Irodalomjegyzék

ADÂSCÂLITEI, V. – CIUBOTARU, H.

1969 Teatru folcloric din Judeţul Iaşi. Iaşi.

ALFORD, V.

1962 Sword Dance and Drama. London.

ALMÁSI MIKLÓS

1969 A drámafejlődés útján. Bp.

AND, M.

1963 History of Theatre and Popular Entertainment in Turkey. Ankara.

Anthropological Approaches to the Study of Religion.

1966 London. A.S.A. 3.

BACHMANN, MANFRED

1956 Sitte, Brauch und Volksfest. Eine Anleitung zur Beobachtung und Sammlung. Leipzig.

BAKÓ FERENC

1966 A májfa és a májusi kosár Heves megyében.

In: Az Egri Múzeum Évkönyve IV. 267 – 304.

BALÁZS JÁNOS

1954 A magyar sámán révülete. In: Ethnographia 65. 416 – 440.

1963 Über die Ekstase des ungarischen Schamanen. In: Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker. Bp. 57 – 84.

BALOGH JÓZSEF

1925 Az ünneprontók. In: Ethnographia 36. 62.

BARTA J. – KARDOS L. – NAGY M.

1966 Bevezetés az irodalomelméletbe és az irodalomtudományba. (Egyetemi jegyzet.) Bp.

BARTÓK BÉLA

1966 Összegyűjtött írásai. I. Bp. Közreadja Szöllősy András.

1968 Melodien der rumänischen Colinde. Ethnomusikologische Schriften IV. Publ. D. Dille. Bp.

BASCOM, WILLIAM E.

1965 The Forms of Folklore. Prose Narratives. In: Journal of American Folklore Vol. 78. No. 307.

BAUSINGER, HERMANN

1968 Formen der Volkspoesie. Berlin.

BÁLINT SÁNDOR

1938 Népünk ünnepei. Bp.

BEALS, RALPH L. – HOIJER, HARRY

1962 An Introduction to Anthropology. New York. 2. kiadás.

BELLOSICS, BÁLINT

1895 Dodola. In: Ethnographia 6. 418 – 422.

1896 Serbische Regenzauberlieder aus Ungarn. In: Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn. 283.

BENEDEK ANDRÁS – VARGYAS LAJOS

1943 Az istenesi székelyek betlehemes játéka. Kolozsvár. Erdélyi Néprajzi Tanulmányok. 1.

BENEDICT, RUTH

1968 The Science of Custom. In: Dundes, Alan: Every Man his Way. New Jersey 180. (Repr. from the Century Magazine, 117. 1929. 641 – 49.)

BENZ, ERNST

1954 Die heilige Höhle in der alten Christenheit und in der östlich orthodoxen Kirche. In: Eranos Jahrbuch. XXII. 363 kk.

BERZE NAGY JÁNOS

1940 Baranyai magyar néphagyományok. I – III. Pécs.

1957 Magyar népmesetipusok. I – II. Pécs.

1958 Égigérő fa. Pécs.

BÎRLEA, OVIDIU

1965 – 7 Colindatul in Transilvana. In: Anuarul Mus. Etn. al Transilvanii, Cluj. 247 kk.

BLEICHSTEINER, ROBERT

1953 Perchtengestalten in Mittelasien. In: Archiv für Völkerkunde VIII. Wien.

BØDKER, LAURITS

1965 Folk Literature (Germanie). International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore 2. Copenhagen.

BOGATYREV, PETR

1929 Actes magiques, rites et croyances en Russie subcarpathique. Paris.

1940 Lidove divadlo české a slovenské. Prags.

1969 Le théatre populaire tchèque et slovaque. In: Interscena 69. Praha. 1 – 22.

BOWRA, C. M.

1962 Primitive Song. New York.

BREDNICH, ROLF W.

1964 Volkserzählungen und Volksglaube von den Schicksalsfrauen. Helsinki. Folklore Fellows Communications 193.

BRELICH, ANGELO

1961/a A „meghaló istenek” problémájához. In: MTA I: Oszt. Közl. 8. 233 – 248.

1961/b The Historical Development of the Institution of Initiation in the Classical Ages. In: Acta Antiqua 9. 267 – 284.

BREWSTER, PAUL G.

1971 The Foundation Sacrifice Motif in Legend, Folksong, Game and Dance. In: Zeitschrift für Ethnologie Bd. 96/1

BRUNETIÉRE, FERDINAND

1890 L'évolution des genres dans l'histoire de la littérature. Paris.

BRÜCKNER, WOLFGANG

1966 Bildnis und Brauch. Studien Zur Bildfunktion der Effigies. Berlin.

CAMPBELL, L. A.

1968 Mithraic Iconography and Ideology. Leiden.

CARAMAN, P.

1933 Obrzęd Kolędowania u Slowian i u Rumuńów. Craców.

CARTER, WILLIAM E.

1968 Secular Reinforcement in Aymara Death Ritual. In: American Anthropologist. Vol. 70.

CIRESE, ALBERTO M.

1960 Essai d'analyse d'un jeu cérémoniel du premier mai en Sardaigne: cantare su maju. In: Extrait des Actes du VI Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques. Paris. 170 – 174.

COCCRIARA, GIUSEPPE

1962 Az európai folklór története. Bp. Ford. Balázs János – Lontay László.

CSANÁDI IMRE – VARGYAS LAJOS

1954 Röpülj páva, röpülj. Bp.

CSÁKI JÁNOS

1895 A pünkösdi király választása Ugocsában. In: Ethnographia 6. 226 – 227.

CSEFKÓ GYULA

1931 Régi feljegyzések a méltatlan ünneplésről. In: Ethnographia 42. 150 – 153.

CSERNYECOV, N. V.

1949 Adalékok az obi-ugorok nemzetségi szervezetének történetéhez. Bp.

1959 Nyugat-szibériai sziklarajzok. In: Ethnographia 70. 3 – 11.

CSICSEROV, W.

1957 A XVI – XIX. századi orosz földművelési kalendárium téli periódusa. (A moszkvai 1957-es kiadás magyar fordítása. Kéziratban.)

CSICSEROV (Tschitscherow), WLADIMIR

1968 Russische Volksdichtung. Berlin.

CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN

1958 A XVI. század magyar dallamai. Bp. (Régi magyar dallamok tára I.)

1967 A humanista metrikus dallamok Magyarországon. Bp.

CS. PÓCS ÉVA

1961 Étel és étkezés a magyar néphitben és népszokásban. In: Néprajzi Értesítő 43. Kny.

