A JEGYZETEKBEN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK.

Bl., B. L.= A Báró Bánffy-család levéltára Kolozsvárt. Ott, a hol a fasciculus, s numerus idézve nincs, a levéltár rendezetlen részére van utalás.

Comp. = Bél Mátyás: Compendium Geographicum.

Dical = Dicales conscriptiones comitatus Szolnok mediocris (Z. med.) et Krasznensis. Országos Levéltár. C. Z. m. Lib. XLVI. Tom. LX.

Dl. = Az Országos Levéltár diplomatikai osztálya. Az oklevelet idézem szám szerint.

E. = Eredeti. Csak néhol van jelezve az, de a másolat, mikor nem eredeti oklevélből dolgoztam, mindenkor meg van jelölve.

Erd. Múz. = Az Erdélyi Múzeum-Egylet oklevél-gyűjteménye.

F.-c., F. C. = Fejér Codex Diplomaticusa.

Gencsi-lt. = A Gencsi-családnak Ilosván elhelyezett levéltára. Rendezetlen; de az oklevelek számozva vannak s index vezet hozzájuk.

GKG., G. K. G. = Dr. Gróf Kuun Géza marosnémeti levéltára. Ott, a hol a cista (nagybetűvel) és fasciculus (római számmal) megjelölve nincs, vagy, a hol csak arab-numerus van idézve, a cistákba be nem osztott, egy külön szekrényben levő, némelykor számmal is ellátott iratokról van szó.

Gr. K. levéltár = A gróf Károlyi-család oklevéltára. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán.

Gy. f. kápt. = Gyulafehérvári káptalan levéltára.

Hodor K.: D. vm. E. = Hodor Károly: Doboka vármegye Természeti és Polgári Esmertetése, Kolozsvár, Barna Gábor könyvkereskedésében, 1837.

Jlt. = A kusalyi Jakcsi-család levéltára. (A Szikszai-gyűjteményében.) Ha az oklevélen van szám, azt idézem.

Kandra: V. R. = A Váradi Regestrum Értelmezi Kandra Kabos.

Km. Prot. = Kolozsmonostori konvent protocollumai az Orsz. Ltárban.

Kolozsm. conv. = kolozsmonostori convent oklevelei fiók, fasciculus és szám szerint. (Országos Levéltár.)

Lelesz = Leleszi Orsz. Levéltár: a) Metales; b) Elenchus Statutoriarum; c) Acta Bercsényiana; d) Vegyesek. (Hatalmaskodásra vonatkozó iratok stb.) A levéltár rendezett, jelzetei ismeretesek.

M. Nyt. Sz. = Szarvas-Simonyi: Magyar Nyelvtörténeti Szótár.

Nagyv. Múz. Bl. = A Bölöni-családoknak a nagyváradi múzeumban elhelyezett levéltára. (Csupán az eredetiekből vagy egykorú másolatokból dolgoztam.)

Perg. = Pergament. Néhol jelezve az oklevélről.

P. G. = Protocollum Generale Com. Szolnok. Mediocris. Szilágy vármegye levéltárában.

Szgy. = Szikszai Lajos oklevélgyűjteménye. Ehhez csatoltam a magam gyűjtötte okleveleket is, a melyeknek jelzete néhol hiányzik.

Szv. lt., Szvlt. = Szilágy vármegye levéltára. Igy jelölvék némelykor a Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék levéltárai is, a melyek ma már Szilágy vármegye levéltárában vannak elhelyezve, egyébiránt a vármegyék szerint elkülönítve. Az eredeti okiratokhoz – egyéb jelzet híján – az évszám vezet.

Urb. et Conscr. = Urbaria et Conscriptiones az Orsz. Ltárban Budapesten.

Wl. = A báró Wesselényi család levéltára az Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtárában, Kolozsvárt. Rendezve évszám szerint.

Zv. lt. = Zilah város levéltára, ebben a Sárga könyv, a mely 1692-től különböző dolgokról tartalmaz följegyzéseket. (V. ö. Szilágyi Ferencz: Zilah Történelméből, 9. l. jegyzet.)