1. ABRUDBÁNYA

1271-ben Onruth, Abruth néven jelentkezik az oklevelekben. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 130.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1320-ban Onrudbania, 1425-ben Zlathnyabánya, alias Abrudbánya, 1427-ben civitas Altenburg, 1585-ben Abrugybánya formában fordul elő. (Györffy: i.h.; C. Suciu: i.m.)

1270–1271-ben V. István az erdélyi káptalannak adományozza. Egy 1316-os oklevél szerint a magyarigeni és boroskrakkói német telepeseknek ajándékozzák, de 1320-tól újra a káptalané. (Györffy: i.h.; Documente. XIV. C., I. 356.) Az 1316-os oklevélből az is kitűnik, hogy a telepesek IV. és V. István és IV. Béla királyoktól kapott privilégiumokra hivatkoznak. Eszerint a német telepítés még a tatárjárás előtt történt, az aranybányászat miatt. Ekkorra tehető az első templom építésénék ideje.

1425-ben lakóinak egy része még német telepes és papjuk Murator. (Schematismus. 1888. 26.) A XV. század közepéről Gergely plébánosról és János presbiterről van okleveles adat. (Urkundenbuch. V. 598.)

A tatárjárás előtti templomot német bányásztelepesek építik, a XII–XIII. század fordulóján, Szent Miklós tiszteletére. A tatárjárás után újítják, gótikus stílusban. Ebből a korból maradtak fenn csúcsíves ablakai (részben befalazva), a későbbi rombolások, tűzvész után is.

1848-ban, és különösen 1849. május 10–12-én sok megpróbáltatás éri, amikor a templom és plébánia gyújtogatás áldozata lesz, és maga a plébános is el nem menekült híveinek egy részével odavész. Ekkor pusztulnak el a középkori falfestmény maradványai is. (Fabini)

A templomot csak 1875-re tudják kijavítani. (Batthyaneum. III. 56, 58.)

A középkori katolikus hívek János Zsigmond idején, 1569-ben unitáriusok lesznek, a templommal együtt.

A katolikus pap újra csak 1717-ben jelenik meg. Előbb magánházban, majd a Szent Borbála tiszteletére épített kis kápolnában misézik. 1740-től lépéseket tesznek a középkori templom visszaszerzésére, amely 1765-ben sikerül is. (Schematismus. 1882. 27.) A templom nélkül maradt unitáriusok új templomot kapnak.

A XVIII. században Abrudbányának három egyházközsége van: római katolikus, református és unitárius. (Benkő J.: Transsilvania. II. 162, 182, 227.)

Katolikus templom

Katolikus templom