1964 Zagyvarékas néphite. In: Néprajzi Közlemények 9.

1965 A karácsonyi Vacsora és a karácsonyi asztal hiedelemköre. In: Népr. Közl. 10. 3 – 323.

1968 A magyar ráolvasások műfaji és rendszerezési problémái.

In: Népi kultúra – Népi társadalom I. 253 – 280.

DEVECSERI GÁBOR

1968 Kultusz, mítosz, dráma. Jegyzet Euripidész Bakkhánsnők-jéhez. In: Euripidész: Bakkhánsnők. Bp.

DÉGH LINDA

1962 Märchen, Erzähler und Erzählgemeinschaft. Berlin.

1964 Processes of Legend Formation. In: IV. International Congress for Folk Narrative Research in Athens. ed. by G. Megas. Kny.

DIÓSZEGI, VILMOS

1958/a A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Bp.

1958/b Die Überreste des Schamanismus in der ungarischen Volkskultur. In: Acta Ethnographica 7. 97 – 136.

1960 Embergyógyítás a moldvai székelyeknél. In: Népr. Közl. 5. 35 – 124.

1963/a Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker. Bp. (szerkesztő)

1963/b Luca napi kotyoló szövegek. In: Népr. Közl. 8. 2/4. 1 – 36.

1967 A pogány magyarok hitvilága. Bp. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár.)

1969 A honfoglaló magyarok hitvilágának történeti rétegei I. A világfa. In: Népi Kultúra – Népi társadalom II – III. Bp. 295 kk.

DOMOKOS PÁL PÉTER

1941 A moldvai magyarság. Kolozsvár. 3. kiadás.

1958 A moreszka Európában és a magyar nép hagyományaiban.

In: Filológiai Közlöny 27 – 46, 194 – 223.

1959 Júlia szép leány. In: Ethnographia 70. 13 – 60.

1961 Hajnal, hajnalnóta, hajnalozás. In: Ethnographia 72. 237 – 265.

DÖMÖTÖR SÁNDOR

1960 Őrség. Bp.

DÖMÖTÖR TEKLA

1936 A passiójáték. Bp.

1938 Népi eredetű-e az európai Vallásos színjáték? In: Ethnographia 49. 47 kk.

1940 Állatalakoskodások a magyar népszokásokban. In: Ethnographia 51. 235 – 242.

1949 Ludus in Cunabilis Christi. In: Antiquitas Hungarica II.

1953/a Adtok a magyar farsangi játékok történetéhez. In: Színháztörténeti Értesítő 2.

1953/b Népies színjátszó hagyományaink, és az iskoladráma. In: ELTE Bölcsészettud. Kar Évkönyve 1952 – 53. 194 kk.

1954 Régi magyar vígjátékok. Bp.

1956 Irodalom és folklór. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve, 227-241.

1957/a Erscheinungsformen des Charivari im ungarischen Sprachgebiet. In: Acta Ethnographia 6. 73-89.

1957/b Literature and Folklore. In: Annales Univ. Scient. Bud. de Rolando Eötvös Nom. Sectio Phil. T. I.

1967/0 Történeti rétegek a magyar népi színjátszásban. In: Ethnographia 68. 253 – 269.

1958/a Árpádházi Imre herceg és a csodaszarvas monda. In: Filológiai Közlöny 5. 317 – 323.

1958/b Farsangi asszonymulatság a XV. században. In: Népr. Közl. 3. 44 – 50.

1958/0 Regelő hétfő. In: Ethnographia 69. 313 – 332.

1959 Regelő Monday. In: Acta Ethnographia 8. 1 – 25.

1960 A színjátszás funkciója falun. (Színháztudományi Intézet kiadása.) Bp.

1962/a Drámai műfajok hazánkban a XVI. században. In: Theatrum. 171 kk.

1962/b Új esztendő, vígságszerző. In: Világosság. 3. 1 kk.

1964/a Les variantes hongroises des légendes médiévales du cerf. In: Littérature hongroise – littérature européenne. Bp. 51 – 68.

1964/b A magyar néphit és népszokások Kelet és Nyugat között. In: Ethnographia 75. 189 – 197.

1964/c Naptári ünnepek – népi színjátszás. Bp.

1965/a Ungarischer Volksglauben und ungarische Volksbräuche zwischen Ost und West. In: Europa et Hungaria. Bp. 311 – 324.

1965/b Zur Frage der sogenannten Kausalfiktionen. In: IV. International Congress for Folk-Narrative Research in Athens. Laographia. 22. Athens. 88 – 93.

1966/a A népi színjátszás Európában. Bp. Színházi tan. 16.

1966/b Schmidt, L. Le théatre européen. In: Ethnographia 77. 614 – 615.

1967/a Animistic Concepts and Supernatural Power in Hungarian Folk Narratives and Folk Customs. In: Journal of the Folklore Institute. Vol. 4. June. Kny.

1967/b Masken in Ungarn. In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde. 63. 142 – 161.

1968 Népi színjátéktípusok. In: Műveltség és Hagyomány. 10. 161 – 174.

1969/a Ätiologische Sagen in Zusammenhang mit weiblichem Arbeitsverbot. In: Acta Antiqua 17. Bp. 79 – 87.

1969/b Das Blochziehen in Rábatótfalu, 1968. In: Kontakte und Grenzen. Festschrift für G. Heilfurth zum 60 Geburtstag. Göttingen. 385 – 392.

1970 Mythical Elements in Hungarian Midwinter Quête Songs. In: Acta Ethnographia 19. 119 – 146.

1971 Riten zur Förderung der Fruchtbarkeit von Obstbäumen. In: Műveltség és Hagyomány 13 – 14. Debrecen. 191 – 198.

1972 Magyar népszokások. Bp.

DÖMÖTÖR TEKLA – EPERJESSY ERNŐ

1967 Dodola and other Slavonie Folk-Customs in County Baranya. In: Acta Ethnographia 16. 399 – 408.

DÖMÖTÖR T. – KATONA I. – ORTUTAY GY. – VOIGT V.

1969 A magyar népköltészet. Egyetemi jegyzet. Második kiadás. Bp.

DÖRRER, ANTON

1949 Tiroler Fasnacht. Wien.

DREWS, ARTHUR

1929 Die Marienmythe. Jena.

DRIOTON, ÉTIENNE

Le théatre dans l'Ancienne Egypte. In: Revue d'histoire du théatre. 7 – 45.

DUMONT, L.

