31. KALOTASZENTKIRÁLY

1337-ben az oklevelek villa Sencral néven írják. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1437-ben Zenthkyral, 1451-ben Zenkyral, 1523-ban Kalotha Zenth-Kiral, 1670-ben Szentkirály (uo.) formában jelentkezik.

1337-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Pál a pápai tizedjegyzék szerint 8 garast fizet. (Documente. XIV. C., III. 120.) Beke szerint (Az erd. egyházmegye. 136., jegyzet) 1334-ben név nélkül említett papja 12 dénárt és 8 rossz dénárt fizet.

Ha Fejér (Codex dipl. V. 3.) adata erre a Szentkirályra vonatkozik, akkor már 1288-ban jelentkezik Szentkirál néven. Ettől függetlenül is temploma eredetét a XIII. század elejére, sőt a XII. század végére tehetjük, mert a Szent Istvánról elnevezett középkori helységek legkésőbb a XII. században kapták nevüket.

1531-ből plébánosa is ismeretes, az egeresi Gergely, aki előbb szentkirályi presbiter volt: „Honorabilis Gregorius presbiter alias de Zentkyral, nunc vero plebanus de Egeres”. (Móré Zs.: Arhitectura gotică. 46.)

Első templomát a XV. században a mai templom váltja fel, amely a gótikus kor alkotása. (Szent István Emlékkönyv. III. 211.) Ebből a korból való: a tízszög négy oldalával záródó szentély, az átalakítások során eltüntetett diadalív, a csúcsíves nyugati kapu és a déli ablak. A többi ablak újabb. Sík mennyezete fehérre van vakolva. A külső pillérek, támfalak hiányzanak. Tornyát, felirata szerint, 1762-ben építik a nyugati homlokzathoz. A templomot masszív kőkerítés veszi körül.

A gótikus kori építéssel egyidős egyik harangja, felirata szerint: „hoc opus fieri fecit ad honorem sancti Nicolai confessoris anno domini 1481”. A felirat alatt egy éremdísz látható: a keresztről levett szent fiát (Pieta) ölében tartó Szűz Mária; Mária monogramját két angyal fogja közre. (Móré: i.m. 46.)

1658-ban tatárok pusztítják, 1848-ban tűzvész áldozata. (Ref. Névkönyv. 1871. 14.; Kelemen: Művészett. I. 212.)

Középkori tiszta katolikus lakói a templommal együtt reformátusok lesznek.

A XVIII. században református anyaegyház, és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 184.; Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom