95. GAGY

1566-ban Gagij néven jelentkezik a forrásokban (C. Suciu: Dicţionar istoric.), 1567-ben a regestrum 2 kapuval jegyzi. (SZOKL. II. 219.) 1576-ban mint Gagy szerepel. (C. Suciu: i. m.)

Az 1913. évi Schematismus az egykori (Olim parochia) plébániák közé sorolja. Forrása nem ismeretes. Szentábrahámnak is volt filiája. (Orbán: Székelyföld. I. 120.)

Középkori templomáról nincs adat, de nem lehetetlen, hogy volt, miután 1666-ban újra anyaegyház, amikor templomépítésről van adat. (Orbán: Székelyföld. I. 121.)

A reformáció korában az addig tiszta katolikus lakosság többsége unitárius lesz és 1666-ban önálló anyaegyház. A XVIII. században is unitárius anyaegyház. (Benkő J.: i. m. II. 227.)

A kisebbségben maradt reformátusok a XVIII. században Csekefalva filiális egyházát alkotják. (Benkő J.: i. m. II. 188.) E század elején is ez a helyzet: unitárius anyaegyház és református filia. (Helységnévtár. 1913.)

Unitárius templom

Unitárius templom