1961 La Tarasque. Paris.

DUNDES, ALAN

1964 The Morphology of North American Indian Folktales. Helsinki. Folklore Fellows Communications 195.

1965 The Study of Folklore. Englewood Cliffs N. J.

1968 Every Man His Way. New Jersey.

DÜNNINDER, JOSEPH

1967 Brauchtum. In: Deutsche Philologie im Aufriss. Bd. 3. 2571 – 2640.

EBERLE, O.

1955 Cenalora. Olten und Freiburg im Breisgau.

EPERJESSY ERNŐ

1969 Borbála napi hiedelmek, szokások és a nyelvcsere kérdése. In: Ethnographia 80. 560 – 587.

ERDÉLYI JÁNOS

1846 Népdalok és mondák. I. Pest.

1888 Aesthetikai előtanulmányok. Bp.

1953 Válogatott esztétikai tanulmányai. Bp. (Összeállította Heller Ágnes)

ERDÉLYI ZSUZSANNA

1961 Adatok a magyar népköltészet szimbolikájához. In: Ethnographia 72. 173-199.

1970 Archaikus népi imák. In: Új Írás, szept. 80 kk.

ESKERÖD, ALBERT

1947 Arets äring. Lund.

ESKERÖD, A. l. még NILSSON.

Esztétikai Kislexikon

1969 Bp.

ÉLIADE, MIRCEA

1951 Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase. Paris.

1964 Traité d'histoire des religions. Paris.

FARAGÓ JÓZSEF

1960 Legszebb román népballadák. Bukarest.

1968 A mennybe vitt leány balladájához. In: Ethnographia 79. 503 – 525.

1971 Szarvasokká vált fiúk. Bukarest.

FÁBIÁN JÓZSEF'

1803 Természeti tudomány a' Köznépnek. Veszprém.

FEHRLE, EUGEN

1955 Feste und Volksbräuche im Jahreslauf europäischer Völker. Kassel.

FEILBERG, H. F.

1906 Das nordische Weihnachtsfest. In: Hessische Blätter für Volkskunde. 5. 26 – 40.

FERENCZI I. – UJVÁRY Z.

1962 Farsangi dramatikus játékok Szatmárban. In: Műveltség és Hagyomány. 4. Debrecen.

1966 Népi dramatikus játékok alkalmai és típusai az Alföldön. In: Műveltség és Hagyomány. 8. Debrecen. 181 – 195.

FETTICH NÁNDOR

1958 A regősénekekről. In: Ethnographia 69. 532 – 580.

1959 A Júlia szép leány balladáról. In: Ethnographia 70. 61 – 78.

FONTANA, S.

1964 Il maggio. Firenze.

FONTENROSE, JOSEPH

1966 The Ritual Theory of Myth. (Unie. of California, Folklore Studies. 18.) Berkeley-Los Angeles.

FRAZER, J. G.

1925 The Golden Bough. London.

1965 Az aranyág. Bp. Válogatta és a bevezetést írta Bodrogi Tibor.

Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend

1949 I – II. New York. Ed. Leach, Maria.

GAÁL, KÁROLY

1966 Spinnstubenlieder. München.

GAGÉ, JEAN

1963 Matronalia. Bruxelles.

GAVAZZI, MILOVAN

1956 Das Kulturerbe der Südslaven im Lichte der Völkerkunde. In: Die Welt der Slaven I. 63 kk.

GEERTZ, CLIFFORD

1966 Religion as a Cultural System. In: Anthropological Approaches to the Study of Religion. 1 kk.

GENNEP van, ARNOLD

1943 Manuel de Folklore Français Contemporain. I/1. Introduction générale et première partie. Paris.

1947 Manuel de Folklore Français Contemporain. I/III. 1. Cérémonies périodiques cycliques. Carnaval-Carème-Pâques. Paris.

1949 Manuel de Folklore Français Contemporain. I/IV. 2. Les cérémonies périodiques cycliques et saisonnières. Cycle de Mai – Le Saint Jean. Paris.

1953 Manuel de Folklore Français Contemporain.. I/VI. 4. Les cérémonies périodiques cycliques et saisonnières. Les cérémonies agricoles et pastorales de l'automne. Paris.

1958 Manuel de Folklore Français Contemporain. I/VII. Cycle des douze jours. Paris.

1960 The Rites of Passage. London.

GILLMOR, FRANCES

1943 The Dance Dramas of Mexican Villages. In: Univ. of Arizona Bulletin. Vol. 14. No. 2.

GOLDAMMER, KURT

1960 Die Formenwelt des Religiösen. Stuttgart.

GOURMONT, RÉMY DE

1922 Le Latin mystique. Paris.

GÖNCZI FERENC

1914 Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár.

GREENWAY, JOHN

1964 Literature among the Primitives. Hatboro.

GUNDA BÉLA

1946 Munka és kultusz a magyar parasztságnál. Kolozsvár. Erdélyi Néprajzi Tanulmányok 6.

1963 Totemistische Spuren in der ungarischen táltos-Überlieferung. In: Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker. 45 – 57.

HADROVICS LÁSZLÓ

1964 Rapports de la poésie hongroise ancienne avec celles de l'Europe Centrale. In: Littérature hongroise – littérature européenne. (Szerk. Sőtér – Süpek). Bp. 105 kk.

HAMPP, IRMGARD

1961 Beschwörung, Segen, Gebet. Stuttgart.

HANKISS ELEMÉR

1970 Az irodalmi kifejezésformák lélektana. Bp. (Modern filológiai füzetek 7.)

HARSÁNVI ISTVÁN

1915 Adalékok a magyar népszokások ismeretéhez. In: Ethnographia 26. 129 – 130.

HARRISON, JANE ELLEN

1962 Epilegomena to the Study of Greek Religion and Themis. New York.

HARTKE, WILHELM

1956 Über Jahrespunkte und Feste, insbesondere das Weihnachtsfest. Berlin.

HAVER, J. VAN

1964 Nederlandse Incantatieliteratuur. Gent.

HEGEL

1956 Esztétikai előadások. III. Bp. Ford. Szemere Samu.

HEGYALJAI KISS GÉZA

1926 A csenyétei pünkösdjárás. In: Ethnographia 37. 90 – 91.

HEILER, FRIEDRICH

1961 Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Stuttgart. (Die Religionen der Menschheit 1.)

HETÉNY JÁNOS

1948 Fogadott ünnep és mondája Fertőhomokon. In: Ethnographia 59. 151 – 155.

Histoire des religions.

1955 3. kiadás. Tournai.

HOLE, CHRISTINA

1944 – 45 English Folklore. London. 2. kiadás.

HOLMBERG, U.

