53. MAGYARKÁLYÁN

1326-ban villa Kalyán néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.; Györffy: Az Árpád-kori. III. 351.) 1457-ben utraque Kályán, 1468-ban Magyarkályán, 14.78-ban utraque Kályán, 1652-ben Magiar Kályán a neve. (C. Suciu i.m.) Az egyik Kályán a XV. századtól görögkeleti, de ez a XVII. században puszta.

Az 1457-ben jelentkező két Kályán közül az egyik lakói katolikusok, amint ezt 1468-ban jelentkező előneve (Magyar) is jelzi.

Középkori templomáról nincs adat, de mivel a reformátussá lett híveknek később, a XVIII. században református anyaegyházuk és templomuk van (Benkő J.: Transsilvania. II. 184.), feltételezhető, hogy ez a reformáció előtti, és volt templom. Sőt a XVI. század végén a templom az unitáriusoké, és 1600-tól ismét a reformátusoké. E század elején is református anyaegyház imaházzal. (Helységnévtár. 1913.)