Dunántúl

(→ még Dunántúl)

344. Ki kicsoda a Nyugat-Dunántúlon?: négyévkönyv / fel. szerk. Rikli Ferenc. – Nagykanizsa: Ász-Press Kiadói Bt.: M-M Bt., 2003. – 529. o.

Első fejezet – névlexikon. – 11–260. o.

Gy: kb. 1000 Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében élő, illetve megyei vonatkozású személyiség * L: 2003. nov. 30. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., díjak, kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:


Orosháza

345. Mementó: a II. világháború orosházi hősei, áldozatai / összeáll. Fülöp Béla; közrem. Gulyás Mihály. – Orosháza: Helios, 1995. – 190. o.– (A hónap könyvei; 9.)

Gy: 366 személy * L: előszó: 1995. jún. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű életrajzi adatok * A: egyesek arcképpel * M: – * J: – * K:

346. Orosháza jelesei a XIX. század végéig / Koszorús Oszkár; kiad. Orosháza Város Önkormányzata. 1. – Orosháza, 1994. – 399. o.

Gy: a 18–19. században született kb. 140 személyiség * L: – * F: a bibliogr.-ban és a szócikk végén * R: a születés időrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., bevezető értékelő sorok, családi származás, tan., életp., művek, irod., egyeseknél leszármazottak, emlékhely * A: többsége arcképpel * M: helynévmutató; személynévmutató * J: bibliogr.: 369–379. o.* K:


Oroszlány

Lásd: 493.


Öcsöd

Lásd: 427.


Pápa

347. Emlékezés Pápa város II. világháborúban hősi halált halt katona- és polgári áldozataira, 1939–1945 / Rácz István; kiad. a Városi Emlékbizottság, Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Városi Könyvtár. – Pápa, 1998. – 163. o.

Pápa város katona hősi halottainak névsora és ismert adatai. – 49–68. o.

Gy: 200 személy * L: 1997 Karácsony * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, katonai rendfokozat, fogl., szül. hely/év (egyeseknél csak életkor), anyja neve, (egyeseknél házastárs, gyerm. is), lakcím, hal. körülmények, adatközlő * A: – * M: – * J: rövidítések: 45–46. o.; egyéb további névsorokkal * K:

348. Pápai pedagógus lexikon / főszerk. Tungli Gyula; [közread. a] Pápai Művelődéstörténeti Társaság. – [Pápa], 1997. – 186. o.

Gy: a 16. századtól kezdődően, de többségében 19–20. században élt, a városban tanító 387 pedagógus * L: 1996. dec. 31. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében, utalókkal * Sz: név, szül./hal. hely/év, fogl. (tanári szak), tan., életp., közéleti tev., művek, eredmények, emlékhely, irod., források, a szócikkk szerzőjének jele * A: 96 arcképpel * M: – * J: rövidítések és források; névtár (kb. 1000, valamikor a városban tanító pedagógus adatai, akikről nincs elegendő anyag egy névcikkhez) * K: e-dok.: https://mek.oszk.hu/00000/00061

349. Életpályák, életművek: készült a Pápai Pálos, Királyi Katolikus, Bencés, jelenlegi Türr István Állami Gimnázium egykori tanárairól és diákjairól: [vál., összeáll. és sajtó alá rend.] Gaál Zoltán. – Győr: Gaál Z., 1987. – 320. o.

Gy: 17–20. században élt, illetve még élő, 132 pápai tanár, illetve diák * L: – * F: közölve * R: alapvetően időrend; részletes rendszer a tartalomjegyzékben: 313–318. o.* Sz: név, szül./hal. év/hó/nap/hely, tan., életp., művek, forrás * A: néhány arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: – * K:


Pápoc

350. A pápóci prépostság és perjelség története / Bedy Vince. – Győr, 1939. – VI, 124. o., 1 t. – (Győregyházmegye múltjából; 6.)

Pápóci prépostok. – 22–49. o.

Gy: 14–20. században élt, illetve még élő 46 személy * L: előszó: 1939. szept. * F: közölve * R: időrend * Sz: a tisztség betöltésének kezdő, illetve záró éve, név, életrajz és tev., utalás a személy bővebb életrajzának közlési helyére, források a lábjegyzetben * A: – * M: név- és helymutató * J: – * K:

Pápóci perjelek. – 60–70. o.

Gy: 16–18. században élt 22 személy * L: előszó: 1939. szept. * F: közölve * R: időrend * Sz: a tisztség betöltésének kezdő, illetve záró éve, név, életrajz és tev., források a lábjegyzetben * A: – * M: név- és helymutató * J: – * K:


Pécs

351. Pécsi Tudományegyetem: professzori arcképcsarnok / szerk. Dezső Krisztina, Glass Beáta. – [Pécs]: PTE, [2003]. – 240. o.

Gy: az egyetem tanárai, professor emeritusai 2002-ben, összesen kb. 200 személy * L: 2002. nov. 22. * F: – * R: karonként, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év, családi állapot, kutatási terület, tan., nyelvismeret, munkahelyek, díjak, kitünt., művek száma, külföldi tanulmányutak, vendégelőadások, közéleti tev. * A: arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: – * K:

352. Ki kicsoda Pécsett 2000-ben? / szerk. Bencze János. – [Pécs]: Bar-Zal Lapk., [2000]. – 210. o.

Ki kicsoda?: egyéni szócikkek. – 11–131. o.

Gy: kb. 400 személy * L: 2000. nov. 10. * F: kérdőív * R: betűrendben, utalókat nem alkalmaz * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, végzettség, házastárs, gyerm., életp., kitünt., közéleti tev., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: gyakoribb rövidítések feloldása * K: előbb: Ki kicsoda Pécsett? 1995.

353. Memoria professorum Quinqueecclesiensium: az Erzsébet Tudományegyetem és a jogutód intézmények professzorai / szerk. Czibók Balázs, Jankovics László, Nagy Ferencné; közread. a Pécsi Tudományegyetem. – Pécs, 2000. – 117. o.

Gy: 1923–1999 között az egyetemen tanító, már elhunyt kb. 140 professzor * L: – * F: előszóban említve * R: karok szerint, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: név, szül/hal. hely/év/hó/nap, tudományterület, tan., életp., közéleti tev., eredmények, művek * A: arcképpel * M: – * J: – * K:

354. Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai / Benke József. – Pécs: [POTE], 1998. – 240. o., [28] t.

Gy: 19–20. században élt, az egyetemen 1914–1947 között működő 70 professzor * L: előszó: 1998. szept. 10. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., tudományos munkásság, helyi időszak kiemelten tárgyalva, közéleti tev., művek, hal. év/hó/nap/hely * A: 28 arckép (festmények) * M: – * J: bibliogr.: 237. o.* K:

355. Ki kicsoda Pécsett? 1995 / szerk. Bencze János. – [Pécs]: Dél-dunántúli Extra Kft., 1996. – 266, [2] o.Borítócím: Ki kicsoda ezerkilencszáz95ben Pécsett. Gerinccím: Ki kicsoda Pécsett ezerkilencszáz95ben.

Ki kicsoda?: egyéni. – 11–160. o.

Gy: kb. 400 személy * L: 1995. dec. 31. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; utalókat nem alkalmaz * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, végzettség, házastárs, gyerm., életp., díjak, kitünt., közéleti tev., hobbi, cím * A: arcképpel * M: – * J: gyakoribb rövidítések feloldása * K: utóbb: Ki kicsoda Pécsett 2000-ben?

356. Pécs-baranyai ismertető, 1934 / szerk. Kalotai László. – Pécs, [1934]. – 442, 371. o.

Vármegyei ismertető. Községtörténet. Egyházak, intézmények ismertetése. Személyi adattár. – 73–442. o.

Gy: élő személyek * L: előszó: 1933. okt. * F: kérdőív * R: a községek betűrendjében (külterületi lakott helyről a betűrendi helyén utalóval), majd külön a városok: Mohács, Pécs (a településekről az élőfej is tájékoztat), a településen belül az egyházi, intézményi és személyi szócikkek egységes betűrendben * Sz: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., hősi halott a családban, szülők, házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: rövidítések (az előszó után) * K:

357. A felszabadulás aranykönyve, 1921–1931: emlékalbum Pécs [...] Baja [...] Baranya és Bácsbodrog vármegyék szerb megszállása, felszabadulása és újjászületésének 10 éves jubileumára / összeáll. Zsadányi Oszkár, Kussinszky Endre. – Pécs, 1931. – 126, [127–283.] o.

[Pécs és Baranya vármegye egyházi és közigazgatási vezetői, országgyűlési képviselői]. – 11–28. o.

Gy: a korszakban tisztséget viselő 10 személyiség * L: előszó: 1931. júl. * F: – * R: rangsorban * Sz: név, tisztség, életrajz, tevékenység értékelése * A: egy arcképpel * M: – * J: – * K:

Pécs szab. kir. város és Baranya vármegye közéleti szereplői. – [127–252.] o.

Gy: kb. 300, a városban, illetve a megyében élő személy; közülük néhány a korszakban elhunyt * L: előszó: 1931. júl. * F: – * R: kezdetben közéleti rangsor szerint, majd rendszertelenül * Sz: név, fogl., szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev.; egyesek kevesebb adattal * A: részben arcképpel * M: – * J: – * K:

Baja thjf. város és Bács-Bodrog vm. vezetői és egyes közéleti szereplői. – [255–264.] o.

Gy: 12, a városban, illetve a megyében élő személy * L: előszó: 1931. júl. * F: – * R: rangsor szerint * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev.; egyesek kevesebb adattal * A: négy arcképpel * M: – * J: – * K:

358. Pécsi fejek / szerk. Zsadányi Oszkár, Klamár Gyula. – Pécs, 1928. – [244] o.

Gy: kb. 200, többségében élő, közéleti személy * L: előszó: 1928. febr. * F: – * R: a városi közélet rangsorában * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., közéleti tev., művek (egyeseknél minimális adattartalmú méltatás); a szerkesztés időszakában elhunytak neve keretben * A: rajzolt arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 29., 32.


Pest megye

(→ még Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye)

359. Pest megye kézikönyve / főszerk. Novák László, Kasza Sándor. 1–2. köt. – [Budapest]: CEBA K., 1998. – 769, 723. o.– (Magyarország megyei kézikönyvei; 13.)

Megyei ki kicsoda?: jelentős közéleti személyiségek a megyében. – 1. köt. 291–322. o.

Gy: kb. 300 személy * L: 1997. nov. 30. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., cím, szül. hely/év/hó/nap, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., művek, eredmények, kitünt., közéleti tev. * A: – * M: – * J: – * K:

360. Pest megyei könyvtárosok / szerk. Kiss László; kiad. a Pest Megyei Könyvtár. – Szentendre, 1992. – 123, [3] o.

Ki kicsoda?. – 41–107. o.

Gy: a megye főfoglalkozású, illetve már nyugalomba vonult 587 könyvtárosa * L: 1992. júl. 1. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; pótlás: 587. számú szócikk * Sz: név (névváltozat), fogl., munkahely (nyugdíjasoknál utolsó munkahely), cím, szül. év/hó/nap/hely, tan., életp., közéleti tev., kitünt. * A: – * M: névmutató (a cím-, név- és adattár, valamint a Ki kicsoda sorszámára utal) * J: rövidítések * K:

361. Munkásmozgalmi életrajzok Pest megyéből / szerk. Kende János, Szerényi Imre; [közread. a Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár]. – Szentendre, 1985. – 113. o.

Gy: a megyében született és/vagy a megyében tevékenykedett, a 19. század vége és az 1970-es évek vége között élt 285 személy * L: 1979. jan. 1. * F: bevezetőben közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év, hal. év, családi származás, fogl., munkásmozgalmi, politikai tev., hal. körülmények * A: néhány arcképpel * M: névmutató (személy- és földrajzi nevek) * J: – * K:


Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye

(→ még Bács-Kiskun megye; Pest megye)

362. A m. kir. IV. Károly király volt 1. honvéd gyalogezred története és háborús emlékalbuma / összeáll. Bartha Lajos. – Budapest, 1939. – 489. o.

Emlékalbum: életrajzok: arcképcsarnok. – 297–489. o.

Gy: kb. 2000, a megyében illetve Budapesten élő személy * L: – * F: adatközlés * R: tábornokok-törzstisztek-tisztek, altisztek-legénység, többször újra kezdődő betűrendben; arcképek külön oldalakon * Sz: név (névváltozat), fogl., lakóhely, katonai szolgálat, részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: arcképpel * M: – * J: – * K:

363. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. jogú város adattára / szerk. Csatár István, Hovhannesian Eghia, Oláh György. – Budapest, 1939. – 172, 164, 236. o.

III. Pestvármegye adattára. – 121–164. o.

Gy: főispán, alispán, felsőházi tagok, országgyűlési képviselők, a megye településein közigazgatási funkciót betöltő kb. 500 személy * L: – * F: – * R: a csoportosításon belül a nevek betűrendje * Sz: tisztség, szül. év/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs * A: – * M: – * J: – * K:

IV. Egyházak, intézmények és személyek adattára. – 236. o.

Gy: kb. 3500 szócikk * L: – * F: beküldött adatok alapján * R: a nevek betűrendjében; a 228. o.-tól a nyomás alatt érkezett adatok újra kezdődő betűrendben * Sz: név, fogl. szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K: kiadásváltozatában (172, 164, 112. o.) a III. fejezet után az V. Kecskemét tj. jogú város. c. fejezet következik (a IV. fejezet nélkül) utána Személyi adattár (30. o.) kb. 500, az alapkötetben nem szereplő személy életrajzi adataival.

364. A volt cs. és kir. 38. gyalogezred története és emlékkönyve / Doromby József. – Budapest, 1936. – 608. o.

A szerkesztőbizottság életrajzi adatai. – 385–390. + Életrajzi adatok és arcképek mindazon bajtársakról, akik az adatokat és fényképeket rendelkezésünkre bocsátották. – 391–602. o.

Gy: kb. 2000 Pest megyében, illetve Budapesten lakó személy * L: előszó: 1935. nov. * F: adatközlés alapján * R: a 391–448. o.-on a tisztek a nevek betűrendjében (a 434. o.-tól újra kezdődő betűrendben), a 448. o.-tól altiszti és legénységi életrajzok (az 578. o.-tól újra kezdődő betűrendben), az 596. o.-tól a mű lezárása után érkezett életrajzi adatok, illetve fényképek * Sz: név (a háborúban elesettet kereszt jelzi), katonai rendfokozat, civil fogl., lakóhely, szül. év/hely, katonai szolgálat, I. vh.-s harctéri tev., kitünt., fogság, házastárs, gyerm., a család hősi halottai * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

365. Pestmegye Trianon után / főszerk. Frühwirth Mátyás; szerk. Dömjén Miklós. 1–2. köt. – Budapest, 1930. – 528 [4] o.

Gy: a megye 1919–1929 közötti időszakának közéleti személyiségei * L: – * F: – * R: közigazgatási beosztás alapján (megye, városok, járások községei szerint), rendszeréről a tartalomjegyzék tájékoztat * Sz: váltakozó részletességű életrajzok: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (több esetben csak az év), tan., életp., részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev. * A: részben arcképpel * M: – * J: – * K:

366. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára / főszerk. F. Szabó Géza; kiad. a Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete. 1–5. körzet. – Budapest, [1930]–1931. – 5 db (360, 215, 416, 341, 298. o.). – (Vármegyék országos címtára)

Gy: a városok és községek hatóságai, hivatalai, köztestületei, egyházak, iskolák, egyesületek, pénzintézetek, szövetkezetek, vállalatok, nyugdíjasok-özvegyek-magánzók, iparosok és egyéb foglalkozásúak * L: előszó dátuma szerint * F: – * R: városok, illetve járások szerint a településnevek betűrendjében, településenként témák szerint: közigazgatási ágak, egyházak, iskolák, egyéb szabadfoglalkozásúak, egyesületek, pénzintézetek, szövetkezetek, vállalatok, nyugdíjasok-özvegyek-magánzók, iparágak * Sz: a címtárban egyes személyek életrajzi adatokkal szerepelnek: név, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt. * A: – * M: helységnévmutató * J: rövidítések; katonai rendjelek és kitünt. rövidítése * K:

367. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye / szerk. Borovszky Samu. 1–2. – Budapest: Országos Monografiai Társaság, [1910–1911]. – 491, 577. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány, művészet / Horváth Cyrill. – 2. köt. 234–308. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 400 személy * L: előszó: 1910. márc. 1. * F: főként id. Szinnyei József műve alapján * R: a nevek betűrendjében; pótlás: 541. o.* Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év, a nem helyi születésűeknél csak a szül. év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány arcképpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: hasonmás kiad.: 1990.; e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.

Lásd még: 82.


Pestszenterzsébet

(→ még Budapest; Budapest. Pesterzsébet)

368. Pestszenterzsébet, Kispest és környéke / sajtó alá rend. Ladányi Miksa. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1936. – 330, [2] o., 16 t. – (Magyar városok monográfiája; 18.)

Személyi adattár. – 225–330., [2] o.

Gy: kb. 1200 szócikk azokról, akik Pestszenterzsébetről, Soroksárról és Dunaharasztiról a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, pénzintézetek, iskolák is * L: előszó: 1935. dec. * F: kérdőív * R: Pestszenterzsébet, Soroksár, Dunaharaszti, a településen belül a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., egyeseknél lakáscím, szül. hely/év, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs * A: – * M: – * J: – * K:


Pestszentimre

(→ még Budapest)

Lásd: 281.


Pestszentlőrinc

(→ még Budapest)

Lásd: 281.


Pilisvörösvár

369. Akik itt hagyták lábuk nyomát / Fogarasy-Fetter Mihály; kiad. Pilisvörösvár Város Önkormányzata. – Pilisvörösvár, 1999. – 73. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő, helyi születésű és/vagy egyéb helyi vonatkozású 18 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. adatok, tan., életp., részletek műveikből, a személyre vonatkozó irod.-ból, * A: arcképpel, egyéb illusztrációkkal * M: tartalomjegyzék * J: – * K:


Pogány völgye

370. Pogány völgye = Pogány valley = Pogány Tal: Somogy megye / szerk. Izményi Éva. – Budapest: CEBA K., 1999. – 131. o.– (Magyarország kisrégiói; 14/5.)

A térség neves személyiségei / Nagy Jenő. – 112–116. o.

Gy: 18–21. században élt, illetve még élő 24 személyiség * L: ajánlás: 1999. júl. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül./hal. hely/év/hó/nap, tan., életp., közéleti tev., díjak, kitünt. publicisztikai tev., emlékének őrzése * A: – * M: – * J: – * K:


Pozsony

371. Egy régi alma mater: a pozsonyi evangélikus líceum és teológiai akadémia utolsó negyven éve (1882–1923) / Fukári Valéria. – Pozsony: Kalligram, 2003. – 139. o.

A líceum tanárai. – 129–137. o.

Gy: kb. 30 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), tantárgy, egyéb beosztás, szül. év/hely, apja fogl., tan., életp., közéleti tev., hal. adatok * A: egyesekről a tanulmányi részben arckép * M: – * J: – * K:

A teológiai akadémia tanárai. – 129–137. o.

Gy: 15 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. év/hely, tan., életp., művek * A: egyesekről a tanulmányi részben arckép * M: – * J: – * K:

Lásd még: 372.


Pozsony megye

(→ még Győr, Moson és Pozsony k. e. e. megye; Nyitra és Pozsony k. e. e. megyék)

372. Pozsony vármegye és Pozsony sz. kir. város / szerk. Borovszky Samu; írták a pozsonyvármegyei helyi munkatársak. – Budapest: Apollo Irodalmi Társaság, [1904]. – 754. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány, művészet / Osváth Gyula – Batka János. – 402–486. o.

Gy: 16–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 400 személy * L: – * F: közölve: 486. o.* R: a nevek betűrendjében; a zeneművészek külön alfejezetben * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év, a nem helyi születésűeknél csak a szül. év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.


Püspökladány

373. A püspökladányi hősi halottak albuma, 1914–1918 / szerk. Nedolay Albert. – Püspökladány, 1927. – 41. o.

Gy: az I. vh.-ban katonaként elhunyt kb. 460 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év/hó/nap, katonai bevonulás dátuma, helye és csapategység, a harctérre való kivonulás dátuma, sebesülés, illetve hal. körülmények, hal. év/hó/nap/hely, temetés helye; a személyek egy részénél csak a meghalás ténye * A: – * M: – * J: – * K:

Lásd még: 383.


Rábaköz

374. Neves rábaköziek / szerk. Pájer Imre; kiad. Rábaközi Napok Intéző Bizottsága. – Csorna; Kapuvár: Csornai Városi Tanács, 1989. – 73. o.

Gy: a tájegység területén a 16–20. században született és/vagy élt, dolgozott, alkotott, illetve ott elhunyt, lezárt életpályájú 30 személyiség * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), családi származás, szülők, szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., helyi vonatkozás kiemelése, művek, eredmények, hal. adatok, emlékhely, az életrajz írója * A: – * M: – * J: bibliogr. 65–[74] o.; szerzők * K:


Rákospalota

(→ még Budapest)

375. Palotai tegnapok: tallózás egy várossá lett palóc falu múltjában / Buza Péter; kiad. a Rákospalotai Múzeum. – Rákospalota, 1995. – 222. o.

Palotai portrék. – 193–213. o.

Gy: 19–20. században élt, egykori rákospalotai vonatkozású kb. 50 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: életrajzi portrék: név, szül. hely/év/hó/nap, életp., helyi vonatkozás, hal. adat a szövegben * A: egyesek arcképpel * M: – * J: utcanévlexikon; szobrok, emléktáblák * K:

376. Rákospalota és Rákosvidék / szerk. Zsemley Oszkár. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1938. – 433. o.– (Magyar városok és vármegyék monográfiája; 24.)

Írók, költők és újságírók / Zsemley Oszkár. – 110–113. o.

Gy: Rákos-patak menti településen született 11 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. év/hely, munkásság, művek (egyeseknél hal. év is) * A: – * M: – * J: – * K:

Személyi adattár. – 347–433. o.

Gy: kb. 900 szócikk azokról a Rákos-patak menti településen élőkről, akik a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, pénzintézetek, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm., hősi halott a családban * A: – * M: – * J: – * K:

377. A rákospalotai hősihalottak és hadirokkantak albuma / [összeáll. és] szerk. Száva Albert, Szőcs József. – Rákospalota, 1932. – 95. o., 1 t.

Rákospalota m. város hősi halottai. – 9–48.

Gy: az I. vh.-ban katonaként elhunyt kb. 540 személy * L: előszó: 1932. nov. 1. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év/hely, katonai egység, rangfokozat, hal. dátum, hal. hely, házastárs, gyerm. (többen kevesebb adattal) * A: egyesek arcképpel * M: – * J: a város köztemetőjében eltemetett hősi halottak (95. o.) * K:

Rákospalota m. város hadirokkantjai. – 49–94. o.

Gy: az I. vh.-ban katonaként megrokkant kb. 430 személy * L: előszó: 1932. nov. 1. * F: – * R: a nevek betűrendjében; pótlás: 94. o.* Sz: név, szül. év/hely, rokkantság százaléka, katonai egység, rangfokozat, rokkantsága, házastárs, gyerm. (többen kevesebb adattal) * A: egyesek arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 518., 519.


Rákos-patak mente

Lásd: 376.


Rinya mente

Lásd: 319.


Románia

(→ még Erdély; Székelyföld)

378. Irodalmi bölcsőink Romániában azaz neves literátoraink születési helye, emlékmúzeuma, emléktáblája, sírhelye vármegyék szerint számba véve / Málnási Ferenc. – Szeged: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola K., 1997. – 318. o.

Gy: 15–20. században élt, kb. 700 magyarországi (erdélyi), illetve romániai személy * L: – * F: – * R: Bukarest, majd a megyék (ha van magyar nevük, akkor a magyar név) betűrendjében, a megyéken belül a települések (magyar nyelvű) betűrendjében, településenként a szerzők szül. évének időrendjében * Sz: név, szül./hal. év, fogl., munkásság adatai (többeknél nincs meghatározva, hogy melyik – címben megjelölt – helyi vonatkozás alapján került a személy a településhez) * A: – * M: névmutató; helynévmutató * J: – * K:

379. Romániai magyar ki kicsoda 1997 / szerk. Stanik István. – Nagyvárad: RMDSZ: Scriptum K., 1997. – 750, [40] o.

Gy: 5891 személy * L: előszó: 1996. nov. 1. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében, függelékben a nyomdai munkálatok megkezdése után érkezett anyag, újra kezdődő betűrendben (643–647. o.), névváltozatokról utaló a betűrendi helyén * Sz: sorszám (minden betűnél/betűcsoportnál 1-től újra indul), név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, vallás, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., művek, szerepek, eredmények, kitünt., közéleti tev., cím (munkahely, lakás); a helységnevek a szócikkben – a címek kivétel – magyar nyelven * A: – * M: a mutatók a betűre, és azon belül a sorszámra hivatkoznak: lakhelyek (magyar nevükön); születési helyek; születési évek; születésnapok; szakterületek tárgymutatója; foglalkozások; helynevek (román–magyar helynévkonkordancia a román nevek betűrendjében, zárójelben a megye román rövidítésével) * J: rövidítések * K: utóbb: Erdélyi magyar ki kicsoda 2000.

380. Színjátszó személyek: A hét évkönyve 1982 / szerk. Kacsir Mária. – Bucuresti: A Hét Szerkesztősége, 1982. - 247. o.

Színházi kislexikon / összeáll. Katona Szabó István. – 189–247. o.

Gy: Romániában élő magyar színészek, operaénekesek, énekesek, táncművészek, rendezők, koreográfusok, díszlettervezők, dramaturgok, színházi karmesterek, összesen 472 művész * L: 1980–81-es színházi évad * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év, fogl., művészeti tan., művészi életp. főbb adatai, főbb szerepek, munkák * A: – * M: – * J: – * K:


Rozsnyó

381. Ki kicsoda Rozsnyón / Tököly Gábor. – Somorja: Méry Ratio, 1999. – 447. o.– (Gömör-kishonti téka)

Gy: a 13–20. században élt, illetve még élő 1292 személy (érintőleges vonatkozásúak is) * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében, sorszámozva (egyes személyek családnevük alatt és írói álnevük alatt is önálló szócikket kaptak) * Sz: név, fogl., szül./hal. év/hó/nap/hely (minden hely magyar nyelven, de ha a hely a kötet megjelenése idején nem Szlovákiában van, akkor a jelenlegi ország jelezve), név (megismételve), szülők, tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás, művek * A: – * M: a címszót kapott személyek mutatója megismétli a szócikkek betűrendjét; helységnevek; a helységnevek szlovák nyelven; születésnapok (januártól–decemberig és helynevek szerint); a születési helyek (a mutatók nem a sorszámra, hanem az oldalszámra hivatkoznak) * J: a felhasznált irodalom * K:


Sárospatak és térsége

382. Sárospatak és vidéke / sajtó alá rend. Ladányi Miksa. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1933. – 311. o., 9 t. – (Magyar városok monográfiája; 12.)

Személyi adattár. – 239–311. o., [7] t.

Gy: kb. 800 szócikk, a többségében élő személyeken kívül kis számban vállalatok is * L: előszó: 1933. jan. * F: – * R: sárospatakiak témák szerint: hatóságok-hivatalok, tanárok-ügyvédek-orvosok, kereskedők, iparosok, különböző foglalkozásúak, birtokosok, szülésznők, azon belül a szócikkek is többnyire rangsorban; a városkörnyéki települések betűrendben, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó adattartalommal, általában: név (a közelmúltban elhunytat kereszt jelzi), fogl., tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: kb. 200 arcképpel * M: – * J: – * K:


Sárrét

383. Sárrét: Püspökladány és környékének települései = Püspökladány and their region = Püspökladány und Umgebungen: Hajdú-Bihar megye / Bakó Endre. – Budapest: CEBA K., 1999. (Magyarország kisrégiói; 8/4.)