1922 – 23 Der Baum des Lebens. Helsinki. (Annales Academiae Scientiarum Fennicae S.B. Vol. 16.)

HONKO, LAURI

1964 Memorates and the Study of Folk Beliefs. In: Journal of the Folklore Institute. Vol. 1. 5 kk.

1968 Genre Analysis in Folkloristics and Comparative Religion. In: Temenos. 3. 48 – 66.

HONT FERENC

1940 Az eltűnt magyar színjáték. Bp.

1960 Valóság a színpadon. Bp.

HORVÁTH CYRILL

1921 Középkori magyar verseink. Bp. (Régi magyar költők tára I.)

HORVÁTH JÁNOS

1931 A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp.

HULTKRANTZ, ÅKE

1956 Religious Tradition, Comparative Religion and Folklore. In: Ethnos 1 – 2. Kny.

1960 General Ethnological Concepts. International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore. I. Copenhagen.

1968 „Miscellaneous Beliefs.” Some Points of View Concerning the Informal Religious Sayings. In: Temenos 3. 67 kk.

HYMAN, STANLEY EDGAR

1955 The Ritual View of Myth and the Mythic. In: Myth: A Symposium. 462 kk.

IGMÁNDY JÓZSEF

1941 Szilveszteri népszokás Hajdúmegyében. In: Ethnographia 52. 122 – 123.

IPOLYI ARNOLD

1929 Magyar mythologia. Bp. (3. kiadás) I – II.

ISTVÁNFFY GYULA

1911 A borsodmegyei palócok. In: Ethnographia 22. 162.

JACOBSON, ROMAN

1969 A nyelvészet a tudomány organizmusában. In: Valóság. 1969/4. 23 kk.

JAENECKE-NICKEL, JOHANNA

1965 Religiöse und magische Elemente in den deutschen Sagen und Beschwörungsformeln. In: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde. 11. 83.

JAKUBOVICH EMIL

1931 Honfoglalási hősi énekeink előadásformájához. In: Magyar Nyelv 27.

JAMES, E. O.

1961 Seasonal Feasts and Festivals. London.

1966 The Tree of Life. Leiden.

JUNG, C. G.

1939 Psychologische Aspekte des Mutterarchetypus. In: Eranos Jahrbuch 1938. Zürich.

JUNG, C. G. – KERÉNYI, K.

1941 Einführung in das Wesen der Mythologie. Amsterdam – Leipzig.

KÁJONI JÁNOS

1719 Cantionale Catholicum. Csíksomlyó. II. kiad.

KALLÓS ZOLTÁN

1958 Hejgetés Moldvában. In: Népr. Közl. 3. 40 kk.

1966 Ráolvasás a moldvai és a gyimesi csángóknál. In: Műveltség és Hagyomány. 8. 137 kk.

KALLÓS ZSIGMOND

1940 Regösdalaink rejtélye V. Szombathely.

KANNISTO, A.

1906 Über die wogulische Schauspielkunst. In: Finnisch – ugrische Forschungen. VI. Helsinki. 213 – 237.

KARDOS TIBOR

1939 Deákműveltség és magyar renaissance. In: Századok. 295 – 338.

1941 Középkori kultúra, középkori költészet. Bp.

1953 A magyar vígjáték kezdetei. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. 133 kk.

1955/a A régi magyar színjátszás néhány kérdéséhez. In: Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei 7. 17 kk.

1955/b A trufa. Egy régi magyar irodalmi műfaj jellege és európai összefüggései. In: Filológiai Közlöny Kny.

1957 Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez. In: Filológiai Közlöny 4. 210 – 232; 303 – 338.

1960 A magyar színjáték kezdetei. Bp. (Színházi tanulmányok)

1967 Az Árgius-széphistória. Bp.

KARDOS T. – DÖMÖTÖR T.

1960 Régi Magyar Drámai Emlékek I – II. Bp.

KARJALAINEN, K. F.

1921-27 Die Religion der Jugra-Völker. I-III. Helsinki. Folklore Fellows Communications 41, 44, 63.

KATONA IMRE

1962 Sárköz. Bp.

KATONA LAJOS

1895 A hajnal szóhoz. In: Nyelvtudományi Közlemények, 186.

KÁKOSY LÁSZLÓ

1969 Varázslás az ókori Egyiptomban. Bp. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár.

KEESING, FÉLIX M.

1958 Cultural Anthropology. New York.

KERÉNYI GYÖRGY

1953 A regős ének magva. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Bp. 241 – 254.

1962 The Melody Core of Ushering in Summer in Transdanubia. In: Zoltano Kodály Octogennario Sacrum. Bp. 181 – 214.

KERÉNYI KÁROLY

1930 Ascensio-ábrázolás Brindisiben. In: Archaeologiai Értesítő 44. 74 kk.

1939 Mi a mitológia? Gyermekistenek. In: Homérosi himnuszok I. Bp.

1940 Die antike Religion. Leipzig.

1941 Prótogonos Koré. In: Homérosi himnuszok II. Bp.

1950 Labyrinth-Studien. Zürich. (Albae Vigiliae)

KISS LAJOS

1953 A Lengyel László játék. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Zenetudományi tanulmányok I. Bp. 373 kk.

1966 Zenetörténeti emlékek a szlavóniai virrasztóénekekben. In: Ethnographia 76, 153 kk.

KLANICZAY TIBOR

1961 Reneszánsz és barokk. Bp.

KLIMOVÁ-RYCHNOVÁ, DAGMAR

1971 Les guerres turques dans les narrations populaires II. Les récits étiologiques. In: Ethnologia Slavica T. III. Bratislava. Klny.

KLIER, K. M.

1953 Das Blochziehen. Ein Faschingsbrauch von der Südostgrenze Österreichs. Eisenstadt. (Burgenländische Forschungen 22.)

KLOTZ, VOLKER

1960 Geschlossene und offene Form im Drama. München.

KLUCKHOHN, CLYDE

1968 Myths and Rituals. In: Reader in Comparative Religion. Evanson – New York. 135 kk.

K. KOVÁCS LÁSZLÓ

1944 A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár.

KODÁLY ZOLTÁN

1909 Zoborvidéki népszokások. In: Ethnographia 20, 29, 116.

1964 Visszatekintés. I – II. Bp.

KÖPECZI BÉLA

1970 A szocialista realizmus. Bp.

1972 Eszme, történelem, irodalom. Bp.

KÖRNER TAMÁS

1970 Mutatvány a készülő magyar hiedelemmonda-katalógusból. B/ A halál és a halottak. ID Ethnographia 81. 55-96.

KRETZENBACHER, LEOPOLD

1959 Santa Lucia und die Lutzelfrau. München. (Südosteuropäische Arbeiten 53.)

KROHN, C.

1924 Magische Ursprungsrunen der Finnen. (Folklore Fellows Communications 52.)

KUHN, HUGO – SCHIER, KURT szerk.

1963 Märchen, Mythos, Dichtung. Festschrift zum 90 Geburtstag von der Leyens. München.

KURET, NIKO

1968 – 69 Erster und letzter in den Frühlingsbräuchen der Slowenen. In: Létopis. Reihe C 11/12. Bautzen.

LÁSZLÓ GYULA

1944 A honfoglaló magyar nép élete. Bp. 2. kiadás.

LEACH, EDMUND (szerk.)

1967 The Structural Study of Myth and Totemism. London. A.S.A.

LEADER, NINON A.

1967 Hungarian Classical Ballads and their Folklore. Cambridge.

LEHMANN-NITSCHE, ROBERT

1933 – 34 Der apokalyptische Drache. In: Zeitschrift für Ethnologie. 65 Jg. 193 kk.

LITTLETON, C. SCOTT

1965 A two-dimensional scheme for the classification of narratives. In: Journal of American Folklore 78. 21 kk.

LÉVI-STRAUSS, CLAUDE

1955 Tristes tropiques. Paris.

1969 Totemism. Aylesbury.

LID, NILS

1946 Light-mother and earth mother. Oslo. (Studia Norvegica 4.)

LIUNGMAN, WALDEMAR

1937 – 38 Traditionswanderungen Euphrat-Rhein. I – II. Folklore Fellows Communications 118 – 119. Helsinki.

1941 Der Kampf zwischen Sommer und Winter. Folklore Fellows Communications 130. Helsinki.

1941 – 45 Traditionswanderungen Rhein-Jenissei. Folklore Fellows Communications 129, 131. Helsinki.

LIVINGSTONE, FRANK B.

1969 Genetics, Ecology and the Origins of Incest and Exogamy. In: Current Anthropology. February. 45 kk.

LLOYD, A. L.

1967 Folk Song in England. London.

LORD, ALBERT B.

1965 Oral poetry. In: Preminger, A. (szerk.): Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton.

LOSCHDORFER, ANNA

1935 Babonák és babonás történetek Tökről. In: Ethnographia 46. 65 kk.

LUBY MARGIT

é. n. Bábalelte babona. Bp.

LUKÁCS GYÖRGY

1909 A dráma formája. Bp. Kny. a Budapesti Szemléból.

1965 Az esztétikum sajátossága. I – II. Bp.

LUMPKIN, B. G.

1965 Traum des Baume. In: Journal of American Folklore Vol. 78. 65 – 68.

LUTZ, DIETER

1966 Volksbrauch und Sprache. (Die Benennung von Phänomenen der Winter- und Frühlingsbräuche Südwestdeutschlands.) Stuttgart. Veröffentlichungen des Staatlichen Amts für Denkmalpflege Stuttgarts. Reihe C. Bd. 4.

Magyar Népzene Tára, szerk. Bartók Béla – Kodály Zoltán

1951 I. Kerényi György: Gyermekjátékok. Bp.

1953 II Kerényi György: Jeles napok. Bp.

1955 – 56 III/A – III/B. Kiss Lajos: Lakodalom. Bp.

1959 IV. Kerényi György: Párosítók. Bp.

1966 KISS Lajos – Rajeczky Benjamin: Siratók. Bp.

MAILAND OSZKÁR

1891 Újabb adatok az oláh nép költészetéhez. In: A Kisfaludy Társaság Évlapjai. Új f. 25. 97 – 98.

MAKKAI ENDRE – NAGY ÖDÖN

1939 Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. Kolozsvár.

MALINOWSKI, BRONISLAW

1948 Magie, Science and Religion and other Essays. New York.

MALAGA JÁNOS

1942 Ünnepi szokások a nyitramegyei Menyhén. Bp.

1968 Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Bp. (Néprajzi tanulmányok.)

1969 A magyarországi „kiszehajtás” történeti rétegei. In: Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei 26. 113 kk.

1970 Varianten der Hochzeitslieder eines Dorfes. In: Acta Ethnographia 19.247.

MANNHARDT, WILHELM

1904 – 05 Wald- und Feldkulte der Germanen und ihrer Nachbarstämme. Berlin. 2. kiadás.

MARGALITS EDE

1900 Koledák a délszlávoknál. In: Ethnographia 11. 166 – 167.

MÁNDOKI LÁSZLÓ

1963 Busójárás Mohácson. Pécs.

MARÓT KÁROLY

1937 Kultusz és mítosz. In: Egyetemes Philológiai Közlöny 3 – 24.

1939 Szent Iván napja. In: Ethnographia Kny.

1940/a A magyar néprajzkutatás feladatai. In: Ethnographia 51. 273 – 308.

1940/b Ritus és ünnep. In: Ethnographia 51. 143 – 187.

1945 Survival és revival. In: Ethnographia 56. Kny.

1956 A görög irodalom kezdetei. Bp.

1958 A varázsdaltól az eposzig. In: Ethnographia 69. 505 – 536.

MARTINO, DE E.

1958 Morte e pianto rituale nel mondo antico. Torino.

1963 Italie du Sud et magie. Paris.

MEGAS, GEORGE A.

1958 Greek Calendar Customs. Athens.

MEISEN, KARL

1931 Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande. Düsseldorf.

MELETYINSZKIJ, E.

1970 Die Ehe im Zaubermärchen. In: Acta Ethnographia 19. 281 – 292.

MERKELBACH, R.

1962 Roman und Mysterium in der Antike. München-Berlin.

MEZEM LÁSZLÓ

1955 Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén. Bp.

MÉSZÁR0S GYULA

1906 Az oszmán-török nép babonái. In: Ethnographia 17. 145.

MORVAY PÉTER

1951 A templomkertben, temetőben és halotti toron táncolás, s a halottas-játék népszokásához. In: Ethnographia 62. 73 – 82.

Myth: A Symposium.

1955 In: Journal of American Folklore Vol. 68.

NAGY TIBOR

1950 A sárkeszi Mithraeum és az aquincumi Mithra-emlékek. In: Budapest Régiségei XV. 46-120.

NELLI, RENÉ

1963 L'érotique des troubadours. Toulouse.

NEUMANN, ERICH

1963 The Great Mother. New York. Bollington Series 47. 2. kiadás.

NÉMETH IMRE

1965 Szokás-forgatókönyv, szerep. In: Valóság 10. szám.

1966 A népi közösségekben élő fiatalok életmódja és kultúrája. In: Arrabona. 241 kk.

NIESSEN, CARL

1949 – 53 Handbuch der Theater-Wissenschaft. I. Emsdotten. (Daseinsrecht und Methode. Ursprung und Wort der dramatischen Kunst.) I. 3 Abteilung. Drama, Mimus und Tänze in Asien. Emsdotten.

NILSSON, ALBERT (Eskeröd)

1936 Interessedominanz und Volksüberlieferung. In: Acta Ethnologica. Kobenhavn.

NILSSON, MARTIN P.

1918/a Das Rosenfest. In: Beiträge zur Religionswissenschaft. II. 133 kk.

1918/b Studien zur Vorgeschichte des Weihnachtsfestes. In: Arch. f. Rel. Wiss. 19.

1920 Primitive Time-Reckoning. Lund.

1933 Sonnenkalender und Sonnenreligion. In: Arch. f. Rel. Wiss. 141 kk.

1961 Greek Folk Religion. New York.

NORDEN, E.

1958 Die Geburt des Kindes. Stuttgart. 3. kiadás.

ORTUTAY GYULA

1934 A szerelem Ajakon a házaséletig. In: Népünk és Nyelvünk. 6.

1936 A magyar népi színjátékszerű szokások kérdése. In: A Színpad. 1936. 1 – 2. 99 – 101.

1948 Székely népballadák. Bp. 3. kiadás.

1955 Magyar népköltészet. I – III. Bp.

1956 Kérdőív betlehemes játékok gyűjtéséhez. In: Ethnographia 67. 91 – 98.

1958 Kis magyar néprajz. Bp. 3. kiadás.

1959 Variáns, invariáns, affinitás. (A szájhagyományozó műveltség törvényszerűségei) MTA. II. Oszt. Közl. 9. 3 – 4 195 – 238.

1964 Kelet és Nyugat között. Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei 21. 1 – 4, 29 – 40.

1965 Between East and West. In: Europa et Hungaria. Bp. 265 – 278.

ORTUTAY GYULA – KATONA IMRE

1970 Magyar népdalok. I – II. Bp.

ORTUTAY GYULA – KRÍZA

1968 Magyar népballadák. Bp.

ŌTŌ TOKIHIKO

1963 The Taboos of Fishermen. In: Studies in Japanese Folklore. (Ed. R. M. Dorson). Bloomington. 107 – 121. Indiana University Folklore Series 17.

PAIS DEZSŐ

1948 Reg. In: Magyar Századok. 5 – 23.

1953 Árpád- és Anjou-kori mulattatóink. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. 95 – 110.

PAPP GÉZA

1970 A XVII. század énekelt dallamai. Bp. (Régi Magyar Dallamok Tára 2.)

PETRIKOVITS, HARALD V.

1965 Ein Mädchenkopf und andere Plastiken aus dem heiligen Bezirk in Zingsheim. In: Bonner Jahrbücher Bd. 165. 192 kk.

PIENTIKÄINEN, JUHA

1968 Grenzprobleme zwischen Memorat und Sage. In: Temenos 3. 136 – 167.

PFISTER, F.

1932 – 33 Kult. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. 5. 795 – 805.

1935 – 36 Ritus. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. 7. 741 – 742.

PIRNÁT ANTAL

1969 A magyar reneszánsz dráma poétikája. Bp.

POP, MIHAI

1965 Bräuche, Gesang und Spiel zu Neujahr in der heutigen rumänischen Folklore. In: Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung. Berlin. 314 – 321.

POPESCU, MIRCEA

1958 Le colinde della pietra. In: Acta Philologica. Roma. T. 1. 55 ff. Soc. Ac. Dacoromana.

PREUSS, I. TH.

1906 Reisebericht aus San Isidro, Mexiko. In: Zeitschrift für Ethnologie Jg. 38. 964.

PROKOSCH-KURATH G.

1950 Ritual combat, ritual drama. In: Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend. II. 946 – 949.

PROPP, V. J.

1963/a Ruszkie agrarnüje prazdniki. Leningrád.

1963/b Az orosz agrárrítusok tanulmányozásának módszerei. In: Műveltség és Hagyomány. 5. 55 – 63.

PULVER, MAX

1944 Die Lichterfahrungen im Johannes Evangelium, im Corpus Hermeticum, in der Gnosis und in der Ostkirche. In: Eranos Jahrbuch. 10. 253 kk.

RABY, F. J. E.

1953 A History of Christian-Latin Poetry. Oxford. 2. kiadás.

RADIN, PAUL

1956 The Trickster. A Study in American Indian Mythology, with Commentaries by C. G. Jung and Karl Kerényi. New York.

RAGLAN LORD

1955 Myth and Ritual. In: Myth. A Symposium. 454 kk. RABNER, HUGO

1944 Das christliche Mysterium von Sonne und Mond. In: Eranos Jahrbuch. 10. 305 kk.

RANKE, FRIEDRICH

1911 Der Erlöser in der Wiege. München. Reader in Comparative Religion.

1958 Evanston-New York. Régi Magyar Drámai Emlékek. I – II.

1960 (szerk. Kardos Tibor. Sajtó alá rendezte, valamint a bevezetést írta Kardos Tibor és Dömötör Tekla. A szövegek gondozásában közreműködött Szilvás Gyula.) Bp.

RÉSŐ ENSEL SÁNDOR

1867 Magyarországi népszokások. Pesten.

RÓHEIM GÉZA

1915 Adalékok a finnugorság varázserő fogalmához. In: Ethnographia 26. 255 kk.

1920 A Luczaszék. In: Adalékok a magyar néphithez. II. Bp. 29 – 277.

1925 Magyar néphit és népszokások. Bp.

1954 Hungarian and Vogul Mythology. New York.

ROSENFELD, HELLMUT

1963 Germanischer Zwillingsgottkult und indogermanischer Himmelsgottglaube. Elch, Hirsch und Pferd in der uranischen Mythologie. In: Kuhn-Schier. 1963. 269 kk.

RÖHLICH LUTZ

1940 Sage und Brauch. In: Forschungen und Fortschritte. 25. Berlin. 251 kk.

1956 Märchen und Wirklichkeit. Eine volkskundliche Untersuchung. Wiesbaden.

1966 Sage. Stuttgart.

SANTARCANGELI, PAOLO

1970 A labirintusok könyve. Ford.: Karsai Lucia. Bp.

SAPIR, EDWARD

1971 Az ember és a nyelv. Ford.: Fabricius Ferenc.

SARTORI, PAUL

1914 Sitte und Brauch. I – III. (Handbücher zur Volkskunde. VI – VIII.) Leipzig.

1927 Brauch und Sitte. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. I. Berlin. 1511 – 1512.

SAUERMANN, DIETMAR

1968Der letzte im Pfingstbrauch. In: Zeitschrift für Volkskunde. Jg. 64. 228-247.

SCHIER, KURT

1963 Die Erdschöpfung aus dem Urmeer und die Kosmogonie der Völospa. In: Kuhn-Schier. 303 kk.

SCHLEGEL, AUGUST WILHELM

1963 Die Kunstlehre. Stuttgart. (Kritische Schriften und Briefe 2.)

SCHMIDT, LEOPOLD

1937 Formprobleme der deutschen Weihnachtsspiele. Emsdetten.

1954/a Barbara und Luciaweizen. In: Gugtitz-Festschrift. Wien. 387 kk.

1954/b Das deutsche Volksschauspiel in zeitgenössischen Zeugnissen vom Humanismus bis zur Gegenwart. (Deutsche Akad. der Wissenschaften zu Berlin.)

1955/a Masken in Mitteleuropa. (szerk. Schmidt, L.) Wien.

1955/b Volksschauspiel. (Deutsche Philologie im Aufriss. 29. Lieferung.)

1956 Burgenländisches Maskenbrauchtum. In: Burgenländische Heimatblätter. XVIII. 108 kk.

1965 Le théatre populaire européen. Paris.

1966 Volksglaube und Volksbrauch. Berlin.

1971 Ein Kapitel Volk und Schrift. Geschriebene Gebet und Gesangbücher. (Öst. Ak. der Wiss. Anzeiger für phil-hist. Klasse. 129 kk.)

SCHNITT, PAUL

1944 Sol Invictus. In: Eranos Jahrbuch. 10. 169 kk.

SCHNEEWEIS, EDMUND

1925 Die Weihnachtsbräuche der Serbokroaten. Wien.

1956 Vergleichende Betrachtung der slawischen Frühlingsbräuche. (Vorträge auf der Berliner Slawistentagung 1954.) Berlin.

1961 Serbokroatische Volkskunde. I. Berlin.

SCHNEIDER, FEDOR

1920 – 21 Über Kalendae Januariae und Martiae im Mittelalter. In: Arch. f. Rel. Wiss. 20.

SCHRAM FERENC

1970 Magyarországi boszorkányperek. I – II. Bp.

SEBESTYÉN GYULA

1902/a Regös-énekek. Bp. (MNGY IV.)

1902/b A regösök. Bp. (MNGY V.)

1906 A pünkösdi király és királyné. In: Ethnographia 132. 7. kk.

SEIDLER, HERBERT

1963 Allgemeine Stilistik. Göttingen. 2. kiadás.

SIUTS, HINRICH

1968 Die Ansingelieder Zu den Kalenderfesten. Göttingen.

SOLYMOSSY SÁNDOR

1906 A líra és epika eredetéről. In: Ethnographia 17. 1 kk., 65 kk., 201 kk.

SPENCE, LEWIS

1947 Myth and Ritual in Dance, Game and Rhyme. London.

SPIRO, MELFORD E.

1966 Religion: Problems of Definition and Explanation. In: Anthropoligical Approaches to the Study of Religion. 85 kk.

SYDOW, C. W. von

1948 Selected Papers on Folkore. Copenhagen.

SZABÉDI LÁSZLÓ

1954 Ki az a Júlia szép leány? In: Utunk. okt. 15.

SZABOLCSI BENCE

1950 A XVII. század magyar világi dallamai. Bp.

SZENDREY ÁKOS

1928 AZ ősmagyar temetkezés. In: Ethnographia 39. 12 kk.

1937 A népi társadalom tagozódása. In: Ethnographia 48. 187 – 198.

1938 A népi élet társas összejövetelei. In: Ethnographia 49. 124 kk.

1940 Adatok a magyar búcsújárás néprajzához. In: Ethnographia 51. 87 – 90.

1946 A magyar lélekhit. In: Ethnographia 57. 34 – 46.

1948 A magyar néphit kutatása. Bp.

1952 A legényavatás. In: Ethnographia 63.

1959 A napforduló és a mágikus állatvédés összekapcsolásának kérdése. In: Ethnographia 70. 313 – 343.

SZENDREY ZSIGMOND

1928/a Magyar népszokások a fonóban. In: Ethnographia 39. 147 kk.

1928/b Szatmármegye néphagyományai. In: Ethnographia 39. 27 kk.

1933/a A magyar népszokások osztályozása. In: Ethnographia 44.21 – 30.

1933/b Márton napja. In: Népünk és Nyelvünk 188 kk.

1934 – 35 Népi foglalkozások, népszokások. In: Népünk és Nyelvünk 1934: 21 kk.;1935: 44 kk., 129 kk.

1935Népszokásaink és hiedelmeink eredetének kérdéséhez. Ethnographia 46. 18 – 22.

1940 A magyar népszokások ősi elemei. In: Ethnographia 51. 352360.

1941/a A tavasz, nyár és ősz ünnepkörének szokásai és hiedelmei. In: Ethnographia 52. 180 kk.

1941/b A tavaszelő ünnepkörének szokásai és hiedelmei. In: Ethnographia 52. 101 – 110.

1941/c Évnegyedi szokásaink és babonáink. In: Ethnographia 52. 10 – 23.

SZÉKELY GYÖRGY

1964 A népi színjátszás történeti kutatásának újabb problémái. In: Theatrum. 149 – 159.

1965 Színjátéktípusok dramaturgiája. Bp. (Színházi tanulmányok 11.)

SZIGETI JÓZSEF

1961 Gondolatok a marxista esztétika és kritika Viszonyáról. In: Társadalmi Szemle. 16. 5. szám 99 – 110.

1964 Bevezetés a marxista- leninista esztétikába. I. Bp.

SZIRMAY ANTAL

1807 Hungaria in parabolis. Buda. (2. kiadás.)

SZOKOLOV, J. M.

1941 Russzkij folklor. Moszkva. (angol nyelven: Russian Folklore. New York. 1950.)

SZOMJAS-SCHIFFER GYÖRGY

1972 Hajnal Vagyon, szép piros … Bp.

SZONDI, P.

1956 Theorie des modernen Dramas. Frankfurt am Main.

SZTRIPSZKY HIADOR

1908 Igriczek, énekes koldusok. In: Ethnographia 19. 345 kk.

TAKÁTS SÁNDOR

1915 Rajzolatok a török Világból. I – III. Bp.

THOMPSON, STITH

1964 The Challenge of Folklore. In: Publications of the Modern Language Association of America. Vol. 79. No. 4. New York. 357 – 365.

