11. A szilágysági honvédzászlóalj.

A szilágysági honvédzászlóalj 1869 november 20-dikán vonúlt be Zilahra. A város 1889 október 31-ig díjtalanul bocsátott rendelkezésére a zászlóaljnak laktanyát. 1872 junius {516.} 20-dikán ment végbe zászlóaljának fölszentelése. A város főterén egy díszes sátorban oltár volt felállítva. Ez oltárral szemben háttal a vármegyeházának állott fel a díszszázad a zászlóval Kiss Lipót százados parancsnoksága alatt. Kilencz órakor kezdődött az istentisztelet, mely alatt a század dísztüzeket adott. Ennek befejezte után a reformátusok templomában tartottak istentiszteletet s itt verték be a zászlóba a szegeket, melynek befejezte után Szabó Pál esperes intézett hatásos beszédet a templom előtt felállott honvédekhez. A zászlóanya br. Wesselényi Ferenczné, Wesselényi Mária volt. A zászló nehéz fehér selyemből van készítve, nemzeti színű szegélylyel. Egyik oldalán Magyarország czímere, mely fölött a szent koronát két angyal tartja, másik oldalán a király monogrammja IFJ. látható. A zászló kettős szalagja nehéz világoskék selyembársonyból van ezüst szegélylyel és ezüstös bojtokkal. A szalag a zászlóanya ajándéka, a következő ezüst hímzések vannak rajta; az egyik szárnyán: «Légy hív, légy kész, egy sziv, egy ész». «Br. Wesselényi Ferenczné, Wesselényi Mária 1870» és Wesselényi-család czímere. A másik szárnyán: «Szót, vért, mindent a szent honért.» «Szilágysági m. kir. 45-ik honvédzászlóalj» és Magyarország czímere. A zászlónak lándzsában végződő rudjába 30 drb szeget vertek. Az őszi fegyvergyakorlatokat a zászlóalj legtöbbször Zilahon végezte. 1873-ban kolera-járvány miatt nem volt gyakorlat. 1874-ben vett részt először dandárgyakorlatban a zászlóalj Nagyváradon szeptember 12-től 24-ig, mikor is Marschalke Tamás alezredes féldandárába volt beosztva. 1875 szeptember 15-től október 1-ig ugyancsak Váradon volt a gyakorlat. 1882-ben Debreczenben, 1885-ben pedig Várad vidékén volt a zászlóaj dandárgyakorlaton.