Ki kicsoda. A térség kiemelkedő szülöttei és személyiségei – 155–164. o.

Gy: 17–21. században élt, illetve még élő 35 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év, hal. év, fogl., tan., életp., közéleti tev., művek * A: – * M: – * J: – * K:


Sárvár és térsége

384. Életutak: sárvári és Sárvár környéki személyek életrajzgyűjteménye / szerk. Sulyokné Matócza Eleonóra; [közread. a] Sylvester János Könyvtár. – Sárvár, 1993. – 239. o.

Gy: 16–20. században élt, illetve még élő kb. 200 személy * L: 1992. márc. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében, utalókkal, ha a névalak ismert * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., kitünt., díjak, cikkek, művek, eredmények, irod. * A: többsége arcképpel * M: – * J: rövidítések; jelek * K:


Sátoraljaújhely

385. Neves újhelyiek: életrajzi lexikon / Hőgye István; kiad. a Sátoraljaújhelyi Városi Tanács VB. Művelődésügyi, Egészségügyi és Sport Osztálya, Kazinczy Társaság. – Sátoraljaújhely, 1986. – 160. o.– (Zempléni füzetek; 4.)

Gy: 16–20. században élt, helyben született és/vagy hosszabb ideig helyi alkotó munkát végző, illetve helyben eltemetett kb. 180 személyiség * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., művek, irod. * A: kb. 50 arcképpel * M: – * J: rövidítések * K:

Lásd még: 570.


Selmecbánya

386. Híres selmecbányai tanárok / Csáky Károly. – Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2003. – 218. o.

Gy: 16–20. században élt kb. 160 felső- és középfokú iskolai tanár * L: bevezetés: 2003. márc. 7. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év, részletes élet- és pályarajz, adatokkal * A: egyesek arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: irod.; magyar–szlovák helységnévtár * K: e-dok.: https://mek.oszk.hu/01800/01841

387. A Selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia oktatóinak rövid életrajza és szakirodalmi munkássága, 1735–1918 / szerk. Zsámboki László. – Miskolc: NME, 1983. – 370. o.– (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai; 21.) (Egyetemi bibliográfia; 1.) Borítócím: A selmecbányai akadémia oktatóinak lexikona 1735–1918.

Az oktatók életrajza és szakirodalmi munkássága / Hiller István, Mastalir Ernőné, Nándori Gyuláné, Zsámboki László. – 105–364. o.

Gy: kb. 300 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében, névváltozatokról utaló * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, tan., életp., kutatási terület, emlékének ápolása, a szakirodalmi munkásság teljességre törekvő felsorolása * A: kb. 20 arcképpel * M: – * J: rövidítések * K:

388. Selmeczbányaiak emlékkönyve / [sajtó alá rend.] Vörös Tihamér; kiad. a Selmeczbányaiak Egyesülete Budapesten. – Budapest, 1936. – 184. o.

Életrajzok selmecziekről és Selmeczbányán végzettekről. – 137–183. o.

Gy: 19–20. századi kb. 250 élő, illetve már elhunyt személy * L: zárószó: 1936. aug. 12. * F: a kiadvány számára beküldött részletes életrajzok * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (az elhunytat kereszt jelzi) (névváltozat), fogl., szül. év/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., szakmai tev., művek, közéleti tev., hal. év, egyeseknél családi állapot, gyerm., arckép oldalszáma akkor, ha nem a szócikknél van * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 254.


Sepsiszentgyörgy

389. A hazáért "a patakokat a mi vérünk festette pirosra": Sepsiszentgyörgy, Kilyén és Szotyor területén nyugvó 1848/49-es szabadságharcosok / Demeter Lajos. – Sepsiszentgyörgy: Charta, 2001. – 180. o.

[Életrajzok]. – 16–131. o.

Gy: 54 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, rendfokozat, többsége részletes életrajzzal, családi vonatkozásokkal, források * A: egyesek arcképpel, többekről gyászjelentés, vagy a sírkő fotója * M: tartalomjegyzék * J: Akikről keveset tudunk... c. fejezetben további 123 személy adatai; rövidítések * K:


Solymár

390. Az alkotóművészek múltja és jelene Solymáron / Horváth Iván; Solymár Alkotóművészetéért Alapítvány kiadványa. – [Solymár], 2002. – 48. o.

A Solymáron élt és élő alkotók névsora és főbb adatai. – 30–46. o.

Gy: 19–21. századi 36 képzőművész * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, művészeti ág, szül./hal. év/hely, művészi pályakép, művészeti díjak (az adatok között nem mindig szerepel, hogy mi a helyi vonatkozás) * A: – * M: – * J: irodalomjegyzék * K:


Somogy megye

391. Somogyi könyvtáros ki kicsoda / szerk. Varga István és Varga Róbert; [közread. a] Megyei és Városi Könyvtár. – Kaposvár, 2001. – 103. o.

Gy: a megye területén dolgozó, vagy dolgozott 126 személy * L: 2001. márc. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében, utalókkal; pótlás: 126. számú szócikk * Sz: név (névváltozat), szül. hely/év/hó/nap, fogl., szülők, házastárs, gyerm., tan., életp., kutatási terület, kitünt., művek, cím * A: többsége arcképpel * M: személy- és földrajzinév mutató * J: rövidítésjegyzék; önkormányzati könyvtárak név- és címjegyzéke * K:

392. Képzőművészeti élet Somogyban, 1945–1990 / Géger Melinda; kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága. – Kaposvár, 1998. – 152. o.

Képző- és iparművészek Somogyban 1945–1990. – 80–132. o.

Gy: a korszakban élt, illetve még élő összesen 40 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, művészeti ág, szül./hal. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év), művészi pályakép, díjak, irod. * A: – * M: névmutató: 146–150. o.* J: képjegyzék * K:

393. Somogy megye kézikönyve / főszerk. Izményi Éva, Nagy Jenő, Troszt Tibor. – [Szeged; Budapest]: SZÜV: CEBA K., 1998. – 988. o.– (Magyarország megyei kézikönyvei; 14.)

Somogy megye közéleti személyiségei: megyei ki-kicsoda? / összeáll. Nagy Jenő. – 887–914. o.

Gy: kb. 240 személy * L: 1998. jan. 31. * F: kérdőív R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, házastárs, gyerm., tan., életp., művek, eredmények, kitünt., közéleti tev., cím * A: – * M: – * J: – * K:

394. Somogyi kortárs képző- és iparművészek, 1998 / szerk. Géger Melinda. – Kaposvár: Somogy Megyei Önkormányzat, [1998]. – [190] o.Borítócím: Somogyi alkotók, 1998.

Gy: a megyében élő kb. 50 művész * L: beköszöntő: 1997. nov. 5. * F: – * R: a nevek betűrendjében (a nevet megelőző betűszó figyelembe véve) * Sz: név, művészeti ág, szül. hely/év/hó/nap, cím, tan., művésztelepek, egyéni, csoportos, illetve helyi kiállítások, köztéri munkák, szakmai szervezeti tagság, díjak, kitünt., irod. * A: – * M: – * J: – * K:

395. Somogyi életrajzi kislexikon / összeáll. Hódossy Ferencné, Hajdó Lászlóné; kiad. a Somogy Megyei Levéltár, Somogy Megyei Pedagógiai Intézet. – 2. bőv. kiad. – Kaposvár, 1981. – 75. o.– (Iskola és levéltár: dokumentumok a szülőföldről; 8 [!9].)

Gy: 15–20. században élt 140 személyiség * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., művek, irod. * A: – * M: – * J: – * K: első kiad.: 1980. 41. o.– (Iskola és levéltár 8.)

396. Somogy megye munkásmozgalmának kiemelkedő harcosai: életrajzgyűjtemény / szerk. és bev. Andrássy Antal; kiad. a Magyar Szocialista Munkáspárt Somogy Megyei Bizottsága. – Kaposvár, 1975. – 224. o.

Gy: a megyében született és/vagy a megyében tevékenykedett, a 19. század vége és az 1970-es évek eleje között élt kb. 100 személy * L: 1975. márc. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., emlékhely, forrás * A: kb. 30 arcképpel és csoportképekkel * M: tartalomjegyzék (a szócikk írójának megjelölésével * J: bibliogr.: 195–219. o.* K:

397. Dunántúli vármegyék / Szeghalmy Gyula. Somogy vármegye községei / Fóris Anna, Kertész János. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1939. – 932. o., 40 t. – ([Magyar városok és vármegyék monográfiája; 23/4.])

Személyi adattár. – 655–932. o.

Gy: kb. 2700 szócikk azokról, akik a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; pótlás: 927. o.-tól * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

398. A cs. és kir. "Albrecht főherceg" 44. gyalogezred és a cs. és kir. 105. gyalogezred története / Kurtz Géza, Kristófy Géza. – Budapest, 1937. – 550. o.

[Személyi adattár.] – 303–550. o.

Gy: kb. 2400, többségében Somogy megyei személy * L: előszó: 1937. szept. * F: adatközlés * R: tisztek-tisztjelöltek, altisztek-legénység csoportosításban a nevek betűrendjében; az arcképek külön csoportosítva * Sz: név (az elhunytat kereszt jelzi), fogl., katonai rendfokozat, lakóhely, szül. év/hely, katonai szolgálat, részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm., hősi halott a családban * A: a 469–550. o.-on * M: – * J: – * K:

399. Somogy megye adattára, 1937 / szerk. Zsadányi Oszkár. Somogy vármegye és Kaposvár megyei város címtára: alsódunántúli címtár. – Pécs, 1937. – 301, I, 148. o.

Személyi adattár. – 169–301., I. o.

Gy: kb. 800 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek is (a személyek között elhunytak is) * L: előszó: 1937. júl. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; a I. o.-on nyomás közben beérkezett két szócikk * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

400. Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általános ismertetője és címtára az 1932. évre / főszerk. F. Szabó Géza; kiad. a Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete. – Budapest, 1932. – XXI, 514. o.– ([Vármegyék országos címtára])

Gy: a települések hatóságai, hivatalai, köztestületei, egyházak, iskolák, egyesületek, pénzintézetek, szövetkezetek, vállalatok, nyugdíjasok-özvegyek-magánzók, iparosok és egyéb foglalkozásúak * L: előszó: 1932. máj. 1. * F: – * R: a járások betűrendben, járásonként a községek betűrendben; településenként témák szerint: közigazgatási ágak, egyházak, iskolák, egyesületek, pénzintézetek, szövetkezetek, vállalatok, nyugdíjasok-özvegyek-magánzók, iparágak * Sz: a címtárban egyes személyek életrajzi adatokkal szerepelnek: tisztség vagy fogl., név, szül. év/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., családi kapcsolatok, a család hősi halottai * A: – * M: helységnévtár, az oldalszámra mutatva * J: röv. magyarázata, katonai rendjelek és kitünt. * K:

401. Somogymegye Trianon után / szerk. Dömjén Miklós. – Budapest, [1931]. – 358. o.

Gy: az 1920–1930 közötti időszak közéleti személyiségei * L: – * F: – * R: a megye, Kaposvár, majd a járások (tartalomjegyzék a kötet végén): a közigazgatási egység rövid bemutatása, ezt követik a személyi szócikkek rangsorban * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. hely/év, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt. * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

402. Somogyi Helikon / szerk. Hortobágyi Ágost. [1]–2. köt. – Kaposvár, 1928–1931. – 2 db

[1. köt.] A somogymegyei származású, vagy Somogyban több-kevesebb ideig lakó, vagy legalábbis Somoggyal kapcsolatban működő költők, írók és művészek lexikona. – 244. o.

Gy: 17–20. században élt, illetve még élő költők, szép- és szakírók, egyházi írók, zeneszerzők, képzőművészek, összesen kb. 700 személy * L: előszó: 1928. szept. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében, utalók (többnyire írói álnevekről) * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely, szülők, család, tan., életp., helyi vonatkozás, közéleti tev., művek, díjak, emlékhely * A: – * M: – * J: – * K:

403. Somogy vármegye / szerk. Csánki Dezső. – Budapest: Országos Monografia Társaság, [1914]. – 655. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány és művészet / Vende Ernő. – 235–279. o.

Gy: 16–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 150 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év, a nem helyi születésűeknél csak a szül. év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.


Sopron

404. Aranykönyv, 2002 / szerk. Sarkady Sándor; ford. Siklósi János. – Sopron: Quint, 2001. – 259. o.

Gy: 17–20. században élt kb. 130 soproni vonatkozású személyiség * L: – * F: közölve * R: a születési dátum időrendjében * Sz: név, szül./hal. év, részletes életrajz (magyar és német nyelven) * A: arcképpel * M: névmutató (az életrajzírók nevével) * J: forrásmunkák * K: előbb: Aranykönyv 2000.

405. Aranykönyv, 2000 / írta és szerk. Sarkady Sándor, ifj. Sarkady Sándor; ford. Krisch Imre. – Sopron: Quint, 1999. – 229. o.

Gy: 13–20. században élt kb. 110 soproni vonatkozású személyiség * L: – * F: – * R: a születési dátum időrendjében * Sz: név, szül./hal. év, részletes életrajz (magyar és német nyelven) * A: többsége arcképpel * M: névmutató * J: – * K: utóbb: Aranykönyv 2002.

406. Sopron és Sopronvármegye ismertetője, 1914–1934 / összeáll. Horváth László, Madarász Gyula, Zsadányi Oszkár. – Sopron, [1936]. – 124, 241. o., 20 t.

Vármegyei ismertető. Községtörténet. Egyházak, intézmények ismertetése. Személyi adattár. Sopron szab. kir. város ismertetője. – 241. o.

Gy: kb. 1400 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek is (a személyek között néhány elhunyt is) * L: ajánlás: 1934. szept. * F: – * R: külön Sopron, a többi település a nevének betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm., hősi halott a családban * A: – * M: – * J: – * K:

407. Soproni és sopronmegyei fejek / szerk. és kiad. Halász H. Imre. – Sopron, 1930. – 396. o.

Gy: kb. 350 élő, közéleti személy * L: végszó: 1930. júl. * F: – * R: három csoportban: városok, a megye községei, a Budapesti Sopronmegyei Kör vezetősége; a csoportok saját belső címoldallal * Sz: dicsérő bemutatás, többségénél életrajzi adatokkal * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:


Sopron megye

(→ még Győr-Moson-Sopron megye; Győr-Sopron megye)

408. Az 1848–49-es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei / Bona Gábor. In: Soproni szemle. – 52. évf. 4. sz. (1998), 291–328. o.

Gy: a megye területén született 102 tiszt * L: – * F: jegyzetben közölve * R: törzstisztek, századosok, főhadnagyok és hadnagyok; a három csoporton belül a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), váltakozó részletességű életrajzok, életrajzi adatok * A: – * M: – * J: rövidítések feloldása * K:

Lásd még: 185., 406., 407.


Soroksár

(→ még Budapest)

Lásd: 368.


Sümeg

409. Utcák, terek, névadók / szerk. Egerszegi Ferenc. – Sümeg: Városvédő és -szépítő Egyesület, 1992. – 124. o.– (Sümegi írások; 4.)

Sümegi személyek. – 7–62. o.

Gy: 15–20. században élt 27 személyiség, akiről a városban utcát, teret neveztek el * L: – * F: – * R: közéleti személyek, írók-költők, egyházi személyek – a csoportokon belül a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év, életrajz, az utca vagy tér meghatározása, egyéb helyi emlékhely * A: – * M: – * J: az életrajzok szerzői * K:


Szabadszállás

410. Akik még élhettek volna: a második világháború szabadszállási áldozatai a háborús események tükrében / Tóth Sándor; kiad. a szabadszállási Községi Könyvtár Petőfi Baráti Köre. – Szabadszállás, 1990. – 84. o.

Gy: katonák, zsidó származásúak, egyéb lakosok, összesen 235 személy * L: előszó: 1990. febr. 12. * F: közölve * R: négy csoportban: 1. fronton és a hadifogságban meghaltak, 2. internáltak és deportáltak, 3. elhurcolt ártatlan polgári személyek, 4. a légitámadások és a harci események következtében meghalt lakosok * Sz: különböző részletességű életrajzi adatokkal * A: egyesek arcképpel * M: – * J: – * K:


Szabolcs és Ung k. e. e. megyék

(→ még Szabolcs megye; Szabolcs-Szatmár megye; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Ung megye)

411. Szabolcs vármegye: Szabolcs és Ung k. e. e. vármegyék / szerk. Dienes István. – Budapest: Vármegyei Szociográfiák K., 1939. – 370. o., 540 h. – (Vármegyei szociográfiák; 4.)

Személyi adattár. – 369–370. o., 540 h.

Gy: kb. 3200 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is (a személyek közül néhány már elhunyt) * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; pótlás: 436–540. h., újra kezdődő betűrendben * Sz: név, fogl. lakóhely, szül. év/hely, szülők, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

412. Szabolcsvármegye fejlődése és kortörténete. 1. r. Nyíregyháza megyei város. 2. r. Szabolcsvármegye / szerk. Háger László. – [Nyíregyháza]: Erdélyi, [1929.] – 420. o., 27 t.

Nyíregyháza város társadalma. – 101–247. o.

Gy: az 1919 utáni időszak helyi személyiségei (a közelmúltban elhunytak is) * L: 1929. máj. * F: – * R: tematikus fejezetek * Sz: név és fogl. (a közelmúltban elhunytaknál keretben), szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev. hal. adatok * A: egyesek arcképpel, külön táblaoldalakon * M: – * J: – * K:

[A vármegye vezető tisztségviselői]. – 296–300. o.

Gy: az 1929. évi állapot szerint * L: 1929. máj. * F: – * R: a megyei közigazgatás rangsorában * Sz: név, tisztség, szül. év/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, közéleti tev. * A: külön táblaoldalon * M: – * J: – * K:

A vármegye községei. Ung- és Beregvármegyék Szabolcsvármegyével Trianon folytán ideiglenesen egyesített részei. – 314–402. o.

Gy: helyi személyiségek, földbirtokosok * L: 1929. máj. * F: – * R: a településnevek betűrendjében; rövid településtörténet, majd életrajzok közéleti rangsorban * Sz: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev. * A: egyesekről arckép külön táblaoldalon * M: – * J: – * K:

413. Szabolcsvármegye s a közigazgatásilag ideiglenesen hozzácsatolt két ung- és négy beregvármegyei község hadbavonult és az 1914–1918. világháborúban elesett hős fiainak névjegyzéke / kiad. Szabolcsvármegye közönsége. – [Nyíregyháza], [1929]. – 456. o., 1 t.

Gy: 6702 személy * L: előszó: 1929. ápr. * F: – * R: járásonként, azon belül a települések betűrendjében, településenként a személynevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely, életkor, családi állapot, csapategység, rendfokozat, hal. hely/év/hó/nap * A: – * M: – * J: – * K:

Lásd még: 59., 341.


Szabolcs megye

(→ még Szabolcs és Ung k. e. e. megyék; Szabolcs-Szatmár megye; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

414. Az 1848/49-es honvédsereg Szabolcs megyei születésű tisztjei / Bona Gábor. [1]–2. In: Szabolcs-szatmár-beregi szemle. – 33. évf. 2. sz. (1998), 217–256. o.; 34. évf. 3. sz. (1999), 273–285. o.

Gy: a megye területéről származó 130 tiszt * L: – * F: közölve * R: rendfokozat szerint, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), különböző részletességű életrajzok, életrajzi adatok, források * A: – * M: – * J: rövidítések * K:

415. Szabolcs vármegye / szerk. Borovszky Samu; írták a szabolcsvármegyei helyi munkatársak. – Budapest: Apollo Irodalmi Társaság, [1900]. – 574. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom és tudomány / Vende Ernő. – 201–223. o.

Gy: 17–19. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 100 személy * L: előszó: 1900. jan. 1. * F: közölve: 223. o.* R: a megyében született, majd a más megyében született személyek, a csoporton belül a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év, a nem helyi születésűeknél csak a szül. év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K:

Szabolcs vármegye kiváló szülöttei / Vende Ernő. – 538–550. o.

Gy: 16–19. században élt, illetve még élő kb. 40 személy * L: előszó: 1900. jan. 1. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, családi származás, szül. év/hó/nap/hely, tanulm., életp., közéleti tev., hal. hely/év/hó/nap (egyesek kevesebb adattal), emlékének őrzése * A: 9 arcképpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.

Lásd még: 216., 416.


Szabolcs-Szatmár megye

(→ még Szabolcs és Ung k. e. e. megyék; Szabolcs megye; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Szatmár megye; Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. megyék; Szatmár-Bereg megye)

416. Négy évtized szociálpolitika-története életrajzok, pályaképek tükrében Szabolcs-Szatmár megyében, 1938–1983 / Gaál Ibolya. – Nyíregyháza: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 1999. – 244. o.– (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. III. Tanulmányok; 7.)

Gy: a megye, illetve a korábbi időszakban Szabolcs megye és Szatmár-Bereg megye területén a szociális szakszolgálatban, szociális igazgatásban, szociális intézményekben foglalkoztatott, még élő, illetve már elhunyt 117 személy * L: ajánlás: 1999. szept. * F: közölve az előszóban * R: az eredeti megyék szerint, azon belül járásonként, azon belül kronológiai rendben, külön a szociális otthonok * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, tan., életp., fő munkaterület, művek, kitünt., közéleti tev., forrás * A: részben arcképpel * M: személynévmutató (az arcképre is mutat); helynévmutató * J: mellékletként névjegyzékek * K:

417. Sorsok a múltunkból / Láczay Magdolna; sajtó alá rend. Kopka János; [közread.] a Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács V. B. Tudományos Koordinációs Bizottság. – Nyíregyháza, 1988. – 396. o.

Gy: 16–20. században a megyében született és/vagy ott jeles eredményeket elérő közel 200, már elhunyt személy * L: – * F: – * R: foglalkozási, tevékenységi ágak szerint * Sz: életrajzi tan., kiemelve a megyei vonatkozások * A: – * M: személynév mutató; földrajzinév mutató * J: – * K:

418. A forradalmak Szabolcs-Szatmár megyei harcosai, 1917–1919 / szerk. Filep János. – [Nyíregyháza]: Szabolcs Megyei Lapk., [1978]. – 173. o.

Gy: a megye területén született és/vagy ott tevékenykedett, olyan már elhunyt 63 személy, aki az I. vh. során hadifogolyként Oroszországba került, és ott 1917–1921 között a forradalomban/polgárháborúban fegyverrel harcolt, illetve aktívan részt vett a Magyar Tanácsköztársaság idején a hazai eseményekben * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év, szül. hely/év/hó/nap, családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., hal. adatok, emlékhely, források * A: többsége arcképpel * M: – * J: rövidítések * K:


Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

(→ még Bereg megye; Szabolcs és Ung k. e. e. megyék; Szabolcs megye; Szabolcs-Szatmár megye; Szatmár megye; Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. megyék; Szatmár-Bereg megye)

419. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kézikönyve / főszerk. Filepné Nagy Éva. – [Budapest]: CEBA K., 1998. – 1010. o.– (Magyarország megyei kézikönyvei; 15.)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közéleti személyiségei: megyei ki-kicsoda? / összeáll. Guszmanné Nagy Ágnes. – 939–956. o.

Gy: kb. 150 személy * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., művek, eredmények, közéleti tev., kitünt. * A: – * M: – * J: – * K:

420. Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája / Katona Béla. 1. Nyíregyháza. 2. Ajaktól Zsurkig. – Nyíregyháza: Jósa András Múzeum, 1994–1996. – 204, 296. o.– (Jósa András Múzeum kiadványai; 8[!38].; 41[!42].)

Gy: 15–20. században élt, illetve még élő szép- és szakíró, egyházi író, publicisztikai író, összesen kb. 550 személy * L: – * F: közölve * R: Nyíregyháza, majd a többi település betűrendben, településenként a szül. évek időrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, névváltozat, tan., írói pálya, emlékhely, művek, irod. * A: – * M: tartalommutató az 1–2. köt.-hez (összevont betűrendes névmutató): 2. köt. 273–279. o.* J: felhasznált irod.: 2. köt. 4–6. o.; képek jegyzéke: 2. köt. 271–272. o.* K:

421. Szatmári almanach / szerk. Láczay Magdolna, Ésik Sándor. 1–16. – Nyíregyháza: In Forma Lap- és Kvk., 1993–2003. – 16 db. – (In-Forma könyvek) Címváltozás a 2. kötettől: Szabolcs-szatmár-beregi almanach.

Gy: a megyében élő (egyes esetben csak kötődő) kb. 1600 személy * L: – * F: – * R: a megyeszékhely, majd a települések betűrendjében * Sz: név, fogl., hely, olvasmányos életp., közéleti tev., kitünt., konkrét életrajzi adatokkal * A: arcképpel * M: csak a tartalomjegyzék; a 10. köt.-ben az 1–10. köt. tartalmát közli * J: – * K:

422. Szabolcs-Szatmár-Bereg kortárs íróinak kislexikona / szerk. Bánszki István, Futaky László; [közread. a] Bessenyei Társaság. – Nyíregyháza, 1991. – 53. o., [1] t.

Gy: a megye területén született és/vagy ott lakó, önálló kötettel bíró költők, szép- és szakírók, műfordítók, összesen kb. 50 személy * L: 1990. dec. 31. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, alkotói műfaj, tan., életp., művek, díjak, kitünt. * A: – * M: térképen ábrázolva a megyében született személyek * J: – * K:


Szamos mente

423. Akikhez a múzsák bekopogtak: Szamos völgyi írástudók / Huber András. – Kolozsvár: Gloria, 2004. – 319. o.

Gy: 16–21. században élt, illetve még élő szép- és szakíró, összesen 466 személy * L: előszó: 2004 elején * F: – * R: 22 kiemelt szerző születésük időrendjében; további 444, magyarul publikáló szerző, a nevek betűrendjében a 223–313. o.-on * Sz: kiemelt szerzők: név, szül./hal. hely/év, fogl., teljes életrajz, munkásság értékelése, helyi vonatkozások, művek; a további szerzők sorszámozott szócikke: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., névváltozat, családi kapcsolatok, életp., helyi vonatkozás, művek * A: a 22 kiemelt szerző arcképpel * M: helynévmutató * J: – * K:


Szarvas

424. 1848-as honvéd- és nemzetőrsírok a szarvasi temetőkben / Máté József. In: Szarvasi krónika. – 15. sz. (2001), 85–90. o.

Gy: az evangélikus illetve a római katolikus Ótemetőben 21 személy * L: – * F: – * R: – * Sz: név, rendfokozat, szül./hal. adatok, többségénél további életrajzi adalék * A: – * M: – * J: a sírhelyek a temetők térképvázlatán * K:

425. Ki kicsoda? Szarvas, 1990–2000 / szerk. Kutas Ferenc. – Szarvas: Szarvasi Krónika Alapítvány, 2000. – 282. o.– (A Szarvasi Krónika kiskönyvtára; 8.)

Gy: az időszakban élt, illetve még élő kb. 600 személy * L: ajánlás: 2000. okt. 20. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül. hely/év/hó/nap (elhunytak hal. adataival), fogl., szülők, házastárs, gyerm., tan., életp., művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., hobbi * A: arcképpel * M: tematikus névmutató * J: rövidítések * K:

426. Arcképek Szarvas múltjából / írta és szerk. Tóth Lajos; rajz: Kékesi László. – Szarvas: Szarvas Város Barátainak Köre, 1983. – 110. o.

Gy: 18–20. században élt 24 személyiség * L: – * F: – * R: a születés évének időrendjében * Sz: név, szül./hal. év, életrajz helyi vonatkozásokkal, emlékhely * A: rajzolt arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: rövidítések * K:

427. A Szarvasi járás aranykönyve: szarvasi, békésszentandrási, öcsödi és kondorosi hősi halottak, hadirokkantak és vitézek személyi adataival / összeáll. Praznovszky Béla. – Orosháza, 1926. – 128. o., 3 t.

Nemzeti hőseink / Pisky Zoltán. – 39–56. o.

