69. SZÉKELYUDVARHELY


FEJEZETEK

Castrum Vduord néven az első okleveles adat 1301-ből való. (SZOKL. I. 64.)

Régebbi oklevelek adataiban Udvarhely Telegd elnevezéshez kapcsolódik. 1270-ben III. István oklevelében Szederjes és Szentkereszt plébániáinak helyét úgy határozza meg, hogy a telegdi székelyek szomszédságában van: „in vicinitate Siculorum de Telegd”. (SZOKL. II. 2.)

1224-ben, amikor II. András kijelöli a Szászföld határait, a kelet felé már meglévő székelyföldet, „terra siculorum”-ot jelöli meg határul Barótig. (SZOKL. I. 5.)

Egy 1280-ból való oklevél már a Telegdről elnevezett Diocesisról szól, amely egyházi körzetet jelent, a későbbi Telegdi Főesperesség néven szereplő székelyföldi három (Marosi, Erdőháti-Udvarhelyszéki és Csíki) alesperességre oszlott főesperességet. (Orbán: Székelyföld. 41., 6. jegyz.)

1276-ból név szerint is ismeretes főesperese: Magister Ladislaus, Filius Lorándi. (Schematismus. 1848. LVII.)

A fentiek alapján Székelyudvarhelyt Telegddel azonosítják. (Jakab–Szádeczky: Udvarhely vm. 199.)

A fenti dátumokon túl még legalább egy évszázaddal előbbre tehető Udvarhelynek mint központnak a keletkezése és főesperesi helye is egyben, mert az 1956. évi ásatások XI–XII. századi település nyomait hozták felszínre. Amikor a Szászföld betelepítése megindul a XII. század második felében és az 1200-as évek elején, akkor itt már megvolt az egyházi szervezet, tehát a telegdi főesperesség, is Telegd-Székelyudvarhely székhellyel. Maga a Telegd név a székely Adorján törzs Telegd nevű ágától származik. (Schematismus. 1848. LVII.)

Plébániájáról az első okleveles adat 1317-ből ismeretes, amikor plébánosa Conradus. (Schematismus. 1882. 191., a Fejér: Codex Dipl. után, VIII., II. 124.)

1333-ban a pápai tizedjegyzék szerint papja, István 7 és fél banálist fizet, 1334-ben 7 régi banálist. (Beke: Az erd. egyházmegye. 177.; Orbán: i. m. I. 41., 5. jegyz.; Documente. XIV. C., III. 169, 200.) Mivel legalább egy évszázaddal előbbre tehető Telegd egyházi szervezetének kialakulása, Udvarhelynek legkésőbb az 1200-as évek elején temploma kellett hogy legyen, amikor olyan kis falukban, mint az említett Szederjes és Szentkereszt, a század második felében már kőtemplom van.

1633-ban elhagyatott állapotban van a templom: „Az udvarhelyi templomot, Szent Miklóst megadták a katolikusoknak, igen pusztán”. (Dávid L.: A középkori Udvarhelyszék. 317.)

1661-ben tatárok pusztítják. Javítását Török Benedek végzi. (Schematismus. 1882. 192.) 1637-ben a tornyát magasítják. (Dávid L.: i. h.)

1783-ban gr. Batthyáni Ignác püspök megállapítja, hogy a templom nagyon szűk (28 lépés hosszú, 13 lépés széles) és rozoga, elégtelen a hívek befogadására. Ez készteti arra a híveket és plébánosukat, Kadicsfalvi Török Ferencet, hogy új templomot építsenek. 1788–1793-ban tervük meg is valósul: a régi templom anyagának felhasználásával felépül az új templom. Orbán szerint: „egyike honunk szebb és nagyszerűbb imaházainak”. (Orbán: i. m. I. 51.; Az Oltár. II. 46.; B. Nagy M.: Stílusok 35–37.; Schematismus. 1882. 192.)

Az új templomot kéttornyúnak tervezték, de csak egyet építettek. Az oltárképek (Szent Miklós, Szent István, Szent Alajos, Jézus megkeresztelése) az előző templomból valók, de nem középkoriak.

Székelytámad vár

Székelytámad vár

Katolikus templom

Katolikus templom

SZERZETESI TEMPLOM A VÁRBAN

Mint már láttuk, okleveles adat van arról, hogy 1301-ben vár (castrum) volt Székelyudvarhelyen. Arról, hogy mikor épült nincs adat.

