72. SZÉKELYVÉCKE

Neve mai formájában 1448-ban jelentkezik először az oklevelekben. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) Létezésére utalnak az 1319-ben lejegyzett határnevek: Weichefew, Véckefő; 1342-ben Veychake. (C. Suciu: i. m.) 1567-ben a, regestrum Wechke néven 16 kapuval jegyzi. (SZOKL. II. 219.)

A temető helyén a XVI. század előtt templom volt, mégpedig plébániatemplom (György: A Ferencrendiek. 453.) A régi templomot a XVIII. század végén lebontják és új templomot építenek a faluban 1790–1792-ben. (Schematismus. 1882. 135.)

A reformációig tiszta katolikus falu. A reformáció során az unitárius vallás állandósul, és az unitáriusoké lesz a templom is.

1700-ban a ferencesek missziója nyomán sokan újra katolikusok lesznek és 1723-tól a templomot is visszakapják, a Horváth család patronátusának köszönhetően.

1749-re már csak egy unitárius család marad a faluban. (Schematismus. 1882. 135.)

A XVIII. század második felében már tiszta katolikus plébánia (Benkő J.: Transsilvania. II. 166.), és e század elején is csak katolikus temploma és egyháza van. (Helységnévtár. 1913.)

Katolikus templom

Katolikus templom