Kárpáti Gábor

Janus Pannonius feltételezett sírhelye?

1991 márciusában a pápalátogatás előtt a pécsi székesegyház altemplomában a nyugati fal mentén a fűtés modernizálása miatt árkot ástak (1. kép). A munkálatok megkezdésétől állandó régészeti ügyeletet tartottunk, mivel a székesegyház területén még soha nem történt nagyobb léptékű feltárás, így alapvető építéstörténeti és szerkezeti kérdések megválaszolására nyílhatott lehetőség. A modern, 100 éves padlóburkolat felszedése után, egy 20 cm vastag, összeállt, letaposott réteg alatt kissé elmozdított helyzetben megtaláltuk Szekcsői János baranyai főesperes 1435-ből származó, ép sírkövét. A sírkő helyzete, a felette levő réteg bolygatatlansága számomra azt jelentette, hogy a város visszafoglalása utáni első városparancsnok, Gabriele Vecchi „sírfeltárása”, fosztogatása nem volt teljes, mivel a padlóba mélyített sírgödröket és jelzéseiket – legalábbis az általam megfigyelt területen – nem láthatta. A később feltárt sírok is csak a szokásos kriptatemetkezés képét mutatták, vagyis az újabb temetkezésekkel megbolygatott régebbi sírok váztöredékeit újra elhelyezték a sírgödrön belül.

Összesen 8 vázat tártunk fel. A 6. számú váz (2. kép) a déli pillér alapfalától északra 10 cm távolságban helyezkedett el (3. kép). A váz körül a koporsó élesen kirajzolódott. A váz alatt a koporsó alja végig vastag, fekete, kátrányos rétegként jelentkezett. A fiatal férfi láthatóan jó megtartású váza nyújtott helyzetben, enyhén jobbra fordult. A koponya jobbra dőlt. Az alkarok a medence felett keresztben helyezkedtek el. A kézcsontok az ellentétes combfejeken voltak. A jobb combfejen (a bal kézcsontok alatt) II. Pál pápa ólombullája volt, reverz oldallal felfelé.

A bullát megtámadta az ólompestis, restaurálását a Pécsi Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztályának munkatársa, Czopf Nóra azonnal megkezdte.

Az averz oldalon a pápa trónon ül, klerikusok térdelnek előtte. A felirat: PAVLUS PP II. A reverz oldalon Péter és Pál apostolok láthatók, trónon ülve, az attribútumokkal, és neveik rövidítésével: S PAV, S PET (4–7. kép).

A címben szereplő kérdőjelre kívánok visszatérni. Igen csábító lenne egy régi rejtély megoldását megtalálni. Köztudott, hogy Janus Pannonius sírját és emlékművét még nem lelték meg. A középkor végi és a 17. századi források, de a modern kor kutatói sem adtak megbízható útmutatást a sír helyének meghatározásához. Osztom Petrovich Ede nézetét, amennyiben azt állítja, hogy az oly sokféleképp leírt síremlék és maga a sír nem volt egy helyen. Tőle idézek: „…püspököket a középkorban rendszerint a székesegyház szentélyében, az oltár előtt, illetve annak tengelyében vágott sírokban temettek el. Pécsett ez nem volt lehetséges, mert a szentély alatt altemplom húzódik. Elképzelhető tehát, hogy Janus is az altemplomba került.”*

Nem bizonyíthatom, hogy az általam feltárt sír Janusé volt. De állíthatom, hogy a halott Janus kortársa volt, aki az egyházi hierarchiában magas helyet foglalt el, hiszen kitüntető helyre, az altemplomban helyezték el. A halott valószínűleg kapcsolatba került II. Pál pápával, esetleg Janus Pannonius 1465-ös római útja során. Az 1465-ös év Janus Pannonius hivatali pályafutásának jelentős éve volt. Ekkor ugyanis – viszonylag elkésve – küldöttséget vezetett az újonnan, 1464-ben megválasztott pápához, II. Pálhoz. Feladata a pápa köszöntése, valamint támogatásának megszerzése volt egy törökellenes hadjárat tervéhez. Továbbá II. Pál hozzájárulását kérte egy Vitéz János által felállítani szándékolt új egyetem, az Universitas Istropolitana megalapításához. Ezenkívül kéréssel fordult a pápához egyházmegyéjével kapcsolatban is. A pápai kancellária a kor szokásának megfelelően okiratokkal igazolta adományait, melyek hitelességét a pápai pecsét, a bulla igazolta. Tudomásom szerint Magyarországon pápai bulla még nem került elő sírmellékletként, tehát különös jelentése is lehetett, ad absurdum: jelzés, igazolás a halott kilétét illetően.

Janus tragikus halála, exhumálása, újratemetése (halálától legkevesebb négy évet számolva) mégis felveti a kérdést: vajon hogyan bizonyították Janus kései újratemetésekor, hogy valóban őróla van szó?

A Supposed Burial-place of Janus Pannonius?

During the excavations made in the undercroff of the Cathedral of Pécs there were found eight skeletons in a layer of earth which remained undisturbed when Pécs was reoccupied from the Turks. It was possible to recognize the remnants of a coffin in which the no. 6. skeleton, a young male was lying; under his left hand there was a plumb bull of pope Paul II.

One of the hypotheses about the hitherto undiscovered burial-place of Janus has been that it was separated from the gravestone. Janus was the leader of the embassy to the pope Paul II in 1465. Placing a bull together with the corpse was by no means conventional in the burial of the bishops at the time. Regarding these facts one can suppose that the bull might have served to indentify the person of Janus Pannonius.

 

 

1. kép

 

 

2. kép

 

 

3. kép

 

 

4. kép

 

 

5. kép

 

 

6. kép

 

 

7. kép
Hátra Kezdőlap Előre