1492-ben Báthori István vajda – a székelyek tiltakozása ellenére – a régi várat erős várrá építi ki. Bár sokan úgy vélik, hogy ő a vár első építtetője, minden jel arra vall, az 1301-es adattal is megerősítve, hogy előbb is volt itt vár. Ez a magyarázata, hogy éppen ott építtetett Báthori is.

A nagy székely felkelés leverése után János Zsigmond ebből a várból építteti a Székelytámad várat. Ebben a várban volt a szerzetesi templom és kolostor, Szádeczky szerint Udvarhely első egyháza. (Jakab–Szádeczky: Udvarhely vm. 204.) Ha ez igaz, megkockáztatható az a feltevés is, hogy a kolostortemplom a tatárjárás előtti. Első lakói ugyanis domonkosok voltak, akik a tatárjárás előtt létesítettek kolostorokat Erdélyben. (Beke: i. h.; Az erd. kat. múltja és jelene. 21.)

A domonkosokat ferencesek váltják fel. Valószínű, hogy a tatárjárás után hamarosan, mivel a marosvásárhelyi példa szerint ide a tatárjárás után a domonkosok már nem jöttek vissza újra.

Lakatos István 1702-ben úgy tudja, hogy a ferencesek temploma Szűz Máriának volt szentelve és homlokzatán a déli kapu fölött tisztán látszott Szűz Mária képe. A reformációig maradhattak, amikor János Zsigmond kiűzi őket. Veszely is – Nagy Szabó Ferenc után – 1652-ból barátokról tud, akiknek klastromából a Székelytámad várat csinálták. (Dávid L.: i. h.) A barátok közismerten ferencesek.

Véglegesen a várépítés szünteti meg a klastromot és alakítja át a templomot is. Orbán Balázs: (i. m. I. 59.) leírása szerint román kori templom volt, gótikus ráépítésekkel (pl. díszes köríves ablakokkal), az átmeneti kor alkotása.

A XVII. század elején, 1604-ben a ferencesek újra megkísérlik visszamenni volt kolostorukba, amelyet Báthori Zsigmond visszaad nekik, de hamarosan újra távozniuk kell. (György: A Ferencrendiek. 339.)

1599-ben a várat lerombolják, de 1600-ban újraépítik. A Rákóczi felkelés után 1711-ben ismét lerombolják. A maradék romokat a belső épületeknél 1893-ban tüntetik el, mikor oda iskolát építenek. Régiségéről csak a csonkán meredő várfalmaradékok beszélnek.

Ferences templom

Ferences templom

JÉZUS-KÁPOLNA

A város nyugati részén feküdt az egykori falu, Gyárosfalva.

1568-ban még faluként szerepel, 1571-ben János Zsigmond csatolja Udvarhelyhez, amikor lakóit is beköltöztetik a városba. A faluból csak a kápolna maradt.

Építési idejéről az oklevelek hallgatnak.

Egy bizonyos, hogy a falu áttelepítése előtt már ott állott.

1662-ben renoválják és pár évvel később, 1677-ben festett kazettás mennyezetet kap. (Kelemen: Művészett. I. 71.) Ma a mennyezetnek csak a másolata van a kápolnában, az eredetit múzeumban őrzik.

1733-ban Lestyán Mózes jezsuita plébános javíttatja, kőkerítését Rudnay püspök 1830-ban. (Schematismus. 1882. 192.)

Változatlan maradt a kápolna eredeti alaprajza, négykaréjos négyzetre szerkesztve. Ennek alapján építési idejét a XIII. századra teszik a biztosan datált hasonló kápolnák példájára támaszkodva. (Vătăšianu, Entz G. in: Erdélyi Múzeum. 1943. 218.) Egyetlen kivétel M. Beldie, aki egy 1561-ben veretett ezüstpénz alapján a XVI. századra teszi. (Dávid L.: i. m. 319.)

Valamikor ide sereglett az egész vidék az Úrnapi búcsúra, amelyet most a plébániatemplomnál tartanak.

