7. BOTFALU

1316-ban Botfalva néven jelentkezik a forrásokban. (Györffy: Az Árpád-kori. 1. 827.) 1368-ban Bathfalva, 1377-ben Brigondorf, 1395-ben Bothfalva, 1396-ban Brigindorf, 1397-ben Brignegdorf, 1415-ben Botfalu, 1488-ban Brengdorf, 1616-ban Bottfalva, (Györffy: i.m. I. 827.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) formában fordul elő. Temploma a XIII. században épült.

1415-ben Márton a plébánosa. (Beke: Az erd. egyházmegye. 12, jegyz.; Urkundenbuch. II. 664, 666. után.) További középkori plébánosok: Márton (Beke: i.m. 210, jegyz.), 1455-ben Miklós (Urkundenbuch.

V. 483.), 1455-ben Gergely (i.m. V. 502.), 1456-ban Schlatten János (i.m. V. 543.), 1474-ben Reiching Jakab, aki később (1486-ban) a brassói káptalan dékánja, 1454-tól Bécsben tanult. (Tonk: Erdélyiek. 850.)

A Miklós és Jakab plébánosokra vonatkozó oklevelekből azt is megtudjuk, hogy a templom Szent Miklós tiszteletére volt szentelve. 1790-ben földrengés miatt a torony összeomlik. 1480 és 1511-ből származó harangok elpusztulnak. 1556-ban a brassói káptalan kötelezi a plébánost, hogy egy prédikátort tartson. 1718–19-ben 448 haláleset pestisben (Fabini, 1804-ben)

A középkori templom az 1802. évi földrengéskor összeomlik s helyébe egészen újat építenek. A templomot erős várfal vette körül, amely sok ostromot kiállott, különösen Báthori Gábor és az 1848-as szabadságharc idején. Az omladozó várfalakat 1865-ben lebontják. Ekkor tűnik el az a bástya is, amelynek kápolnává alakított belső falát élénk színű falfestmények díszítettek. (Orbán: i.m. VI. 441.; Komm mit. 1978. 95.)

A Botfalutól Hermány felé vezető út mentén, az Olt bal partján emelkedő dombon egy régi vár helyén állott a Szent Brigitta tiszteletére emelt kápolna. Egyesek szerint Botfalu német nevét [Brigindorf (1396), Bringendorf (1397)] Szent Brigitta nevétől kapta. (Orbán: i.h.)

Középkori katolikus lakói a reformáció idején lutheránusokká lesznek, a templommal együtt, és lutheránusok a XVIII. században és e század elején is. (Benkő J.: Transsilvania. II. 208.; Helységnévtár. 1913.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom