123. TOMPAHÁZA

1263–1280 között Kend néven jelentkezik az oklevelekben, 1319-ben Újfalu, 1332-ben Nova Villa a neve; 1410-ben pedig Kenthelke; alio nomine Ujfalu, egyesítve az 1439-ben feltűnő Tompaházával. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 188–189.; C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Péter a pápai tizedjegyzék szerint 40 dénárt fizet, 1334-ben Rudolf 23 dénárt, 1335-ben pedig 22 dénárt. (Györffy: i.m. II. 189.; Documente. XIV. C., III. 124, 206.)

1376-ban Lukács a plébános. (Beke: Az erd. egyházmegye. 88., jegyz., a Teleki Codex. I. 176. után., Urkundenbuch. II. 444) 1401-ben Namug Miklós plébános halála után Jánosi Antal nyeri el a plébániát IX. Bonifác pápa jóváhagyásával. (Beke: i.h.; Monum. Vatic. 330.) 1488-ban Alberti András lesz a plébános, aki VIII. Ince pápától a papi rendek felvételének engedélyezését kéri. (Beke: i.h.; Supplic. 1124., 195. és Supplic. 1125.) Román kori csarnoktemploma ma is áll.

Szentélye félköríves, melyet késő gótikus kori támpillérek erősítenek. Gótikus a szentségfülkéje is. A kórus alatt három nyílású karzat van félköríves mennyezettel. Szentélyéhez – negyedgömbboltozatát folytatva-félköríves dongaszakasz csatlakozik. (Kovács: Magyar ref. templomok. I. 209, 214.; Korunk. 1972. 351.) Kazettás mennyezete XVIII. századi. Felirata: „T.N. néhai Bogdány Balás úr özvegye, Donát Ilona assz. édes fia T.N. Bogdány Péter Úr eökennek költségével 1744 dei 3 Juny...” Tornácos toronysisakja újabb kori. (Korunk. i.h.)

Szászújfalu néven is szerepelt, mellyel egyesült, s erdőinek, forrásainak elnevezése után régi lakói szászok is lehettek. (Ref. Névkönyv. 1868. 21.)

A XVIII. században református anyaegyház (Benkő J.: Transsilvania. II. 183.), és e század elején is az (Helységnévtár. 1913.), de „gyenge egyházzal”. (Ref. Névkönyv. 1868. 21.)

Református templom

Református templom

A református templom bejárata

A református templom bejárata