Gy: a kb. 150, többségében Békés megyei, vitézzé avatott személy * L: – * F: – * R: több csoportban * Sz: név (névváltozat), katonai beosztás, lakóhely, szül. év/hó/nap/hely, kitünt. * A: – * M: – * J: – * K:

Szarvasi hősi halottak személyadatai. – 57–76. o.

Gy: az I. vh.-ban katonaként elhunyt kb. 600 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, életkor, fogl., csapategység, hal. hely/év * A: – * M: – * J: – * K:

Szarvasi hadirokkantak személyi adatai. – 77–99. o.

Gy: az I. vh.-ban katonaként megrokkant kb. 400 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év/hely, családi állapot, csapategység, rendfokozat, rokkantsági százalék * A: – * M: – * J: – * K:

Öcsöd község hősi halottai. – 100–107. o.

Gy: az I. vh.-ban katonaként elhunyt kb. 270 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, csapategység, rendfokozat, hal. év/hó/nap (egyeseknél csak név) * A: – * M: – * J: – * K:

Öcsödi hadirokkantak személyadatai. – 107–110. o.

Gy: az I. vh.-ban katonaként megrokkant kb. 110 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, csapategység, rendfokozat, civil fogl., rokkantsági százalék * A: – * M: – * J: – * K:

A békésszentandrási és csabacsűdi hősi halottak és eltűntek. – 111–116. o.

Gy: az I. vh.-ban katonaként elhunyt, eltűnt kb. 200 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év, csapategység (egyeseknél csak név) * A: – * M: – * J: – * K:

Hősi halált halt s hadban eltűnt kondorosi katonák névjegyzéke. – 117–126. o.

Gy: az I. vh.-ban katonaként elhunyt, eltűnt kb. 100 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, civil fogl., csapategység, rendfokozat, hal. év/hó/nap (egyeseknél csak név) * A: – * M: – * J: – * K:

A kondorosi hadirokkantak névjegyzéke. – 127–128. o.

Gy: az I. vh.-ban katonaként megrokkant kb. 50 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, civil fogl., szül. év, csapategység, rendfokozat, rokkantsági százalék * A: – * M: – * J: – * K:


Szatmár megye

(→ még Szabolcs-Szatmár megye; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. megyék; Szatmár-Bereg megye)

428. Szatmár vármegye / szerk. Borovszky Samu; írták a szatmármegyei helyi munkatársak. – Budapest: Országos Monografia Társaság, [1908]. – 636. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány és művészet / Vende Ernő. – 351–401. o.

Gy: 15–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 150 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek, jelzése annak, hogy a máshol születetteknek szülőmegyéjük monográfiájában lesz a részletes életrajza * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: egybekötve Szatmár-Németi sz. kir. város c. kötettel

Lásd még: 431.


Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. megyék

(→ még Bereg megye; Szabolcs-Szatmár megye; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Szatmár megye; Szatmár-Bereg megye)

429. Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyék, 1924–1938 / szerk. Fábián Sándor. – Budapest: Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája K., 1939. – 596, 122. o.– (Magyar városok és vármegyék monográfiája; 28.)

Személyi adattár. – 122. o.

Gy: kb. 1200 szócikk azokról, akik a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyházközségek is * L: előszó: 1939. máj. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében (a-á külön betű) * Sz: név (nemesi előnév), fogl., lakóhely, szül. év/hely, családi származás, szülők, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm., hősi halott a családban * A: – * M: – * J: – * K:

430. Szatmár és Bereg vármegyék fejlődése és kortörténete (Trianon után) / szerk. Dömjén Miklós. – Budapest, [1932]. – 295. o.

Gy: Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. megyék településeinek közéleti személyiségei 1919–1931 között * L: – * F: – * R: a megye, majd járásonkénti községismertetések, településenként a személyi szócikkek rangsorban * Sz: név, fogl., szül. hely/év, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt. * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:


Szatmár-Bereg megye

(→ még Bereg megye; Szabolcs-Szatmár megye; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Szatmár megye; Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. megyék

Lásd: 416.


Szatmárnémeti

431. Szatmári arcképek / Muhi Sándor. – Szatmárnémeti: Szent-Györgyi Albert Társaság, 1994. – [32] o.– (Szatmári füzetek; 2.) (Otthonom Szatmár megye)

Gy: 15–20. században élt, többségében szatmárnémeti, illetve Szatmár megyei 108 személy * L: 1994. febr. * F: közölve * R: külön a szöveg és külön az arcképek, a nevek betűrendjében; pótlás: a végén nyolc tétel, újra kezdődő betűrendben * Sz: név, szül./hal. hely/év (többen adathiánnyal), fogl., szatmári vonatkozás * A: a szerző által rajzolt 108 arckép * M: – * J: – * K: a kötetben szereplő szatmári püspökökről e-dok.:
http://www.szatmar.catholic.ro/?to=sematizmus

432. Szatmár-Németi sz. kir. város / szerk. Borovszky Samu / írták a szatmár-németi helyi munkatársak. – Budapest: Országos Monografia Társaság, [1908]. – 316. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány, művészet / Ferenczy János. – 99–160. o.

Gy: 17–20. században élt, illetve még élő, a városban született és/vagy ott működő kb. 250 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: egybekötve Szatmár vármegye c. kötettel


Szatymaz

433. Szatymaz földje és népe / szerk. Péter László. – Szeged: Szatymaz Község Önkormányzata, [2002]. – 748. o.

Jeles szatymaziak / Pálmai József. – 595–612. o.

Gy: 19–20. században élt 45 személy * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., szülők, tan., életp., közéleti tev., művek, eredmények, kitünt., házastárs, gyerm., emlékhely, irod. * A: többsége arcképpel * M: névmutató az egész kötetre, köztük az életrajzi fejezet neveire és a szócikkekben szereplő személyekre is * J: – * K:


Szeged

434. A hagyomány szolgálatában / szerk. Lengyel András. – Szeged: Móra Ferenc Múzeum, Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma, 2002. – 267. o.

Szeged és Csongrád megye múzeumainak munkatársai: életrajzi lexikon / Bodrits István. – 219–266. o.

Gy: 1888–1999 között 135 munkatárs * L: 1999. márc. 31. * F: bevezetőben közölve * R: a nevek betűrendjében, utalókkal * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., kutatási terület, közéleti tev., ásatások, kiállítások, kitünt., irod. (egyesekről csak név, fogl. és a munkaviszony adatai) * A: egyeseknek az életrajzi lexikont megelőző tanulmányi részben * M: – * J: rövidítések és jelek * K:

435. Szeged város főmérnökeinek és Mérnöki Hivatalának krónikája / Ozsváthné Csegezi Mónika, Ozsváth Gábor Dániel. – Szeged: Bába, 2001. – 202. o.– (A Tisza hangja; 94.)

Gy: 18–20. században élt 23 főmérnök, illetve a Mérnöki Hivatal munkatársai * L: előszó: 2001 Télutó hava * F: közölve * R: a nevek betűrendje * Sz: név (névváltozat), szül./hal. év, szül. helye, családi származás, tan., életp., a helyi tev. részletes tárgyalása, hal. adatok * A: többekről arckép * M: tartalomjegyzék * J: adatmorzsák további szegedi városi mérnökökről (kb. 50 személy) * K:

436. Szeged könyvkereskedése és könyvterjesztése, 1835–1998 / Monostori László. – Szeged: Bába, 1999. – 418. o.– (Tisza hangja; 22.)

Életrajzi adatok. – 346–399. o.

Gy: könyvkereskedők, boltvezetők és helyetteseik, hálózati ellenőrök, kb. 100 már elhunyt illetve még élő személy * L: 1998. máj. 29. * F: a szócikkek végén közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), anyja neve, tan., életp., munkahelyek, kitünt., (egykori könyvkereskedőknél házastárs, gyerm. is) * A: egyeseknél arcképpel, képpel * M: névjegyzék * J: – * K:

437. Szegedi építészek / szerk. Tandi Lajos; kiad. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. – [Szeged], 1999. – 240. o.

Életrajzok. – 195–238. o.

Gy: 43 helyben élő és alkotó személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében; alkotások a kötet első részében * Sz: név, fogl., lakcím, munkahely, szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., eredményes pályázatok, kiállítások, alkotások, díjak, művek, irod. (angol nyelven is) * A: arcképpel; további fotó a kötet első részében * M: – * J: – * K:

438. Szegedi ki kicsoda? 1998–99 / főszerk. Dlusztus Imre. – [Szeged]: Délmagyarország Kft., [1999]. – 253. o.

Gy: közel 700 személy * L: 1999. I. félév * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében, néhány esetben utalók is * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők (az elhunyt szülő nevénél kereszt), házastárs, gyerm., tan., életp., kutatási terület, főbb művek, kiállítások, szerepek, közéleti tev., irod., kitünt., hobbi, a városhoz való kötődés, pályaválasztási motívum, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: rövidítések * K:

439. Hol sírjaik domborulnak...: a föld alatti Szeged lakói / Apró Ferenc. 1. – Szeged: Szegedi Temetkezési Kft., 1998. – 77. o.

Gy: 18–20. században élt, helyben eltemetett író, művész, tudós, mérnök, összesen 21 személy * L: 1998. halottak napján * F: közölve * R: Alsóvárosi temető, Belvárosi temető, Dugonics temető, Protestáns temető, Zsidó temető csoportosításban, temetőnként az elhalálozás időrendjében * Sz: név, családi származás, szül. hely/év/hó/nap, tan., életp. (a helyi vonatkozások részletes tárgyalása), művek, eredmények, emlékének ápolása * A: síremlékek fényképével * M: tartalomjegyzék * J: irodalom: 5. o.* K:

440. Szegedi grafikusok, iparművészek / szerk. Tandi Lajos; közread. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. – Szeged, 1998. – 139. o.

Életrajzok. – 115–137. o.

Gy: 22 helyben élő és alkotó személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében; alkotások a kötet első részében * Sz: név, fogl., lakcím, szül. hely/év/hó/nap, tan., művésztelepek, kiállítások, díjak, kiadványok, irod.; (angol nyelven is) * A: arcképpel; további fotó a kötet első részében * M: – * J: – * K:

441. Szegedi Tanárképző Főiskola, 1873–1998: történet, almanach / szerk. Apróné Laczó Katalin, Pitrik József. – Szeged: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola K., 1998. – 577. o.

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola almanachja. – 349–573. o.

Gy: a főiskolán 1928–1998 között működött vagy működő 319 tanár és docens * L: 1998. máj. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, a főiskola tanszéke, tan., beosztások és tisztségek a főiskolán, kitünt., kutatási terület, távozás a főiskoláról, művek, irod. * A: 312 arckép * M: névmutató (azonos sorrendben a főrésszel) * J: rövidítések * K:

442. Szegedi festők / szerk. Tandi Lajos; közread. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. – Szeged, 1997. – 139. o.

Életrajzok. – 115–138. o.

Gy: 23 helyben élő és alkotó személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében; alkotások a kötet első részében * Sz: név, fogl., lakcím, szül. év/hó/nap/hely, tan., művésztelepek, díjak, kiállítások, közösségi alkotások; (angol nyelven is) * A: arcképpel; további fotó a kötet első részében * M: – * J: – * K:

443. A második világháború szegedi hősei és áldozatai / Dunainé Bognár Júlia, Kanyó Ferenc. – Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1996. – 487. o., [24] t., [1] t.l. – (Tanulmányok Csongrád megye történetéből; 23.)

Lexikon. – 149–464. o.

Gy: a II. vh. 4728 helyi áldozata, azok akik ott születtek, ott laktak, ott haltak meg, vagy hazatérésük után rövid idővel hadi eredetű betegségben hunytak el * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők neve, családi állapot, házastárs, utolsó lakcím, rendfokozat, alakulat, bevonulási hely és idő, harci eseményekben való részvétel, eltünés, illetve hal. körülmények, hal. hely/idő * A: – * M: – * J: rövidítésjegyzék: 142–144. o.* K:

444. Szegedi egyetemi almanach, 1921–1995 / szerk. Szentirmai László, Iványi Szabó Éva, Ráczné Mojzes Katalin. – Szeged: Hungaria, 1996. – 559. o.

Gy: 1921–1995 között az egyetemen működött, illetve működő tanárok, docensek, tudományos osztályvezetők és főmunkatársak, magántanárok, tudományos fokozattal rendelkező adjunktusok és tanársegédek, összesen kb. 800 személy * L: 1995. dec. 31. * F: kérdőív * R: karok szerint, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltoztatás és éve), szül./hal. hely/év/hó/nap, helyi egyetemi működés, tan., életp., közéleti tev., tudományos tev., kitünt., kutatási terület, művek, irod. * A: többsége arcképpel * M: névmutató * J: rövidítések * K:

445. Szegedi szobrászok / szerk. Tóth Attila; közread. Szeged Megyei Város Önkormányzata. – Szeged, 1996. – 79. o.

Életrajzok. – 67–78. o.

Gy: 11 helyben élő és alkotó személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében; alkotások a kötet első részében * Sz: név, fogl., lakcím, szül. év/hó/nap/hely, tan., művésztelepek, díjak, kiállítások, köztéri munkák; (angol nyelven is) * A: arcképpel; további fotó a kötet első részében * M: – * J: – * K:

446. Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez / Habermann Gusztáv; kiad. a Csongrád Megyei Levéltár és a Móra Ferenc Múzeum. – Szeged, 1992. – 318. o.– (Tanulmányok Csongrád megye történetéből; 19.)

Gy: 18–20. században élt kb. 1800–2000 személy, azok, akik szerepelnek Czímer Károly: A Szeged-Belvárosi Kaszinó százéves története (1829–1929) című munkában * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében; utalókkal; Czímer Károly művében említett, de nem helyi vonatkozású személyek tipográfiailag megkülönböztetve * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, családi származás, szülők, tan., életp., helyi vonatkozású részadatok, házastárs, gyerm., hivatkozás Czímer Károly művének oldalszámára * A: – * M: – * J: – * K:

447. Vén diákok emlékkönyve / szerk. Lugosi Döme. – Szeged, 1935. – 28. o.

Mik lettünk? – 14–26. o.

Gy: a szegedi piarista gimnáziumban 1905-ben érettségizett kb. 60 személy (köztük a már elhunytak is) * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., házastárs, gyerm., egyeseknél lakcím, elhunytaknál hal. adatok * A: – * M: – * J: – * K:

448. A negyvenhatosok fegyverben, 1914–1918 / összeáll. Hirn László. – Szeged: Hirn: Réthy, 1933. – 219. o.

Gy: a volt cs. és kir. 46-ik gyalogezred tagjai, kb. 800, többségében szegedi, hódmezővásárhelyi, makói, illetve Csongrád és Csanád, Arad és Torontál k. e. e. megyei személy * L: 1933. ápr. * F: – * R: az ezred parancsnokai, majd a nevek betűrendjében; pótlás a 212. o.-tól * Sz: név (hősi halotté keretben), rendfokozat, fogl., lakóhely, katonai szolgálat, harctéri szolgálat az I. vh. idején, kitünt. * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

449. A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborús emlékalbuma / összeáll. Réti Béla. – Szeged: Réti, 1933. – 296. o.

Az 5-ös honvédek arcképcsarnoka. – 103–280. o.

Gy: kb. 500, többségében szegedi, illetve Csongrád és Csanád, Arad és Torontál k. e. e. megyei személy * L: – * F: – * R: az ezred parancsnokai, majd a nevek betűrendjében; pótlás a 278. o.után * Sz: név (hősi halotté keretben), rendfokozat, fogl., lakóhely, katonai szolgálat, harctéri szolgálat az I. vh. idején, kitünt. * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

450. Szeged / szerk. Kiss Ferenc, Tonelli Sándor, Sz. Szigethy Vilmos. [1]–2. köt. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1927–1937. – 442, 38. o.– (Magyar városok monográfiája; 1.)

Személyi adattár. – 2. köt. 25–38. o.

Gy: kb. 150 szócikk azokról, akik a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, szerzetesrendek is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: az 1. köt.-ben, a tematikus fejezetekben más személyek arcképpel, életrajz nélkül * M: – * J: – * K:

451. Szeged szab. kir. város társadalmi és közgazdasági vezetőinek arcképalbuma / szerk. Ur György, Nagy Sándor; rajz: Gerő Dezső. 1. köt. – Szeged, 1925. – [97] l.

Gy: kb. 100 kortárs személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., kitünt., közéleti tev. * A: 1925-ben rajzolt arcképek, a személyek aláírásával * M: – * J: – * K:

Lásd még: 115.


Székelyföld

(→ még Erdély; Románia)

452. A székelyek nyomában / Balás Gábor. – [Budapest]: Panoráma, 1984. – 373. o.– (Utazások a múltban és a jelenben)

Székely életek / Sándorfy Ferencné. – 274–366. o.

Gy: 15–20. században élt kb. 50 személyiség * L: – * F: – * R: a szül. év időrendjében; a 363–366. o.-on külön a színészek * Sz: név, szül. hely/év, tan., életp., közéleti tev., művek, eredmények * A: egyesekről rajzolt arckép * M: – * J: helységnevek * K:

453. Székelyföld írásban és képben / szerk. Dávid József. – Budapest: Kaláka, 1941. – 373, 197. o., 32 t.

A Székelyföld társadalma, amelyben mindazok szerepelnek, akik adatszolgáltatásukkal vagy megrendelésükkel a mű megjelenését lehetővé tették. – 197. o.

Gy: kb. 3700 személy, köztük kis számban jelenleg nem Székelyföldön lakók is * L: 1941. szept. * F: – * R: a nevek betűrendjében; pótlások a 194–197. o.-n, újra kezdődő betűrendben * Sz: név (nemesi előnév) (a közelmúltban elhunytat kereszt jelzi), fogl., lakóhely, szül. év/hely, családi származás, szülők, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: rövidítések * K:

454. Székely seregszemle: lustrum / szerk. rugonfalvi Kiss István. – Debrecen, 1940. – XVI, 321. o.

A székely nemzet kiváló tagjai / László Dezső, rugonfalvi Kiss István. – 1–72. o.

Gy: 16–20. században élt kb. 1000 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (nemesi előnév), szül./hal. év (esetenként hiányzik), fogl., váltakozó részletességű további életrajzi adatok * A: – * M: – * J: – * K:

A csonkamagyarországi székelyek seregszemléje: lustrum / Tóth Endre. – 73–312. o.

Gy: kb. 3500 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (nemesi előnév), fogl., lakóhely, szülők, szül. év/hely (esetenként csak származás), házastárs, gyerm., váltakozó részletességű életrajzi adatok * A: – * M: – * J: – * K:


Székelyudvarhely

455. Székelyudvarhely művelődéstörténete / Hermann Gusztáv. – Bukarest: Kriterion, 1993. – 348, [12] o.

Kislexikon. – 274–348. o.

Gy: 16–20. században élt, illetve még élő kb. 250 személy, aki helyben született és/vagy tanult, illetve hosszabb-rövidebb ideig a városban élt és dolgozott, s akiknek életére, munkásságára a kötetben utalás történik * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében, utalókkal * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, hal. év/hó/nap/hely, fogl., tan., életp., művek, eredmények * A: – * M: – * J: rövidítések * K:


Székesfehérvár

456. Székesfehérvári olvasókönyv / [összeáll.] Magony Imre. – Székesfehérvár: Árgus, 2002. – 368. o.

Gy: 11–20. században élt, s a várossal bármiféle kapcsolatba került szerző, aki írt a helyről, kb. 90 személy * L: – * F: közölve * R: időrend * Sz: név, szül./hal. év, szül. hely, életp., helyi vonatkozás, a városról szóló mű/vek/ keletkezése és eredeti megjelenése, forrás * A: többség arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: irodalom: 364–368. o.* K:

457. Ki kicsoda Székesfehérváron? 2000: négyévkönyv / szerk. Benkő Andrea. – Nagykanizsa: Ász-Press Bt.: M-M Bt., [2000]. – 264. o.

Ki kicsoda: egyéni. – 11–162. o.

Gy: kb. 500 személy * L: 2000. ápr. 20. * F: kérdőív * R: betűrend, utalók nélkül * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők (az elhunyt szülő nevénél kereszt), házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

458. Székesfehérvár és Fejérvármegye ipara és kereskedelme Szent István évében. – Székesfehérvár, 1938. – 512. o.

Vállalatok és kereskedők névjegyzéke. Iparosok névjegyzéke. – 415–512. o.

Gy: az 1938. évi állapot * L: – * F: – * R: a székesfehérvári vállalatok tematikus rendben, a székesfehérvári kereskedők az áruk betűrendjében, majd a vidéki kereskedők a községnevek betűrendjében; az iparosok ipartestületenként, azon belül iparágak betűrendjében * Sz: a névjegyzékekben egyes személyek életrajzi adatokkal szerepelnek: név, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt. * A: – * M: – * J: – * K:

459. A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezredek története / szerk. márkosfalvi Sipos Gyula. – Székesfehérvár, 1937. – 372. o., 33 t. Cím a borítófedélen: 17-esek a világháborúban.

Személyi adatok. – 281–372. o.

Gy: kb. 1200, többségében székesfehérvári, Fejér és Tolna megyei, illetve budapesti személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében (a-á külön betű) * Sz: név (az elhunytat kereszt jelzi), fogl., lakóhely, katonai rendfokozat, katonai szolgálat, I. vh.-s harctéri tev., hadifogság, kitünt. * A: 761 arcképpel * M: – * J: A honvéd és népfelkelő ezred "Hősi halottai" (kb. 4000 személy, név, rendfokozat, szül. év, lakhely, hal. év/hely): 249–280. o.* K:

Lásd még: 188., 189.


Szekszárd

460. Ki kicsoda Szekszárdon? 2002: négyévkönyv / sor.szerk. Rikli Ferenc. – Nagykanizsa: Ász-Press Kiadói Bt., M-M Bt., [2002]. 236. o.

Ki kicsoda?: egyéni. – 11–167. o.

Gy: kb. 500 személy * L: 2002. máj. 30. * F: kérdőív * R: betűrend, utalók nélkül * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők (az elhunyt szülő nevénél kereszt), házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

461. Szekszárd / szerző Balázs Kovács Sándor. – Budapest: CEBA K., 2002. – 205. o.– (A XXI. század küszöbén)

Szekszárdi életrajzok. – 122–129. o.

Gy: 17–21. században élt 45 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év/hely/hó/nap, fogl., tan., az életp. legfontosabb, elsősorban helyi vonatkozású mozzanatai, utalás művekre, eredményekre, díjak, kitünt., közéleti tev. * A: – * M: – * J: Szekszárd díszpolgárai * K:

Lásd még: 513.


Szentendre

462. Szentendrei arcképcsarnok / szerk. Benkovits György [és mások]; kiad. Szentendre Város Polgármesteri Hivatala. 1., Kortársaink. – Szentendre, 2000. – 227. o.

Gy: 560 személy, közülük néhányan nem helyben élnek, de kapcsolatuk van vagy volt a várossal * L: 1999. aug. 20. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül. hely/év/hó/nap, fogl., szülők, házastárs, gyerm., tan., életp., közéleti tev., művek, kiállítások, díjak, kitünt., városhoz való kötődés, lakcím, irod., forrás * A: 355 arcképpel * M: foglalkozások; születési hely * J: polgármesterek, tanácselnökök; képviselők; helyi kitüntetettek; díszpolgárok; rövidítések; források * K:

463. Írók, költők Szentendrén / Pethő Németh Erika, G. Sin Edit; kiad. Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. – Szentendre, 1990. – 169. o.

Gy: 12–20. században élt, illetve még élő kb. 60 olyan személy, aki helyben született és/vagy halt meg, helyben dolgozott, illetve egy ideig lakott, vagy hétvégi háza, nyaralója volt (kivétel Móricz Zsigmond) * L: 1989. máj. * F: előszóban, illetve a szócikkek végén * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, a helyi vonatkozás részletezése; teljesebb pályakép azokról, akiknek munkásságáról eddig nem készült ismertetés * A: arcképpel, képekkel * M: – * J: függelékben azokról akik nem helyiek, de egy időre kapcsolatba kerültek a várossal, akiknek művük a városról szól, illetve azokról, akikről nincs elegendő adat önálló szócikkhez, továbbá szakírók, összesen kb. 80 személy * K:


Szentes

464. Kurca-parti vallomások / szerk. Bodrits István; a mutatót összeáll. Tokai Judit. – Szentes: Bodrits I.: Makra Z.: Molnár Gy., 2000. – 583. o.

Gy: Szentesen élő, 144 személyiség * L: 2000. aug. vége * F: körlevél * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, szülők, családi származás, tan., házastárs, gyerm., életp., közéleti tev., vallomás a helyi kötődésről * A: arcképpel * M: névmutató * J: – * K:

465. Szentesi ki kicsoda és városismertető, 1996 / szerk. Bodrits István. – Szentes: Politrend, 1996. – 340. o.

Ki kicsoda?. – 72–224. o.

Gy: 354 helyben lakó és/vagy dolgozó személy (köztük általános és középiskolai tanulók is) * L: 1996. febr. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében, sorszámozott szócikkek, utalókkal * Sz: név (névváltozat), szül. hely/év/hó/nap, fogl., szülők, házastárs, tan., életp., közéleti tev., kitünt., művek, eredmények, lakcím * A: többsége arcképpel * M: 257–319. o.(a sorszámra hivatkoznak): személynevek (a szócikkben szereplők is); születési helyek; születési évek; születésnapok; foglalkozások; intézmények (a szócikkben szereplők is); kitünt., díjak * J: – * K: előbb: Szentesi ki kicsoda? 1988.

466. Szentesi életrajzi évfordulók. 5., 1989 / írta és szerk. Bodrits István, Labádi Lajos; kiad. a Szentes Városi Könyvtár. – Szentes, 1989. – 58. o.

Gy: 18–20. században élt 20 olyan személyiség, akinek szül. és/vagy hal. dátuma kilences vagy négyes számmal végződik * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., a helyi vonatkozás részletes tárgyalása, közéleti tev., kitünt., emlékének ápolása, művek, irod. * A: egyesekről arckép * M: tartalomjegyzék * J: rövidítések * K: előbb: Szentesi életrajzi évfordulók. 4.

467. Szentesi életrajzi évfordulók. 4. / írta és szerk. Bodrits István, Labádi Lajos. – Szentes: Városi Könyvtár, 1988. – 53. o.

A szegedi Somogyi-könyvtár katalógusa alapján: Gy: valószínűleg olyan személyiségek, akiknek szül. és/vagy hal. dátuma nyolcas vagy hármas számmal végződik * J: bibliogr. az egyes életrajzok után. K: előbb: Szentesi életrajzi évfordulók, 1987.; utóbb: Szentesi életrajzi évfordulók. 5., 1989.

468. Szentesi ki kicsoda? / összeáll., szerk. és írta Bodrits István, Labádi Lajos, Majtényiné Túri Katalin; kiad. a Szentesi Városi Könyvtár. – Szentes, 1988. – 255. o.

Gy: 367 személy, közülük néhányan nem helyben élők, csak helyi születésűek, vagy egykor helyi iskolába jártak * L: 1987. dec. * F: – * R: betűrendes, utalókat alkalmaz * Sz: név, szül hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., közéleti tev., főbb művek, kitünt. cím * A: 337 arcképpel * M: foglalkozások és érdeklődési körök szerint * J: a városi tanács által adományozott kitünt.: a kitüntetett személyek a kitünt. évnek adatával; rövidítésjegyzék * K: utóbb: Szentesi ki kicsoda és városismertető, 1996.

469. Szentesi életrajzi évfordulók, 1987 / Bodrits István, Labádi Lajos; a Városi Könyvtár kiadványa. – Szentes, 1987. – 43. o., [17] t.

Gy: 18–20. században élt 25 olyan személyiség, akinek szül. és/vagy hal. dátuma hetes vagy kettes számmal végződik * L: – * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., a helyi vonatkozás részletes tárgyalása, közéleti tev., kitünt., művek, irod. * A: egyesekről arckép * M: tartalomjegyzék * J: rövidítések * K: előbb: Életrajzi évfordulók Szentes, '86; utóbb: Szentesi életrajzi évfordulók. 4.