Jézus-kápolna

Jézus-kápolna

SZENT ANNA-KÁPOLNA

A kápolnáról először 1633-ban történik említés, amikor Rákóczi György rendelete alapján számba veszik, hogy a városban milyen vallásúak vannak többségben és megállapítják, hogy a katolikusok, s így a katolikusoknak ítélik a plébániatemplomot. Ekkor az építendő református templom helyéül a piacon romokban heverő Szent Anna-kápolna helyét jelölik ki. Az építkezéshez felhasználják a kápolna romjait is, de a református templomot nem a helyére, hanem melléje építik. (Orbán: i. m. I. 50., l. jegyz.)

1755-ben még mindig ott vannak a kápolna romjai s alapfalai. Sőt 1777-ben is a református templom cintermének nyugati oldalán, a mai torony sarkánál. (Dávid L.: i. m. 322.)

Mivel 1633 táján, a református évtizedek miatt, nem építhettek kápolnát szent tiszteletére, a kápolna középkori eredetű.

Az Udvarhelyen és a hozzá csatolt falukból felsorolt középkori egyházi emlékeken kívül nincs semmi emlék arról, hogy a reformációig a katolikus valláson kívül más vallásnak lett volna itt egyháza, temploma.

Változás a reformáció idején következik be.

1566-ban a plébániatemplom a reformátusok birtokába jut. A várbeli templomból és kolostorból János Zsigmond rendeletére elűzik a ferenceseket, amiben része lehetett a Székelytámad vár építésének is, amelyről Nagy Szabó Ferenc írja: 1562-ben „A király népet külde Udvarhelyre... és a Barátok klastromából csináltatának egy várat, kit neveztek Székelytámad várnak.”

A későbbi eseményekből az tűnik ki, hogy a város nem lett egészen református. Úgy látszik, az országgyűlési határozat, amely kimondta, hogy a templomot a két felekezet közösen használja felváltva, egymás szolgálatainak tiszteletben tartásával, nem oldotta meg a kérdést.

A tiszteletbentartás rovására ment, hogy egy 70 éves tanú 1630. évi vallomása szerint: „Mikor Luther Márton idejöve, kihordták a templom ékességeit, egy Kovács Jakab nevű ember gyújtá meg, úgy égeték el”. (Dávid L.: i. m. 317., Veszely: Erd. egyházt. I. 382 után.)

A később alkalmazott többségi elvet sem tartották mindig tiszteletben. 1600-ban Mindszenti Benedek várkapitány a katolikusok javára foglalja le a templomot, 1612-ben pedig egy másik várkapitány, Némethi Gergely emberei az ablakhoz támasztott létrák segítségével a reformátusok részére foglalják el azt. (Dávid L.: i. h.) A fejedelmi bizottság salamoni ítéletet hoz. Három évre bezáratja a templomot, amíg újat építenek, és akkor az új lesz a reformátusoké, a régi a katolikusoké. Átmenetileg mindkét felekezet a várbeli épületekben kap istentiszteleti helyet, de mivel a várbeli templom javításra szorult és használhatatlan volt, a katolikusok inkább Bethlenfalvára jártak templomba. (Orbán: i. m. I. 50., 1. jegyz.)

Az előzményekben a rendeletek hol egyiknek, hol másiknak kedveznek. 1613-ban Báthori Gábor elrendeli, hogy csak „ortodoxa religion valo predikátort fogadjanak, amint megírtuk, pápást tartaniok kegyetek ne engedgyen”.

Pár hónap múlva azonban a katolikusok kérésére mégis megengedi, hogy katolikus papot tartsanak. 1614-ben újra akadályozzák, hogy katolikus pap vagy barát a városba menjen. Végül Bethlen Gábor annyit megenged, hogy papjuk legyen a katolikusoknak, de csak keresztelni és temetni mehet be. (Juhász: Ref. egyházmegyék. I. 36–37.; Beke: i. m. 154., jegyz.)

Az 1633. évi osztozkodáskor épült református templomot 1777-ben újjáépítik, mai formájában. (Balogh J.: Magyar fatornyok. 185.; Orbán: i. m. I. 52., 5. jegyz.)

1705-től a ferencesek egy kőházat alakítanak át imaházzá, majd 1730–1734 között felépítik templomukat, és hozzá 1771-ben két tornyot. (György: i. m. 340–341.)

1900-ban templomuk van az unitáriusoknak is.

Református templom

Református templom