THOMSON, GEORGE

1958 Aischylos és Athén. Bp.

TOKARJEV, SZERGEJ A.

1966 Vallás és történelem. Bp.

TOSCHI, P.

1955 Le origini del teatro italiano. Torino.

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE

1938 Pásztori magyar Vergilius. Bp.

1952 Bellerophontes. In: Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei 2. köt. 491 kk.

1959/a Literatur und Folklore im klassischen Altertum. In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 6. Kny.

1959/b Vallástörténeti tanulmányok. Bp.

1966/a Egyiptomi elemek az aranykori latin költészetben. In: Savaria. 3. 125 – 148.

1966/b Werden und Wesen der bukolischen Poesie. In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 14. Faso. 1 – 2. 1 – 31.

TREUTLEIN, WOLFGANG

1932 Das Arbeitsverbot im deutschen Volksglauben. Bühl – Baden.

TURNER, V. W.

1964 Symbols in N'dembu Ritual. In: Closed Systems and Open Minds. Ed. Max Gluckman. The Limits of Naivety in Social Anthropology. Chicago.

1966 Colour Classification in Ndembu Ritual. In:Anthropological Approaches to the Study of Religion. LondonEdinburgh. 47 kk. A.S.A. 3.

UJVÁRY ZOLTÁN

1957 Egy farsangi játék funkciójának kéréséhez. In: Ethnographia 68. 143 – 160.

1961 Az átadás, átvétel és funkció kérdései egy népszokásban. In: Műveltség és Hagyomány 3. 5 – 85.

1963/a Une coutume des Slaves du Sud: la dodola. In: Slavica. 3. Debrecen. 131 – 140.

1963/b A szokáskutatás néhány terminológiai kérdése. In: Műveltség és Hagyomány. 5. 145 – 153.

1966 Das Begräbnis parodierende Spiele in der ungarischen Volksüberlieferung. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. N. S. Bd. 20. Wien. 267 – 276.

1968 Lakodalmi játékok Konyáron. Kny. a Debreceni Déri Múzeum 1967. évi évkönyvéből.

1969 Az agrárkultusz kutatása a magyar és az európai folklórban. In: Műveltség és Hagyomány. 11.

1971 A népi színjátékok bekérető-beköszöntő formuláiról. Klny. a Túrkevei Múzeum Emlékkönyvéből.

UNGVÁRY TAMÁS

1967 Poétika. Bp.

VAKARELSKI, CHRISTO

1969 Bulgarische Volkskunde. Berlin.

VARGA IMRE

1960 Adatok a Tékozló fiú c. drámához. In: Irodalomtörténeti Közlemények 572 – 574.

VARGYAS LAJOS

1948 Mimos elemek a magyar betlehemes játékban. In: Antiquitas Hung. 177 – 184.

1957 Francia párhuzam regösénekeinkhez. In: Népr. Közl. 2. 1 – 10.

1967 Researches Into the Mediaeval History of Folk-Ballad. Bp.

VERMASEREN, M. J.

1960 Corpus inscriptionum et monumentorum religionis Mithriacae 2. The Hague.

1963 Mithras the Secret God. New York.

VERSÉNYI GYÖRGY

1901 Erdélyi népmondák. In: Ethnographia 12. 266 kk.

VILKUNA, KUSTAA

1969 Finnisches Brauchtum im Jahreslauf. Helsinki. Folklore Fellows Communications 206.

VISKI KÁROLY

1935 Drámai hagyományok. In: A Magyarság Néprajza III. 327 – 371.

1937 Hungarian Peasant Customs. Bp. 2. kiadás.

VOIGT VILMOS

1964 Az epikus néphagyomány strukturális-tipologikus elemzésének lehetőségei. In: Ethnographia 75. 36 – 45.

1967/a A balti finn népek folklórja mint az európai folklór része. In: Ethnographia 78. 406 – 437.

1967/b A népköltészet elmélete a mai szovjet folklorisztikában. In: Helikon. 68 – 82.

1969/a A társadalmi tudat formáinak modelljei. (Kerekasztalmegbeszélés, összeállította … ) In: Valóság. XII/4. 34 – 55.

1969/b Modellálás a folklorisztikában. Bp. Studia Ethnographica 2.

1969/c Structural Definition of Oral (Folk) Literature. In: Actes du Ve Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée. Belgrade-Amsterdam. Kny.

1969/d Towards balancing of Folklore Structuralism. In: Acta Ethnographia 18. 247 – 266.

1972 A folklór esztétikájához. Bp.

VRABIE, GHEORGE

1966 Balada popularâ romana. Bucureşti.

1970 Folclorul. Bucureşti.

VRIES, DE JAN

1957 Untersuchung über das Hüpfspiel – Kinderspiel – Kulttanz. Helsinki. Folklore Fellows Communications 173.

VULPESCO, MICHEL

1927 Les coutumes roumaines périodiques. Paris.

WEBER-KELLERMANN, INGEBORG

1954 Karl M. Klier: Das Blochziehen. In: Deutsche Literaturzeitung. 75. Heft 7 – 8.

1958/a Der Luzienstuhl im deutschen und ungarischen Volksglauben. In: Hessische Blätter für Volkskunde 49 – 50.

1958/b Laubkönig und Schössmeier. In: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde. 4.

1960 Das Maienköpfen in Thüringen. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. 63. 105 kk.

1965 Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt des XIX. Jahrhunderts. Marburg.

WEISS, RICHARD

1946 Volkskunde der Schweiz. Erlenbach – Zürich.

WELLEK, RENÉ – WARREN, AUSTIN

1955 Theory of Literature. London.

WILDHABER, ROBERT (szerk.)

1968 Masken und Maskenbrauchtum aus Ost- und Südosteuropa. Basel.

WILI, WALTER

1944 Die römischen Sonnengottheiten und Mithras. In: Eranos Jahrbuch X. 125 kk.

WOLFRAM, RICHARD

1962 Weihnachtsgast und „heiliges Mahl”. In: Zeitschrift für Volkskunde. LVIII. 1 – 32. Stuttgart.

1972 Prinzipien und Probleme der Brauchtumsforschung. Wien. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil. Hist. Klasse. Sitzungsberichte 278 Bd. 2 Abh.

WÜNSCHE, A.

1905 Die Sagen vom Lebensbaum und Lebenswasser. Leipzig.
Hátra Kezdőlap Előre