470. Életrajzi évfordulók Szentes, '86: 25 rövid életrajz / Bodrits István. – Szentes: Városi Könyvtár, 1986. – 32. o., [12] t.

A szegedi Somogyi-könyvtár katalógusa alapján: Gy: valószínűleg 25 olyan személyiség, akinek szül. és/vagy hal. dátuma hatos vagy egyes számmal végződik *J: bibliogr.: az egyes életrajzok után * K: előbb: valószínűleg megjelent 1985-ben is; utóbb: Szentesi életrajzi évfordulók, 1987.

471. Szentes / szerk. Nagy Imre. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1928. – 335. o.– (Magyar városok monográfiája; 3)

Szentes kiváló férfiainak arcképcsarnoka. – 231–242. o.

Gy: 19–20. századi, többségében már elhunyt 21 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, életp., művek, emlékének megőrzése * A: összesen két arcképpel * M: – * J: – * K:

Irodalmi lexikon. – 242–249. o.

Gy: kb. 100 olyan személy, akinek valamilyen publikációja jelent meg * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., írói tev., művek * A: összesen egy arcképpel * M: – * J: – * K:


Szepesség

(→ még Csehszlovákia; Felvidék; Szlovákia)

472. Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts, 1800–1900 / verfasst von S. Weber. – Igló: Schmidt, 1901. – XIII, 482. o., XII t.

Gy: 141, már elhunyt személy * L: előszó: 1900. dec. 31. * F: közölve * R: 11 tematika szerint csoportosítva, a csoporton belül a hal. év szerint rendezve * Sz: teljes életrajz (hivatkozások lábjegyzetben), művek * A: 72 arcképpel * M: névmutató; arcképmutató * J: – * K:


Szerencs és térsége

473. Szerencs és vidéke / szerk. Barna János. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1931. – 153. o.– (Magyar városok monográfiája; 9.)

Személyi adattár. – 121–153. o.

Gy: kb. 600 szócikk, a többségében élő személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek is * L: – * F: kérdőív * R: szerencsiek, majd a városkörnyéki települések betűrendben, azon belül a szócikkek betűrendjében * Sz: váltakozó adattartalommal, a részletesebbeknél: név, szül. év/hely, fogl., tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs * A: – * M: – * J: – * K:


Szigetszentmiklós

474. Szigetszentmiklós / Pető László. – Budapest: CEBA, 2001. – 187. o.– (A XXI. század küszöbén)

Szigetszentmiklósi életrajzok. – 92–95. o.

Gy: 19–21. században élt, illetve még élő 24 személyiség * L: 2001. júl. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű adatokkal: név, szül./hal. év, fogl., helyi vonatkozás * A: – * M: – * J: szigetszentmiklósi kitünt. birtokosai (Por Urbe, díszpolgárok stb.) * K:


Szlovákia

(→ még Csehszlovákia; Felvidék; Szepesség)

475. Arcképcsarnok: szlovákiai magyar írók portréi / összeáll., szerk. Balázs F. Attila; fényképezte Görföl Jenő. – Pozsony: AB-art. 2004. – 143. o.

Gy: Szlovákia területén élő, vagy innen származó 67 élő író, költő * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, fogl., teljes műfelsorolás (antológiában való szereplés, önálló művek, műfordítások, rádiójáték stb.) * A: arcképpel * M: – * J: – * K:

476. Szlovákiai magyar ki kicsoda / főszerk. Balázs F. Attila. – Pozsony: AB-ART K., 2001. – 311. o.

Ki kicsoda A-tól Z-ig. – 11–260. o.

Gy: kb. 1000 személy * L: 2001. okt. 1. * F: kérdőív és irodalom alapján * R: a nevek betűrendjében, névváltozatokról utaló * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, fogl., vallás, szülők, házastárs, gyerm., tan., életp., művek, szerepek, előadások, kiállítások, közéleti tev., lakcím * A: – * M: – * J: rövidítésjegyzék; felhasznált irod. * K:

477. Képünk: Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága / összeáll. Kubička Kucsera Klára. – Pozsony: Ab-Art K., 1999. – 111. o.

Az Új Könyvek ismertetése alapján: Gy: a társaság jelenlegi és tiszteletbeli tagjai (festők, szobrászok, építészek, fotóművészek, művészettörténészek, rajztanárok és restaurátorok), több mint 80 művész * Sz: rövid életrajz, egyéni és csoportos kiállítások, SZMKT-kiállítások, díjak * A: arcképpel

478. Arcok és művek: negyven arckép a szlovákiai magyar irodalomból / Szeberényi Zoltán. – Bratislava: Csemadok Központi Bizottsága, 1988. – 129. o.– (Közművelődési kiskönyvtár)

Gy: 1918–1988 között alkotó, már elhunyt és még élő szépírók * L: – * F: közölve: 128–129. o.* R: a személyek születési évének időrendjében * Sz: név, szül./hal. év, életp., írói portré, művek (értékeléssel) * A: – * M: tartalomjegyzék * J: – * K: az írói portrék többsége megjelent a Tábortűz c. lap Irodalmi arcképcsarnok c. rovatában.

479. Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona / főszerk. Csanda Sándor. – Bratislava; Budapest: Madách: Gondolat, 1981. – 147. o.

Gy: a kezdetektől 1918/19-ig azok a szépírók, illetve az irodalomhoz közel álló tudományágak képviselői, akiknek élete vagy munkássága valamelyik szlovákiai (ritkábban csehországi) településhez kötődik * L: 1978 tavasza * F: közölve az előszóban * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., életp., kiemelten a területet érintő életrajzi adatok, tárgyi (szülőház, lakóhely, síremlék, szobor, emléktábla) és egyéb emlékek, művek, irod., a szócikk szerzőjének a névjele (a szlovákiai helységnevek magyarul közölve és tipográfiailag megkülönböztetve) * A: részben arcképpel, képekkel * M: magyar–szlovák helységnévtár (a vonatkozó nevek megadásával) * J: rövidítések * K:

480. Szlovákia neves magyar szülöttei / Mayer Imre; kiad a Toldy Kör. 1–2. füz. – Bratislava-Pozsony, 1942. – 16, 16. o.– (Szlovákiai magyar irodalmi füzetek)

Gy: 13–20. században, a jelenlegi ország területén született kb. 110 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül./hal. év, szül. hely (tipográfiailag kiemelve), tevékenység rövid, értékelő bemutatása * A: – * M: – * J: – * K:


Szlovénia

(→ még Délvidék; Jugoszlávia; Muravidék)

481. Szlovéniai magyar irodalmi lexikon. [e-dok.]. – Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Irodalmi lexikon http://www.ms.sik.si/Litlex/index2005.htm

Gy: több mint 40 író * L: utolsó frissítés: 2004. szept. 23. * F: – * R: a nevek az indexben betűrendben * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., irodalmi tev., művek, fordításai, tanulmányai, bibliogr. * A: egyesek arcképpel * M: index * J: – * K:


Szolnok

482. Szolnok / írta Simon Béla. – Budapest: CEBA K., 2002. – 264. o.– (A XXI. század küszöbén)

Szolnoki életrajzok. – 122–137. o.

Gy: 19–21. században élt, illetve még élő, kb. 100 személyiség * L: előszó: 2002. jan. 15. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű adatokkal: név, szül./hal. hely/év, fogl., tan., az életp. legfontosabb, elsősorban helyi vonatkozású mozzanata, utalás művekre, eredményekre, díjak, kitünt., közéleti tev. * A: négy képpel * M: – * J: – * K:

483. Szolnok: a várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig / szerk. V. Szász József. – Budapest: Dinasztia, 2000. – 324. o.

Arcképcsarnok / összeáll. Kaposvári Gyöngyi és Pató Mária. – 229–233. o.

Gy: 10–20. században élt 30 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., közéleti tev., művek, eredmények * A: – * M: – * J: – * K:

484. Szolnoki fejek: magyar társadalmi lexikon 3. / szerk. Hirn László, Zsadányi Oszkár. – Szolnok, 1928. – 128. o., 2 t.

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár katalógusa, illetve mintalapok alapján: Gy: kb. 100 élő, közéleti szolnoki, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei személyiség * Sz: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., művek, részvétel az I. vh.-ban, közéleti tev., dicsérő értékelés * A: arcképpel


Szolnok megye

(→ még Jász-Nagykun-Szolnok megye)

485. Értünk éltek: a forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő, elhunyt Szolnok megyei harcosainak életrajz-gyűjteménye. – 2. bőv., jav. kiad. / szerk. Gecsényi Lajos, Selmeczi László; [közread. az] MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága. – Szolnok, 1974. – 201, [3] o.

Gy: a megyében született és/vagy a megyében élt, 1973 végéig elhunyt kb. 150 személy * L: bevezető: 1974. márc. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül/hal. év, szül. hely, családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., hal. adatok, emlékhely * A: 90 arcképpel * M: személynévmutató; helynévmutató * J: bibliogr. (források személyenként) * K: első kiad.: 1968.

Értünk éltek: a munkásmozgalom kiemelkedő, elhunyt Szolnok megyei harcosainak életrajzgyűjteménye / szerk. Zádor Béla; [közread. az] MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága. 2. – Szolnok, 1984. – 75. o.

Gy: a megyében született és/vagy a megyében élt, 1974–1981 decembere között elhunyt 36 személy * L: 1981. dec. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül/hal. év, szül. hely, családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., hal. adatok * A: – * M: személynévmutató; helynévmutató * J: források személyenként * K: a jelöletlen 1. köt. folytatása

Lásd még: 216.


Szombathely

486. Szombathely / írta Feiszt György. – Budapest: CEBA K., 2002. – 260. o.– (A XXI. század küszöbén)

Neves személyiségek, díszpolgárok. – 122–139. o.

Gy: 4–20. században élt 43 személyiség * L: ajánlás: 2002. máj. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül./hal. hely/év, tan., az életp. legfontosabb, elsősorban helyi vonatkozású mozzanatai, utalás művekre, eredményekre, díjak, kitünt., közéleti tev., emlékének őrzése * A: – * M: – * J: díszpolgárok időrendben (137–139. o.) * K:

487. Ki kicsoda Szombathelyen? 1998 / szerk. Rikli Ferenc. – [Nagykanizsa]: B. Z. Lapk., [1998]. – 242. o.

Ki kicsoda: egyéni. – 11–152. o.

Gy: kb. 500 személy * L: 1998. okt. 30. * F: kérdőív * R: betűrend, utalók nélkül * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők (az elhunyt szülő nevénél kereszt), házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

488. Szombathely, 1777–1927: jubiláris emlékalbum / szerk. Fehér Károly. – Szombathely: Pannónia, 1927. – 272, LXXI. o.

Gy: a korszakban élt, illetve még élő közéleti személyiségek * L: 1927 vége * F: közölve az epilogusban * R: a városi élet egyes területének (történeti) bemutatásakor személyek bemutatása is * Sz: a közéleti személyiségek egy része konkrét életrajzi adatokkal is, az iparosok, kereskedők, vállalkozók többségénél inkább a cég adatai * A: sok arcképpel * M: – * J: – * K: hasonmás kiad.: 1997.

Lásd még: 533.


Szombathelyi egyházmegye

489. Calendarium: a Szombathelyi Egyházmegye elhunyt papjai, 1772–2002 / Németh János. – Bőv. és átd. kiad. – Körmend: Gyürki L., 2002. – [425] o.

Gy: az egyházmegye elhunyt 1600 papja * L: 2002. okt. 1. * F: közölve a bevezetésben * R: az év napjai, azon belül az elhalálozás éve szerint * Sz: hal. év, név, szül. hely/év, pappá szentelés éve, fontosabb állomáshelyek, az ott töltött idő, tisztségek, temetés helye * A: – * M: névmutató * J: rövidítések * K: első kiad.: 1968.


Szotyor

Lásd: 389.


Tápió mente

490. Európa útján a Tápió-vidék művelődéstörténeti emlékeivel / Bihari József; kiad. Nagykáta Önkormányzata [stb.]. – Nagykáta [stb.], 2003. – 467. o.

Gy: kiemelten 44, a vidék valamelyik településéhez kötődő személyiség, mások csak említve a szövegben * L: – * F: – * R: – * Sz: a személy életrajzi adatai, az életp. részletes bemutatása, értékelése, dokumentumok (szövegek, képek) közlése * A: többsége arcképpel * M: névmutató, a kiemelt személyek tipográfiai megkülönböztetésével * J: – * K:


Tapolca

491. Tapolcai életrajzi lexikon / gyűjt. és összeáll. Kertész Károly. [1]–2. – Tapolca: Tapolcai Városszépítő Egyesület, 2000–2003. – 269, 167. o.– (Tapolcai füzetek; 20.; 23.)

Gy: kb. 500, már elhunyt személy * L: 1.: 2000. jún. 30.; 2.: 2002. dec. 16. * F: helyismereti gyűjtemény * R: a nevek betűrendjében; a 2. rész Pótlások, javítások, kiegészítések * Sz: név (névváltozat), fogl., szül./hal. hely/év/hó/nap, életp., a helyi vonatkozású tevékenység külön csoportosítva, főbb művek, irod. * A: részben arcképpel * M: – * J: rövidítések és források; utalók jegyzéke (névváltozatokról, kettős nevek második tagjáról) * K:


Tata

492. Tata-veduta: szépművészeti antológia / szerk. Wehner Tibor. – Tatabánya; Tata: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat: Tata Város Önkormányzata, 1994. – 258. o.– (Castrum-könyvek)

Gy: 18–20. században élt, illetve élő, helyi vonatkozású 60 képző- és iparművész * L: – * F: közölve * R: három bevezető tanulmány után a 43. o.-tól a nevek betűrendjében * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely (egyeseknél csak év/hely), tan., életp., kiállítások, művek, hal. adatok, irod., személyre vonatkozó riport, kritika stb. közlésével * A: – * M: tartalomjegyzék * J: adalékok további helyi vonatkozású művészekről: 251–252. o.; bibliogr.: 253–258. o.* K:

Lásd még: 493.


Tatabánya

493. Ki kicsoda Tatabányán, Oroszlányban, Tatán? 1998 / sor.szerk. Rikli Ferenc; szerk. Forgács Sándor. – [Pécs]: Dél-dunántúli Extra Lapk., [1998]. – 226. o.

Ki kicsoda: egyéni. – 11–115. o.

Gy: a három Komárom-Esztergom megyei város közel 400 személye * L: 1998. ápr. 5. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében, utalók nélkül * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők (az elhunyt szülő nevénél kereszt), házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

494. Tatabányai kislexikon / szerk. Mészáros Antal, Tapolcai Ernőné; kiad. a Városi Tanács, Megyei Könyvtár. – Tatabánya, 1975. – 524. o.

Gy: a szócikkek nagy része helyi vonatkozású élő vagy már elhunyt személyiség életrajza * L: anyaggyűjtés: 1972. dec. 31.; személyi változások: 1974. máj. 31. * F: egyeseknél a szócikk végén * R: a szócikkek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., tan., életp., közéleti tev., kitünt., művek, irod. * A: – * M: – * J: rövidítések * K:


Telki

495. Telki ezer éve / fel. szerk. Vérti Zsuzsa. – [Budapest]: Kalangya Kkt., cop. 2004. – 218. o.– (Honszeretet könyvtára; 1.)

Művészek Telkin / Bujáki László. — 202–213. o.

Gy: 19–21. században élt, illetve többségében élő 27 helyi vonatkozású (születés, lakhely) képző- és iparművész, építész, zeneművész, fotóművész, író, költő * L: ajánlás: 2003. dec. 1. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül./hal. hely/év/hó/nap, tan., életp., kiállítások, művek, díjak (egyesek kevesebb adattal) * A: – * M: – * J: – * K:


Temes megye

496. Temes vármegye / szerk. Borovszky Samu. – Budapest: Országos Monografia Társaság, [1914]. – 463. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány és művészet / Vende Ernő. – 351–401. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 100 személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek, jelzése annak, hogy a máshol születetteknek szülőmegyéjük monográfiájában lesz a részletes életrajza * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: egybekötve a Temesvár c. kötettel; e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.

Lásd még: 8.


Temesvár

497. Temesvár / szerk. Borovszky Samu. – Budapest: Országos Monografia Társaság, [1914]. – 294. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány és művészet / Vende Ernő, Berkeszi István, Bellai József. – 351–401. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő, a városban született és/vagy ott működő kb. 200 személy * L: – * F: közölve: 239. o.* R: a nevek betűrendjében; külön a festők, születésük időrendjében * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: egybekötve a Temes vármegye c. kötettel; e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.

498. Temesvári művészek / Berkeszi István. – Temesvár, 1910. – 144. o., 4 t.

Gy: 17–20. században élt, illetve még élő festő, vándorfestő, szobrász, építész, vésnök, zenész, összesen kb. 50 személy * L: – * F: előszóban és a lábjegyzetekben * R: a művészeti ágak csoportosításában, azon belül időrendben * Sz: név, szül./hal. év, egyesekről részletes életrajz és értékelés, művek, irod. * A: többsége arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: – * K:


Tisza mente

Lásd: 234.


Tiszáninneni Református Egyházkerület

499. Akik előttünk jártak / szerk. Benke György; kiad. a Tiszáninneni Református Egyházkerület. – Miskolc, 2001. – 255. o.

Gy: a Tiszáninneni Református Egyházkerület 1948–2000 között elhunyt kb. 80 lelkésze, olyanok, akik fölött elhangzottak temetési igehirdetések, illetve volt búcsúbeszéd róluk, vagy nekrológjuk volt * L: 2001. nov. * F: közölve a szerkesztői utószóban * R: a hal. év szerint * Sz: név, hal. év, szül. hely/év/hó/nap, tan., lelkészi életp., házastárs, gyerm., hal. és temetési adatok, igehirdetés, gyászbeszéd, nekrológ * A: többségük arcképpel * M: az emlékezők nevéről * J: 1945–2000 között elhunyt összes tiszáninneni lelkipásztor névsora; más kerületbe elment lelkipásztorok; lelkészi állásukról lemondók névsora * K:


Tiszántúl

500. Tiszántúli személynévjegyzék: a Tiszántúli bibliográfia munkatársai számára / összeáll. Veress Gézáné; [közread.] a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. – Debrecen, 1980. – 197. o.Kézirat gyanánt. Szigorúan belső használatra.

Gy: kb. 3400 már elhunyt, illetve még élő személy; gyűjtőköre megegyezik a Tiszántúli Bibliográfia regionális és időhatárával; a régió térképe: 179. o.* L: előszó: 1980. május. * F: a bevezető tájékoztatóban felsorolva * R: betűrendes * Sz: munkaanyag jellegénél fogva csak az azonosításhoz szükséges adatok: név, névváltozatok, álnevek, szül./hal. év, fogl., tiszántúli vonatkozás, a publikálás időhatárai, a cikkeket közlő helyi lapok, folyóiratok, irod. * A: – * M: – * J: – * K:

501. A Tiszántúli Szépmíves Céh almanachja, 1932 / szerk. Benyovszky Pál, Szalacsy Rácz Imre. – Debrecen: Tiszántúli Könyv- és Lapk., 1931. 184. o.

Tiszántúl irodalmi és művészeti lexikona / összeáll. Benyovszky Pál. – 117–173. o.

Gy: élő személyek * L: – * F: az összeállító rendelkezésére álló adatok alapján * R: betűrendes * Sz: nem egységes szinten, általában név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, tan., irodalmi, művészeti, közéleti tev., előfordul azonban olyan személy is, akinek kizárólag a szül. helye és művészeti ága ismert * A: – * M: – * J: – * K:


Tiszántúli Református Egyházkerület

502. A Tiszántúli Református Egyházkerület története. [1. köt.] / írta Zoványi Jenő. 2. [köt.] Egyházközségek adattára / összeáll. ifj. Nagy Károly. – Debrecen, 1939. – 208, 223. o.

Az egyházkerület püspökeinek életrajza / Zoványi Jenő. – [1. köt.] 165–179. o.

Gy: a 15. századtól a jelenlegi püspökig, összesen 44 személy * L: előszó: 1939. jún. * F: – * R: időrend * Sz: név, szül. év/hó/nap/hely (váltakozó részletességgel), tan., életp., hal. adatok, művek * A: – * M: – * J: – * K:

2. köt. Egyházközségek adattára / összeáll. ifj. Nagy Károly. – 223. o.

Gy: azok, akik anyagi támogatásukkal a mű megjelenését elősegítették * L: előszó: 1939. jún. * F: kérdőív * R: az egyházmegyék nevének betűrendjében, azon belül az egyházközségek (anyaegyház, fiókegyház, szórvány) betűrendjében, egyházközségenként a személynevek betűrendjében; pótlás: 218. o.* Sz: név (névváltozat, nemesi név), fogl., szül. év/hely, szülők, családi származás, házastárs, gyerm., tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev. * A: – * M: egyházközségek betűrendes mutatója * J: – * K:


Tokaj és térsége

503. Tokaj és vidéke / [szerk.] Mosolygó József. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1930. – 191. o.– (Magyar városok monográfiája; 7.)

Társadalmi ismertető. – 169–189. o.

Gy: kb. 400 szócikk; a személyeken kivül kis számban vállalatok is * L: előszó: 1930. aug. * F: – * R: tokajiak tematikus csoportosításban, azon belül a nevek betűrendjében, majd a városkörnyéki települések betűrendben, azon belül tematikus csoportosításban, a csoporton belül a nevek betűrendjében; témák: hivatal-hatóság-közigazgatás, egyházi-tanügyi személyek, birtokosság, kereskedők, iparosok, egyéb foglalkozásúak * Sz: váltakozó adattartalommal (előfordul csak név és fogl.), a bővebbeknél: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs * A: 33 arcképpel, külön táblaoldalon * M: – * J: – * K:


Tokod

504. Tokod / írta Soós Rezsőné. – [Budapest]: Press Publica, 2000. – 128. o.– (Változó világ; 39.)

Arcképcsarnok. – 105–120. o.

Gy: 19–21. században élt, illetve élő kb. 60 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (egyeseknél csak hely/év), tan., életp., közéleti tev., művek, eredmények, hal. adatok (egyesek kevesebb adattal) * A: – * M: – * J: – * K:


Tolcsva

505. Híres tolcsvaiak: életrajzi adattár / Pauleczki Ferenc. – Tolcsva: Pauleczki F., 1994. – [4], III, 180. o.

Gy: a kezdetektől 1960-ig helyben született és/vagy élt, illetve élő kb. 150 személyiség * L: 1994 nyara * F: szócikkek végén * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., szülők, tan., életp., közéleti tev., kitünt., művek, eredmények, irod. * A: többsége arcképpel, képekkel * M: tartalomjegyzék * J: – * K:


Tolna

506. Polgármustra: 55 tolnai arcképvázlat / szerk. Wessely Gábor. – [Tolna]: Geográf, [2003]. – 37. o.

Gy: Tolna (és a hozzá tartozó Mözs) településen született és/vagy ott élt, illetve még élő 55 személy; közülük három már elhunyt * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. év/hely (hölgyek többségénél a születés éve nincs közölve), családi származás, házastárs, gyerm., tan., életp., közéleti tev. (olvasmányos bemutatás) * A: arcképpel * M: – * J: – * K:


Tolna megye

507. Hajdani tolnai hölgyek könyve / szerk., a szöveget vál. és gondozta, az előszót írta és az illusztrációkat összegyűjt. Töttős Gábor. – Szekszárd: Töttős G., 2002. – 3 db

3., Tolna megyei nőlexikon. – 112. o.

Gy: főként a 19–20. században élt, 215 helyi vonatkozású nő, a személyi szócikkeken kívül 53 tematikus címszó is * L: előszó: 2002. márc. 8. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap (a hal. adat sokaknál ismeretlen), fogl., szülők, házastárs, tan., életp., művek, szerepek * A: 130 arckép, illetve a szócikkhez kapcsolódó kép * M: név- és névváltozat-mutató; az anyák nevének mutatója * J: bibliogr.: 106–107. o.* K:

508. Kézművesek, népi iparművészek Tolna megyében / Balázs Kovács Sándor, Deli Erzsébet; [közread. a] Wosinsky Mór Megyei Múzeum. – Szekszárd, 1999. – 207. o.

"...a szépség kertjében..." / Deli Erzsébet. – 86–172. o.

Gy: a népművészet mesterei 1955–1998 között, népi iparművészek, tárgyalkotók, kismesterek 1953–1998 között, összesen 56 már elhunyt, illetve élő személy * L: – * F: – * R: tematikus * Sz: név (névváltozat), fogl., szül./hal. év/hó/nap/hely, tan., művészi és életp., közéleti tev., kitünt., kiállítások, díjak, művek * A: többsége arcképpel, képekkel * M: tartalomjegyzék * J: jegyzetek, irodalom, rövidítések: 171–172. o.* K:

509. Tolna megye kézikönyve / főszerk. Kaczián János. – [Budapest]: CEBA K., 1997. – 646. o.– (Magyarország megyei kézikönyvei; 16.)

Ki kicsoda?: Tolna megye közéleti személyiségei. – 576–604. o.

Gy: kb. 240 személy * L: 1997. jún. 10. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, családi állapot, gyerm., tan., életp., művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., cím * A: – * M: – * J: – * K:

510. Alkotások és pályaképvázlatok egy Tolna megyei tudományos és művészeti lexikonhoz / Marton Zsuzsa, Vadas Ferenc; [közread. a] Wosinsky Mór Megyei Múzeum. – Szekszárd, 1990. – 214. o.

Gy: 266 élő személy, a helyben élők mellett csak helyi születésű, vagy egy ideig a megyében élők is * L: 1989. okt. 31. * F: kérdőívek szerkesztett anyaga és irodalmi források * R: a nevek betűrendjében, utalókat nem alkalmaz * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, családi származás, tan., pályakép, főbb művek (alkalmanként cikkek, tanulmányok is), kiállítások, irod. * A: – * M: – * J: a személyek megoszlása tudományágak szerint * K:

511. Korok és emberek: Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye / összeáll., szerk. Sipter Gézáné. – [kiad. a] Tolna Megyei Tanács VB Könyvtára. – Szekszárd, 1973. – 100. o.

Gy: a megyében született és/vagy innen származó, már elhunyt személyek, illetve családok lexikona, adattára, elsősorban a helytörténeti, honismereti kutatók segítése céljából * L: 1973. szept. 30. * F: közölve * R: betűrend, névváltozatokról utalók * Sz: név (névváltozat zárójelben a családnév és az egyéni név között, de tipográfiai megkülönböztetés nélkül), részletes szül./hal. adatok, fogl., életp., főbb művek, irod. (betűkóddal jelölve a legfontosabb források); az egymásnak ellentmondó forrásadatokra a megjegyzés hívja fel a figyelmet * A: – * M: írói álnevek; foglalkozások; magyarországi települések; időrendi mutató a szül. és hal. dátumok szerint; a nevezetes időszakok; tematikus csoportok a csoportba tartozó neveket sorolja fel * J: rövidítések, egyéb irod. * K:

512. Dunántúli vármegyék / Szeghalmy Gyula. Tolna vármegye községei. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1940. – 728. o., 16 t. – ([Magyar városok monográfiája; 23/[7].])

Személyi adattár. – 590–727. o.

Gy: kb. 1400 szócikk azokról, akik a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, pénzintézetek, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; pótlások: 725–727. o.* Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

513. Tolna vármegye adattára, 1937: Tolna vármegye és Szekszárd megyei város címtára: alsódunántúli címtár / szerk. Zsadányi Oszkár. – Pécs, 1937. – 266, 81. o.

Személyi adattár. 1. Szekszárd megyei város. 2. Tolna vármegye községeinek adattára. – 125–266. o.

