{118.} TAMÁS.
1281–1282.

VASVÁRI PRÉPOST. – MEGERŐSITTETÉSÉNEK AKADÁLYA. – KIVÁLÓSÁGÁNAK NYOMA. – KORAI HALÁLA. – HAGYATÉKA ÉS ROKONAI.

Várad püspöki székének megüresedtével Bátor prépost, ki már két évtized óta viselte a váradi káptalan ez első méltóságát, maga köré gyüjté Imre olvasó-, János éneklő-, Benedek őr-kanonokot s a káptalan többi tagjait, hogy árvaságra jutott egyházmegyéjöknek főpásztort adjanak.*A nevezett prépostot s kanonokokat együtt emliti egy 1281-iki oklevél. WENZEL G: Arpádkori uj okmánytár. IV. 235. l. És megválaszták „egyhangulag” Tamás vasvári prépostot.*„Capitulum [Varadiense] dictum Thomam, tunc Prepositum ecclesiae Sancti Michaelis de Castro ferreo ... . in eorum Episcopum canonice et concorditer elegerunt.” A pápa 1282. junius 18-án kelt levele. THEINER Á: Monumenta Hung. 1. 350. l. – Tamás vasvári prépost emlittetik már 1272-ben [Hazai okmánytár: V. 49. l.] azután 1278-ban [WENZEL: Árpádkori uj okmánytár. IX. 216. l.] de 1279-ben a préposti hely már üres. [WENZEL: Árpádkori. IX. 263. l.] Minthogy pedig Lodomér épen 1279-ben lőn érsekké: lehetséges, hogy Tamást már ez évben választák püspöknek; de az sem lehetetlen, hogy az 1272-iki Tamás vasvári prépost más személy, mert IV. Márton pápa levele határozottan emliti, hogy Tamás püspök a X. Gergely pápa korában tartott lyoni zsinat [1274.] után lett vasvári prépost. Ennyi bizonytalanság között tanácsosnak látszott püspöksége bizonyos éveül az 1281-et fogadni el.

Az uj püspök megerősittetése azonban mind a pápai követ, mind a kalocsai érseknél, mint metropolitánál akadályokra talált, azon okból, hogy Tamás prépost a lyoni zsinat (1274.) végzésének ellenére elmulasztá magát áldozárrá szenteltetni. De a pápa, IV. Márton szelidebben fogta fel a dolgot s mentséget talált Tamás számára épen az ellene felhozott zsinati végzésben, mely t. i. csak a lelkészettel foglalkozó papságnak tette kötelességévé, hogy egy év alatt szenteltesse fel magát: a vasvári prépost pedig azok során kivül állt. A pápa tehát elrendelé Tamás püspök megerősittetését, a kalocsai érseknek meghagyá, hogy magához vevén két, vagy három püspököt, Tamást szenteljék püspökké.*„Capitulum [Varadiense] dictum Thomam, tunc Prepositum ecclesiae Sancti Michaelis de Castro ferreo ... . in eorum Episcopum canonice et concorditer elegerunt.” A pápa 1282. junius 18-án kelt levele. THEINER Á: Monumenta Hung. 1. 350. l. – Tamás vasvári prépost emlittetik már 1272-ben [Hazai okmánytár: V. 49. l.] azután 1278-ban [WENZEL: Árpádkori uj okmánytár. IX. 216. l.] de 1279-ben a préposti hely már üres. [WENZEL: Árpádkori. IX. 263. l.] Minthogy pedig Lodomér épen 1279-ben lőn érsekké: lehetséges, hogy Tamást már ez évben választák püspöknek; de az sem lehetetlen, hogy az 1272-iki Tamás vasvári prépost más személy, mert IV. Márton pápa levele határozottan emliti, hogy Tamás püspök a X. Gergely pápa korában tartott lyoni zsinat [1274.] után lett vasvári prépost. Ennyi bizonytalanság között tanácsosnak látszott püspöksége bizonyos éveül az 1281-et fogadni el. Ez kétségkivül meg {119.} is történt; a Chartularium határozottan megerősitett püspöknek nevezi Tamást.

A váradi káptalan bensőleg ragaszkodott uj püspökéhez; megerősittetését, mint az idézett pápai levél igazolja, nemcsak a kalocsai érseknél, hanem Rómában is buzgón kérelmezte*„illam [electionem Thomae] confirmari cum instantie petierunt.” THEINER Á: i. h.: kétségkivül birta zálogát annak, hogy Tamás majdan Lodomér nyomdokain halad, és Szent-László egyházának fényét emelni s messze ragyogtatni fogja. És Tamás már püspökségének küszöbén, mint mingyárt látni fogjuk, jelét adta annak, hogy a kormányához füzött remények nem hiúk; de mielőtt e remények teljesülhettek volna, korán, már 1283-ban vagy még 1282. végével megszünt élni.

A Chartularium midőn halálát feljegyzi, sajnálkozva emlékezik meg róla, s hozzá teszi: szeretetének több jelét mutatá irántunk.*„Translato Lodomerio Thomas in Episcopum Waradiensem anno domini MCC octuagesimo primo electus et confirmatus, paucis in Episcopatu vixit annis, relinquens nobis placida charitatis insignia, prout apparet in instrumentis descriptis infra locis suis.” Épen ezek azonban, mint tudjuk, hiányzanak. Batthyány-codex: 12. l. - Leges eccl: III. 225. l. Miben állottak ezek? csak egy nyomát találjuk a Chartularium azon helyén, hol a Náta kanonok épitette s már emlitett malom elcseréléséről szól, s hozzá teszi „amint az Tamás püspök leveléből meglátszik.”*„sicut ex litteris Thomae episcopi apparet.” Batthyány-codex. 31. l. – Leges eccl: III. 239. l. Kétségkivül azért az ő leveléből, mert ő adta a káptalannak ama malomért Szent-Péter-utczáját.

{120.} Ha több ideig állhat az egyházmegye kormányán, bizonynyal egyike lesz legjelesebb püspökeinknek.

Egy 1183-iki oklevél emliti rokonait, kik a már „néhai” Tamás püspök hagyatékán: birtokain, jobbágyain stb. egymással perelnek, de csak keresztneveket mond, és igy e rokonok révén sem juthatunk Tamás püspök származásának nyomába.*„Dicunt nobis Joannes et Nicolans filii Petri conquerendo, quod Georgius et filii eiusdem, fratres eorum, eisdem in possessionibus, servis et ancillis ac etiam aliis rebus per Venerabilem Patrem Thomam Episcopum Varadiensem bonae memoriae, ipsis in commune relictis iustitiam facere nollent volentes pro semetipsis indebite usurpare ...” IV. László levele, mely 1283. aug. 21. kelt. FEJÉR GY: Codex dipl. V. 3. 172–3. ll.