Hogy a honvédgyalogság szervezete békében is a háború követelményeinek megfelelő egyöntetű alapra fektettessék, ő felsége 1886 május 22-dikén Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával jóváhagyta a honvédelmi miniszter azon előterjesztését, {517.} mely szerint a 92 honvédzászlóalj féldandárokba állíttassék össze. Így alakult 28 féldandár, melyek mindegyike három vagy négy zászlóaljból állott, s 1–28-ig folyószámokkal jelöltettek. Ez intézkedéssel tehát megszünt a szilágysági 45. zászlóalj, mert belépett a debreczeni 3-dik féldandár kötelékébe, mint «szilágysági 4-dik zászlóalj». Megszünt az állandósított század is, helyébe lépett a keretszázad, melynek állománya 1 százados, 2 főhadnagy, 3 hadnagy, 1 tiszthelyettes volt, a legénység békeállományát a honvédelmi miniszter esetről-esetre állapította meg. A zászlóalj hadi állománya 18 tiszt és 898 legény volt. A magyar királyi honvédség a legnagyobb átalakuláson 1889-ben ment keresztül. Ez év junius 23-án kelt legfelsőbb elhatározással elrendeltetett, hogy az eddigi keretszázad helyett minden zászlóaljnál 4 század állíttassék fel épúgy, mint az a közös hadsereg gyalogezredeinél {518.} van. A 3 zászlóaljból álló féldandár százada 1–12-ig, a 4 zászlóaljból álló féldandár századai 1–16-ig számoztattak. Julius 1-sején állíttatott fel Zilahon a szilágysági zászlóaljnál a debreczeni 3-dik féldandár 13., 14., 15. és 16. százada. Minden századnak a békeállománya volt: 1 százados vagy főhadnagy századparancsnok, 1 alantas tiszt, 1 hadapród tiszthelyettes, 1 őrmester, 1 szakaszvezető, 2 tizedes, 2 őrsvezető, 16 közhonvéd, 1 számvivő altiszt, 1 dobos vagy kürtös, 2 tiszti szolga, összesen 29 fő. 1890 szeptember havában a honvéd gyalogság számára kiadott új szervi határozmányok szerint megszünt a féldandár elnevezés, megszünt egyúttal a zászlóaljnak kiegészítő területek szerinti elnevezése is. Így lett a debreczeni 3-dik féldandárból, debreczeni 3-dik honvéd gyalogezred s így lett a szilágysági zászlóaljból egyszerűen 4-dik zászlóalj, vagyis a debreczeni 3-dik honvéd gyalogezredből 4-dik zászlóalja. 1886-ban és 1887-ben a zászlóalj Debreczenben végezte az őszi gyakorlatot. 1888-ban a Tápió-Süly vidékén tartott honvéd hadosztály-gyakorlatban vett részt. 1889-ben féldandár-gyakorlatban Debreczenben, a dandárgyakorlatban pedig N.-Várad környékén. Nagyobb szabású vagyis hadtestgyakorlatan az 1890. évben vett részt először a Székelyhid vidékén br. Waldstätten János hadtestében. 1891-ben Nagy-Várad környékén és 1892-ben Székelyhid környékén Bolla Kálmán tábornok parancsnoksága alatt dandárgyakorlatban. 1893-ban ezredgyakorlaton Debreczenben, 1894-ben pedig a Balassa-Gyarmat vidékén tartott hadgyakorlaton, mely utóbbi gyakorlatnál a herczeg Lobkovitz Rudolf táborszernagy hadtestébe volt beosztva. 1895-ben ezredgyakorlaton Székelyhidon volt. 1890-ben láttatott el a zászlóalj a Mannlicher-féle hátultöltő puskával és az eddigi vászon hátibőrönd helyett szőrmés borjúbőrből készült hátibőrönddel, 1893 junius 15-dikén először szemlélte meg a zászlóaljat Zilahon József főherczeg, a honvédség főparancsnoka, mely alkalommal a legénység kiképzése és katonás magatartása felett teljes megelégedést {519.} nyilvánította. Első tisztjei a zászlóaljnak: Török József őrnagy, zászlóaljparancsnok, Kiss Lipót százados, állandósított századparancsnok, Péchy Mihály főhadnagy, Plietz Arnold hadnagy, Petykó Károly hadnagy, Thuri Nagy Dániel hadnagy, Vidovich Menyhért hadnagy (vezérnyelve a 46. zászlóaljtól), Dr. Ligeti Sándor polgári orvos, Kemenczky Miklós hadnagy kezelőtiszt és segédtiszt, Becsky András és Szentmarjay Lajos tiszteletbeli őrmesterek és ideiglenes tiszthelyettesek.

BÁRÓ FEJÉRVÁRY M. KIR. HONVÉDGYALOGSÁGI LAKTANYA.

BÁRÓ FEJÉRVÁRY M. KIR. HONVÉDGYALOGSÁGI LAKTANYA.*Báró Fejérváry m. kir. honvédgyalogsági laktanya. Fényképfölvétel után.

A zászlóaljnak felállításától kezdve 1877 június 6-ig Török József őrnagy volt a parancsnoka, a ki e minőségében lett alezredes és később ezredes is. Török ezredes a 46. gy. dandár ideiglenes parancsnokává kinevezetvén, Petrás Gyula százados vette át tőle a parancsnokságot, ki azt 1878 julius 27-ig viselte. Utána Kiss Lipót őrnagy neveztetett ki. 1881 május 1-től Sassy Frigyes százados, később őrnagy, 1882 aug. 4-től Jeszenszky István őrnagy és 1885-től 1891-ig Károssy Jenő százados, később őrnagy és alezredes, azután Lőrinczy Dénes százados, majd alezredes, Sulyok Mór, százados voltak a parancsnokai. Jelenlegi parancsnoka Samsula Rezső, őrnagy.