Gy: kb. 1000 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, pénzintézetek, egyesületek, egyházközségek is (a személyek között elhunytak is) * L: előszó: 1937. febr. * F: kérdőív * R: külön a Szekszárdon, és külön a megye községeiben élők, a két csoporton belül a nevek betűrendjében; pótlás a végén * Sz: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp. (a községi adattárban a szül. hellyel azonos lakóhely nincs külön megnevezve), katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev., házastárs, gyerm., szülők * A: – * M: – * J: – * K:

514. Tolnamegyei fejek: Tolnavármegye tíz évvel Trianon után / szerk. Hirn László. – Budapest: Magyar Vármegyék és Városok Társadalmi Emlékalbuma K., 1930. – VI, XXIV, 511. o.– (Magyar városok, vármegyék társadalmi emlékalbuma; 6.) Borítócím: Tolnavármegyei fejek.

Gy: kb. 450 élő, közéleti személy * L: 1930. máj. * F: – * R: jelöletlen csoportosításban a megyei tisztségviselők, Szekszárd, Dombóvár, majd (valószínűleg) járások szerint csoportosítva a települések * Sz: dicsérő bemutatás, többségénél életrajzi adatokkal is ellátva * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

Lásd még: 187., 459.


Torontál megye

(→ még Csanád, Arad és Torontál k. e. e. megyék)

515. Torontál vármegye / szerk. Borovszky Samu. – Budapest: Országos Monografia Társaság, [1912]. – 632. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány és művészet / Vende Ernő, Somfai János. – 265–303. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 150 személy * L: előszó: 1911. dec. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.


Túrkeve

516. Túrkeve lexikona / írta és összeáll. Talpalló Piroska. – Bőv., jav. kiad. – Túrkeve: Szerző, 2000. – 259, [7] o., [12] t.

Gy: a szócikkek többsége helyi vonatkozású élő vagy már elhunyt személyiség életrajza * L: előszó: 2000. aug. 25. * F: a szócikkek végén * R: betűrend * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., szülők, tan., életp., főbb művek, eredmények, kitünt., irod.; a szócikkben említett nevek tipográfiailag megkülönböztetve, ha azok önállóan is szerepelnek * A: arcképpel, egyéb fotókkal * M: – * J: – * K: előző kiad.: Túrkeve kislexikona. 1996.

Lásd még: 327.


Udvarhely megye

517. Udvarhelymegye elhunyt jelesei az irodalomban / Biró Lajos. – Székelyudvarhely, [1943]. – 269. o.

Gy: 15–20. században élt, kb. 100 szak- és szépíró * L: 1939. * F: bevezetőben * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, váltakozó részletességű életrajzok, művek, egyeseknél az irodalmi munkásság rövid értékelésével * A: a szerző arcképe * M: tartalomjegyzék * J: – * K:


Újpest

(→ még Budapest; Budapest. Újpest)

518. A 100 éves Újpest története: Újpest–rákospalotai lexikon, 1936 / szerk. Negyedi Szabó Béla öszegyűjtött adatai alapján Léderer Ottó. – Újpest, [1936]. – 44, XCVIII. o.

Lexikon. Személyi adattár. – XCVIII. o.

Gy: kb. 800 Újpesten és Rákospalotán élő személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név. szül. év/hely, fogl., tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev. * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

519. Újpest rendezett tanácsú város: dísz-album / főszerk. Pap Ernő. – Budapest: Uránia, [1927]. – 64. o.Haránt alakú

Gy: kb. 250 szócikk: polgármester, iparosok, kereskedők, vállalkozók, iparvállalatok, iskolatulajdonosok (rákospalotaiak is) * L: – * F: – * R: a polgármester, majd rendszertelenül * Sz: név, fogl., lakcím és/vagy telephely, szül. hely/év, tan., szakmai, közéleti tev. * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:


Ung megye

(→ még Szabolcs és Ung k. e. e. megyék)

520. Ung vármegye / szerk. Csíkvári Antal. – Budapest: Vármegyei Szociográfiák K., 1940. – 198. o., 237 h. – (Vármegyei szociográfiák; 9–10.) Borítócím: Ungvár és Ung vármegye.

Személyi adattár. – 237 h.

Gy: kb. 1800 szócikk azokról, akik a kiadványt megrendelték, vagy adatot szolgáltattak; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is (a személyek közül néhány már elhunyt) * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, hősi halott a családban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K: kiadásváltozata: Ungvár és Ung vármegye. /Ungvár és Ung vármegye községei./


Ungvár

Lásd: 520.


Vác

521. Vác / írta Bánhidi László. – Budapest: CEBA K., 2001. – 211. o.– (A XXI. század küszöbén)

Váci életrajzok. – 114–117. o.

Gy: 11–20. században élt 33 személyiség * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év, fogl., az életp. legfontosabb, elsősorban helyi vonatkozású mozzanatai, * A: 5 arcképpel * M: – * J: Vác díszpolgárai (118. o.) * K:

522. Váci hősök, halottak, hadifoglyok és harctéri sebesültek 1914–1918-ban / Tragor Ignác; kiad. a Váci Múzeum-Egyesület. – Vác, 1933. – 103. o.

Gy: kb. 1200 váci, és hadbavonuláskor Vácon tartózkodott személy * L: – * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., szül. hely/év, csapattest, hal. ideje és/vagy helye, vallás; egyeseknél szülők is, többeknél a név után csak csapategység és a hal. és/vagy sebesülési hely vagy annak ideje * A: néhány arcképpel * M: – * J: – * K:

523. Vác műemlékei és művészei / Tragor Ignác; kiad. a Váci Múzeum-Egyesület. – Vác, 1930. – 156. o., 18 t.

Gy: a középkortól a kötet megjelenéséig élt, illetve még élő, helyi származású és/vagy helyben működő építészek, képző- és iparművészek, műgyűjtők; híres művészek helyi vonatkozásai * L: – * F: a lábjegyzetekben * R: időrend * Sz: egyes kiemelkedő művészek önálló fejezetben, mások életrajza, pályaképe, működése az időrendi-tematikus fejezetekben * A: – * M: névmutató * J: – * K:


Vágfarkasd

524. A szülőföld nem felejt: a két világháború vágfarkasdi hősi halottainak emlékkönyve / összeáll. Iván Gyula. – Pozsony: AB-ART Kvk., 2000. – 128. o.

Az Új Könyvek ismertetése szerint: Az I. vh. 198 áldozatot, a II. vh. 249 farkasdi életét követelte. A kiadvány első része egy 1930-ban megjelent kötet: Az 1914–1918. évi világháború vágfarkasdi hősi halottainak emlékkönyve. összeáll. Anda Károly. Pozsony, 1931. 117. o.Ez az első rész tartalmazza a hősi halottak életrajzát is. A második, rövidebb rész az 1993. évi II. világháborús emlékmű építésének és a mostani fölújításnak jegyzőkönyvszerű krónikája.


Vajdaság

(→ még Délvidék; Jugoszlávia)

525. Kortárs vajdasági magyar művészek lexikona / Gulyás Gizella; [közread. a] Vajdasági Magyar Tudományos Társaság. – Újvidék: Atlantis, 2002. – 141. o.

Gy: 207 képző-, ipar-, fotó-, építő-, szín-, zene- és énekművész * L: 2002 tavasza * F: bevezetőben * R: a nevek betűrendjében, utalókat nem alkalmaz * Sz: név (névváltozat), művészeti ág, szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., művek, irod. * A: – * M: – * J: rövidítések * K:


Vas megye

526. Kik dolgoztak a műemlékekért Vas megyében 1945–1995 között? 1–4. / C. Harrach Erzsébet. In: Vasi szemle. – 50. évf. 1–4. sz. (1996), 116–130., 274–290., 453–463., 596–606. o.

Gy: az I. Lexikon részben a helyi műemléki munkákban részt vevő alkotók, kivitelezők, összesen kb. 200 személyiség, köztük elhunytak is * L: – * F: közölve * R: I. Lexikon; II. Élő alkotók; III. Kivitelezők, mesteremberek, szakmunkások névsora; IV. Hivatali névsor * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, fogl., munkahely, helyi műemlékvédelmi tev., díjak, forrás; a II–IV. rész csak néhány esetben tartalmaz életrajzi adatokat is * A: – * M: – * J: rövidítések * K:

527. A '48-as honvédsereg Vas megyei származású huszártisztjei / Bona Gábor. In: Életünk. – [32. évf.] 10–11. sz. (1994), 954–966. o.

Gy: a megye területén született 32 huszártiszt * L: – * F: – * R: rendfokozat szerint, azon belül betűrendben * Sz: név (névváltozat), váltakozó részletességű életrajzok, életrajzi adatok * A: – * M: – * J: – * K:

528. Képző és iparművészek Vas megyében / szerk. Farkas János; a Szombathelyi Szépítő Egyesület kiadványa. [1]–2. – Szombathely , 1994–1995. – 2 db. 106, 87. o.

Gy: 19–21. században élt, illetve élő a megyében született és/vagy ott alkotó hivatásos és műkedvelő 480 képző- és iparművész * L: 1. köt.: 1994. jún.; 2. köt.: 1995. okt. 7. * F: – * R: mindkét kötet a nevek betűrendjében; a 2. köt. az újabb nevek mellett az 1. köt. téves adatait is javítja * Sz: név, művészeti ág, szül./hal. hely/év, tan. művészi életp., helyi vonatkozás, díjak, művek, alkotások * A: – * M: – * J: – * K:

529. Vas megye: helytörténeti tanulmányok / szerk. Horváth Ferenc; kiad. a Vas Megye Tanácsa V. B. – Szombathely, 1958. – 386. o.

Vasiak a tudomány szolgálatában / Kiss Gyula. – 224–240. o.

Gy: helyi származású és/vagy helyben tevékenykedett, már elhunyt 17 tudós * L: – * F: – * R: tudományágak szerint * Sz: név, szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., hal. adatok, munkásság ismertetése, értékelése * A: – * M: – * J: – * K:

530. Dunántúli vármegyék / Szeghalmy Gyula. Vas vármegye községei / Fóris Anna, Kertész János. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1939. – 632. o., 8 t. – ([Magyar városok monográfiája; 23/5.])

Személyi adattár. – 589–632. o.

Gy: kb. 500 szócikk azokról, akik a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében; pótlások a 628. o.-tól * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

531. A volt cs. és kir. 83-as és 106-os gyalogezredek története és emlékkönyve / Doromby József. – Budapest, 1934. – 400. o., 3 térk.

Életrajzi adatok és arcképek mindazon bajtársakról, akik az emlékkönyv megjelenését támogatásukkal elősegítették. – 213–397. o.

Gy: kb. 1800, többségében Vas megyében lakó személy * L: – * F: adatközlés alapján * R: a Mária Terézia renddel kitüntetett tisztek; a szerkesztőbizottság életrajzi adatai; tiszti életrajzok (a 242. o.-n újra kezdődő betűrendben); altiszti és legénységi életrajzok (a 342. o.-tól újra kezdődő betűrendben); a mű lezárása után beérkezett fényképek és életrajzi adatok; Ausztriában élők * Sz: név (a háborúban elesettet kereszt jelzi), katonai rendfokozat, lakóhely, szül. hely/év, katonai szolgálat, I. vh.-s harctéri tev., kitünt., fogság, házastárs, gyerm., a család hősi halottai, egyeseknél fogl., közéleti tev. is * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

532. Vasmegyei fejek / szerk. és kiad. Halász Imre. – 2. bőv. kiad. – Szombathely, 1933. – 475. o.

Gy: többségében élő, kb. 450 közéleti személy * L: – * F: – * R: Szombathely, a Szombathelyi Premontrei Diákszövetség Budapesti Csoportja, Kőszeg, Sárvár, Celldömölk, Körmend, Szentgotthárd, Vasvár, a megye községei (a személyek közéleti rangsorban) * Sz: dicsérő bemutatás, többségénél életrajzi adatokkal ellátva (a szerkesztés időszakában elhunyt néhány személy kereszttel jelezve) * A: nagy többsége arcképpel * M: – * J: – * K: első kiad.: 1930. 430. o.

533. Vas vármegye és Szombathely megyei város általános ismertetője és címtára az 1931–32. évre / főszerk. F. Szabó Géza; kiad. a Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete. 1–2. köt. – Budapest, [1932]. – 656. o.– ([Vármegyék országos címtára])

Gy: a megye, a járások és a települések hatóságai, hivatalai, köztestületei, egyházak, iskolák, egyesületek, pénzintézetek, szövetkezetek, vállalatok, nyugdíjasok-özvegyek-magánzók, iparosok és egyéb foglalkozásúak * L: – * F: – * R: a megye, a járások, járásonként a települések betűrendben (a település nevét az élőfej is mutatja), egy település anyaga témakörök szerint * Sz: a címtárban egyes személyek életrajzi adataikkal szerepelnek: fogl. vagy beosztás, név, szül. hely/év, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., családtagok részvétele az I. vh.-ban * A: – * M: helységnévtár 1. köt. és 2. köt., a helynevek betűrendjében (654–656. o.) * J: rövidítések magyarázata, katonai rendjelek és kitünt. * K:

534. Vasvármegye / szerk. Sziklay János, Borovszky Samu; írta a vasvármegyei helyi munkatársak bizottsága. – Budapest: Apollo, [1898]. – XI, 622. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Tudomány és irodalom Vasvármegyében. Színház és zene Vasvármegyében / Vende Ernő. – 327–359. o.

Gy: 17–19. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 120 személy * L: – * F: – * R: költészet-szépirodalom, majd szakterületek szerint, a csoporton belül születési időrendben * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név, szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év), tan., életp., közéleti tev., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J:

Vasvármegye kiváló férfiai / Reiszig Ede, Sziklay János, Kőváry-Kaffehr Béla, Vende Aladár. – 579–594. o.

Gy: 14–19. századi, a megyében született és/vagy ott működő 30 személy * L: – * F: – * R: a születés időrendjében * Sz: részletes életrajzok * A: többsége arcképpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: hasonmás kiad.: 1989.; e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.

Lásd még: 344.


Vecsés

535. Vecsés / írta Szabó Attila. – Budapest: CEBA K., 2001. – 176. o.– (A XXI. század küszöbén)

Gy: 19–21. században élt, illetve még élő kb. 60 személyiség * L: ajánlás: 2001. szept. 23. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év, fogl., szül. hely, tan., életp., közéleti tev. * A: 2 arcképpel * M: – * J: – * K:

536. Vecsési életrajzi lexikon és eseménynaptár, 1786–1995 / Somogyi Lajos. – [Vecsés]: DZL-K., 1995. – 168. o.

Gy: a tárgyidőszakban élt, illetve még élő kb. 400 személy * L: 1995. jún. 30. * F: közölve: 158. o.* R: a nevek betűrendjében, utalók nélkül, (a-á, e-é külön betű) * Sz: név (névváltozat), fogl., szül./hal. hely/év/hó/nap, tan., életp., helyi vonatkozás, helyi közéleti tev., kitünt., művek, eredmények, házastárs, gyerm., lakáscím (egyeseknél – elsősorban a telepes gazdáknál – csak minimális adatokkal) * A: részben arcképpel * M: – * J: eseménynaptár; névsorok, egyéb adatok; a lakosság létszámalakulása; forrásművek; rövidítések * K:


Veresegyház

537. Veresegyház / írta Horváth M. Ferenc. – Veresegyház; [Budapest]: CEBA K., 1999. – 161. o.– (A XXI. század küszöbén)

Veresegyházi életrajzok. – 72–74. o.

Gy: 18–20. században élt 26 személyiség * L: előszó: 1999. aug. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű adatokkal: név, szül./hal. év, fogl., az életp. legfontosabb, elsősorban helyi vonatkozású mozzanatai, közéleti tev. * A: – * M: – * J: Veresegyház díszpolgárai (75. o.) * K:


Veszprém

538. Ki kicsoda a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatában? 2002–2006 / fel. szerk. Pásztor Judit. – Veszprém: Polgármesteri Hivatal, 2004. – 52. o.

Gy: 29 személy * L: a 2002. okt. 20-i önkormányzati választások eredménye alapján * F: önéletrajz * R: a közgyűlés tisztségviselői a tisztségek sorrendjében, a képviselők betűrendben * Sz: szerkesztett önéletrajz, a személy névaláírásának képével * A: arcképpel * M: – * J: – * K: előbb: Ki kicsoda a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatában? 1999.

539. Ki kicsoda a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatában? 1999 / fel. szerk. Pásztor Judit. – Veszprém: Polgármesteri Hivatal, [1999]. – 51. o.

Gy: 31 személy * L: az 1998. okt. 11-ei önkormányzati választások eredménye alapján * F: önéletrajz * R: a közgyűlés tisztségviselői a tisztségek sorrendjében, a képviselők betűrendben * Sz: szerkesztett önéletrajz, a személy névaláírásának képével * A: arcképpel * M: – * J: – * K: utóbb: Ki kicsoda a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatában? 2002–2006.

540. Veszprémi főorvosok / Hogya György. – Veszprém: Veszprém Megyei Kórház Csolnoky Ferenc Emlékbizottsága, 1999. – 200. o.

Gy: 18–20. században élt, illetve még élő 104 főorvos * L: bevezető: 1998. szept. * F: közölve * R: négy csoportban: 1. megyei tiszti főorvosok, megyei főorvosok, 2. a városi, illetve a megyei kórház osztályvezető főorvosai, 3. rendelőintézeti, gondozóintézeti, körzeti főorvosok, 4. városi-járási főorvosok, KÖJÁL igazgató főorvosok; a megyei (tiszti) főorvosok időrendben, a többi csoportban szakterületek szerint * Sz: név (névváltozat), beosztás, a tisztség viselésének kezdete és vége, szül. hely/év/hó/nap, szülők, tan., házastárs, gyerm., életp., közéleti tev., kitünt., hal. adatok, síremlék, művek, irod. * A: többsége arcképpel * M: névmutató * J: rövidítések * K:

541. A m. kir. veszprémi 31. honv. gyalogezred, a 31., 46. és a 79. honv. menet zászlóaljak, valamint a 31/1. népfölkelő zászlóalj története / Herczeg Géza; kiad. a Volt 31. Honvéd Gyalogezred Bajtársak Szövetsége. – Cegléd, 1936. – 448. o.Cím a borítófedélen: A veszprémi honvédek története.

3. rész. Az emlékalbum. – 353–444. o.

Gy: kb. 600, többségében Veszprém, Győr, Moson és Pozsony k. e. e. és Komárom és Esztergom k. e. e. megyei, illetve budapesti személy * L: 1935. szept. 30. * F: – * R: az ezred parancsnokai; tisztek, altisztek, legénység a nevek betűrendjében; pótlások: 443–444. o.* Sz: név (a hősi halottat kereszt jelzi), rendfokozat, fogl., lakóhely, katonai szolgálat, harctéri szolgálat az I. vh. idején, kitünt., hősi halott a családban * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

542. Veszprém város az irodalomban és művészetben / Sziklay János. – Veszprém, 1931. – 370. o.

Veszprémben született írók. – 184–213. o.

Veszprémben működött vagy élt, nem ott született írók és hírlapírók. – 214–287. o.

Nem veszprémi írók és hírlapírók, akik Veszprémről vagy Veszprémnek írtak. – 288–314. o.

Művészek. – 324–332. o.

Veszprémi születésű színészek. – 339–340. o.

Veszprémben született vagy ott élt zeneművészek és szerzők. – 346–353. o.

Gy: összesen 972 személy * L: – * F: – * R: fejezetenként a nevek betűrendjében * Sz: különböző részletességű életrajzok és munkásság * A: – * M: – * J: – * K:


Veszprém megye

543. Veszprém megyei életrajzi és kortárs életrajzi lexikon. [e-dok.] / főszerk. Varga Béla. – Veszprém; Budapest: Megyei Önkormányzat: Arcanum Adatbázis, 2003. CD-ROM

K: e-dok.: http://www.ekmk.hu/lexikon A Veszprém megyei életrajzi lexikon 1998. és a Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon 2001. átdolg. és bőv. kiadása

544. Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon / főszerk. Varga Béla. 1–2. köt. – Veszprém: Megyei Önkormányzat, 2001. – 1114. o.

Gy: 2208 élő és Függelékben 85, az adatgyűjtés kezdete (1999) óta meghalt személy adatai; kiemelkedőnek ítélt személyek érintőleges helyi jelenlét esetén is teljesértékű szócikkel * L: 2000. dec. 31. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében (a név előtti betűszó figyelembe véve); utalók nélkül * Sz: név (névváltozatok), szakképzettség, fogl., beosztás, szül./hal. hely/év/hó/nap, szülők, házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, irod., cím * A: arcképpel * M: – * J: – * K: e-dok.: http://www.ekmk.hu/lexikon

545. Negyvennyolcas emlékművek, honvédsírok Veszprém megyében / H. Szabó Lajos. – Pápa: H. Szabó L., 2000. – 199. o.

Gy: több mint 80 település kb. 300 emlékhelye * L: 1999. nov. 30. * F: közölve bevezetőben * R: a települések betűrendjében * Sz: emlékmű képe, megnevezése, helye, anyaga, felállíttatója, felavatás és felszentelés ideje, alkotója, felirata, megjegyzésként életrajzi adatok * A: sírok, emlékhelyek képei * M: névmutató * J: Veszprém megyei nemzetőrök, honvédek, hazafiak emlékhelyei, síremlékei hazánk más tájain, és a határokon túl; bibliogr.: 191. o.* K:

546. Veszprém megye kézikönyve / főszerk. Hamar Imre. 1–2. köt. [Budapest]: CEBA K., 1998. – 563, 649. o.– (Magyarország megyei kézikönyvei; 18.)

Veszprém megye közéleti személyiségei: megyei ki-kicsoda?. – 1. köt. 215–242. o.

Gy: kb. 240 személy * L: 1998. márc. 31. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., cím, szül. év/hó/nap/hely, családi állapot, gyerm., tan., életp., művek, eredmények, kitünt., közéleti tev.; (egyesek minimális adattartalommal) * A: – * M: – * J: – * K:

547. Veszprém megyei életrajzi lexikon / főszerk. Varga Béla; kiad. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. – Veszprém, 1998. – 569. o.

Gy: már elhunyt személyek (érintőleges vonatkozásúak is) * L: 1997 őszén * F: közölve * R: a nevek betűrendjében, névváltozatokról utalás * Sz: név (névváltozatok), szül./hal. adatok, fogl., életp. (a megyei település neve kiemelt betűkkel), főbb művek, eredmények, irod. * A: egyesek arcképpel * M: – * J: felhasznált lexikonok és alapvető kézikönyvek; rövidítések * K: e-dok.: http://www.ekmk.hu/lexikon.

548. Veszprém megye irodalmi hagyományai / Harmath István, Katsányi Sándor; kiad. a Veszprém Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya. – 4. bőv. kiad. – Veszprém, 1984. – 357. o., 53 t. – (Horizont közművelődési kiskönyvtár; 10.)

Írói életrajzok. – 195–352. o.

Gy: 11–20. században élt, illetve élő, önálló kötettel rendelkező szépírók, irodalomtörténészek, kritikusok, nyelvészek és erős válogatással történetírók, néprajztudósok; az előző kiadások óta Zala megyéhez csatolt Keszthely és járáskörzetének helységei is * L: – * F: – * R: a helységnevek betűrendjében, azon belül az írók szül. évének időrendjében; a szerző életműve csak egy helyen részletesen, a többi településnél a vonatkozás közlése után erre a helyre történik hivatkozás * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, helyi személyeknél életp. és főbb művek, nem helyi személyeknél, illetve klasszikus szerzők esetében csak a megyei vonatkozás tárgyalása * A: – * M: helységmutató; névmutató * J: – * K: 3. bőv. kiad.: 1976. 319. o.36 t.; 2. bőv. kiad.: 1969. 307. o.32 t.; első kiad.: 1967. 291. o.32 t.

549. Dunántúli vármegyék / Szeghalmy Gyula. Veszprém vármegye községei / Fóris Anna, Gróf Imre, Kertész János. – Budapest: Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája K., 1937. – 890. o., 34 t. – ([Magyar városok monográfiája; 23/1.])

Személyi adattár. – 615–884. o.

Gy: kb. 2700 szócikk azokról, akik a mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

550. Veszprémmegyei fejek: Veszprémvármegye tíz évvel Trianon után, 1919–1929: emlékalbum a vármegye egyházi, hivatali, tudományos, társadalmi és közgazdasági reprezentásairól / szerk. Hahn Ferenc, Zsadányi Oszkár. – Veszprém, 1929. – [396] o.– ([Magyar városok, vármegyék társadalmi emlékalbuma; 4.?])

Gy: kb. 400 élő, közéleti személy * L: – * F: – * R: megyei tisztségviselők, a megyeszékhely, majd járások szerint csoportosítva; a két utolsó tétel előtt pótlások a fő részhez * Sz: név, szül. év/hely (egyeseknél hó/nap is), tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt. közéleti tev. dicsérő értékelés (egyesek életrajzi adatok nélkül) * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:


Veszprémi egyházmegye

551. A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630–1950) püspökei, kanonokjai, papjai / Pfeiffer János. Index Pfeiffer János A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630-1950) püspökei, kanonokjai, papjai c. művéhez. – München; Veszprém: Görres Ges.: Püspöki Levéltár, 1987–1989. – 119, 104. o.– (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae; 8–8/a.)

Gy: követi az egyházmegye területének történeti változásait; 36 megyéspüspök, 179 kanonok, 2252 pap, illetve 50-nél több licentiátus * L: 1984 * F: az életrajzok végén jegyzetekben * R: püspökök, kanonokok, papok csoportosításában három, újrakezdődő betűrendben * Sz: életp. és annak értékelése, a személy utóélete, művei vagy hivatkozás biobibliográfiájára, a felhasznált források * A: – * M: névváltoztatások; helységnévmutató * J: rövidítések; forrásmunkák * K:


Zala megye

552. Ki kicsoda Zala megyében? 2000: négyévkönyv / fel. szerk. Rikli Ferenc. – Nagykanizsa: Ász-Press Kiadói Bt.: M-M Bt., [2000]. – 774. o.

Első fejezet – névlexikon. – 11–309. o.

Gy: kb. 1300 személy * L: 2000. okt. 15. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében, utalók nélkül * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők (az elhunyt szülő nevénél kereszt), házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K: előbb: Ki kicsoda Zala megyében? 1996.

553. A szabadságharc emlékei Zalában, 1848–1849 / szerk. Béres Katalin; kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága. – 2. jav. bőv. kiad. – Zalaegerszeg, 1999. – 319. o.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei Zala megyében / Béres Katalin. – 53–165. o.

Gy: a forradalom és szabadságharc zalai származású személyiségei, továbbá egy-egy település honvédsírjai, összesen kb. 70 személy * L: – * F: közölve * R: a zalai származású személyiségek; helyi honvédsírok és/vagy síremlékek; a két csoporton belül a nevek betűrendjében * Sz: név, életrajz, szobor. emlékmű, emléktábla, illetve a síremlék részletes leírása, irod. * A: egyesek arcképpel, többségnél a szobor, az emlékmű vagy emléktábla, illetve síremlék képe * M: helységnévmutató: 166–167. o.* J: – * K: első kiad.: 1998. – 257. o.[3] t.

554. Zala megye kézikönyve / főszerk. Hóbor József. 1–2. köt. – [Budapest]: CEBA K., 1998. – 487, 553. o.– (Magyarország megyei kézikönyvei; 19.)

Zala megye közéleti személyiségei: megyei ki-kicsoda?. – 1. köt. 417–438. o.

Gy: kb. 130 személy * L: 1998. márc. 31. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, cím, fogl., munkahely, szül. hely/év/hó/nap, tan., életp., művek, eredmények, közéleti tev. kitünt., családi állapot, házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

555. Zalai életrajzi kislexikon / szerk. biz. Bilkei Irén [és mások]; kiad. a Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés. – 2. jav., bőv. kiad. – Zalaegerszeg, 1997. – 213. o.

