36. SEPSISZENTGYÖRGY

1332-ben de Sancto Georgio (Beke: Az erd. egyházmegye. 108.; C. Suciu: Dicţionar istoric.), 1412-ben Zenthgywrgh (C. Suciu: i.m.), 1515-ben Sepsi Zenthghewrgh (uo.), 1509-ben Sigillum oppidi Sepsi Sz. György (Orbán: Székelyföld. III. 39.) néven jelentkezik az okiratokban. Az 1567. évi regestrumban 63 kapuval jegyzik. (Orbán: i.h.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Mihály a pápai tizedjegyzék szerint 15 régi banálist fizet, 1333-ban 11 régi banálist, 1334-ben 10 veröczei banálist. (Orbán: i.m. III. 38.; Beke: Az erd. egyházmegye. 108.; Documente. XIV. C., III. 152.)

1319-ben már mint megüresedett plébánia szerepel S. Georgii, de nem lehet eldönteni, hogy a sok közül melyik Szent György-plébániát kell érteni alatta. (Beke: i.h.)

A város neve maga is Szent György-templomának létét igazolja, de méginkább az, hogy 1332-ben papja, Mihály, akinek plébániatemploma a Szent György-templom.

A XIV. századi templom, melynek építése jóval régebbi lehet, 1547-ben nagy átépítés után gótikus jelleget kap. Építését Daczó Pál nevéhez fűzik, de ez a templom újítása és átalakítása évét jelölheti. (Orbán: i.m. III. 42.; Kovács: Magyar ref. templomok. I. 161., II. 690.) Ma is őrzi gótikus kori jegyeit: szentélye sokszögzáródású, hálóboltozattal, melynek bordái csörlött idomú gyámkövekre támaszkodnak. A gyámkövek egyikén nap és hold látható (székely címer), a másikon férfi és női arc. Magas csúcsíves ablakaiból hiányzanak a díszművek. A hajó teljesen átalakult, ablakaival együtt. Egykori boltozatáról csak a megmaradt gyámkövek és a külső támfalak tanúskodnak. A templom déli ajtaja is megmaradt, valószínűleg a Daczó-féle munkálatok idejéből való. Reneszánsz díszítésű. (Balogh J.: Az erd. renaissance. 282.)

Az 1802. évi földrengéskor megrongálódik, s a leomló vakolat alól a falakon szentek képei tűntek elő. (Schematismus. 1882. 42.; Entz G.: Székely templomerődök. 6.)

A régi, reformáció előtti időkből való a harang is, amelyet Szűz Mária és Szent Péter tiszteletére szenteltek. (Schematismus. 1882. 42.)

A templomot magas várfal vette körül, kettős erődítéssel: a belső magas falat egy külső, alacsonyabb övezte. Ennek nagy részét még a XVIII. században lebontották.

Két bástyája egyikén emelkedett a torony. (Entz G. in: Erdélyi Múzeum. 1943. 222.; Orbán: i.m. III. 44.) A tornyot többször is újjá kellett építeni 1761-ben, 1758-ban és az 1802. évi földrengés után. (Székelyföldi vártemplomok 176)

A templom és várkastély sok megpróbáltatást él át, főképpen 1658-ban és 1661-ben tatárok pusztítják. Az 1660-as években esperesük segélykérő levelet ír, szomorúan ecsetelve a sepsiszentgyörgyi „Rta Ecclesiának romlását és abban Isten házának pusztulását. Ali basa járásakor... in Anno 1661. 900 lakos elhurcoltatását.” E levél szerint a templom ekkor még egészen bolthajtásos, de a részben beszakadozott szarufái, koszorúfái rothadoznak. (Orbán: i.m. III. 42., 2. jegyz.) Az ezt követő átalakításkor veszíti el gótikus jellegének jó részét. (Entz G.: Székely templomerődök. 2.)

Az 1802. évi földrengés után ismét nagy átalakításokat szenved. (Entz G.: i.m. 7.)

A múlt század közepén a templom lebontását tervezik, hogy újat építsenek lenn a városban. Szerencsére erre nem kerül sor.

A középkorból csak egyetlen templomról van adat és arról, hogy a város tiszta katolikus.

A reformáció korában több változáson megy át Sepsiszentgyörgy népe. A reformáció után hamarosan az unitáriusok jutnak többségbe, de 1622-ben, majd 1652-ben újra a reformátusok vannak többen, annyira, hogy az unitárius egyház meg is szűnik, mivel esperesük is (Sikó István) református lesz. (Orbán: i.m. III. 49.)

A XVIII. században csak református anyaegyháza van, az unitáriusokhoz beszolgáló lelkipásztor jár. (Benkő J.: Transsilvania. II. 191, 228.)

A katolikusok csak a XVIII. században tűnnek fel újra. 1786-ban kis templomot építenek, mely a trinitáriusok gyulafehérvári templomának megszüntetése után annak harangját kapja meg. Mivel ez a templom kicsinynek bizonyul, 1835-ben nagyobb templomot építenek, amelyet 1902-ben teljesen megújítanak. (Schematismus. 1882. 42. és 1913.)

Az unitáriusok csak a legújabb időkben jutnak imaházhoz és helyezik át ide a kilyéni anyaegyház lelkipásztorát és az 1990-es években építenek tornyos templomot.

Katolikus templom

Katolikus templom

Református templom

Református templom