Gy: 11–20. században élt 747 személy, akik a mindenkori történelmi megyében születtek és/vagy munkásságuk a megyéhez kötődik * L: 1997. szept. 30. * F: szócikkek végén * R: a nevek betűrendjében, utalók nélkül * Sz: név (névváltozat), szül./hal. hely/év/hó/nap (az egykori önálló település jelenlegi hovatartozását is közli; jelenlegi nem magyarországi településeknél megnevezve az ország, a településnév pedig a jelenlegi hivatalos névformában is), fogl., családi származás, eredeti családi név, szülők, tan., életp., kitünt., emlékhely, művek, irod., arcképének helye (helyi életrajzi vonatkozás tipográfiailag kiemelve) * A: – * M: – * J: rövidítések * K: első kiad.: szerk. Gyimesi Endre. 1994. 220. o.; e-dok.: http://zalai.dfmk.hu/zalaiak

556. Ki kicsoda Zala megyében? 1996 / fel. szerk. Rikli Ferenc. – [Pécs]: Dél-dunántúli Extra Kft., 1996. – 806. o.

Ki kicsoda: egyéni. – 11–286. o.

Gy: kb. 1000 személy * L: 1996. okt. 6. * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében, utalók nélkül * Sz: név (névváltozat), fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, házastárs, gyerm., tan., életp., művek, eredmények, közéleti tev., díjak, kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K: utóbb: Ki kicsoda Zala megyében? 2000.

557. A szabadságharc zalai honvédei, 1848–1849 / szerk. Molnár András. – Zalaegerszeg: Zala Megye Levéltára, 1992. – 421. o.– (Zalai gyűjtemény; 33.)

Az 1848/49-es honvédsereg Zala megyei születésű tisztjei / Bona Gábor. – 5–52. o.

Gy: Zala megye területéről származó 142 tiszt, továbbá 16 tiszt, aki a megye területén halt meg * L: – * F: közölve a jegyzetben * R: rendfokozat szerint, azon belül a nevek betűrendjében * Sz: név (névváltozat), váltakozó részletességű életrajzok, életrajzi adatok * A: – * M: – * J: rövidítések * K:

558. Élni emberül: a munkásmozgalom Zala megyei harcosai: életrajzgyűjtemény / szerk. Jakabfi Rudolf, Tóth Antal, Tóth Lászlóné; [kiad.] a Zala megyei Pártbizottság, Zala Megyei Tanács, Szakszervezetek Zala Megyei Tanácsa. – Zalaegerszeg: Zala Megyei Lapk., 1980. – 562. o.

Gy: a megyében született és/vagy a megyében tevékenykedett, illetve lakott, a 19. század vége és az 1970-es évek vége között élt 205 személy * L: 1979. dec. 31. * F: közölve az életrajz végén * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. hely/év/hó/nap, családi származás, tan., életp., munkásmozgalmi, politikai tev., kitünt., emlékhely, források (az életrajzok szerzői a tartalomjegyzékben) * A: többsége arcképpel * M: névmutató; földrajzi mutató * J: rövidítések; bibliogr. * K:

559. Zalai internacionalisták: visszaemlékezések, életrajzok / szerk. Tóth Antal. – Zalaegerszeg: Zala Megyei Lapk., 1974. – 95. o.

Gy: a megye területén született és/vagy ott tevékenykedett, olyan még élő, illetve már elhunyt 37 személy, aki az I. vh. során hadifogolyként Oroszországba került és ott, 1917–1921 között, a forradalomban és/vagy a polgárháborúban fegyverrel harcolt * L: előszó: 1974. jan. * F: közölve * R: a nevek betűrendjében * Sz: önéletrajzi visszaemlékezés, illetve életrajzi szócikk; név, kitünt., szül. hely/év/hó/nap hadifogságba esés ideje, katonai tevékenység Szovjet-Oroszországban, hazatérés, további életp., kitünt., hal. adatok, forrás * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

560. Dunántúli vármegyék / Szeghalmy Gyula. Zala vármegye községei / Fóris Anna, Kertész János. – Budapest: Magyar Városok Monográfiája K., 1939. – 812. o., 12 t. – (A magyar városok és vármegyék monográfiája; 23/[6].)

Személyi adattár. – 651– 812. o.

Gy: kb. 1800 szócikk azokról, akik mű létesítését előmozdították; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyesületek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

561. Zala aranykönyve: a mi értékeink / Benedek Rezső. – Nagykanizsa, 1938. – 131. o.

Gy: a megyében született, valamint többségében Nagykanizsán élő kb. 100 személyiség, köztük néhány már elhunyt is * L: bevezetés: 1938. márc. * F: – * R: jelölés nélküli csoportosításban a megye, illetve a város közigazgatási, egyházi vezetői, tisztségviselői, orvosok, pedagógusok, vállalati vezetők, iparosok, kereskedők * Sz: név, fogl., dicsérő bemutatás, többségénél életrajzi adatokkal ellátva * A: arcképpel * M: – * J: – * K:

562. Zalavármegye ismertetője, 1935 / szerk. és kiad. Bodry László, Madarász Gyula, Zsadányi Oszkár. – Sopron, 1935. – 271, 174. o.Borítócím: Zalamegyei ismertető, 1935.

Vármegyei ismertető: személyi adattár. – 174. o.

Gy: kb. 1700 szócikk, a személyeken kívül kis számban vállalatok, pénzintézetek, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a járásnevek betűrendjében, azon belül a településnevek betűrendjében, településenként a személynevek betűrendjében; függelékben egy kiegészítés * Sz: név, fogl., szül. év/hely, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm. * A: – * M: – * J: – * K:

563. Zala vármegye feltámadása Trianon után: zalai fejek / írta és sajtó alá rend. Békássy Jenő; főmunkatárs Hahn Ferenc. – Budapest: Hungária, 1930. – 463, [5] o.

[Zalai fejek]. – 134–[464] o.

Gy: kb. 800 élő, közéleti személy * L: – * F: – * R: a megye vezető tisztségviselői, felsőházi tagjai, országgyűlési képviselői, a megyeszékhely, majd járásonként a települések, Budapesten élő zalaiak, végül zárás után érkezett képek * Sz: név., fogl., szül. hely/év (egyeseknél hó/nap is), tan., életp., közéleti tev. * A: kb. a fele arcképpel * M: tartalomjegyzék * J: – * K:

Lásd még: 344.


Zalaegerszeg

564. Zalaegerszeg / szerk. Bunovácz Dezső; szerzők Csomor Erzsébet [és mások]. – Budapest: CEBA K., 2001. – 225. o.– (A XXI. század küszöbén)

Zalaegerszegi életrajzok: a város híres szülöttei, nevezetes személyiségei, díszpolgárai / Molnár András. – 128–132. o.

Gy: 19–20. században élt 19 személyiség * L: előszó: 2001. nov. * F: – * R: a nevek betűrendjében * Sz: név, szül./hal. év, fogl., az életp. legfontosabb, elsősorban helyi vonatkozású mozzanatai, utalás művekre, eredményekre, díjak, kitünt., közéleti tev. * A: – * M: – * J: Zalaegerszeg város díszpolgárai * K:

565. Ki kicsoda Zalaegerszegen? 1999: négyévkönyv / szerk. Rikli Ferenc. – Nagykanizsa: Ász-Press K.: M-M Bt., [1999]. – 203. o.

Ki kicsoda: egyéni. – 11–111. o.

Gy: kb. 350 személy * L: 1999. okt. 30. * F: kérdőív * R: betűrend, utalókat nem alkalmaz * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., hobbi, cím * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K: előbb: Ki kicsoda Zalaegerszegen? 1995.

566. Ki kicsoda Zalaegerszegen? 1995 / szerk. Rab László. – Zalaegerszeg: Edditore Bt., 1995. – 240. o.

Ki kicsoda: egyéni. – 11–137. o.

Gy: kb. 300 személy * L: 1995. szept. 11. * F: kérdőív * R: betűrend, utalókat nem alkalmaz * Sz: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap, szülők, családi állapot, házastárs, gyerm., tan., életp., főbb művek, eredmények, közéleti tev., kitünt., hobbi, cím * A: arcképpel * M: – * J: – * K: utóbb: Ki kicsoda Zalaegerszegen? 1999.


Zalaszántó

567. Örökre búcsút intő kezek: emlékkönyv a II. világháború zalaszántói áldozatairól / szerk. és az interjúkat készítette Huszti Zoltán Ferenc; a II. részt írta, a fényképeket összegyűjt. Tóth József. – [Zalaszántó]: Darnay Honismereti Kör, 1990. – [4], 304, [3] o.

A II. világháború zalaszántói áldozatai / írta és a fényképeket összegyűjt. Tóth József. – 165–246. o.

Gy: katonai és polgári áldozatok, összesen 106 személy * L: 1989. nov. * F: – * R: két csoportban: katonai áldozatok, polgári áldozatok, a csoporton belül a nevek betűrendjében * Sz: katonák: név, rendfokozat, szül. hely/év, hal. év (egyeseknél hó/nap is), hal. körülmények; polgári áldozatok egy részénél csak a név * A: 35 arckép vagy teljes alakos fénykép * M: – * J: – * K: A Tátika 1989. 2. száma


Zemplén megye

(→ még Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

568. Zemplén vármegye / szerk. Csíkvári Antal. – Budapest: Vármegyei Szociográfiák K., 1940. – 226. o., 252 h. – (Vármegyei szociográfiák; 11.)

5. r. Személyi adattár. – 219–226. o., 251 h.

Gy: kb. 1500 szócikk; a személyeken kívül kis számban vállalatok, egyházközségek, iskolák is * L: – * F: kérdőív * R: a nevek betűrendjében (a-á külön betű) * Sz: név, fogl., lakóhely, szül. év/hely, szülők, tan., életp., közéleti tev., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., házastárs, gyerm., hősi halott a családban * A: – * M: – * J: – * K:

569. Zemplénmegyei fejek: Zemplénvármegye tíz évvel Trianon után / szerk. Hirn László. – Budapest: Magyar Vármegyék és Városok Társadalmi Emlékalbuma, 1930. – [302] o.– (Magyar városok, vármegyék társadalmi emlékalbuma; 6.)

Gy: kb. 300 élő, közéleti személy * L: előszó: 1930. ápr. * F: – * R: a megye, a járások, járásonként a települések (jelöletlen) rendjében, a személyek tisztségeiknek megfelelő rangsorban * Sz: dicsérő bemutatás, többségénél életrajzi adatokkal ellátva, általában: név, fogl., szül. hely/év, tan., életp., katonai részvétel az I. vh.-ban, kitünt., közéleti tev. * A: többsége arcképpel * M: – * J: – * K:

570. Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r. t. város / szerk. Borovszky Samu / írták a zemplénvármegyei helyi munkatársak. – Budapest: Apollo Irodalmi Társaság, [1905]. – 567. o.– (Magyarország vármegyéi és városai)

Irodalom, tudomány / Horváth Cyrill. – 248–305. o.

Gy: 16–20. században élt, illetve még élő, a megyében született és/vagy ott működő kb. 500 személy * L: – * F: – * R: Sárospatak, Sátoraljaújhely, majd a megye többi területe, azon belül tematikus csoportosításban, a jelenleg élők alcsoportja viszont a nevek betűrendjében * Sz: váltakozó részletességű szócikkek, általában: név, fogl., szül. hely/év/hó/nap (többeknél csak hely/év), tan., életp., helyi vonatkozás kiemelése, hal. adat, művek * A: néhány képpel * M: név- és tárgymutató * J: – * K: e-dok.: Magyarország vármegyéi és városai. CD-ROM; e-dok.: Arcanum DVD könyvtár 3., 4.

Lásd még: 1., 57., 59.

 


Személynév- és címmutató

A II. világháború dombóvári halottainak emlékére 134
A '48-as honvédsereg Nógrád megyei születésű tisztjei 333
A '48-as honvédsereg Vas megyei származású huszártisztjei 527
A 100 éves Újpest története: Újpest–rákospalotai lexikon, 1936 518
A 101-es zászló alatt: a v. békéscsabai cs. és k. 101. gy. e. emlékalbuma 42
A 250 éves budapesti Királyi Egyetemi Katholikus Gimnázium, 1687–1937 80
A 350 éves losonci gimnázium vázlatos története 300
1848-as honvéd- és nemzetőrsírok a szarvasi temetőkben 424
Az 1848-as honvédsereg Baranya megyei származású tisztjei 27
Az 1848/49-es események egri vonatkozású résztvevői 143
Az 1848/49-es honvédsereg győri születésű tisztjei 202
Az 1848/49-es honvédsereg Heves megyei származású tisztjei 239
Az 1848–49-es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei 408
Az 1848/49-es honvédsereg Szabolcs megyei születésű tisztjei 414
Az 1914–18. évi világháború hódmezővásárhelyi hősi halottainak emlékkönyve 251
Az 1914–1918. évi világháború vágfarkasdi hősi halottainak emlékkönyve 524
1956: arcok és sorsok 65
1956 Bács-Kiskun megyei kronológiája és személyi adattára 14
1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára 335
Á. Varga László → Varga László, Á.
Abaúj vármegye és társadalma 1931-ben 6
Abaúji lelkipásztorok, 1685–1799 2
Abaúj-Torna vármegye 3, 5
Ádám Gerzson 326
Agyagási Dezső 142
Ajkai életrajzi lexikon 7
Akik előttünk jártak 499
Akik itt hagyták lábuk nyomát 369
Akik jó bizonyságot nyertek: a Kolozsvári Református Theologia tanárai, 1895–1948 285
Akik még élhettek volna: a második világháború szabadszállási áldozatai a háborús események tükrében 410
"Akikre büszkék vagyunk": Békés megye híres szülöttei 36
Alapi Gyula 293
Alföldi képes emlékkönyv 8
Alkotások és pályaképvázlatok egy Tolna megyei tudományos és művészeti lexikonhoz 510
Az alkotóművészek múltja és jelene Solymáron 390
Amíg városatya lettem...: a főváros főtisztviselőinek és a törvényhatósági bizottság tagjainak önéletrajzgyűjteménye fényképekkel 84
Amíg városatya lettem...: a főváros főtisztviselőinek és a törvényhatósági bizottság tagjainak önéletrajzgyűjteménye fényképekkel, valamint az összes bizottságok és választmányok felsorolásával 87
Anda Károly 524
Andrásfi Gyula 104
Andrássy Antal 396
Angyalföldi emlékkönyv 97
Antalffy György 114
Apró Ferenc 439
Apróné Laczó Katalin 441
Arad szabad királyi város törvényhatósági bizottságának almanachja 9
Aranykönyv, 2000 405
Aranykönyv, 2002 404
Arcképcsarnok: szlovákiai magyar írók portréi 475
Arcképek Szarvas múltjából 426
Arcok Balassagyarmat múltjából 21
Arcok és művek: negyven arckép a szlovákiai magyar irodalomból 478
Arcvonások Eger művelődéstörténetéből 1944-ig 144
Ardói Gyula 158
Arrabona olimpikonjai Tokiótól Atlantáig 203
Árvamegyei almanach 10
Ávéd János 308
B. Szabó István → Szabó István, B.
Bács-Bodrog vármegye 13
Bács-Bodrog vármegye községei 20
Bácskai fejek 12
Bács-Kiskun megye kézikönyve 15
Baja 20
Bajai arcképcsarnok 19
Bakó Endre 54, 227, 234, 383
Balás Gábor 452
A Balatoni könyv és balatoni címtár 22
Balatoni kis lexikon 22
Balázs F. Attila 475, 476
Balázs Kovács Sándor 461, 508
Balla Illés 35
Balmazújvárosi krónika 23
Balogh Antal 321
Balogh Györgyné 112
Balogh Mihály 298
A Bánát kiváló férfiai 24
Bánáti Tibor 19
Bánhidi László 521
Bánkiné Molnár Erzsébet 279
Bánszki István 422
Baranya megye kézikönyve 28
Baranya vármegye községei 31
Baranya vármegye Trianon után tíz évvel, 1919–1929 33
Baranyavármegye és Pécs szab. kir. város közigazgatási almanachja 32
Baranyi Béla 54, 228
Barna János 303, 341, 473
Bars vármegye 34
Bársony Ferenc 16
Bartha Lajos 362
Bartus Ödön 312
Batka János 372
Báttaszéki Lajos 8
Baumgartner Alajos 88
Bedy Vince 208, 350
Békássy Jenő 243, 291, 563
Beke Margit 174, 176
Békés vármegye 41
Békés vármegye archontológiája, 1699, 1715–1950 37
Békéscsaba 46
Békési életrajzi kislexikon a reformáció korától a XX. század végéig 35
Békésmegyei fejek, 1929 43
Békésvármegye tíz éve, 1918–1928 44
Békevári Sándor 16
Bellai József 497
Beluszky Pál 68
Benák Katalin, Fuchszné → Fuchszné Benák Katalin
Bencze János 314, 352, 355
Benedek Domokos 156
Benedek Rezső 561
Benjamin Róbert 72
Benke György 499
Benke Imre 2
Benke József 354
Benkes Mihály 100
Benkóczy Emil 146
Benkovits György 462
Benkő Andrea 457
Bényei Miklós 226
Benyovszky Pál 501
Bérczi Vilmos 189
Béres Katalin 553
Berey Géza 166
Berkeszi István 497, 498
Bernád Ágoston 157
Bibó Dezső 251
Bihar vármegye és Nagyvárad 53
Bihar vármegye tíz évvel Trianon után 52
Bihari József 490
Bihari térség 54
Bihariné Dániel Katalin 68
Bihar-vármegye 49
Bihor-Biharmegye, Oradea-Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve 51
Bilkei Irén 555
Biographia: az Állatorvostudományi Egyetem elhunyt tanárainak és előadóinak életrajza 71
Biographia: elhunyt tanáraink és előadóink életrajza 71
Biró Lajos 517
Bíró Vencel 161
Blau Lajos 89
Bodnár Gyula 85
Bodorik Sándor 307
Bodrits István 310, 434, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Bodry László 562
Bognár Júlia, Dunainé → Dunainé Bognár Júlia
Bogyirka Emil 100
Bona Gábor 27, 172, 202, 239, 333, 408, 414, 527, 557
Bonyhádi arcképek 55
Borbíró Pongrác 137
Bordás Győző 128
Boros Fortunát 161
Boross István 257
Borovszky Samu 13, 34, 53, 173, 197, 207, 244, 254, 293, 339, 343, 367, 372, 415, 428, 432, 496, 497, 515, 534, 570
Borsod vármegye 56
Borsod-Abaúj-Zemplén megye internacionalistái 62
Borsod-Abaúj-Zemplén megye kézikönyve 61
Borsod-abaúj-zempléni almanach 60
A Borsod-Miskolci Orvos-Gyógyszerész Egyesület jubieumi évkönyve, 1847–1937 58
Borus Gábor 246, 248
Bot György 122
Botos Gábor 317
Bozsik Sándorné 62
Bozsó Ferenc 261
Brassói Panteon 63
Breitfeld Alajos 83
Breznay Imre 244
Brukner Lajos 9
Buchmann Károly 24
Budapest kézikönyve 68
A budapesti I. kerületi M. Kir. Állami Verbőczy István Reálgimnázium összes tanárainak és irodalmi vagy művészeti tevékenységet kifejtő végzett növendékeinek lexikona 88
A Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnázium első száz esztendejének története 91
A Budapesti Férfiszabók és Fiúruhakészítők Ipartestületének 50 éves története 81
Budapesti hivatali útmutató 74, 75
Budapesti közéleti névmutató, 1945–1950 73
A Budapesti Rendőr-főkapitányság mártírjai és hősi halottai 72
A budapesti székesfővárosi törvényhatósági bizottság tagjainak életrajza 90
Bujáki László 495
Bujdos Tibor 1
Bunovácz Dezső 564
Buza Péter 375
Buzás Viktor 85
Büki Attila 105
C. Harrach Erzsébet → Harrach Erzsébet, C.
Calendarium: a Szombathelyi Egyházmegye elhunyt papjai, 1772–2002 489
Cegléd 107
A ceglédi református egyház lelkipásztorai 108
Címeres mezben 102
Crettier Ferenc 187
A cs. és kir 34. magyar gyalogezred története, 1734–1918 4
A cs. és kir. "Albrecht főherceg" 44. Gyalogezred és a cs. és kir 105. gyalogezred története 398
Csáky Károly 252, 253, 386
Csanád vármegye tíz évvel Trianon után 109
Csanda Sándor 479
Csánki Dezső 403
Csatár István 160, 195, 196, 363
Csatáry György 48
Csegezi Monika, Ozsváthné → Ozsváthné Csegezi Monika
Csehák Kálmán 128
Csepel 111
Csepelsziget községei 111
Csete Örs 65
Csiffáry Gergely 240
Csíkvári Antal 3, 56, 115, 520, 568
Csinos Antalné 119
Csobai László 38
Csobán Endre 123, 218
Csomor Erzsébet 564
Csongrád 112
Csongrád megye kézikönyve 113
Csongrád vármegye 115
Csonka-Bácska tükre 11
Csonka-Biharvármegye 50
Csorba Zoltán 311
Csordás Erika 64
Csorna 116
Csuka Zoltán 133, 185
Csurgó és térsége 118
Czajtányi István 261
Czeróczki András 119
Czibók Balázs 353
Czinege Erik 139
Cziráky Gyula 138
Czirják Árpád 153
Dabas nagyközség évkönyve, 1973 119
Damó Jenő 25, 167
Dániel Katalin, Bihariné → Bihariné Dániel Katalin
Dávid József 453
De Sgardelli Caesar 82, 131, 192
Debrecen sz. kir. város és Hajdú vármegye 123
Debrecen sz. kir. város gazda-családjainak 1938. évi albuma 124
Debrecen sz. kir. város törvényhatósági bizottsági tagjainak albuma, 1935 125
Debreceni képzőművészek adattára 121
Debreceni képzőművészeti adattár 121
A Debreceni Orvostudományi Egyetem története és professzorainak életrajza, 1918–1988 122
A Debreceni Református Egyházmegye története 127
A Debreceni Református Kollégium tanárai és kiválóbb növendékei, 1549–1925 126
Deli Erzsébet 508
A Délvidék hadtörténete, 1914–1918 131
Délvidéki emlékköny: megtiportak...! 132
Demény-Dittel Lajos 235
Demeter Lajos 389
Dér Vilmos 79
Dernyey /Szlevnich/ György 256
Deseő Lajos 158
Deutsche in Budapest 69
Dezső Krisztina 351
Dienes István 411
Dittel Lajos, Demény → Demény-Dittel Lajos
Dlusztus Imre 438
Dombay Hugó 343
Doromby József 364, 531
Dömjén Miklós 365, 401, 430
Dömsöd 135
Dráva mente 136
Drégely Kálmán 20
Duna-földvári album 138
Dunaharaszti története 139
Dunainé Bognár Júlia 443
Dunamenti nyaralóhelyek 137
Dunántúli kultúrmunkások 141
Dunántúli vármegyék 31, 209, 397, 512, 530, 549, 560
Dupák Gábor 335
Dupka György 266, 267
E. Nagy Lajos → Nagy Lajos, E.
Eger 142
Egerszegi Ferenc 409
Egri emlékhelyek 145
Egri író papok 147
Egy régi alma mater: a pozsonyi evangélikus líceum és teológiai akadémia utolsó negyven éve (1882–1923) 371
Egyetemi zászlóaljak: tudományegyetemi rész 79
Egyházi írók csarnoka: Esztergom főegyházmegyei papság irodalmi munkássága 178
Egyleti élet Pesterzsébeten 100
Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts, 1800–1900 472
Életpályák, életművek: készült a Pápai Pálos, Királyi Katolikus, Bencés, jelenlegi Türr István Állami Gimnázium egykori tanárairól és diákjairól 349
Életrajzi évfordulók Szentes, '86 470
Életrajzi kalauz: ezer magyar biográfia a délszláv országokból 128
Életutak: sárvári és Sárvár környéki személyek életrajzgyűjteménye 384
Életutak, életsorsok: az antifasiszta fegyveres harc Heves megyei résztvevőinek életrajzgyűjteménye 240
Élni emberül: a munkásmozgalom Zala megyei harcosai 558
Élő Zoltán 184
Elődeink, példaképeink: Budapest XIII. kerület, Angyalföld forradalmi munkásmozgalmának kiemelkedő, elhunyt harcosainak életrajzgyűjteménye 96
Emberek a tájban 18
Émek habáchá 47
Emlékezés Pápa város II. világháborúban hősi halált halt katona- és polgári áldozataira, 1939–1945 347
Emlékezünk: adatok a két világháború dákai áldozatairól 120
Emlékkönyv a Budapest székesfővárosi IV. ker. Községi Eötvös József Reáliskola fennállásának hetvenötödik évfordulójára 85
Emlékkönyv a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet ötven éves jubileumára, 1877–1927 89
Emlékkönyv a II. világháború kisújszállási áldozatairól 282
Enyedy Barnabás 210
Eötvös Nagy Imre 275
Eperjessy János 219
Erdély és a visszatért keleti részek 160
Erdélyi ezredek a világháborúban 158
Az erdélyi Ferences Rendtartomány nagyjai a 17. századtól napjainkig 156
Erdélyi festőiskolák 152
Erdélyi katolikus nagyok 161
Erdélyi lexikon 168
Erdélyi magyar breviárium 153
Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000 151
Erdélyi mártírok és hősök aranykönyve 162
Erdélyi monográfia 166
Erdélyi műtár 149
Az erdélyi Panteon 154
Erdélyi utakon: régi kolozsvári arcok 283
Erdélyi vármegyék 159
Érdi személynévtár 148
Erődi Kálmán 85
Érsekújvár 171
Érsekújvár megyei város, Nyitra-Pozsony k. e. e. vármegyék székhelye 171
Értünk éltek: a forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő, elhunyt Szolnok megyei harcosainak életrajz-gyűjteménye 485
Értünk éltek: a munkásmozgalom kiemelkedő, elhunyt Szolnok megyei harcosainak életrajzgyűjteménye 485
Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai 354
Ésik Sándor 60, 224, 421
Esztergom és Komárom megye 1848/49-es honvédtisztjei 172
Esztergom vármegye 173
Esztergomi érsekek, 1001–2003 174
Esztergomi kanonokok, 1100–1900 177
Esztergomi kanonokok, 1900–1985 176
Európa útján a Tápió-vidék művelődéstörténeti emlékeivel 490
Ezen a napon: Heves megye jeles személyiségeinek naptára 237
F. Szabó Géza → Szabó Géza, F.
Fábián Sándor 429
Faragó László 264
Farkas Gábor 182
Farkas János 528
Farkas Józsefné 119
Farkas L. Ferenc 50, 124, 125, 217, 220
Fazakas Zsigmondné 236
Fehér Dezső 51
Fehér György 71
Fehér Károly 488
Fehér Mária, Péterné → Péterné Fehér Mária
Fehérvári Géza 31
Feiszt György 486
Fejér megye kézikönyve 182
Fejér vármegye 186
Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad királyi város általános ismertetője és címtára az 1931–32. évre 188
Fejérmegyei fejek 190
Fejérvármegye és Székesfehérvár szab. kir. város törvényhatóságainak almanachja 189
Fejérváry József 115, 251
A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona 191
A felszabadulás aranykönyve, 1921–1931: emlékalbum Pécs [...] Baja [...] Baranya és Bácsbodrog vármegyék szerb megszállása, felszabadulása és újjászületésének 10 éves jubileumára 357
Felvidék 193
A Felvidék és Kárpátalja hadtörténete, 1914–1918 192
Felvidéki mártírok és hősök aranykönyve 194
Fényképészek és műtermek Erdélyben, 1839–1916 150
Fenyvessiné Góhér Anna 17
Ferenczy János 432
Fetter Mihály, Fogarasy → Fogarasy-Fetter Mihály
Filep János 418
Filepné Nagy Éva 419
Flóri Miklós 85
Flórián Csaba 306
Fogarasy-Fetter Mihály 369
Follajtár Ernő 209
Fonay Tibor 18
Forgács Sándor 205, 493
Fóris Anna 209, 397, 530, 549, 560
A forradalmak Szabolcs-Szatmár megyei harcosai, 1917–1919 418
A forradalmi mozgalom makói harcosai 302
A forradalmi munkásmozgalom Békés megyei harcosai 40
Földes Lajos 6
Földvári Balázs 65
Fővárosi almanach, lexikon és útmutató 92, 93, 94, 95
A fővárosi közgyűlés almanachja, 1990–1994 70
Friedman Dénes 89
Frühwirth Mátyás 258, 365
Fuchszné Benák Katalin 308
Fukári Valéria 371
Futaky László 422
Fülöp Béla 345
Fülöpné Rákos Éva 246
Fűrészné Molnár Anikó 294
G. Miklós Márta → Miklós Márta, G.
G. Sin Edit → Sin Edit, G.
Gaál Ibolya 416
Gaál Zoltán 349
Gál Péter, Molnár → Molnár Gál Péter
Gara Ernő 165
Gárdonyi Jenő 74, 75
Gazda István 284
Gecsényi Lajos 214, 292, 485
Géger Melinda 392, 394
Gergely Anna 179
Gergely Gábor Arnold 43
Gergely Tamás 63
Gerő Dezső 451
Glass Beáta 351
Góhér Anna, Fenyvessiné → Fenyvessiné Góhér Anna
Gordos János 337
Gömör-Kishont vármegye 197
Görföl Jenő 475
Grábics Frigyes 200
Grezner Ferenc 68
Gróf Imre 549
Grondzsákné Nemeshegyi Beatrix 72
Grünwald Géza 28
Gulyás Gizella 525
Gulyás Mihály 345
Guszmanné Nagy Ágnes 142, 238, 419
Gúthi Imre 92, 93, 94, 95
Gyimesi Endre 555
Gyimesy Jenő Balázs 132
Gyomaendrődi ki kicsoda? 198
Gyöngyös 199
Győr sz. kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek 206
Győr vármegye 207
Győr vármegye községei 209
György Endre 84, 87
Győri életrajzi lexikon 200
A győri székeskáptalan története 208
A Győri Ügyvédi Kamara története, 1875–2000 204
Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék és Győr törv. hat. jogú, sz. kir. város részletes ismertetője és monográfiája az 1929–1930. évekre 210
Győr-Moson-Sopron megye jegyzőinek almanachja 212
Győr-Moson-Sopron megye kézikönyve 213
Győr-Sopron megye forradalmi harcosainak életrajzgyűjteménye 215
Győr-Sopron megyei internacionalisták a nagy októberi szocialista forradalomban és a polgárháborúban, 1917–1922 214
H. Szabó Lajos → Szabó Lajos, H.
Habermann Gusztáv 446
Háger László 412
A hagyomány szolgálatában 434
Hahn Ferenc 550, 563
Hajdani tolnai hölgyek könyve 507
Hajdó Lászlóné 395
Hajdú és Bihar vármegye 217
Hajdú vármegye és Debrecen sz. kir. város 218
Hajdú-Bihar megye irodalmi kalauza 227
Hajdú-Bihar megye kézikönyve 225
Hajdú-Bihar megye oktatástörténeti irodalma, 1896–1996 226
Hajdú-bihari almanach 224
Hajdúnánási almanach, 2000 233
Hajdúság, Tiszamente és a Hortobágy 234
Hajdúvármegye 220
Hajdúvármegye és Debrecen sz. kir. város adattára 219
Halasi László 73
Halász H. Imre 407
Halász Imre 206, 532
Halmay Béla 312
Hamar Imre 546
Hambuch Vendel 69
Hamvai Kovács Zsigmond → Kovács Zsigmond, hamvai
Harcos életutak: a forradalmi munkásmozgalom Nógrád megyei kiemelkedő személyiségeinek életrajzai 337
Harkány Rezső 90
Harmath István 548
Harrach Erzsébet, C. 526
Hatvanhoz kötődő híres személyek 235
Hatvani lexikon 236
Havas Péter 338
Haza, szülőföld, nemzetiség: A hét évkönyve, 1978 157
A hazáért "a patakokat a mi vérünk festette pirosra": Sepsiszentgyörgy, Kilyén és Szotyor területén nyugvó 1848/49-es szabadságharcosok 389
Házsongárd 286
Héjja Julianna Erika 37
Helméczy Mátyás 139
Heltai Nándor 273
Hencsei Pál 102
Henszelmann Aladár 58
Héra Szabó Lajos 304
Herczeg Géza 541
Hermann Gusztáv 455
A hetvenéves Budapest 76
Heves megye kézikönyve 238
Heves vármegye 244
Heves vármegye újjáépitése Trianon után 243
Hevesi Simon 89
Hevesvármegyei ismertető és adattár 242
Hídvégi Violetta 293
Hiller István 387
Híres polgárok lexikona: marosvásárhelyi Panteon 306
Híres selmecbányai tanárok 386
Híres tolcsvaiak 505
Hirn László 12, 190, 448, 484, 514, 569
Hittrich Ödön 91
A Hittudományi és Tanárképző Intézet története, 1889–1939 78
Hóbor József 554
Hódmezővásárhely 115
Hódmezővásárhely jeles tudósai 247
Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú város történeti almanachja, 1873–1950 245
Hódmezővásárhelyi életrajzi lexikon 246
Hódossy Ferencné 395
Hoffer József 69
Hogya György 540
Hol sírjaik domborulnak...: a föld alatti Szeged lakói 439
Hont vármegye és Selmecbánya sz. kir. város 254
Honti arcképcsarnok: jeles szülöttek kisportréi 253
Horacsek György 41
Hortobágyi Ágost 402
Hortobágyi Jenő 130, 163
Horváth Cyrill 367, 570
Horváth Ferenc 529
Horváth Géza 294
Horváth Iván 390
Horváth Jenő 80
Horváth József 118
Horváth Kázmér 315
Horváth Konstantin 78
Horváth László 406
Horváth M. Ferenc 537
Horváth Rezső, Péchy → Péchy-Horváth Rezső
Horváth Sándor Domonkos 200, 204, 212
Hovhannesian Eghia 363
Hőgye István 385
Hősök és áldozatok: emlékezés a két világháború malomsoki áldozataira 304
Hunek Emil 341
Huszár Sándor 157
Huszti Zoltán Ferenc 567
Igló könyve 255
In memoriam: büki hősök és mártírok a második világháborúban 106
Irodalmi bölcsőink Romániában azaz neves literátoraink születési helye, emlékmúzeuma, emléktáblája, sírhelye vármegyék szerint számba véve 378
Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, Gömörben és Zemplénben 1
Írók, költők Szentendrén 463
Ismeretlen vértanúk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye XX. századi történetében 175
Ismert böszörményiek 230
Iván Gyula 524
Iványi Szabó Éva 444
Izményi Éva 118, 136, 305, 319, 370, 393
Jakabfi Rudolf 558
Jani István 63
Jankó Géza 295
Jankovics László 353
Jász történelmi arcképcsarnok 259
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene 257
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Trianon után 258
Jeles elődeink: 130 kisportré az egykor Hontban tevékenykedő neves személyekről 252
Józsefvárosi kódex 2000 98
Józsefvárosi lexikon 99
Jubileumi emlékkönyv a Budapest Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestülete 50 éves megalakulásának emlékére, 1885–1935 83
Juhász Antal 309
Juhász Viktor 186
K. Thury György → Thury György, K.
Kaczián János 509
Kacsir Mária 380
Kadlecovits Géza 103
Kaffehr Béla, Kőváry → Kőváry-Kaffehr Béla
Kalapis Zoltán 128, 129
Kalotai László 356
Kanizsa község I. világháborús hősi halottai 301
Kanizsai enciklopédia 321
Kántor László 286
Kántor Sándorné 216
Kanyó Ferenc 443
Kaposvári Gyöngyi 483
Kaposvári ki kicsoda? 1994 264
Kapusz Nándor 122
Karlovitz Margit 19
Kárpátalja magyar személyi és intézmény-adattára 267
Kárpátaljai magyar Gulag-lexikon: lefejezett értelmiség, 1944–1959 266
Kárpátaljai művelődéstörténeti kislexikon 265
Kassa orvosi története 268
Kassai írók a mohácsi vésztől máig 269
Kasza Sándor 359
Katics Antal 32
Katona Béla 420
Katona István Társaság tanulmányai Kalocsáról 261
Katona Lajos 249, 250
Katona Szabó István 380
Katsányi Sándor 548
Kecskemét jelesei 273
Kecskemét tj. város általános ismertetője és címtára az 1931. évre 274
Kecskeméti életrajzi lexikon 272
Kecskeméti nagy képes naptár Kecskemét th. város teljes cím- és névtárával az 1922. közönséges évre 275
Kecskés László 289
Kékesi László 426
Kemény Gábor 194
Kemény Simon 11
Kende János 53, 361
Képünk: Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága 477
Képző és iparművészek Vas megyében 528
Képzőművészeti élet Somogyban, 1945–1990 392
Kerekes Sámuel 210
A Kerepesi úti temető 67
Keresztény magyar közéleti almanach 130, 163
Keresztyén Balázs 265
Kertész János 397, 530, 549, 560
Kertész Károly 491
Kertész Manó 85
Kézművesek, népi iparművészek Tolna megyében 508
Ki kicsoda?: a bánsági közélet lexikonja 25
Ki kicsoda?: az erdélyi és bánsági közélet lexikonja 167
Ki kicsoda? Szarvas, 1990–2000 425
Ki kicsoda a Nyugat-Dunántúlon? 344
Ki kicsoda a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatában? 1999 539
Ki kicsoda a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatában? 2002–2006 538
Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? 155
Ki kicsoda Baranya megye könyvtáraiban? 26
Ki kicsoda Békéscsabán, '99 45
Ki kicsoda Budapest közoktatásában? 2002 64
Ki kicsoda Csornán? 117
Ki kicsoda Dunakeszin, 2001 140
Ki kicsoda Győrben? 1997 205
Ki kicsoda Győrben? 2001 201
Ki kicsoda Kaposváron? 2002 263
Ki kicsoda Kassától–Prágáig? 110
Ki kicsoda Keszthelyen? 1996 277
Ki kicsoda Mohácson? 1997 314
Ki kicsoda Nagykanizsán? 1995 323
Ki kicsoda Nagykanizsán? 1999 322
Ki kicsoda Nógrádban, 1999–2000 332
Ki kicsoda Pécsett 2000-ben? 352
Ki kicsoda Pécsett? 1995 355
Ki kicsoda Rozsnyón 381
Ki kicsoda Székesfehérváron? 2000 457
Ki kicsoda Szekszárdon? 2002 460
Ki kicsoda Szombathelyen? 1998 487
Ki kicsoda Tatabányán, Oroszlányban, Tatán? 1998 493
Ki kicsoda Zala megyében? 1996 556
Ki kicsoda Zala megyében? 2000 552
Ki kicsoda Zalaegerszegen? 1995 566
Ki kicsoda Zalaegerszegen? 1999 565
Kik dolgoztak a műemlékekért Vas megyében 1945–1995 között? 526
Ki-kicsoda Békés megye tudományos életében 39
Király István 23
Kisalföldi művészek lexikona 278
Kiskunfélegyháza helyismereti könyve 279
Kiskun-Halas város története oklevéltárral 280
Kispest, Pestszentlőrinc, Pestszentimre 281
Kiss Ferenc 450
Kiss Gyula 529
Kiss István 229
Kiss István, rugonfalvi 454
Kiss József 70
Kiss László 38, 81, 360
Kiss Péter 143, 144
Klamár Gyula 358
Kocsári Istvánné 236
Kollányi Ferenc 177
Kolofont József 107
Kolta László 55
Komárom 287
Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék múltja és jelene 290
Komárom és Esztergom vármegyék újjáépítése Trianon után 291
Komárom irodalmi élete 289
Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város 293
Komárom vármegye kultúrtörténetéből 293
Komárom-Esztergom megye kézikönyve 294
Komáromi Olympos 288
Komoróczy Miklós 197
Koncsek Aranka, Sugárné → Sugárné Koncsek Aranka
Kondoros hősi halottai és áldozatai a két világháborúban 296
Kopka János 417
Korniss Géza 46
Korok és emberek: Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye 511
Kortárs vajdasági magyar művészek lexikona 525
Kortársak lexikona: a romániai magyar nyelvterület szellemi és közéleti személyiségei 165
Koszorús Oszkár 346
Kovács Ernő 62
Kovács Győzőné 214, 215
Kovács Gyula 71
Kovács István 245, 247
Kovács Márta, Molnárné → Molnárné Kovács Márta
Kovács Sándor, Balázs → Balázs Kovács Sándor
Kovács Zoltán 68
Kovács Zsigmond, hamvai 269
Kovalcsik András 21
Kozma Dezső 283
Kozma Zsolt 285
Kőhegyi Mihály 19
Könyvtárosok Békésben 38
Könyvtárosok Győr-Moson-Sopron megyében 211
Környei Attila 214
Kőrösi Ilona, Székelyné → Székelyné Kőrösi Ilona
Kőszegfalvi Ferenc 246, 247
Kőváry-Kaffehr Béla 534
Krisch Imre 405
Kristófy Géza 398
Kruzslicz István Gábor 247
Kubička Kucsera Klára 477
Kucsera Klára, Kubička → Kubička Kucsera Klára
Kucska Ferenc 200, 212
Kulcsár Lászlóné 328
Kunszentmártoni hősök albuma 297
Kunszentmiklós 298
Kurca-parti vallomások 464
Kurtz Géza 398
Kurucz János 282
Kussinszky Endre 357
Kutas Ferenc 425
Kürti Katalin, Sz. 121
"Küzdtünk híven...": a baranyai – pécsi ellenállók, antifasiszták, internacionalisták életrajzi kötete 29
"Küzdtünk híven a forradalomért...": a magyar munkásmozgalom Bács-Kiskun megyei harcosainak életrajzgyűjteménye 16
Lábadi Károly 299
Labádi Lajos 466, 467, 468, 469
Láczay Magdolna 417 ,421
Laczó Katalin, Apróné → Apróné Laczó Katalin
Ladányi István 49, 242, 281
Ladányi Miksa 111, 137, 242, 281, 331, 368, 382
Lakos Lajos 329
Laskaiak 299
László Dezső 454
Lászlóffy Aladár 286
Léderer Ottó 518
Lehel István 85
Lengyel András 434
Lentségi arcképcsarnok 129
Leszih Andor 312
Lőrincz Andrea, Pekárné → Pekárné Lőrincz Andrea
Lugosi Döme 447
Lusztig Imre 249
A m. kir. IV. Károly király volt 1. honvéd gyalogezred története és háborús emlékalbuma 362
A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalod- és népfelkelő ezredek története 459
A m. kir. veszprémi 31. honv. gyalogezred, a 31. 46 és a 79. honv. menet zászlóaljak, valamint a 31/1. népfölkelő zászlóalj története 541
Machalek Pál, Makkay → Makkay Machalek Pál
Madarász Gyula 406, 562
Mader Béla 114
Magony Imre 456
Magyar föld – magyar nép 185
Magyar gyorsírók pantheonja 77
Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona 479
A magyar királyi budapesti 29. honvéd gyalogezred és a magyar királyi 29. népfölkelő gyalogezred hadtörténeti emlékkönyve 82
A magyar munkásmozgalom Bács-Kiskun megyei harcosai 16
Magyar városok 164
Magyarits András 180, 181, 183
Majtényiné Túri Katalin 247, 248, 468
Makkay Machalek Pál 42
Makó és Csanád-Torontál vármegyei községek 303
Makó Imre 250
Makoldy Sándor 77
Málnási Ferenc 378
Marcali-hát 305
Márkosfalvi Sipos Gyula → Sipos Gyula, márkosfalvi
Márkus György 41
Marton Istvánné 309, 310
Marton Zsuzsa 510
A második világháború és a fasizmus hódmezővásárhelyi áldozatai 250
A második világháború mindszenti áldozatai 310
A második világháború szegedi hősei és áldozatai 443
A második világháborúból hazatért hódmezővásárhelyiek 249
Mastalir Ernőné 387
Máté József 424
Matematikát, fizikát oktató tudós és nevezetes tanárok Hajdú, Szabolcs és Szolnok megye középiskoláiban, 1850–1948 216
Matócza Eleonóra, Sulyokné → Sulyokné Matócza Eleonóra
Matolay Károly 33
Mayer Imre 480
Medvigy Cyrill 85
Mementó: a II. világháború orosházi hősei, áldozatai 345
Memoria professorum Quinqueecclesiensium: az Erzsébet Tudományegyetem és a jogutód intézmények professzorai 353
Merk Zsuzsa 19
Mészáros András 191
Mészáros Antal 494
Mészáros István 175
Mészáros Rezső 113
Mészáros Széchényi Katalin 260
Mezőtúri életrajzi lexikon 307
Mihály Ferenc 332
Miklós Márta, G. 294
Miklósi Csabáné 148
Miklósi-Sikes Csaba 150
Mindszent története és népélete 309
Mindszenthez kötődő orvosok, állatorvosok, gyógyszerészek életrajzai 308
Miskolc 312
Miskolc és Borsod az irodalomban 311
A miskolci gör. szert. kat. apostoli kormányzóság története, területi és személyi adatai 313
Misóczki Lajos 199
Mitzki Ervin 30
Mohács hősi halottai 315
Mojzes Katalin, Ráczné → Ráczné Mojzes Katalin
Molnár András 557, 564
Molnár Anikó, Fűrészné → Fűrészné Molnár Anikó
Molnár Béla 268
Molnár Dénes 149
Molnár Endre 5
Molnár Erzsébet, Bánkiné → Bánkiné Molnár Erzsébet
Molnár Gál Péter 66
Molnár Tibor 301
Molnárné Kovács Márta 203
Monostori László 436
Móri Művésztelep, 1994–2004 316
Mosolygó József 503
Mosonmagyaróvár 317
Mravik Mihály 296
Muhi Sándor 431
Múltunk írott ereklyéi 48
A munkáshatalomért!: Komárom megye forradalmi munkásmozgalmának harcosai 292
Munkásmozgalmi életrajzok Pest megyéből 361
Munkásmozgalmi harcosaink 241
Munkásmozgalmunk harcosai: Baranya megyei biográfia 30
A munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona 114
Murádin Jenő 152, 320
Muravidéki életrajzi lexikon 318
Nadányi Zoltán 49
Nagy Ágnes, Guszmanné → Guszmanné Nagy Ágnes
Nagy Éva, Filepné → Filepné Nagy Éva
Nagy Ferencné 353
Nagy Imre 471
Nagy Imre, Eötvös → Eötvös Nagy Imre
Nagy István 219
Nagy Jenő 40, 136, 305, 319, 370, 393
Nagy Károly, ifj. 502
Nagy Lajos, E. 295
Nagy László 69
Nagy Richárd 99
Nagy Sándor 451
Nagy Szeder István 280
Nagy Zoltán 262
Nagyatád és a Rinya mente 319
Nagybánya: a festőtelep művészei 320
Nagykőrös 324
Nagykőrösi Athenas 326
Nagykőrösi ki kicsoda? 325
Nagykún városok: Karcag, Kúnmadaras, Túrkeve, Kúnszentmárton, Kúnhegyes, Kisujszállás, 1920–1930 327
Nagy-Várad múltja és jelenéből 329
Nánási kalendárium és helytörténeti olvasókönyv, 2003 232
Nánási kalendárium és helytörténeti olvasókönyv, 2004 231
Nándori Gyuláné 387
Nedolay Albert 373
Négy évtized szociálpolitika-története életrajzok, pályaképek tükrében Szabolcs-Szatmár megyében, 1938–1983 416
Negyedi Szabó Béla 518
Négyévkönyv: a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1990–1994 között 295
A negyvenhatosok fegyverben, 1914–1918 448
Negyvenheten a százezerből: Hajdú-Bihar megyei internacionalisták a forradalmi munkásmozgalomban 228
Negyvennyolcas emlékművek, honvédsírok Veszprém megyében 545
Nemeshegyi Beatrix, Grondzsákné → Grondzsákné Nemeshegyi Beatrix
Nemesi László 45
Németek Budapesten 69
Németh Erika, Pethő → Pethő Németh Erika
Németh Eszter, Szilágyiné → Szilágyiné Németh Eszter
Németh János 489
Némethné Rádi Éva 64
A németprónai származású papok 330
Neves rábaköziek 374
Neves újhelyiek 385
Nevezetes emberek Bács-Kiskunban 17
Nincs élőbb holtjainknál: életrajzok a Nógrád megyei munkásmozgalom harcosairól 338
Nógrád és Hont vármegye 331
Nógrád megye kézikönyve 334
Nógrád vármegye 339
Nógrádi Mikszáth-lexikon 336
Novák László 324, 359
Nyers István 41
Nyíregyháza és Szabolcsvármegye községei 341
Nyíregyházi Öregdiákok emlékkönyve, 1861–1936 340
Nyitra vármegye 343
Nyitra-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék 342
Nyolcvanéves a debreceni orvosképzés: intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza, 1918–1998 122
Oláh György 363
Orbók Attila 160
Orgoványi István 14
Orosháza jelesei a XIX. század végéig 346
Oroszlány Gábor 44, 327
Országos becsben 101
O'sváth Andor 290
Osváth Gyula (O'sváth Gyula) 34, 207, 254, 372
Osváth Kálmán 168
Ozsváth Gábor Dániel 435
Ozsváthné Csegezi Monika 435
Ö. Tóth Lajosné → Tóth Lajosné, Ö.
Ők örökké fiatalok maradnak: a II. világháború nagyszénási áldozatai 328
Ölvedi János 185, 195, 196
Örökre búcsút intő kezek: emlékkönyv a II. világháború zalaszántói áldozatairól 567
Ötvös László 127
Paál Zoltán 101
Pájer Imre 116, 117, 374
Pál József 334
Palatinus József 206
Pálmai József 433
Palotai tegnapok 375
Pap Ernő 519
Pápai pedagógus lexikon 348
A pápóci prépostság és perjelség története 350
Pásztor Judit 538, 539
Pató Mária 483
Pauleczki Ferenc 505
Péchy-Horváth Rezső 56
Pécs-baranyai ismertető, 1934 356
Pécsi fejek 358
Pécsi Tudományegyetem: professzori arcképcsarnok 351
Pedagógusok arcképcsarnoka 221, 222, 223
Pekár Gyula 225
Pekárné Lőrincz Andrea 225
Perényi József 111
Pest megye kézikönyve 359
Pest megyei könyvtárosok 360
A pesti mulatók 66
Pestmegye Trianon után 365
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 274, 367
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára 366
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. jogú város adattára 363
Pestszenterzsébet, Kispest és környéke 368
Péter László 433
Péterné Fehér Mária 272
Petheő Károly 236
Pethő Németh Erika 463
Pető László 135, 474
Pető Melinda 14
Petrák Katalin 96
Pfeiffer János 551
Pilinyi Péter 98
Pisky Zoltán 427
Pitrik József 441
Pogány völgye 370
Polgármesterek, képviselők, jegyzők Fejér megyében 183
Polgármesterek, képviselők, jegyzők Fejér megyében: önkormányzati választások, 1998 181
Polgármesterek, képviselők, jegyzők Fejér megyében: önkormányzati választások, 2002 180
Polgármustra: 55 tolnai arcképvázlat 506
Porkoláb Tibor 1
Pozsony vármegye és Pozsony sz. kir. város 372
Pozsonyi József 234
Praznovszky Béla 427
Praznovszky Mihály 336
Preysing Frigyes 140
Puskás Miklós 147
Puskó Mónika 284
A püspökladányi hősi halottak albuma, 1914–1918 373
Pyrker első magyar tanítóképzője: az egri érseki r. k. tanítóképző centenáriumára 146
Rab László 566
Rácz Imre, Szalacsy → Szalacsy Rácz Imre
Rácz István 347
Ráczné Mojzes Katalin 444
Rádi Éva, Némethné → Némethné Rádi Éva
Rákos Éva, Fülöpné → Fülöpné Rákos Éva
Rákospalota és Rákosvidék 376
A rákospalotai hősihalottak és hadirokkantak albuma 377
Rapcsányi Jakab 20
A reál- és társadalomtudományok jugoszláviai magyar művelői 260
Rédli Margit 287
Reiszig Ede 534
Reiszig Ede, ifj. 53
A Répce-sík művészei 105
Réti Béla 57, 59, 449
Rexa Dezső 137
Richter Mátyás István 330
Riez Elek 295
Rigó Tamásné 231, 232, 233
Rikli Ferenc 201, 205, 263, 277, 321, 322, 323, 344, 460, 487, 493, 552, 556, 565
Romániai magyar ki kicsoda 1997 379
Rózsa Vitál 173
Rugonfalvi Kiss István → Kiss István, rugonfalvi
S. Szabó József → Szabó József, S.
Salamon Nándor 278
Sándorfy Ferencné 452
Sarkady Sándor 98, 404, 405
Sarkady Sándor, ifj. 405
Sárospatak és vidéke 382
Sárrét: Püspökladány és környékének települései 383
Sas Ferenc 72
Sass Jenő 31
Sassy Csaba 57
Sávai János 169
Scheftsik György 257
Scherer Lajos 300
Schneider Miklós 186
Sebestyén István 112
Sebestyén Sándor 145
A Selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia oktatóinak rövid életrajza és szakirodalmi munkássága, 1735–1918 387
Selmeczbányaiak emlékkönyve 388
Selmeczi László 485
Sikes Csaba, Miklósi → Miklósi-Sikes Csaba
Siklósi János 404
Silberfeld Jakab 47
Simon Anita 155
Simon Béla 482
Sin Edit, G. 463
Sipos Gyula, márkosfalvi 459
Sipter Gézáné 511
Siralom völgye: a békéscsabai és békésmegyei zsidó hősi halottak emlékezete 47
Somfai János 515
Somogy megye adattára, 1937 399
Somogy megye kézikönyve 393
Somogy megye munkásmozgalmának kiemelkedő harcosai 396
Somogy vármegye 403
Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általános ismertetője és címtára az 1932. évre 400
Somogy vármegye községei 397
Somogyi életrajzi kislexikon 395
Somogyi Helikon 402
Somogyi kortárs képző- és iparművészek, 1998 394
Somogyi könyvtáros ki kicsoda 391
Somogyi Lajos 536
Somogymegye Trianon után 401
Soós István 69
Soós Rezsőné 504
Sopron és Sopronvármegye ismertetője, 1914–1934 406
Soproni és sopronmegyei fejek 407
Sorsok a múltunkból 417
Stanik István 151, 379
Strba Sándor 170
Sugárné Koncsek Aranka 259
Sulik Kálmán 9
Sulyokné Matócza Eleonóra 384
Surányi József 139
Surján Miklós 26
Süli-Zakar István 225
Sz. Kürti Katalin → Kürti Katalin, Sz.
Sz. Szigethy Vilmos → Szigethy Vilmos, Sz.
Szabados Mihályné 30
A szabadságharc emlékei Zalában, 1848–1849 553
A szabadságharc zalai honvédei, 1848–1849 557
Szabó Attila 535
Szabó Béla, Negyedi → Negyedi Szabó Béla
Szabó Éva, Iványi → Iványi Szabó Éva
Szabó Ferenc 35
Szabó Géza, F. 188, 274, 366, 400, 533
Szabó István, B. 189
Szabó István, Katona → Katona Szabó István
Szabó József 106, 292
Szabó József, S. 108, 126
Szabó Klára 15
Szabó Lajos, H. 545
Szabó Lajos, Héra → Héra Szabó Lajos
Szabó Tamás 272
Szabolcs vármegye 415
Szabolcs vármegye: Szabolcs és Ung k. e. e. vármegyék 411
Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája 420
Szabolcs-Szatmár-Bereg kortárs íróinak kislexikona 422
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kézikönyve 419
Szabolcsvármegye fejlődése és kortörténete 412
Szabolcsvármegye s a közigazgatásilag ideiglenesen hozzácsatolt két ung- és négy beregvármegyei község hadbavonult és az 1914–1918. világháborúban elesett hős fiainak névjegyzéke 413
Szalacsy Rácz Imre 501
Szalai Gáborné 211
Szalay Béla 290
Szalma József 260
Számadó Emese 287
Szántó Frigyes 83
A Szarvasi járás aranykönyve 427
Szász József, V. 483
Szatmár és Bereg vármegyék fejlődése és kortörténete (Trianon után) 430
Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyék, 1924–1938 429
Szatmár vármegye 428
Szatmári almanach 421
Szatmári arcképek 431
Szatmár-Németi sz. kir. város 432
Szatymaz földje és népe 433
Szaulich Antal 12
Száva Albert 377
Százhuszonöt éve nyílt meg a kolozsvári tudományegyetem 284
Szeberényi Zoltán 478
Széchényi Katalin, Mészáros → Mészáros Széchényi Katalin
Szecskó Károly 237, 241
Szeder István, Nagy → Nagy Szeder István
Szeged 115, 450
Szeged könyvkereskedése és könyvterjesztése, 1835–1998 436
Szeged szab. kir. város társadalmi és közgazdasági vezetőinek arcképalbuma 451
Szeged város főmérnökeinek és Mérnöki Hivatalának krónikája 435
Szegedi egyetemi almanach, 1921–1995 444
Szegedi építészek 437
Szegedi festők 442
Szegedi grafikusok, iparművészek 440
Szegedi ki kicsoda? 1998–99 438
Szegedi szobrászok 445
Szegedi Tanárképző Főiskola, 1873–1998 441
Szeghalmy Gyula 31, 159, 193, 209, 397, 512, 530, 549, 560
Székely seregszemle 454
A székelyek nyomában 452
Székelyföld írásban és képben 453
Székelyné Kőrösi Ilona 272
Székelyudvarhely művelődéstörténete 455
Székesfehérvár és Fejérvármegye ipara és kereskedelme Szent István évében 458
Székesfehérvári olvasókönyv 456
Szekszárd 461
Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez 446
Szénássy Zoltán 288
Szentendrei arcképcsarnok 462
Szentes 471
Szentesi életrajzi évfordulók. 4. 467
Szentesi életrajzi évfordulók. 5., 1989 466
Szentesi életrajzi évfordulók, 1987 469
Szentesi ki kicsoda? 468
Szentesi ki kicsoda és városismertető, 1996 465
Szentirmai László 444
Szerencs és vidéke 473
Szerényi Imre 361
Szigethy Vilmos, Sz. 450
Szigeti János 247
Szigetszentmiklós 474
Szigyártó Sándor 154
Sziklay János 141, 343, 534, 542
Szilágyiné Németh Eszter 198
Színjátszó személyek: A hét évkönyve 1982 380
Szinkovich Márta 30
Szirt Gizella 77
Szlevnich György, Dernyey → Dernyey /Szlevnich/ György
Szlovákia neves magyar szülöttei 480
Szlovákiai magyar ki kicsoda 476
Szlovéniai magyar irodalmi lexikon 481
Szolnok 482, 483
Szolnoki fejek 484
Szombathely 486
Szombathely, 1777–1927 488
Szőcs József 377
Szőke József 110
Szőke Sándorné 134
Szutor Enikő 270
Szűcs Erzsébet 316
A szülőföld nem felejt: a két világháború vágfarkasdi hősi halottainak emlékkönyve 524
Szülőföldünk Kemenesalja 276
Tál Mariann 155
Talpalló Piroska 516
Tamasi Mihály 302
Tandi Lajos 437, 440, 442
Tapolcai életrajzi lexikon 491
Tapolcai Ernőné 494
Tatabányai kislexikon 494
Tata-veduta 492
Telki ezer éve 495
Telléry Gyula 255
Temes vármegye 496
Temesvár 497
Temesvári művészek 498
"Tetteikben élnek": a forradalmi munkásmozgalom Fejér megyei harcosainak életrajzgyűjteménye 184
Tetteikben tovább élnek: a forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő, elhunyt Hajdú-Bihar megyei harcosainak életrajzkötete 229
Thury György, K. 171, 342
Tilhof Endre 7
Tímár Ferenc 248
Tiner Lajos 61
A Tiszántúli Református Egyházkerület története 502
Tiszántúli személynévjegyzék 500
A Tiszántúli Szépmíves Céh almanachja 1932 501
Tokai Judit 464
Tokaj és vidéke 503
Tokod 504
Tolna megye kézikönyve 509
Tolna vármegye adattára, 1937 513
Tolna vármegye községei 512
Tolnamegyei fejek 514
Tomán László 128
Tonelli Sándor 450
Torday Ányos 244
Torontál vármegye 515
Tóth Ágnes 14
Tóth Antal 558, 559
Tóth Attila 445
Tóth Dénes 225
Tóth Dezső 120
Tóth Endre 454
Tóth Istvánné 292
Tóth József 567
Tóth Lajos 426
Tóth Lajosné, Ö. 282
Tóth Lászlóné 558
Tóth Sándor 410
Tóth Tímea 271
Tóth Vilmos 67
Tököly Gábor 381
Töttős Gábor 507
Tragor Ignác 522, 523
Treszl Antal 69
Troszt Tibor 393
Tuba László 204, 213, 317
Tungli Gyula 276, 348
Túri Katalin, Majtényiné → Majtényiné Túri Katalin
Túrkeve lexikona 516
Tyekvicska Árpád 335
Udvarhelymegye elhunyt jelesei az irodalomban 517
Új komáromi Olympos 288
Az új városháza: a főváros főtisztviselőinek és a törvényhatósági bizottság tagjainak életrajza, a főváros hivatalainak, intézményeinek és üzemeinek ismertetése: az 1931–37. évi törvényhatóság 86
Újpest: a Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetett, valamint a kerületi munkásmozgalomban részt vevő elvtársak emlékkönyve 104
Újpest rendezett tanácsú város 519
Újpesti életrajzi lexikon 103
Ung vármegye 520
Ungvár és Ung vármegye 520
Ungvári János 221, 222, 223
Ur György 451
Urbán Miklósné 279
Utcák, terek névadói Kaposváron 262
Utcák, terek, névadók 409
V. Szász József → Szász József, V.
Vác 521
Vác műemlékei és művészei 523
Váci hősök, halottak, hadifoglyok és harctéri sebesültek 1914–1918-ban 522
Vadas Ferenc 510
Vajas Lajos 290
Váradi Géza 10
Váradi Krisztina 68
Várady Aladár 166
Varga Antal 23
Varga Béla 543, 544, 547,
Varga István 325, 391
Varga László, Á. 335
Varga Róbert 391
Vargha Dezső 29
Városházi ki kicsoda? 271
Városházi ki kicsoda? 2002 270
Városom Érsekújvár, 1842–1910 170
Váry István 273
Vas megye 529
Vas vármegye és Szombathely megyei város általános ismertetője és címtára az 1931–32. évre 533
Vas vármegye községei 530
Vásárhelyi almanach: városismertető és ki kicsoda Hódmezővásárhelyen, 1997 248
Vasmegyei fejek 532
Vasvármegye 534
Vecsés 535
Vecsési életrajzi lexikon és eseménynaptár, 1786–1995 536
Vehrer Ferencné 212
Vén diákok emlékkönyve 447
Vende Aladár 343, 534
Vende Ernő 339, 343, 403, 415, 428, 496, 497, 515, 534
Veres Ágota 284
Veres Samu 197
Veresegyház 537
Veress Gézáné 500
Vermes Ernő 6, 52, 109
Vértes József 186
Vérti Zsuzsa 495
Veszprém megye irodalmi hagyományai 548
Veszprém megye kézikönyve 546
Veszprém megyei életrajzi és kortárs életrajzi lexikon 543
Veszprém megyei életrajzi lexikon 547
Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon 544
Veszprém vármegye községei 549
Veszprém város az irodalomban és művészetben 542
A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630–1950) püspökei, kanonokjai, papjai 551
Veszprémi főorvosok 540
Veszprémmegyei fejek: Veszprémvármegye tíz évvel Trianon után, 1919–1929 550
Viczián János 110
Vilmos a német birodalom trónörököse és Poroszország trónörökösének nevét viselő cs. kir. jász-kun 13. huszárezred története, 1859–1918 256
Visnai Vilmos 162
A visszatért Délvidék 133
A visszatért Felvidék adattára 195
A visszatért Felvidék és Nógrád megye adattára 196
A volt cs. és kir. 38. gyalogezred története és emlékkönyve 364
A volt cs. és kir. 83-as és 106-os gyalogezredek története és emlékkönyve 531
A volt cs. és kir. Lajos Győző főherceg 65. gyalogezred világháborús emlékalbuma 59
A volt cs. és kir. miskolci 10. honvéd gyalogezred világháborús emlékalbuma 57
A volt csász. és kir. 69. "Hindenburg" vezértábornagy nevét viselő gyalogezred története (1910–1918) és világháborús emlékalbuma 187
A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborús emlékalbuma 449
Vörös Tihamér 388
Weber Samu 472
Wehner Tibor 492
Weichert Béla 86
Wenzel István 258
Wessely Gábor 506
Zádor Béla 485
Zakar István, Süli → Süli-Zakar István
Zala aranykönyve 561
Zala megye kézikönyve 554
Zala vármegye feltámadása Trianon után: zalai fejek 563
Zala vármegye községei 560
Zalaegerszeg 564
Zalai életrajzi kislexikon 555
Zalai internacionalisták 559
Zalavármegye ismertetője, 1935 562
Zelliger Alajos 178
Zemplén vármegye 568
Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r. t. város 570
Zemplénmegyei fejek: Zemplénvármegye tíz évvel Trianon után 569
Zoványi Jenő 502
Zsadányi Oszkár 33, 357, 358, 399, 406, 484, 513, 550, 562
Zsák J. Adolf 53
Zsámboki László 387
Zsemley Oszkár 376
Zsidó kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében 179
Zsinat és forradalom: Erdély, 1848/49 169
Zsolnai Vilmos 340

 


Földrajzinév-mutató


Régiók, tájak

Alföld 8
Badacsony térsége 18
Balaton térsége 22
Bánság 24, 25, 167
Bihari térség 54
Csepel-sziget 111
Délvidék 128133
Dráva mente 136
Duna mente 137
Dunántúl 141
Erdély 149168
Felvidék 191196
Hajdúság 234
Hortobágy 234
Jászság 259
Kárpátalja 192196, 265267
Kemenesalja 276
Kisalföld 278
Marcali-hát 305
Muravidék 318
Nagykunság 327
Nógrádi térség 332
Nyugat-Dunántúl 344
Pogány völgye 370
Rábaköz 374
Rákos-patak mente 376
Rinya mente 319
Sárrét 383
Szamos mente 423
Székelyföld 452454
Szepesség 472
Tápió mente 490
Tisza mente 234
Tiszántúl 500, 501
Vajdaság 525

Magyarországi megyék és települések 2004. évi állapotuk szerint

Budapest 6495, 164, 187, 362, 364, 459, 541
Budapest. Angyalföld 96, 97
Budapest. Józsefváros 98, 99
Budapest. Pesterzsébet 100
Budapest. Újpest 101104
Budapesthez 1949-ben csatolt települések
Csepel 111
Kispest 281
Pestszenterzsébet 368
Pestszentimre 281
Pestszentlőrinc 281
Rákospalota 375377, 518, 519
Soroksár 368
Újpest 518, 519
Bács-Kiskun megye 1417
Baja 19, 20, 357
Kalocsa 261
Kecskemét 270275, 363
Kiskunfélegyháza 279
Kiskunhalas 280
Kunszentmiklós 298
Szabadszállás 410
Baranya megye 2633, 356, 357
Mohács 314, 315
Pécs 29, 32, 351358
Békés megye 8, 3644, 47, 427
Békés 35
Békéscsaba 4547
Békésszentandrás 427
Csabacsűd 427
Gyomaendrőd 198
Kondoros 296, 427
Nagyszénás 328
Orosháza 345, 346
Szarvas 424427
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6062
Miskolc 58, 311, 312
Sárospatak és térsége 382
Sátoraljaújhely 385, 570
Szerencs és térsége 473
Tokaj és térsége 503
Tolcsva 505
Csongrád megye 8, 42, 113115, 434, 448, 449
Csongrád 112
Hódmezővásárhely 115, 245251, 448
Makó 302, 303, 448
Mindszent 308310
Szatymaz 433
Szeged 115, 434451
Szentes 464471
Fejér megye 179190, 458, 459
Mór 315
Székesfehérvár 188, 189, 456459
Győr-Moson-Sopron megye 201, 211213, 344
Csorna 116, 117
Győr 200206, 210
Mosonmagyaróvár 317
Sopron 404407
Hajdú-Bihar megye 121, 221229
Balmazújváros 23
Debrecen 121126, 218, 221223
Hajdúböszörmény 230
Hajdúnánás 231233
Püspökladány 373, 383
Püspökladány térsége 383
Heves megye 57, 185, 237244
Eger 142146
Gyöngyös 199
Hatvan 235, 236
Jász-Nagykun-Szolnok megye 82, 256258
Karcag 327
Kisújszállás 282, 327
Kunhegyes 327
Kunmadaras 327
Kunszentmárton 297, 327
Mezőtúr 307
Öcsöd 427
Szolnok 482484
Túrkeve 327, 516
Komárom-Esztergom megye 294, 295
Komárom 287289, 293
Oroszlány 493
Tata 492, 493
Tatabánya 493, 494
Tokod 504
Nógrád megye 196, 333339
Balassagyarmat 21
Pest megye 359361
Cegléd 107, 108
Dabas 119
Dömsöd 135
Dunaharaszti 139, 368
Dunakeszi 140
Érd 148
Nagykőrös 324326
Pilisvörösvár 369
Solymár 390
Szentendre 462, 463
Szigetszentmiklós 474
Telki 495
Vác 521523
Vecsés 535, 536
Veresegyház 537
Somogy megye 391403
Csurgó és térsége 118
Kaposvár 262264, 399, 400
Nagyatád 319
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 419422
Nyíregyháza 340, 341, 412, 420
Tolna megye 187, 459, 507514
Bonyhád 55
Dombóvár 134
Dunaföldvár 138
Szekszárd 460, 461, 513
Tolna 506
Vas megye 344, 526534
Bük 105, 106
Pápoc 350
Sárvár és térsége 384
Szombathely 486488, 533
Veszprém megye 543550
Ajka 7
Dáka 120
Malomsok 304
Pápa 347349
Sümeg 409
Tapolca 491
Veszprém 538542
Zala megye 344, 552563
Keszthely 277
Nagykanizsa 321323
Zalaegerszeg 564566
Zalaszántó 567


Történeti megyék és megyenév-változatok

Abaúj megye 1, 2
Abaúj-Torna megye 36, 268
Arad megye 8
Árva megye 10
Bács-Bodrog megye 1113, 20, 357
Bars megye 34
Bereg megye 48
Bihar megye 8, 4953, 217, 226
Borsod megye 1, 311
Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. megye 4, 5659
Csanád megye 8
Csanád, Arad és Torontál k. e. e. megyék 42, 109, 448, 449
Esztergom megye 172, 173
Gömör megye 1
Gömör-Kishont megye 197
Győr megye 203, 207
Győr, Moson és Pozsony k. e. e. megye 206, 209, 210, 541
Győr-Sopron megye 214, 215
Hajdú megye 123, 216220
Hont megye 252254
Komárom és Esztergom k. e. e. megye 290, 291, 541
Komárom megye 172, 185, 292, 293
Nógrád és Hont k. e. e. megyék 331
Nyitra és Pozsony k. e. e. megyék 342
Nyitra megye 343
Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye 82, 362367
Pozsony megye 372
Sopron megye 185, 406408
Szabolcs és Ung k. e. e. megyék 59, 411413
Szabolcs megye 216, 341, 414, 415
Szabolcs-Szatmár megye 416418
Szatmár megye 428, 431
Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. megyék 429, 430
Szatmár-Bereg megye 416
Szolnok megye 216, 485
Temes megye 8, 496
Torontál megye 515
Udvarhely megye 517
Ung megye 520
Zemplén megye 1, 57, 59, 568570

Egyházszervezeti egységek

Debreceni egyházmegye 127
Egri főegyházmegye 147
Erdélyi egyházmegye 169
Esztergom-budapesti főegyházmegye 174178
Győri egyházmegye 208
Miskolci görög szertartású katolikus apostoli kormányzóság 313
Szombathelyi egyházmegye 489
Tiszáninneni Református Egyházkerület 499
Tiszántúli Református Egyházkerület 502
Veszprémi egyházmegye 551

Országok, és határon túli települések

Csehszlovákia 110
Horvátország
Laskó 299
Jugoszlávia 260
Románia 378380
Arad 9
Brassó 63
Gyergyószentmiklós 156
Kilyén 389
Kolozsvár 283286
Marosvásárhely 306
Nagybánya 320
Nagyvárad 51, 53, 329
Sepsiszentgyörgy 389
Szatmárnémeti 431, 432
Székelyudvarhely 455
Szotyor 389
Temesvár 497, 498
Szerbia és Montenegró
Horgos 301
Magyarkanizsa 301
Martonos 301
Szlovákia 475480
Érsekújvár 170, 171
Igló 255
Kassa 268, 269
Komárom 287289, 293
Losonc 300
Németpróna 330
Pozsony 371, 372
Rozsnyó 381
Selmecbánya 254, 386388
Vágfarkasd 524
Szlovénia 481
Ukrajna
Ungvár 520

 


Summary

The introduction to this guide discusses the motivation for compiling regional and local bibliographies, presents biography collections of local relevance as a genre from a historical perspective in Hungary, reviews the possible library-related reference sources of local history and local knowledge on personalities. The bibliographical part lists 570 biographical lexicons and data collections, including hidden bibliographies, relating to the regions, areas, church and administrative units, municipalities in Hungary at any time, as well as to those regions, areas and municipalities situated outside today's Hungarian borders, located, however, in the Carpathian Basin and inhabited by Hungarians. First of all the works published from the early 20th century have been registered. The main criteria of selection (that was closed on January 31, 2005) were data quality and uniqueness, as opposed to the role the personalities in question have played in society, because all those included in biographical lexicons and data collections are actively or passively participating in or enduring the events taking place at a given location. A preference was given to works providing a wealth of factual data. Besides detailed biographical data eventual portraits were also an important criterion for inclusion in the bibliography.

The bibliography is arranged in an alphabetical order based on the names of areas, regions and municipalities. Annotations provide information about the scope, collecting period, data sources, arrangement of biographies, structure of personal data, portraits, indices and other lists, as well as the preliminaries, continuation or alternative formats of the publication. A list of abbreviations, indices to names of persons, titles and geographical names are appended.

The local history activities of libraries play an invaluable role in discovering and mediating local values and traditions which enrich national culture, and in strengthening local and national self-consciousness. The present guide was compiled to support the work of librarians and local historians as a reference tool. With the present volume, entitled Biographical sources for reference in local history the author wishes to pay a tribute to the recently deceased outstanding Hungarian bibliographer, Gyula Kertész whose legacy had given inspiration for his work.

 


Összefoglalás

A bibliográfiai kalauz bevezetése bemutatja a regionális és lokális biográfiák létrejöttének a motívumait, megismertet a helyi vonatkozású életrajzgyűjtemény műfajának hazai fejlődéstörténetével, áttekinti a személyekre vonatkozó helytörténeti, helyismereti tájékoztatás lehetséges könyvtári forrásait. A bibliográfiai rész a mindenkori Magyarország régióira, tájaira, egyházi és közigazgatási egységeire, településeire, illetve a mai határokon kívül eső, magyarlakta Kárpát-medencei régiókra, tájakra és településekre vonatkozó, 570 önállóan vagy rejtetten megjelent életrajzi lexikont, életrajzi adattárat mutat be. A gyűjtés főként a 20. század elejétől megjelent művekre terjedt ki. A 2005. január 31-ével lezárult válogatás alapvető szempontja az adatok minősége és egyedisége volt, nem pedig a személyeknek a közösség életében betöltött szerepe, hiszen egy életrajzi lexikonban, adattárban szereplők mindnyájan cselekvő, passzív vagy szenvedő részesei az adott hely eseményeinek. Elsősorban azok a művek szerepelnek, amelyeknek a faktografikus közlés volt a céljuk. Az életrajzi adatok részletességén kívül az arcképek megléte is szerepet játszott a bibliográfiába való felvételkor.

A bibliográfia szerkezete betűrendes, a tájak, régiók és települések elnevezésére épül. A tételek annotációja a gyűjtőkörről, az életrajzi gyűjtés időszakáról, az adatok forrásáról, az életrajzok közlésének rendszeréről, a személyi adatok szerkezetéről, arcképek, mutatók és egyéb jegyzékek meglétéről, valamint a kiadvány előzményéről, folytatásáról, illetve más megjelenési formátumáról tájékoztat. A kötet használatát az útmutatón kívül a rövidítések jegyzéke, a személynév- és címmutató, valamint a földrajzinév-mutató segíti.

A nemzeti kultúrát gazdagító helyi értékek és hagyományok feltárásában, közvetítésében, a nemzeti és lokális öntudat erősítésében felbecsülhetetlen szerepe van a könyvtárakban folyó helyismereti tevékenységnek. Ennek tájékoztató apparátusát óhajtja megerősíteni ez a bibliográfiai kalauz, támogatni kívánva könyvtárosok, helytörténészek munkáját. Az Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz című jelen kiadványt Kertész Gyula emlékének kívánom szentelni. Ezt a munkát az ő hagyatéka inspirálta.

 


Jegyzetek

1. Eötvös Károly: Balatoni utazás. Balatoni utazás vége. 1–2. Budapest: Magvető, 1982. 2. köt. 49. o. [VISSZA]

2. Hankiss Elemér: Az emberi kaland. 3. kiad. [Budapest]: Helikon, 1999. 74–75. o. [VISSZA]

3. A görög mitológia szerint az emberek egyes csoportjai különös kegyeltjei az olümposzi isteneknek. "Ezek vagy nagy hősök, akik jót tesznek embertársaikkal, veszélyektől, természeti csapásoktól szabadítják meg őket, vagy pedig költők, művészek. Szépen érzékeltetik a mítoszok, hogy ez utóbbiak valamilyen módon maguk is részesei az isteni természetnek, ők is alkotnak. A múzsák adják nekik az ihletet, az ösztönzést. Máskor közvetlenül istenekre vezetik vissza származásukat." (Mitológiai ábécé. 4. kiad. Budapest: Gondolat, 1985. 240. o.) [VISSZA]

4. Bényei Miklós: Genius loci. A helyismereti tevékenységről. Kiad. a Könyvtári Intézet. Budapest, 2004. 6. o. [VISSZA]

5. [Horvát István] B. V. L.: Próba Tétel. A' Fehérvármegyei tudósokról. In: Tudományos gyűjtemény, 1817. 3. köt. 86–90. o. [VISSZA]

6. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. [e-dok.] Budapest: Arcanum Adatbázis Kft., 2000. CD-ROM. Horvát István szócikke. [VISSZA]

7. [Horvát István] B. V. L.: i.m. 86–87. o. [VISSZA]

8. Schwartner, Martin: Statistik des Königreichs Ungarn. Ein Versuch. 2., vermehrte und verbesserte Auflage. 3 Thle. Ofen, 1809–1811. [VISSZA]

9. [Horvát István] B. V. L.: i.m. 87–88. o. [VISSZA]

10. Uo. 89–90. o. [VISSZA]

11. [Hrabovszky] Hrabowszky György: A' magyar tudósokról, nevezetesen Sopron vármegyebéliekről. In: Tudományos gyűjtemény, 1818. 3. köt. 101–108. o. [VISSZA]

12. Mednyánszky Alajos: Nyitra vármegyei írókról. In: Tudományos gyűjtemény, 1819. 3. köt. 45–59. o. [VISSZA]

13. Hrabovszky György: Győr vármegyei írók, a' kik nyomtatásban kissebb vagy nagyobb munkákat, adtak ki. In: Tudományos gyűjtemény, 1819. 3. köt. 72–78. o. [VISSZA]

14. Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. 1. Könyvtárak és bibliográfiák. Budapest: Osiris, 2000. 276–282. o. [VISSZA]

15. Mocsáry Antal: Nemes Nógrád vármegyének históriai, geographiai és statistikai esmertetése. Pesten, 1826. 4 köt. [VISSZA]

16. Uo. 4. köt. 24–35. o. [VISSZA]

17. Viczián János: Magyar írók élete és munkái. Múlt, jelen és jövő és ajánlások a helyismereti személyi adattár készítéséhez. In: Könyvtári figyelő, 36. évf. 5–6. sz. (1990), 465–472. o. [VISSZA]

18. Megyénk történelmi kiválóságainak rövid életrajza. Összeáll. Pataki József. Kiad. a Tolna megyei TIT, Szekszárd, 1958. 40. o.(Tolna megye büszkeségei.) – Bibliogr. 37–38. o.– Az azonos című diafilm melléklete. [VISSZA]

19. Bényei Miklós: Helyismereti tevékenység a könyvtárakban. Nyíregyháza: Bessenyei, 1994. 18–22. o. [VISSZA]

20. Például: Balassagyarmat honlapján 8 fő: http://www.balassagyarmat.hu/varos/arckepcsarnok; Budapest XV. ker. Polgármesteri Hivatal rákospalotai, pestújhelyi és újpalotai arcképcsarnoka:
http://www.bpxv.hu/index.php?page=arckepcsarnok; az Index Szeged archívumának arcképcsarnoka: http://www.szeged.hu [VISSZA]

21. http://www.pim.hu – Adatbázisok – Adatbázisaink – Magyar Életrajzi Index [VISSZA]

22. Életrajzok. Ajánló bibliográfia. Összeáll. Szeli Valéria, Várady Géza. Budapest: Press Publica, 2003. 126. o.(Változó világ 53.) – e-dok: http://www.valtozovilag.hu/ag/eletrajz.htm [VISSZA]

23. Kertész Gyula: Általános tájékoztatás. Közread. az Oktatási Min. Pedagógusképző Osztály. Budapest: Tankvk., 1975. 317. o.(Tanárképző főiskolák. Könyvtári tájékoztatás 1.) – Utánnyomásai a nyolcvanas években is szolgálták a könyvtárszakos hallgatókat. [VISSZA]

24. Horváth József: A magyar életrajzi kutatás forrásai. Életrajzi lexikonok, gyűjtemények és bibliográfiák annotált bibliográfiája. Szakdolgozat. Debrecen: Tanítóképző Főiskola, 1976. [VISSZA]

25. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Megindította id. Szinnyei József. Új sor. 7. Kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és a Petőfi Irodalmi Múzeum. Sajtó alá rend. Viczián János. Budapest, 1990. XXXI–CI. o. [VISSZA]

26. Eszenyi Miklós: Az életrajzi megközelítés lehetőségei. In: Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis. 2. Miskolc, 1992. 39–60. o. [VISSZA]

27. Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. 1. Könyvtárak és bibliográfiák. Budapest: Osiris, 2000. 276–282. o. [VISSZA]

28. Könyvtárosok kézikönyve. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. 2. köt. Feltárás és visszakeresés. Budapest: Osiris, 2001. 362–367. o. [VISSZA]

29. Balla Mária: A helyismereti információkeresés és a világháló. Biobibliográfiák, életrajzi indexek, lexikonok. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 13. évf. 9. sz. (2004. szept.) 29–36. o.– Tanulmányának készítése időszakában vált elérhetővé az MTA Könyvtárnak a honlapján Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái cédulaanyagának eddig ki nem nyomtatott P–Z betűtartománya: http://gulyaspal.mtak.hu [VISSZA]

30. Fogarassy Miklós: A helyismereti kutatás kézikönyve. Kiadványtervezet. Budapest, 1972. 13. o.Soksz. Könyvtári Intézet Szakkönyvtára. [VISSZA]

31. Kégli Ferenc: Dr. Kertész Gyula /1935–2002/. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 11. évf. 12. sz. (2002. dec.) 52–55. o. [VISSZA]